جلسات دفاع
۱۳۶ مورد گروه:
دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر محمد خبيري
تدوين الگوي ارتباط بين مديريت منابع انساني الكترونيك با توسعه خلاقيت سازماني و اثربخشي منابع انساني وزارت ورزش و جوانان تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي دکتري رضوان دادخواه ۱۵۰۲۹۳۶۵۸
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۰۰ دکتر نادر سيداميري
دکتر مهناز حسين زاده
شناسايي و تاثير مولفه هاي تعامل و جذابيت در رسانه هاي اجتماعي بر مبادرت مصرف كنندگان ( مطالعه يكي از برندهاي ايراني در شبكه اجتماعي اينستاگرام ) مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد مجيد محمدي ۱۵۰۲۹۴۶۴۳
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر نسرين طباطبائي
دکتر علي اسلامي پناه
قواعد حاكم بر محدوديت هاي حق مالكيت املاك ناشي از اجراي مقررات شهرسازي حقوق خصوصي کارشناسي ارشد عليرضا مرادي ۱۵۰۳۹۴۴۸۵
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر مهدي محمدي
دکتر امير ناظمي
بررسي عوامل موثر بر انتخاب پروژه هاي سرمايه گذاري خطر پذير در شركتهاي نو پاي فناوري محور از منظر سرمايه گذاران مديريت صنعتي - توليد کارشناسي ارشد سيدعلي حسيني اصيل ۱۵۰۲۹۴۹۲۹
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر مجتبي اردستاني
دکتر حسن هويدي
دکتر كاظم نعيمي مطلق
بررسي عملكرد حوزه ي محيط زيست مدل ملي ارزيابي تعالي HSE با ساير مدل هاي ارزيابي عملكرد جهان با استفاده از روش SWOT و RADAR. محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست کارشناسي ارشد حامد حيدري ۱۵۰۶۹۴۰۲۱
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر سيدمحمد فدوي
دکتر محمدرضا دوست محمدي
تأثير و كاربرد گرافيك محيطي در فضاهاي اموزشي ارتباط تصويري کارشناسي ارشد زهرا سالاري پور ۱۵۰۵۹۴۱۵۳
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر مهدي منتظرقايم كاربرد استيكر در روابط اجتماعي گروههاي خانوادگي در تلگرام علوم ارتباطات اجتماعي کارشناسي ارشد مهديه ايزدپناه ۱۵۰۲۹۳۷۲۱
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر مسعود شريعت پناهي مدلسازي و تحليل فرآيند جداسازي برشي نانولوله كربني و نانورشته پروتييني به روش ديناميك مولكولي مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد محمدباقر روشن چسلي ۱۵۰۴۹۳۱۵۹
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۰ دکتر پرويز رشيدي رنجبر
دکتر محمد تيموري
دکتر عليمراد رشيدي
دکتر زهرا طاهري
سنتز و بكارگيري نانو كاتاليست SAPO-34 اصلاح شده با عناصر فلزات واسطه در فرايند تبديل متانول به پروپيلن (MTP) شيمي كاربردي - پليمر دکتري معصومه قلبي اهنگري ۱۵۰۱۹۲۰۰۶
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر احمد سعيدنيا بازآفريني فضاهاي شهري بافتهاي تاريخي شهرهاي كهن با رويكرد فرهنگ مبنا(موردپژوهشي:مجموعه ي تاريخي سبزه ميدان و بازار يهوديها-محله ي فيض آباد بافت تاريخي شهر كرمانشاه) طراحي شهري کارشناسي ارشد سيامك غلامي ۱۵۰۵۹۳۱۰۵
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۰۰ دکتر امين جعفري
دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
روش هاي نظارتي حقوقي بر مديران در بانك هاي دولتي با ساز و كار حاكميت شركتي حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد نازنين زهرا محمودخاني ۱۵۰۳۹۲۱۱۷
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۰ دکتر مسعود كيماسي
دکتر نگار سماك نژاد
دکتر طهمورث حسنقلي پور
تلفيق رويكردهاي ارتباطي و مشاهده اي در ارزيابي اثربخشي تبليغات با تاكيد بر منبع پيام مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي دکتري سپيده نصيري ۱۵۰۲۹۲۴۱۳
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر اشرف رحيميان
دکتر مجتبي اميري
بررسي شاخص هاي استراتژي توسعه شهري (CDF) در شهر دزفول مديريت امور شهري کارشناسي ارشد سيدمحمد اشتا ۱۵۰۲۹۳۷۰۵
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر حسن باديني
دکتر مرتضي عادل غلامزاده
بررسي مقررات خاص ناظربرمسئوليت مدني ناشي از خدمات مهندسي ساختمان سازندگان ساختمانهاي شهريي حقوق خصوصي کارشناسي ارشد حسن محمدحسن زاده ۱۵۰۳۹۳۱۱۱
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر فاضل اسدي امجد
دکتر كامران احمد گلي
رسوب كارنواليسم در نمايشنامه هاي تيتوس اندرونيكوس و سيبلين شكسپير و تيمور لنگ بزرگ اثر كريستوفر مارلو و تعطيلات كفاشان اثر تامس دكر زبان و ادبيات انگليسي دکتري مريم نويدي ۱۵۰۳۹۱۱۴۱
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر محمدعلي قره
دکتر ابراهيم عليدوست
تبيين ديدگاه مراجع عظام تقليد و اساتيد حوزه عليمه نسبت به ورزش برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري علي ذاكريان ۱۵۰۲۹۲۸۴۸
