جلسات دفاع
۴۱ مورد گروه:
دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د
۹۸/۷/۳۰ ساعت ۸:۳۰ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر مجيد نعمتي
ديدگاه دبيران و دانشجويان زبان انگليسي در مورده دريافت بازخورهاي اصلاحي نوشتاري آموزش زبان انگليسي دکتري جعفر دري كفراني ۱۵۰۳۹۴۰۱۱
۹۸/۷/۲۴ ساعت ۸:۳۰ دکتر محسن نظري
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر وحيد ناصحي فر
ارائه چارچوب ادراك قيمتي مصرف‌كنندگان در نسلهاي مختلف اقوام ايراني مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي دکتري هيرو عيسوي ۱۵۰۲۹۳۰۳۹
۹۸/۷/۲۳ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر امير ساعد وكيل جنبه هاي حقوقي بين المللي سرمايه گذاري خارجي در صنعت حمل و نقل جاده اي با تاكيد بر حقوق ايران حقوق بين الملل کارشناسي ارشد معين صمدزاده ۱۵۰۳۹۵۲۴۲
۹۸/۷/۱۳ ساعت ۱۷:۰۰ دکتر رضا بندريان
دکتر علي ملكي
دکتر مهدي محمدي
ارائه مدل ارتقاي توانمندي فناورانه در شركتهاي موخر خدمات نفتي ايران مديريت تكنولوژي دکتري شيوا ابن ياميني ۱۵۰۲۹۲۸۶۸
۹۸/۷/۱۰ ساعت ۱۸:۳۰ دکتر حسن باديني
دکتر مجيد غمامي
بررسي رابطه ميان حقوق كار و حقوق سرمايه‌گذاري خارجي حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد عطيه صلاحمند ۱۵۰۳۹۴۴۲۶
۹۸/۷/۷ ساعت ۱۶:۳۰ دکتر عباس نرگسيان
دکتر غلامرضا طالقاني
عوامل موثر بر اولويت بخشيدن به يك حزب سياسي : مطالعه اي تجربي روي راي دهندگان ايراني مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد محمد صادقي ۱۵۰۲۹۴۰۰۵۴
۹۸/۷/۶ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر قاسم عموعابديني
دکتر بي بي فاطمه حقير السادات
بهينه سازي مدل ترموديناميكي و اعتبار پذيري ساخت سامانه نانو ليپوزومي حامل داروهاي شيميايي و گياهي مهندسي شيمي گرايش داروسازي کارشناسي ارشد دينا جعفري ۱۵۰۴۹۵۰۴۰
۹۸/۷/۳ ساعت ۱۷:۰۰ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر بهرنگ سجادي
بررسي تجربي ضريب انتقال حرارت جوشش جرياني مبرد R1234yf در لوله‌هاي ميكروفن‌دار مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد حسين صادقي ۱۵۰۴۹۳۰۷۱
۹۸/۷/۳ ساعت ۹:۰۰ دکتر رحمان سوري
دکتر علي اكبرنژاد قره لو
دکتر سيروس چوبينه
مقايسه آثار تمرين استقامتي شديد و متوسط بر بيان ژن و پروتئين بتا-كاتنين و PPAR گاما در بافت بطن راست رت هاي نر ويستار فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي کارشناسي ارشد پارميدا شريعتي ۱۵۰۲۹۶۴۸۹
۹۸/۷/۲ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر علي ابراهيمي كردلر
دکتر عبدالرضا تالانه
تدوين مدل محاسبه ماليات بر درآمد شركت ها در اقتصاد تورمي ايران حسابداري دکتري مهناز مرشدزاده بافقي ۱۵۰۲۹۲۹۱۱
۹۸/۶/۳۱ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر محسن ابراهيمي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تاثير توسعه مالي و ساختار سرمايه بر وضعيت تامين مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد رقيه رضايي ۱۵۰۲۹۴۹۸۷
۹۸/۶/۳۱ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر محمدمهدي ذوالفقارزاده كرماني
دکتر مهدي شريفي
واكاوي دلالتهاي قرآن براي مديريت انتقال پيام با تأكيد بر «نگرش آياتي» مديريت رسانه کارشناسي ارشد ميثم محمدي ۱۵۰۲۹۴۰۱۸۵
۹۸/۶/۳۱ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر مجيد بني اسدي
دکتر عليرضا صادقي
ساخت ميكرو لوله هاي زيست تخريب پذيري كامپوزيتي از جنس پلي لاكتيك اسيد(PLA) با ذرات استحكام بخش منيزيوم مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد محمدرضا درعلي ۱۵۰۴۹۵۲۷۲
۹۸/۶/۳۱ ساعت ۹:۰۰ دکتر سيدحامد وارث
دکتر ناصر غلامي
