پايان نامه‌هاي دفاع شده
۲۷۱۲ مورد گروه:
دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د
۹۸/۷/۲۲ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد تابان
دکتر محمدعلي شاه حسيني
ارائه الگوي كنترل استراتژيك موسسه حسابرسي سازمان تامين اجتماعي مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني دکتري پگاه نيك ذات ۱۵۰۲۹۴۰۴۶
۹۸/۷/۱۰ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر مجتبي اميري
شناسايي عوامل بازدارنده اجراي خط مشي عمومي (مطالعه موردي طرح جامع مالياتي قانون ماليات مستقيم) مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي کارشناسي ارشد عارفه السادات خاتمي ۱۵۰۲۹۶۳۴۵
۹۸/۷/۹ دکتر عبدالرضا سيف
دکتر روح اله هادي
دکتر علي محمد موذني
نقد و بررسي تطبيقي حماسه سرايي درايران و هند( با تكيه بر شاهنامه فردوسي و مهابهاراتا) زبان و ادبيات فارسي دکتري محمد دهناد ۱۵۰۳۹۳۲۲۹
۹۸/۷/۷ دکتر حسن باديني
دکتر نسرين طباطبائي
ضمانت اجرا هاي حقوق عمومي ناشي از نقص قواعد حقوق رقابت حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد احمد لاريجاني ۱۵۰۳۹۳۲۰۲
۹۸/۷/۷ دکتر مهدي شريفي
دکتر فرشته امين
دکتر طاهر روشندل اربطاني
طراحي مدل شايستگي مديران صنايع خلاق(مورد مطالعه خبر سيماي جمهوري اسلامي ايران) مديريت - مديريت رسانه اي دکتري ليلا منزه ۱۵۰۲۹۲۹۱۳
۹۸/۷/۷ دکتر عباس منوريان
دکتر مجتبي اميري
دکتر ناصر عسگري
ارائه الگوي تدوين خطي مشي عمومي به منظور مقابله با پديده فرار مغزها مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي دکتري نرگس سادات رضوي مهر ۱۵۰۲۹۳۹۹۷
۹۸/۷/۷ دکتر رضا طجرلو مباني و اصول حاكم بر حقوق رقابت با تاكيد برمقررات در حوزه نفت و گاز در اتحاديه اروپا حقوق نفت و گاز کارشناسي ارشد اصغر دوستي پور ۱۵۰۳۹۵۰۴۳
۹۸/۷/۷ دکتر محمدمهدي عزيزي ارزيابي رضايتمندي از مسير هاي دوچرخه در شهر و برنامه ريزي براي آن ها (مطالعه موردي : مسيرهاي دوچرخه سواري منطقه 5 شهرداري تهران ) برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد محمدامين بيده ۱۵۰۵۹۶۰۲۳
۹۸/۷/۷ دکتر آيت الله مميز
دکتر هستي چيت سازان
شناسايي تاثير استراتژي تجاري سازي و توانمندي نوآوري فناورانه در ميزان فروش شركتهاي توليدكننده اپ موبايل در ايران كارآفريني گرايش فناوري کارشناسي ارشد شاهين اشراقي ۱۵۰۲۹۵۰۱۶
۹۸/۷/۶ دکتر عليرضا شاكري
دکتر حسن آقا عربي
بررسي خواص نوري پلي پروپيلن با شناسايي و ارزيابي برخي از پارامترهاي موثر بر آن شيمي كاربردي دکتري شهريار ارجمند ۱۵۰۱۹۳۰۴۴
۹۸/۷/۶ دکتر مهرداد استيري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
بررسي تاثير جو اخلاقي سازماني برهويت يابي سازماني (مورد مطالعه : سازمان ميراث فرهنگي ، هنري ، صنايع دستي و گردگري) مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني کارشناسي ارشد مهدي نوروزبيگي ۱۵۰۲۹۵۵۷۸
۹۸/۷/۶ دکتر محمد حقيقي
دکتر علي صالحي
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر تعهد و رفتار شهروندي سازماني كاركنان در شركت فرودگاههاو ناوبري هوايي ايران)شركت فرودگاههاي كشور) مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني کارشناسي ارشد اميد محمودزاده ۱۵۰۲۹۶۷۴۲
۹۸/۷/۳ دکتر محمد حقيقي
دکتر هاشم آقا زاده
دکتر منيژه حقيقي نسب
طراحي الگوي فرآيند هوشمندي رقابتي براي دستيابي به عملكرد مبتني بر مزيت رقابتي در بانك هاي تجاري ايران مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني دکتري روجا كيمياگري ۱۵۰۲۹۲۸۶۳
۹۸/۷/۳ دکتر مهدي شهبازي
دکتر شهزاد طهماسبي بروجني
تأثير تمرينات تكنيكي و چشم آرام بر رفتار خيرگي و يادگيري بلندمدت دريافت هدفمند سرويس واليبال دختران 12-10 ساله رفتار حركتي - يادگيري حركتي دکتري فاطمه شرفيان ۱۵۰۲۹۳۰۳۲
۹۸/۷/۳ دکتر ميرمسعود سيدفخرآبادي
دکتر محمد حسين مشهدي زاده
طراحي و ساخت دستگاه پايش مستمر قند خون با استفاده از تكنولوژي MEMS مهندسي مكاترونيك کارشناسي ارشد فرزانه ملبوبي ۱۵۰۴۹۵۱۹۷
۹۸/۷/۳ دکتر محمدعلي اخايي نقشينه‌نگاري سيگنال‌هاي ويدئويي به كمك روش‌هاي سنتز بافت مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد مرواريد اريان ۱۵۰۴۹۵۰۰۹
۹۸/۷/۳ دکتر مريم صباغيان مديريت سيگنال هاي خود متداخل در سيستم هاي دو طرفه هم باند مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد حسين محمدي ۱۵۰۴۹۵۱۸۰
۹۸/۷/۳ دکتر مهدي عروجي
دکتر محمود محمدطاهري
دکتر نادر مكاري يامچي
تخصيص منابع پايور در شبكه هاي نسل پنجم مبتني بر PSMA مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد نسيم شريفي ويسماني ۱۵۰۴۹۵۱۱۰
۹۸/۷/۳ دکتر محمدحسن حبيبي سير تحول دانش حقوق اساسي در دوره پس از انقلاب اسلامي در ايران حقوق عمومي کارشناسي ارشد علي رحيمي ۱۵۰۳۹۶۱۶۹
۹۸/۷/۳ دکتر سيد باقر ميرعباسي ضمانت اجراي آراي صادره از سوي ديوان بين المللي دادگستري و عملكرد شوراي امنيت در تضمين اجراي احكام ديوان حقوق بين الملل کارشناسي ارشد كريم اثباتي ۱۵۰۳۹۵۰۰۲
۹۸/۷/۳ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي اصغر پورعزت
مطالعه روايت پژوهانه تجارب بازيگران دولتي از رابطه سياست - اداره در جمهوري اسلامي ايران مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي کارشناسي ارشد عرفان زارعي سرتيپ آبادي ۱۵۰۲۹۶۴۴۰
۹۸/۷/۳ دکتر محمود واثق
دکتر مرجان بديعي ازنداهي
دکتر سيدعباس احمدي كرچ
تبيين علل و زمينه‌هاي بحران ژئوپلتيكي كشور ليبي و اثرات آن بر منطقه مديترانه جغرافياي سياسي دکتري علي اصغر مفيدي ۱۵۰۲۹۲۸۳۱
۹۸/۷/۲ دکتر علي محمد موذني
دکتر سيد محمدمهدي جعفري
دکتر عليرضا حاجيان نژاد
بررسي بازتاب حكمت عملي علوي نهج البلاغه در آثار ادبي منظوم با تكيه بر" حديقه سنايي، مخزن الاسرار نظامي و مصيبت نامه عطار" زبان و ادبيات فارسي دکتري انتصار بك خوشنويس ۱۵۰۳۹۲۳۴۶
۹۸/۷/۲ دکتر علي اكبر ارجمندنيا
دکتر سوگند قاسم زاده
اثربخشي مداخله حافظه فعال در اضطراب امتحان دانش آموزان دوره ابتدايي روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي کارشناسي ارشد ازاده بهرامي ۱۵۰۲۹۵۴۰۸
۹۸/۷/۲ دکتر ابراهيم موسي زاده • الزامات حقوقي افزايش بازدهي كاركنان دولت با تكيه بر قوانين استخدامي حقوق عمومي کارشناسي ارشد عليرضا عرفانيان اصل ۱۵۰۳۹۵۲۵۰
۹۸/۷/۲ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر منوچهر انصاري
تاثير قابليت هاي بازاريابي تجارت الكترونيك بر عملكرد صادراتي با توجه به نقش كارايي توزيع و ترفيع شركت ها مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد مهديه عربي ۱۵۰۲۹۶۵۷۰
۹۸/۷/۲ دکتر امير خانلري
دکتر طهمورث حسنقلي پور
بررسي تاثير قابليت هاي مديريت ارتباط با مشتري بر رابطه ميان استفاده از تكنولوژي رسانه اجتماعي و عملكرد شركت مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد الهام توكليان ۱۵۰۲۹۶۲۶۶
۹۸/۷/۲ دکتر علي سوري
دکتر محسن ابراهيمي
بررسي رابطه بين هزينه حقوق صاحبان سهام و افشاي مسئوليت پذيري مديران در صورتهاي مالي در بورس اوراق بهادار مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك کارشناسي ارشد عليرضا گل پرور ۱۵۰۲۹۶۷۰۸
۹۸/۷/۲ دکتر داتيس خواجه ئيان
دکتر صادق سپندارند
بررسي تاثير خصوصيات تبليغات رسانه هاي اجتماعي بر قصد خريد مصرف كنندگان مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك کارشناسي ارشد محمدامير تمدن ۱۵۰۲۹۶۸۹۱
۹۸/۷/۲ دکتر فرزاد بهرامي
دکتر حسين صفري
پيش‌بيني تغييرات قيمت سهام با استفاده از يادگيري عميق، مطالعات موردي شركت‌هاي گروه خودرو و گروه استخراج كانه‌هاي فلزي مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات کارشناسي ارشد زهرا خوانساري ۱۵۰۲۹۵۱۰۴
۹۸/۷/۲ دکتر محمد آقايي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
تأثير ابعاد خريد آن لاين و پچ پچ الكترونيكي بر روي قصد و نيت خريد مشتريان از طريق تصوير برند و كيفيت ادراك شده مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك کارشناسي ارشد داود غياثوند ۱۵۰۲۹۶۶۰۵
۹۸/۷/۲ دکتر محمد حقيقي
دکتر علي صالحي
بررسي درك انگيزه هاي خريد مشتري در فروشگاههاي خرده فروشي(مورد مطالعه: فروشگاههاي خرده فروشي پوشاك شهر تهران) مديريت اجرايي کارشناسي ارشد ارزو خردپيشه ۱۵۰۲۹۵۴۴۹
۹۸/۷/۲ دکتر رضا محمدكاظمي
دکتر سيدرضا حجازي
شناسايي عوامل محيطي موثر بر عملكرد كسب و كارهاي گردشگري مبتني بر طبيعت / اكوتوريسم (مطالعه موردي: جزيره هرمز) كارآفريني گرايش سازماني کارشناسي ارشد ناهيد ذاكري ۱۵۰۲۹۶۳۹۳
۹۸/۶/۳۱ دکتر عليرضا شاكري
دکتر محمدجلال الدين ظهوريان مهر
دکتر علي سليمي
تهيه و بررسي خواص رزين هاي اپوكسي اصلاح شده با فوران شيمي كاربردي دکتري محسن ذوالقدر ۱۵۰۱۹۲۰۰۲
۹۸/۶/۳۱ دکتر جعفر حيدري
دکتر جعفر رزمي
دکتر محمدصادق سنگري
ارائه مدلي جهت مسأله مكان يابي- موجودي در زنجيره تأمين سامانه آماد و پشتيباني در حالت پويـا با رويكرد عدم قطعيت مهندسي صنايع دکتري اميد ويسي تپه گلي ۱۵۰۴۹۱۱۰۴
۹۸/۶/۳۱ دکتر مهدي شريفي
دکتر عباس نرگسيان
طراحي مدل شايستگي مديران صنايع خلاق؛ مطالعه موردي خبرگزاري هاي ايران مديريت رسانه کارشناسي ارشد مهدي رجب بلوكات ۱۵۰۲۹۴۹۶۶
۹۸/۶/۳۱ دکتر كرامت اله زياري
دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر احمد پوراحمد
برنامه‌ريزي تامين مسكن گروه‌هاي آسيب پذير(مطالعه موردي شهر خرم‌آياد) جغرافيا و برنامه ريزي شهري دکتري مصطفي حيدري مقدم ۱۵۰۲۹۳۰۰۱۱
۹۸/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر صادق سپندارند
تاثير طراحي آيكون اپليكيشن موبايل بر روي تمايل به دانلود آن مديريت بازرگاني - تجارت الكترونيك کارشناسي ارشد رامين هجري ۱۵۰۲۹۵۳۰۶
۹۸/۶/۳۱ دکتر سيد حسين صفايي
دکتر محمود كاظمي
دکتر باقر ساروخاني
مباني تحول حقوق خانواده در زمينه ي طلاق و راه كارهاي ايجاد تعادل با تاكيد برقانون جديد حمايت خانواده و آراي قضايي حقوق خصوصي دکتري علي فلاح ۱۵۰۳۹۴۰۲۵
۹۸/۶/۳۱ دکتر سيروس چوبينه
دکتر رحمان سوري
تاثير يك دوره تمرينات تناوبي شديد بر بيان ژن Nrf۲ در رت هاي مبتلا به ديابت نوع ۲ فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي کارشناسي ارشد مجيد يزداني ۱۵۰۲۹۴۰۲۷۶
۹۸/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر روزا هنديجاني
بررسي عوامل موثر بر رشد كسب و كارهاي نوپا در شهر تهران مديريت كسب و كار گرايش بازايابي کارشناسي ارشد سروش اذرنيا ۱۵۰۲۹۵۰۰۶
۹۸/۶/۳۱ دکتر داتيس خواجه ئيان
دکتر سياوش صلواتيان
شناسايي عوامل موثر بر برندسازي برنامه هاي راديو مديريت رسانه کارشناسي ارشد حامد تقي زاده بهجتي ۱۵۰۲۹۴۲۱۵
۹۸/۶/۳۱ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مسعود كيماسي
بررسي مديريت تعامل مشتري در نمايشگاه تجاري (مورد مطالعه: نمايشگاه صنعت ساختمان تهران سال ۹۷) مديريت كسب و كار گرايش بازايابي کارشناسي ارشد سيدمحمد موسوي نظري ۱۵۰۲۹۵۲۷۴
۹۸/۶/۳۱ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر محمدحسين نوروزي
تاثيرات اگاهي متاپراگماتيكي بر روي عملكرد انتقادي زبان اموزان آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد فرزانه سادات حسيني ۱۵۰۳۹۵۰۳۶
۹۸/۶/۳۱ دکتر بابك اميدوار
دکتر اسماعيل صالحي
مدل سازي گردباد آتش دريك محيط شهري پس از زلزله و ارائه راهكارهاي مديريتي، پيشگيري و مقابله مديريت در‌ سوانح طبيعي‌ کارشناسي ارشد رامين سمواتي ۱۵۰۴۹۵۰۹۹
۹۸/۶/۳۱ دکتر محمد مرادي
دکتر ساسان مهراني
دکتر علي محقر
ارائه چارچوب جامع افشا اطلاعات در موسسات اعتباري ايران با توجه به قانون عمليات بانكي بدون ربا حسابداري دکتري راضيه بردبار ۱۵۰۲۹۳۰۱۴
۹۸/۶/۳۱ دکتر احمد اختيار زاده
دکتر شهامت حسينيان
طراحي نظام توسعه محصول جديد بر مبناي مدل Stage-Gate (مطالعه موردي: شركت داروسازي جابر ابن حيان) مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات کارشناسي ارشد مهديه حسينيان ۱۵۰۲۹۵۰۸۷
۹۸/۶/۳۱ دکتر علي حاجي آقا بزرگي اميري تبيين اثر مولفه هاي تاب آوري و پايداري در زنجيره تامين با استفاده از رويكرد مدل ساختاري و تصميم گيري چند شاخصه مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها کارشناسي ارشد متين شفيعي ۱۵۰۴۹۵۱۱۲
۹۸/۶/۳۱ دکتر علي اكبرنژاد قره لو
دکتر رحمان سوري
اثر تعاملي ۱۲ هفته تمرين هوازي و مصرف خوراكي زعفران بر مقادير هموسيستئين وفيبرينوژن ، كنترل گلايسميك و برخي ريسك فاكتورهاي قلبي و عروقي در زنان چاق ديابتي نوع ۲ فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي کارشناسي ارشد ارش باقرزاده ۱۵۰۲۹۴۸۵۵
۹۸/۶/۳۱ دکتر محمدرضا كردي
دکتر سيروس چوبينه
مقايسه پاسخ بيان ژن مايونكتين و FNDC-5 در عضله پهن جانبي انسان به يك جلسه فعاليت خالص و جداگانه اكسنتريك و كانسنتريك فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي کارشناسي ارشد حامد جعفري ۱۵۰۲۹۵۴۲۰
۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر فاطمه كريمي جعفري
بررسي تاثير روش هاي مديريت منابع انساني سبز بر عملكرد كاركنان (مورد مطالعه : شركت گاز استان تهران) مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني کارشناسي ارشد مهديه توران پشتي ۱۵۰۲۹۶۲۶۰
۹۸/۶/۳۱ دکتر يوسف مقدس تبريزي
دکتر هومن مينونژاد
دکتر سيد مسعود نبوي
مقايسه اثرات دو برنامه تمرينات ثباتي عملكردي و تحريك الكتريكي مغز بر تعادل، اسپاسم عضلاني،درد و توانايي راه رفتن در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي کارشناسي ارشد سيما محمدخان بيگي ۱۵۰۲۹۴۰۱۷۶
۹۸/۶/۳۱ دکتر وحيد محمودي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي بازدهي سهام هاي داراي چولگي مثبت در بورس اوراق بهادار تهران مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك کارشناسي ارشد مائده آروند ۱۵۰۲۹۶۱۱۸
۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدابوالقاسم ميرا
دکتر طهمورث حسنقلي پور
بررسي تاثير جهت گيري شركتهاي كوچك و متوسط به بازارهاي بين المللي و گرايش آنها به كارآفريني بر روي عملكرد اين شركتهاي از طريق اثر قابليت شبكه مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد سهيلا حميدي ۱۵۰۲۹۶۳۴۲
۹۸/۶/۳۱ دکتر اعظم نوفرستي
دکتر فاطمه دهقاني آراني
مقايسه اختلالات شناختي در بيماران با نقص شنوايي و افراد سالم روانشناسي باليني کارشناسي ارشد ليلا نوروزي رنگير ۱۵۰۲۹۲۶۹۱
۹۸/۶/۳۱ دکتر رضا رستمي
دکتر رضا كاظمي
اثربخشي تحريك مغناطيسي فراجمجمه اي مكرر بر بهبود علائم اضطرابي در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي روانشناسي باليني کارشناسي ارشد زهرا كازرونيان ۱۵۰۲۹۶۶۷۰
۹۸/۶/۳۱ دکتر رضا رستمي
دکتر رضا كاظمي
تحريك مغناطيسي فراجمجمه اي مكرر بر بهبود علائم شناختي بيماران مبتلا به افسردگي روانشناسي باليني کارشناسي ارشد سپيده گشاني ۱۵۰۲۹۶۷۰۶
۹۸/۶/۳۱ دکتر عسگر نوربخش بررسي تاثير عوامل تعيين كننده در سطح شركت و صنعت بر ساختارسرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك کارشناسي ارشد احمد فاروقي ۱۵۰۲۹۶۶۱۱
۹۸/۶/۳۱ دکتر سوگند قاسم زاده
دکتر علي اكبر ارجمندنيا
تاثير بازي درماني شناختي-رفتاري بر تنظيم هيجانات و سازگاري اجتماعي كودكان داراي مشكلات هيجاني-رفتاري روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي کارشناسي ارشد شيدا شاهراه نجيب ۱۵۰۲۹۶۴۸۵
۹۸/۶/۳۱ دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر ابراهيم عليدوست
شناسايي و اولويت‌بندي شاخص‌هاي توسعه پايدار در ورزش قهرماني و ارائه مدل مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي کارشناسي ارشد ياسمن خسرويان چم پيري ۱۵۰۲۹۶۳۵۹
۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدرضا دشتستاني
دکتر حسين كرمي
تاثير تماشاي كارتون هاي انگليسي بر يادگيري بدون برنامه ريزي و اتفاقي لغات و نگرش زبان آموزان جوان ايراني آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد شميمه حجت پناه ۱۵۰۳۹۶۱۳۴
۹۸/۶/۳۱ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر وحيد محمودي
مولفه نقدي درآمدها براي تداوم سود و بازده هاي سهام مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك کارشناسي ارشد سعيد كريم زاده ۱۵۰۲۹۶۶۸۷
۹۸/۶/۳۱ دکتر محمدرضا كردي
دکتر فاطمه شب خيز
اثر روزه داري بر عوامل خطرزاي ترومبوز متعاقب يك جلسه بازي فوتبال فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي کارشناسي ارشد فاطمه كامي ۱۵۰۲۹۶۶۷۸
۹۸/۶/۳۱ دکتر حسين كرمي
دکتر سيدمحمد علوي
تاثيرات انواع تسك و ميزان درگيري ذهني بر يادگيري بدون برنامه ريزي و اتفاقي لغات در ميان زبان آموزان جوان زبان انگليسي آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد صديقه كردزنگنه ۱۵۰۳۹۶۲۷۹
۹۸/۶/۳۱ دکتر محمود مشهدي احمد
دکتر محسن مهرآرا
بررسي فرار مالياتي از منظر اقتصاد رفتاري علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي کارشناسي ارشد فهيمه پناهي ۱۵۰۲۹۶۲۳۲
۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدحامد وارث
دکتر مسعود كيماسي
عوامل موثر بر ارزش ويژه برند و پاسخ هاي مصرف كننده مديريت كسب و كار گرايش بازايابي کارشناسي ارشد نيكي رنجبران ۱۵۰۲۹۶۴۳۰
۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدحامد وارث
دکتر رضا تهراني
بررسي تجربي استراتژي سرمايه گذاري ارزشي در بورس اوراق بهادار تهران مديريت كسب و كار گرايش بازايابي کارشناسي ارشد مرجان ضيائي ۱۵۰۲۹۶۵۳۲
۹۸/۶/۳۱ دکتر حسين كرمي
دکتر اسحق اكبريان
مقايسه قدرت پيشگويي فرضيه ميزان درگيري و تحليل ويژگي تكنيك بر يادگيري بدون برنامه ريزي و اتفاقي لغات آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد مريم قديرلي ۱۵۰۳۹۶۲۶۵
۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدرضا دشتستاني
دکتر مجيد نعمتي
در راستاي طراحي دوره تربيت مدرس آموزش زبان انگليسي با كمك فناوري در مقطع كارشناسي ارشد رشته اموزش زبان انگليسي آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد مونا ظهرابي ۱۵۰۳۹۶۲۲۲
۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدرضا دشتستاني
دکتر سيدمحمد علوي
در راستاي طراحي اپليكيشن آموزش زبان انگليسي مختص دانشجويان رشتهي مهندسي كامپيوتر: پژوهشي نيازمحور آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد حانيه اصغري اسكوئي ۱۵۰۳۹۶۰۶۴
۹۸/۶/۳۱ دکتر آرش تحريري ارتباط بين چرخه عمر شركت و تمايل به اجتناب مالياتي حسابداري کارشناسي ارشد محمدرضا شمس بيدهندي ۱۵۰۲۹۶۵۰۲
۹۸/۶/۳۱ دکتر رضا رستمي
دکتر مهدي رضا سرافراز
نقش واسطه اي تنظيم هيجان در رابطه بين بهشياري و پرخوري هيجاني روانشناسي باليني کارشناسي ارشد شميم عباسي ۱۵۰۲۹۶۵۵۵
۹۸/۶/۳۱ دکتر محمدرضا مثنوي
دکتر محسن كافي
طراحي پارك جنگلي شهري در شرايط تنش آبي، با رويكرد طراحي محيطي حساس به آب نمونه موري(پارك جنگلي تلو واقع در منطقه ۴ تهران) مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد زهرا كياني ۱۵۰۴۹۶۲۳۷
۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدمحمد فدوي كاربردهاي گرافيك ديجيتال در سينما و ويدئو ارتباط تصويري کارشناسي ارشد خشايار رحيمي ۱۵۰۵۹۶۰۶۳
۹۸/۶/۳۱ دکتر عليرضا بديعي
دکتر عليمراد رشيدي
دکتر سعيد خواجه مندلي
ساخت و ارزيابي نانو كاتاليست فلزي با كنترل مورفولوژي بر پايه گرافن داپ شده جهت هيدروژناسيون انتخابي استيلن در حضور اتيلن شيمي گرايش نانو شيمي دکتري فيروزه منصورخاني ۱۵۰۱۹۲۰۳۲
۹۸/۶/۳۱ دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
دکتر نسرين طباطبائي
قواعد عمومي حاكم بر سپرده گذاري در بازار سرمايه حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد بهاره فدوي ۱۵۰۳۹۵۰۸۰
۹۸/۶/۳۱ دکتر محسن صادقي
دکتر عباس ميرشكاري
نظام حقوقي حاكم بر حفظ و بهره‌برداري از كلان‌داده‌ها توسط اپراتورهاي تلفن همراه حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد روشنك شهبازي ۱۵۰۳۹۵۰۶۳
۹۸/۶/۳۱ دکتر مجتبي حقيقي يزدي مدل‌سازي عددي رشد ترك ماتريس در چندلايه‌هاي كامپوزيتي تحت تنش‌هاي رطوبتي صفحه‌اي مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد سهيل لايزالي ۱۵۰۴۹۵۱۶۹
۹۸/۶/۳۰ دکتر عليرضا بديعي
دکتر عليمراد رشيدي
بررسي تاثير نانو ذرات سيليسي بر عملكرد قير و مخلوط هاي آسفالتي شيمي گرايش نانو شيمي دکتري عليرضا معيني ۱۵۰۱۹۲۰۰۹
۹۸/۶/۳۰ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمود فيروزيان
تبيين ارتباط بين تسهيم دانش . نو آوري .سرمايه اجتماعي وعملكرد سازماني (مورد مطالعه شعب بانك سپه تهران) مديريت دولتي - مديريت رفتار سازماني کارشناسي ارشد حسن صفري ۱۵۰۲۹۵۴۹۷
۹۸/۶/۳۰ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر مجيد نعمتي
بررسي مقايسه اي تمرين هاي صحيح/غلط، تكميل جمله به ترتيب درآوردن جمله بر يادگيري لغات فراگيران ايراني آموزش زبان انگليسي دکتري حسين علي نژاد ۱۵۰۳۹۳۰۲۳
۹۸/۶/۳۰ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر رضا پورحسين
طراحي الگوي سياستگذاري برنامه سازي علمي در سيماي جمهوري اسلامي ايران با هدف ترويج علم در كشور مديريت - مديريت رسانه اي دکتري ميترا افضلي فاروجي ۱۵۰۲۹۳۰۰۵
۹۸/۶/۳۰ دکتر محمدحسين عليزاده
دکتر مهدي شهبازي
دکتر هومن مينونژاد
مقايسه سه روش تمريني تصويرسازي ذهني، تمرينات اصلاحي و تركيبي بر هايپرلوردوز كمري و فعاليت الكترومايوگرافي، عضلات كمربند كمري لگني آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي دکتري مريم قرباني ۱۵۰۲۹۳۰۰۲۲
۹۸/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر مسعود كيماسي
تاثير شبكه هاي اجتماعي و شبكه هاي كسب و كار بر شناسايي فرصت هاي بين المللي شدن مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد علي حسيني فرزاد ۱۵۰۲۹۴۹۳۲
۹۸/۶/۳۰ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر منوچهر انصاري
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر نوآوري در شركت هاي صنعتي دانش بنيان(مورد مطالعه: شركت هاي صنعتي دانش بنيان شهر تهران) مديريت اجرايي کارشناسي ارشد ايمان پورمقرري ۱۵۰۲۹۵۰۵۴
۹۸/۶/۳۰ دکتر ابوالقاسم توحيدي نيا بررسي ماهيت رمزينه پول‌ها و موضوع‌شناسي آن از منظر اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامي علوم اقتصادي کارشناسي ارشد حمزه قطبي نژاد ۱۵۰۲۹۵۲۱۹
۹۸/۶/۳۰ دکتر مسعود كيماسي
دکتر امير خانلري
بررسي پاسخ مصرف كنندگان به هداياي تشويقي مديريت كسب و كار گرايش بازايابي کارشناسي ارشد بهاره ترك زبان ۱۵۰۲۹۵۰۵۹
۹۸/۶/۳۰ دکتر محمود محمدطاهري
دکتر وحيد شاه منصوري
انتخاب تكنولوژي دسترسي راديويي در شبكه هاي ناهمگن نسل پنجم مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد معصومه سادات شكراللهي ۱۵۰۴۹۵۱۱۳
۹۸/۶/۳۰ دکتر رضا تهراني سنجش ميزان ارزش آفريني در شركت هاي هلدينگ صنعتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد مهران كرامتي ۱۵۰۲۹۴۰۱۴۲
۹۸/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تاثير مديريت برند بر روابط شبكه اي دركسب و كار هاي كوچك و متوسط با رويكرد بازاريابي تجاري-صنعتي مديريت كسب و كار گرايش استراتژي کارشناسي ارشد فرهاد فراهاني نيا ۱۵۰۲۹۵۱۹۹
۹۸/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
تاثير وبگردي بر خريد آني آنلاين در صنعت غذا مديريت كسب و كار گرايش بازايابي کارشناسي ارشد دانا داريوندزاده ۱۵۰۲۹۵۱۰۸
۹۸/۶/۳۰ دکتر رضا توكلي مقدم
دکتر علي حاجي آقا بزرگي اميري
مدل‌سازي رياضي چندهدفه براي برنامه ريزي زنجيره تامين در حوزه سلامت با ملاحضه تاب آوري مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها کارشناسي ارشد ثمره عباسي ۱۵۰۴۹۵۲۳۲
۹۸/۶/۳۰ دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
طراحي مدلي براي سنجش، مقايسه و ارزيابي ROA شركت هاي بيمه مديريت مالي کارشناسي ارشد مجيد سبزه ۱۵۰۲۹۵۴۷۶
۹۸/۶/۳۰ دکتر سعيد حسن زاده
دکتر سوگند قاسم زاده
بررسي و مقايسه برتري طرفي در دانش آموزان با اختلال كاستي توجه-بيش فعالي و همسالان عادي روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي کارشناسي ارشد نيوشا اصلاني مقدم ۱۵۰۲۹۶۱۲۹
۹۸/۶/۳۰ دکتر هومن فتوره چي
دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر محمد فروغي دهر
كنترل فرآيند توليد پني‌سيلين با استفاده از شبكه‌هاي عصبي فازي مهندسي شيمي گرايش داروسازي کارشناسي ارشد عبدالله خضري ۱۵۰۴۹۶۱۰۷
۹۸/۶/۳۰ دکتر امير خانلري
دکتر محسن نظري
ارزيابي مدل توسعه يافته رفتار مصرف كننده در زمينه جوامع برند مبتني بر رسانه هاي اجتماعي مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد عرفان فرشچي ۱۵۰۲۹۶۶۲۵
۹۸/۶/۳۰ دکتر احمد باقري
دکتر محمد اسحاقي
آسيب شناسي احكام فقهي حقوقي حضانت (با رويكرد ارائه راهكارهاي رفع چالش هاي آن) فقه و مباني حقوق اسلامي کارشناسي ارشد متينه حاجي آقاشريفي ۱۵۰۳۹۶۱۲۸
۹۸/۶/۳۰ دکتر محسن مهرآرا
دکتر قهرمان عبدلي
رانت منابع طبيعي، نهاد ها و فساد در كشورهاي در حال توسعه علوم اقتصادي کارشناسي ارشد فاطمه نوبخت ۱۵۰۲۹۵۵۷۶
۹۸/۶/۳۰ دکتر محمد يكرنگي سياست كيفري ايران در خصوص استفاده غير مجاز از منابع زيرزميني به وسيله حفر چاه با تاكيد بر رويه قضايي استان كرمان حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد اعظم سلاجقه تذرجي ۱۵۰۳۹۶۱۸۷
۹۸/۶/۳۰ دکتر علي خالقي مقابله با قاچاق اعضاي بدن انسان در اسناد بين المللي و حقوق ايران حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد سروناز صدرزاده ۱۵۰۳۹۶۲۱۳
۹۸/۶/۳۰ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي طراحي شهري با استفاده از عناصر فرهنگي-هنري به منظور ارتقائ هويت مكان طراحي شهري کارشناسي ارشد امير درخور ۱۵۰۵۹۵۰۵۵
۹۸/۶/۳۰ دکتر حسين مصباحيان پديدارشناسي هويت ايراني در داستانهاي كوتاه جنگ به قلم زنان ايرانشناسي گرايش ايرانشناسي عمومي کارشناسي ارشد زهرا زواريان ۱۵۰۳۹۶۱۸۱
۹۸/۶/۳۰ دکتر علي بزرگ
دکتر احمد توسلي
مطالعه تطبيقي بر روي كيفيت محصولات زيستي توليد شده از پيروليز مشترك و كاتاليزوري زيست توده ليگنو سلولزي و ماكرو جلبك شيمي گرايش شيمي كاربردي کارشناسي ارشد پريسا آدمي ۱۵۰۱۹۵۰۳۲
۹۸/۶/۳۰ دکتر محمدرضا مثنوي  طراحي منظر شهري تاب آوردربرابرتغييرات اقليمي بارويكرد خدمات اكوسيستم نمونه موردي منطقه 5 تهران مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد بنفشه محمودي مي ابادي ۱۵۰۴۹۵۱۸۵
۹۸/۶/۳۰ دکتر منوچهر اكبري
دکتر عليرضا حاجيان نژاد
دکتر روح اله هادي
بازتاب آثار و افكار شيخ سعدي در صحيفه ي نور امام خميني زبان و ادبيات فارسي دکتري عباس فاضلي ۱۵۰۳۹۲۳۵۷
۹۸/۶/۳۰ دکتر رحيم پيلوار
دکتر محسن صادقي
قابليت حمايت از پول (فيزيكي و مجازي) در قانون مالكيت فكري حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد علي پيراسته ۱۵۰۳۹۵۰۲۴
۹۸/۶/۳۰ دکتر محمود كاظمي
دکتر حسن باديني
دکتر محسن ايزانلو
مباني قائم مقامي ورثه واحكام آن حقوق خصوصي دکتري جمشيد عسگررمكي ۱۵۰۳۹۱۱۳۰
۹۸/۶/۳۰ دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
دکتر محمود باقري
دکتر محمود كاظمي
نظام حقوقي جبران خسارت ناشي از نقض قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي در حوزه عمليات بالادستي نفت و گاز حقوق خصوصي دکتري محمد جواد داودي ديوكلائي ۱۵۰۳۹۱۱۲۲
۹۸/۶/۳۰ دکتر ميثم بصيرت تبيين مفهوم شهر هوشمند در منطقه 12شهر تهران و برنامه ريزي جهت تحقق پذيري آن برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد تارا ساوجبلاغي ۱۵۰۵۹۶۰۷۳
۹۸/۶/۲۷ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي سپرده گذاران شبكه بانكي با تغيير عوامل اقتصادي مديريت مالي کارشناسي ارشد عماد سعيدي ۱۵۰۲۹۵۱۴۳
۹۸/۶/۲۷ دکتر رحمان سوري
دکتر فاطمه شب خيز
دکتر سيروس چوبينه
بررسي اثر 6 هفته تمرينات تداومي و تناوبي شدت بالا بر ميزان تغييرات بيان ژن هاي فاكتور تغيير رشد بتا (TGF-β ) ، ماتريكس متالوپروتئيناز-2 (MMP-2) و مهاركننده بافتي متالوپروتئيناز-1 (TIMP-1) بافت ريه در رت هاي مسن و جوان فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس دکتري شادي فهام ۱۵۰۲۹۳۰۴۴
۹۸/۶/۲۷ دکتر علي محقر
دکتر مسعود كيماسي
دکتر فريبرز جولاي
طراحي و تبيين مدل پايداري زنجيره تأمين خدمات بانكي مديريت - مديريت توليد و عمليات دکتري حميد عباسي ۱۵۰۲۹۲۳۹۶
۹۸/۶/۲۷ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر محمد صفري
تبيين چارچوب مفهومي سرمايه گذاري جمعي كسب و كارهاي نوين در ايران مديريت اجرايي کارشناسي ارشد بهنود اناري ۱۵۰۲۹۴۸۴۳
۹۸/۶/۲۷ دکتر احمد باقري
دکتر حسين داورزني
اخلاق قضا در فقه اماميه فقه و مباني حقوق اسلامي کارشناسي ارشد محمدعلي حسيني ۱۵۰۳۹۶۱۳۹
۹۸/۶/۲۷ دکتر خيرالله پروين ديدگاه هاي نوين اسلامي شيعي در خصوص نقش مردم در تحقق و استقرار حكومت حقوق عمومي کارشناسي ارشد علي اكبر حاجي حسن ۱۵۰۳۹۶۲۳۷
۹۸/۶/۲۷ دکتر احمد باقري
دکتر عليرضا هدائي
نقد شبهه هاي ناظر به مسأله طلاق در فقه اماميه و حقوق ايران فقه و مباني حقوق اسلامي کارشناسي ارشد ندا پورجم ۱۵۰۳۹۶۱۰۲
۹۸/۶/۲۷ دکتر امين دهقان قهفرخي
دکتر ابراهيم عليدوست
وضعيت مشتري مداري در مراكز ماساژ ورزشي شهر تهران مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي کارشناسي ارشد عليرضا عبداللهي ۱۵۰۲۹۶۵۶۳
۹۸/۶/۲۷ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي اثرات شوك قيمت نفت بر نقدشوندگي بازار سهام ايران مديريت مالي کارشناسي ارشد مريم محمدي ۱۵۰۲۹۵۲۵۲
۹۸/۶/۲۷ دکتر بهروز محمودي بختياري
دکتر سوسن پورصنعتي
خوانش شيزوآنالتيك درام مارتين مكدانا: خوانشي بر غرب غمزده،مرد بالشي و يك ماده خيلي خيلي خيلي تاريك زبان و ادبيات انگليسي کارشناسي ارشد ميثم اسلامي ۱۵۰۳۹۶۰۶۰
۹۸/۶/۲۷ دکتر عليرضا اژدري
دکتر ابراهيم باقري طالقاني
تببين تفكّر شهود در فرايند طرّاحي؛ مطالعه موردي: ايستگاه كاري طرّاح طراحي صنعتي کارشناسي ارشد كاوه تبياني ۱۵۰۵۹۵۰۰۷
۹۸/۶/۲۶ دکتر عليرضا حاجيان نژاد
دکتر روح اله هادي
دکتر حسن جعفري تبار
بررسي تطبيقي مباني نظري حقوق بشرمعاصر با ادبيات عرفاني تا قرن هفتم زبان و ادبيات فارسي دکتري سيدمهدي رضوي فرد ۱۵۰۳۹۳۰۰۹
۹۸/۶/۲۶ دکتر سهيلا بورقاني فراهاني
دکتر مهدي شريفي
دکتر طاهر روشندل اربطاني
طراحي مدل توليد محتواي آموزشي براي كودكان با رويكرد شناختي در تلويزيون مديريت - مديريت رسانه اي دکتري محمد صادق دهنادي ۱۵۰۲۹۲۹۳۳
۹۸/۶/۲۶ دکتر محمدرضا نيكبخت
دکتر غلامرضا كرمي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
ارائه مدل چسبندگي هزينه ها بر اساس سرمايه فكري حسابداري دکتري عليرضا پورباقريان ۱۵۰۲۹۲۳۶۶
۹۸/۶/۲۶ دکتر محمود گودرزي
دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
طراحي الگوي تفريح در محل كار با روش مردم نگاري در سازمان تربيت بدني ارتش مديريت ورزشي دکتري ابراهيم محمدزاده ۱۵۰۲۹۴۰۳۵
۹۸/۶/۲۶ دکتر علي سوري
دکتر قهرمان عبدلي
تحليل عملكرد فين تكهاي اعتباري وچگونگي تطبيق اجرايي آن در ايران علوم اقتصادي دکتري حسين كورش پسنديده ۱۵۰۲۹۳۶۷۴
۹۸/۶/۲۶ دکتر رضا توكلي مقدم بهينه سازي نمايش تبليغات درون برنامه اي بر اساس تحليل رفتار كاربران با استفاده از داده كاوي مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها کارشناسي ارشد مهران رضواني ممان ۱۵۰۴۹۵۰۸۹
۹۸/۶/۲۶ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر عباس نرگسيان
تدوين مدل شايستگي استاد مديريت دولتي مديريت دولتي گرايش مديريت تحول کارشناسي ارشد حسن چراغي ۱۵۰۲۹۶۲۹۷
۹۸/۶/۲۶ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر عباس نرگسيان
شناسايي موانع كار تيمي در بين افراد دانشگاهي در ايران (مورد مطالعه: دانشكده مديريت دانشگاه تهران) مديريت دولتي گرايش مديريت تحول کارشناسي ارشد ترگل زين العابديني ۱۵۰۲۹۶۴۵۱
۹۸/۶/۲۶ دکتر مجيد غمامي
دکتر حسن محسني
دکتر رضا شكوهي زاده
نقش زمان در تحقق دادرسي عادلانه مدني حقوق خصوصي دکتري مهدي سيف الهي ۱۵۰۳۹۲۱۶۱
۹۸/۶/۲۶ دکتر مهدي پيري
دکتر تورج تقي زاده