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۰۰ دکتر مهدي شهبازي
دکتر شهزاد طهماسبي بروجني
تاثير كوتاه و بلند مدت تمرين نوروفيدبك و تحت فشار بر شاخص هاي الكتروانسفالوگرافي و عملكرد ورزشكاران ماهر تيروكمان در شرايط رقابتي. رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ دکتري معصومه فغفوري اذر ۱۵۰۲۹۲۹۰۱
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۸:۰۰ دکتر عباس منوريان
دکتر مجتبي اميري
دکتر علي صادقي
ارائه الگويي جهت انتخاب استراتژي هاي ميانجيگري در خط مشي گذاري عمومي متناسب با ماهيت شكست هاي خط مشي مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي دکتري مصطفي زمانيان ۱۵۰۲۹۱۳۷۷
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر عبدالله بيچرانلو
دکتر مهدي منتظرقايم
تعامل تلويزيون و منبر؛با تمركز بر بازنمايي سخنراني‌هاي مذهبي در شبكه‌هاي سيماي جمهوري اسلامي ايران علوم ارتباطات اجتماعي کارشناسي ارشد كبري حاجي محمدي كشمرزي ۱۵۰۲۹۳۴۷۶
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۸:۳۰ دکتر حسين صادقي
دکتر محسن صادقي
ظرفيتها و چالشهاي حقوق تامين مالي تجاري‌سازي دستاوردهاي تحقيقاتي در حوزه فناوري حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد نيما ميرزانژادجويباري ۱۵۰۳۹۳۱۲۰
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۵:۳۰ دکتر پدرام حنفي زاده
دکتر مهدي اشجعي
دکتر سيد فرشيد چيني
بررسي تجربي فوق آبگريز نمودن نازل تزريق بر ديناميك حباب و فركانس تشكيل آن مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد سارا ايزدي املي ۱۵۰۴۹۴۰۴۳
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۰۰ دکتر محمدرضا مهرنيا
دکتر سيد عباس شجاع الساداتي
بررسي پارامترهاي مؤثر بر جداسازي زيستي مولكول‌هاي پروتئيني با استفاده از غشاي جاذب پاسخگو مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد بشري رضوانيان ۱۵۰۴۹۴۱۱۸
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر امير خانلري
بررسي عوامل موفقيت كسب و كارهاي كوچك و متوسط در بازار IT ايران مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد فرهاد خواجه منصوري ۱۵۰۲۹۴۳۰۹
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر محسن مهرآرا
دکتر تيمور رحماني
رابطه ميان توسعه مالي، درآمدهاي نفتي و رشد اقتصادي در كشورهاي وابسته به نفت علوم اقتصادي کارشناسي ارشد امير حبيبي ۱۵۰۲۹۴۲۶۴
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر بيتا مشايخي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي رابطه بين اهرم مالي و سرمايه گذاري شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد مهسا صبارو ۱۵۰۲۹۴۴۵۰
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۰۰ دکتر مهدي محمدي
دکتر مهناز حسين زاده
مدل پذيرش فناوري در حوزه كسب‌وكارهاي الكترونيكي(موردمطالعه: باميلو، ديجي كالا، شيپور و ديوار) مديريت صنعتي - توليد کارشناسي ارشد نيما صايب ۱۵۰۲۹۴۰۰۵۷
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۰ دکتر مهدي محمدي
دکتر مهناز حسين زاده
شناسايي عوامل كليدي موفقيت در انتخاب زمان ارائه محصول جديد به بازار مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات کارشناسي ارشد اميرنامدار سكوتي ۱۵۰۲۹۴۰۰۲۴
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر نيما قرباني
دکتر رضا رستمي
بررسي نقش تعديل كننده فرايند هاي خود شناختي در ارتباط خود شيفتگي و سلامت روان روانشناسي باليني کارشناسي ارشد فاطمه حاجي فتحعلي ۱۵۰۲۹۴۲۶۰
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۰ دکتر مجتبي اميري
دکتر رسول نوروزي
بررسي كاركرد بيمه هاي عمر بر زندگي شهروندان در كلان شهرها-مورد مطالعه (كلان شهر تهران) مديريت امور شهري کارشناسي ارشد پريا پزشكي ۱۵۰۲۹۴۱۹۲
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۸:۰۰ دکتر پريسا خديوپارسي
دکتر مهدي شفيعي اردستاني
ساخت چارچوب فلز آلي - MIL-100 بهمنظور بررسي جذب و رهايش دارو مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد سميه كوروش اكمل ۱۵۰۴۹۴۳۸۶
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۰ دکتر عسگر نوربخش بررسي رفتار توده واري در بازار آتي سكه بورس كالاي تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد پرستو ابوالقاسمي ۱۵۰۲۹۴۰۶۰
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر رضا پورحسين
دکتر فاطمه دهقاني آراني
پيش بيني خود مراقبتي بيماران قلبي برا ساس سبكهاي دلبستگي و بهوشياري روانشناسي باليني کارشناسي ارشد شروين حقيقت نوازپستكي ۱۵۰۲۹۴۹۳۴
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر حسن دارابي