همسويي مسئوليت اجتماعي شركتي و مدل كسب و‌كار : مطالعه موردي بانك‌هاي تجاري در ايران مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد سوگند اكبري طاري ۱۵۰۲۹۶۱۴۸
۹۸/۶/۳۱ ساعت ۹:۰۰ دکتر جواد حاتمي
دکتر اميرحسين بتولي
دکتر تارا رضاپور
مقايسه عملكرد تفكر آينده نگر رويدادي در افراد سالم و مصرف كنندگان كانابيس: مطالعه اي با استفاده از تصويربرداري تشديد مغناطيسي مغز روانشناسي باليني کارشناسي ارشد پرنيان رافعي ۱۵۰۲۹۶۴۰۰
۹۸/۶/۳۱ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر علي سوري
دکتر محسن ابراهيمي
پيش بيني شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رويكرد تركيبي مبتني بر الگوهاي شبكه‌هاي عصبي مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك کارشناسي ارشد محمد نوروزي منش ۱۵۰۲۹۶۸۴۶
۹۸/۶/۳۱ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر رضا پورحسين
دکتر اعظم نوفرستي
رابطه استحكام من با جرأت‌مندي: نقش تعديل كننده توجه آگاهي روانشناسي باليني کارشناسي ارشد مهدي شمسي جي ۱۵۰۲۹۶۵۰۳
۹۸/۶/۳۱ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر رضا رستمي
دکتر مهدي رضا سرافراز
نقش پيش بين تجربه سوءرفتارهاي اوليه و روابط موضوعي درتمييز افراد واجد صفت مرزي از افراد غير مرزي روانشناسي باليني کارشناسي ارشد شبنم بهراميان ۱۵۰۲۹۶۲۰۹
۹۸/۶/۳۱ ساعت ۱۷:۰۰ دکتر سيدحامد وارث
دکتر رضا تهراني
بررسي رابطه بين سرمايه گذاري آگاهانه در خلاف روند و بازده مازاد سهام - مورد مطالعه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مديريت كسب و كار گرايش استراتژي کارشناسي ارشد مهسا دري ۱۵۰۲۹۶۳۸۰
۹۸/۶/۳۱ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر رضا پورحسين
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
دکتر مريم تشويقي
بررسي رابطه تصوير كودك از خدا و تصوير كودك از والدين در كودكان سرطاني و عادي روانشناسي باليني کارشناسي ارشد فرزانه بياتي ۱۵۰۲۹۶۲۱۷
۹۸/۶/۳۱ ساعت ۹:۰۰ دکتر رضا پورحسين
دکتر منيژه فيروزي
نقش واسطه اي تحول من در رابطه بين عزت نفس و تصوير بدني روانشناسي باليني کارشناسي ارشد سارا مقدسي ۱۵۰۲۹۶۷۶۸
۹۸/۶/۳۱ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر هومن مينونژاد
دکتر شهرزاد زندي
بررسي اثر آموزش با و بدون آيينه بر تعادل ايستا و پويا بر زنان بزرگسال ورزشكار آماتور آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي کارشناسي ارشد پريسا عبدالعظيمي ۱۵۰۲۹۵۱۷۱
۹۸/۶/۳۱ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر مريم خليلي
دکتر ابراهيم باقري طالقاني
طراحي سامانه اي تعاملي براي آسوده خوابي طراحي صنعتي کارشناسي ارشد مينا كياني نژاد ۱۵۰۵۹۵۰۳۴
۹۸/۶/۳۱ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر محمدرضا فراهاني شناسايي عيوب در پوسته هاي كامپوزيتي به روش همبستگي تصاوير ديجيتالي مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد محمدجواد پاكروان ۱۵۰۴۹۵۰۲۷
۹۸/۶/۳۱ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر فرشيد نجفي طراحي،ساخت وارزيابي يك ربات كرم الهام گرفته از طبيعت بر مبناي ساختارهاي اريگامي مهندسي مكاترونيك کارشناسي ارشد محمد قزويني نژاد ۱۵۰۴۹۵۱۵۳
۹۸/۶/۳۰ ساعت ۱۷:۰۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
طراحي مدل نوآوري باز در كسب و كارهاي كوچك و متوسط (مورد مطالعه: صنايع شوينده و بهداشتي) مديريت كسب و كار گرايش استراتژي کارشناسي ارشد اميرعلي تصرفي ۱۵۰۲۹۵۰۶۰
۹۸/۶/۳۰ ساعت ۹:۰۰ دکتر رضا پورحسين
دکتر شاهين سخي
دکتر مهدي رضا سرافراز
بررسي پديدارشناسانه علل سازگاري زوجين با قدمت بيش از پنج سال روانشناسي باليني کارشناسي ارشد شهريار برقعي ۱۵۰۲۹۶۱۹۸