قابليت حمايت حقوقي از ايده در قراردادهاي سرمايه گذاري كسب و كارهاي اينترنتي حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد اميرحسين اسحاقي ۱۵۰۳۹۵۰۰۶
۹۸/۶/۲۶ دکتر رضا محمدكاظمي
دکتر سيدرضا حجازي
تاثير گرايش كارآفرينانه بر شدت صادرات با نقش ميانجي يادگيري سازماني، مزيت رقابتي و عملكرد نوآوري(مورد مطالعه: صادر كنندگان تجهيزات ورزشي) كارآفريني گرايش سازماني کارشناسي ارشد پروانه محمدي ۱۵۰۲۹۵۲۵۰
۹۸/۶/۲۶ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر كامبيز طالبي
مدلسازي و ارزيابي فرايندهاي توسعه محصول جديد در زنجيرههاي تامين كارآفرينانه كارآفريني گرايش كسب و كار جديد کارشناسي ارشد محمدامين منصورخاكي ۱۵۰۲۹۵۲۶۸
۹۸/۶/۲۶ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر غلامرضا عباسيان
نقش ويژگي هاي شناختي اجتماعي در نگارش آكادميك آموزش زبان انگليسي دکتري نعيمه بكشيري ۱۵۰۳۹۳۰۰۳
۹۸/۶/۲۵ دکتر فاطمه ثقفي
دکتر محمدرضا جليلوند
تحليل شبكه گردشگري صنعتي با استفاده از رويكرد شبكه اجتماعي (مورد مطالعه استان اصفهان) مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات کارشناسي ارشد اسرافيل احمديه خانه سر ۱۵۰۲۹۶۱۰۵
۹۸/۶/۲۵ دکتر منصور مومني
دکتر مهناز حسين زاده
شناسائي و خوشه بندي تيوب هاي شيشه اي بروسيليكاتي براي ساخت ظروف شيشه اي داروهاي تزريقي مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات کارشناسي ارشد ابوالفضل جليله وند ۱۵۰۲۹۶۲۸۵
۹۸/۶/۲۴ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر محمد صفري
آسيب شناسي نظام آموزش بانك ملي ايران و ارايه الگوي بهينه براي آن مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني کارشناسي ارشد اكرم احمدي ۱۵۰۲۹۶۰۹۸
۹۸/۶/۲۴ دکتر مجيد بني اسدي
دکتر قادر فرجي
ساخت كامپوزيت چوب – پلاستيك مقاوم در مقابل آب و آتش مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد مهدي محلوجي ۱۵۰۴۹۵۱۷۷
۹۸/۶/۲۴ دکتر بيژن عباسي روندپژوهي و تحليل حقوقي وضعيت عملكرد مقابله با فساد در جمهوري اسلامي ايران براساس شاخص‌هاي حكمراني بانك جهاني از ابتداي شكل‌گيري شاخص (1996) تاكنون حقوق عمومي کارشناسي ارشد آمنه كاشاني موحد ۱۵۰۳۹۶۲۷۴
۹۸/۶/۲۴ دکتر پارسا ارباب برنامه ريزي شهري به منظور كاربست سرمايه اجتماعي در بازآفريني مشاركتي (مورد مطالعه: محله شيشه گرخانه اروميه) برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد علي صمدي ۱۵۰۵۹۶۰۸۵
۹۸/۶/۲۴ دکتر محسن ابراهيمي
دکتر رضا تهراني
بررسي عوامل موثر بر بازده صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در بازار بورس اوراق بهادار تهران مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك کارشناسي ارشد محمدعلي ملكي ۱۵۰۲۹۶۷۷۸
۹۸/۶/۲۴ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر محسن ابراهيمي
رابطه بين مديريت ريسك وتغييرات سودآوري درشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك کارشناسي ارشد مرتضي بريجانيان ۱۵۰۲۹۶۲۰۳
۹۸/۶/۲۴ دکتر احمدعلي فرزين طراحي هتل-باغ در محله جمال آباد نياوران با رويكرد حفظ بافت سبز منطقه مهندسي معماري کارشناسي ارشد طيبه قرباني اصل ۱۵۰۵۹۶۱۰۰
۹۸/۶/۲۴ دکتر رضا تهراني
دکتر سيدحامد وارث
بررسي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد سنجش ثبات رفتار مديريت كسب و كار گرايش بازايابي کارشناسي ارشد سمانه نورافكن ۱۵۰۲۹۶۸۴۲
۹۸/۶/۲۴ دکتر قاسم مطلبي طراحي فضاي گردهمايي با تاكيد بر تعاملات اجتماعي و دلبستگي مكاني مهندسي معماري کارشناسي ارشد سيده ترانه رياضي ۱۵۰۵۹۶۰۶۷
۹۸/۶/۲۴ دکتر كارن ابري نيا بررسي تجربي تغيير شكل پلاستيك شديد پيوسته براي توليد سيم يا فيلامنت فلزي مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد شاهين كيانفر ۱۵۰۴۹۵۱۶۱
۹۸/۶/۲۳ دکتر سيد يحيي اسلامي طراحي مسكن انعطاف پذير با رويكرد آينده نگري مهندسي معماري کارشناسي ارشد حسام شكيب نيا ۱۵۰۵۹۵۰۱۹
۹۸/۶/۲۳ دکتر سيدغلامرضا اسلامي مسكن مشاركتي براي اقشار كم درآمد مهندسي معماري کارشناسي ارشد امين سبحاني ۱۵۰۵۹۵۰۱۵
۹۸/۶/۲۳ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر حنان عموزاد مهديرجي
دکتر قهرمان عبدلي
هماهنگي زنجيره تامين دوسطحي نامحدود با رويكرد تئوري بازي ها و تاكيد بر مسئوليت اجتماعي مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات دکتري علي رضايار ۱۵۰۲۹۵۳۲۹
۹۸/۶/۲۳ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمد حقيقي
شفافيت خودپنداره و بررسي نقش آن در رفتارمصرف كننده (مطالعه موردي: بانك سامان) مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد گارينه زقوپورميرشكارلو ۱۵۰۲۹۵۴۷۲
۹۸/۶/۲۳ دکتر غلام رضا اكرمي طراحي مركز نگهداري كودكان بي سرپرست با رويكرد روانشناسي محيط مهندسي معماري کارشناسي ارشد نيوشا ابراهيمي ۱۵۰۵۹۶۰۰۱
۹۸/۶/۲۳ دکتر اميرسعيد محمودي طراحي مركز فرهنگي-گردشگري با رويكرد معماري سبز مهندسي معماري کارشناسي ارشد صدف باغ دوست ۱۵۰۵۹۶۰۱۸
۹۸/۶/۲۰ دکتر شيوا كيوان پناه تاثير آموزش پردازشي، برجسته سازي متني و ويرايش متن بر استفاده از ساختارهاي وارونگي توسط يادگيرنده هاي ايراني آموزش زبان انگليسي دکتري سارا رفسنجاني ن‍ژاد ۱۵۰۳۹۱۱۲۵
۹۸/۶/۲۰ دکتر سيدمحمدعلي توكل كوثري
دکتر سيد ضياء هاشمي
بازي هاي رايانه اي و پيشرفت تحصيلي: مطالعه اي جامعه شناختي علوم اجتماعي - جامعه شناسي کارشناسي ارشد سيمين درويش نوري كلاكي ۱۵۰۲۹۶۳۸۴
۹۸/۶/۱۷ دکتر علي مبيني دهكردي
دکتر بابك ضياء
مدل ارزيابي فرصت هاي كارآفريني اينترنت اشيا صنعتي كارآفريني گرايش سازماني کارشناسي ارشد محمدامين فرخ ۱۵۰۲۹۶۶۲۲
۹۸/۶/۱۷ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر هومن فتوره چي
مطالعه و بررسي پايداري پماد ‌سوختگي هاني درم شركت داروسازي دارو درمان سلفچگان مهندسي شيمي گرايش داروسازي کارشناسي ارشد عاصفه پشت چي اسكويي ۱۵۰۴۹۵۲۵۳
۹۸/۶/۱۷ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر ناهيد مژگاني
دکتر محمد رضا سنجابي
بررسي اثر درماني باكتريهاي اسيد لاكتيكي پروبيوتيكي جدا شده از ميكروبيم پوست عليه پروپيوني باكتريوم آكنه در شرايط آزمايشگاهي مهندسي شيمي گرايش داروسازي کارشناسي ارشد حانيه سنجابي ۱۵۰۴۹۵۳۵۱
۹۸/۶/۱۶ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر احمد مومني راد
دکتر محمدجواد جاويد
مسئوليت بين المللي دولتها ناشي از نقض فاحش زيست محيطي در مخاصمات مسلحانه بين المللي حقوق بين الملل عمومي دکتري محمدرضا رضائي ۱۵۰۳۹۱۱۲۴
۹۸/۶/۱۶ دکتر فريبرز جولاي
دکتر محمدمهدي نصيري خوانساري
مديريت اختلال در شبكه هاي راه آهن مبتني بر تلفيق رويكرد ظرفيت سنجي و زمانبندي مجدد قطار مهندسي صنايع دکتري عباس ازادي مقدم اراني ۱۵۰۴۹۲۳۷۹
۹۸/۶/۱۶ دکتر نسرين طباطبائي
دکتر علي اسلامي پناه
مطالعه تطبيقي مفهوم و ويژگي هاي‌ حق مالكيت در حقوق ايران و انگلستان و تاثير آن بر ماهيت و آثار نهادهاي حقوقي حقوق خصوصي کارشناسي ارشد فاطمه شهابي ۱۵۰۳۹۶۲۰۴
۹۸/۶/۱۲ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر احمد مومني راد
دکتر حسين نواده توپچي
آسيب شناسي صور نوين تاسيس كشور در حقوق بين الملل حقوق بين الملل عمومي دکتري زينب صيقلاني ۱۵۰۳۹۱۱۲۷
۹۸/۶/۱۲ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
تاثير اعتماد به برند و هويت برند بر بشارت نام تجاري مشتريان محصولات خانگي در شهر تهران مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك کارشناسي ارشد اميرپويا حاتمي ۱۵۰۲۹۶۳۰۲
۹۸/۶/۱۲ دکتر محسن نظري
دکتر مسعود كيماسي
تاثير بخش بندي قيمتي بر اساس ويژگيهاي مشتري، ويژگيهاي محصول يا سبد محصول پويا بر روي انصاف قيمتي ادارك شده مديريت كسب و كار گرايش بازايابي کارشناسي ارشد سيدپرهام شيخ الاسلامي ۱۵۰۲۹۶۵۰۵
۹۸/۶/۱۱ دکتر سيدعباس احمدي كرچ
دکتر محمود واثق
دکتر ياشار ذكي
دکتر حسين مختاري هشي
تبيين اهميت نقش آسيا ي جنوب غربي و فعال سازي ايكيو مني هاي آن در انسجام سيستم جهاني در قرن ۲۱ ميلادي جغرافياي سياسي دکتري محمدعلي محمدي ۱۵۰۲۹۴۰۳۶
۹۸/۶/۱۰ دکتر احمد باقري
دکتر حسين داورزني
جايگاه و كاربرد نظم عمومي و اخلاق حسنه در فقه اماميه فقه و مباني حقوق اسلامي دکتري محمدرضا شجاعي ۱۵۰۳۹۳۰۱۶
۹۸/۶/۹ دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
دکتر حسن باديني
دکتر نسرين طباطبائي
دکتر عباس ميرشكاري
حق بر شهرت حقوق خصوصي دکتري پگاه سرمدي ۱۵۰۳۹۳۰۱۲
۹۸/۶/۶ دکتر سيدمحمدعلي توكل كوثري
دکتر عبدالحسين كلانتري
دکتر عليرضا محسني تبريزي
دکتر هوشنگ نايبي
بررسي تاثير انواع سرمايه بر رفتارهاي مسئولانه زيست محيطي با تاكيد بر توسعه پايدار(مطالعه موردي استان گلستان) علوم اجتماعي - جامعه شناسي دکتري محمد صادقي ۱۵۰۲۹۲۳۸۶
۹۸/۶/۵ دکتر عطاالله طالعي زاده
دکتر علي حاجي آقا بزرگي اميري
تصميمات قيمت گذاري و سطح خدمت در زنجيره تأمين حلقه بسته مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها کارشناسي ارشد سعيد دلبري ۱۵۰۴۹۴۰۹۹
۹۸/۶/۵ دکتر عطاالله طالعي زاده زنجيره تامين حلقه بسته با دو كانال معكوس و سياست بازپرداخت تحت شرايط رقابتي مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها کارشناسي ارشد زهرا اكرمي ۱۵۰۴۹۵۲۴۱
۹۸/۶/۵ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر مهشيد توتونچي
بررسي نقش مداخله گر ظرفيت جذب بر اثر جمع سپاري بر روي عملكرد استراتژي نوآوري باز. مديريت كسب و كار گرايش استراتژي کارشناسي ارشد علي باقري ۱۵۰۲۹۶۱۷۹
۹۸/۶/۱ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر نرگس ايماني پور
تحليل عوامل مؤثر بر موفقيت فرآيندهاي توسعه محصولات جديد مبتني بر اپليكيشن‌هاي تلفن‌هاي هوشمند كارآفريني گرايش كسب و كار جديد کارشناسي ارشد نسترن عليمرداني ناغاني ۱۵۰۲۹۵۱۸۷
۹۸/۵/۲۸ دکتر محمد خبيري
دکتر سيدنصراله سجادي
طراحي مدل آميخته بازاريابي ليگ برتر فوتبال ايران تربيت بدني و علوم ورزشي - برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري نسترن سليمي وربن ۱۵۰۲۹۲۸۹۵
۹۸/۵/۲۸ دکتر منوچهر انصاري بررسي تاثير مهارتهاي كليدي بر مدل كسب و كار فردي مديريت اجرايي کارشناسي ارشد الهه چارلنگ ۱۵۰۲۹۵۰۷۶
۹۸/۵/۲۷ دکتر حميد ابريشمي
دکتر رسول بيدرام
دکتر وحيد ماجد
ارائه الگوي توسعه پايدار اقتصادي روستا بر مبناي اقتصاد خلاق(نمونه موردي: توسعه صنايع دستي منتخب روستاهاي استان اصفهان) علوم اقتصادي دکتري الهام بخشايش ۱۵۰۲۹۳۰۱۳
۹۸/۵/۲۲ دکتر مهدي خادمي گراشي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
تاثير مديريت استراتژيك توسعه محصول و توسعه برند بر عملكرد شركت در بازارهاي b۲b و b۲c مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد غلامرضا عباسي ۱۵۰۲۹۶۵۵۶
۹۸/۵/۲۰ دکتر سيدابوالقاسم ميرا
دکتر مسعود كيماسي
بررسي تاثيرات شخصيت برند روي رفتار مصرف‌كننده با تاكيد ويژه بر روي سازه عشق به برند در ميان زنان و مردان خريدار گوشي تلفن همراه مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد تارا جواهري ۱۵۰۲۹۴۲۵۰
۹۸/۵/۲۰ دکتر آيت الله مميز
دکتر سيدرضا حجازي
ارائه چارچوب مفهومي طراحي بسته بندي براي محصولات كشاورزي (مبتني بر پلتفرم ميوه) كارآفريني گرايش فناوري کارشناسي ارشد محمد عبدالوند ۱۵۰۲۹۵۱۷۵
۹۸/۵/۱۹ دکتر سيدعلي ترابي
دکتر داود گل محمدي
برنامه‌ريزي وقت ملاقات بيماران سرپايي با استفاده از مشخصات بيماران مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها کارشناسي ارشد اميرحسين يعقوبي ۱۵۰۴۹۵۲۱۸
۹۸/۵/۱۴ دکتر محسن مهرآرا
دکتر قهرمان عبدلي
رابطه ميان رانت نفتي و حكمراني خوب و درآمد مالياتي در كشورهاي وابسته به نفت علوم اقتصادي کارشناسي ارشد راضيه بنايي بروجني ۱۵۰۲۹۵۴۰۵
۹۸/۵/۱۳ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر محمد صفري
بررسي عوامل سازماني و فردي موثر بر فرآيند جانشين پروري در شركت نفتيران اينترتريد(نيكو) و شركتهاي تابعه آن مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني کارشناسي ارشد عطيه كاظمي ۱۵۰۲۹۶۶۷۴
۹۸/۵/۸ دکتر مهدي شهبازي
دکتر شهزاد طهماسبي بروجني
دکتر افخم دانشفر
تاثير سازماندهي تمرين چشم آرام بر ويژگي هاي بينايي و يادگيري سرويس بك هند بدمينتون در شرايط تحت فشار رفتار حركتي - يادگيري حركتي دکتري نسترن پرويزي ۱۵۰۲۹۳۶۴۸
۹۸/۵/۸ دکتر احمد مومني راد بررسي ابعاد حقوقي حاكم بر ايمني در هوانوردي با محوريت كنوانسيون شيكاگو و ضمايم آن حقوق بين الملل کارشناسي ارشد سيدعليرضا بقايي اقدم اسكويي ۱۵۰۳۹۴۳۲۶
۹۸/۵/۵ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر هومن فتوره چي
دکتر محمد فروغي دهر
سنتز يك مدل رياضي كلاسيك و شبكه عصبي پيشگو براي تعيين غلظت مواد دارويي پساب‌ها در خروجي بستر جذب سطحي مهندسي شيمي گرايش داروسازي کارشناسي ارشد كريم نجفي ۱۵۰۴۹۶۲۹۹
۹۸/۵/۱ دکتر محسن مهرآرا
دکتر قهرمان عبدلي
معرفي مدلي براي تعيين ريسك‌اعتباري مشتريان موسسات بيمه اعتبار صادراتي در صندوق ضمانت صادرات ايران علوم اقتصادي دکتري مهرداد پارسامنش ۱۵۰۲۹۳۶۴۶
۹۸/۴/۳۱ دکتر محسن اسماعيلي
دکتر علي اسلامي پناه
دکتر نسرين طباطبائي
دکتر روشنعلي شكاري
ماهيت ابراز اراده وآثار و احكام آن در اعمال حقوقي حقوق خصوصي دکتري محمدعلي مهدي زاده ۱۵۰۳۹۱۱۳۹
۹۸/۴/۳۰ دکتر عليرضا شاكري
دکتر محمدجلال الدين ظهوريان مهر
دکتر كوروش كبيري بامراديان
تهيه و بررسي خواص رزين هاي اپوكسي اصلاح شده بر پايه ليگنين. شيمي كاربردي دکتري گيتي يميني ۱۵۰۱۹۲۰۳۴
۹۸/۴/۳۰ دکتر احمد پوراحمد
دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر مهدي مديري
تحليل الگوي بهسازي بافت هاي تاريخي شهري در مقابله با مخاطرات انساني (مطالعه موردي: منطقه 12 شهر تهران) جغرافيا و برنامه ريزي شهري دکتري اشرف عظيم زاده ايراني ۱۵۰۲۹۳۶۶۹
۹۸/۴/۳۰ دکتر منصور صمدي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
نقش جهت گيري برند در بازاريابي B2B در بهبود عملكرد شركت (مطالعه موردي: شركت اينترنتي مبين نت) مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد محمدرضا معالج ۱۵۰۲۹۶۷۶۳
۹۸/۴/۳۰ دکتر ناصر سلطاني مطالعه تجربي تاثير روش انتقال فاز بر روي نتايج تكنيك برشنگاري مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد علي شيوايي كجوري ۱۵۰۴۹۴۳۴۹
۹۸/۴/۳۰ دکتر احمد پوراحمد
دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر كرامت اله زياري
تبيين الگوي زيست پذيري شهري تهران مطالعه موردي: منطقه ۲۲ جغرافيا و برنامه ريزي شهري دکتري سعيده عليجاني ۱۵۰۲۹۲۸۲۷
۹۸/۴/۲۶ دکتر مجيد نعمتي
دکتر شيوا كيوان پناه
تحليل نگارش انگليسي زبانان و غير انگليسي زبانان در مقالات علمي: بخش بحث و نتيجه‌گيري توسط دانشجويان دكتري آموزش زبان انگليسي دکتري مهسا محمدي قاسم ابادي ۱۵۰۳۹۱۱۳۶
۹۸/۴/۲۵ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر رضا تهراني
ارائه مدل پنج عاملي تعديل شده تبيين بازده مازاد سهام مديريت - مديريت مالي دکتري مجتبي پاكدين اميري ۱۵۰۲۹۲۸۷۵
۹۸/۴/۲۵ دکتر مسعود كيماسي
دکتر نسترن حاجي حيدري
بررسي تأثير نام تجاري شناخته شده پوشاك و ترويج فروش بر تمايل به خريد مورد مطالعه پوشاك در فضاي اينستاگرام مديريت كسب و كار گرايش بازايابي کارشناسي ارشد گلنار فراهاني ۱۵۰۲۹۵۱۹۸
۹۸/۴/۲۳ دکتر يوسف مقدس تبريزي
دکتر هومن مينونژاد
مقايسه اثر وزن هاي مختلف كوله پشتي بر شاخص هاي اثر پا در دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي کارشناسي ارشد سمانه اميراني ۱۵۰۲۹۵۳۸۸
۹۸/۴/۲۳ دکتر يعقوب آژند
دکتر مصطفي گودرزي
پژوهشي در تأثيرات عكاسي تبليغاتي در پوسترهاي تبليغاتي شكلات (مقايسه يك محصول در ايران بلژيك، فرانسه و آمريكا) ارتباط تصويري کارشناسي ارشد شيما احمديان ۱۵۰۵۹۵۰۴۶
۹۸/۴/۲۳ دکتر سيدمحمد فدوي بررسي شكل تصويري اساطير در شاهنامه ي فردوسي ارتباط تصويري کارشناسي ارشد صدف بهمرام رضايي ۱۵۰۵۹۵۰۰۵
۹۸/۴/۱۸ دکتر حسن سرشتي
دکتر سپيده خويي
استخراج و اندازه‌گيري‌‌ آنتي‌بيوتيك‌هاي تتراسايكلين و سفالوسپورين با استفاده از نانوكامپوزيت‌هاي پليمري الكتروريسي-شده و روش‌هاي كروماتوگرافي و اسپكتروفتومتري شيمي گرايش نانو شيمي دکتري بتول عرب سرخي ميشابي ۱۵۰۱۹۳۰۰۹
۹۸/۴/۱۶ دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر مريم خليلي
طراحي سلاح سبك شهري با رويكرد آينده پژوهي طراحي صنعتي کارشناسي ارشد حسين بيادي ۱۵۰۵۹۴۰۲۱
۹۸/۴/۱۶ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر سيدرضا سيدجوادين
بررسي تاثير رابطه ويژگيهاي شركت با استفاده از اطلاعات بازاريابي در رشد بنگاههاي كوچك و متوسط مديريت اجرايي کارشناسي ارشد رقيه جوادي نوده ۱۵۰۲۹۵۴۲۶
۹۸/۴/۱۶ دکتر وحيد چوپانكاره طراحي مبلمان محيطي پايانه ي غرب تهران با رويكرد فراگير طراحي صنعتي کارشناسي ارشد ركسانا بكتاش ۱۵۰۵۹۶۰۲۱
۹۸/۴/۱۲ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر حنان عموزاد مهديرجي
دکتر سيد حسين رضوي حاجي آقا
ارائه يك مدل چند هدفه به منظور بازطراحي شبكه زنجيره تامين معكوس استوار - مطالعه موردي شركت فولاد خراسان مديريت - مديريت توليد و عمليات دکتري امير كارگر سلطان آباد ۱۵۰۲۹۳۹۹۸
۹۸/۴/۵ دکتر سپيده خويي
دکتر محسن لطفي
سنتز نانولوله هاي دي اكسيد تيتانيوم با درپوشي از پليمر حساس به نور كيتوزان /دي آزوبنزن جهت حمل وآزادسايي هدفمند دارو شيمي گرايش نانو شيمي دکتري مينو حيدري خويي ۱۵۰۱۹۲۰۲۸
۹۸/۴/۴ دکتر زهره رامين
دکتر فاضل اسدي امجد
پژوهشي بر صداي مخالف در «مارش» داكترو، «چشمهاي آنها داشتند خدارا نگاه ميكردند» زورا نيل هرستون،«مردنامريي» رالف اليسون و «مردي در يونيفرم فلانل خاكستري» اسلوان ويلسون زبان و ادبيات انگليسي دکتري سجاد قنبري ۱۵۰۳۹۲۳۶۲
۹۸/۴/۴ دکتر وحيد شاه منصوري مراكز داده توزيع شده مبتني بر نرم افزار براي شبكه هاي مخابراتي مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد مهسا گلچيان ۱۵۰۴۹۵۱۶۴
۹۸/۴/۲ دکتر كيوان صادقي بررسي عددي اثر خواص ويسكوپلاستيك سيال پيرامون حباب گازي بر فركانس طبيعي آن در ميدان آكوستيك مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد علي رفيعي ۱۵۰۴۹۶۱۳۳
۹۸/۴/۲ دکتر منوچهر انصاري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي رفتار سالمندان متناسب با مدل رفتاري آندرسون براي ارائه خدمات سلامت. مديريت اجرايي کارشناسي ارشد نفيسه محمدي ۱۵۰۲۹۵۲۵۳
۹۸/۴/۲ دکتر كيوان صادقي بررسي عددي اثر خواص رئوپكتيك سيال پيرامون حباب گازي بر فركانس طبيعي آن در ميدان آكوستيك مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد عليرضا عبدالهي ۱۵۰۴۹۶۱۹۰
۹۸/۴/۱ دکتر كيوان صادقي بررسي عددي اثر خواص ويسكوالاستيك يك سيال بر ديناميك آكوستيك حباب هاي گازي تحت اثر ميدان مغناطيسي مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد عليرضا معتمدي ۱۵۰۴۹۶۲۶۸
۹۸/۳/۲۸ دکتر احمد مومني راد آثار حقوقي الحاق به منشور انرژي بر ترانزيت انرژي حقوق بين الملل کارشناسي ارشد عليرضا مظلومي ۱۵۰۳۹۵۱۱۰
۹۸/۳/۲۸ دکتر رضا رجبي
دکتر فواد صيدي
پايايي آزمون تعادل واي : با تاكيد بر جنسيت و ميزان سطح فعاليت بدني افراد 1۶ تا40 ساله آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي کارشناسي ارشد مريم صادق پور ۱۵۰۲۹۵۱۶۶
۹۸/۳/۲۸ دکتر فواد صيدي
دکتر رضا رجبي
تكرارپذيري آزمون تعادل واي با تاكيد بر جنسيت و ميزان سطح فعاليت بدني درافراد 41 تا 65 ساله آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي کارشناسي ارشد ايوا فلاح اسدي ۱۵۰۲۹۵۲۰۴
۹۸/۳/۲۷ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر شيوا كيوان پناه
بررسي مقايسه اي آزمون نگارش در مدل آزموني بر مبناي نظريه فعاليت و روش سنتي آموزش زبان انگليسي دکتري فاطمه دانش ۱۵۰۳۹۲۳۲۴
۹۸/۳/۲۶ دکتر فرشيد نجفي طراحي و ساخت پنجه رباتيك هپتيك مهندسي مكاترونيك کارشناسي ارشد وحيد محمدي ۱۵۰۴۹۶۲۵۲
۹۸/۳/۲۰ دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
دکتر مجيد غمامي
نقش حقوق مالكيت فكري در ترويج فناوري هاي سبز حقوق مالكيت فكري کارشناسي ارشد الهام بخشنده ۱۵۰۳۹۴۳۲۴
۹۸/۳/۱۱ دکتر روزا هنديجاني
دکتر سعيد عربلويي مقدم
تأثير يكپارچگي زنجيره تأمين بر عملكرد بنگاه، با در نظر گرفتن نقش تعديل‌كننده استراتژي‌هاي رقابتي و عدم قطعيت تقاضا مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك کارشناسي ارشد رضا سعيدي ساعي ۱۵۰۲۹۶۴۶۹
۹۸/۳/۴ دکتر فواد صيدي
دکتر رضا رجبي
تأثير تمرينات اصلاحي با و بدون استفاده از تي آر ايكس بر راستا و عملكرد زنان مبتلا به ناهنجاري لوردوز افزايش يافته كمري آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي کارشناسي ارشد نفيسه رحمانلو ۱۵۰۲۹۵۱۱۹
۹۸/۳/۱ دکتر سيدمحمد مقيمي
دکتر مهدي شريفي
دکتر حسين خنيفر
ارائه مدل كارآفريني رسانه اي براي كسب و كارهاي مبتني بر آموزش هاي مهارتي مديريت - مديريت رسانه اي دکتري محمد مهدي ارديبهشت ۱۵۰۲۹۲۹۲۰
۹۸/۲/۱۸ دکتر احمد باقري
دکتر حسين داورزني
جايگاه عدالت در استنباط احكام فقه و مباني حقوق اسلامي دکتري محمد مهريزي ثاني ۱۵۰۳۹۲۳۷۰
۹۸/۲/۱۸ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر منصور مومني
دکتر سيد حسين رضوي حاجي آقا
ارائه مدل تاب‌آوري زنجيره تأمين تجهيزات پزشكي مديريت - مديريت توليد و عمليات دکتري مريم فريدي خورشيدي ۱۵۰۲۹۲۸۹۹
۹۸/۲/۱۷ دکتر قادر فرجي بررسي خواص مكانيكي و متالورژيكي ميله هاي تيتانيمي فوق ريزدانه و نانو ساختار با طول بلند به روش تغيير شكل پلاستيك شديد و نورد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد مهدي محمدي ۱۵۰۴۹۴۲۲۰
۹۸/۲/۱۶ دکتر عباسعلي كدخدايي اليادراني
دکتر حميد الهوئي نظري
دکتر سيد باقر ميرعباسي
رويه ديوان بين المللي دادگستري در حفظ و اعاده صلح و امنيت بين المللي حقوق بين الملل عمومي دکتري علي اكبر كريمي پناهان ۱۵۰۳۹۲۳۳۹
۹۷/۱۲/۲۲ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر فريبرز جولاي
مدلسازي و ارائه روش حل تلفيقي تحليل پوششي داده ها و شبيه سازي براي مساله مكانيابي-تخصيص پايگاه هاي اورژانس مهندسي صنايع دکتري احمد كمالي ۱۵۰۴۹۳۰۰۵
۹۷/۱۲/۲۲ دکتر هوشنگ نايبي
دکتر يونس نوربخش
دکتر حامد حاج حيدري
دکتر عليرضا محسني تبريزي
تبيين جامعه شناختي عوامل فرهنگي مؤثر بر آرزوهاي تحصيلي دانش آموزان با تاكيد بر عامليت دين علوم اجتماعي - جامعه شناسي دکتري عباسعلي زارعي سوركي ۱۵۰۲۹۲۸۵۲
۹۷/۱۲/۱۵ دکتر محمد حسين رمضان كيايي
دکتر سوسن پورصنعتي
مطالعه ي نشانگان ضربه اي پسا جنگي در شخصيت هاي داستاني كتاب "نه داستان" جي. دي. سلينجر زبان و ادبيات انگليسي کارشناسي ارشد پدرام رشيديون ۱۵۰۳۹۴۱۳۴
۹۷/۱۲/۱۵ دکتر تقي آزاد ارمكي
دکتر عليرضا محسني تبريزي
دکتر سيدحسن حسيني
بررسي جامعه شناختي عملكرد سازمان هاي مردم نهاد در حوزه درمان سوء مصرف مواد مخدر علوم اجتماعي - جامعه شناسي دکتري فاطمه صرامي فروشاني ۱۵۰۲۹۲۴۳۳
۹۷/۱۲/۱۵ دکتر سارا مزيناني شريعتي
دکتر محمد رضا جوادي يگانه
دکتر مهدي اعتمادي فرد
زندگينامه ها در جامعه شناسي: مطروحه‌ها و مغفوله‌هاي اجتماعي در زندگينامه‌هاي حوزويان علوم اجتماعي - جامعه شناسي دکتري مهدي سليمانيه ۱۵۰۲۹۳۶۶۴
۹۷/۱۲/۱۵ دکتر كاوه مهراني
دکتر آرش تحريري
دکتر غلامحسن تقي نتاج ملك شاه
چالشهاي بكارگيري سنجه ارزش منصفانه در نظام بانكداري ايران در راستاي پياده سازي استاندارد هاي بين المللي گزارشگري مالي حسابداري دکتري شهرام عين قلايي ۱۵۰۲۹۳۰۰۲۰
۹۷/۱۲/۱۵ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر منصور مومني
ارزيابي عوامل موثر بر ارتقاي عملكرد لجستيك از منظر خبرگان صنعت پست مديريت - مديريت توليد و عمليات دکتري روح اله سلحشوري ۱۵۰۲۹۳۹۹۶
۹۷/۱۲/۱۵ دکتر رضا رجبي
دکتر شهرزاد زندي
ارتباط ريسك اختلالات اسكلتي عضلاني مرتبط با كار با نا هنجاري هاي پوسچرال در نوازندگان حرفه اي سنتور و ويولن آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي کارشناسي ارشد حميدرضا شكيبايي ثابت لنگرودي ۱۵۰۲۹۵۴۸۸
۹۷/۱۲/۱۵ دکتر مجتبي اميري تعيين مولفه هاي شايستگي شهردار در كلانشهرها( مطالعه موردي شهر كرج) مديريت امور شهري کارشناسي ارشد مژگان قاسمي توران پشتي ۱۵۰۲۹۴۰۱۲۳
۹۷/۱۲/۱۵ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر كامبيز طالبي
طراحي مدل كسب و كار با تاكيد بر ارزش پيشنهادي و بخش بندي مشتريان مبتني بر زنجيره تامين كارآفرينانه : مطالعه موردي صنعت ادويه در شهر تهران كارآفريني گرايش كسب و كار جديد کارشناسي ارشد علي عندليب ۱۵۰۲۹۴۰۱۰۱
۹۷/۱۲/۱۵ دکتر بابك ضياء
دکتر ابوالقاسم عربيون
شناسايي عوامل موثر بر موفقيت بلاكچين در بازار سرمايه ايران (مطالعه موردي: شركت‌هاي كارگزاري) كارآفريني گرايش سازماني کارشناسي ارشد محمدحسين اكرمي ۱۵۰۲۹۵۰۲۲
۹۷/۱۲/۱۴ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر مجتبي اميري
دکتر احمدعلي يزدان پناه
ارائه مدل چابكي رهبري منابع انساني مديريت دولتي - مديريت منابع انساني دکتري اناهيتا اميني حاجي باشي ۱۵۰۲۹۳۶۴۱
۹۷/۱۲/۱۴ دکتر هما ايراني بهبهاني طراحي منظر با حفظ و بهره‌برداري از منابع طبيعي بومي در بازسازي بافت فرسوده شهري مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد مهرداد بهزاد ۱۵۰۴۹۴۲۹۳
۹۷/۱۲/۱۴ دکتر حميد راشدي
دکتر فاطمه محمدي پناه
دکتر سيد مجتبي دقيقي
سنتز و پوشش دهي نانو سطوح عامل دار شده گرافن نشان دار شده با نانو ذرات Au به عنوان پوشش ضد ميكروبي براي جلوگيري از عفونت مرتبط با ايمپلانت ها مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد سمانه طلايي ۱۵۰۴۹۴۳۵۸
۹۷/۱۲/۱۴ دکتر محسن مهرآرا
دکتر حميد ابريشمي
ارتباط رشد اقتصادي با كيفيت نهادها و ICT علوم اقتصادي کارشناسي ارشد ناهيد عابدي ۱۵۰۲۹۵۱۶۹
۹۷/۱۲/۱۴ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر آرش تحريري
بررسي ارتباط ارزشي اطلاعات و جريان هاي وجوه نقد عملياتي بانك ها حسابداري کارشناسي ارشد الهه كيوان فر ۱۵۰۲۹۵۲۳۳
۹۷/۱۲/۱۳ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر آرش تحريري
تاثير فناوري اطلاعات مشتري بر قيمت گذاري حسابرسي حسابداري کارشناسي ارشد مژگان پورحسني ۱۵۰۲۹۵۰۵۰
۹۷/۱۲/۱۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر علي صالحي
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركت ها بر رفتار خريد مصرف كنندگان مديريت اجرايي کارشناسي ارشد فرشيد خلج زاده ۱۵۰۲۹۵۰۹۸
۹۷/۱۲/۱۱ دکتر مريم پازكي
دکتر مسعود دهقاني صوفي
بهينه سازي پارامترهاي عملكردي در فرايند شدت بخشي توليد بيو روانكار از پسماند روغن خوراكي مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست کارشناسي ارشد مرتضي شرفي ۱۵۰۴۹۵۱۰۸
۹۷/۱۲/۱۱ دکتر محمد رضا مهرگان
دکتر مهناز حسين زاده
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
"توسعه مدل مطلوبيت جمع پذير( UTA ) در شرايط عدم اطمينان مديريت - تحقيق در عمليات دکتري ليلي اقايي ميبدي ۱۵۰۲۹۳۰۰۷
۹۷/۱۲/۱۱ دکتر ناصر يزداني كيفيت خدمات در شبكه هاي نسل پنجم مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد زهرا رفيعي دهاقاني ۱۵۰۴۹۴۱۱۹
۹۷/۱۲/۸ دکتر علي اصغر فاني
دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر طهمورث حسنقلي پور
طراحي و تبيين الگوي تأمين، تربيت ، به كارگيري و نگهداشت مدير مدرسه با رويكرد مدرسه محوري مديريت - مديريت منابع انساني دکتري حجت اله بنيادي ۱۵۰۲۹۲۹۲۳
۹۷/۱۲/۸ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر دلارام درود
دکتر سيد نظام‌الدين حسيني
طراحي و بهينه سازي فرايند توليد و خالص سازي مانان از مخمر (كلويورومايسس ماركسيانوس) به منظور استفاده به عنوان ادجوانت واكسن مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد حامد اقازاده ۱۵۰۴۹۴۲۷۸
۹۷/۱۲/۸ دکتر محمدرضا فراهاني بررسي تجربي تنش زدايي ارتعاشي در اتصال جوشي لب به لب ورق فولادي مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد نويد وفا ۱۵۰۴۹۵۳۴۵
۹۷/۱۲/۸ دکتر محمدرضا فراهاني تشخيص عيب خوردگي در ورق هاي فلزي با استفاده از ترموگرافي فعال مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد عليرضا احمدي ۱۵۰۴۹۴۲۷۲
۹۷/۱۲/۸ دکتر مهري بهار
دکتر هادي خانيكي
نقش مطبوعات محلي(استاني) در توسعه اجتماعي شهر كرج علوم ارتباطات اجتماعي کارشناسي ارشد حسن عسگري ۱۵۰۲۹۳۵۴۸
۹۷/۱۲/۷ دکتر رضا بندريان
دکتر علي ملكي
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
طراحي نظام نوآوري در صنايع بالغ: بخش بالادستي صنعت نفت و گاز ايران مديريت تكنولوژي دکتري محمد حاجعلي ۱۵۰۲۹۱۳۶۴
۹۷/۱۲/۷ دکتر محسن حامدي
دکتر رضا بندريان
دکتر مهدي محمدي
تبيين الگوي توسعه شايستگي هاي رده دوم در شركتهاي موخر با تاكيد بر محصولات پيچيده مديريت تكنولوژي دکتري زهرا گمار ۱۵۰۲۹۲۴۰۳
۹۷/۱۲/۷ دکتر منوچهر منطقي
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر مهدي الياسي
ارائه مدل توسعه توانمندي هاي فناورانه فضايي كشور با توجه به سند جامع هوافضا مديريت تكنولوژي دکتري شاپور كرامت ۱۵۰۲۹۱۴۰۰
۹۷/۱۲/۷ دکتر حميد راشدي
دکتر اسماعيل حريريان
دکتر سيد مجتبي دقيقي
دکتر فاطمه محمدي پناه
سنتز و پوشش دهي نانو سطوح عامل دار شده گرافن نشان دار شده با نانو ذرات SrTiO3 به عنوان پوشش ضد ميكروبي براي جلوگيري از عفونت مرتبط با ايمپلانت ها مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد عباس سليمي ۱۵۰۴۹۴۳۴۰
۹۷/۱۲/۷ دکتر مصطفي باغاني بررسي تجربي رفتار مكانيكي هيدروژل دو لايه هوشمند حساس به دما پلي ايزوآكريلاميد برپايه ي سلولز مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد اميرحسين نوريان ۱۵۰۴۹۵۲۱۲
۹۷/۱۲/۷ دکتر مهدي شريفي
دکتر مهرداد استيري
آسيب‌شناسي نظام توسعة مسير شغلي كاركنان صنايع خلاق (مطالعه موردي خبر تلويزيون) مديريت رسانه کارشناسي ارشد مهتاب برگريزان ۱۵۰۲۹۴۸۶۸
۹۷/۱۲/۶ دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
دکتر مجيد غمامي
دکتر محسن ايزانلو
نقش ديوان عالي كشور در تأمين وحدت رويه قضايي در امور حقوقي حقوق خصوصي دکتري ابراهيم حسين زاده ۱۵۰۳۹۳۰۰۷
۹۷/۱۲/۶ دکتر عليرضا نورپور بررسي اقتصادي- زيست محيطي تاثير سيال و منبع خورشيدي بر روي راندمان سيكل رانكين آلي مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست کارشناسي ارشد سيدمحمدعلي موسوي ۱۵۰۴۹۴۴۰۲
۹۷/۱۲/۶ دکتر رضا پورحسين
دکتر نيما قرباني
خود نظم بخشي در كودكان كار و كودكان عادي: يك مطالعه تحولي مقطعي روانشناسي باليني کارشناسي ارشد محمدرضا محسني راد ۱۵۰۲۹۵۲۴۳
۹۷/۱۲/۶ دکتر سيامك حاجي يخچالي سنجش موفقيت پروژه بر مبناي رهنمود پروژه النا مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها کارشناسي ارشد كاوه رسولي اسگويي ۱۵۰۴۹۴۱۱۵
۹۷/۱۲/۵ دکتر هومن مينونژاد
دکتر رضا رجبي
دکتر كامران يزدان بخش
مقايسه اثر بخشي ۱۰ هفته تمرينات ثبات مركزي، نوروفيدبك و تركيبي بر درد و ناتواني مبتلايان به كمر درد غير مزمن اختصاصي تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دکتري مصطفي اكبري ۱۵۰۲۹۲۹۲۲
۹۷/۱۲/۵ دکتر رضا بندريان
دکتر مهدي محمدي
دکتر شعبان الهي
طراحي و تبيين چارچوب مفهومي تجاري‌سازي در شركت‌هاي كوچك نرم‌افزاري ايران- مورد مطالعه: شركت‌هاي حوزه نرم‌افزار كاربردي گوشي‌هاي هوشمند تلفن همراه مديريت تكنولوژي دکتري شهاب اشراقي ۱۵۰۲۹۲۸۷۰
۹۷/۱۲/۵ دکتر عليرضا نورپور تحليل اگزرژي محيط زيستي-اقتصادي و مقايسه فناوري هاي گازي سازي و زباله سوز به هدف توليد همزمان حرارت و توان از زباله هاي شهري (مطالعه موردي شهر تهران) مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست کارشناسي ارشد سينا منادي زاده ۱۵۰۴۹۴۴۰۰
۹۷/۱۲/۵ دکتر عليرضا نورپور تحليل ترموديناميكي و اقتصادي استفاده از حرارت مازاد برج تقطير اتمسفريك نفت خام پالايشگاه تهران بمنظور توليد هيدروژن و ارزيابي اثرات زيست محيطي آن مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست کارشناسي ارشد سيدرضا خوانساري ۱۵۰۴۹۴۳۲۲
۹۷/۱۲/۵ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر حيدر احمدي
تاثير تجارت الكترونيك بر تجارت بين الملل و اشتغال مديريت بازرگاني - تجارت الكترونيك کارشناسي ارشد بتول سلطانزاده ۱۵۰۲۹۵۴۸۰
