جلسات دفاع
۴۱ مورد گروه:
دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د
۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
بررسي تاثير بيش اطميناني مديران بر تامين سرمايه از منابع مالي داخل شركت و بهروري سرمايه گذاري مديريت كسب و كار گرايش استراتژي کارشناسي ارشد محمدامين قبادي ساكي ۱۵۰۲۹۶۶۵۲
۹۸/۱۱/۸ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر عزت ملاابراهيمي
دکتر غلامعباس رضايي هفتادر
دکتر شهريار نيازي
تصوير پردازي در اشعار ابراهيم نصرالله زبان و ادبيات عرب دکتري محمدحسن جليلي ۱۵۰۳۹۴۰۰۶
۹۸/۱۱/۷ ساعت ۱۰:۳۰ دکتر خيرالله پروين
دکتر ولي رستمي
دکتر بيژن عباسي
بررسي تطبيقي نقش دادرس اساسي در تحكيم و توسعه حقوق بنيادين شهروندان حقوق عمومي دکتري اميرحسين معزالديني ۱۵۰۳۹۳۲۳۹
۹۸/۱۱/۷ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر ابراهيم موسي زاده مسوليت دولت در تامين ايمني و جلوگيري از سوانح و حوادث شهري حقوق عمومي کارشناسي ارشد حميد محمدي ۱۵۰۳۹۵۲۷۲
۹۸/۱۱/۶ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر سعيد حقير باغ كودك ( طراحي مركز كودكان با رويكرد ارتقاء خلاقيت ) مهندسي معماري کارشناسي ارشد پريناز برادران اناركي ۱۵۰۵۹۶۰۱۹
۹۸/۱۱/۲ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر هومن فتوره چي
دکتر سهرابعلي قربانيان
مدلسازي تئوري انتقال جرم مواد دارويي در فرآيند جذب سطحي مهندسي شيمي گرايش داروسازي کارشناسي ارشد صالح عباس زاده جرجندي ۱۵۰۴۹۶۱۸۵
۹۸/۱۱/۲ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر محمدرضا كردي
دکتر فاطمه شب خيز
بررسي اثر يك جلسه بازي فوتبال در روزه داري بر سطوح سرمي پروتئين واكنش دهنده C و ايمونوگلوبولين هاي IgA ، IgG ، IgM خون فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي کارشناسي ارشد هاني هدايت ۱۵۰۲۹۶۸۷۰
۹۸/۱۱/۲ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر حسين شكوهمند
دکتر مهدي اشجعي
تحليل ميدان جريان و انتقال حرارت در سايلنسر مسير گاز داغ مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد ارش عمادي ۱۵۰۴۹۵۱۳۷
۹۸/۱۱/۲ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر حسين شكوهمند
دکتر مهدي اشجعي
مطالعه اثر تغييرات ضريب كلي انتقال حرارت بر مبدل SLHX و عملكرد سيكل تبريد تراكمي مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد محمدجعفر نيري ۱۵۰۴۹۵۲۱۳
۹۸/۱۱/۱ ساعت ۹:۰۰ دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
دکتر محسن اسماعيلي
دکتر محسن ايزانلو
بررسي تطبيقي حقوق حاكم بر سپرده هاي بانكي در ايران و انگلستان حقوق خصوصي دکتري مجيد سعيدعرب ۱۵۰۳۹۳۰۱۳
۹۸/۱۱/۱ ساعت ۹:۰۰ دکتر سعيد گيوه چي
دکتر عباس استاد تقي زاده
دکتر عباس محمدي
سنجش آمادگي جامعه در برابر بلاياي طبيعي به منظور پاسخ موثر در چارچوب سند سنداي در راستاي كاهش ريسك سوانح مطالعه موردي : منطقه يك شهر تهران مهندسي در سوانح طبيعي کارشناسي ارشد عماد ابراهيمي ۱۵۰۴۹۶۰۱۱
۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر محمد رضا زالي
دکتر كمال سخدري
ارزيابي مقايسه اي خروجي هاي كارافريني نوپا و كار افريني سازماني در كشورهاي منتخب باتاكيد بر نقش تعديل گري شايستگي هاي كارافريني بر اساس داده هاي ۲۰۱۵ ديده بان جهاني كار افريني كارآفريني گرايش سازماني کارشناسي ارشد شيرين اصولي قره آغاجي ۱۵۰۲۹۶۱۳۰
۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر محمد باقر قاليباف
دکتر اكبر ولي زاده
دکتر زهرا پيشگاهي فرد
دکتر ياشار ذكي
تبيين اثرات تحولات اقتصادي در جمهوري آذربايجان بر هويت هاي همزيست درنواحي آذري نشين ايران جغرافياي سياسي دکتري حسن مومني ۱۵۰۲۹۴۰۴۲
۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر محمدرضا فراهاني ارزيابي عيوب در وصله‌هاي كامپوزيتي پليمري تقويت شده با الياف به كمك روش ترموگرافي فعال مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد سيداميررضا اردبيلي ۱۵۰۴۹۶۰۲۵
۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر علي نمكي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
تجزيه و تحليل سهم ريسك سيستمي شركتهاي فعال بازار سرمايه با استفاده از شبكه هاي پيچيده در بورس اوراق بهادار تهران مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك کارشناسي ارشد الهه شفيعي ۱۵۰۲۹۶۴۹۲
۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر محمدرضا حايري يزدي طراحي و پياده سازي سيستم مانيتورينگ نقاط كور اطراف خودرو مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد محمدرضا شيخ لاري ۱۵۰۴۹۵۱۱۸
۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۱:۴۵ دکتر بهروز زارعي كرگ آباد
دکتر نادر سيداميري
اجراي كمپين هاي ديجيتال با رويكرد CPA كارآفريني گرايش سازماني کارشناسي ارشد محمد شكوري ۱۵۰۲۹۵۴۸۷
۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر سيدرضا حجازي
دکتر علي داوري
شناسايي عوامل موثر بر راه اندازي استارت آپ هاي حوزه صنايع دستي در ايران)مورد مطالعه صنعت سفال استان همدان( كارآفريني گرايش فناوري کارشناسي ارشد اعظم زارعي ۱۵۰۲۹۵۴۷۰
۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر محمدحسن فواديان
دکتر غلامعباس رضايي هفتادر
دکتر محمد دزفولي
مقدمه، تصحيح ، شرح و تعليق كتاب القبصات تاليف محمد علي بن محمد زبان و ادبيات عرب دکتري عليرضا عزيزي ۱۵۰۳۹۴۰۲۲
۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر شهامت حسينيان
دکتر محمد حقيقي
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر رفتار مصرف كننده در صنعت مكمل هاي دارويي مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد اردلان نيك آيين ۱۵۰۲۹۵۰۵۲
۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر محسن مهرآرا
مقايسه توانايي پيش‌بيني مدل‌هاي يادگيري عميق و اقتصادسنجي براي سري‌هاي زماني مالي و اقتصادي (مطالعه موردي: تقاضاي برق و قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران) علوم اقتصادي دکتري محمدابراهيم اردلاني ۱۵۰۲۹۳۰۰۱
۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر معصومه احمدي شيرازي
دکتر سيدمحمد علوي
مطالعه و بررسي بخش درك مطلب زبان عمومي و آزمونهاي ورودي دكتري ايران با استفاده از تئوري جي(تعميم پذيري) آموزش زبان انگليسي دکتري حسين سالاريان ۱۵۰۳۹۲۳۲۵
۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر روح اله هادي
دکتر عليرضا حاجيان نژاد
دکتر سيد محمد رضا حسيني بهشتي
بررسي عشق در آثار مولوي و افلاطون زبان و ادبيات فارسي دکتري زهرا مستفيدكريق ۱۵۰۳۹۲۳۲۷
۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱۲:۱۵ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر مجيد جلالي فراهاني
بررسي رابطه ميان بازاريابي ويروسي و وفاداري مشتريان باشگاه هاي ورزشي خصوصي شهرستان ورامين مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي کارشناسي ارشد حسين هداونداحمدي ۱۵۰۲۹۶۸۶۹
۹۸/۱۰/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر رضا رجبي
دکتر شهرزاد زندي
دکتر فواد صيدي
مقايسه اثرات و ماندگاري هشت هفته تمرينات اصلاحي، بازآموزي پوسچر و برنامه تركيبي بر لوردوز كمري افزايش يافته و ثبات مركزي زنان جوان تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دکتري فاديا رياستي ۱۵۰۲۹۲۸۸۹
۹۸/۱۰/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر رحمان سوري
دکتر فاطمه شب خيز
بررسي اثر تمرين با شدت متوسط بر سطح زونولين و اينترلوكين ٦ در نوجوانان چاق غير فعال فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي کارشناسي ارشد مژگان نقيب الذاكرين ۱۵۰۲۹۶۸۴۰
۹۸/۱۰/۱۵ ساعت ۱۰:۳۰ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر حسن هويدي