۹۸/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر محسن نظري
دکتر منوچهر انصاري
اثر ترفيع قيمت بر خريد اجباري مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد فرناز نوري ۱۵۰۲۹۶۸۴۷
۹۸/۶/۳۰ ساعت ۸:۰۰ دکتر رضا پورحسين
دکتر مهدي رضا سرافراز
دکتر شاهين سخي
بررسي پديدارگرايانه تجربه زيسته دختران بازمانده از زلزله بم: پژوهش كيفي روانشناسي باليني کارشناسي ارشد ريحانه جعفري زاده ۱۵۰۲۹۶۲۷۹
۹۸/۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر سيدحامد وارث
تاثير جامعه آنلاين طرفداران برند بر وفاداري به برند مديريت كسب و كار گرايش بازايابي کارشناسي ارشد مريم جمشيدي ۱۵۰۲۹۶۲۸۸
۹۸/۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر رحيم پيلوار
دکتر نسرين طباطبائي
ضرورت تاسيس نهاد مالكيت صنعتي مستقل در حقوق ايران حقوق مالكيت فكري کارشناسي ارشد فائزه دلفان آذري ۱۵۰۳۹۶۱۶۰
۹۸/۶/۲۷ ساعت ۱۸:۳۰ دکتر محمدرضا عارف
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر رضا بندريان
طراحي چارچوب ارزيابي آمادگي پذيرش انقلاب صنعتي چهارم(شاخص هاي تركيبي) براي شهرك هاي صنعتي ايران( مطالعه 700 شهرك صنعتي به روش كلان داده BIG DATA مديريت تكنولوژي دکتري ابوالفضل كياني بختياري ۱۵۰۲۹۱۴۰۲
۹۸/۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
مدل سازي و بهينه سازي سيستم سرمايش تبخيري با هدف كاهش مصرف انرژي و هزينه سيستم مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد اشكان حلمي تبريزي ۱۵۰۴۹۶۰۹۷
۹۸/۶/۲۷ ساعت ۸:۳۰ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر حسين عبده تبريزي
بررسي رابطه پايه سهام داري با نوسان بازده در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك کارشناسي ارشد جواد محمدبيگي ۱۵۰۲۹۶۷۳۲
۹۸/۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر مهران فاطمي نيا
دکتر مريم خليلي
طراحي محصول هوشمند مديريت استرس با رويكرد ترغيبي طراحي صنعتي کارشناسي ارشد كيارش قمري مود ۱۵۰۵۹۶۱۰۲
۹۸/۶/۲۷ ساعت ۱۳:۳۰ دکتر محمود باقري
دکتر سيدمحمد طباطبايي نژاد
نحوه رسيدگي به تخلفات انضباطي در بازار سرمايه ايران، آمريكا و انگلستان حقوق خصوصي کارشناسي ارشد اميرحسين دياني دردشتي ۱۵۰۳۹۵۰۴۶
۹۸/۶/۲۵ ساعت ۹:۰۰ دکتر رضا پورحسين
دکتر منيژه فيروزي
رابطه ميان سطوح ادراك خود با سن كودك، شاغل يا غير شاغل بودن و تحصيلات مادر در كودكان پسر روانشناسي باليني کارشناسي ارشد زهرا علي پناهلو ۱۵۰۲۹۶۵۸۲
۹۸/۶/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر آيت الله مميز
دکتر سيد مجتبي سجادي
طراحي مدل كسب وكار در پلتفرم‌هاي چندوجهي گردشگري كارآفريني گرايش كسب و كار جديد کارشناسي ارشد نيما حق شناس ۱۵۰۲۹۵۰۸۹
۹۸/۶/۲۴ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر حميد پاداش
دکتر مهران رضواني
تاثير نوسانات نرخ ارز بر چرخه كسب و كارها (مورد مطالعه: توليد كنندگان طلا و جواهر در شهر تهران ) كارآفريني گرايش فناوري کارشناسي ارشد اميررضا اذين ۱۵۰۲۹۵۰۰۷
۹۸/۶/۱۲ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر مهدي خادمي گراشي
دکتر محسن نظري
بررسي تاثير ادراك از استقلال، شايستگي و ارتباط برند بر تعهد به هم آفريني و نيات رفتاري مشتريان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد محمد نديمي ۱۵۰۲۹۶۸۳۰
۹۸/۶/۶ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر عليرضا آرايي ساخت المنت‌هاي آنودي – كاتدي باكتري‌زدايي و بررسي تاثير دما بر نرخ خوردگي در حالت دايره‌اي و شش ضلعي مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد سيدكاظم حسيني ۱۵۰۴۹۵۰۵۷
جستجو در پايان نامه‌ها

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.