۹۷/۱۲/۵ دکتر صادق سپندارند
دکتر حيدر احمدي
بررسي تاثيرگذاري آميخته بازاريابي ، ارزش درك شده بر وفاداري مشتريان در شبكه هاي اجتماعي (مورد مطاله : برندهاي ساعت هاي سوئيسي رولكس و سوآچ) مديريت بازرگاني - تجارت الكترونيك کارشناسي ارشد محسن سالاري شهربابكي ۱۵۰۲۹۵۴۷۵
۹۷/۱۲/۵ دکتر كاوه مهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
ساختار مالكيت،كيفيت حسابرسي،ساختار هيئت مديره و ريسك سقوط قيمت سهام حسابداري کارشناسي ارشد كيان نظري عامله ۱۵۰۲۹۵۲۹۱
۹۷/۱۲/۱ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر مهدي شريفي
دکتر وجه الله قرباني زاده
طراحي و تبيين مدل خط مشي گذاري توسعه صنايع خلاق در ايران ( مورد مطالعه: صنعت كتاب الكترونيك) مديريت - مديريت رسانه اي دکتري قاسم صفايي نژاد ۱۵۰۲۹۲۳۹۱
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر الهه عرب عامري
دکتر مهدي شهبازي
دکتر شهزاد طهماسبي بروجني
تاثير روش هاي آموزشي مبتني بر دستورالعمل، الگوسازي و اجرا بر سرعت و دقت تصميم گيري در تاكتيك هاي انفرادي زنان بسكتباليست. رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ دکتري فرناز زاهدمنش ۱۵۰۲۹۲۸۹۰
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر مهدي شهبازي
دکتر الهه عرب عامري
دکتر مهران شاهين طبع
تأثير تصويرسازي، الگوسازي ويديويي و اجرا بر حافظه و يادگيري بازي هاي تنظيم شده در بازيكنان نخبه بسكتبال رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ دکتري اميرمحمد بهروزعابديني ۱۵۰۲۹۲۸۷۳
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر الهام شيرزاد عراقي
دکتر محمدحسين عليزاده
دکتر اميرحسين براتي
تاثير 6 هفته تمرينات ثبات مركزي بر عوامل خطرزاي بيومكانيكي مچ پا حين تكليف پرش-فرود در بازيكنان ۱۲-۱۰سال تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دکتري ندا رضوان خواه گلسفيدي ۱۵۰۲۹۲۳۷۸
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر موسي آيتي ساخت نمونه آزمايشگاهي وطراحي كنترل كننده هواپيمايي با قابليت برخاستن و فرود عمودي مهندسي مكاترونيك کارشناسي ارشد محمد به پسند ۱۵۰۴۹۴۲۹۱
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر مژگان طاهري تفتي بازطراحي خيابان شهري با رويكرد خيابان كامل مبتني بر مشاركت شهروندي مجازي(نمونه موردي:محور كريمخان زند شيراز) طراحي شهري کارشناسي ارشد عليرضا سقايي طلب ۱۵۰۵۹۴۱۵۵
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر رضا پورحسين
دکتر الهه حجازي موغاري
نقش واسط سبك هاي دلبستگي بين متغييرهاي بحران هويت وجهت گيري مذهبي در نوجوانان دختر پسر روانشناسي باليني کارشناسي ارشد جابر ميري ۱۵۰۲۹۴۰۲۲۹
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر موسي آيتي طراحي و ساخت ربات متحرك يخ زدا بر روي خطوط انتقال برق فشار قوي سرد مهندسي مكاترونيك کارشناسي ارشد احسان مهري ۱۵۰۴۹۴۲۳۶
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر مهناز حسين زاده
دکتر سيدحامد وارث
ارايه مدل پويايي امدادرساني در شرايط بحران پس از وقوع زلزله با استفاده از رويكرد پويايي شناسي سيستم مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد علي احمدي ۱۵۰۲۹۴۸۰۷
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر علي دريابيگي زند
طراحي محيطي منطقه درياچه چيتگر با ادغام رويكرد اكولوژيك و پالايش فيزيكي- شيميايي مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد زهرا سليميان ريزي ۱۵۰۴۹۴۳۴۱
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر يوسف علي اباذري
دکتر سهيلا صادقي فسايي
"بررسي شخصيت زن در رمان هاي فهيمه رحيمي» علوم اجتماعي - جامعه شناسي (خاتمه يافته) کارشناسي ارشد يوسف ذاكري تازه كند ۱۵۰۲۹۴۳۳۴
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر روح اله هادي
دکتر سيدمصطفي موسوي راد
دکتر حسن حضرتي
شخصيت‎هاي تاريخي، گفتمان غالب و مغلوب و تعامل آن با قدرت در ابومسلم‎نامه طرسوسي با رويكرد تاريخ‎گرايي نو زبان و ادبيات فارسي دکتري زبيده سورتيچي ۱۵۰۳۹۲۱۶۰
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مهدي خادمي گراشي
بررسي نقش هويت سني در رفتار خريد نوستالژيك مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد سيما حسامي ۱۵۰۲۹۵۰۸۰
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر هومن مينونژاد
دکتر رضا رجبي
بررسي رابطه وضعيت بدني بالا تنه در بروز درد شانه ي ورزشكاران بالاي سر آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي کارشناسي ارشد الميرا عربي ۱۵۰۲۹۵۱۷۸
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر جواد حاتمي
دکتر تارا رضاپور
رابطه ميان فاكتورهاي خوني و هورمون هاي جنسي و عملكرد حافظه رويدادي و معنايي در سالمندان روانشناسي باليني کارشناسي ارشد شقايق رشيدشبگاهي ۱۵۰۲۹۵۱۲۳
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر عليرضا اژدري
دکتر مهران فاطمي نيا
طراحي گلدان براي نگهداري خودكار گياه با رويكرد ucd طراحي صنعتي کارشناسي ارشد اميد عزتيان پارسا ۱۵۰۵۹۴۰۷۸
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر حسن دارابي
دکتر هما ايراني بهبهاني
طراحي محيطي منظر حاشيه شهر با تاكيد بر ادراك،(نمونه موردي محدوده اتوبان خليج فارس، تهران) مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد مهسا قلي زاده ۱۵۰۴۹۴۳۸۱
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر بهرنگ سجادي
بررسي تجربي انتقال حرارت در چگالش اجباري مبرد R1234yf در لوله هاي تخت شده مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد محمد ودودي ۱۵۰۴۹۵۲۱۵
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر بهرنگ سجادي
بررسي تجربي انتقال حرارت در جوشش اجباري مبرد R-1234yf در لوله هاي تخت مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد عرفان مرادي ۱۵۰۴۹۵۱۸۶
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر بهرنگ سجادي
بررسي تجربي افت فشار جوشش اجباري مبرد R-1234yf در لوله هاي تخت شده مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد روزبه حدايق ۱۵۰۴۹۵۰۵۳
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر بهرنگ سجادي
بررسي تجربي افت فشار چگالش اجباري مبرد R-1234yf در لوله هاي تخت شده مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد فراز تحويلداري ۱۵۰۴۹۵۰۳۳
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر صداقت جباري كلخوران مطالعه بصري خط و نقش در مسجد جامع عتيق شيراز ارتباط تصويري کارشناسي ارشد سيده مرجان قرشي نژاد ۱۵۰۵۹۵۰۳۰
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر صداقت جباري كلخوران
دکتر مصطفي اسدالهي
عنوان نظري: پژوهشي در روند تحولات آگهي‌هاي تبليغاتي مجلات قبل از انقلاب در ايران با تمركز بر آگهي‌هاي مجلات : "سپيد و سياه"، "كاوش"، "نگين" و "تماشا" ارتباط تصويري کارشناسي ارشد مهشيد اسماعيل پورخامنه ۱۵۰۵۹۵۰۴۹
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
دکتر رحيم پيلوار
فرسايش حق در حقوق مالكيت فكري حقوق مالكيت فكري کارشناسي ارشد عميد صالحي راد ۱۵۰۳۹۵۰۶۴
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر كرامت اله زياري
دکتر سعيد زنگنه شهركي
بررسي ارزيابي كاركرد شهرهاي جديد مطالعه موردي پرديس جغرافيا و برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد راضيه جمالي هنجني ۱۵۰۲۹۵۰۷۲
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر قادر فرجي بررسي اثر اصلاح سطح بر عمر خستگي ايمپلنت تيتانيومي نانو ساختار مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد محمدحسين يوسفي ۱۵۰۴۹۵۲۲۰
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر عبدالرضا سيف
دکتر سيدمحمد منصور
دکتر عليرضا حاجيان نژاد
بررسي مختصات سبكي نسخه مثنوي فرهاد و شيرين از كوثري همداني و معرفي اين اثر زبان و ادبيات فارسي دکتري محمد حسين نژاد كومله ۱۵۰۳۹۲۳۲۳
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر نسرين طباطبائي
دکتر علي اسلامي پناه
حمايت از تصرف در املاك در حقوق ايران و انگلستان حقوق خصوصي کارشناسي ارشد محمد محمدي ۱۵۰۳۹۴۲۴۲
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر كيومرث يزدان پناه درو
دکتر سيد يحيي صفوي
دکتر محمد باقر قاليباف
دکتر زهرا پيشگاهي فرد
تبيين نقش منطقه مكران در قدرت ملي جمهوري اسلامي ايران جغرافياي سياسي دکتري ياسر شاماني ۱۵۰۲۹۲۸۱۲
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر منوچهر انصاري
دکتر نسترن حاجي حيدري
بررسي ارزش مشتري در كسب و كارهاي نوپا ديجيتال مبتني بر اقتصاد اشتراكي مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد مصطفي محمدحسيني ۱۵۰۲۹۴۰۱۷۴
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر شيوا كيوان پناه
دکتر سيدمحمد علوي
مشاهده، آموزش و ارزيابي مدرسان زبان انگليسي آموزش زبان انگليسي دکتري علي حامدبرقي ۱۵۰۳۹۲۳۲۲
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر محمدرضا صادقي مقدم
دکتر حسين صفري
دکتر طاها منصوري
ارائه مدل بلوغ مديريت فرآيندهاي كسب و كار : مفهوم سازي، اندازه گيري و سناريوسازي بهبود مديريت - تحقيق در عمليات دکتري علي صفري ۱۵۰۲۹۳۶۶۷
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر محسن نظري
دکتر محمد حقيقي
بررسي اثر قيمت واحد بر روي ابعاد تصوير قيمت فروشگاه و قصد خريد مشتريان در فروشگاه خرده فروشي مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد سيدمحسن ميري ۱۵۰۲۹۴۰۲۳۰
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر محمود موسوي مشهدي تحليل عددي توزيع تنش-كرنش در كامپوزيت هاي پليمري تقويت شده توسط ذرات نانو تا ميكرو با هندسه هاي متفاوت مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد امان ارين ۱۵۰۴۹۵۰۱۰
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر سيدرضا دشتستاني
بررسي رابطه ميان مقابله با استرس معلمان و خودكارآيي و يادگيري دانشجويان زبان انگليسي آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد ارش همتي ۱۵۰۳۹۴۲۹۳
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر محمد صفري
دکتر محمد حقيقي
تبيين نقش مسكات بر رفتار خريد آني مصرف‌كننده با ميانجي‌گري ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري؛ مطالعه موردي: نمايندگي‌هاي آديداس در شهر تهران مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد مهدي قاسمي والا ۱۵۰۲۹۴۰۱۲۴
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر ساسان مهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي كاربردي قدرت پيش بيني الگوهاي ورشكستگي آلتمن ، تافلر و فيلسوفو در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد مسعود سلطانلو ۱۵۰۲۹۵۱۴۶
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر حسن كامران دستجردي
دکتر مرجان بديعي ازنداهي
دکتر ياشار ذكي
دکتر سيدعباس احمدي كرچ
تبيين پديدۀ شهر در جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك جغرافياي سياسي دکتري نرجس سادات حسيني نصرابادي ۱۵۰۲۹۳۰۲۰
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر عباس اسدي
دکتر فاطمه ثقفي
دکتر طاهر روشندل اربطاني
تدوين راهبردهاي تجاري‌سازي پيام‌رسان‌هاي ايراني مديريت - مديريت رسانه اي دکتري داود مومني ۱۵۰۲۹۲۴۱۱
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر سيدرضا حجازي
دکتر آيت الله مميز
شناسايي تاثير كلان داده در موفقيت استارت آپ هاي فناوري محور كارآفريني گرايش فناوري کارشناسي ارشد مهشاد درستي نادعلي ۱۵۰۲۹۵۱۱۰
۹۷/۱۱/۲۸ دکتر امير خانلري
دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمدصالح تركستاني
ارائه مدل رفتار انتخابي مصرف كننده كالاي لوكس در بازار لوازم آرايشي ايران مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي دکتري ايمان يعقوبيان ۱۵۰۲۹۲۴۱۷
۹۷/۱۱/۲۸ دکتر حشمت اله متدين طراحي مركز فرهنگي- اجتماعي شهر تهران با تاكيد بر ارتقا حس مكان مهندسي معماري کارشناسي ارشد بهاره تبريزي ۱۵۰۵۹۵۰۰۶
۹۷/۱۱/۲۸ دکتر سعيد حقير طراحي ساختمان بلند پايدار مسكوني و هتل با تاكيد بر توليد انرژي قابل فروش و آب شيرين در جزيره قشم مهندسي معماري کارشناسي ارشد حميدرضا زرين كفش ۱۵۰۵۹۵۰۱۴
۹۷/۱۱/۲۸ دکتر كامبيز طالبي
دکتر سيد مجتبي سجادي
شناسايي و تحليل عوامل موثر (عوامل رفتاري و مديريتي) در اتخاذ استراتژي كارآفرينانه جهت ورود و توسعه تجارت بين المللي توسط شركت هاي كوچك و متوسط كارآفريني گرايش كسب و كار جديد کارشناسي ارشد ابراهيم هدايت ۱۵۰۲۹۴۰۲۶۸
۹۷/۱۱/۲۸ دکتر فرحناز خليقي سيگارودي
دکتر پريسا خديوپارسي
فرمولاسيون قرص شنبليله به عنوان درمان كمكي در ديابت مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد سينا سركاني ۱۵۰۴۹۴۳۳۷
۹۷/۱۱/۲۸ دکتر عليرضا عيني فر طراحي هتل ۵ ستاره با رويكرد ارائه الگوي فضايي با هويت ايراني مهندسي معماري کارشناسي ارشد نونامعصومه منوچهري ۱۵۰۵۹۵۰۳۶
۹۷/۱۱/۲۸ دکتر محسن نظري
دکتر سعيد صحت
بررسي رابطه مديريت ارتباط با مشتري (CRM) و وفاداري مشتريان در صنعت بيمه مديريت بازرگاني - مديريت بيمه کارشناسي ارشد اشين باقراطوني ۱۵۰۲۹۴۸۵۴
۹۷/۱۱/۲۸ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر محمد صفري
بررسي و مدل‌يابي تأثير ابعاد مديريت دانش بر ابعاد ريسك منابع انساني؛ (مطالعه موردي بانك گردشگري) مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني کارشناسي ارشد فرناز برات پور ۱۵۰۲۹۵۰۳۹
۹۷/۱۱/۲۸ دکتر غلامعلي افروز
دکتر فاطمه نصرتي
بررسي مقايسه رضامندي زوجيت و نشاط معنوي در والدين دانش آموزان آهسته گام و عادي روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي کارشناسي ارشد گيتي دبيري ۱۵۰۲۹۴۹۵۵
۹۷/۱۱/۲۸ دکتر محمود باقري
دکتر حسن باديني
تنظيم بازار حسابداري و حسابرسي: مقررات قانوني مقابله با كاستي بازار در توليد، ارائه و تاييد گزارشات مالي حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد اهورا قهاري ۱۵۰۳۹۵۰۸۹
۹۷/۱۱/۲۸ دکتر محمود موسوي مشهدي
دکتر قادر فرجي
بررسي شكل‌پذيري لوله‌هاي فلزي فوق ريزدانه و نانوساختار مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد سيدمعين فارغ ۱۵۰۴۹۵۱۳۹
۹۷/۱۱/۲۷ دکتر محمد حامد جعفرزاده
دکتر مسعود كيماسي
مكانيسم هاي ارائه ي اطلاعات بر بازاريابي و متقاعد سازي آنلاين بر اساس حلقه ي طلايي سايمون سينك مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد سينا جعفري ۱۵۰۲۹۴۹۰۴
۹۷/۱۱/۲۷ دکتر مسعود كيماسي
دکتر روزا هنديجاني
بررسي تاثير طرح بسته بندي بر جلب توجه ديداري مشتريان با استفاده از تكنيك رديابي چشم مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد اشكان شهامت منش ۱۵۰۲۹۴۰۰۴۴
۹۷/۱۱/۲۷ دکتر احمد به پژوه
دکتر ساحل همتي گركاني
اثر بخشي آموزش جنسي بر دانش و نگرش دختران نوجوان با نشانگان داون روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي کارشناسي ارشد شاهده غندالي ۱۵۰۲۹۵۱۹۳
۹۷/۱۱/۲۷ دکتر ابراهيم موسي زاده
دکتر احمد مومني راد
اصول و مباني حقوق عمومي در عهدنامه مالك اشتر و تطبيق آن با سياست نامه حقوق عمومي کارشناسي ارشد زهرا عنايتي اصل ۱۵۰۳۹۵۲۵۳
۹۷/۱۱/۲۷ دکتر حميد بهره‌مند سياست جنايي تقنيني جمهوري اسلامي ايران در خصوص اعلام دارايي هاي كارگزاران حكومتي حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد مليكا شكرالله ميرزايي ۱۵۰۳۹۵۰۶۲
۹۷/۱۱/۲۷ دکتر رضا رستمي
دکتر نيما قرباني
طراحي و اعتباريابي پرسشنامه سبك زندگي: يك مطالعه‌ ي مقايسه‌اي سبك زندگي در دو گروه باليني و غير باليني روانشناسي باليني کارشناسي ارشد فهيمه اسدي ۱۵۰۲۹۵۳۸۰
۹۷/۱۱/۲۷ دکتر مصطفي باغاني ساخت پليمر حافظه دار با استفاده از فرآيند ساخت افزايشي و بررسي خواص حافظه شكلي آن مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد نيما رودباريان ۱۵۰۴۹۵۰۹۱
۹۷/۱۱/۲۷ دکتر عليرضا عباسي
دکتر عليرضا شاكري
تهيه و شناسايي هيبريد MOF-5 با نانوذرات مغناطيسي Fe3O4 و كاربرد آن براي حذف تركيبات آلي از آب علوم و فناوري نانو - نانو شيمي کارشناسي ارشد نهال شايگان ۱۵۰۱۹۴۰۳۵
۹۷/۱۱/۲۴ دکتر محمد مرادي
دکتر آرش تحريري
محدوديت هاي مالي بر ريسك سقوط آتي قيمت سهام حسابداري کارشناسي ارشد محمدرضا فتحي ۱۵۰۲۹۵۵۲۱
۹۷/۱۱/۲۳ دکتر مهدي شهبازي
دکتر الهه عرب عامري
دکتر الهام شيرزاد عراقي
تاثير بازي واقعيت مجازي و تمرين واقعي بر يادگيري، اجرا و ويژگي هاي كينماتيكي پرتاب دارت تحت شرايط قيود فردي رفتار حركتي - يادگيري حركتي دکتري سيداحمد موسوي ۱۵۰۲۹۳۰۵۶
۹۷/۱۱/۲۳ دکتر امين جعفري
دکتر محمود باقري
ماهيت قرارداد خريد اعتباري سهام و آثار آن در بازار سرمايه حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد سعيده دشتي ۱۵۰۳۹۴۳۷۹
۹۷/۱۱/۲۳ دکتر حسين نواده توپچي جايگاه حقوق بشردوستانه در نبردهاي هوايي حقوق بين الملل کارشناسي ارشد جعفر فيض پور ۱۵۰۳۹۴۴۵۴
۹۷/۱۱/۲۳ دکتر موسي آيتي طراحي وساخت ربات كروي با ارتباط بي سيم و قابليت كنترل موقعيت مهندسي مكاترونيك کارشناسي ارشد مهدي خداوردلو ۱۵۰۴۹۵۰۶۸
۹۷/۱۱/۲۳ دکتر سعيد حسن زاده
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
بررسي كارآمدي ويرايش سوم پرسشنامه هاي سنين و مراحل (ASQ-۳ TM) در تشخيص اختلالات طيف اتيسم روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي کارشناسي ارشد زهرا بخشي ۱۵۰۲۹۵۰۳۸
۹۷/۱۱/۱۷ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر شيوا كيوان پناه
ارزيابي يادگيري محور مهارت خواندن در بافت انگليسي به عنوان زبان خارجي در ايران: مطالعه ي تركيبي آموزش زبان انگليسي دکتري مريم بيك محمدي ۱۵۰۳۹۲۳۴۷
۹۷/۱۱/۱۶ دکتر احمد باقري
دکتر عليرضا هدائي
جرائم عليه حقوق خانواده در فضاي مجازي فقه و مباني حقوق اسلامي دکتري بتول گرگين ۱۵۰۳۹۲۱۶۷
۹۷/۱۱/۱۶ دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
دکتر منصور مومني
دکتر سيد مجتبي سجادي
ارايه مدل چابكي زنجيره تأمين پايدار در صنعت آجر استان اصفهان مديريت - مديريت توليد و عمليات دکتري فرهاد فرهادي ۱۵۰۲۹۲۸۹۸
۹۷/۱۱/۱۶ دکتر جعفر نوري يوشانلوئي بررسي اعمال قاعده دپاساژ در قراردادهاي بالادستي نفت و گاز حقوق نفت و گاز کارشناسي ارشد نيما كمالي روستا ۱۵۰۳۹۵۰۹۲
۹۷/۱۱/۱۵ دکتر عليرضا محسني تبريزي
دکتر غلامرضا غفاري
دکتر هوشنگ نايبي
تبيين جامعه شناسي مشاركت زنان در معيشت جامعه روستايي علوم اجتماعي - جامعه شناسي دکتري محمد عفتي ۱۵۰۲۹۱۳۹۵
۹۷/۱۱/۱۵ دکتر محمد خبيري
دکتر هميلا تكلي
بررسي رابطه بازاريابي تجربي با قصد خريد مشتريان باشگاه هاي بدنسازي تهران مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش کارشناسي ارشد شكوه محقق ۱۵۰۲۹۵۲۴۵
۹۷/۱۱/۱۵ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر امين دهقان قهفرخي
مقايسه مسئوليت پذيري و سلامت عمومي دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش کارشناسي ارشد منيژه عيسايي ۱۵۰۲۹۵۵۱۵
۹۷/۱۱/۱۵ دکتر احمد مومني راد آثار حقوقي مقررات بين المللي آزادسازي تجارت انرژي بر تجارت نفت و گاز ايران حقوق بين الملل کارشناسي ارشد محمد عظيمي ۱۵۰۳۹۵۰۷۵
۹۷/۱۱/۱۵ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
مطالعه عددي تاثير استفاده از روش هاي فعال بر عملكرد ساختمان هاي با مصرف انرژي نزديك صفر مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد سينا بهرامي ۱۵۰۴۹۵۰۲۵
۹۷/۱۱/۱۵ دکتر سعيد زنگنه شهركي
دکتر احمد پوراحمد
امكان سنجي اجراي زندگي شبانه شهري در منطقه 6 ناحيه 2 تهران جغرافيا و برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد ارزو منيري ۱۵۰۲۹۵۲۷۱
۹۷/۱۱/۱۴ دکتر محمد خبيري
دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
ارائه مدل عوامل موثر در بروز رفتارهاي انحرافي بازيكنان ليگ برتر فوتبال ايران برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري بهزاد پورفرهمند ۱۵۰۲۹۲۴۲۳
۹۷/۱۱/۱۴ دکتر سعيد زنگنه شهركي
دکتر احمد پوراحمد
دکتر كرامت اله زياري
تبيين و ارائه الگوي تاب‌آوري شهري در برابر زلزله (نمونه موردي: شهر تهران) جغرافيا و برنامه ريزي شهري دکتري فاطمه شريف نيا ۱۵۰۲۹۲۸۵۳
۹۷/۱۱/۱۴ دکتر سيدحامد وارث
دکتر منوچهر انصاري
بررسي روند توسعه مدل كسب و كار در چارچوب مدل RCOV مديريت كسب و كار گرايش استراتژي کارشناسي ارشد طاهره محمدحسني ۱۵۰۲۹۵۲۴۸
۹۷/۱۱/۱۴ دکتر مهناز حسين زاده
دکتر سيدحامد وارث
شناسايي و ارزيابي راهكارهاي كاهش بهاي تمام شده محصولات شركت پتروشيمي تخت جمشيد با رويكرد پويايي شناسي سيستم مديريت كسب و كار گرايش بازايابي کارشناسي ارشد سيدنيكان شهيدي نيا ۱۵۰۲۹۵۱۶۳
۹۷/۱۱/۱۴ دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر داتيس خواجه ئيان
تدوين استراتژي رسانه اي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در مواجهه با بحران هاي اجتماعي مديريت رسانه کارشناسي ارشد محمد كوثري ۱۵۰۲۹۵۵۴۰
۹۷/۱۱/۱۴ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر عباس نرگسيان
ارزيابي خط مشي دولت در حمايت از صنعت خودروسازي داخلي از نگاه خبرگان صنعت و دانشگاه مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي کارشناسي ارشد سروش ستوده ۱۵۰۲۹۵۴۷۸
۹۷/۱۱/۱۴ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
" شناسايي و اولويت‌بندي چالش‌هاي استخدام قراردادي كوتاه مدت يكساله: مطالعه موردي شركت نفت پتروپارس مديريت امور شهري کارشناسي ارشد ريحانه توحيدي وحدت ۱۵۰۲۹۳۱۳۵
۹۷/۱۱/۱۳ دکتر مجتبي اميري
دکتر محسن قدمي
دکتر رابرت مك شري
دکتر علي محمد مصدق راد
ارائه الگوي بيمارستاني دوستدار كودك در كشور با رويكرد بومي مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي دکتري زهرا ايمانيان ۱۵۰۲۹۳۰۱۲
۹۷/۱۱/۱۳ دکتر فواد صيدي
دکتر الهام شيرزاد عراقي
دکتر يحيي سخنگويي
مقايسه تاثير تمرينات اصلاحي سيز و اومينوف بر ناهنجاري اسكوليوز غير ساختاري تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دکتري رضوان اله مهرپرور ۱۵۰۲۹۲۴۳۱
۹۷/۱۱/۱۳ دکتر فواد صيدي
دکتر هومن مينونژاد
دکتر شهناز شهربانيان
مقايسه تاثير دو برنامه تركيبي تمرين- بانداژ و تمرين- اسپلينت در زنان مبتلا به ناهنجاري شست پاي كج تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دکتري بيره ور خنداني ۱۵۰۲۹۲۴۲۵
۹۷/۱۱/۱۳ دکتر ميرمسعود سيدفخرآبادي طراحي و ساخت سنسور اندازه‌گيري جريان سيال با استفاده از فناوري MEMS مهندسي مكاترونيك کارشناسي ارشد هديه صامتي ۱۵۰۴۹۴۳۵۱
۹۷/۱۱/۱۳ دکتر مهدي عروجي
دکتر مهدي تيموري
توصيف ويژگي‌هاي تصاوير رگ‌هاي خوني شبكه‌ي چشم براي تشخيص بيماري ديابت مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد ياسمن عبدالهيان ۱۵۰۴۹۵۱۳۴
۹۷/۱۱/۱۳ دکتر هادي بهرامي احسان
دکتر عباس رمضاني فراني
مؤلفه هاي تعيين كننده ي تعارض در روابط زناشويي زوجين شهر تهران روانشناسي باليني کارشناسي ارشد حميده هاديان قزويني ۱۵۰۲۹۵۳۰۴
۹۵/۱۲/۲۱ دکتر كرامت اله زياري
دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر احمد پوراحمد
الگوي شبكه شهري كشور در فرايند جهاني شدن ( مطالعه موردي متروپل ها و مراكز استان ها) جغرافيا و برنامه ريزي شهري دکتري مريم احمدپور ۱۵۰۲۹۳۶۳۵
۹۷/۱۱/۱۳ دکتر بيتا مشايخي
دکتر كاوه مهراني
بررسي تاثير ويژگي هاي كميته حسابرسي بر درمانده مالي حسابداري کارشناسي ارشد مسعود اله وردي ۱۵۰۲۹۵۰۲۳
۹۷/۱۱/۱۰ دکتر بيژن عباسي
دکتر ابراهيم موسي زاده
دکتر سيدناصر سلطاني
بررسي مفهوم قانون از آغاز سلطنت ناصري تا انقلاب مشروطه (۱۲۲۷-۱۲۸۵ش) حقوق عمومي دکتري رضا يعقوبي ۱۵۰۳۹۲۳۴۳
۹۷/۱۱/۱۰ دکتر فرشاد نوريان طراحي مركز محله اسلام آباد تهران با تاكيد بر اصول دهكده شهري طراحي شهري کارشناسي ارشد سحر حمزه ۱۵۰۵۹۵۰۰۹
۹۷/۱۱/۱۰ دکتر احمد مومني راد بررسي الزامات حقوقي انتقال دانش فني به دولت ميزبان در قراردادهاي نفت و گاز حقوق نفت و گاز کارشناسي ارشد محمدرضا ناصح ۱۵۰۳۹۵۱۲۰
۹۷/۱۱/۹ دکتر محمد جواد جاويد
دکتر حميد الهوئي نظري
دکتر احمد مومني راد
تاثير كدهاي رفتاري - اخلاقي شركت هاي چند مليتي بر رفتار قراردادي آنها در عرصه حقوق بين الملل حقوق بين الملل عمومي دکتري ارزو رنگچيان ۱۵۰۳۹۲۱۵۷
۹۷/۱۱/۹ دکتر مجتبي اميري
دکتر علي اكبر فرهنگي
بررسي ساز و كار هاي متناسب سازي فضاهاي شهري دوستداركودك با رويكرد يادگيري اجتماعي مديريت امور شهري کارشناسي ارشد زهرا پاليزدار ۱۵۰۲۹۴۱۹۰
۹۷/۱۱/۹ دکتر احمد مومني راد بررسي نحوه جبران خسارت ناشي از بيع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي كالا حقوق بين الملل کارشناسي ارشد سكينه عسكري جيرهنده ۱۵۰۳۹۵۰۷۴
۹۷/۱۱/۷ دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
بهينه‌‏سازي پرتفوليو با مدل ميانگين-نيم‏‌واريانس به‏‌كمك تركيب الگوريتم‏‌هاي تكاملي چندهدفه و قوانين تحليل تكنيكال در بورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد ميثم خدابخش ۱۵۰۲۹۵۰۹۴
۹۷/۱۱/۷ دکتر عسگر نوربخش
دکتر رضا تهراني
حل مساله بهينه‏ سازي سبد سهام با افزودن چند محدوديت اضافي به مدل كلاسيك ميانگين- واريانس به ‏كمك الگوريتم فرا‌ابتكاري جديد آتش ‏بازي مديريت مالي کارشناسي ارشد رزيتا جعفروند ۱۵۰۲۹۵۰۶۸
۹۷/۱۱/۳ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر وحيد محمودي
دکتر محمد قاسمي ششده
بازنگري خط مشي هاي مالي و تنظيمي برق براي توليد انرژي سبز مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي دکتري نرگس صالحي شهرابي ۱۵۰۲۹۲۳۸۸
۹۷/۱۱/۳ دکتر هومن فتوره چي
دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر خسرو عبدي
مدل‌سازي رياضي نرخ انحلال‌پذيري داروهاي گوارشي مهندسي شيمي گرايش داروسازي کارشناسي ارشد فاطمه نيكو ۱۵۰۴۹۵۲۱۴
۹۷/۱۱/۱ دکتر فواد صيدي
دکتر هومن مينونژاد
ارتباط قدرت عضلات پروگزيمال و ديستال اندام تحتاني با ميزان قوس طولي داخلي كف پا در مردان ۱۶-۱۸ سال تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دکتري مهدي شيري ۱۵۰۲۹۲۹۴۴
۹۷/۱۱/۱ دکتر محمود موسوي مشهدي
دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني
بررسي عددي رفتار خستگي و ارتعاشي تير يكسرگيردار حاوي ترك زاويه دار مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد ابراهيم محمدي ده چشمه ۱۵۰۴۹۵۱۸۳
۹۷/۱۰/۳۰ دکتر ناصر شريفي سنجاني
دکتر سامان احمد نصرالهي
دکتر رضا فريدي مجيدي
سنتز داربست‌هاي نانو الياف پلي وينيل پيروليدون به همراه پليمرطبيعي نظير آلوئه ورا به روش الكتروريسي و كاربرد آن در درمان بيماريهاي پوستي شيمي گرايش نانو شيمي دکتري نرگس اقامحمدي ۱۵۰۱۹۲۰۲۶
۹۷/۱۰/۳۰ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر محمد مرادي
دکتر رضوان حجازي
تدوين مدل پذيرش و بكارگيري زبان گزارشگري تجاري توسعه پذير (XBRL) در ايران حسابداري دکتري روح الله توكلي زاده ۱۵۰۲۹۲۸۸۰
۹۷/۱۰/۳۰ دکتر محمدجواد رضايي زاده
دکتر بيژن عباسي
دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
بررسي راهكارهاي حقوقي مقابله با فساد در نظام مالياتي كشور حقوق عمومي دکتري مجيد اميني طامه ۱۵۰۳۹۱۱۱۱
۹۷/۱۰/۲۶ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر احمد مومني راد
دکتر حسين نواده توپچي
شيوه هاي حل و فصل اختلاف در حقوق بين المللي درياها با تاكيد بر ارائه شيوه مناسب براي جمهوري اسلامي ايران حقوق بين الملل عمومي دکتري سيدمصطفي هاشمي ۱۵۰۳۹۲۱۷۵
۹۷/۱۰/۲۵ دکتر رضا توكلي مقدم
دکتر فريبرز جولاي
زمانبندي نگهداري و تعميرات هواپيما با در نظر گرفتن نيروي كار چند مهارته مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها کارشناسي ارشد سيدمحمدمهدي تقوي ۱۵۰۴۹۴۰۶۳
۹۷/۱۰/۲۴ دکتر كاوه مهراني
دکتر بيتا مشايخي
دکتر قاسم بولو
تدوين چارچوب گزارشگري پايداري شركتي حسابداري دکتري سيد حسين شاكر طاهري ۱۵۰۲۹۱۳۸۴
۹۷/۱۰/۲۴ دکتر پدرام حنفي زاده
دکتر مهدي اشجعي
دکتر آزاده كبريايي
بررسي عددي تأثير قرار دادن شيار روي استوانه‌ي داخلي دوار بر انتقال حرارت در كانال حلقوي باز با نرم‌افزار OPENFOAM مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد علي كوثري نژاد ۱۵۰۴۹۵۱۶۰
۹۷/۱۰/۲۴ دکتر پدرام حنفي زاده
دکتر مهدي اشجعي
دکتر آزاده كبريايي
بررسي عددي انتقال حرارت در جريان حلقوي با استوانه‌ي داخلي چرخان و خارجي شياردار مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد نويد تقوي ۱۵۰۴۹۵۰۳۴
۹۷/۱۰/۲۳ دکتر علي نعمتي خراط غازياني ساخت كاتاليست ايزومريزاسيون هيدرو كربن ها در مقياس پايلوت شيمي كاربردي دکتري عليرضا محمدرضائي طالخونچه ۱۵۰۱۹۲۰۳۱
۹۷/۱۰/۱۹ دکتر زهره رامين
دکتر مهدي صداقت پيام
خوانش ماده گرايي فرهنگي داستان كوتاه هاي منتخب راديارد كيپلينگ بر مبناي تئوري هاي ريموند ويليامز زبان و ادبيات انگليسي کارشناسي ارشد الهه كمالي ۱۵۰۳۹۴۲۲۷
۹۷/۱۰/۱۹ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر محمد حسين رمضان كيايي
رويكرد اسطوره شناسي بر روي كتاب دراكولا از برام استوكر و كتاب دراكولا:مرده متحرك از داكره استوكر از منظر ادوارد برنت تيلور زبان و ادبيات انگليسي کارشناسي ارشد الهام فلاح نصرت ابادي ۱۵۰۳۹۳۱۸۷
۹۷/۱۰/۱۸ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي ميزان تاثير هوشمند سازي شهر وفن آوري اينترنت اشيا بر صنعت گردشگري ( مورد مطالعه : جزيره كيش ) مديريت بازرگاني - تجارت الكترونيك کارشناسي ارشد مهرناز شاه حسيني ۱۵۰۲۹۵۱۵۳
۹۷/۱۰/۱۷ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر اسداله كردنائيج
ارائه مدل سياستگذاري براي توسعه بازار خدمات بيمه كشور بر اساس رويكرد منبع بنيان(RBV) مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني دکتري محمد آيتي مهر ۱۵۰۲۹۱۳۴۷
۹۷/۱۰/۱۷ دکتر حسين مهدوي
دکتر فرهود نجفي اخيجهاني
بهبود خواص فيزيكي و ضدخوردگي پوشش هاي نانوكامپوزيت بر پايه اپوكسي با استفاده از نانوذرات سيليكاي اصلاح شده شيمي گرايش نانو شيمي دکتري جواد خدابخشي ۱۵۰۱۹۳۰۰۶
۹۷/۱۰/۱۷ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر حسن دارابي
طراحي محيطي يكپارچه شيكه اكولوژي گردشگري وزيارتي منظر شهري(نمونه موردي :شهر ري) مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد هاجر حسنلو ۱۵۰۴۹۴۰۷۹
۹۷/۱۰/۱۶ دکتر سعيد شيركوند
دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
ارائه مدلي جهت رتبه بندي داخلي و خارجي بانكهاي كشور مديريت - مديريت مالي دکتري محمدرضا پارسافرد ۱۵۰۲۹۲۳۶۵
۹۷/۱۰/۱۵ دکتر رضا تهراني
دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
شناسايي عوامل موثر، پيش‌بيني و آناليز سيستماتيك قيمت گاز طبيعي با استفاده از كريجينگ متامدل استوار و فرآيند بهينه‌يابي جانشين مديريت - مديريت مالي دکتري ابراهيم مشرقي ۱۵۰۲۹۲۴۰۹
۹۷/۱۰/۱۲ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر سيروس اميري
واژه‌هاي بدون مرز: سياست و بوطيقاي آثار ترجمه‌زاد رمان‌نويسان خاورميانه زبان و ادبيات انگليسي دکتري سميه قرباني ۱۵۰۳۹۳۰۲۷
۹۷/۱۰/۱۱ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمدصالح تركستاني
ارائه الگويي براي تقويت برند ملي ايران در راستاي ارتقاي هويت رقابتي مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني دکتري حامد بزرگ خو ۱۵۰۲۹۲۴۲۲
۹۷/۱۰/۱۱ دکتر مهدي شهبازي
دکتر الهه عرب عامري
دکتر شهزاد طهماسبي بروجني
دکتر حسام رمضان زاده
تاثير تداخل زمينه اي در شرايط يادگيري آشكار و پنهان بر عملكرد حركتي كودكان ديرآموز رفتار حركتي - يادگيري حركتي دکتري حيدر مهرابي ۱۵۰۲۹۳۰۰۲۹
۹۷/۱۰/۱۰ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
: مطالعه عددي تاثير استفاده از روش هاي غير فعال بر عملكرد ساختمان هاي با مصرف انرژي نزديك صفر مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد امير ورزنده ۱۵۰۴۹۵۲۱۶
۹۷/۱۰/۹ دکتر آرين قلي پور
دکتر ندا محمداسمعيلي