مدل سازي توان اكولوژيك توسعه شهري بر اساس سنجه هاي سيماي سرزمين(مطالعه موردي شهرستان شيراز) محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست دکتري عليرضا يوسفي مقدم ۱۵۰۶۹۴۰۰۴
۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر فريبرز جولاي
دکتر علي حاجي آقا بزرگي اميري
دکتر سيم داو فلپر
سياستهاي كنترل بهينه براي موجودي احتماليِ يك سيستم توليدي/ باز توليدي مهندسي صنايع دکتري محمدباقر افشاربكشلو ۱۵۰۴۹۳۳۱۴
۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۱۲:۲۰ دکتر محمدرضا نيكبخت
دکتر آرش تحريري
دکتر جواد شكرخواه
تدوين مدل شناسايي بانك هاي در معرض بحران ورشكستگي حسابداري دکتري محمود قرباني ۱۵۰۲۹۲۹۰۵
۹۸/۱۰/۸ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر سعيد حقير تجربه حضور چند وجهي (طراحي مجموعه فرهنگي با رويكرد معماري واكنشي ) مهندسي معماري کارشناسي ارشد زينب السادات حائري زاده ۱۵۰۵۹۶۰۴۴
۹۸/۱۰/۸ ساعت ۱۰:۴۵ دکتر محمدجعفر حداد
دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني
بهبود خواص مكانيكي نانوكامپوزيت هاي زمينه فلزي آلومينيوم تقويت شده با نانو صفحات گرافن مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد ابوالفضل بابازاده ۱۵۰۴۹۶۳۲۱
۹۸/۹/۲۵ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر احمد مومني راد بررسي ابعاد حقوقي سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزاد تجاري و صنعتي ايران حقوق بين الملل کارشناسي ارشد رضا ميرزايي كلشاني ۱۵۰۳۹۵۲۸۷
۹۸/۹/۲۰ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر مجيد نعمتي
نقش محيط بازخورد تعاملي با تكيه بر تكنولوژي در تقويت مهارت هاي نوشتاري آزمون آيلتس آموزش زبان انگليسي دکتري مصطفي نظري منتظر ۱۵۰۳۹۲۳۲۹
۹۸/۹/۱۷ ساعت ۱۳:۳۰ دکتر حشمت اله متدين طراحي ساختمان بلند مرتبه چند عملكردي پايدار با رويكرد تقويت تعاملات اجتماعي مهندسي معماري کارشناسي ارشد كيميا صفاخواه ۱۵۰۵۹۶۰۸۳
۹۸/۹/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر مهدي شريفي
دکتر سعيد روحاني
ارائه مدل دسته بندي احساسات ويدئوهاي شبكه اجتماعي يوتيوب مديريت كسب و كار گرايش بازايابي کارشناسي ارشد ياسمين چراغي ۱۵۰۲۹۶۲۹۸
۹۸/۹/۱۱ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر هومن مينونژاد
دکتر رضا رجبي
مقايسه اثر شش هفته تمرينات عصبي_عضلاني با PNF بر روي ديسكنزي، ريتم، موقعيت و درد كتف در ورزشكاران نخبه بدنسازي آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي کارشناسي ارشد محمدمهدي مشرفي ۱۵۰۲۹۶۷۵۸
۹۸/۹/۵ ساعت ۱۷:۰۰ دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
دکتر ولي رستمي
دکتر مجتبي اشراقي آراني
نظارت بر عملكرد شركت‌هاي دولتي مطابق قانون تجارت و ساير قوانين موضوعه حقوق خصوصي دکتري مازيار قاسمي گودرزي ۱۵۰۳۹۱۱۳۳
۹۸/۸/۲۲ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر علي رستمي
ارائه الگو همراستايي تدوين و كنترل استراتژيك ( صنعت پتروشيمي) مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني دکتري سيده فروزان جواهري شلماني ۱۵۰۲۹۴۰۰۸
۹۸/۷/۱۳ ساعت ۱۷:۰۰ دکتر رضا بندريان
دکتر علي ملكي
دکتر مهدي محمدي
ارائه مدل ارتقاي توانمندي فناورانه در شركتهاي موخر خدمات نفتي ايران مديريت تكنولوژي دکتري شيوا ابن ياميني ۱۵۰۲۹۲۸۶۸
۹۸/۶/۳۱ ساعت ۱۷:۰۰ دکتر سيدحامد وارث
دکتر رضا تهراني
بررسي رابطه بين سرمايه گذاري آگاهانه در خلاف روند و بازده مازاد سهام - مورد مطالعه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مديريت كسب و كار گرايش استراتژي کارشناسي ارشد مهسا دري ۱۵۰۲۹۶۳۸۰
ساعت ۸:۳۰ دکتر احمد پوراحمد
دکتر رحمت اله فرهودي
دکتر حسين حاتمي نژاد
تحليل و ارائه الگوي بازسازي بم در مقابل زلزله از منظر تاب آوري جغرافيا و برنامه ريزي شهري دکتري اكرم عليرضا پور ۱۵۰۲۹۳۰۰۱۹
جستجو در پايان نامه‌ها

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.