جلسات دفاع
۳ مورد گروه:
دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د
۹۶/۸/۳۰ ساعت ۸:۰۰ دکتر علي سوري
دکتر محسن مهرآرا
رابطه ميان سرمايه گذاري مستقيم خارجي،درآمدهاي نفتي و رشد اقتصادي علوم اقتصادي کارشناسي ارشد زهرا كهزادوند ۱۵۰۲۹۴۰۱۵۶
۹۶/۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر علي ربيعي
دکتر طاهر روشندل اربطاني
طراحي مدل توانمندسازي استراتژيك منابع انساني در سازمانهاي ارتباطاتي و رسانه‌اي دولتي مديريت - مديريت رسانه اي دکتري سودابه رادفرد ۱۵۰۲۹۱۳۷۱
ساعت ۱۵:۰۰ دکتر رحيم پيلور
دکتر محسن صادقي
تحليل حقوقي -اقتصادي قوانين حاكم برشركتهاي تعاوني حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد پيمان نيكزادهرسيني ۱۵۰۳۹۴۲۸۸
جستجو در پايان نامه‌ها

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.