بررسي چالش هاي مسير حرفه اي و ارائه راهكار در شركت طراحي و مهندسي صنايع انرژيEIED مديريت دولتي - مديريت نيروي انساني کارشناسي ارشد رضيه كاشفي وحدتي ۱۵۰۲۹۴۰۱۳۳
۹۷/۱۰/۲ دکتر رسول افضلي
دکتر بهادر زارعي
دکتر سيدعباس احمدي كرچ
تبيين اثرات شكاف نسلي بر هويت اجتماعي سياسي دانش آموزان شهر تهران از منظر جغرافياي سياسي ( مظالعه موردي دانش آموزان مناطق ۱ و ۶ و ۱۵ شهر تهران) جغرافياي سياسي دکتري سيد ضيا محسني سهي ۱۵۰۲۹۲۸۲۸
۹۷/۹/۲۸ دکتر رسول حمايت طلب
دکتر محمود شيخ
دکتر فضل اله باقرزاده
تأثير خودمختاري و عدم خودمختاري در تمرين بر انگيزش خودمختاري و حمايت خودمختاري ادراك شده در تربيت بدني رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ دکتري جواد نورعلي ۱۵۰۲۹۲۴۱۴
۹۷/۹/۲۶ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر شيوا كيوان پناه
بحث اعتبار مهارت شنيداري آزمون بين المللي آيلتس آموزش زبان انگليسي دکتري علي پناهي مسجدلو ۱۵۰۳۹۲۳۲۰
۹۷/۹/۲۵ دکتر احمد توسلي
دکتر يداله مرتضوي
دکتر مرتضي امروني حسيني
ساخت و به كارگيري نانو كاتاليست مناسب براي خودروهاي بنزيني شيمي گرايش نانو شيمي دکتري اكرم قنبري خوش ۱۵۰۱۹۲۰۰۷
۹۷/۹/۱۷ دکتر محمدمهدي نصيري خوانساري
دکتر جعفر حيدري
طراحي شبكه لجستيك معكوس پايدار تحت شرايط عدم قطعيت مهندسي صنايع دکتري شيوا زندكريمخاني ۱۵۰۴۹۲۱۹۳
۹۷/۹/۱۳ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر ترانه بوربور
دکتر سيدعلي اصغر سلطاني
منازعات گفتماني جهت پايه گذاري قدرت و هويت در رمان هاي منتخب آندره برينك و نادين گورديمر زبان و ادبيات انگليسي دکتري هانيه مهرمطلق ۱۵۰۳۹۳۲۴۲
۹۷/۹/۱۱ دکتر مجتبي شريعتي نياسر
دکتر زهرا اكبري
دکتر فرحناز خليقي سيگارودي
تهيه SLN به عنوان سيستم دارورساني براي گياهان دارويي مهندسي شيمي گرايش داروسازي کارشناسي ارشد زهرا قايم مقاميان ۱۵۰۴۹۵۱۵۰
۹۷/۹/۷ دکتر احمد باقري
دکتر محمد رسائي
كيفرزدايي در تعزيرات فقه و مباني حقوق اسلامي دکتري محمدعلي طالبي اشتياني ۱۵۰۳۹۴۰۲۱
۹۷/۹/۵ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر احمد مومني راد
دکتر حميد الهوئي نظري
بررسي مسئوليت بين المللي معاونت دولت ها در جرائم و تخلفات بين المللي (با رويكرد به چالش هاي جهاني ) حقوق بين الملل عمومي دکتري بيژن حيدري ۱۵۰۳۹۲۳۳۶
۹۷/۸/۳۰ دکتر بهادر زارعي
دکتر كيومرث يزدان پناه درو
دکتر محمود واثق
دکتر سهراب عسگري
منطقه گرايي در تفكر استراتژيك جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر ژئوپليتيك جغرافياي سياسي دکتري رضا مومن زاده ۱۵۰۲۹۳۶۸۲
۹۷/۸/۲۶ دکتر رحمان سوري
دکتر سيروس چوبينه
بررسي اثر يك دوره تمرين اختصاصي در شرايط هيپوكسي بر ميزان HIF-1α، اريتروپوئيتين (EPO) ، تغييرات PGC-1α و عملكرد1500 متر آزاد دوندگان استقامتي تيم ملي . تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي دکتري مهلا محمدزاده ۱۵۰۲۹۲۹۰۸
۹۷/۸/۲۶ دکتر سيدعباس احمدي كرچ
دکتر محمود واثق
دکتر مصطفي ساوه درودي
واكاوي تهديدات امنيتي جمهوري اسلامي ايران در آسياي مركزي با تاكيد بر بنيادگرايي اسلامي جغرافياي سياسي دکتري عباس ملكي ۱۵۰۲۹۴۰۴۰
۹۷/۸/۱۲ دکتر سيروس چوبينه
دکتر رحمان سوري
تاثير موسيقي بر سطوح ترشح كورتيزول و آلفا آميلاز بزاقي در مراجعه كنندگان به باشگاه هاي ورزشي فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي کارشناسي ارشد اتوسا سنجابي ۱۵۰۲۹۵۱۴۸
۹۴/۸/۱۰ دکتر محمدحسين نيكسخن
دکتر محمدعلي زاهد
مدل‌سازي عددي انتشار آلودگي ناشي از گل و ضايعات حفاري چاه نفت مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست کارشناسي ارشد سيدمحمدعلي قاضي زاده فرد ۱۵۰۴۹۲۲۷۸
۹۷/۸/۹ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمود فيروزيان
مديريت يكپارچه شهري منطقه ۳ شهرداري تهران بر اساس سيستم هاي اطلاعات مديريت مديريت امور شهري کارشناسي ارشد سامان اسلامي ۱۵۰۲۹۴۸۱۹
۹۷/۸/۹ دکتر يحيي علي بابايي
دکتر عليرضا محسني تبريزي
دکتر غلامرضا غفاري
دکتر هوشنگ نايبي
گذار از فقر:درك و تفسير مددجويان خودكفا شده و كارگزاران كميته امداد امام خميني (ره) استان لرستان از خدمات كميته امداد علوم اجتماعي - جامعه شناسي دکتري محمد پرهام ۱۵۰۲۹۲۸۳۴
۹۷/۸/۱ دکتر سيدعلي ترابي
دکتر Nezih Altay
باز‌طراحي شبكه زنجيره تامين خرده‌فروشي تحت ملاحظات بازگشت‌پذيري و امداد بشردوستانه مديريت - مديريت توليد و عمليات دکتري رضا عليخاني ۱۵۰۲۹۲۹۴۸
۹۷/۷/۲۹ دکتر محمد رضا مهرگان
دکتر رضا تهراني
طراحي مدل سنجش اعتبار مشتريان حقيقي بانك‌ها مديريت - مديريت توليد و عمليات دکتري عبداله نظري ۱۵۰۲۹۱۴۱۴
۹۷/۷/۲۵ دکتر محسن صادقي
دکتر عليرضا محمد زاده
بررسي مقررات متحدالشكل ضمانت نامه هاي عندالمطالبه urdg۷۵۸ و مطالعه تطبيقي آن با حقوق ايران حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد وحيد رنجبر ۱۵۰۳۹۳۰۷۴
۹۷/۷/۱۵ دکتر سيدكمال واعظي
دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر مهدي الياسي
طراحي مدل تقسيم كار نهادي خط مشي گذاري علم و فناوري جمهوري اسلامي ايران مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي دکتري مهرشاد جواهردشتي ۱۵۰۲۹۲۳۶۹
۹۷/۷/۱۱ دکتر محمدحسين ستايش
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
رابطه بين گرايش احساسي سرمايه گذاران و حجم معاملات سهام حسابداري کارشناسي ارشد هاله راحمي ۱۵۰۲۹۴۳۳۷
۹۷/۷/۱۱ دکتر بيتا مشايخي
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
بررسي رابطه مديريت سود در عرضه عمومي اوليه سهام با قيمت پيشنهادي سرمايه گذاران نهادي حسابداري کارشناسي ارشد سارا اقارضي درميني ۱۵۰۲۹۴۸۲۹
۹۷/۷/۱۱ دکتر رضا طجرلو بررسي جايگاه ساختاري قراردادهاي سرمايه گذاري درحوزه نفت وگاز حقوق نفت و گاز کارشناسي ارشد عباس اتشبار ۱۵۰۳۹۵۰۰۱
۹۷/۷/۱۱ دکتر حسن محسني
دکتر سيدنصراله ابراهيمي
صلاحيت دادگاه ها در رسيدگي به دعاوي بين‌المللي ناشي از آلودگيهاي نفتي حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد مرضيه درويشي ۱۵۰۳۹۴۱۱۵
۹۷/۷/۱۱ دکتر عليرضا شاكري
دکتر عليرضا عباسي
تهيه پلي‌اتيلن‌ترفتالات گونه الياف ديرسوز و امكانسنجي آن براي استفاده در فيلتر هوا شيمي كاربردي دکتري عطيه عباسي ۱۵۰۱۹۲۰۲۹
۹۷/۷/۱۱ دکتر بيتا مشايخي
دکتر آرش تحريري
بررسي تاثير هزينه تامين مالي بر بحران هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد الميرا بهروزي ۱۵۰۲۹۵۰۴۱
۹۷/۷/۱۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر وحيد ناصحي فر
طراحي مدل سبك زندگي مصرف كنندگان با استفاده از مدل VALS و نقش ان در سياست گذاري شركتهاي بازرگاني مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني دکتري محمد اسماعيلي جوشقاني ۱۵۰۲۹۱۳۵۵
۹۷/۷/۱۰ دکتر عبدالحسين كلانتري
دکتر سيدمحسن حبيبي
دکتر قاسم زائري
تبيين عوامل اجتماعي در دگرديسي ساخت شهر اسلامي در دوره معاصر (موردپژوهي: تهران "شهر اسلامي ايراني") علوم اجتماعي - جامعه شناسي دکتري حسن بخشي زاده ايمچه ۱۵۰۲۹۳۶۴۴
۹۷/۷/۱۰ دکتر مجيد نعمتي
دکتر سيدمحمد علوي
بازخورد اصلاحي نوشتاري متمركز مستقيم و غيرمستقيم، دانش آگاهانه و ضمني، سطح مهارت دبيران و عملكردشان و اولويت هاي زبان آموزان آموزش زبان انگليسي دکتري حسن محبي ۱۵۰۳۹۲۱۶۸
۹۷/۷/۱۰ دکتر ولي رستمي مسئوليت عوامل حمل و نقل جاده اي محصولات نفت و گاز. حقوق نفت و گاز کارشناسي ارشد حسن جانقلي ۱۵۰۳۹۴۳۴۹
۹۷/۷/۱۰ دکتر شمين گلرخ نودهي بازآفريني بافت قديمي و فرسوده شهري ( نمونه موردي: طراحي خيابان آيت الله كاشاني اردبيل) طراحي شهري کارشناسي ارشد امير باقرزارع ۱۵۰۵۹۴۰۱۶
۹۷/۷/۱۰ دکتر رضا رجبي
دکتر هومن مينونژاد
تأثير هشت هفته تمرينات يوگا بر تعادل ايستا و پويا در زنان سالمند با تاكيد بر پيشگيري از آسيب افتادن آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي کارشناسي ارشد ستاره سروري ۱۵۰۲۹۴۳۹۹
۹۷/۷/۱۰ دکتر فواد صيدي
دکتر هومن مينونژاد
تاثير فوري و ماندگاري يك پروتكل كوتاه مدت با تخته تعادل بر حس وضعيت وتعادل مچ پاي زنان ورزشكار دانشگاهي آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي کارشناسي ارشد سحر دست فال ۱۵۰۲۹۴۳۲۰
۹۷/۷/۱۰ دکتر هومن مينونژاد
دکتر فواد صيدي
تاثير شش هفته تمرينات تعليقي با تي آر ايكس بر روي تعادل ايستا و پويا، مكانيك فرود در زنان جوان ورزشكار آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي کارشناسي ارشد مريم ابطحي ۱۵۰۲۹۴۰۵۸
۹۷/۷/۱۰ دکتر نجادعلي الماسي حدود اختيار طرفين قرارداد در تعيين قانون حاكم در صورت توافق يا سكوت حقوق بين الملل کارشناسي ارشد جواد اسمعيلي نسب ۱۵۰۳۹۴۳۰۷
۹۷/۷/۱۰ دکتر حميدرضا جعفري
دکتر مسعود باقرزاده كريمي
دکتر محمدرضا وفايي
تدوين مدل ارزيابي ظرفيت برد توريسم در تالاب هاي ساحلي براساس خدمات اكوسيستمي مورد مطالعه پناهگاه حيات وحش سرخانگل محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست دکتري فريبا فتحي سقزچي ۱۵۰۶۹۳۰۰۲
۹۷/۷/۱۰ دکتر ولي رستمي نقش و جايگاه شوراي‌هاي تامين استانهاو شهرستانها از منظر حقوق عمومي حقوق عمومي کارشناسي ارشد سعيد بشارتي كلايه ۱۵۰۳۹۴۳۲۵
۹۷/۷/۱۰ دکتر حسن دارابي
دکتر امير هوشنگ احساني
طراحي اكو كمپ با رويكرد تصوير سبز مقصد نمونه موردي تالاب انزلي مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد مزدك سلامت ۱۵۰۴۹۴۳۳۸
۹۷/۷/۹ دکتر محمدصادق ضيايي
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد تابان
طراحي الگوي مديريت ريسك استعداد با رويكرد دانشگاه كارآفرين(مورد مطالعه: دانشگاه شيراز) مديريت - مديريت منابع انساني دکتري عليرضا عزيزي ۱۵۰۲۹۲۸۵۸
۹۷/۷/۹ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
بررسي نقش تعديل كننده ي دوگانگي نوآوري بر ارتباط بين قابليت هاي بازاريابي با استراتژي ها و مزيت هاي رقابتي شركت ها و تأثير آن بر عملكرد صادراتي مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد الناز رفيع زاده ۱۵۰۲۹۴۳۶۸
۹۷/۷/۹ دکتر زهرا شاكري
دکتر حسن جعفري تبار
نقش اخلاق عمومي در نظام مالكيت ادبي و هنري با تاكيد بر لايحه حمايت از مالكيت فكري حقوق مالكيت فكري کارشناسي ارشد اميرحسين كيان زاد ۱۵۰۳۹۴۴۷۰
۹۷/۷/۹ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر مجتبي اميري
بررسي رابطه اشتياق شغلي با بهبود عملكرد –مطالعه موردي در كاركنان گمرك جمهوري اسلامي ايران مديريت دولتي - مديريت نيروي انساني کارشناسي ارشد كامران ندايي ۱۵۰۲۹۴۰۲۴۰
۹۷/۷/۹ دکتر نسرين طباطبائي
دکتر محمدعلي انصاري پور
نقش و كاركردهاي ثبت نكاح و آثار حقوقي آن حقوق خصوصي کارشناسي ارشد جاويد قامت ۱۵۰۳۹۴۴۵۹
۹۷/۷/۹ دکتر امين دهقان قهفرخي
دکتر ابراهيم عليدوست
اولويت بندي موانع افزايش تماشاگران در ليگ برتر بسكتبال از ديدگاه كارشناسان مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش کارشناسي ارشد محمد سيستاني بدويي ۱۵۰۲۹۵۱۵۱
۹۷/۷/۸ دکتر ساسان مهراني
دکتر بيتا مشايخي
دکتر غلامرضا كردستاني
ارائه مدل رتبه بندي شركت ها با تاكيد بر مسئوليت پذيري اجتماعي و معيارهاي مالي ارزيابي عملكرد حسابداري دکتري سعيد عباسي ۱۵۰۲۹۲۳۹۷
۹۷/۷/۸ دکتر رضا رجبي
دکتر هومن مينونژاد
 مقايسه اثر كنزيوتيپ بر حس عمقي مچ پا در افراد سالم و افراد دچار بي ثباتي مزمن مچ پا آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي کارشناسي ارشد منا نامجو ۱۵۰۲۹۴۷۳۲
۹۷/۷/۸ دکتر عليرضا آرايي
دکتر عليرضا صادقي
اتصال آلياژمنيزيم AM60 به فولاد ST316 با فرآيند TLP وبهينه كردن زمان اتصال مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد حسن مشيري ۱۵۰۴۹۴۲۲۶
۹۷/۷/۸ دکتر كامبيز طالبي
دکتر علي داوري
طراحي مدل كسب و كارهاي فين تك در صنعت بانكداري ( مورد مطالعه بانك پاسارگاد) كارآفريني گرايش كسب و كار جديد کارشناسي ارشد راحله شهرابي فراهاني ۱۵۰۲۹۵۱۶۲
۹۷/۷/۸ دکتر نادر سيداميري
دکتر سيد مجتبي سجادي
تاثير بازارگرايي داخلي بر تاييد برند كارآفريني گرايش كسب و كار جديد کارشناسي ارشد ميثم اشعريين ۱۵۰۲۹۵۰۱۷
۹۷/۷/۸ دکتر سعيد رضا عاملي رناني
دکتر مهدي منتظرقايم
رابطه پزشك و بيمار در پروژه هاي سلامت الكترونيكي با تاكيد بر سواد ديجيتال(مطالعه موردي كلينيك امام رضاي شهرداري تبريز) علوم ارتباطات اجتماعي کارشناسي ارشد مريم اصغري ابواسحق ۱۵۰۲۹۳۷۰۶
۹۷/۷/۸ دکتر حسن محسني
دکتر محسن صفري
مفهوم و آثار اعاده دادرسي به جهت مخالفت راي با شرع بين موضوع ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري حقوق خصوصي کارشناسي ارشد محسن رحيمي ۱۵۰۳۹۳۱۵۵
۹۷/۷/۸ دکتر حسن محسني
دکتر مجيد غمامي
نقش وكلاي دادگستري در اجراي نظريه همكاري طرفين دادرسي و دادرس حقوق خصوصي کارشناسي ارشد حسين هدايتي ۱۵۰۳۹۳۲۲۰
۹۷/۷/۸ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر كمال سخدري
تحليل عوامل فردي موثر ( وابسته به عامل ) بر سرعت شكل گيري كسب وكار جديد (مطالعه موردي كسب و كارهاي نوپا در صنايع منتخب ايران) كارآفريني گرايش كسب و كار جديد کارشناسي ارشد هانيه دهقاني زنگنه ۱۵۰۲۹۴۳۳۰
۹۷/۷/۷ دکتر سهيلا بورقاني فراهاني
دکتر سميه لبافي پژوه
دکتر اميد جهانشاهي
تأثيركاركرد فرهنگ‌سازي رسانه‌هاي جمعي بر رفتارشهروندي سازماني كاركنان سازمان تبليغات اسلامي كشور (مطالعه‌‌ي موردي: اينستاگرام، تلگرام و واتس‌آپ) مديريت رسانه کارشناسي ارشد مجتبي كر ۱۵۰۲۹۴۰۱۴۱
۹۷/۷/۴ دکتر حميدرضا پارسي ساماندهي ميدان اول رجايي شهر كرج و بافت مسكوني پيرامون آن انتظام بخشي به آن. برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد شهناز امجدي ۱۵۰۵۹۳۰۰۸
۹۷/۷/۴ دکتر قادر فرجي طراحي و ساخت سيستم توليد پيوسته فلزات نانو ساختار به روش ECAP Conform مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد محمد كندري ۱۵۰۴۹۴۲۰۷
۹۷/۷/۴ دکتر نسرين جزني
دکتر عين اله فرامرز
طراحي مدل شايستگي اعضاي هيات مديره در صنعت پتروشيمي با تمركز بر حاكميت شركتي مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد محمد ميرزايي ۱۵۰۲۹۴۷۲۱
۹۷/۷/۴ دکتر رضا رستمي
دکتر عباس رحيمي نژاد
اثر بخشي tDCS و تمرين بهشياري بر ولع مصرف و كاركردهاي شناختي و سلامت روان در افراد با اختلال سوء مصرف مواد روانشناسي باليني کارشناسي ارشد محمدامين طاهرپور ۱۵۰۲۹۴۴۶۵
۹۷/۷/۴ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
تحليل داستان كاركنان بانك توسعه صادرات ايران از اقدامات مديريت منابع انساني؛ يك رويكرد روايت پژوهانه مديريت دولتي - مديريت رفتار سازماني کارشناسي ارشد غزل عابدزاد ۱۵۰۲۹۵۵۰۲
۹۷/۷/۴ دکتر مجتبي اميري
دکتر شهرزاد نيري
بررسي وضعيت استفاده از فناوري هاي نوين در سيستم حمل و نقل شهري كلانشهر تهران (مطالعه موردي اسنپ وتپسي در تهران) مديريت امور شهري کارشناسي ارشد الهام بختياري نوده ۱۵۰۲۹۴۱۵۹
۹۷/۷/۴ دکتر مسعود كيماسي
دکتر امير خانلري
بررسي اثر متن تبليغي و نوع محصول بر نگرش برند دانشجويان نسبت به برند در تبليغات مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد بهناز اجدري ۱۵۰۲۹۵۰۰۳
۹۷/۷/۴ دکتر محسن مهرآرا
دکتر عليرضا آورويي
اثر فعاليتهاي بخش گردشگري بر ساير بخشهاي اقتصادي ايران علوم اقتصادي کارشناسي ارشد قاسم خواجه ۱۵۰۲۹۵۱۰۲
۹۷/۷/۴ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر محسن مهرآرا
اثرات نوسانات نرخ ارز بر تجارت خارجي : كالاهاي غير نفتي در ايران علوم اقتصادي کارشناسي ارشد شاهرخ فرمانفرمايي ۱۵۰۲۹۵۲۰۲
۹۷/۷/۴ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر محسن مهرآرا
نقش هجينگ (بيمه نوسانات نرخ ارز) در صادرات كالاهاي غير نفتي علوم اقتصادي کارشناسي ارشد فتح اله شعباني ۱۵۰۲۹۵۱۵۸
۹۷/۷/۴ دکتر عباس نرگسيان
دکتر غلامرضا طالقاني
شناسايي دلايل و پيامدهاي انتصابات گسترده سياسي در سازمان (مطالعه موردي شهرداري تهران ) مديريت دولتي - مديريت رفتار سازماني کارشناسي ارشد محمد علوي نژاد ۱۵۰۲۹۵۵۱۱
۹۷/۷/۴ دکتر محمد جواد جاويد
دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
بررسي حقوقي كدهاي رفتاري شركتهاي چند مليتي با تأكيد بر شركت نفتي توتال حقوق نفت و گاز کارشناسي ارشد غلامعباس رهبر ۱۵۰۳۹۴۱۴۴
۹۷/۷/۳ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر بابك ضياء
شناسايي عوامل موثر بر استراتژي كسب ارزش در كسب و كارهاي نوپاي الكترونيكي كارآفريني گرايش كسب و كار جديد کارشناسي ارشد مهرداد خانجاني ۱۵۰۲۹۳۱۶۳
۹۷/۷/۳ دکتر رضا رجبي
دکتر هومن مينونژاد
دکتر اميرحسين براتي
بررسي اثر هشت هفته تمرينات تكنيكي سازمان يافته جودو بر ميزان آسيب ها، عملكرد و اجراي ورزشي جودوكاران پسر نوجوان تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دکتري محمدرضا محمودخاني ۱۵۰۲۹۲۴۰۶
۹۷/۷/۳ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر هاشم آقا زاده
دکتر محمد طالقاني
ارائه مدل تبيين راهبردهاي توسعه صادرات ميوه و تره بار به جمهوري روسيه مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني دکتري رحمت علي صابري حقايق ۱۵۰۲۹۲۸۵۴
۹۷/۷/۳ دکتر فواد صيدي
دکتر رضا رجبي
ارتباط دامنه حركتي مفاصل عمده بدن ورزشكاران نخبه پرورش اندام با كيفيت الگوهاي حركت عملكردي آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي کارشناسي ارشد حسين ماستري فراهاني ۱۵۰۲۹۴۶۲۱
۹۷/۷/۳ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي عوامل موثر بر اثربخشي بازاريابي ويديوئي مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد رامين قنبري ۱۵۰۲۹۴۵۶۸
۹۷/۷/۳ دکتر سيدمحمدعلي توكل كوثري
دکتر عليرضا محسني تبريزي
تحليل جامعه شناختي فساد علمي (مطالعه ي در جامعه شناسي علم) علوم اجتماعي - جامعه شناسي (خاتمه يافته) کارشناسي ارشد الهام شريفي قروه ۱۵۰۲۹۴۴۲۸
۹۷/۷/۲ دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر باقر ساروخاني
طراحي مدل مرجعيت اثر بخشي خبري شبكه هاي اجتماعي(مورد مطالعه تلگرام) مديريت - مديريت رسانه اي دکتري ارزو سلطان محمدي ۱۵۰۲۹۲۴۲۹
۹۷/۷/۲ دکتر سيد باقر ميرعباسي بررسي تطبيقي جايگاه قراردادهاي حمل و نقل جاده اي در صنعت نفت و گاز ايران و حقوق تجارت بين الملل حقوق نفت و گاز کارشناسي ارشد علي عباس نژاد ۱۵۰۳۹۴۱۹۰
۹۷/۷/۱ دکتر رضا عيوضلو بررسي مدل قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي با رويكرد تغييرات زماني و مقايسه بتاي كاهشي و افزايشي در بورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد غزاله احمدي ۱۵۰۲۹۴۰۷۴
۹۷/۶/۳۱ دکتر تقي آزاد ارمكي
دکتر حميدرضا جلايي پور
دکتر خدر فرجي راد
توسعه محلي و كارگزارانِ تغيير(بررسي جامعه‌شناختي نيرو‌هاي موثر در توسعه محلي منطقه مرزي پيرانشهر ) علوم اجتماعي - جامعه شناسي دکتري كامل دلپسند ۱۵۰۲۹۱۳۶۹
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمدحسين عليزاده
دکتر هومن مينونژاد
دکتر رضا رجبي
تعديل ارزيابي هاي رايج عضلاني-اسكلتي پيش از فصل پزشكي فيفا به منظور شناسايي ميزان و شدت آسيب هاي ورزشي بازيكنان نخبه فوتبال تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دکتري عليرضا شهاب ۱۵۰۲۹۲۳۸۴
۹۷/۶/۳۱ دکتر منوچهر انصاري
دکتر مجتبي اميري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
طراحي و تبيين الگوي توسعه تفكر استراتژيك در هلدينگ "شركت ملي صنايع پتروشيمي" مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني دکتري فرزاد عظيمي ۱۵۰۲۹۳۰۳۷
۹۷/۶/۳۱ دکتر عبدالحسين شيروي خوزاني
دکتر حميد الهوئي نظري
دکتر احمد مومني راد
قيمت گذاري دوگانه در سازمان تجارت جهاني و تاثير آن بر الحاق ايران حقوق بين الملل عمومي دکتري مهسا فرحان جم ۱۵۰۳۹۲۳۴۱
۹۷/۶/۳۱ دکتر عباس منوريان
دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر سيدكمال واعظي
دکتر يونس نورالهي
طراحي مدل خط مشي گذاري توسعه انرژيهاي تجديدپذير در ايران مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي دکتري سيروس وطنخواه مقدم ۱۵۰۲۹۳۶۸۷
۹۷/۶/۳۱ دکتر مجيد نعمتي
دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
ارزشيابي از برنامه آموزشي دانشجو معلمان رشته زبان انگليسي دانشگاه فرهنگيان بر اساس مدل CIPP آموزش زبان انگليسي دکتري ام البنين موسي زاده ۱۵۰۳۹۲۳۶۹
۹۷/۶/۳۱ دکتر سيدمصطفي موسوي راد
دکتر روح اله هادي
دکتر عليرضا حاجيان نژاد
گردآوري و تحليل دوبيتي هاي محلي رفسنجان(چاربيتو) زبان و ادبيات فارسي دکتري زينب كبيريان ۱۵۰۳۹۲۳۶۶
۹۷/۶/۳۱ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر حسن هويدي
دکتر سيد مسعود منوري
برنامه ريزي حفاظت ازمحيط زيست همجواربا تأسيسات (خطوط لوله) نفت و گاز كشور محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست دکتري فرهاد گلبرگ ۱۵۰۶۹۱۰۰۴
۹۷/۶/۳۱ دکتر محسن نظري
دکتر عليرضا اصلاني
تاثير ابعاد رضايت از قيمت بر وفاداري مشتريان (مطالعه موردي: مجموعه هاي ورزشي) مديريت اجرايي کارشناسي ارشد ارشيا طوسي ۱۵۰۲۹۴۴۶۸
۹۷/۶/۳۱ دکتر هومن مينونژاد
دکتر فواد صيدي
دکتر هادي صمدي
مقايسه تاثير دو نوع برنامه تمريني ثبات ناحيه مركزي بدن در دو سطح پايدار و ناپايدار بر برخي عوامل خطرساز مرتبط با آسيب ليگامان صليبي قدامي در زنان ورزشكار داراي نقص تنه تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دکتري الهام ميرجمالي ۱۵۰۲۹۲۹۱۵
۹۷/۶/۳۱ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
"تاثير مدل كسب و كار به اشتراك گذاري درآمد (Revenue share) بر درآمد و ريسك؛ صنعت مورد مطالعه مخابرات- موبايل" مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد عليرضا شعبانعلي ۱۵۰۲۹۴۰۰۴۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر ميثم نصر
بررسي تجربي افت فشار چگالشي نانو مبرد با سيال پايه مبرد هيدروكربني R600-a درون لوله فين دار افقي مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد حسين مقدم طاهري ۱۵۰۴۹۴۳۹۸
۹۷/۶/۳۱ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر نسترن حاجي حيدري
طراحي فرآيند نوآوري استراتژي خدمات پس از فروش در صنعت خودروهاي وارداتي كشور (مورد مطالعه برند OPEL و HAMANN ) مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد كيا حسين شاهي ۱۵۰۲۹۴۲۷۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر مسعود كيماسي
بررسي عوامل موثر بر امكان صدور محصولات شوينده توليد شده در ايران مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد علي افتخاري ۱۵۰۲۹۴۱۰۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد آقايي ارائه برنامه استراتژي بازاريابي با رويكرد Scorpio براي شركت مواد غذايي ناصر مديريت كسب و كار گرايش استراتژي کارشناسي ارشد سيدعليرضا جزايري فر ۱۵۰۲۹۵۰۶۶
۹۷/۶/۳۱ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر صادق زيباكلام مفرد
بررسي نظام حقوقي حاكم بر صندوق توسعه ملي ايران با معيارهاي بين المللي حقوق بين الملل کارشناسي ارشد ابراهيم فولادي وندا ۱۵۰۳۹۵۰۸۲
۹۷/۶/۳۱ دکتر كرامت اله زياري
دکتر مجتبي اميري
ارزيابي اثر پروژه هاي مديريت شهري بر سرمايه اجتماعي با استفاده از منطق فازي (مطالعه موردي : شهر رباط كريم) مديريت امور شهري کارشناسي ارشد محمد عباسي تشنيزي ۱۵۰۲۹۴۴۸۰
۹۷/۶/۳۱ دکتر مهدي تيموري شناسايي همزمان مدولاسيون وتعدادآنتن در سيستم هاي چند آنتني مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد محمدمعين توحيديان ۱۵۰۴۹۴۰۶۶
۹۷/۶/۳۱ دکتر مهدي تيموري تشخيص كور حضور سيگنال هاي طيف گسترده مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد فرزان فروغي فر ۱۵۰۴۹۴۳۷۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر مهران فاطمي نيا
طراحي سازه مدولار قابل حمل براي مناسبتهاي خاص طراحي صنعتي کارشناسي ارشد محمدرضا حايري ۱۵۰۵۹۳۰۸۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي انتظام‌بخشي به فضاهاي گم‌شده زير پل‌هاي روگذر شهري با رويكرد انگيزش احساسي؛ نمونه موردي:طراحي پل‌ روگذر شهري محور انقلاب طراحي شهري کارشناسي ارشد سارا طاهري ۱۵۰۵۹۴۰۷۵
۹۷/۶/۳۱ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي طراحي فضاي مياني عرصه عمومي و خصوصي محله طراحي شهري کارشناسي ارشد نگين پازوكي ۱۵۰۵۹۴۰۲۲
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
دکتر منصور مومني
مكان يابي ايستگاه هاي آتش نشاني با استفاده از تلفيق منطق Fuzzy وElECTERE مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات کارشناسي ارشد نادر پيري كذرجي ۱۵۰۲۹۴۸۸۹
۹۷/۶/۳۱ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
تدوين الگوي بخش بندي بازار پلي پروپيلن ايران مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد هادي شفيع ۱۵۰۲۹۴۹۱۶
۹۷/۶/۳۱ دکتر رضا رجبي
دکتر شهناز شهربانيان
دکتر محمدحسين عليزاده
تعيين نورم غربالگري حركتي عملكردي و بررسي ارتباط آن با فاكتورهاي آمادگي جسماني در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه استان لرستان آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي دکتري محمد صادق آرمان فر ۱۵۰۲۹۳۰۰۰۴
۹۷/۶/۳۱ دکتر فاطمه دهقاني آراني
دکتر رضا رستمي
مقايسه اثربخشي دو مداخله كاهش تدريجي (DST) و درمان نگهدارنده با متادون (MMT) بر ولع مصرف و سلامت روان بيماران وابسته به مواد افيوني روانشناسي باليني کارشناسي ارشد ليلا طاوسي ۱۵۰۲۹۴۰۰۶۸
۹۷/۶/۳۱ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
شناسايي باورهاي ذهني مديران در مورد قيمت گذاري مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد شهريار پاوندي ۱۵۰۲۹۴۸۸۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمود فيروزيان
تبيين تاثير گرايشات استراتژيك و ظرفيت نوآوري بر عملكرد سازماني در بخش خدمات (مورد مطالعه: شركت هاي بيمه دولتي شهر تهران) مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي کارشناسي ارشد علي اصغر جاسب ۱۵۰۲۹۵۰۶۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر مهدي تيموري بررسي و ارزيابي روش هاي شناسايي كور كدهاي كانولوشني با طول قيد بزرگ مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد بهشته خسروي ۱۵۰۴۹۴۰۹۰
۹۷/۶/۳۱ دکتر كاظم فولادي قلعه لب خواني مجموعه ي محدودي از عبارت هاي فارسي با استفاده از يادگيري عميق مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد فاطمه مقسومي ۱۵۰۴۹۵۱۹۶
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمدرضا مثنوي
دکتر غزال راهب
طراحي منظر گذر پياده در مقياس محله با تاكيد بر پايداري محيطي، نمونه موردي شهر جوان هشتگرد مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد الهام هنرمندي ۱۵۰۴۹۴۴۱۵
۹۷/۶/۳۱ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي خوانايي و نقش انگيزي در طراحي محدوده تاريخي شهر با تاكيد بر توسعه گردشگري.نمونه موردي محدوده تاريخي شهر قزوين. طراحي شهري کارشناسي ارشد فاطمه شعباني ۱۵۰۵۹۵۰۱۸
۹۷/۶/۳۱ دکتر عباس منوريان
دکتر مهناز حسين زاده
ارائه مدل برنامه ريزي رياضي چند هدفه جهت مديريت پسماند شهر تهران با رويكرد بازيافت محصولات مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد پويان كريمي ۱۵۰۲۹۴۵۸۶
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر علي صالحي
بررسي چگونگي آمادگي بيمارستان صدر براي پياده سازي سيستم بازاريابي اينترنتي در راستاي جذب متقاضيان خدمات چشم پزشكي مديريت اجرايي کارشناسي ارشد ازاده درخشي ۱۵۰۲۹۵۱۰۹
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر علي صالحي
بررسي تأثير تعديل گرايانه متغير هاي ريسك ادراك شده، مزايا ، تغيير قيمت و درگيري مشتري بر رابطه رضايت با وفاداري مشتري در شركت گوشي شاپ مديريت اجرايي کارشناسي ارشد صحرا احمدي ۱۵۰۲۹۵۰۰۴
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي وضعيت رقابت پذيري صنعت گردشگري با استفاده ازمدل الماس پورتر(مطالعه موردي:گردشگري سلامت ايران با تمركز بر چشمه هاي آبگرم) مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد پويا شمس معطر ۱۵۰۲۹۴۴۳۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر مهرداد استيري
دکتر حمزه رايج
بررسي رابطه ميان بازارگرايي داخلي و رضايت مشتريان در صنعت هواپيمايي كشور مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد سيدمرتضي رفيعي طباطبايي ۱۵۰۲۹۴۳۷۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد صفري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
ارائه چارچوبي مفهومي جهت تبيين نقش اعتماد، كيفيت خدمات و ارزش ويژه برند مشتري محور بر ارزش طول عمر مشتري در بازار B2B مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد فاطمه يكه فلاح ۱۵۰۲۹۵۳۱۰
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
بررسي تاثير ارزش هاي فردي بر درگيري ذهني مد با در نظر گرفتن تفاوت هاي نسلي مديريت اجرايي کارشناسي ارشد اصغر عقيلي دهكردي ۱۵۰۲۹۵۱۸۱
۹۷/۶/۳۱ دکتر سيدسعيد پورنقاش تهراني
دکتر حجت الله فراهاني
دکتر سيد مهدي صابري
نقش واسطه اي خود تنظيمي، تنظيم هيجان و مشكلات روانشناختي در رابطه بين انواع خشونت هاي خانوادگي و عملكرد هاي شناختي در زنان قرباني خشونت روانشناسي باليني کارشناسي ارشد زهرا قلندرزاده ۱۵۰۲۹۵۲۲۰
۹۶/۶/۳۱ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
دکتر محمود نيك حاجلي
بررسي نقش تجارت اجتماعي بر تصميم‌گيري براي خريد با درنظرگرفتن تفاوت هاي نسلي مديريت اجرايي کارشناسي ارشد محمدمهدي اقاربيع ۱۵۰۲۹۵۰۲۰
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر مهدي خادمي گراشي
بررسي عوامل موثر در برندسازي اماكن ورزشي مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد عليرضا جراحي خامنه ۱۵۰۲۹۴۲۳۱
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر مسعود كيماسي
بررسي اثر شدت رسانه هاي اجتماعي بر ارزش ويژه برند مكان مطالعه موردي شهر شيراز مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد محمدهادي فرصادي ۱۵۰۲۹۴۵۳۷
۹۷/۶/۳۱ دکتر غلامعلي افروز
دکتر سوگند قاسم زاده
اثربخشي بازي هاي حسي و حركتي خانواده محور با عروسك هاي دستي بر مهارت هاي كلامي و تعاملات اجتماعي كودكان خودمانده روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي کارشناسي ارشد رعنا اگاه تهراني ۱۵۰۲۹۴۸۳۴
۹۷/۶/۳۱ دکتر سعيد حسن زاده
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
استرس فرزندپروري و تعامل والد -كودك در خانواده ي داراي فرزند با اختلال كاستي توجه /بيش فعالي :بررسي نقش نوع مداخله درماني روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي کارشناسي ارشد سيده رها سيدعباسي ۱۵۰۲۹۴۰۰۳۱
۹۷/۶/۳۱ دکتر احمد مومني راد مبارزه با فساد مالي در سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (OECD)، با تاكيد بر اصل شفافيت حقوق بين الملل کارشناسي ارشد اصغر ميرزايي ۱۵۰۳۹۵۱۱۸
۹۷/۶/۳۱ دکتر ابراهيم باقري طالقاني
دکتر نسرين مقدم
طراحي دستگاه تصفيه هواي همراه با رويكرد طراحي فراگير طراحي صنعتي کارشناسي ارشد مونا بصيري ۱۵۰۵۹۴۰۱۸
۹۷/۶/۳۱ دکتر كاوه مهراني
دکتر آرش تحريري
اشتباه در پيش بيني مديريت و سود حاصل از فروش دارائي ها در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد محمد كريمي ۱۵۰۲۹۴۵۸۹
۹۷/۶/۳۱ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي طراحي فضاهاي شهري دربافت هاي تاريخي باتاكيد بر ارتقاء كيفي حضور پذيري مورد مطالعه: بافت تاريخي شهر تبريز طراحي شهري کارشناسي ارشد ابراهيم رحيم الماسيان ۱۵۰۵۹۴۱۴۹
۹۷/۶/۳۱ دکتر سيدمحمد فدوي
دکتر مصطفي اسدالهي
طراحي سيستم‌هاي راهنماي بصري و پيكتوگرام‌ها با رويكرد كاهش حوادث كوهستان‌هاي ايران ارتباط تصويري کارشناسي ارشد رضا احمدوند ۱۵۰۵۹۴۰۰۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر احمد توسلي ساخت گرانول كروي آلومينا از فلز آلومينيم به روش قطره در روغن سيليكون شيمي گرايش شيمي كاربردي کارشناسي ارشد سعيد شاطري ۱۵۰۱۹۵۰۰۹
۹۷/۶/۳۱ دکتر عليرضا اژدري
دکتر فرزانه هنربخش
طراحي بسته بهداشت دهان و دندان براي كودكان سه تا شش سال با رويكرد ترغيبي طراحي صنعتي کارشناسي ارشد فريماه السادات حسيني ۱۵۰۵۹۴۰۳۲