طراحي و احيا اكولوژيك باغستانهاي قزوين با رويكرد كشاورزي شهري مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد حامد احمدي ۱۵۰۴۹۴۲۷۰
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۳۰ دکتر سهرابعلي قربانيان ساخت گرافن اكسايد مغناطيسي شده به منظور جذب آلاينده موجود در پساب داروئي مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد مهدي رستگاررازي ۱۵۰۴۹۴۳۳۲
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر هومن فتوره چي
مطالعه آزمايشگاهي و مدل سازي جذب سطحي پساب داروهاي ضد افسردگي به كمك شبكه‌هاي عصبي مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد مجيد خانجاني صفدر ۱۵۰۴۹۴۳۱۹
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي باز طراحي محوطه مقابل تئاتر شهر و پارك دانشجو با تاكيد بر ارتقا كيفي قرارگاه هاي رفتاري طراحي شهري کارشناسي ارشد نگار رهگذر ۱۵۰۵۹۴۰۵۶
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۸:۰۰ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
كاربرد نظريه بازي ها در بازي مدير-حسابرس مستقل حسابداري کارشناسي ارشد سعيده خضري ۱۵۰۲۹۳۱۶۹
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر عليرضا شاكري استفاده از تانن برگ سماق در تهيه پلي اورتان بدون ايزوسيانات شيمي كاربردي - پليمر کارشناسي ارشد معصومه غلامي زنجانبر ۱۵۰۱۹۴۰۳۹
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر نسرين مقدم طراحي دوچرخه شهري به منظور قابليت شخصي سازي براي استفاده جوانان ايراني طراحي صنعتي کارشناسي ارشد سيدشهاب حشمت دهكردي ۱۵۰۵۹۴۱۳۹
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر جعفر نوري
دکتر سيدنصراله ابراهيمي
توسعه LEX-PETROLEA در توسعه حقوق نفت و گاز حقوق نفت و گاز کارشناسي ارشد فرزانه وكيلي اجود ۱۵۰۳۹۴۵۰۵
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۵:۳۰ دکتر روشنعلي شكاري
دکتر علي اسلامي پناه
بررسي تطبيقي تهاتر و تقاص در فقه اماميه و حقوق ايران حقوق خصوصي کارشناسي ارشد نعمت اله بيات ۱۵۰۳۹۳۱۴۱
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر مهران فاطمي نيا
دکتر جمشيد امامي
طراحي روشنايي با رويكرد احساس گرايانه طراحي صنعتي کارشناسي ارشد الناز شفي تبريزي ۱۵۰۵۹۳۱۰۰
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۰ دکتر عليرضا شاكري
دکتر ناصر قايمي
تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيتهاي آلژينات- نانوسلولز شيمي كاربردي - پليمر کارشناسي ارشد محسن ژيرافر ۱۵۰۱۹۴۰۳۱
۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۵:۳۰ دکتر محمدرضا ميگون پوري
دکتر حميد پاداش
ميزان تاثير عوامل اثر گذار بر برندسازي شركت هاي كوچك و متوسط فناور فعال در حوزه كشاورزي بر عملكرد آنها با در نظرگرفتن متغير تسهيلگر بازارگرايي و متغير واسطه هويت برند كارآفريني گرايش فناوري کارشناسي ارشد عليرضا نيكوكارليسه رودي ۱۵۰۲۹۴۰۲۵۹
۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۰ دکتر حسين نواده توپچي
دکتر حميد الهوئي نظري
تاثير فناوري بر شكل گيري و توسعه قواعد حقوق بين الملل (مطالعه موردي: فناوري اطلاعات و ارتباطات) حقوق بين الملل عمومي دکتري سارا بلخ ۱۵۰۳۹۱۱۱۷
۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر مهران فاطمي نيا "طراحي محصول به كمك چاپگر سه بعدي" طراحي صنعتي کارشناسي ارشد عباس باباپور ۱۵۰۵۹۳۰۱۰
۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر ناصر ميرسپاسي
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر سيدرضا سيدجوادين
طراحي مدل سنجش عمق اجراي استراتژي مبتني بر سطح نفوذ ذهني، قلبي و عملي مديريت - مديريت منابع انساني دکتري اميرحسين صبورطينت اقدم ۱۵۰۲۹۳۰۳۴
۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر ابراهيم موسي زاده امكان سنجي حقوقي تشكيل اتحاديه ممالك اسلامي در پرتو نظريه امت واحده حقوق عمومي کارشناسي ارشد مهدي شفيع زاده ۱۵۰۳۹۴۱۶۵
۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۰ دکتر محسن نظري
دکتر نادر سيداميري
دکتر طهمورث حسنقلي پور
تدوين چارچوب استراتژي هم‌رقابتي جهت كسب مزيت رقابتي در كسب و كارهاي فناور نوپا مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي دکتري محمد وليابيدگلي ۱۵۰۲۹۲۴۱۶
۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر محمدحسين نوروزي
تاثير تصحيح خطاهاي فراگيري زبان با تاخير در كلاس و خارج از كلاس از طريق اپليكشن تلگرام روي مهارت گفتاري انها آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد شكوفه طالبي طاهر ۱۵۰۳۹۴۱۸۱
۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر مريم مشكات