۹۷/۶/۳۱ دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر عليرضا اژدري
طراحي وسيله نقليه سبك براي خدمات باربري در سطح شهر با رويكرد طراحي پايدار طراحي صنعتي کارشناسي ارشد محمدمهدي معظمي ۱۵۰۵۹۴۱۰۷
۹۷/۶/۳۱ دکتر صداقت جباري كلخوران
دکتر مصطفي اسدالهي
پژوهشي پيرامون نقوش سنتي دستبافته هاي خراسان رضوي ارتباط تصويري کارشناسي ارشد مهرناز اژند ۱۵۰۵۹۴۰۰۶
۹۷/۶/۳۱ دکتر مصطفي اسدالهي
دکتر سيدمحمد فدوي
بررسي كتاب هاي تعاملي آمريكا ارتباط تصويري کارشناسي ارشد مليكا كريمخاني ۱۵۰۵۹۴۰۹۵
۹۷/۶/۳۱ دکتر صداقت جباري كلخوران
دکتر سيدمحمد فدوي
پژوهشي پيرامون تايپوگرافي در تعامل با تصويرسازي( با تاكيد بر آگهي تبليغاتي چاپي) ارتباط تصويري کارشناسي ارشد منا كرداني ۱۵۰۵۹۴۰۹۴
۹۷/۶/۳۱ دکتر محسن صادقي
دکتر نسرين طباطبائي
تحليل حقوقي بيت كوين حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد هومن رضواني نجف ابادي ۱۵۰۳۹۵۰۵۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر صداقت جباري كلخوران بررسي تحولات فرمي و تركيب بندي بصري در خوشنويسي شكسته نستعليق مقايسه و تحليل خط شكسته شفيعا و سيد گلستانه ارتباط تصويري کارشناسي ارشد مريم ميرزابيگي ۱۵۰۵۹۴۱۷۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر ولي رستمي بررسي حقوقي نوآوريهاي سياست هاي انتخابات ابلاغي مقام معظم رهبري حقوق عمومي کارشناسي ارشد سيدسهراب سهرابي ۱۵۰۳۹۴۴۱۱
۹۷/۶/۳۱ دکتر سيدمحمدعلي موسويان
دکتر پريسا خديوپارسي
بررسي جذب و رهش داروي انتي بيوتيك به وسيله چهارچوب فلز-الي MIL-۱۰۱(Fe) مهندسي شيمي گرايش داروسازي کارشناسي ارشد نهال محسن زاده طبري ۱۵۰۴۹۵۱۷۵
۹۷/۶/۳۱ دکتر حسين شكوهمند طراحي و ساخت نيروگاه كوچك آزمايشي خورشيدي مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد محمد نگهبان ۱۵۰۴۹۵۲۱۰
۹۷/۶/۳۱ دکتر ابراهيم باقري طالقاني
دکتر نسرين مقدم
طراحي مجموعه ظروف گردشگري براي خانواده ي ايراني در جهت توسعه اكوتوريسم در ايران با رويكرد طراحي سبز طراحي صنعتي کارشناسي ارشد داته ويك دراوانسيان ۱۵۰۵۹۴۰۴۴
۹۷/۶/۳۱ دکتر مهدي محمدي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
طراحي الگوي شكل گيري سرريز دانش بين خوشه هاي صنعتي مديريت تكنولوژي دکتري رضا عوض پور ۱۵۰۲۹۳۰۳۸
۹۷/۶/۳۱ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي ارتقاي كيفي فضاي شهري به منظور تحريك فعاليت هاي خلاقانه ي خودجوش طراحي شهري کارشناسي ارشد مهرنوش اسماعيلي ۱۵۰۵۹۴۰۰۷
۹۷/۶/۲۷ دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر احمد پوراحمد
دکتر كرامت اله زياري
تبيين الگوي بازآفريني پايدار شهري با استفاده از اراضي قهوه اي مطالعه موردي:منطقه 2 شهرداري شهر اهواز جغرافيا و برنامه ريزي شهري دکتري محمد صفري ۱۵۰۲۹۱۳۹۰
۹۷/۶/۲۷ دکتر رضا تهراني
دکتر اكبر كميجاني
دکتر محمدجواد ايرواني
طراحي الگوي واحد پول مشترك با هدف توسعه بازارهاي پولي و مالي بين المللي با تاكيد بر تسهيل نظام تسويه بين ايران و كشورهاي عمده طرف تجاري مديريت - مديريت مالي دکتري مينو كياني راد ۱۵۰۲۹۳۶۷۶
۹۷/۶/۲۷ دکتر كيوان صادقي
دکتر فرشاد كوثري
بررسي عددي اثر رفتار غيرنيوتوني سيال عامل بر عملكرد يك " ميكروپمپ لزج " مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد حامد نجفي استمال ۱۵۰۴۹۴۲۴۷
۹۷/۶/۲۷ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر جواد بداق جمالي
دکتر غلامرضا زهتابيان
بررسي كانون هاي گرد وغبار با منشاء طبيعي و اثر تغييرات كاربري اراضي و شدت آن (مطالعه موردي:كلان شهرتهران) محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست دکتري سيده معصومه موسوي ۱۵۰۶۹۲۰۰۸
۹۷/۶/۲۷ دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
دکتر محمدجواد رضايي زاده
دکتر بيژن عباسي
تحول نقش دولت از منظر كاركردي حقوق عمومي دکتري حسين پشت دار ۱۵۰۳۹۲۱۷۶
۹۷/۶/۲۷ دکتر آرش بهرامي بررسي پديده‌ي تشديد داخلي در ميكروسكوپ با نيروي اتمي در مود غير تماسي مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد صادق اسكندريان ۱۵۰۴۹۴۰۲۸
۹۷/۶/۲۷ دکتر رضا طجرلو بررسي فرآيند رعايت اصل شفافيت در چرخه معاملات عمومي حقوق نفت و گاز کارشناسي ارشد علي محمدي ۱۵۰۳۹۴۴۸۰
۹۷/۶/۲۷ دکتر عباس منوريان
دکتر نسترن حاجي حيدري
بررسي رابطه بين تفكر استراتژيك و هوش سازماني در اتحاديه توليد و صادر كنندگان زعفران استان خراسان مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد ابراهيم ملايي ۱۵۰۲۹۴۶۸۲
۹۷/۶/۲۷ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر محمد صيادي
بررسي چالش ها و فرصت هاي توسعه صنعت حفاري نفت و گاز كشور و ارائه راهكار مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد قاسم جعفري ۱۵۰۲۹۴۲۳۷
۹۷/۶/۲۷ دکتر فرشاد نوريان برنامه ريزي براي بازآفريني ميدان چهارشير اهواز با تأكيد بر هويت شهري آن برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد سوسن مكوندي ۱۵۰۵۹۴۱۰۹
۹۷/۶/۲۷ دکتر محمد خبيري
دکتر امين دهقان قهفرخي
طراحي مدل برون سپاري اماكن ورزشي دانشگاه تهران مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش کارشناسي ارشد علي ابراهيم زاده يامچي ۱۵۰۲۹۵۰۰۱
۹۷/۶/۲۷ دکتر محمدرضا كردي
دکتر عباسعلي گائيني
مقايسه اجراي دو شيوه تمرين تركيبي بر سطوح سرمي عوامل خطرزاي قلبي -عروقي و نيمرخ ليپيدي زنان چاق فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي کارشناسي ارشد فاطمه خميس ابادي ۱۵۰۲۹۴۹۵۱
۹۷/۶/۲۷ دکتر قاسم مطلبي "طراحي مجموعه اقامتي گردشگري شورمست با رويكرد اكوتوريسم پايدار و معماري بومي" مهندسي معماري کارشناسي ارشد محمدرضا عليخاني ۱۵۰۵۹۵۰۲۵
۹۷/۶/۲۷ دکتر قاسم مطلبي طراحي مجموعه آموزشي ابتدايي مبتني بر طبيعت جهت ايجاد خلاقيت مهندسي معماري کارشناسي ارشد سمانه نعمت اللهي ۱۵۰۵۹۵۰۳۹
۹۷/۶/۲۷ دکتر عيسي حجت طراحي سراي اميد سالمندان زنده رود مهندسي معماري کارشناسي ارشد اناهيتا نجفي ۱۵۰۵۹۵۰۳۸
۹۷/۶/۲۷ دکتر قاسم مطلبي طراحي مركز فرهنگ و هنرهاي معاصر: با رويكرد عرضي مهندسي معماري کارشناسي ارشد علي دهقاني ۱۵۰۵۹۵۰۱۱
۹۷/۶/۲۷ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر نيما معززي
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت پلي آنيلين-كربن فعال جهت حذف هورمون ها از پساب دارويي مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد علي نهاوندي ۱۵۰۴۹۴۲۵۰
۹۷/۶/۲۷ دکتر حسين كرمي
دکتر سيدرضا دشتستاني
آگاهي بخشي به دانش آموزان زبان انگليسي در استفاده از قيدهاي مقدار حين بازگويي داستان در محيط واقعيت مجازي آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد مهشيد قطب عمادي مازندراني ۱۵۰۳۹۵۰۸۷
۹۷/۶/۲۷ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر هومن فتوره چي
استخراج و شناسايي مواد موثره فيبر‌هاي پلي‌ساكاريدي و بررسي اثر سيتوتوكسيك آن بر روي رده ي سلولي سرطان كبد Hep-G2 و MRC-5 (سلولهاي نرمال فيبروبلاستي ) به‌عنوان كنترل مهندسي شيمي گرايش داروسازي کارشناسي ارشد مرتضي نظري كمال ۱۵۰۴۹۶۳۰۳
۹۷/۶/۲۷ دکتر حسين كرمي
دکتر سيدرضا دشتستاني
تاثير استفاده از موبايل بر يادگيري گرامر زبان انگليسي براي زبان آموزان ايراني پيش از متوسطه آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد شهرزاد شاه وير ۱۵۰۳۹۵۰۶۰
۹۷/۶/۲۷ دکتر حسين كرمي
دکتر سيدرضا دشتستاني
تاثير انواع تسك و ميزان درگيري ذهني زبان آموزان بر يادگيري بدون برنامه ريزي و اتفاقي لغات آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد مهناز اسرافيلي ۱۵۰۳۹۵۰۰۷
۹۷/۶/۲۷ دکتر كيوان صادقي
دکتر آزاده جعفري
مطالعه عددي اثر تنش تسليم خون بر جريان ضرباني در يك سرخرگ الاستيك مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد علي مرغوب ۱۵۰۴۹۵۱۸۹
۹۷/۶/۲۷ دکتر كيوان صادقي مطالعه عددي اثر رفتار تيكسوتروپيك خون بر جريان ضرباني در يك سرخرگ الاستيك مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد مسعود سرزعيم ۱۵۰۴۹۵۲۳۰
۹۷/۶/۲۷ دکتر سيد باقر ميرعباسي امكان سنجي اعمال قواعد حقوق بشردوستانه بر بحران سوريه حقوق بين الملل کارشناسي ارشد سيداميرفرزاد خضري ۱۵۰۳۹۴۱۰۸
۹۷/۶/۲۷ دکتر عيسي حجت طراحي مسجد بر مبناي شريعت اسلام مهندسي معماري کارشناسي ارشد مهدي موحدي ۱۵۰۵۹۴۱۱۰
۹۷/۶/۲۷ دکتر افرا غريب پور بازطراحي مسجد امام حسين عليه السلام در محله زرين نعل مهندسي معماري کارشناسي ارشد سعيد تهراني پويا ۱۵۰۵۹۴۰۲۵
۹۷/۶/۲۷ دکتر محسن برهاني طريقيت يا موضوعيت داشتن شيوه اجراي مجازات سالب حيات حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد شهين هاشمي ۱۵۰۳۹۵۱۳۰
۹۷/۶/۲۷ دکتر عليرضا عيني فر طراحي ساختمان اداري بانك ملي در شهر تهران با تاكيد بر فضاي كار مطلوب براي كاركنان مهندسي معماري کارشناسي ارشد مهدي مافي ۱۵۰۵۹۴۰۹۸
۹۷/۶/۲۷ دکتر محمدرضا مثنوي بازتوليد سرمايه هاي اجتماعي-اكولوژيكي در شهر غذا از طريق طراحي محيط و منظر تاب آور مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد نوشين لاري ۱۵۰۴۹۴۳۹۱
۹۷/۶/۲۶ دکتر فيروز اصلاني
دکتر ابراهيم موسي زاده
دکتر محمدحسن صادقي مقدم
آسيب شناسي حقوقي نظارت مجلس شوراي اسلامي در راستاي كارآمدي قوه مجريه در نظام جمهوري اسلامي ايران حقوق عمومي دکتري حمزه اشكبوس ۱۵۰۳۹۲۱۴۸
۹۷/۶/۲۶ دکتر جعفر نوري يوشانلوئي بررسي ويژگي هاي قراردادهاي حمل و نقل دريايي نفت و گاز در حقوق تجارت بين الملل حقوق نفت و گاز کارشناسي ارشد عبدالحسين ايراني فتح اباد ۱۵۰۳۹۴۳۲۱
۹۷/۶/۲۶ دکتر بيتا مشايخي
دکتر رضوان حجازي
دکتر آرش تحريري
ارائه مدل انتخاب سبد بهينه سهام با استفاده از معيارهاي مالي و غيرمالي ارزيابي متوازن حسابداري دکتري مجتبي سعيدي ۱۵۰۲۹۲۸۹۳
۹۷/۶/۲۶ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر بهرنگ سجادي
بررسي تجربي افت فشار در جوشش جابجايي مبرد R۱۲۳۴-yf در لوله ميكروفين دار مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد كسري اله داد ۱۵۰۴۹۴۰۳۳
۹۷/۶/۲۶ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر احمد مومني راد
دکتر حميد الهوئي نظري
شناسايي و اجراي آراي داوري ايكسيد در پرتو اصل مصونيت دولت ها حقوق بين الملل عمومي دکتري علي رهنما ۱۵۰۳۹۲۳۳۷
۹۷/۶/۲۶ دکتر سيدمهدي گنجياني
دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني
بررسي تجربي رفتار صفحات ساندويچي با رويه ي كامپوزيتي تقويت شده با آلياژ حافظه دار و هسته ي فومي تحت اثر ضربه ي سرعت پايين مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد دارا پرواس ۱۵۰۴۹۴۰۵۶
۹۷/۶/۲۶ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي تاثير بحران مالي بر مديريت سود(از طريق اقلام واقعي و تعهدي) مديريت مالي کارشناسي ارشد فرهاد هشدار ۱۵۰۲۹۴۷۷۳
۹۷/۶/۲۶ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر رضا بندريان
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
روندها و عوامل مؤثر بر بيكاري تكنولوژيكي و دلالت‌هاي آن براي اكتساب تكنولوژي در چشم انداز اقتصاد گلان ايران مديريت تكنولوژي دکتري رضا حميدي كيا ۱۵۰۲۹۲۸۸۳
۹۷/۶/۲۶ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
سناريو پردازي رفتار مشتريان B2B شركت ملي گاز ايران با رويكرد اينده پژوهي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد حميد الله وردي نژاد ۱۵۰۲۹۴۱۲۳
۹۷/۶/۲۶ دکتر آرين قلي پور
دکتر علي ديواندري
دکتر ندا محمداسمعيلي
شناسايي مؤلفه هاي فرهنگ مشتري مداري و ارائه ابزار سنجش آن در شركت همراه اول مديريت بازرگاني - تجارت الكترونيك کارشناسي ارشد مريم گل محمدي ۱۵۰۲۹۵۲۳۵
۹۷/۶/۲۶ دکتر رضا بندريان
دکتر احمد اختيار زاده
بررسي نقش منابع انساني در چابكي استراتژيك سازمان هاي خدماتي مورد مطالعه: شركت پيشرو ارتباطات نوين مديريت صنعتي - توليد کارشناسي ارشد ميلاد احمديان ۱۵۰۲۹۴۰۸۱
۹۷/۶/۲۶ دکتر فرشاد نوريان مناسب سازي فضاي شهري براي معلولين و سالمندان با رويكرد توسعه پايدار(نمونه مطالعاتي : تقاطع پل چوبي و خيابان انقلاب تهران) طراحي شهري کارشناسي ارشد سهي ناز فلاح همت اباد ۱۵۰۵۹۵۰۲۸
۹۷/۶/۲۶ دکتر فرشاد نوريان طراحي خيابان اصلي شهرك وردآورد با رويكرد محرك توسعه طراحي شهري کارشناسي ارشد زهرا نوري ۱۵۰۵۹۵۰۴۱
۹۷/۶/۲۶ دکتر حشمت اله متدين مركز آموزشي-تربيتي كودكان مبتلا به اوتيسم مهندسي معماري کارشناسي ارشد سپيده اخلاقي ۱۵۰۵۹۵۰۰۱
۹۷/۶/۲۶ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر محمود دهقان نيري
بررسي و مقايسه ادراك , حمايت و رفتار مصرف كننده از ابعاد و اقدامات مسئوليت اجتماعي شركتي در بخش خودروهاي لوكس و معمولي در بازار خودرو ايران مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد نازنين تحصيلي ۱۵۰۲۹۵۰۵۸
۹۷/۶/۲۶ دکتر حشمت اله متدين توسعه طراحي و احياء كارخانه سيمان ري با رويكرد زمينه گرا مهندسي معماري کارشناسي ارشد رها رهباني ۱۵۰۵۹۵۰۱۳
۹۷/۶/۲۶ دکتر محمد صفري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
ارائه چارچوبي مفهومي جهت تبيين رابطه بين ابعاد ارزش ويژه برند و رفتار خريد آني آنلاين مصرف كنندگان فروشگاه هاي اينترنتي (مورد مطالعه فروشگاه اينترنتي ديجي كالا) مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد مرضيه نوروزي ۱۵۰۲۹۵۲۹۶
۹۷/۶/۲۶ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر امير خانلري
تاثير بازيابي ويروسي برعملكرد بازيابي مديريت بازرگاني - تجارت الكترونيك کارشناسي ارشد محي الدين مهديان فر ۱۵۰۲۹۵۲۷۷
۹۷/۶/۲۶ دکتر پريسا پورنعمتي
دکتر علي اصغر رواسي
تاثير مصرف كوتاه مدت و ۱۴ روزه ي مكمل كوآنزيم Q۱۰بر شاخص هاي آنتي اكسيداني و عملكرد هوازي و بي هوازي دختران جوان فعال فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي کارشناسي ارشد نرگس كرباسچيان ۱۵۰۲۹۵۲۲۳
۹۷/۶/۲۶ دکتر سيدسعيد پورنقاش تهراني
دکتر سيدمحمدرضا رضازاده
مقايسه ويژگي هاي هيجاني شخصيت، مشكلات روانشناختي ، راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و سازگاري زناشويي در زنان با ترس زياد و ترس كم از خيانت زناشويي روانشناسي باليني کارشناسي ارشد سميه قاسمي مورودي ۱۵۰۲۹۵۲۱۲
۹۷/۶/۲۶ دکتر رضا تهراني بررسي رابطه بين محدوديت مالي و عملكرد رقابتي شركت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد عليرضا تقي زاده ۱۵۰۲۹۴۲۱۴
۹۷/۶/۲۶ دکتر نيما قرباني
دکتر زهرا نقش
دکتر عباس رحيمي نژاد
فرآيند بازشناسي صفات خود بر اساس ديالوژيكاليتي، خودشناسي انسجامي و بهوشياري روانشناسي باليني کارشناسي ارشد پگاه زارعي تل اباد ۱۵۰۲۹۵۱۳۴
۹۷/۶/۲۶ دکتر ميترا عزتي
دکتر سيدمحمد ميركمالي
بررسي رابطه اخلاق حرفه اي مديران و عملكرد معلمان مدارس دوره اول متوسطه دخترانه دولتي شهر اصفهان مديريت آموزشي کارشناسي ارشد ازيتا علوي پوررفسنجاني ۱۵۰۲۹۴۰۰۹۲
۹۷/۶/۲۶ دکتر عليرضا شاكري حذف فوتو كاتاليستي رنگ هاي آلي از پساب با استفاده از نانوكامپوزيت مغناطيسي آهن اكسيد/ كيتوزان/نقره فسفات تحت نور مر‌ٰئي علوم و فناوري نانو - نانو شيمي کارشناسي ارشد ندا خانكشي پور ۱۵۰۱۹۵۰۰۶
۹۷/۶/۲۶ دکتر مهدي منتظرقايم برسي ارتباطات ريسك در پيش بيني و مواجهه با مخاطره زلزله در تهران علوم ارتباطات اجتماعي کارشناسي ارشد طليعه ملك محمدابراهيم ابادي ۱۵۰۲۹۳۹۶۳
۹۷/۶/۲۶ دکتر حشمت اله متدين طراحي پل نمايشگاه با رويكرد تعاملات اجتماعي مهندسي معماري کارشناسي ارشد نگار احمدخاني ها ۱۵۰۵۹۴۰۰۲
۹۷/۶/۲۶ دکتر حشمت اله متدين طراحي مجموعه فرهنگي-آموزشي با رويكرد توسعه ميان افزا در بافت تاريخي محدوده ميدان بهارستان مهندسي معماري کارشناسي ارشد نازنين محمدخاني نژاد ۱۵۰۵۹۴۱۰۳
۹۷/۶/۲۶ دکتر مسعود شريعت پناهي
دکتر علي اصغر عطايي
بهينه سازي چند هدفه محور هاي توخالي كامپوزيتي تقويت شده توسط رينگ هاي داخلي مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد سهيل كريم پورريحان ۱۵۰۴۹۴۱۹۸
۹۷/۶/۲۶ دکتر يعقوب آژند
دکتر محمدرضا دوست محمدي
بررسي ،پژوهش و ارتقاي كيفيت گرافيك تيتراژ آغازين خبر نيمروزي شبكه يك سيماي جمهوري اسلامي ايران ارتباط تصويري کارشناسي ارشد مهسا مسعوديان ۱۵۰۵۹۴۱۷۰
۹۷/۶/۲۶ دکتر مريم پازكي : توليد كربن‌فعال از پسماندهاي فيلترسيگار به روش هيدروترمال و بررسي ارزش‌حرارتي آن مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست کارشناسي ارشد ايمان تاج فر ۱۵۰۴۹۵۰۳۱
۹۷/۶/۲۶ دکتر مجيد نعمتي
دکتر محمدحسين نوروزي
تاثير تقليد در تئوري اجتماعي-فرهنگي ويگاتسكي بر بهبود استقلال در مهارت­هاي توصيف نمودار و صحبت كردن زبان آموزان ايراني سطح متوسط آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد نرگس فريد ۱۵۰۳۹۴۲۰۷
۹۷/۶/۲۵ دکتر كاوه مهراني
دکتر ابوعلي ودادهير
دکتر علي رحماني
تبيين فرايند تغيير نظام حسابداري بخش عمومي با رويكرد نظريه ساخت يابي : مورد پژوهي دانشگاه تهران حسابداري دکتري علي محمودي ۱۵۰۲۹۲۹۱۰
۹۷/۶/۲۵ دکتر الهه عرب عامري
دکتر شهزاد طهماسبي بروجني
تاثير تاي چي بر عوامل منتخب آمادگي جسماني موثر بر تعادل و خودكارآمدي افتادن زنان سالمند مبتلا به آرتروز زانو رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ دکتري الهام عطاري ۱۵۰۲۹۲۸۲۵
۹۷/۶/۲۵ دکتر ناصر يزداني
دکتر هومن ضرابي
ارزيابي و بهينه سازي مصرف انرژي در ابزارهاي پوشيدني بخش سلامت اينترنت اشيا مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد علي يادبروقي ۱۵۰۴۹۴۲۶۲
۹۷/۶/۲۵ دکتر علي اصغر سعيدي
دکتر هوشنگ نايبي
دکتر قاسم زائري
دکتر سيدحسن حسيني
تحليل شبكه اي روابط اجتماعي دست فروشان در شهر رشت علوم اجتماعي - جامعه شناسي دکتري مهرداد توكلي راد ۱۵۰۲۹۲۸۷۹
۹۷/۶/۲۵ دکتر سعيد گيوه چي
دکتر انيتا سبز قبائي
تحليل ايمني بيمارستاني در پاسخ به سوانح ( مطالعه موردي بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ) مديريت در‌ سوانح طبيعي‌ کارشناسي ارشد شهرام طاهرزاده ۱۵۰۴۹۵۱۲۶
۹۷/۶/۲۵ دکتر زهرا شاكري
دکتر رحيم پيلوار
حقوق مالكيت فكري اجسام سه بعدي حقوق مالكيت فكري کارشناسي ارشد پرديس صابونچي ۱۵۰۳۹۴۴۲۳
۹۷/۶/۲۵ دکتر محمد حقيقي
دکتر مسعود كيماسي
طراحي استراتژي ماركتنيگ بر مبناي هك رشد مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد اميد هاشمي نژاد ۱۵۰۲۹۴۰۲۶۷
۹۷/۶/۲۵ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر عنايت اله شعباني
نقش استفاده از كتاب كمك راهناي معلم و اثر بخشي ان در فراگيري مهارت شنيداري بين دانش اموزان پايه هفتم در ايران آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد ناصر قاسمي ۱۵۰۳۹۴۴۵۸
۹۷/۶/۲۵ دکتر محمود موسوي مشهدي
دکتر محمدرضا فراهاني
تعيين مشخصات عيوب در سازه هاي پارامغناطيسي با استفاده از نانو سيال مغناطيسي به كمك شبيه سازي المان محدود مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد محمد ملك زاده ۱۵۰۴۹۵۱۹۸
۹۷/۶/۲۵ دکتر عباسعلي گائيني
دکتر سيروس چوبينه
تاثير 4 هفته برنامه HIIT بر C/HbA ،FBS و مقاومت به انسولين بيماران ديابتي نوع П فيزيولوژي‌ ورزشي‌ کارشناسي ارشد خديجه تاجيك ۱۵۰۲۹۳۱۳۰
۹۷/۶/۲۵ دکتر سعيد حقير طراحي برج مسكوني سبز در تهران مهندسي معماري کارشناسي ارشد بيژن استركي ۱۵۰۵۹۵۰۰۲
۹۷/۶/۲۵ دکتر سعيد حقير مدرسه ي هنر و معماري با رويكرد آموزش معماري پايدار مهندسي معماري کارشناسي ارشد پرنيان دليلي ۱۵۰۵۹۵۰۱۰
۹۷/۶/۲۵ دکتر عليرضا شاكري استفاده از تانن برگ سماق در تهيه پلي اورتان بدون ايزوسيانات شيمي گرايش شيمي كاربردي کارشناسي ارشد معصومه غلامي زنجانبر ۱۵۰۱۹۴۰۳۹
۹۷/۶/۲۵ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تاثيراعمال استراتژي هاي آميخته بازاريابي بر افزايش سهم بازار و كسب مزيت رقابتي درشركت هاي چند محصولي و به طور خاص صنعت شوينده مديريت كسب و كار گرايش استراتژي کارشناسي ارشد سيدمحمدمهدي موسوي ۱۵۰۲۹۵۲۷۳
۹۷/۶/۲۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر مجتبي اميري
فراتحليل پيشايندهاي تسهيم دانش در مجلات علمي پژوهشي كشور مديريت دولتي - مديريت رفتار سازماني کارشناسي ارشد صدف زنديه ۱۵۰۲۹۵۱۳۷
۹۷/۶/۲۵ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
فراتحليل پيشايندهاي سكوت سازماني در مجلات علمي پژوهشي كشور مديريت دولتي - مديريت رفتار سازماني کارشناسي ارشد گلميس ميرزارزاز ۱۵۰۲۹۵۲۷۸
۹۷/۶/۲۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر مجتبي اميري
فراتحليل پيشايندهاي اعتماد سازماني در مجلات علمي پژوهشي كشور مديريت دولتي - مديريت رفتار سازماني کارشناسي ارشد عطيه قاسمي ۱۵۰۲۹۵۲۰۹
۹۷/۶/۲۵ دکتر بيژن عباسي بررسي تطبيقي مسوليت مدني دولت در جمهوري اسلامي ايران و مسئوليت مدني بين المللي دولتها حقوق عمومي کارشناسي ارشد شروين پاكدين پور ۱۵۰۳۹۵۰۲۲
۹۷/۶/۲۵ دکتر فرزانه شميراني سنتز و بكارگيري نانوكامپوزيت هاي پليمري مغناطيسي - نانولوله هاي كربني به منظور جذب واندازه گيري آلاينده هاي دارويي (ديكلوفناك) علوم و فناوري نانو - نانو شيمي کارشناسي ارشد مينا دانا ۱۵۰۱۹۴۰۶۰
۹۷/۶/۲۵ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
تاثير پديده دام پانزي بر عملكرد شركت‌هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد كاظم واديزاده ۱۵۰۲۹۵۵۸۲
۹۷/۶/۲۵ دکتر سيدسعيد پورنقاش تهراني
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
نقش واسطه‌اي تنظيم هيجان و شفقت خود در رابطه ابعاد شخصيت و نشانگان افسردگي روانشناسي باليني کارشناسي ارشد نويد محتاج خراساني ۱۵۰۲۹۵۲۴۲
۹۷/۶/۲۵ دکتر قادر فرجي بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي لوله هاي نانو ساختار آلياژ منيزيم توليد شده با روش مدرن TCEE با طراحي جديد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد ميلاد عالي مجيداباد ۱۵۰۴۹۵۱۲۸
۹۷/۶/۲۵ دکتر قادر فرجي طراحي و ساخت درون كاشت هاي ارتوپدي با استفاده از تيتانيوم نانوساختار توليد شده با اعمال تغيير شكل شديد پلاستيك مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد محمدرضا صدرخواه ۱۵۰۴۹۵۱۲۲
۹۷/۶/۲۵ دکتر رحيم پيلوار
دکتر حسن باديني
تغيير نام ونام خانوادگي اشخاص (حقيقي و حقوقي) حقوق خصوصي کارشناسي ارشد محمد قندالي ۱۵۰۳۹۵۰۸۸
۹۷/۶/۲۵ دکتر پرويز نوروزي
دکتر محمدرضا صفرنژاد
طراحي و ساخت ايمونوسنسور الكتروشيميايي بدون نياز به نشان جهت شناسايي و اندازه گيري ويروس عامل ايجاد بيماري افت نخود بر پايه ي تثبيت الكتروشيميايي آبي پروس و نانو ذرات طلا بر سطح الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با نانو ساختار گرافن اكسايد كاهش يافته و مايع علوم و فناوري نانو - نانو شيمي کارشناسي ارشد الهه هاشميان ۱۵۰۱۹۵۰۱۸
۹۷/۶/۲۵ دکتر حسين نواده توپچي
دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر احمد مومني راد
آثار حقوقي ناشي از پخش غيرمجاز امواج راديويي در درياهاي آزاد توسط كشتي هاي خارجي حقوق بين الملل عمومي دکتري شيوا ايراني ۱۵۰۳۹۲۳۷۴
۹۷/۶/۲۵ دکتر عليرضا بديعي
دکتر عليرضا شايسته
دکتر احمد اميري
اصلاح سطح مواد نانو متخلخل سيليسي با دندريمرهاي عامل دار شده با فلوئورن و كاربرد آن به عنوان سنسور و پيش بيني طيف جذبي و لومينسانس آن با محاسبات شيمي كوانتومي شيمي گرايش نانو شيمي دکتري مريم جعفري ۱۵۰۱۹۱۰۰۳
۹۷/۶/۲۵ دکتر احمد پوراحمد
دکتر كرامت اله زياري
راهبردهاي ارتقاء تاب‌آوري در برابر زلزله در بافت تاريخي كرمان جغرافيا و برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد سحر مصباحي ۱۵۰۲۹۵۲۶۴
۹۷/۶/۲۵ دکتر سيد باقر ميرعباسي بررسي سايبر تروريسم و امنيت جمهوري اسلامي ايران حقوق بين الملل کارشناسي ارشد دلارام وايقاني ۱۵۰۳۹۴۲۸۹
۹۷/۶/۲۵ دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
دکتر رحيم پيلوار
مدت حمايت در آثار ادبي و هنري حقوق مالكيت فكري کارشناسي ارشد بهنوش ايراندوست ۱۵۰۳۹۴۰۵۲
۹۷/۶/۲۵ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر عنايت اله شعباني
اهميت بررسي شناخت معلمان نسبت به دوره پيش از خدمت تربيت معلم آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد پگاه داودي ۱۵۰۳۹۴۳۷۵
۹۷/۶/۲۴ دکتر مسعود رباني ارائه يك ساخار سلسله مراتبي در سيستم هاي توليد سلولي براي محيط هاي توليد تركيبي انبار مبنا و سفارش بنا مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها کارشناسي ارشد مينا برادران هزاوه ۱۵۰۴۹۴۰۴۸
۹۷/۶/۲۴ دکتر مرتضي رفيعي تهراني
دکتر زهره محمدي
دکتر محسن اميني
دکتر محمد شريف زاده
تهيه و ارزيابي نانو ذرات تيوله كايتوزان- لوريك اسيد به عنوان يك حامل جديد جهت دارورساني مخاطي مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد ميرسالار كاظمي ۱۵۰۴۹۴۱۹۲
۹۷/۶/۲۴ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
بررسي اثر انتخاب تابع هدف در تصميمات سرمايه‌گذاري طرح بازنشستگي فردي مديريت - مديريت مالي دکتري محمدعلي كمالي ۱۵۰۲۹۲۴۰۱
۹۷/۶/۲۴ دکتر محسن صادق عمل نيك
دکتر مهدي فسنقري
تعيين اندازه انباشته و زمانبندي توليد لجستيكِ معكوس در محصولات با فناوري هاي پيشرفته مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها کارشناسي ارشد محمدجواد صبوري ۱۵۰۴۹۴۱۵۷
۹۷/۶/۲۴ دکتر تورج تقي زاده
دکتر محسن صادقي
نحوه ارزيابي خسارات ناشي از نفض حقوق علامت تجاري با تأكيد بر رويه هاي قضايي حقوق مالكيت فكري کارشناسي ارشد فريده صديقي نوري ۱۵۰۳۹۴۱۷۶
۹۷/۶/۲۴ دکتر روشنعلي شكاري
دکتر محسن صفري
نگرشي انتقادي به عيوب مجوز فسخ نكاح با مطالعه تطبيقي در حقوق موضوعه و فقه حقوق خصوصي کارشناسي ارشد محمدهادي چيت سازيان ۱۵۰۳۹۵۰۳۰
۹۷/۶/۲۴ دکتر محمدحسين نوروزي
دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
تشريح و توضيح تأثير «تدريس مستقيم» قوانين آوا شناسي و «در معرض آن قرار گرفتن» بر درك شنيداري زبان آموزان انگليسي به عنوان زبان خارجي. آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد پارميدا صباغ ۱۵۰۳۹۵۰۶۶
۹۷/۶/۲۴ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر محسن مهرآرا
رابطه رفتار مالياتي با هنجارهاي اجتماعي و عوامل جمعيت شناختي علوم اقتصادي کارشناسي ارشد حامد محمدپور ۱۵۰۲۹۵۲۴۷
۹۷/۶/۲۴ دکتر هادي بهرامي احسان
دکتر رضا پورحسين
اثر بخشي برنامه آموزشي مبتني بر ذهني سازي بر رابطه مادر – نوجوان و مشكلات رفتاري نوجوانان روانشناسي باليني کارشناسي ارشد مريم كشت پروربين كلايي ۱۵۰۲۹۵۲۳۰
۹۷/۶/۲۴ دکتر محمدحسين نوروزي
دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
رابطه بين تفكر انتقادي، خودكارآمدي و فرسودگي شغلي معلمان آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد فاطمه جغتايي ۱۵۰۳۹۵۰۲۹
۹۷/۶/۲۴ دکتر ابراهيم موسي زاده بررسي حقوقي مباني حق تعيين سرنوشت سياسي با تاكيد بر فلسفه عصر روشنگري حقوق عمومي کارشناسي ارشد مهران ربيعي دولت ابادي ۱۵۰۳۹۵۰۴۸
۹۷/۶/۲۴ دکتر مهدي پيري الزامات حقوقي بهره برداري از منابع غير متعارف نفت و گاز فراساحل از منظر حقوق بين الملل حقوق بين الملل کارشناسي ارشد شبنم رزم پا ۱۵۰۳۹۵۰۵۰
۹۷/۶/۲۴ دکتر ساسان صيرفي بررسي آثار حقوقي الحاق ايران به كنوانسيون روتردام حقوق بين الملل کارشناسي ارشد سيده سارا جبرييل ۱۵۰۳۹۵۰۲۵
۹۷/۶/۲۴ دکتر ولي رستمي مقايسه تطبيقي جايگاه قوه مقننه فدرال در آمريكا و ايران با تأكيد بر اصل تفكيك قوا حقوق عمومي کارشناسي ارشد فريدون نوري ۱۵۰۳۹۵۱۲۸
۹۷/۶/۲۱ دکتر مهرزاد حميدي
دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
برنامه راهبردي اداره كل ورزش و جوانان استان تهران و ارائه الگوي اجراي راهبردها با رويكرد BSC تربيت بدني و علوم ورزشي - برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري حسين شايان مقدم ۱۵۰۲۹۲۳۸۲
۹۷/۶/۲۱ دکتر سيدمهدي گنجياني بررسي تحليلي و تجربي رشد آسيب در بارگذاري خستگي مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد ميثم كلهر ۱۵۰۴۹۴۲۰۵
۹۷/۶/۲۱ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر حميد الهوئي نظري
دکتر نسرين مصفا
بررسي نقش كميته رفع تبعيض نژادي و رويه هاي ويژه مربوطه در برابر چالش هاي جهاني اين حوزه حقوق بين الملل عمومي دکتري سيدمحمد حسني ۱۵۰۳۹۲۳۷۱
۹۷/۶/۲۱ دکتر حامد مظاهريان طراحي مركز محله در نعمت آباد تهران با رويكرد امنيت بخشي مهندسي معماري کارشناسي ارشد حسن صادقي ۱۵۰۵۹۴۰۶۹
۹۷/۶/۲۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي موانع پياده سازي موفقيت آميز استراتژيها در سازمانهاي صنعتي- تجاري( مطالعه موردي هلدينگ سرمايه گذاري عظام) مديريت اجرايي کارشناسي ارشد ميثم دستوريان ۱۵۰۲۹۴۹۵۸
۹۷/۶/۲۰ دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
ارائه ي مدلي تركيبي مبتني بر تئوري صف به منظور بهبود شيوه ي خدمت رساني به مشتريان(مطالعه موردي بانك پاسارگاد) مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات کارشناسي ارشد محمدرضا مرادخاني ۱۵۰۲۹۴۰۱۹۰
۹۷/۶/۲۰ دکتر زهره رامين
دکتر مريم سلطان بياد
خوانش ماده گرايي فرهنگي بر داستان كوتاه هاي منتخب چارلز ديكنز زبان و ادبيات انگليسي کارشناسي ارشد محيا صاعدي ۱۵۰۳۹۳۲۹۸
۹۷/۶/۲۰ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي تحليل رابطه خوانايي و امنيت در محلات شهري و طراحي بر اساس آن طراحي شهري کارشناسي ارشد مريم سادات رضوي ۱۵۰۵۹۵۰۱۲
۹۷/۶/۲۰ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي طراحي فضاهاي شهري حاشيه روددره ها با رويكرد اكوسيتي, نمونه موردي بخشي از روددره دارآباد طراحي شهري کارشناسي ارشد ديبا البا ۱۵۰۵۹۵۰۰۳
۹۷/۶/۲۰ دکتر عليرضا شاكري
دکتر ناصر قايمي
تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيتهاي آلژينات- نانوسلولز شيمي گرايش شيمي كاربردي کارشناسي ارشد محسن ژيرافر ۱۵۰۱۹۴۰۳۱
۹۷/۶/۲۰ دکتر سعيد روحاني
دکتر محمد رحيم اسفيداني
ارائه مدل تحليل نظرات مشتريان مبتني بر رويكرد متن كاوي نظرات مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد هانيه محمدي سنجاني ۱۵۰۲۹۵۲۵۵
۹۷/۶/۱۹ دکتر فريبرز جولاي ارائه رويكرد چندعاملي براي مسئله يكپارچگي زمان‌بندي توليدي و توزيع دسته‌اي در زنجيره تأمين چند كارخانه‌اي مهندسي صنايع دکتري علي قرايي ۱۵۰۴۹۲۳۸۴
۹۷/۶/۱۹ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر لقمان فيروز پور
دکتر اسمعيل موذني
خنثي‌سازي پساب حاوي داروهاي مهاركننده كيناز به روش اكسيداسيون مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد رضا كشاورزهدايتي ۱۵۰۴۹۴۲۰۳
۹۷/۶/۱۸ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر زهره رامين
اجراي نظريه هاي تكثرگرايي و قراردادهاي ژان فرنسوا ليوتار بر جود گمنام، تس، به دور از اجتماع شوريده، شهردار كستربريج تامس هاردي زبان و ادبيات انگليسي دکتري ترانه كابلي ۱۵۰۳۹۳۳۶۲
۹۷/۶/۱۷ دکتر احسان احمدي بازطراحي فضاهاي بي دفاع و گمشده ناشي از عبور بزرگراه ها از محلات شهري (مطالعه موردي: محله چهارصددستگاه تهران ) طراحي شهري کارشناسي ارشد نويد حداد ۱۵۰۵۹۴۰۲۹
۹۷/۶/۱۷ دکتر احسان احمدي تدوين شاخصها و معيارهاي كودك مداري در طراحي محلات، با تاكيد بر نظريه استطاعت محيطي. نمونه مطالعاتي: ساماندهي و بازطراحي مركز محله دروازه شميران طراحي شهري کارشناسي ارشد سيده سارا حسيني ۱۵۰۵۹۴۱۳۸
۹۷/۶/۱۴ دکتر علي حاجي آقا بزرگي اميري ارزيابي عملكرد شعب بانك مسكن : يك رويكرد تلفيقي داده كاوي و تصميم گيري مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها کارشناسي ارشد نگار محمدي ۱۵۰۴۹۴۲۲۱
۹۷/۶/۱۴ دکتر هوشنگ نايبي
دکتر يونس نوربخش
عوامل اجتماعي موثربررضايت از زندگي (مطالعه تجربي ساكنان بالاي 18 سال شهرتهران) علوم اجتماعي - جامعه شناسي (خاتمه يافته) کارشناسي ارشد سيدمصطفي حسيني ۱۵۰۲۹۴۹۲۶
۹۷/۶/۱۴ دکتر علي حاجي آقا بزرگي اميري ارزيابي و رتبه‌بندي تامين‌كنندگان در شركت احداث و توسعه ريلي مپنا با استفاده از روش‌هاي تصميم‌گيري چند معياره مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها کارشناسي ارشد سوگل كشوري ۱۵۰۴۹۴۲۰۴
۹۷/۶/۱۳ دکتر جعفر حيدري
دکتر علي حاجي آقا بزرگي اميري
مسئله مكان يابي مسيريابي دو سطحي براي تعيين انبارهاي مياني با در نظر گرفتن ترافيك در سطوح شهري مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها کارشناسي ارشد حميد شعرايي ۱۵۰۴۹۴۱۴۷
۹۷/۶/۱۳ دکتر محمدمهدي نصيري خوانساري زمان بندي بارانداز عبوري با در نظر گرفتن عدم قطعيت در زمان رسيدن وسايل نقليه ورودي مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها کارشناسي ارشد نعيمه احمدي ۱۵۰۴۹۵۰۰۵
۹۷/۶/۱۲ دکتر علي سلامي
دکتر محمود عزيزي
در جستجوي هويت هيبريدي زبان و ادبيات انگليسي دکتري فرنوش پيرايش ۱۵۰۳۹۲۳۴۹
۹۷/۶/۱۲ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر پريسا پورنعمتي
تاثير فعاليت استقامتي كوتاه و بلند مدت بر سطوح هورمون مايمكان و مقاومت به انسولين زنان جوان غير ورزشكار داراي اضافه وزن فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي کارشناسي ارشد پريا شيخ انصاري ۱۵۰۲۹۵۱۶۴
۹۷/۶/۱۲ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر پريسا پورنعمتي
تاثير تمرين استقامتي كوتاه و بلند مدت بر سطوح هورمون CART و TSH در زنان جوان غير ورزشكار داراي اضافه وزن فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي کارشناسي ارشد نونا اقتصادي ۱۵۰۲۹۵۰۲۱
۹۷/۶/۱۱ دکتر رحمان سوري
دکتر سيروس چوبينه
دکتر وحيد ولي پور ده نو
تاثير تمرين استقامتي بر بيان miR-126 ، miR-503و فاكتور VEGF در بافت اندوتليال عضله قلبي موشهاي ويستار ديابتي فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس دکتري فيروز شرفي دهرحم ۱۵۰۲۹۳۶۶۵
۹۷/۶/۱۰ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر احمد مومني راد
دکتر حسين نواده توپچي
بررسي تاثيرات پساتحريم ايران بر قراردادهاي نفت و گاز با تاكيد بر آيين حل و فصل اختلافات حقوق بين الملل عمومي دکتري محمد نگارشي ۱۵۰۳۹۳۳۵۸
۹۷/۶/۷ دکتر محمد مرادي
دکتر آرش تحريري
رقابت در بازار محصول وچسبندگي هزينه حسابداري کارشناسي ارشد صفيه محمدي قلعه جوقي ۱۵۰۲۹۴۶۴۷
۹۷/۶/۶ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر غلامرضا زهتابيان
ارزيابي اثر تخريب سرزمين بر خدمات زيست‌بوم (مطالعه موردي: منطقه طالقان) محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست دکتري مرجان شفيع زاده نصرابادي ۱۵۰۶۹۲۰۰۶
۹۷/۶/۶ دکتر رضا تهراني تاثير كارايي سرمايه گذاري و جريان نقد آزاد بر سرعت تعديل ساختار سرمايه: رويكرد دايناميك مديريت مالي کارشناسي ارشد رضا خليل زاده ۱۵۰۲۹۵۱۰۱
۹۷/۶/۶ دکتر سهيلا بورقاني فراهاني
دکتر مهدي شريفي
«بررسي نقش تقليد شبكه‌هاي تلويزيوني داخلي از عناصر رايج جذابيت در شبكه‌هاي ماهواره‌اي بر كاهش تعداد مخاطبان سيما (مطالعه موردي مخاطبان شهر تهران)» مديريت رسانه کارشناسي ارشد منصور واعظي ۱۵۰۲۹۴۰۲۶۰
۹۷/۶/۵ دکتر آرين قلي پور
دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر ابوالحسن فقيهي
ارائه الگوي برنامه توسعه فردي مديران منابع انساني در صنعت بانكداري (مورد مطالعه: بانك رفاه) مديريت - مديريت منابع انساني دکتري بهارك سفيدگران ۱۵۰۲۹۱۳۸۰
۹۷/۶/۵ دکتر رضا ضرغامي
دکتر شهريار اميدوار
مدلسازي رياضي فرآيند خشك كردن انجمادي، به همراه تحليل عملكرد و راه هاي افزايش بازدهي اين فرآيند در صنايع دارويي مهندسي شيمي گرايش داروسازي کارشناسي ارشد سيدعباس شهرتاش ۱۵۰۴۹۵۱۱۶
۹۷/۶/۴ دکتر بيتا مشايخي
دکتر علي سوري
دکتر كاوه مهراني
تاثير مديريت ريسك بنگاه بر كيفيت گزارشگري مالي حسابداري دکتري محمدرضا طائف نيا ۱۵۰۲۹۲۳۹۲
۹۷/۵/۲۶ دکتر مهناز حسين زاده
دکتر حنان عموزاد مهديرجي
ارائه مدل زمانبندي برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات کارشناسي ارشد مصطفي رعايايي ۱۵۰۲۹۴۳۶۶
۹۷/۵/۲۴ دکتر هومن مينونژاد
دکتر رضا رجبي
دکتر فواد صيدي
اثر هشت هفته تمرين منتخب در اب بر حس وضعيت زانو، عملكرد حركتي و ميزان خطاي فرود در ورزشكاران مرد مستعد آسيب رباط صليبي قدامي تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دکتري محسن شهيدي ۱۵۰۲۹۲۳۸۵
۹۷/۵/۸ دکتر محسن كافي
دکتر حسن دارابي
طراحي سبز مراكز تجاري نمونه موردي مركز تجاري ايران مال مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد جهانگير زيدآبادي نژاد ۱۵۰۴۹۴۱۳۲
۹۷/۴/۲۷ دکتر منصور مومني
دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر عليرضا حسن زاده
ارايه مدل ارزيابي عملكرد شهرك هاي صنعتي با در نظر گرفتن معيارهاي پايداري مديريت - مديريت توليد و عمليات دکتري سينا رزبان ۱۵۰۲۹۲۳۷۶
۹۷/۴/۲۶ دکتر عليرضا عيني فر گسست و پيوست فضا؛ ارائه الگوي مسكن در بافت مسكوني مهندسي معماري کارشناسي ارشد نگين محمدياري ينگجه ۱۵۰۵۹۴۱۶۹
۹۷/۴/۲۴ دکتر بهرنگ سجادي مدلسازي و بهينه سازي سيستم هاي تركيبي حرارتي-فتوولتائيك در ساختمان ها مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد سهراب حسن اقابرقاني ۱۵۰۴۹۴۰۷۷
۹۷/۴/۲۴ دکتر كرامت اله زياري
دکتر عباس رجائي
بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه گردشگري شهري (مورد مطالعه منطقه عباس آباد تهران) مديريت امور شهري کارشناسي ارشد سهراب نوشي ۱۵۰۲۹۴۷۵۷
۹۷/۴/۲۴ دکتر يعقوب آژند
دکتر مصطفي اسدالهي
بررسي سه نقش ايراني (ختايي، ابر، نيلوفر) در هنر دوره تيموري و صفوي (مكتب تبريز) از ديدگاه گرافيك و بازتاب آن در گرافيك نوين ارتباط تصويري کارشناسي ارشد نسيم اخوت ۱۵۰۵۹۴۱۲۳
۹۷/۴/۲۴ دکتر سيدمحمد فدوي
دکتر محمدرضا دوست محمدي
بررسي موشن گرافيك هاي ده تن از هنرمندان داخلي و خارجي دو دهۀ گذشته ارتباط تصويري کارشناسي ارشد سيده مهسا دولتخواه ۱۵۰۵۹۴۱۴۵
۹۷/۴/۲۴ دکتر صداقت جباري كلخوران پژوهشي در پوسترهاي به نمايش در آمده در سوگواره هاي عاشورايي (۱۰ دوره) ارتباط تصويري کارشناسي ارشد رويا اميدي ۱۵۰۵۹۴۱۲۸
۹۷/۴/۲۳ دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر افسر جعفري حجين
ارايه مدل ارتباطي پيوند شغلي،كيفيت زندگي كاري،منابع شغلي با عملكرد شغلي معلمان تربيت بدني شهر تهران تربيت بدني و علوم ورزشي - برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري جبراييل رجبي ۱۵۰۲۹۲۸۸۸
۹۷/۴/۲۳ دکتر شمين گلرخ نودهي طراحي و ساماندهي منظر ورودي شرقي و پل رودخانه قشلاق سنندج با رويكرد فضاهاي پايدار شهري طراحي شهري کارشناسي ارشد محمداديب اورامي نژاد ۱۵۰۵۹۴۰۱۲
۹۷/۴/۲۳ دکتر امير اخلاصي
دکتر نادر سيداميري
شناسايي ريسك هاي ادراك شده مصرف كنندگان پيش از خريد محصولات غذايي توليد شده در كسب و كارهاي نوپا و راهكارهاي كاهش آن ها كارآفريني گرايش كسب و كار جديد کارشناسي ارشد سيداحسان فرج اله حسيني ۱۵۰۲۹۴۰۱۰۹
۹۷/۴/۱۷ دکتر زهرا پيشگاهي فرد
دکتر بهادر زارعي
دکتر محمد اخباري
تبيين حفره هاي اجتماعي دولت در شهر تهران(مطالعه موردي كودكان كار) جغرافياي سياسي دکتري احمد معنوي لورون ۱۵۰۲۹۳۶۸۱
۹۷/۴/۱۶ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر محمد صفري
بررسي رابطه بين فرسودگي شغلي و كيفيت زندگي كاري با نقش ميانجي تعهد سازماني مطالعه موردي: كاركنان سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني کارشناسي ارشد سپيده قاضي ميرسعيد ۱۵۰۲۹۵۲۱۴
۹۷/۴/۱۵ دکتر اسماعيل صالحي
دکتر لعبت زبردست
تدوين اصول و معيارهاي «محله دوستدار كودك» و ارائه راهبردهاي برنامه ريزي محيطي(نمونه موردي:محله قيطريه محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست کارشناسي ارشد صديقه اقازاده قلعه جوقي ۱۵۰۶۹۴۰۰۷
۹۷/۴/۱۳ دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر جمشيد امامي
بهينه سازي پنجره هاي بيمارستاني با رويكرد طراحي پايدار طراحي صنعتي کارشناسي ارشد سروش زرگراني ۱۵۰۵۹۴۰۵۹
۹۷/۴/۱۲ دکتر افسر جعفري حجين
دکتر هميلا تكلي
نقش صفات سه گانه تاريك شخصيت در رويكرد تصميم گيري مديران ورزشي و غير ورزشي مناطق 22 گانه آموزش وپرورش تهران مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش کارشناسي ارشد رخساره قلعه گلابي ۱۵۰۲۹۴۰۱۲۸
۹۷/۴/۱۱ دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر احمد پوراحمد
بررسي تاب اوري شهري در برابر زلزله (نمونه موردي ناحيه يك منطقه ۹ تهران) جغرافيا و برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد پيمان محمدي ۱۵۰۲۹۴۶۳۶
۹۷/۴/۶ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر بهروز محمودي بختياري
فروپاشي خود در موقعيت تروماتيك و ديالكتيك تابع - خوانش باتلري و پسا لاكاني بر آثار سارا كين زبان و ادبيات انگليسي دکتري حجت اله برزآبادي فراهاني ۱۵۰۳۹۲۳۷۵
۹۷/۴/۶ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر رحمان سوري
آثار تمرينات استقامتي فزاينده بر سرم كوپپتين و مقاومت انسولين در مردان چاق غير فعال فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي کارشناسي ارشد مهسا عباسي ۱۵۰۲۹۴۴۷۹
۹۷/۳/۳۱ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابرسان و كارايي سرمايه گذاري صاحبكار حسابداري کارشناسي ارشد نرگس عمراني ۱۵۰۲۹۵۱۸۹
۹۷/۳/۳۰ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر عباس منوريان
نگاشت توانمندي هاي استراتژيك شكل دهنده ي مزيت رقابتي بر اساس رويكرد توانمندي هاي پويا: مورد مطالعه اپراتورهاي تلفن همراه در ايران مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد محمدامين شهريوري ۱۵۰۲۹۳۲۳۱
۹۷/۳/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تاثير بازاريابي رسانه هاي اجتماعي بر قصد خريد و وفادداري به برند در ميان قشر جوان جامعه مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد حسين معصوميان ۱۵۰۲۹۳۵۹۹
۹۷/۳/۳۰ دکتر عباس منوريان
دکتر محمد حقيقي
اثرات استراتژي رقابتي و نوآوري باز در بهبود عملكرد شركت هاي دولتي (مطالعه موردي: ايران خودرو) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد اسما حبيبي ۱۵۰۲۹۳۴۷۷
۹۷/۳/۲۹ دکتر محمدرضا حايري يزدي طراحي، مدل‌سازي و شبيه‌سازي بلوك بازياب انرژي جنبشي با استفاده از آهنرباي معلق مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد سپيده سراواني ۱۵۰۴۹۴۱۳۶
۹۷/۳/۲۹ دکتر سيدابوالقاسم ميرا
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي تأثير نگرش فردي مشتريان ايراني در تمايل به خريد آنلاين زيورآلات مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد پيمان شاه نواز ۱۵۰۲۹۳۵۲۴
۹۷/۳/۲۹ دکتر سيدابوالقاسم ميرا
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي عوامل موثر بر قصد خريد تجهيزات آزمايشگاهي توليد شده در كشور چين (مطالعه موردي اتوآنالايزر آزمايشگاهي) مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد عليرضا راحتلو ۱۵۰۲۹۳۱۸۳
۹۷/۳/۲۸ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر بهنام عبدي
برنامه ريزي راهبردي جهت استفاده از ابزارهاي وب 2 براي توسعه سيستم هم افزاي دانش در كتابخانه مركزي دانشگاه تهران مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد مژگان ملك پورطالقاني ۱۵۰۲۹۲۶۶۶
۹۷/۳/۲۳ دکتر محمدرضا كردي
دکتر سيروس چوبينه
تاثير شدت تمرين ورزشي بر عوامل آنژيوژنيكي و مايوژنيكي در عضله نعلي رت هاي مبتلا به انفاركتوس قلبي تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي دکتري وحيده كيان مرز بناب ۱۵۰۲۹۱۴۰۱
۹۷/۳/۲۲ دکتر علي سلامي
دکتر مهدي صداقت پيام
بررسي رمان‌هاي پينچان زبان و ادبيات انگليسي دکتري راضيه رحماني ۱۵۰۳۹۲۱۵۵
۹۷/۳/۲ دکتر شيوا كيوان پناه
دکتر مجيد نعمتي
بررسي مقايسه اي هويت وعامليت نومعلمان انگليسي زبان و فارسي زبان زبان انگليسي به عنوان زبان دوم در كانادا و به عنوان زبان خارجي در ايران آموزش زبان انگليسي دکتري سارا مهابادي ۱۵۰۳۹۱۱۳۸
۹۷/۳/۱ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي ورتبه بندي معيار هاي خريد در بازارهاي سازماني (B2B) به روش AHP ( مورد مطالعه :خريد فيلترهاي هواي ورودي توربين در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاههاي برق كشور ايران) مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد ارش حميدي سيبني ۱۵۰۲۹۳۴۸۷
۹۷/۲/۳۱ دکتر رضا رجبي
دکتر يوسف مقدس تبريزي
دکتر شهناز شهربانيان
مقايسه اثرات برنامه تمريني ثبات مركزي با و بدون استفاده از نوروفيدبك بر تعادل و خطرسقوط در بيماران مبتلا به پاركينسون تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دکتري محمدصالح عبدي ۱۵۰۲۹۲۴۳۲
۹۷/۲/۳۰ دکتر محمد خبيري
دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
طراحي و تبيين توسعه مدل مديريت برند منابع انساني در صنعت ورزش ايران برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري شهربانو جمعه پور ۱۵۰۲۹۲۹۲۷
۹۷/۲/۳۰ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر غلامرضا كردستاني
دکتر كاوه مهراني
فرهنگ ،ساختارمالكيت و ماليات حسابداري دکتري عليرضا شهابي ۱۵۰۲۹۱۳۸۵
۹۷/۲/۲۶ دکتر عباس منوريان
دکتر مجتبي اميري
شناسايي مولفه هاي اثر گذار بر افزايش ميزان تاب آوري اجتماعي محلات آسيب پذير و داراي بافت فرسوده در مواجهه با حوادث طبيعي مديريت امور شهري کارشناسي ارشد سيمين مهري كلي ۱۵۰۲۹۴۰۲۲۰
۹۷/۲/۲۶ دکتر رضا تهراني
دکتر سعيد فلاح پور
دکتر محمدرضا رستمي
انتخاب سبد سهام چند دوره اي با استفاده از گشتاورهاي مرتبه بالاتر مديريت - مديريت مالي دکتري مهدي بيگلري كامي ۱۵۰۲۹۲۹۲۴
۹۷/۲/۲۵ دکتر محمود محمدطاهري تشخيص جسم مدفون با هدف مين يابي در زمين چندلايه با سطح ناهموار به روش تفاضلات محدود حوزه زمان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد عاطفه بيگي نژاد ۱۵۰۴۹۴۰۵۵
۹۷/۲/۲۵ دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مدل سازي مالي قراردادهاي بيع متقابل در حوزه ساخت پالايشگاه هاي گازي مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات کارشناسي ارشد عليرضا نقيايي ۱۵۰۲۹۴۰۲۴۹
۹۷/۲/۲۵ دکتر نيما قرباني
دکتر رضا رستمي
دکتر نرگس قندي
بررسي نقش واسطه اي خود نظم بخشي انسجامي در رابطه با استرس ادراك شده و وابستگي بين فردي با سلامت روان و احساس گناه و شرم در دو گروه بيماران پسوريازيس و افراد سالم مراجع كننده به بيمارستان رازي روانشناسي باليني کارشناسي ارشد فاطمه افصحي ۱۵۰۲۹۴۱۰۶
۹۷/۲/۲۲ دکتر علي سلامي
دکتر كريس ويدون
سياست هويت مجادله اي زنان در رمان ها زبان و ادبيات انگليسي دکتري فاطمه برناكي ۱۵۰۳۹۲۳۷۶
۹۷/۲/۱۹ دکتر علي سلامي
دکتر محمود عزيزي
آفريقا در آينه ي گفتمان رمان هاي چهارگانه ي چينوآ آچه به : «همه چيز از هم مي پاشد»، «ديگر آسايشي نيست»، «پيكان خدا» و« مرد مردمي» زبان و ادبيات انگليسي دکتري بامشاد حكمت شعار طبري ۱۵۰۳۹۲۳۷۹
۹۷/۲/۱۸ دکتر نيما قرباني
دکتر رضا پورحسين
رابطه بين خودنظم بخشي انسجامي والدين و توان تمركز و قوه خودمهارگري كودكان ۴-۶ سال روانشناسي باليني کارشناسي ارشد فريماه سادات ايجادي ۱۵۰۲۹۴۱۴۳
۹۷/۲/۱۶ دکتر حسين مهدوي
دکتر سيدمحمد علوي
تهيه وكاربرد نانو كامپوزيتهاي اپوكسي رزين / CNT پوشش داده شده با فلزات مغناطيسي جهت جذب امواج الكترومغناطيسي در محدودۀ امواج مايكروويو و انعكاس مادون قرمز حرارتي شيمي گرايش نانو شيمي دکتري حسن حسيني ۱۵۰۱۹۱۰۰۴
۹۷/۲/۱۰ دکتر امين دهقان قهفرخي
دکتر ابراهيم عليدوست
اولويت بندي عوامل موثر بر ترجيح مشتريان در انتخاب يك استخر ورزشي با رويكرد آميخته بازاريابي خدمات (7p ) مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي کارشناسي ارشد سيدرضا رجايي ۱۵۰۲۹۴۳۳۹
۹۷/۱/۲۸ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر جعفر محمودي
حاكميت شركتي در سازمان هاي رسانه ايي : بررسي موردي روزنامه دنياي اقتصاد مديريت رسانه کارشناسي ارشد راميز قلي نژاد ۱۵۰۲۹۳۲۹۷
۹۷/۱/۲۰ دکتر آرين قلي پور
دکتر حسن قاليباف اصل
دکتر محمد ابويي اردكان
طراحي مدل فرهنگ ريسك در صنعت بانكداري (مطالعه موردي بانك رفاه) مديريت - مديريت منابع انساني دکتري اصغر اسدي ۱۵۰۲۹۱۳۵۳
۹۶/۱۲/۲۹ دکتر محمد آقايي تدوين استراتژي بازاريابي شركت ساتراپ پخش ايرانيان مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد امير خردمند ۱۵۰۲۹۴۳۰۱
۹۶/۱۲/۲۶ دکتر حسن محسني
دکتر مجيد غمامي
شناسائي اموال در اجراي راي مدني. حقوق خصوصي کارشناسي ارشد سليمان بخشي ۱۵۰۳۹۳۱۳۵
۹۶/۱۲/۲۶ دکتر حسن محسني
دکتر مجيد غمامي
« تجاوز داور از حدود اختيارات خويش » حقوق خصوصي کارشناسي ارشد حسين ولايتي ۱۵۰۳۹۳۳۴۸
۹۶/۱۲/۲۶ دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مهرزاد حميدي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر موفقيت كاروان ورزشي ايران دربازي هاي المپيك 2020 توكيو با رويكردGT & AHP تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي دکتري كتايون كامكاري ۱۵۰۲۹۳۶۷۳
۹۶/۱۲/۲۳ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي طراحي شهري براي القاي حس مكان در ميادين شهري؛نمونه موردي:ميدان شهرداري رشت طراحي شهري کارشناسي ارشد مريم محمدزاده ۱۵۰۵۹۳۰۴۸
۹۶/۱۲/۲۳ دکتر رضا تهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
مطالعه ميزان تبعيت از گام تصادفي قيمت‌هاي سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و چالش‌هاي رفتاري مديريت - مديريت مالي دکتري سعيد تاجديني ۱۵۰۲۹۲۸۷۷
۹۶/۱۲/۲۳ دکتر حسنعلي لقايي طراحي پايدار حاشيه رودخانه چالوس با رويكرد اكوتوريسم طراحي شهري کارشناسي ارشد اميد پورميرزائي ۱۵۰۵۹۳۰۷۶
۹۶/۱۲/۲۲ دکتر حسنعلي لقايي ارتقاي تاب آوري شهري با تاكيد بر مولفه هاي كيفيت طراحي شهري نمونه مورد مطالعه: محله قلعه محمود خان كرمان طراحي شهري کارشناسي ارشد نگين كشفي پور ۱۵۰۵۹۳۱۱۰
۹۶/۱۲/۲۲ دکتر حسنعلي لقايي ارتقاء كيفيت بافت هاي مياني شهر با تاكيد بر كاهش آسيب پذيري كالبدي در برابر زلزله نمونه مورد مطالعه: محله پارك نشاط كرمان طراحي شهري کارشناسي ارشد سيدعلي ميرحسيني ۱۵۰۵۹۳۱۱۵
۹۶/۱۲/۲۲ دکتر الهام شيرزاد عراقي
دکتر محمدحسين عليزاده
تاثير 6 هفته تمرين هاپينگ بر برخي عوامل خطرزاي بيومكانيكي اندام تحتاني حين فرود در بازيكنان واليبال و بسكتبال نخبه داراي بي ثباتي عملكردي مچ پا تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دکتري علي ميرعابدي ۱۵۰۲۹۱۴۱۱
۹۶/۱۱/۲۲ دکتر حسنعلي لقايي طراحي شهري محور اكولوژيك در تهران نمونه موردي محور رودخانه ولنجك طراحي شهري کارشناسي ارشد گل ما سبايي ۱۵۰۵۹۳۰۹۴
۹۶/۱۲/۲۲ دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر ابراهيم علي دوست قهفرخي
دکتر محمد خبيري
بررسي سهم ورزش در رشد اقتصادي و اشتغال ايران و ارائه مدل بهينه برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري ليلا صوفي زاده ۱۵۰۲۹۲۹۴۶
۹۶/۱۲/۲۲ دکتر مهدي محمدي
دکتر مهدي الياسي
شناسائي عوامل مؤثر بر توسعه روشهاي ادغام وتملك در واحدهاي كوچك توليد كننده كاشي وسراميك كشور مديريت صنعتي - توليد کارشناسي ارشد بهنام عزيززاده مهماندوست عليا ۱۵۰۲۹۴۰۰۸۹
۹۶/۱۲/۲۲ دکتر سيدرضا حجازي
دکتر ثريا قطبي
شناسايي گرايش هاي اعتقادي واخلاقي كارآفرينان از منظر اسلام و بررسي رابطه آن با موفقيت در كسب وكارهاي مبتني برفناوري كارآفريني گرايش فناوري کارشناسي ارشد ابوالفضل رضيان ۱۵۰۲۹۴۳۶۵
۹۶/۱۲/۲۱ دکتر حسن باديني
دکتر حسن محسني
بررسي ابعاد شكلي و ماهوي دعواي اثبات مالكيت. حقوق خصوصي کارشناسي ارشد سيده فاطمه بلاديان بهبهان ۱۵۰۳۹۳۱۳۹
۹۶/۱۲/۲۰ دکتر رسول حمايت طلب
دکتر محمود شيخ
دکتر فرناز ترابي
تاثير تمرينات پايه ژيمناستيك بر رشد حركتي، اختلالات رفتاري و ويژگي‌هاي رواني عصبي نوجوانان مبتلا به اوتيسم رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ دکتري آزاده زماني جم ۱۵۰۲۹۱۳۷۶
۹۶/۱۲/۲۶ دکتر روشنعلي شكاري
دکتر حسن محسني
مباشرت قاضي در استماع و ارزيابي شهادت حقوق خصوصي کارشناسي ارشد محمودرضا شهامتي ۱۵۰۳۹۳۱۶۹
۹۶/۱۲/۲۰ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر فريبرز جولاي
ارايه يك مدل بهينه سازي مبتني بر شبيه سازي جهت انتخاب و تعيين توالي انجام پروژه هاي توسعه محصول جديد دفاعي مهندسي صنايع دکتري صادق شهبازي ۱۵۰۴۹۳۲۱۳
۹۶/۱۲/۱۹ دکتر عباسعلي كدخدايي اليادراني
دکتر حميد الهوئي نظري
دکتر سيد محمد كاظم سجاد پور
جايگاه حقوق بشر درسياست خارجي اتحاديه اروپا حقوق بين الملل عمومي دکتري مهزاد صفاري نيا ۱۵۰۳۹۲۳۳۸
۹۶/۱۲/۱۹ دکتر محمد حقيقي
دکتر سيدابوالقاسم ميرا
بررسي عوامل اثر گذار بر چابكي سازمان در بخش بين الملل. مطالعه موردي شركت صنايع بسته بندي پگاه مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد حسين شفيعيان ۱۵۰۲۹۳۵۲۶
۹۶/۱۲/۱۶ دکتر محمدرضا نيكبخت
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مديريت سود: بررسي تاثير هزينه هاي تبليغاتي اختياري بازاريابي بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد سارا حسين نياريابي ۱۵۰۲۹۴۲۷۴
۹۶/۱۲/۱۵ دکتر فاضل اسدي امجد
دکتر سيدمحمد مرندي
بررسي تطبيقي داروينيسم ادبي و خوانش فوكويي در منتخبي از آثار اِين مك ايوان زبان و ادبيات انگليسي دکتري امين پورحسين اصلي ۱۵۰۳۹۲۱۵۱
۹۶/۱۲/۹ دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر محمدعلي قره
دکتر ابراهيم عليدوست
تبيين ديدگاه مراجع عظام تقليد و اساتيد حوزه عليمه نسبت به ورزش برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري علي ذاكريان ۱۵۰۲۹۲۸۴۸
۹۶/۱۲/۸ دکتر مهناز حسين زاده
دکتر عزت الله اصغري زاده
ارائه ي مدلي براي تعيين سبد سرمايه گذاري بهينه در پروژه هاي صنعتي با رويكرد توسعه ي مناطق محروم (مطالعه ي موردي قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء) مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات کارشناسي ارشد بهارك باقي نژاد ۱۵۰۲۹۴۸۵۶
۹۶/۱۲/۲ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر مهناز حسين زاده
ارائه مدل زمان بندي ماشينهاي موازي با در نظر گرفتن عدم قطعيت (مطالعه موردي: شركت شيرهاي صنعتي اردبيل) مديريت صنعتي - توليد کارشناسي ارشد مريم ستاري ۱۵۰۲۹۴۳۹۶
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر محمد خبيري
تدوين الگوي ارتباط بين مديريت منابع انساني الكترونيك با توسعه خلاقيت سازماني و اثربخشي منابع انساني وزارت ورزش و جوانان تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي دکتري رضوان دادخواه ۱۵۰۲۹۳۶۵۸
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر نادر سيداميري
دکتر مهناز حسين زاده
شناسايي و تاثير مولفه هاي تعامل و جذابيت در رسانه هاي اجتماعي بر مبادرت مصرف كنندگان ( مطالعه يكي از برندهاي ايراني در شبكه اجتماعي اينستاگرام ) مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد مجيد محمدي ۱۵۰۲۹۴۶۴۳
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر نسرين طباطبائي
دکتر علي اسلامي پناه
قواعد حاكم بر محدوديت هاي حق مالكيت املاك ناشي از اجراي مقررات شهرسازي حقوق خصوصي کارشناسي ارشد عليرضا مرادي ۱۵۰۳۹۴۴۸۵
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر مهدي محمدي
دکتر امير ناظمي
بررسي عوامل موثر بر انتخاب پروژه هاي سرمايه گذاري خطر پذير در شركتهاي نو پاي فناوري محور از منظر سرمايه گذاران مديريت صنعتي - توليد کارشناسي ارشد سيدعلي حسيني اصيل ۱۵۰۲۹۴۹۲۹
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر مجتبي اردستاني
دکتر حسن هويدي
دکتر كاظم نعيمي مطلق
بررسي عملكرد حوزه ي محيط زيست مدل ملي ارزيابي تعالي HSE با ساير مدل هاي ارزيابي عملكرد جهان با استفاده از روش SWOT و RADAR. محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست کارشناسي ارشد حامد حيدري ۱۵۰۶۹۴۰۲۱
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر سيدمحمد فدوي
دکتر محمدرضا دوست محمدي
تأثير و كاربرد گرافيك محيطي در فضاهاي اموزشي ارتباط تصويري کارشناسي ارشد زهرا سالاري پور ۱۵۰۵۹۴۱۵۳
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر مهدي منتظرقايم كاربرد استيكر در روابط اجتماعي گروههاي خانوادگي در تلگرام علوم ارتباطات اجتماعي کارشناسي ارشد مهديه ايزدپناه ۱۵۰۲۹۳۷۲۱
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر مسعود شريعت پناهي مدلسازي و تحليل فرآيند جداسازي برشي نانولوله كربني و نانورشته پروتييني به روش ديناميك مولكولي مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد محمدباقر روشن چسلي ۱۵۰۴۹۳۱۵۹
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر پرويز رشيدي رنجبر
دکتر محمد تيموري
دکتر عليمراد رشيدي
دکتر زهرا طاهري
سنتز و بكارگيري نانو كاتاليست SAPO-34 اصلاح شده با عناصر فلزات واسطه در فرايند تبديل متانول به پروپيلن (MTP) شيمي كاربردي - پليمر دکتري معصومه قلبي اهنگري ۱۵۰۱۹۲۰۰۶
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر احمد سعيدنيا بازآفريني فضاهاي شهري بافتهاي تاريخي شهرهاي كهن با رويكرد فرهنگ مبنا(موردپژوهشي:مجموعه ي تاريخي سبزه ميدان و بازار يهوديها-محله ي فيض آباد بافت تاريخي شهر كرمانشاه) طراحي شهري کارشناسي ارشد سيامك غلامي ۱۵۰۵۹۳۱۰۵
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر امين جعفري
دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
روش هاي نظارتي حقوقي بر مديران در بانك هاي دولتي با ساز و كار حاكميت شركتي حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد نازنين زهرا محمودخاني ۱۵۰۳۹۲۱۱۷
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر مسعود كيماسي
دکتر نگار سماك نژاد
دکتر طهمورث حسنقلي پور
تلفيق رويكردهاي ارتباطي و مشاهده اي در ارزيابي اثربخشي تبليغات با تاكيد بر منبع پيام مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي دکتري سپيده نصيري ۱۵۰۲۹۲۴۱۳
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر اشرف رحيميان
دکتر مجتبي اميري
بررسي شاخص هاي استراتژي توسعه شهري (CDF) در شهر دزفول مديريت امور شهري کارشناسي ارشد سيدمحمد اشتا ۱۵۰۲۹۳۷۰۵
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر حسن باديني
دکتر مرتضي عادل غلامزاده
بررسي مقررات خاص ناظربرمسئوليت مدني ناشي از خدمات مهندسي ساختمان سازندگان ساختمانهاي شهريي حقوق خصوصي کارشناسي ارشد حسن محمدحسن زاده ۱۵۰۳۹۳۱۱۱
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر فاضل اسدي امجد
دکتر كامران احمد گلي
رسوب كارنواليسم در نمايشنامه هاي تيتوس اندرونيكوس و سيبلين شكسپير و تيمور لنگ بزرگ اثر كريستوفر مارلو و تعطيلات كفاشان اثر تامس دكر زبان و ادبيات انگليسي دکتري مريم نويدي ۱۵۰۳۹۱۱۴۱
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر فرشاد نوريان برنامه ريزي شهري به منظور ارتقاء تاب آوري شهر مرزي اروميه در برابر تهديدات تروريستي برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد ميثم نوروزيان ۱۵۰۵۹۴۱۱۶
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر مهدي شهبازي
دکتر شهزاد طهماسبي بروجني
تاثير كوتاه و بلند مدت تمرين نوروفيدبك و تحت فشار بر شاخص هاي الكتروانسفالوگرافي و عملكرد ورزشكاران ماهر تيروكمان در شرايط رقابتي. رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ دکتري معصومه فغفوري اذر ۱۵۰۲۹۲۹۰۱
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر عباس منوريان
دکتر مجتبي اميري
دکتر علي صادقي
ارائه الگويي جهت انتخاب استراتژي هاي ميانجيگري در خط مشي گذاري عمومي متناسب با ماهيت شكست هاي خط مشي مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي دکتري مصطفي زمانيان ۱۵۰۲۹۱۳۷۷
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر عبدالله بيچرانلو
دکتر مهدي منتظرقايم
تعامل تلويزيون و منبر؛با تمركز بر بازنمايي سخنراني‌هاي مذهبي در شبكه‌هاي سيماي جمهوري اسلامي ايران علوم ارتباطات اجتماعي کارشناسي ارشد كبري حاجي محمدي كشمرزي ۱۵۰۲۹۳۴۷۶
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر حسين صادقي
دکتر محسن صادقي
ظرفيتها و چالشهاي حقوق تامين مالي تجاري‌سازي دستاوردهاي تحقيقاتي در حوزه فناوري حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد نيما ميرزانژادجويباري ۱۵۰۳۹۳۱۲۰
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر مهدي خيرانديش
طراحي الگوي شايستگي فرماندهان ارتش جمهوري اسلامي ايران مبتني بر انديشه فرماندهي معظم كل قوا مديريت - مديريت منابع انساني دکتري شعبان مرادي آيديشه ۱۵۰۲۹۱۴۰۹
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر پدرام حنفي زاده
دکتر مهدي اشجعي
دکتر سيد فرشيد چيني
بررسي تجربي فوق آبگريز نمودن نازل تزريق بر ديناميك حباب و فركانس تشكيل آن مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد سارا ايزدي املي ۱۵۰۴۹۴۰۴۳
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر محمدرضا مهرنيا
دکتر سيد عباس شجاع الساداتي
بررسي پارامترهاي مؤثر بر جداسازي زيستي مولكول‌هاي پروتئيني با استفاده از غشاي جاذب پاسخگو مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد بشري رضوانيان ۱۵۰۴۹۴۱۱۸
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر امير خانلري
بررسي عوامل موفقيت كسب و كارهاي كوچك و متوسط در بازار IT ايران مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد فرهاد خواجه منصوري ۱۵۰۲۹۴۳۰۹
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر محسن مهرآرا
دکتر تيمور رحماني
رابطه ميان توسعه مالي، درآمدهاي نفتي و رشد اقتصادي در كشورهاي وابسته به نفت علوم اقتصادي کارشناسي ارشد امير حبيبي ۱۵۰۲۹۴۲۶۴
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر بيتا مشايخي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي رابطه بين اهرم مالي و سرمايه گذاري شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد مهسا صبارو ۱۵۰۲۹۴۴۵۰
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر مهدي محمدي
دکتر مهناز حسين زاده
مدل پذيرش فناوري در حوزه كسب‌وكارهاي الكترونيكي(موردمطالعه: باميلو، ديجي كالا، شيپور و ديوار) مديريت صنعتي - توليد کارشناسي ارشد نيما صايب ۱۵۰۲۹۴۰۰۵۷
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
بررسي تاثير آمادگي استراتژيك مديريت زيست محيطي بر رقابت پذيري شركت سايپا مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد سپهر صالحي ۱۵۰۲۹۳۲۴۰
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر مهدي محمدي
دکتر مهناز حسين زاده
شناسايي عوامل كليدي موفقيت در انتخاب زمان ارائه محصول جديد به بازار مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات کارشناسي ارشد اميرنامدار سكوتي ۱۵۰۲۹۴۰۰۲۴
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر نيما قرباني
دکتر رضا رستمي
بررسي نقش تعديل كننده فرايند هاي خود شناختي در ارتباط خود شيفتگي و سلامت روان روانشناسي باليني کارشناسي ارشد فاطمه حاجي فتحعلي ۱۵۰۲۹۴۲۶۰
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر مجتبي اميري
دکتر رسول نوروزي
بررسي كاركرد بيمه هاي عمر بر زندگي شهروندان در كلان شهرها-مورد مطالعه (كلان شهر تهران) مديريت امور شهري کارشناسي ارشد پريا پزشكي ۱۵۰۲۹۴۱۹۲
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر پريسا خديوپارسي
دکتر مهدي شفيعي اردستاني
ساخت چارچوب فلز آلي - MIL-100 بهمنظور بررسي جذب و رهايش دارو مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد سميه كوروش اكمل ۱۵۰۴۹۴۳۸۶
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر عسگر نوربخش بررسي رفتار توده واري در بازار آتي سكه بورس كالاي تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد پرستو ابوالقاسمي ۱۵۰۲۹۴۰۶۰
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر رضا پورحسين
دکتر فاطمه دهقاني آراني
پيش بيني خود مراقبتي بيماران قلبي برا ساس سبكهاي دلبستگي و بهوشياري روانشناسي باليني کارشناسي ارشد شروين حقيقت نوازپستكي ۱۵۰۲۹۴۹۳۴
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر حسن دارابي
طراحي و احيا اكولوژيك باغستانهاي قزوين با رويكرد كشاورزي شهري مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد حامد احمدي ۱۵۰۴۹۴۲۷۰