تاثير راهنمايي هاي فراشناختي بر عملكرد فراگيران زبان انگليسي در درك مطلب متون آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد ليلي سياه پوش گلشايي ۱۵۰۳۹۴۴۱۳
۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۴۵ دکتر محمدجواد جاويد
دکتر ابراهيم موسي زاده
مباني مصونيت حقوق ديپلماتيك در حقوق بين المللي اسلام و حقوق بين الملل معاصر حقوق بين الملل کارشناسي ارشد اميرحسين جهاني تربه بر ۱۵۰۳۹۴۳۵۴
۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر عليرضا عباسي
دکتر عليرضا شاكري
تهيه نانوكامپوزيت‌هاي چارچوب فلز-آلي/گرافن بر پايه ليگاندهاي كربوكسيلاتي و بررسي كاربردهاي جذب گاز آن‌ها. شيمي گرايش نانو شيمي دکتري ليلا اصغرنژاد ۱۵۰۱۹۱۰۰۱
۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر ابوالقاسم عربيون
دکتر جهانگير يداللهي فارسي
عوامل مؤثر بر كارآفريني شركتي در بستر اكوسيستم كارآفرينانه : مطالعه تطبيقي بين شركت هاي دولتي و خصوصي كارآفريني گرايش كسب و كار جديد کارشناسي ارشد سعيد علي عسگري ۱۵۰۲۹۴۵۱۱
۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر فرشاد نوريان تحليل فضاي شهري با رويكرد نوشهرگرايي. مطالعه موردي: محور هفده شهريور حد فاصل ميدان امام حسين (ع) و ميدان شهدا طراحي شهري کارشناسي ارشد پري ناز خزاعي ۱۵۰۵۹۴۱۴۱
۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر سيدمحمد فدوي
دکتر صداقت جباري كلخوران
پژوهشي بر طراحي گرافيك آمريكا در عصر پست‌مدرنيسم __ سه دهه پاياني قرن بيستم ارتباط تصويري کارشناسي ارشد مينا خالوباقري ۱۵۰۵۹۴۰۳۸
۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر فرشاد نوريان باز طراحي ميدان وليعصر مبتني بر مفهوم "حق بر شهر" طراحي شهري کارشناسي ارشد مريم كريمي ۱۵۰۵۹۴۰۹۶
۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۰۰ دکتر سيدمحمد فدوي
دکتر صداقت جباري كلخوران
جايگاه و نقش گرافيك در توسعه گردشگري شهر تاريخي اصفهان ارتباط تصويري کارشناسي ارشد مهسانه افشاري ۱۵۰۵۹۴۰۰۸
۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر محمدجواد جاويد
دکتر ساسان صيرفي
بررسي تطبيقي استفاده از سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي از منظر حقوق بين الملل و فقه اسلامي حقوق بين الملل کارشناسي ارشد نسترن صحت ۱۵۰۳۹۴۴۲۴
۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر عليرضا بديعي
دکتر سيدمهدي قافله باشي
دکتر مجيد دفتري
مطالعه كاتاليزورهاي جديد متالوسن بر روي مواد نانومتخلخل براي پليمريزاسيون اتيلن شيمي كاربردي - پليمر دکتري فريده عظيم فر ۱۵۰۱۹۱۰۰۷
۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۰ دکتر محسن مهرآرا
دکتر علي سوري
رشد اقتصادي ، كيفيت نهادها وتجارت دركشورهاي درحال توسعه علوم اقتصادي کارشناسي ارشد تقي متقي مهر ۱۵۰۲۹۴۸۸۴
۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۰ دکتر هومن مينونژاد
دکتر فواد صيدي
دکتر محمدحسين عليزاده
مقايسه تاثير و ماندگاري اثر 4 هفته تمرينات تركيبي اكسنتريك و كششي با درمان توسط سوزن زدن خشك بر درد، قدرت و عملكرد ورزشكاران مبتلا به آرنج تنيس بازان تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دکتري عارف سعيدي ۱۵۰۲۹۱۳۷۹
۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۰ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر مهرداد استيري
بررسي تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر عملكرد سازماني با نقش ميانجي نوآوري (مورد مطالعه: شركتهاي مهندسان مشاور تهران) مديريت منابع انساني - مديريت منابع انساني بين الملل کارشناسي ارشد سروش احمدي ۱۵۰۲۹۳۰۶۶
۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۰ دکتر جليل حيدري دهويي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
خوشه بندي مشتريان خدمات ADSL با بهره گيري از تركيب روش هاي FCM و topsis مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد عادله فرزادفر ۱۵۰۲۹۴۵۳۵
۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۰۰ دکتر نعيمه رضايي ارتقا سرزندگي در محله سيدجلال بابل از طريق ساماندهي و طراحي فضاهاي شهري طراحي شهري کارشناسي ارشد سيامك بوستاني اميري ۱۵۰۵۹۴۰۲۰
۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۰ دکتر نادر سيداميري
دکتر داتيس خواجه ئيان
شناسايي مولفه هاي اثربخش بودن بازاريابي موبايلي با رويكرد گيميفيكيشن مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد مهشاد اينانلو ۱۵۰۲۹۴۸۵۲
۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۰ دکتر سيد علي ترابي مساله مسيريابي ناوگان تركيبي از خودروهاي الكتريكي و احتراقي با در نظر داشتن پنجره هاي زماني مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها کارشناسي ارشد امين محمدباقر ۱۵۰۴۹۴۲۱۷
۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۳۰ دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
دکتر عزت الله اصغري زاده
رابطه بين مهارت‌هاي ارتباطي مديران و رضايت ‌شغلي كاركنان (مورد مطالعه :سازمان اتش نشاني تهران منطقه3) مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات کارشناسي ارشد داود يوسفي نوجه مهر ۱۵۰۲۹۴۰۲۸۲
۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر سيدمحمد فدوي
دکتر صداقت جباري كلخوران
پژوهشي بر كاربرد گرافيك در هنر جديد (سه دهه گذشته) ارتباط تصويري کارشناسي ارشد فاطمه اليكاهي ۱۵۰۵۹۴۰۱۰
۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۰ دکتر مجتبي اميري
دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر هادي خانيكي
طراحي و تدوين مدل كاركردي رسانه هاي جمعي در ايران با تأكيد بر توسعه سرمايه هاي اجتماعي(مورد مطالعه: سازمان صداي جمهوري اسلامي ايران) مديريت - مديريت رسانه اي دکتري نازيلا شفيعيان ۱۵۰۲۹۲۳۸۳
۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني
دکتر سيدمهدي گنجياني
بررسي تجربي ميزان افزايش عمر خستگي ورق هاي ترك دار آلومينيومي با وصله هاي مختلف چند لايه كامپوزيتي در نسبت تنش هاي مختلف مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد كسري حسيني ۱۵۰۴۹۴۰۸۲
۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمدعلي شاه حسيني
بررسي رابطه شهرت سازماني مشتري مدار با رفتارهاي شهروندي مشتريان در شعب بانكهاي تهران مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد مينا اكبري داريان ۱۵۰۲۹۴۱۱۸
۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۴:۴۵ دکتر فرزاد بهرامي
دکتر حسين صفري
مدل‌سازي رياضي چند هدفه زنجيره تامين دارو در حوادث غيرمترقبه مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات کارشناسي ارشد فاطمه علي دوست ۱۵۰۲۹۴۰۰۹۵
۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
سنجش ميزان آمادگي مراكز درماني كشور براي پذيرش گردشگر سلامت در مقايسه با كشورهاي منطقه مديريت اجرايي کارشناسي ارشد شهاب رنجبران ۱۵۰۲۹۴۹۹۴
۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
تاثير توسعه محصول جديد بر رضايت مشتريان : مطالعه موردي توليدكنندگان لوازم خانگي مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد نسرين رضايي ۱۵۰۲۹۴۹۹۰
۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
شناسايي پوياي هاي رقابتي در محصولات دانش بنيان آزمايشگاهي و ارائه برنامه مناسب پيشبرد فروش مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد مهرنوش قيافه داودي ۱۵۰۲۹۴۰۱۳۰
۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
اولويت بندي استراتژي هاي بازاريابي اينترنتي در شبكه هاي اجتماعي از منظر تاثير بر رفتار مصرف كننده مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد شيده سالاري ۱۵۰۲۹۴۰۰۱۴
۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۷:۰۰ دکتر يونس نوربخش
دکتر هوشنگ نايبي
دکتر عليرضا محسني تبريزي
تبيين جامعه شناختي مسئوليت اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي- انتفاعي بر اساس هنجارهاي اخلاقي و ديني علوم اجتماعي - جامعه شناسي دکتري مصطفي اكبريان ۱۵۰۲۹۲۸۴۰
۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر روشنعلي شكاري
دکتر محمدعلي انصاري پور
مباني فقهي و حقوقي امكان يا عدم امكان وقف پول حقوق خصوصي کارشناسي ارشد بهروز عاشري ۱۵۰۳۹۳۱۷۷
۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۰۰ دکتر محمدرضا ذاكرزاده طراحي و ساخت يك برداشت كننده‌ي انرژي ساخته‌شده از آلياژ حافظه‌دار مغناطيسي به همراه مدار الكتريكي آن براي استحصال انرژي از ارتعاشات محيط مهندسي مكاترونيك کارشناسي ارشد جعفر محمدي ۱۵۰۴۹۳۰۹۸
۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲:۳۰ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر مجتبي اميري
دکتر داود آقامحمدي
تصويرپردازي از مختصات ارتش مقتدر در پرتو رهنمودهاي قرآن مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي دکتري عبداله وثوقي نيري ۱۵۰۲۹۱۴۱۵
۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر جعفر حيدري مدل‌ساري تصميمات در يك زنجيره تامين دو سطحي دو كالايي با وجود يك كالاي سبز مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد شيوا دارابي ۱۵۰۴۹۳۱۴۹
۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مسعود كيماسي
تحليل بصري تبليغات بر اساس مدل مك كوئري – مطالعه موردي شركت پاكشو مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد محمدامين اسكندريون ۱۵۰۲۹۳۴۳۰
۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر رضا تهراني