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر سهرابعلي قربانيان ساخت گرافن اكسايد مغناطيسي شده به منظور جذب آلاينده موجود در پساب داروئي مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد مهدي رستگاررازي ۱۵۰۴۹۴۳۳۲
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر هومن فتوره چي
مطالعه آزمايشگاهي و مدل سازي جذب سطحي پساب داروهاي ضد افسردگي به كمك شبكه‌هاي عصبي مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد مجيد خانجاني صفدر ۱۵۰۴۹۴۳۱۹
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي باز طراحي محوطه مقابل تئاتر شهر و پارك دانشجو با تاكيد بر ارتقا كيفي قرارگاه هاي رفتاري طراحي شهري کارشناسي ارشد نگار رهگذر ۱۵۰۵۹۴۰۵۶
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
كاربرد نظريه بازي ها در بازي مدير-حسابرس مستقل حسابداري کارشناسي ارشد سعيده خضري ۱۵۰۲۹۳۱۶۹
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر نسرين مقدم طراحي دوچرخه شهري به منظور قابليت شخصي سازي براي استفاده جوانان ايراني طراحي صنعتي کارشناسي ارشد سيدشهاب حشمت دهكردي ۱۵۰۵۹۴۱۳۹
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
دکتر سيدنصراله ابراهيمي
توسعه LEX-PETROLEA در توسعه حقوق نفت و گاز حقوق نفت و گاز کارشناسي ارشد فرزانه وكيلي اجود ۱۵۰۳۹۴۵۰۵
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر روشنعلي شكاري
دکتر علي اسلامي پناه
بررسي تطبيقي تهاتر و تقاص در فقه اماميه و حقوق ايران حقوق خصوصي کارشناسي ارشد نعمت اله بيات ۱۵۰۳۹۳۱۴۱
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر مهران فاطمي نيا
دکتر جمشيد امامي
طراحي روشنايي با رويكرد احساس گرايانه طراحي صنعتي کارشناسي ارشد الناز شفي تبريزي ۱۵۰۵۹۳۱۰۰
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر رضا رستمي
دکتر فاطمه دهقاني آراني
دکتر مهري نجات
تاثير emg بيوفيدبك در درمان اختلالات جنسي مردان - زود انزالي روانشناسي باليني کارشناسي ارشد ليلا علي اكبرشيرازي ۱۵۰۲۹۴۰۰۹۳
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر محمدرضا ميگون پوري
دکتر حميد پاداش
ميزان تاثير عوامل اثر گذار بر برندسازي شركت هاي كوچك و متوسط فناور فعال در حوزه كشاورزي بر عملكرد آنها با در نظرگرفتن متغير تسهيلگر بازارگرايي و متغير واسطه هويت برند كارآفريني گرايش فناوري کارشناسي ارشد عليرضا نيكوكارليسه رودي ۱۵۰۲۹۴۰۲۵۹
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر حسين نواده توپچي
دکتر حميد الهوئي نظري
تاثير فناوري بر شكل گيري و توسعه قواعد حقوق بين الملل (مطالعه موردي: فناوري اطلاعات و ارتباطات) حقوق بين الملل عمومي دکتري سارا بلخ ۱۵۰۳۹۱۱۱۷
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر مهران فاطمي نيا "طراحي محصول به كمك چاپگر سه بعدي" طراحي صنعتي کارشناسي ارشد عباس باباپور ۱۵۰۵۹۳۰۱۰
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر ناصر ميرسپاسي
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر سيدرضا سيدجوادين
طراحي مدل سنجش عمق اجراي استراتژي مبتني بر سطح نفوذ ذهني، قلبي و عملي مديريت - مديريت منابع انساني دکتري اميرحسين صبورطينت اقدم ۱۵۰۲۹۳۰۳۴
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر ابراهيم موسي زاده امكان سنجي حقوقي تشكيل اتحاديه ممالك اسلامي در پرتو نظريه امت واحده حقوق عمومي کارشناسي ارشد مهدي شفيع زاده ۱۵۰۳۹۴۱۶۵
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر محسن نظري
دکتر نادر سيداميري
دکتر طهمورث حسنقلي پور
تدوين چارچوب استراتژي هم‌رقابتي جهت كسب مزيت رقابتي در كسب و كارهاي فناور نوپا مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي دکتري محمد وليابيدگلي ۱۵۰۲۹۲۴۱۶
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر محمدحسين نوروزي
تاثير تصحيح خطاهاي فراگيري زبان با تاخير در كلاس و خارج از كلاس از طريق اپليكشن تلگرام روي مهارت گفتاري انها آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد شكوفه طالبي طاهر ۱۵۰۳۹۴۱۸۱
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر مريم مشكوه
تاثير راهنمايي هاي فراشناختي بر عملكرد فراگيران زبان انگليسي در درك مطلب متون آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد ليلي سياه پوش گلشايي ۱۵۰۳۹۴۴۱۳
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر محمدجواد جاويد
دکتر ابراهيم موسي زاده
مباني مصونيت حقوق ديپلماتيك در حقوق بين المللي اسلام و حقوق بين الملل معاصر حقوق بين الملل کارشناسي ارشد اميرحسين جهاني تربه بر ۱۵۰۳۹۴۳۵۴
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر عليرضا عباسي
دکتر عليرضا شاكري
تهيه نانوكامپوزيت‌هاي چارچوب فلز-آلي/گرافن بر پايه ليگاندهاي كربوكسيلاتي و بررسي كاربردهاي جذب گاز آن‌ها. شيمي گرايش نانو شيمي دکتري ليلا اصغرنژاد ۱۵۰۱۹۱۰۰۱
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر ابوالقاسم عربيون
دکتر جهانگير يداللهي فارسي
عوامل مؤثر بر كارآفريني شركتي در بستر اكوسيستم كارآفرينانه : مطالعه تطبيقي بين شركت هاي دولتي و خصوصي كارآفريني گرايش كسب و كار جديد کارشناسي ارشد سعيد علي عسگري ۱۵۰۲۹۴۵۱۱
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر فرشاد نوريان تحليل فضاي شهري با رويكرد نوشهرگرايي. مطالعه موردي: محور هفده شهريور حد فاصل ميدان امام حسين (ع) و ميدان شهدا طراحي شهري کارشناسي ارشد پري ناز خزاعي ۱۵۰۵۹۴۱۴۱
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر سيدمحمد فدوي
دکتر صداقت جباري كلخوران
پژوهشي بر طراحي گرافيك آمريكا در عصر پست‌مدرنيسم __ سه دهه پاياني قرن بيستم ارتباط تصويري کارشناسي ارشد مينا خالوباقري ۱۵۰۵۹۴۰۳۸
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر فرشاد نوريان باز طراحي ميدان وليعصر مبتني بر مفهوم "حق بر شهر" طراحي شهري کارشناسي ارشد مريم كريمي ۱۵۰۵۹۴۰۹۶
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر سيدمحمد فدوي
دکتر صداقت جباري كلخوران
جايگاه و نقش گرافيك در توسعه گردشگري شهر تاريخي اصفهان ارتباط تصويري کارشناسي ارشد مهسانه افشاري ۱۵۰۵۹۴۰۰۸
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر محمدجواد جاويد
دکتر ساسان صيرفي
بررسي تطبيقي استفاده از سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي از منظر حقوق بين الملل و فقه اسلامي حقوق بين الملل کارشناسي ارشد نسترن صحت ۱۵۰۳۹۴۴۲۴
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر عليرضا بديعي
دکتر سيدمهدي قافله باشي
دکتر مجيد دفتري
مطالعه كاتاليزورهاي جديد متالوسن بر روي مواد نانومتخلخل براي پليمريزاسيون اتيلن شيمي كاربردي - پليمر دکتري فريده عظيم فر ۱۵۰۱۹۱۰۰۷
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر محسن مهرآرا
دکتر علي سوري
رشد اقتصادي ، كيفيت نهادها وتجارت دركشورهاي درحال توسعه علوم اقتصادي کارشناسي ارشد تقي متقي مهر ۱۵۰۲۹۴۸۸۴
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر هومن مينونژاد
دکتر فواد صيدي
دکتر محمدحسين عليزاده
مقايسه تاثير و ماندگاري اثر 4 هفته تمرينات تركيبي اكسنتريك و كششي با درمان توسط سوزن زدن خشك بر درد، قدرت و عملكرد ورزشكاران مبتلا به آرنج تنيس بازان تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دکتري عارف سعيدي ۱۵۰۲۹۱۳۷۹
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر مهرداد استيري
بررسي تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر عملكرد سازماني با نقش ميانجي نوآوري (مورد مطالعه: شركتهاي مهندسان مشاور تهران) مديريت منابع انساني - مديريت منابع انساني بين الملل کارشناسي ارشد سروش احمدي ۱۵۰۲۹۳۰۶۶
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر جليل حيدري دهويي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
خوشه بندي مشتريان خدمات ADSL با بهره گيري از تركيب روش هاي FCM و topsis مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد عادله فرزادفر ۱۵۰۲۹۴۵۳۵
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر نعيمه رضايي ارتقا سرزندگي در محله سيدجلال بابل از طريق ساماندهي و طراحي فضاهاي شهري طراحي شهري کارشناسي ارشد سيامك بوستاني اميري ۱۵۰۵۹۴۰۲۰
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر رضا رستمي
دکتر حجت الله فراهاني
نظريه ذهن و ارتباط آن با مهارت هاي اجرايي و بازشناسي هيجاني در كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه- بيش فعالي/ تكانشگري روانشناسي باليني کارشناسي ارشد ليلا رفيعي ۱۵۰۲۹۴۳۷۰
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر نادر سيداميري
دکتر داتيس خواجه ئيان
شناسايي مولفه هاي اثربخش بودن بازاريابي موبايلي با رويكرد گيميفيكيشن مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد مهشاد اينانلو ۱۵۰۲۹۴۸۵۲
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر سيدعلي ترابي مساله مسيريابي ناوگان تركيبي از خودروهاي الكتريكي و احتراقي با در نظر داشتن پنجره هاي زماني مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها کارشناسي ارشد امين محمدباقر ۱۵۰۴۹۴۲۱۷
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
دکتر عزت الله اصغري زاده
رابطه بين مهارت‌هاي ارتباطي مديران و رضايت ‌شغلي كاركنان (مورد مطالعه :سازمان اتش نشاني تهران منطقه3) مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات کارشناسي ارشد داود يوسفي نوجه مهر ۱۵۰۲۹۴۰۲۸۲
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر سيدمحمد فدوي
دکتر صداقت جباري كلخوران
پژوهشي بر كاربرد گرافيك در هنر جديد (سه دهه گذشته) ارتباط تصويري کارشناسي ارشد فاطمه اليكاهي ۱۵۰۵۹۴۰۱۰
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر محمد آقايي عارضه يابي و ارايه ي مدل عملياتي بهينه سازي بازاريابي و فروش در چارچوب مديريت استراتژيك بازاريابي مطالعه موردي صنعت QSR به ويژه شركت تله پيزا در ايران مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد علي اشرفي ۱۵۰۲۹۴۰۹۷
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني
دکتر مجتبي حقيقي يزدي
بررسي عددي رفتار كمانشي صفحات ساندويچي داراي هسته لانه زنبوري پر شده با فوم با در نظر گرفتن خواص ويسكوالاستيك مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد محمدعلي سرخي ۱۵۰۴۹۳۱۶۲
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر مجتبي اميري
دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر هادي خانيكي
طراحي و تدوين مدل كاركردي رسانه هاي جمعي در ايران با تأكيد بر توسعه سرمايه هاي اجتماعي(مورد مطالعه: سازمان صداي جمهوري اسلامي ايران) مديريت - مديريت رسانه اي دکتري نازيلا شفيعيان ۱۵۰۲۹۲۳۸۳
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني
دکتر سيدمهدي گنجياني
بررسي تجربي ميزان افزايش عمر خستگي ورق هاي ترك دار آلومينيومي با وصله هاي مختلف چند لايه كامپوزيتي در نسبت تنش هاي مختلف مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد كسري حسيني ۱۵۰۴۹۴۰۸۲
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمدعلي شاه حسيني
بررسي رابطه شهرت سازماني مشتري مدار با رفتارهاي شهروندي مشتريان در شعب بانكهاي تهران مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد مينا اكبري داريان ۱۵۰۲۹۴۱۱۸
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر فرزاد بهرامي
دکتر حسين صفري
مدل‌سازي رياضي چند هدفه زنجيره تامين دارو در حوادث غيرمترقبه مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات کارشناسي ارشد فاطمه علي دوست ۱۵۰۲۹۴۰۰۹۵
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
سنجش ميزان آمادگي مراكز درماني كشور براي پذيرش گردشگر سلامت در مقايسه با كشورهاي منطقه مديريت اجرايي کارشناسي ارشد شهاب رنجبران ۱۵۰۲۹۴۹۹۴
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
تاثير توسعه محصول جديد بر رضايت مشتريان : مطالعه موردي توليدكنندگان لوازم خانگي مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد نسرين رضايي ۱۵۰۲۹۴۹۹۰
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
شناسايي پوياي هاي رقابتي در محصولات دانش بنيان آزمايشگاهي و ارائه برنامه مناسب پيشبرد فروش مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد مهرنوش قيافه داودي ۱۵۰۲۹۴۰۱۳۰
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
اولويت بندي استراتژي هاي بازاريابي اينترنتي در شبكه هاي اجتماعي از منظر تاثير بر رفتار مصرف كننده مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد شيده سالاري ۱۵۰۲۹۴۰۰۱۴
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر يونس نوربخش
دکتر هوشنگ نايبي
دکتر عليرضا محسني تبريزي
تبيين جامعه شناختي مسئوليت اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي- انتفاعي بر اساس هنجارهاي اخلاقي و ديني علوم اجتماعي - جامعه شناسي دکتري مصطفي اكبريان ۱۵۰۲۹۲۸۴۰
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر روشنعلي شكاري
دکتر محمدعلي انصاري پور
مباني فقهي و حقوقي امكان يا عدم امكان وقف پول حقوق خصوصي کارشناسي ارشد بهروز عاشري ۱۵۰۳۹۳۱۷۷
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر محمدرضا ذاكرزاده طراحي و ساخت يك برداشت كننده‌ي انرژي ساخته‌شده از آلياژ حافظه‌دار مغناطيسي به همراه مدار الكتريكي آن براي استحصال انرژي از ارتعاشات محيط مهندسي مكاترونيك کارشناسي ارشد جعفر محمدي ۱۵۰۴۹۳۰۹۸
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر مجتبي اميري
دکتر داود آقامحمدي
تصويرپردازي از مختصات ارتش مقتدر در پرتو رهنمودهاي قرآن مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي دکتري عبداله وثوقي نيري ۱۵۰۲۹۱۴۱۵
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر جعفر حيدري مدل‌ساري تصميمات در يك زنجيره تامين دو سطحي دو كالايي با وجود يك كالاي سبز مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد شيوا دارابي ۱۵۰۴۹۳۱۴۹
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مسعود كيماسي
تحليل بصري تبليغات بر اساس مدل مك كوئري – مطالعه موردي شركت پاكشو مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد محمدامين اسكندريون ۱۵۰۲۹۳۴۳۰
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر رضا تهراني
پيش‌بيني بازار سهام با استفاده از تركيب خطي تطبيقي و الگوريتم كلوني زنبور عسل. مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد ارش خليلي ۱۵۰۲۹۳۱۷۱
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
بررسي عوامل مؤثر بر دستيابي شركت‌هاي بين المللي خدمات IT به برند قدرتمند مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد كيارش جهانديده طهراني ۱۵۰۲۹۳۴۷۳
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مسعود كيماسي
بررسي تأثير سبك زندگي بر انتخاب مبلمان راحتي مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد ساراسادات ناصرممتحن ۱۵۰۲۹۳۳۶۷
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر سيدمحسن حبيبي طراحي شهري با تاكيد بر زيرساختهاي سبز براي "روستا_شهر فرحزاد" تهران طراحي شهري کارشناسي ارشد مينا خاكپور ۱۵۰۵۹۴۰۳۵
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر امير خانلري
بررسي عوامل موثر بر قصد خريد مجدد، در خريدهاي آنلاين خدمات گردشگري مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد مديا فرشچي ۱۵۰۲۹۴۰۱۱۳
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر مهناز حسين زاده
دکتر نسترن حاجي حيدري
بررسي راهكارهاي توسعه صنعت گردشگري در روستاي ابيانه با هدف افزايش درآمد منطقه و كاهش اثرات زيست‌محيطي با استفاده از رويكرد پويايي سيستم ها مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد سيده سوسن مولوي عربشاهي ۱۵۰۲۹۴۷۰۵
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر علي بزرگ
دکتر ناصر قايمي
حذف نيترات از پساب شهري توسط ريزجلبك به دو روش كشت آزاد و تثبيت شده شيمي كاربردي - پليمر کارشناسي ارشد سيدمحمدرضا محسني ۱۵۰۱۹۴۰۴۵
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر هادي بهرامي احسان
دکتر سيدمحمدرضا رضازاده
نشانگان ترس زنان از خيانت همسران روانشناسي باليني کارشناسي ارشد فاطمه بابانوري ۱۵۰۲۹۴۱۴۷
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر سيدحامد وارث
دکتر رضا تهراني
بررسي رابطه‌ي استراتژي تنوع همگون و ناهمگون در پرتفوي شركت مادر با عملكرد مالي در شركت هاي سهامي عام در ايران مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد سجاد خزائي ۱۵۰۲۹۳۴۹۴
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر محمود كاظمي
دکتر حسن محسني
آثار حقوقي تصرف املاك واقع در طرحهاي عمومي بدون رعايت تشريفات تملك توسط شهرداري ها حقوق خصوصي کارشناسي ارشد حميد معصومي ۱۵۰۳۹۳۲۱۰
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر حسين نواده توپچي بررسي نقش كميسيون حقوق بين الملل در تدوين و توسعه تدريجي حقوق بين الملل. حقوق بين الملل کارشناسي ارشد سيداميررضا زوار ۱۵۰۳۹۳۱۶۲
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر رضا تهراني
دکتر سيدحامد وارث
تاثير حاكميت شركتي بر خلق ارزش شركت ها: مطالعه بانك هاي تجاري در ايران مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد حسين ادب زاده ۱۵۰۲۹۳۴۲۰
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر مهدي اشجعي
دکتر احمد كهرباييان
دکتر سيد فرشيد چيني
سنجش تجربي تاثير خواص شيميايي سطح بر ميزان انتقال حرارت چگالشي مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد سيده شكوفه رهنما ۱۵۰۴۹۴۱۲۵
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر سيد فرشيد چيني
دکتر مهدي اشجعي
سنجش تجربي تاثير هندسه سطح بر ميزان انتقال حرارت چگالشي مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد شهره ارجمندي ۱۵۰۴۹۴۰۲۰
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر مهناز حسين زاده
دکتر نسترن حاجي حيدري
انتخاب استراتژي بازاريابي مناسب بر اساس بخش بندي بازار براي صنعت ساخت ناوگان ريلي با استفاده از روش پويايي شناسي سيستم مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد حسين غفوري كوهساره ۱۵۰۲۹۴۵۲۰
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي تاثير مديريت مشاركتي برعملكرد كاركنان مطالعه موردي كتابخانه ملي مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد علي متقي ۱۵۰۲۹۴۰۱۷۰
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر رضا تهراني
دکتر طهماسب مظاهري خورزني
بررسي تاثير بيش اطميناني بر كيفيت گزارشگري مالي مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد علي جابري انصاري ۱۵۰۲۹۴۹۰۱
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر مسعود كيماسي
بررسي مشخصات بصري تبليغات اثرگذار در شبكه هاي اجتماعي. مورد مطالعه اينستاگرام مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد علي عسگري طرقي ۱۵۰۲۹۴۵۰۲
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر رضا پورحسين
دکتر سيدمحمدرضا رضازاده
تاثير شبكه هاي مجازي و نگرش مذهبي بر سازگاري زناشويي روانشناسي باليني کارشناسي ارشد هاجر محمدحسيني ۱۵۰۲۹۴۰۱۷۵
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر محمد مرادي
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
مديريت محدوديت‌‌هاي مالي و هزينه هاي نمايندگي براي كاهش عدم كارآيي سرمايه‌گذاري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد سمانه بهبود ۱۵۰۲۹۳۱۱۷
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر نجادعلي الماسي
دکتر محمود كاظمي
قانون حاكم بر طلاق در حقوق ايران و آمريكا حقوق خصوصي کارشناسي ارشد شادي پورنفيس ۱۵۰۳۹۴۰۷۱
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر نعيمه رضايي ارتقاء هم پيوندي اجتماعي در مراكز تاريخي شهرها با استفاده از تقويت كيفيات عرصه هاي عمومي در طراحي شهري (نمونه مورد مطالعه: محله فيض آباد كرمانشاه) طراحي شهري کارشناسي ارشد محمدرسول پروانه ۱۵۰۵۹۴۰۲۳
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر سيدمرتضي موسويان
ارائه مدل حمايتي دولت از كارآفريني رسانه ديجيتال در ايران; حوزه موردمطالعه بازيهاي رايانهاياي مديريت - مديريت رسانه اي دکتري افسانه طاهري ۱۵۰۲۹۱۳۹۲
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر محمد خبيري
تدوين استراتژي بازاريابي ورزشي وزارت ورزش و جوانان برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري عارفه جمشيدي ۱۵۰۲۹۱۳۶۱
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر يارمحمد قاسمي
هژموني اروپايي و امريكايي و راههاي مقابله با آن در رمانهاي تركس از لويس اردريك، سرموني از لسلي سيلكو، بيلاويد از توني موريسون و مريدين از آليس والكر زبان و ادبيات انگليسي دکتري سجاد قيطاسي ۱۵۰۳۹۲۳۶۳
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر مهدي شامي زنجاني
شناسايي و الويت بندي چالش هاي به كارگيري مدل كسب و كار اقتصاد اشتراكي در ايران مديريت اجرايي کارشناسي ارشد ليلا احمديان ۱۵۰۲۹۴۰۸۰
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر رضا تهراني
ارزشگذاري سهام شركت هاي بيمه اي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل قيمت به عايدات ( P/E)،مقايسه روش خطي ARIMA و روش غير خطي ANFIS مديريت مالي کارشناسي ارشد محدثه روشن چسلي ۱۵۰۲۹۳۲۰۰
۹۶/۱۱/۲۴ دکتر محمد حقيقي
دکتر سيد ضياالدين شفائي تنكابني
عوامل موثر بر توسعه صادرات شمش روي ايران مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد سيدعليرضا شفايي تنكابني ۱۵۰۲۹۴۴۲۹
۹۶/۱۱/۲۴ دکتر رسول افضلي
دکتر ياشار ذكي
تبيين شكل گيري اشكال قلمرو سياسي از منظر ساختاگرايي جغرافياي سياسي کارشناسي ارشد حامد رحماني ۱۵۰۲۹۴۳۴۲
۹۶/۱۱/۲۴ دکتر سيد باقر ميرعباسي امكان استفاده از روش هاي جايگزين حل و فصل اختلافات با تكيه برميانجگيري در قراردادهاي نفت و گاز حقوق نفت و گاز کارشناسي ارشد عاطفه سرابي ۱۵۰۳۹۴۴۰۵
۹۶/۱۱/۲۴ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر نسترن حاجي حيدري
انتخاب مدل كسب و كار الكترونيكي مناسب در حوزه كسب و كارهاي اينترنتي مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد بنفشه محمدي ۱۵۰۲۹۴۶۳۵
۹۶/۱۱/۲۴ دکتر محمد حقيقي
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي ارتباط بين مسووليت پذيري اجتماعي، بازار گرايي، رضايت مشتريان و عملكرد شركت ها بر مبناي كارت امتيازي متوازن مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد عاطفه عباديان ۱۵۰۲۹۴۴۷۷
۹۶/۱۱/۲۴ دکتر احمد مومني راد بررسي حقوق كودكان پناهنده و پناهجو براساس حقوق بين الملل معاصر (با تاكيد بر حقوق كودكان افغانستاني وسوري) حقوق بين الملل کارشناسي ارشد ساجده جبارپورماسوله ۱۵۰۳۹۴۳۵۰
۹۶/۱۱/۲۴ دکتر عليرضا عيني فر نماي بناي مسكوني پيوند زندگي بيرون و درون مهندسي معماري کارشناسي ارشد ساره قربان حسيني ۱۵۰۵۹۴۰۸۸
۹۶/۱۱/۲۴ دکتر محمد فرضيان طراحي يك مدرسه ( آزادي عمل معلم و پويايي دانش آموز ) مهندسي معماري کارشناسي ارشد مهتاب فولادلو ۱۵۰۵۹۴۰۸۳
۹۶/۱۱/۲۴ دکتر فريبرز جولاي تخصيص منابع محدود در چندپروژه اي با استفاده از روشهاي فراابتكاري مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد روژين كنعاني ۱۵۰۴۹۳۲۹۱
۹۶/۱۱/۲۴ دکتر حشمت اله متدين ساختمان بورس اوراق بهادار مهندسي معماري کارشناسي ارشد پريسا هشترخاني ۱۵۰۵۹۴۱۲۰
۹۶/۱۱/۲۴ دکتر حسن زنديه
دکتر نورالدين نعمتي
زنان سناتور ايران ايرانشناسي گرايش ايرانشناسي عمومي کارشناسي ارشد زهرا قايمي نيا ۱۵۰۳۹۴۲۱۳
۹۶/۱۱/۲۴ دکتر عليرضا عيني فر الگوي سكونت براي سالمندان در شهر تهران مهندسي معماري کارشناسي ارشد هاله تمدن نژاد ۱۵۰۵۹۴۰۲۴
۹۶/۱۱/۲۳ دکتر محمود گودرزي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر ابراهيم عليدوست
ارائه مدل صفات اخلاقي در آيين جوانمردي ايران برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري محمد ابراهيم رزاقي ۱۵۰۲۹۲۹۳۶
۹۶/۱۱/۲۳ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر عباس ابراهيمي
ارايه مدلي جهت ارزيابي قلمرو محوري كسب و كار هاي بنگاه مادر با بهره گيري از رويكرد كارت امتيازي متوازن (سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري) مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد سياوش ستوده ۱۵۰۲۹۴۳۹۷
۹۶/۱۱/۲۳ دکتر حسين نواده توپچي ملاحظات زيست محيطي فوق مخاصمات مسلحانه با تاكيد بر تاثير جنگ عراق بر عليه ايران حقوق بين الملل کارشناسي ارشد مصطفي عابدپور ۱۵۰۳۹۴۴۳۲
۹۶/۱۱/۲۳ دکتر سيدعلي نقي خرازي
دکتر عباس بازرگان هرندي
‏ بررسي وضعيت هوش سازماني از ديدگاه مديران، معاونين و كارشناسان مناطق نوزده‌گانه آموزش‌وپرورش شهر تهران و ارائه راهكارهايي براي ارتقاي هوش سازماني در آن مناطق مديريت آموزشي کارشناسي ارشد منصوره سادات فاطمي صدر ۱۵۰۲۹۳۵۵۵
۹۶/۱۱/۲۱ دکتر احمد سعيدنيا برنامه ريزي براي بازآفريني محورهاي تاريخي با تاكيد بر رويكرد توسعه ي گردشگري پايدار (نمونه موردي: محور حافظ شهر اصفهان) برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد اميرمسعود صنيعي اباده ۱۵۰۵۹۴۰۷۳
۹۶/۱۱/۱۸ دکتر رضا رستمي
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
رابطه ابعاد شخصيت و راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان در ميان مادران كودكان طيف اتيسم روانشناسي باليني کارشناسي ارشد ليلا جعفري حاج علي بيك كندي ۱۵۰۲۹۳۴۶۷
۹۶/۱۱/۱۸ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي ارزيابي عملكرد صندو ق هاي سرمايه گذاري مشترك در ايران و رتبه بندي آنها مديريت مالي کارشناسي ارشد حسام گلچين ۱۵۰۲۹۴۶۰۴
۹۶/۱۱/۱۸ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر محمد حقيقي
شناسايي وتبيين نقش رسانه هاي اجتما عي در وفاداري الكترونيكي مصرف كنندگان اينترنتي در فروشگاه هاي الكترونيكي مديريت اجرايي کارشناسي ارشد محمودسعيد گل احمر ۱۵۰۲۹۴۶۰۰
۹۶/۱۱/۱۸ دکتر رضا تهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي قدرت پيش بيني بازده سهام با استفاده از مدل تركيبي شبكه عصبي مصنوعي فازي و الگوريتم ژنتيك مديريت مالي کارشناسي ارشد محمدهادي موحد ۱۵۰۲۹۴۶۹۴
۹۶/۱۱/۱۸ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي بررسي عملكرد شركت هاي تازه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه كمتر از واقع ارزش گذاري شده اند نسبت به شركت هاي فعال در همان صنعت در بازار ثانويه سالهي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ مديريت مالي کارشناسي ارشد سيده مه سيما صالحي امريي ۱۵۰۲۹۴۴۴۹
۹۶/۱۱/۱۸ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
شناسايي عوامل بازدارنده طراحي كارراهه شغلي مناسب (مورد مطالعه شركت صنعتي نيرومحركه) مديريت اجرايي کارشناسي ارشد اميرحسين طلا ۱۵۰۲۹۳۵۳۹
۹۶/۱۱/۱۷ دکتر مسعود كيماسي
دکتر عليرضا اصلاني
تأثير ابعاد مؤثر بر رفتار مصرف كننده براي انتخاب غذاهاي سالم در رستوران ها مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد نيما نياكان ۱۵۰۲۹۴۷۹۰
۹۶/۱۱/۱۷ دکتر تقي آزاد ارمكي
دکتر عبدالحسين كلانتري
دکتر محمود شارع پور
توليد اجتماعي فضاي شهري (مطالعة موردي شهر بابلسر در دوره هاي قاجار و پهلوي ) علوم اجتماعي - جامعه شناسي دکتري مينو صديقي كسمايي ۱۵۰۲۹۲۳۸۹
۹۶/۱۱/۱۶ دکتر ميثم بصيرت شناسايي موانع و چالشهاي بهره برداري از راهبرد توسعه شهري (cds ) در شهرهاي ايران و ارائه راهكارهاي مربوطه ، مطالعه موردي كلانشهر تبريز برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد مهران عارفي ۱۵۰۵۹۲۱۵۸
۹۶/۱۱/۱۶ دکتر محمد خبيري
دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر ابراهيم عليدوست
طراحي وتدوين الگوي نقش رسانه هاي جمعي و ترويج در توسعه ورزش حرفه اي كشور برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري مريم اسلام دوست ۱۵۰۲۹۱۳۵۴
۹۶/۱۱/۱۶ دکتر رضا تهراني ارائه مكانيزمي براي پيشبيني ريسك ورشكستگي شركت ها با استفاده از ماشين بردار پشتيبان مديريت مالي کارشناسي ارشد مبينا محمودي كوچكسرايي ۱۵۰۲۹۴۶۵۴
۹۶/۱۱/۱۶ دکتر كرامت اله زياري
دکتر احمد پوراحمد
دکتر حسين حاتمي نژاد
تبيين الگوهاي فضايي و گونه‌هاي گردشگري در شهرهاي فرودگاهي (مورد شهر فرودگاهي امام خميني) جغرافيا و برنامه ريزي شهري دکتري محمدرضا عبدلي ۱۵۰۲۹۱۳۹۴
۹۶/۱۱/۱۶ دکتر احمد پوراحمد
دکتر محمد سلماني
عوامل موثر بر رضايتمندي گردشگران ايراني تورهاي خروجي از كشور به مقصد روسيه جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري - برنامه ريزي گردشگري منطقه اي کارشناسي ارشد سيدمهدي علوي ۱۵۰۲۹۳۵۴۹
۹۶/۱۱/۱۵ دکتر زينب سازور
دکتر فريبرز جولاي
مسيريابي وسايل نقليه ناهمگن ثابت وابسته به زمان تحت پنجره زماني نرم در گراف هاي چند گانه مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها کارشناسي ارشد بهزاد زماني ۱۵۰۴۹۴۱۳۰
۹۶/۱۱/۱۵ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر محمد آقايي
تأثير گپ و گفت الكترونيكي در سامانه هاي نقد و بررسي بر قصد خريد مشتريان مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد امين فتح احدنژند ۱۵۰۲۹۴۵۲۹
۹۶/۱۱/۱۵ دکتر رضا زهروي پيشگيري از جرائم و انحراف هاي ورزشكاران رزمي در سياست جنايي ايران حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد احد رضالو ۱۵۰۳۹۴۱۳۵
۹۶/۱۱/۱۴ دکتر مهدي شهبازي
دکتر فضل اله باقرزاده
دکتر الهه عرب عامري
تاثير تمرينات تكليف دوگانه فزآينده بر وضعيت عملكرد حركتي، خطر زمين خوردن و كيفيت زندگي سالمندان سالم و مبتلا به نقص شناختي خفيف رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ دکتري فراز پاك ضمير ۱۵۰۲۹۲۸۱۶
۹۶/۱۱/۱۴ دکتر الهه عرب عامري
دکتر مهدي شهبازي
دکتر رسول زيد آبادي
تاثير تمرينات ادارك بينايي وابسته و غيروابسته به حركت بر توانايي هاي ادراكي - حركتي و مولفه هاي ادارك بينايي كودكان ۸-۷ ساله رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ دکتري لاله همبوشي ۱۵۰۲۹۲۹۱۹
۹۶/۱۱/۱۴ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر سيروس چوبينه
دکتر رحمان سوري
اثر 8 هفته تمرين هوازي بر سطح سرمي پنتراكسين 3 و سايتوكين پيش التهابي(IL-17) در بيماران مبتلا به ضعف مزمن كليوي (CKD ) تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي دکتري ارمان جليلي ۱۵۰۲۹۲۸۸۲
۹۶/۱۱/۱۴ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
بررسي امكان پذيري توسعه مفهوم بنگاه هاي زودبازده دانش بنيان در صنعت ict مديريت اجرايي کارشناسي ارشد حاتم مومن پور ۱۵۰۲۹۴۰۲۱۵
۹۶/۱۱/۱۴ دکتر عباس منوريان
دکتر سيدحامد وارث
ارزيابي عملكرد سازمان اوقاف و امور خيريه با رويكرد كارت امتيازي متوازن مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد حسين اب نيكي ۱۵۰۲۹۲۴۳۵
۹۶/۱۱/۱۴ دکتر هستي چيت سازان
دکتر افسانه باقري
تاثير اختيارهاي حقيقي بر نوآوري فناورانه در شركتهاي دانش بنيان دارويي شهر تهران: اثر تعديل كننده عدم اطمينان محيطي كارآفريني گرايش كسب و كار جديد کارشناسي ارشد سيما قاسم خاني ۱۵۰۲۹۴۰۱۲۰
۹۶/۱۱/۱۱ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر بهرنگ سجادي
مطالعه تجربي ضريب انتقال حرارت و افت فشار جريان جوششي مبرد R1234yf در لوله هاي تخت مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد سورنا اذرحزين ۱۵۰۴۹۴۰۱۹
۹۶/۱۱/۱۱ دکتر هستي چيت سازان بررسي آثار نقدشوندگي سهام بر ارزش شركت و حاكميت شركتي(با استفاده از مدل نقد شوندگي آميهود) مديريت مالي کارشناسي ارشد رعنا عبداللهي سروي ۱۵۰۲۹۴۴۸۳
۹۶/۱۱/۱۰ دکتر علي محمد موذني
دکتر عبدالرضا سيف
دکتر سيدمحمد منصور
تصحيح نسخه خطي ديوان فارغ گيلاني زبان و ادبيات فارسي دکتري معصومه بهبودي ويشكايي ۱۵۰۳۹۱۱۱۸