پيش‌بيني بازار سهام با استفاده از تركيب خطي تطبيقي و الگوريتم كلوني زنبور عسل. مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد ارش خليلي ۱۵۰۲۹۳۱۷۱
۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
بررسي عوامل مؤثر بر دستيابي شركت‌هاي بين المللي خدمات IT به برند قدرتمند مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد كيارش جهانديده طهراني ۱۵۰۲۹۳۴۷۳
۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مسعود كيماسي
بررسي تأثير سبك زندگي بر انتخاب مبلمان راحتي مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد ساراسادات ناصرممتحن ۱۵۰۲۹۳۳۶۷
۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر سيدمحسن حبيبي طراحي شهري با تاكيد بر زيرساختهاي سبز براي "روستا_شهر فرحزاد" تهران طراحي شهري کارشناسي ارشد مينا خاكپور ۱۵۰۵۹۴۰۳۵
۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر امير خانلري
بررسي عوامل موثر بر قصد خريد مجدد، در خريدهاي آنلاين خدمات گردشگري مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد مديا فرشچي ۱۵۰۲۹۴۰۱۱۳
۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰ دکتر علي بزرگ
دکتر ناصر قايمي
حذف نيترات از پساب شهري توسط ريزجلبك به دو روش كشت آزاد و تثبيت شده شيمي كاربردي - پليمر کارشناسي ارشد سيدمحمدرضا محسني ۱۵۰۱۹۴۰۴۵
۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر هادي بهرامي احسان
دکتر سيدمحمدرضا رضازاده
پديدار شناسي علل ترس زنان از خيانت همسرانشان يك مطالعه كيفي بين زنان ۲۰_ ۳۵ ساله روانشناسي باليني کارشناسي ارشد فاطمه بابانوري ۱۵۰۲۹۴۱۴۷
۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر حامد وارث
دکتر رضا تهراني
بررسي رابطه‌ي استراتژي تنوع همگون و ناهمگون در پرتفوي شركت مادر با عملكرد مالي در شركت هاي سهامي عام در ايران مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد سجاد خزائي ۱۵۰۲۹۳۴۹۴
۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر محمود كاظمي
دکتر حسن محسني
آثار حقوقي تصرف املاك واقع در طرحهاي عمومي بدون رعايت تشريفات تملك توسط شهرداري ها حقوق خصوصي کارشناسي ارشد حميد معصومي ۱۵۰۳۹۳۲۱۰
۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر رضا تهراني
دکتر حامد وارث
تاثير حاكميت شركتي بر خلق ارزش شركت ها: مطالعه بانك هاي تجاري در ايران مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد حسين ادب زاده ۱۵۰۲۹۳۴۲۰
۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر مهدي اشجعي
دکتر احمد كهرباييان
دکتر سيد فرشيد چيني
سنجش تجربي تاثير خواص شيميايي سطح بر ميزان انتقال حرارت چگالشي مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد سيده شكوفه رهنما ۱۵۰۴۹۴۱۲۵
۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر سيد فرشيد چيني
دکتر مهدي اشجعي
سنجش تجربي تاثير هندسه سطح بر ميزان انتقال حرارت چگالشي مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد شهره ارجمندي ۱۵۰۴۹۴۰۲۰
۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر مهناز حسين زاده
دکتر نسترن حاجي حيدري
انتخاب استراتژي بازاريابي مناسب بر اساس بخش بندي بازار براي صنعت ساخت ناوگان ريلي با استفاده از روش پويايي شناسي سيستم مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد حسين غفوري كوهساره ۱۵۰۲۹۴۵۲۰
۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي تاثير مديريت مشاركتي برعملكرد كاركنان مطالعه موردي كتابخانه ملي مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد علي متقي ۱۵۰۲۹۴۰۱۷۰
۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۹:۰۰ دکتر رضا تهراني
دکتر طهماسب مظاهري خورزني
بررسي تاثير بيش اطميناني بر كيفيت گزارشگري مالي مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد علي جابري انصاري ۱۵۰۲۹۴۹۰۱
۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر مسعود كيماسي
بررسي مشخصات بصري تبليغات اثرگذار در شبكه هاي اجتماعي. مورد مطالعه اينستاگرام مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد علي عسگري طرقي ۱۵۰۲۹۴۵۰۲
۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر رضا پورحسين
دکتر سيدمحمدرضا رضازاده
تاثير شبكه هاي مجازي و نگرش مذهبي بر سازگاري زناشويي روانشناسي باليني کارشناسي ارشد هاجر محمدحسيني ۱۵۰۲۹۴۰۱۷۵
۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر محمد مرادي
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
مديريت محدوديت‌‌هاي مالي و هزينه هاي نمايندگي براي كاهش عدم كارآيي سرمايه‌گذاري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد سمانه بهبود ۱۵۰۲۹۳۱۱۷
۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر نعيمه رضايي ارتقاء هم پيوندي اجتماعي در مراكز تاريخي شهرها با استفاده از تقويت كيفيات عرصه هاي عمومي در طراحي شهري (نمونه مورد مطالعه: محله فيض آباد كرمانشاه) طراحي شهري کارشناسي ارشد محمدرسول پروانه ۱۵۰۵۹۴۰۲۳
۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر رضا تهراني
ارزشگذاري سهام شركت هاي بيمه اي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل قيمت به عايدات ( P/E)،مقايسه روش خطي ARIMA و روش غير خطي ANFIS مديريت مالي کارشناسي ارشد محدثه روشن چسلي ۱۵۰۲۹۳۲۰۰
۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر سيد ضياالدين شفائي تنكابني
بررسي عوامل موثر بر صادرات مواد خام، فلز و مصنوعات روي مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد سيدعليرضا شفايي تنكابني ۱۵۰۲۹۴۴۲۹
۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر رسول افضلي
دکتر ياشار ذكي
تبيين شكل گيري اشكال قلمرو سياسي از منظر ساختاگرايي جغرافياي سياسي کارشناسي ارشد حامد رحماني ۱۵۰۲۹۴۳۴۲
۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر سيد باقر ميرعباسي بررسي تطبيقي جايگاه قراردادهاي حمل و نقل جاده اي در صنعت نفت و گاز ايران و حقوق تجارت بين الملل حقوق نفت و گاز کارشناسي ارشد علي عباس نژاد ۱۵۰۳۹۴۱۹۰
۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر نسترن حاجي حيدري
انتخاب مدل كسب و كار الكترونيكي مناسب در حوزه كسب و كارهاي اينترنتي مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد بنفشه محمدي ۱۵۰۲۹۴۶۳۵
۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي ارتباط بين مسووليت پذيري اجتماعي، بازار گرايي، رضايت مشتريان و عملكرد شركت ها بر مبناي كارت امتيازي متوازن مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد عاطفه عباديان ۱۵۰۲۹۴۴۷۷
۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر احمد مومني راد بررسي حقوق كودكان پناهنده و پناهجو براساس حقوق بين الملل معاصر (با تاكيد بر حقوق كودكان افغانستاني وسوري) حقوق بين الملل کارشناسي ارشد ساجده جبارپورماسوله ۱۵۰۳۹۴۳۵۰
۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر عليرضا عيني فر نماي بناي مسكوني پيوند زندگي بيرون و درون مهندسي معماري کارشناسي ارشد ساره قربان حسيني ۱۵۰۵۹۴۰۸۸
۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر محمد فرضيان طراحي يك مدرسه ( آزادي عمل معلم و پويايي دانش آموز ) مهندسي معماري کارشناسي ارشد مهتاب فولادلو ۱۵۰۵۹۴۰۸۳
۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر فريبرز جولاي تخصيص منابع محدود در چندپروژه اي با استفاده از روشهاي فراابتكاري مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد روژين كنعاني ۱۵۰۴۹۳۲۹۱
۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر حشمت اله متدين ساختمان بورس اوراق بهادار مهندسي معماري کارشناسي ارشد پريسا هشترخاني ۱۵۰۵۹۴۱۲۰
۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر حسن زنديه
دکتر نورالدين نعمتي
زنان سناتور ايران ايرانشناسي گرايش ايرانشناسي عمومي کارشناسي ارشد زهرا قايمي نيا ۱۵۰۳۹۴۲۱۳
۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۰ دکتر محمود گودرزي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر ابراهيم عليدوست
ارائه مدل صفات اخلاقي در آيين جوانمردي ايران برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري محمد ابراهيم رزاقي ۱۵۰۲۹۲۹۳۶
۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر عباس ابراهيمي
ارايه مدلي جهت ارزيابي قلمرو محوري كسب و كار هاي بنگاه مادر با بهره گيري از رويكرد كارت امتيازي متوازن (سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري) مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد سياوش ستوده ۱۵۰۲۹۴۳۹۷
۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر حسين نواده توپچي ملاحظات زيست محيطي فوق مخاصمات مسلحانه با تاكيد بر تاثير جنگ عراق بر عليه ايران حقوق بين الملل کارشناسي ارشد مصطفي عابدپور ۱۵۰۳۹۴۴۳۲
۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۸:۰۰ دکتر سيدعلي نقي خرازي
دکتر عباس بازرگان هرندي
‏ بررسي وضعيت هوش سازماني از ديدگاه مديران، معاونين و كارشناسان مناطق نوزده‌گانه آموزش‌وپرورش شهر تهران و ارائه راهكارهايي براي ارتقاي هوش سازماني در آن مناطق مديريت آموزشي کارشناسي ارشد منصوره سادات فاطمي صدر ۱۵۰۲۹۳۵۵۵
۹۶/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر رضا رستمي
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
رابطه ابعاد شخصيت و راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان در ميان مادران كودكان طيف اتيسم روانشناسي باليني کارشناسي ارشد ليلا جعفري حاج علي بيك كندي ۱۵۰۲۹۳۴۶۷
۹۶/۱۱/۱۸ ساعت ۹:۰۰ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي ارزيابي عملكرد صندو ق هاي سرمايه گذاري مشترك در ايران و رتبه بندي آنها مديريت مالي کارشناسي ارشد حسام گلچين ۱۵۰۲۹۴۶۰۴
۹۶/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۳۰ دکتر مسعود كيماسي
دکتر عليرضا اصلاني
تأثير ابعاد مؤثر بر رفتار مصرف كننده براي انتخاب غذاهاي سالم در رستوران ها مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد نيما نياكان ۱۵۰۲۹۴۷۹۰
۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰ دکتر ميثم بصيرت شناسايي موانع و چالشهاي بهره برداري از راهبرد توسعه شهري (cds ) در شهرهاي ايران و ارائه راهكارهاي مربوطه ، مطالعه موردي كلانشهر تبريز برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد مهران عارفي ۱۵۰۵۹۲۱۵۸
۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر محمد خبيري
دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر ابراهيم عليدوست
طراحي وتدوين الگوي نقش رسانه هاي جمعي و ترويج در توسعه ورزش حرفه اي كشور برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري مريم اسلام دوست ۱۵۰۲۹۱۳۵۴
۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر رضا تهراني ارائه مكانيزمي براي پيشبيني ريسك ورشكستگي شركت ها با استفاده از ماشين بردار پشتيبان مديريت مالي کارشناسي ارشد مبينا محمودي كوچكسرايي ۱۵۰۲۹۴۶۵۴
۹۶/۱۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر زينب سازور
دکتر فريبرز جولاي
مسيريابي وسايل نقليه ناهمگن ثابت وابسته به زمان تحت پنجره زماني نرم در گراف هاي چند گانه مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها کارشناسي ارشد بهزاد زماني ۱۵۰۴۹۴۱۳۰
۹۶/۱۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر محمد آقايي
تأثير گپ و گفت الكترونيكي در سامانه هاي نقد و بررسي بر قصد خريد مشتريان مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد امين فتح احدنژند ۱۵۰۲۹۴۵۲۹
۹۶/۱۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر رضا زهروي پيشگيري از جرائم و انحراف هاي ورزشكاران رزمي در سياست جنايي ايران حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد احد رضالو ۱۵۰۳۹۴۱۳۵
۹۶/۱۱/۴ ساعت ۱۳:۳۰ دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
دکتر محمدجواد رضايي زاده
دکتر بيژن عباسي
تحول نقش دولت از منظر كاركردي حقوق عمومي دکتري حسين پشت دار ۱۵۰۳۹۲۱۷۶
۹۶/۱۰/۵ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر عبدالرضا سيف
دکتر سيد محمد منصور طباطبائي بهبهاني
دکتر محمدحسين محمدي
تصحيح نسخه خطي تحفه السعاده زبان و ادبيات فارسي دکتري سعيد تقديري ۱۵۰۳۹۲۳۲۱
ساعت ۱۷:۰۰ دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر سيدمرتضي موسويان
ارائه مدل حمايتي دولت از كارآفريني رسانه ديجيتال در ايران; حوزه موردمطالعه بازيهاي رايانهاياي مديريت - مديريت رسانه اي دکتري افسانه طاهري ۱۵۰۲۹۱۳۹۲
ساعت ۱۱:۳۰ دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر محمد خبيري
تدوين استراتژي بازاريابي ورزشي وزارت ورزش و جوانان برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري عارفه جمشيدي ۱۵۰۲۹۱۳۶۱
ساعت ۱۳:۰۰ دکتر تورج تقي زاده
دکتر بتول آهني
مطالعه تطبيقي داوري الكترونيكي در نظام هاي حقوقي ايران و آمريكا حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد شيدا حسن زاده ۱۵۰۳۹۳۱۵۱
ساعت ۱۱:۳۰ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر يارمحمد قاسمي
هژموني اروپايي و امريكايي و راههاي مقابله با آن در رمانهاي تركس از لويس اردريك، سرموني از لسلي سيلكو، بيلاويد از توني موريسون و مريدين از آليس والكر زبان و ادبيات انگليسي دکتري سجاد قيطاسي ۱۵۰۳۹۲۳۶۳
ساعت ۱۲:۰۰ دکتر مهناز حسين زاده
دکتر نسترن حاجي حيدري
بررسي راهكارهاي توسعه صنعت گردشگري در روستاي ابيانه با هدف افزايش درآمد منطقه و كاهش اثرات زيست‌محيطي با استفاده از رويكرد پويايي سيستم ها مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد سيده سوسن مولوي عربشاهي ۱۵۰۲۹۴۷۰۵
ساعت ۱۵:۰۰ دکتر رحيم پيلور
دکتر محسن صادقي
تحليل حقوقي -اقتصادي قوانين حاكم برشركتهاي تعاوني حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد پيمان نيكزادهرسيني ۱۵۰۳۹۴۲۸۸
ساعت ۱۱:۰۰ دکتر عليرضا عيني فر الگوي سكونت براي سالمندان در شهر تهران مهندسي معماري کارشناسي ارشد هاله تمدن نژاد ۱۵۰۵۹۴۰۲۴
جستجو در پايان نامه‌ها

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱ و ۸۸۳۹۱۵۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.