۹۶/۱۱/۸ دکتر مهدي اشجعي
دکتر عليرضا رياسي
دکتر سيد فرشيد چيني
بررسي تجربي انتقال حرارت در فرآيند چگالش روي لوله عمودي با سطح نانوساختار فوق آبدوست و فوق آبگريز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد حامد ميرزايي ۱۵۰۴۹۴۲۳۸
۹۶/۱۱/۸ دکتر رضا توكلي مقدم مدلي جديد مبتني بر حداقلسازي هزينه جهت تعيين استراتژي تعمير و نگهداري خطوط توليدي مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها کارشناسي ارشد محيا امامي ۱۵۰۴۹۴۰۳۶
۹۶/۱۱/۸ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
تاثير تبليغات ناخوشايند بر رفتار اجتناب از تبليغات در محصولات ضد عفوني كننده بيمارستاني مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد محمدصادق صراف زاده ۱۵۰۲۹۴۴۵۶
۹۶/۱۱/۸ دکتر رضا توكلي مقدم
دکتر علي حاجي آقا بزرگي اميري
حل مدل رياضي جديد براي مساله مكان يابي مسيريابي p-هاب چندهدفه با در نظر گرفتن اختلال در هاب ها مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد علي قرباني فرامي نژاد ۱۵۰۴۹۳۱۸۶
۹۶/۱۱/۸ دکتر رضا توكلي مقدم
دکتر فريبرز جولاي
بهينه سازي زنجيره تامين ساخت بر اساس سفارش در شرايط عدم قطعيت مهندسي صنايع دکتري مليحه ابراهيمي ۱۵۰۴۹۲۱۹۰
۹۶/۱۱/۷ دکتر محمدرضا رضوان طلب
دکتر حسين داورزني
دکتر رضا خرم طوسي
حكم فقهي بي توجهي به حفظ اسرارنظامي فقه و مباني حقوق اسلامي دکتري سيدرضا درويشي ۱۵۰۳۹۲۳۵۲
۹۶/۱۱/۷ دکتر سيدسعيد پورنقاش تهراني
دکتر عباس رحيمي نژاد
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
بررسي مقايسه اي عملكرد شناختي و كيفيت زندگي در بيماران اسكيزوفرن و افراد عادي با توجه به نقش جنسيت روانشناسي باليني کارشناسي ارشد نازنين تنهايي ۱۵۰۲۹۴۸۹۶
۹۶/۱۱/۷ دکتر سيدسعيد پورنقاش تهراني
دکتر رضا پورحسين
مقايسه ابعاد شخصيت كلونينجر در بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا و افراد عادي با توجه به نقش جنسيت روانشناسي باليني کارشناسي ارشد سيده فاطمه موسوي ۱۵۰۲۹۴۰۲۱۳
۹۴/۷/۱۲ دکتر محمد خبيري
دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر ابراهيم عليدوست
تاثير مهارت هاي كارآفريني مديران بر رضايت مشتريان باشگاه هاي ورزشي خصوصي شهر تهران برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري اكرم السادات حسيني سمناني ۱۵۰۲۹۱۳۶۶
۹۶/۱۱/۳ دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مهرزاد حميدي
دکتر محمد خبيري
طراحي و تدوين برنامه استراتژيك معاونت توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي و اجراي آن بر اساس BSC برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري طاهره رحمتي ۱۵۰۲۹۲۴۲۶
۹۶/۱۱/۳ دکتر مهدي اشجعي
دکتر احمد كهرباييان
دکتر سيد فرشيد چيني
مطالعه تجربي انتقال حرارت اجباري نانوسيال دركانالهاي فوق آبگريز و فوق آبدوست مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد سيداحسان اسحق حسيني ۱۵۰۴۹۴۰۲۵
۹۶/۱۱/۳ دکتر جليل حيدري دهويي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
چهارچوبي يكپارچه براي طراحي سبز محصولات برمبناي LCA با بهره گيري از روش تركيبي MADM (مطالعه موردي: صنعت ضدعفوني كننده بيمارستاني). مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد مجيد عبدي پور ۱۵۰۲۹۴۴۸۹
۹۶/۱۱/۳ دکتر رضا رجبي
دکتر شهناز شهربانيان
دکتر مصطفي صديقي
بررسي تاثير تمرينات حسي حركتي بر قابليت حس عمقي و حركتي دست دانش آموزان فلج مغزي اسپاستيك نيمه ي بدن تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دکتري اكرم احمدي براتي ۱۵۰۲۹۲۸۶۹
۹۶/۱۱/۳ دکتر رضا زهروي سياست جنايي ايران و اسلام درقبال كودك فروشي حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد مريم بيات ۱۵۰۳۹۴۳۳۳
۹۶/۱۱/۲ دکتر پريسا خديوپارسي
دکتر مهدي شفيعي اردستاني
دکتر مجيد متقي نژاد
توليد و بررسي خواص دارورساني چارچوب فلز-آليHKUST-1 مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد پرستو طاهري ۱۵۰۴۹۴۳۵۶
۹۶/۱۱/۱ دکتر بيتا مشايخي
دکتر علي ابراهيمي كردلر
معافيت مالياتي و مديريت سود حسابداري کارشناسي ارشد عليرضا ملك محمدي ۱۵۰۲۹۳۶۰۴
۹۶/۱۱/۱ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
تجزيه و تحليل كاربرد Big Data در فرآيند هاي بازاريابي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد شبنم جلالي ۱۵۰۲۹۴۲۳۹
۹۶/۱۱/۱ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر نادر سيداميري
بررسي عوامل موثر بر رضايت و وفاداري مشتريان در كسب اطلاعات مرتبط با محصولات يا خدمات در سامانه هاي نقد و بررسي مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد ميثم بهربر ۱۵۰۲۹۴۱۷۵
۹۶/۱۱/۱ دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر ايرج نوروش
دکتر سعيد ترك زاده
ارزيابي عملكرد بيمارستان هاي منطقه ۲ تهران مبتني بر شاخص هاي حسابرسي عملياتي مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات کارشناسي ارشد مونا دميرچي ۱۵۰۲۹۴۹۵۹
۹۶/۱۱/۱ دکتر حميد پاداش
دکتر كمال سخدري
شناسايي عوامل قانوني موثر بر كارآفريني در حوزه ي توريسم پزشكي در ايران كارآفريني گرايش كسب و كار جديد کارشناسي ارشد ليلا متولي ۱۵۰۲۹۴۶۲۵
۹۶/۱۱/۱ دکتر رضا زهروي سياست جنايي ايران در قبال گرايش هاي مجرمانه‌ي دختران بزهكار (مطالعه‌ي‌‌‌ موردي كانون اصلاح و تربيت تهران) حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد فاطمه هوشمندميرحسيني ۱۵۰۳۹۴۲۹۴
۹۶/۱۰/۳۰ دکتر احمد مومني راد
دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر سيدنصراله ابراهيمي
شيوه هاي حل و فصل اختلاف ميان دولتها و شركتهاي بين المللي در بهره برداري از ميادين مشترك نفت وگاز با تاكيد بر شيوه هاي جايگزين حقوق بين الملل عمومي دکتري كتايون كاردان ۱۵۰۳۹۲۳۹۰
۹۶/۱۰/۳۰ دکتر محمود شيخ
دکتر رسول حمايت طلب
دکتر داود حومينيان شريف آبادي
تاثير جبراني تمرينات ورزشي بدمينتون بر حركات بنيادي و يكپارچگي بينايي-حركتي كودكان رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ دکتري فرنوش فطروسي ۱۵۰۲۹۲۹۰۰
۹۶/۱۰/۳۰ دکتر احمد باقري
دکتر سيدمحمدرضا امامي
عدم اجراي تعهدات قراردادي و احكام و راهكارهاي فقهي ضمانت اجراي آن فقه و مباني حقوق اسلامي دکتري سميه بابايي ۱۵۰۳۹۱۱۱۴
۹۶/۱۰/۲۵ دکتر سيد فرشيد چيني
دکتر پدرام حنفي زاده
بررسي تجربي تاثير نانو زبري سطح بر شكل‌گيري و جدايش حباب از سطح ( يا از محل تزريق ) مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد هوتن رحيمي ۱۵۰۴۹۴۱۱۴
۹۶/۱۰/۲۵ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر منوچهر انصاري
بررسي مديريت دانش و تاثير آن بر خلاقيت سازماني(مطالعه موردي بيمارستان آراد) مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد نيما طاهري ۱۵۰۲۹۴۰۰۷۰
۹۶/۱۰/۲۵ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي تاثير هوش هيجاني بر عملكرد كاركنان (مطالعه موردي شركت مديريت توليد برق شهيدرجايي) مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد اسيه حبيبي قاسم اباديان ۱۵۰۲۹۴۹۱۷
۹۶/۱۰/۲۳ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر مهدي اشجعي
دکتر سيد فرشيد چيني
مطالعه تجربي انتقال حرارت اجباري نانوسيال در لوله آبگريز و آبدوست و متشكل از محيط متخلخل مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد علي شوندي ۱۵۰۴۹۴۱۴۹
۹۶/۱۰/۱۷ دکتر حميد پاداش
دکتر مهران رضواني
اثر بكارگيري استراتژي كارآفرينانه بر عملكرد كسب و كارها ، ) مطالعه موردي شركت هاي داروسازي ايران ( كارآفريني گرايش سازماني کارشناسي ارشد سميه پرهيزكارماوردياني ۱۵۰۲۹۴۱۹۱
۹۶/۱۰/۱۶ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر ابوالقاسم توحيدي نيا
تاثير اجراي طرح هدفمند نمودن يارانه ها بر منابع ، مصارف و مطالبات بانكي (مطالعه موردي بانك ملت) علوم اقتصادي کارشناسي ارشد فرهاد سعدي ۱۵۰۲۹۳۵۱۷
۹۶/۱۰/۱۲ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر محمد حقيقي
بررسي تاثير طراحي بصري تبليغات وبسايت در خريد آنلاين مشتريان مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد محمد خسروجردي ۱۵۰۲۹۴۳۰۳
۹۶/۱۰/۱۱ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مسعود كيماسي
دکتر احمد روستا
بررسي الگوي رفتار خريد مشتريان شركتي و ارتباط آن باراهبردهاي بانكداري شركتي در بانك‌هاي خصوصي ايران مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني دکتري محمد اراكي تبار ۱۵۰۲۹۲۴۲۱
۹۶/۱۰/۵ دکتر عبدالرضا سيف
دکتر سيدمحمد منصور
دکتر محمدحسين محمدي
تصحيح نسخه خطي تحفه السعاده زبان و ادبيات فارسي دکتري سعيد تقديري ۱۵۰۳۹۲۳۲۱
۹۶/۱۰/۲ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر مجيد جلالي فراهاني
ارائه الگوي عوامل شكل دهنده جو سالن‌هاي ليگ برتر فوتسال ايران (با رويكرد بازاريابي) تربيت بدني و علوم ورزشي - برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري علي نوري زاده ۱۵۰۲۹۲۹۱۸
۹۶/۹/۲۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر علي صالحي
بررسي تاثير دلبستگي اجتماعي بر اشتراك گذاري اطلاعات در صفحات گردشگري شبكه اجتماعي اينستاگرام در شهر تهران مديريت اجرايي کارشناسي ارشد سهيلا حيدري ۱۵۰۲۹۴۲۸۸
۹۶/۹/۲۵ دکتر عليرضا هدائي
دکتر حسين داورزني
بررسي تطبيقي "تفسير متن از ديدگاه هرمنوتيك و اصول فقه فقه و مباني حقوق اسلامي دکتري محمود شربتيان ۱۵۰۳۹۲۳۵۴
۹۶/۹/۲۵ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر سيدكمال واعظي
دکتر رضا واعظي
تدوين شاخص هاي ارزشيابي عملكرد مديريت شهري با رويكرد رعايت اصول اخلاقي مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي دکتري محمدمهدي قميان ۱۵۰۲۹۳۰۴۸
۹۶/۹/۲۱ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر باقر ساروخاني
دکتر يحيي كمالي پور
بررسي و تبيين نقش ستارگان درفرآيند ارتباطي پيام هاي ارتباط جمعي" مديريت - مديريت رسانه اي دکتري حسين خواجه جعفري ۱۵۰۲۹۱۳۶۸
۹۶/۹/۱۲ دکتر حسين نواده توپچي بايسته هاي حقوقي قانون ملي فضايي ايران حقوق بين الملل کارشناسي ارشد علي اكبر شمس ۱۵۰۳۹۴۴۲۰
۹۶/۸/۳۰ دکتر علي سوري
دکتر محسن مهرآرا
رابطه ميان سرمايه گذاري مستقيم خارجي،درآمدهاي نفتي و رشد اقتصادي علوم اقتصادي کارشناسي ارشد زهرا كهزادوند ۱۵۰۲۹۴۰۱۵۶
۹۶/۸/۲۳ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر علي ربيعي
دکتر طاهر روشندل اربطاني
طراحي مدل توانمندسازي استراتژيك منابع انساني در سازمانهاي ارتباطاتي و رسانه‌اي دولتي مديريت - مديريت رسانه اي دکتري سودابه رادفرد ۱۵۰۲۹۱۳۷۱
۹۶/۸/۲۱ دکتر علي محمد موذني
دکتر عبدالرضا سيف
دکتر عليرضا حاجيان نژاد
شرح آثار و احوال شيخ عبد القادر گيلاني با تكيه بر فيوضات رباني زبان و ادبيات فارسي دکتري نيره السادات همزه عراقي ۱۵۰۳۹۲۳۳۰
۹۶/۸/۸ دکتر علي سلامي
دکتر فردريك جيمسون
تروريسم و ادبيات: بازنمودهاي (نا) رويداد در رمانهاي "بنياد گراي ملول" اثر محسن حامد، "مرد درحال سقوط" اثر دان دليلو و "شنبه" اثر ايان مك ايوان زبان و ادبيات انگليسي دکتري امير رياحي نوري ۱۵۰۳۹۲۳۸۴
۹۶/۸/۷ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر شيوا كيوان پناه
توسعه حرفه اي معلمان زبان انگليسي: از طريق كلاس معكوس آموزش زبان انگليسي دکتري فاطمه فضلعلي ۱۵۰۳۹۲۳۵۸
۹۶/۷/۳۰ دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر محمد خبيري
ارائه مدل عوامل پيش برنده و بازدارنده موفقيت شغلي كاركنان زن سازمان ورزش برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري عصمت همتي ۱۵۰۲۹۲۸۶۶
۹۶/۷/۳۰ دکتر حسن دارابي
دکتر علي دريابيگي زند
طراحي اكو كمپ " ايستگاه يزدگرد ، يزد " با تاكيد بر رويكرد اصول مرمت منظر مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد شهريار غفاري اناركي ۱۵۰۴۹۴۳۶۹
۹۶/۷/۲۵ دکتر علي حاجي آقا بزرگي اميري
دکتر عباس كرامتي
دکتر جعفر رزمي
ارائه مدل رياضي در زنجيره تأمين و توليد سبز با هدف كاهش مخاطرات زيست محيطي با تاكيد بر آلودگي هاي آب در صنعت نفت و پتروشيمي استان تهران مهندسي صنايع دکتري ابوالفضل روحاني ۱۵۰۴۹۲۳۸۱
۹۶/۷/۲۵ دکتر جعفر رزمي
دکتر فريبرز جولاي
توسعه مدل ارزيابي عملكرد و رتبه بندي شركت هاي حمل و نقل جاده اي با رويكرد تلفيقي تجزيه و تحليل چند متغيره و تصميم گيري چند معياره مهندسي صنايع دکتري فرهاد صالحيان ۱۵۰۴۹۲۳۷۷
۹۶/۷/۲۲ دکتر محمد جواد جاويد
دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
دکتر ابراهيم موسي زاده
امر به معروف و نهي از منكرمردم نسبت به حكومت و زمامداران در نظام حقوقي حقوق عمومي دکتري علي كاظم زاده ۱۵۰۳۹۱۱۳۴
۹۶/۷/۱۲ دکتر مجتبي اميري
دکتر عليرضا اسماعيلي
بررسي امكان سنجي هوشمندسازي شهرهاي جديد مجاور كلان شهرهاي كشور ( مورد مطالعه:فولادشهر اصفهان) مديريت امور شهري کارشناسي ارشد نسيم دهدشتي اخوان ۱۵۰۲۹۲۵۱۵
۹۶/۷/۱۲ دکتر عليرضا حاجيان نژاد
دکتر جواد بشري
دکتر منوچهر اكبري
تصحيح انتقادي مُبكيات به مقدمه و تعليقات زبان و ادبيات فارسي دکتري منصوره فرحزادي ۱۵۰۳۹۲۱۶۴
۹۶/۷/۱۲ دکتر احمد سعيدنيا ساماندهي و بهسازي كالبدي-محيطي فضاهاي شهري- نمونه پژوهش مبارك اباد-حسين آباد برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد مريم جامعي ۱۵۰۵۹۳۰۷۹
۹۶/۷/۱۲ دکتر محمدمهدي نصيري خوانساري بكارگيري روش‌هاي تصميم‌گيري چند معياره جهت انتخاب خدمات مورد برون‌سپاري فناوري اطلاعات تحت معيارهاي ريسك و پايداري مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد ارمان اكنده ۱۵۰۴۹۳۰۲۳
۹۶/۷/۱۲ دکتر حسن محسني
دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
بررسي تطبيقي حق زارعانه . حقوق خصوصي کارشناسي ارشد علي اصغر حيدري صفري كوچي ۱۵۰۳۹۳۰۶۲
۹۶/۷/۱۲ دکتر رسول حسيني
دکتر سيدمحمد ميركمالي
شناسايي فرصت‌هاي كسب‌وكار براي دانش‌آموختگان ارشد رشته‌ي مديريت آموزشي مديريت آموزشي کارشناسي ارشد زهرا بلوكي عوض دخت ۱۵۰۲۹۲۷۹۱
۹۶/۷/۱۲ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمد حقيقي
ارزيابي استراتژي بازاريابي شركتهاي فعال در صنعت بسته بندي آرايشي بهداشتي سلولزي ايران مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد سينا اخلاقي ۱۵۰۲۹۳۴۱۸
۹۶/۷/۱۲ دکتر مجتبي اشراقي آراني
دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
اصول حقوقي حاكم بر اعتبارات اسنادي با مطالعه تطبيقي مقررات UCP600 و مقررات UCC حقوق خصوصي کارشناسي ارشد زهرا قاسمي ۱۵۰۳۹۴۴۵۷
۹۶/۷/۱۲ دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
بررسي اثر سرايت نوسانات در قيمت بين المللي نفت خام، نرخ ارز، قيمت طلا بر بازار بورس اوراق بهادار تهران از طريق سنجش تغييرات تمايلات سرمايه گذاران بازار مذكور. مديريت مالي کارشناسي ارشد فاطمه كاظم زاده ۱۵۰۲۹۴۵۷۲
۹۶/۷/۱۲ دکتر مهناز حسين زاده
دکتر عاليه كاظمي
بررسي و تحليل جايگاه زنان در شبكه روابط درون سازماني كاركنان شهرداري تهران با استفاده از رويكرد تحليل شبكه‌هاي اجتماعي (SNA) مديريت صنعتي - توليد کارشناسي ارشد غزاله سليمان پور ۱۵۰۲۹۴۴۰۴
۹۶/۷/۱۲ دکتر حسن دارابي
دکتر علي دريابيگي زند
طراحي و مرمت اكولوژيك منظر صنعتي (نمونه موردي: كارخانه سيمان آبيك) مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد پريسا كهندل نيا ۱۵۰۴۹۴۲۰۹
۹۶/۷/۱۲ دکتر حسن دارابي
دکتر امير هوشنگ احساني
طراحي اكولوژيك منظر پارك ملي بوجاق با تاكيد بر اكوتوريسم مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد سيدمحمد موسوي ۱۵۰۴۹۴۲۳۳
۹۶/۷/۱۲ دکتر حسين نواده توپچي آثار حقوقي معاهدات فضا بر امنيت جمهوري اسلامي ايران حقوق بين الملل کارشناسي ارشد زينب ايماني ۱۵۰۳۹۴۰۵۳
۹۶/۷/۱۲ دکتر محمدحسام تدين
دکتر محمد صياد حقيقي
بررسي ملاحظات امنيتي در معماري هاي اينترنت اشيا مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد ياسر بختياري ۱۵۰۴۹۲۲۱۵
۹۶/۷/۱۲ دکتر علي بزرگ
دکتر عليرضا شاكري
مطالعه اثر هم افزايي امواج مافوق صوت در تخريب فوتو كاتاليستي آلاينده هاي رنگي با استفاده از نانو كامپوزيت پليمري سنتز شده به وسيله شيمي سبز شيمي كاربردي - پليمر کارشناسي ارشد فروزان بيدريغ ۱۵۰۱۹۴۰۱۶
۹۶/۷/۱۲ دکتر رضا رستمي
دکتر محمد رضا محمدي
تاثير درمان يكپارچگي حسي در حافظه كاري كودكان با اختلال نقصان توجه وتمركز و بيش فعالي روانشناسي باليني کارشناسي ارشد مريم غلامرضايي ۱۵۰۲۹۳۸۸۷
۹۶/۷/۱۲ دکتر حسين صادقي
دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
جبران خسارت ناشي از مصادره اموال سرمايه گذاران خارجي حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد امير محورجعفري ۱۵۰۳۹۳۲۰۷
۹۶/۷/۱۲ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي انتخاب سبد سهام بهينه با استفاده از الگوريتم جهش تركيبي قورباغه و مقايسه با الگوريتم ژنتيك مديريت مالي کارشناسي ارشد حجت اله پورحسني ۱۵۰۲۹۳۱۲۲
۹۶/۷/۱۲ دکتر منصور مومني
دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر ايرج مهدوي
طراحي مكانيزم انتخاب عملگرهاي محصول همگرا براي فرايند توسعه محصول جديد در شرايط عدم مديريت - مديريت توليد و عمليات دکتري ارميا آقاسي ۱۵۰۲۹۱۳۴۶
۹۶/۷/۱۱ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر مهدي شريفي
شناسايي مولفه هاي اقناعي در برنامه هاي توليدي تلوزيوني براي كاهش مصرف انرژي مديريت رسانه کارشناسي ارشد زهرا ملكي ۱۵۰۲۹۳۶۰۵
۹۶/۷/۱۱ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر عباس نرگسيان
بررسي ارتباط بين مسيوليت پذيري اجتماعي شركتها مشتري گرايي و عملكرد شغلي(شركتهاي مهندسان مشاور وابسته به شهرداري تهران) مديريت امور شهري کارشناسي ارشد فرشيد محب خدايي ۱۵۰۲۹۳۹۳۳
۹۶/۷/۱۱ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي دلايل خريد كالاهاي لوكس تقلبي (مورد مطالعه : فروشگاه اينترنتي بايكادو) مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد سارا شاعري ۱۵۰۲۹۳۲۱۹
۹۶/۷/۱۱ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
تدوين نقشه گروه هاي استراتژيك در صنعت قطعات فلزي بدنه خودرو در ايران مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد شهروز اعزازي ۱۵۰۲۹۳۰۸۷
۹۶/۷/۱۱ دکتر مسعود كيماسي
دکتر عباس منوريان
بررسي تاثير بازاريابي رسانه هاي اجتماعي برندهاي لوكس بر ارزش درك شده و رفتار مصرف كنندگان(مطالعه موردي چرم مشهد) مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد مهدي جوادي نژاد ۱۵۰۲۹۳۴۷۱
۹۶/۷/۱۱ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر محمد حقيقي
شناسايي عوامل مؤثر بر توسعه صادرات مواد غذايي دريايي مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد سيدحسين صدر ۱۵۰۲۹۳۲۴۴
۹۶/۷/۱۱ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر حنان عموزاد مهديرجي
ارائه چارچوبي جهت شناسائي و تحليل ريسك اجراي استراتژي با استفاده از منطق FMEA مورد مطالعه شركت سايپا مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد افشين درستي نادعلي ۱۵۰۲۹۱۰۷۴
۹۶/۷/۱۱ دکتر مسعود كيماسي
دکتر طهمورث حسنقلي پور
بررسي نقش لذت ادراك شده و نفوذ اجتماعي در تبليغات در شبكه هاي اجتماعي آنلاين مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد علي ارزومندي ۱۵۰۲۹۳۴۲۴
۹۶/۷/۱۱ دکتر علي ديواندري
دکتر حميدرضا نورعلي زاده
ارائه مدلي جهت مديريت ريسك اعتباري در موسسات كارگزاري‌ بورس مديريت بازرگاني - مديريت بيمه کارشناسي ارشد جلال جعفري ۱۵۰۲۹۴۲۳۴
۹۶/۷/۱۱ دکتر مهناز حسين زاده
دکتر عاليه كاظمي
طراحي مدل چند هدفه برنامه ريزي توليد در صنعت سيم و كابل (مورد مطالعاتي كارخانه سيم و كابل ايكوتك) مديريت صنعتي - توليد کارشناسي ارشد شقايق رضايي اميري ۱۵۰۲۹۴۳۶۱
۹۶/۷/۱۱ دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر هميلا تكلي
مقايسه اثر تيزرتبليغاتي-دو برند ورزشي داخلي و خارجي بر تغييرات EEG (الكتروانسفالوگرافي) مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش کارشناسي ارشد بيتا حيدري ۱۵۰۲۹۴۲۸۷
۹۶/۷/۱۱ دکتر نويد مستوفي
دکتر رضا ضرغامي
توليد نانوالياف سلولزي كريستالي و نانوكريستال هاي سلولزي هيري مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد علي احيايي ۱۵۰۴۹۴۰۱۷
۹۶/۷/۱۱ دکتر احمد نوحه گر بررسي منشا و اثرات ريزگردها و راهكارهاي مديريت شهري براي مواجهه با آن (مطالعه موردي: شهري تهران) مديريت در‌ سوانح طبيعي‌ کارشناسي ارشد فرح توانامهرباني ۱۵۰۴۹۴۲۶۷
۹۶/۷/۱۱ دکتر نجادعلي الماسي قانون حاكم بر ازدواج و ارث افراد بي‌تابعيت و داراي تابعيت مضاعف در نظام حقوقي ايران حقوق بين الملل کارشناسي ارشد شكيبا رضايي ۱۵۰۳۹۴۱۳۶
۹۶/۷/۱۱ دکتر مراد كريم پور تحليل تاثيرات تغييرات تنش ناشي از عمل تعويض مفصل زانو بر روي بازسازي استخوان ران مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد حميدرضا خبازيان ۱۵۰۴۹۳۰۵۱
۹۶/۷/۱۱ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر طاهر روشندل اربطاني
تاثير شبكه ي تلگرام بر سبك زندگي دانشجويان دانشگاه تهران مديريت رسانه کارشناسي ارشد عزت كريم نژاداصفهاني ۱۵۰۲۹۳۵۷۲
۹۶/۷/۱۱ دکتر قاسم مطلبي طراحي "خانه" با كاربست نظريه "كلر كوپر ماركوس" در زمينة خانه (خانه نمادي از خويشتن) مهندسي معماري کارشناسي ارشد فردين ازادبخت ۱۵۰۵۹۲۱۰۶
۹۶/۷/۱۱ دکتر حميد پاداش
دکتر كمال سخدري
مدل كارآفريني اثربخش در توسعه كارآفريني سازماني در شركت مپنا بويلر كارآفريني گرايش سازماني کارشناسي ارشد محمدعلي ولي زاده ۱۵۰۲۹۴۷۷۰
۹۶/۷/۱۱ دکتر بهرام ملك محمدي
دکتر حسن هويدي
دکتر اسماعيل صالحي
بررسي گزينه هاي مناسب برنامه ريزي در پسماند شهر كرمانشاه محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست کارشناسي ارشد يگانه السادات حبيبي ۱۵۰۶۹۴۰۱۲
۹۶/۷/۱۱ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر منوچهر انصاري
تاثير انعطاف پذيري استراتژيك بر عملكرد سازماني در خلق نوآوري سبز مديريت اجرايي کارشناسي ارشد پروين عدن ۱۵۰۲۹۴۴۹۱
۹۶/۷/۱۱ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر علي بخش كسائيان
دکتر عليرضا عباسي منجزي
بهينه سازي تك هدفه در سيستم تركيبي آب شيرين كن خورشيدي به روش اسمزمستقيم براي شهر بندرعباس مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست کارشناسي ارشد كاوه فلاح ۱۵۰۴۹۴۱۸۲
۹۶/۷/۱۰ دکتر سعيد گيوه چي
دکتر مجتبي اردستاني
ارايه طرح واكنش اضطراري به منظور تخليه ساختمانهاي مرتفع در حريق شهري - مطالعه موردي شهر بابلسر مديريت در‌ سوانح طبيعي‌ کارشناسي ارشد مهدي حبيبيان ديوكلايي ۱۵۰۴۹۴۰۷۶
۹۶/۷/۱۰ دکتر حميد پاداش
دکتر مرتضي اكبري
شناسايي قابليتهاي تكنولوژيكي و نهادي براي توسعه كار آفريني در صنعت خود رو كارآفريني گرايش سازماني کارشناسي ارشد ميترا شهاب ۱۵۰۲۹۴۴۳۵
۹۶/۷/۵ دکتر بيژن عباسي حقوق و آزاديهاي افراد غيرمسلمان در جامعه اسلامي حقوق عمومي کارشناسي ارشد امير نجاتي درچه ۱۵۰۳۹۴۲۷۲
۹۶/۷/۵ دکتر رضا تهراني
دکتر منصور مومني
بكارگيري استراتژي سرمايه گذاري جهت بهينه سازي سبد سهام با بهره مندي از الگوريتم هاي بهينه سازي تكاملي چند هدفه (در بورس اوراق بهادار تهران) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد سيدمحمدعلي خضري ۱۵۰۲۹۳۱۷۰
۹۶/۷/۵ دکتر محمود باقري جايگاه حقوقي FATF در نظام داخلي و بين المللي ضد پولشويي حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد شهلا حسني ۱۵۰۳۹۳۱۵۲
۹۶/۷/۵ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
بررسي عوامل موثر بر دستيابي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور به برند قدرتمند مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد حميدرضا نوربخش ۱۵۰۲۹۳۶۱۷
۹۶/۷/۴ دکتر محسن مهرآرا
دکتر علي سوري
رابطه ميان فساد و آزادسازي تجاري در كشورهاي در حال توسعه علوم اقتصادي کارشناسي ارشد سيدمحمدهادي رضوي نژاد ۱۵۰۲۹۴۹۹۲
۹۶/۷/۵ دکتر رضا پورحسين
دکتر نيما قرباني
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
بررسي نقش واسطه اي خودشناسي انسجامي ،خودمهارگري و بهوشياري در مواجهه با اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي در يادگيري زبان خارجي روانشناسي باليني کارشناسي ارشد شراره سروش اميرنجمي ۱۵۰۲۹۴۴۰۰
۹۶/۷/۵ دکتر نجادعلي الماسي بررسي تطبيقي پذيرش پناهندگي در نظام حقوقي ايران و آلمان حقوق بين الملل کارشناسي ارشد هما زارع مهرجردي ۱۵۰۳۹۴۱۴۷
۹۶/۷/۵ دکتر رضا زهروي پيشگيري وضعي از جرايم كاركنان زندان عليه زندانيان حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد محمد زارع بنادكوكي ۱۵۰۳۹۴۱۴۶
۹۶/۷/۴ دکتر مجتبي اميري
دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر محمد سلطاني فر
طراحي الگوي توسعه فرهنگي استان گيلان با تأكيد بر نقش محوري رسانه هاي محلي مديريت - مديريت رسانه اي دکتري هاجر اصف ۱۵۰۲۹۲۳۶۱
۹۶/۷/۴ دکتر رضا رجبي
دکتر شهناز شهربانيان
دکتر اميرحسين براتي
مقايسه تاثير هشت هفته تمرين در آب، خشكي و تركيبي آب و خشكي به روش بوردنكو بر خستگي، درد، كيفيت زندگي و عملكرد زنان مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دکتري راحله غفاري ۱۵۰۲۹۱۴۵۶
۹۶/۷/۴ دکتر علي اعظم عباسفر حذف غيرخطي خود تداخلي در سيستم‌هاي دوطرفه بيسيم. مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد محمد دبيبي ۱۵۰۴۹۳۲۰۰
۹۶/۷/۴ دکتر بابك ضياء
دکتر محمدحسن مباركي
شناسايي و اولويت بندي مولفه هاي بازاريابي كارآفرينانه دركسب وكارهاي نوپا ( مورد مطالعه بامزي نت ) كارآفريني گرايش كسب و كار جديد کارشناسي ارشد حامد محمدزاده تبريزي ۱۵۰۲۹۴۶۳۴
۹۶/۷/۴ دکتر عليرضا عباسي سنتز نانو ذرات متخلخل چارچوب فلز-آلي (MOF) با استفاده از يون هاي فلزي لانتانيد و ليگاندهاي سولفوناتي و بررسي كاربرد آن علوم و فناوري نانو - نانو شيمي کارشناسي ارشد سحر شيري ۱۵۰۱۹۳۰۶۵
۹۶/۷/۳ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر منصور مومني
دکتر مهدي خيرانديش
طراحي الگوي شايستگي فرماندهان نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در راستاي ارتقاء توان رزمي با رويكرد جنگ هاي ناهمتراز مديريت - مديريت منابع انساني دکتري داود غفوري ۱۵۰۲۹۱۳۹۶
۹۶/۷/۳ دکتر محمد يكرنگي امكان مداخله كيفري براي تبعيض در زمينه پيوند اعضاء از ديدگاه وظيفه گرايي كانتي و عدالت سياسي رالز حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد علي نوزادعثماونداني ۱۵۰۳۹۳۳۴۴
۹۶/۷/۳ دکتر رضا زهروي تحولات سياست جنايي ايران در خصوص بزهكاري اطفال در پرتو لايحه حمايت از اطفال حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد رضا ادراكي ۱۵۰۳۹۴۰۳۹
۹۶/۷/۲ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر نيما معززي
حذف استروژن و پروژسترون توسط كربن فعال از محلول هاي آبي به روش جذب سطحي مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد فربد اسماعيلي ۱۵۰۴۹۳۲۲۴
۹۶/۷/۲ دکتر مصطفي اسدالهي
دکتر حسن بلخاري قهي
تاثير گرافيك‌ديزاين در بهبود عملكرد و زيبايي رسانه‌هاي ديجيتال ارتباط تصويري کارشناسي ارشد محدثه زينلي ۱۵۰۵۹۳۰۳۲
۹۶/۷/۱ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي رابطه اهرم مالي غيربهينه، كيفيت سود و رويكرد تأمين مالي حسابداري کارشناسي ارشد مهدي ستاري ملكي ۱۵۰۲۹۲۵۴۵
۹۶/۶/۳۰ دکتر مهران فاطمي نيا
دکتر نسرين مقدم
طراحي كاربر محور مبتني بر استاندارد 13407 در طراحي محصول مطالعه موردي: چاپگر سه بعدي DLP طراحي صنعتي کارشناسي ارشد محمدرضا صديقي ۱۵۰۵۹۳۱۰۲
۹۶/۶/۳۰ دکتر نسرين مقدم
دکتر ابراهيم باقري طالقاني
طراحي سرپناه قابل حمل براي افراد بي خانمان با رويكرد طراحي پايدار طراحي صنعتي کارشناسي ارشد بابك بنايي ۱۵۰۵۹۴۰۱۹
۹۶/۶/۳۰ دکتر ابراهيم باقري طالقاني
دکتر نسرين مقدم
طراحي دستگاه پرورش قارچ خوراكي براي ايجاد كسب و كار طراحي صنعتي کارشناسي ارشد سيدكميل ميركريمي ۱۵۰۵۹۴۱۱۳
۹۶/۶/۲۹ دکتر سيدابوالقاسم ميرا
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي نقش فرهنگ و ارزش هاي غالب فرهنگي جامعه ايران ( شهر تهران ) در شكل دهي رفتار خريد مصرف كنندگان كالاهاي مصرفي مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد مصطفي فلاحت پيشه ۱۵۰۲۹۲۲۳۱
۹۶/۶/۲۹ دکتر محمدمهدي نصيري خوانساري مدل‌سازي رياضي جديد براي زمان‌بندي از مدار خارج شدن نيروگاه‌هاي هسته‌اي مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد ناهيد احمري ۱۵۰۴۹۳۱۲۸
۹۶/۶/۲۹ دکتر موسي آيتي طراحي‌وپياده‌سازي‌الگوريتم‌تشخيص‌عيب‌بيرينگ‌درموتورهاي‌كششي‌القائي‌قطارهاي‌متروتهران‌براساس‌داده هاي‌ واقعي مهندسي مكاترونيك کارشناسي ارشد سكينه هاشمي ۱۵۰۴۹۳۱۲۵
۹۶/۶/۲۹ دکتر محمود محمدطاهري آناليز، شبيه سازي و طراحي يك آنتن آرايه فازي پهن باند با نسبت گلبرگ اصلي به فرعي بهينه مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد سحر مولاي ۱۵۰۴۹۳۱۱۰
۹۶/۶/۲۹ دکتر سيدمحمد فدوي نقش ساختار مدل هنري اوريگامي، در نمايش و بيان ارتباط بصري ارتباط تصويري کارشناسي ارشد اميرحسين خوشدوني فراهاني ۱۵۰۵۹۳۰۸۷
۹۶/۶/۲۹ دکتر حسن بلخاري قهي
دکتر مصطفي اسدالهي
نقش پرنده ي طاووس از جنبه هاي نمادين در طراحي گرافيك ايران ارتباط تصويري کارشناسي ارشد عسل حاتمي ۱۵۰۵۹۳۰۸۲
۹۶/۶/۲۹ دکتر رقيه جدا بهبود بهره وري انرژي شبكه بي سيم سلولي نامتجانس در محيط شبكه هوشمند با استفاده از منابع تجديد پذير مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد پژمان دادنام ۱۵۰۴۹۳۱۹۹
۹۶/۶/۲۹ دکتر مهدي شريفي
دکتر عباس نرگسيان
بررسي تاثير رسانه‌هاي اجتماعي آنلاين بر شهرت سازماني شركت‌هاي خودروسازي (مورد مطالعه‌: ايران خودرو) مديريت رسانه کارشناسي ارشد مينا معمارطلوعي ۱۵۰۲۹۳۶۰۰
۹۶/۶/۲۹ دکتر مهدي تيموري بررسي پايداري شبكه هاي LTE در برابر اختلال هوشمند مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد نفيسه بيكي حسن ۱۵۰۴۹۳۱۹۸
۹۶/۶/۲۹ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد حقيقي
بررسي تاثير مسئوليت‌پذيري اجتماعي سازمان بر اعتماد، هزينه تغيير درك ‏شده و تبليغات شفاهي مشتريان بانك پارسيان مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد حميد پيروزمند ۱۵۰۲۹۳۱۲۶
۹۶/۶/۲۹ دکتر مصطفي گودرزي
دکتر محمدرضا دوست محمدي
فنون و تمهيدات طراحي و ساخت موشن گرافيك ارتباط تصويري کارشناسي ارشد زهرا بهبودي ۱۵۰۵۹۳۰۱۳
۹۶/۶/۲۹ دکتر رقيه جدا مديريت منابع راديويي متمركز و غير متمركز با پيكربندي پوياي الگوي TDD براي UL/DL در شبكه هاي ناهمگن نسل پنجم مخابرات سيار مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد هوار بطحايي ۱۵۰۴۹۳۱۹۷
۹۶/۶/۲۹ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر نسترن حاجي حيدري
ارائه چارچوبي مفهومي جهت پياده سازي مديريت فرآيند كسب و كار در سازمانهاي ايراني مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد ويدا پورعبداله فرشچي ۱۵۰۲۹۴۱۹۹
۹۶/۶/۲۹ دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر حسين صفري
شناسايي عوامل كليدي موثر بر ارزيابي عملكرد زنجيره تامين و اولويت بندي راهكارهاي بهبود عملكرد آن (مطالعه ي موردي صنعت توليد روغن نباتي-شركت صنعتي بهشهر) مديريت صنعتي کارشناسي ارشد الهام ملامهرعلي زاده ۱۵۰۲۹۳۳۴۲
۹۶/۶/۲۹ دکتر محمد خبيري
دکتر ابراهيم عليدوست
ارتباط ارزشهاي اخلاقي با كيفيت خدمات و وفاداري مشتريان باشگاههاي ورزشي استان كرمان بر مبناي مدل سروكوال مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش کارشناسي ارشد علي شيخ فخرالديني ۱۵۰۲۹۴۴۳۷
۹۶/۶/۲۹ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر سيروس چوبينه
اثر تمرين هوازي پيش از القاي آلزايمر بر كالمودولين كيناز فسفاتاز و كلسينورين در هيپوكمپرت هاي نر نژاد ويستار فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي کارشناسي ارشد مهرارا صوري ۱۵۰۲۹۴۴۶۱
۹۶/۶/۲۹ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر امين دهقان قهفرخي
ارزيابي مهارتهاي حرفه اي دبيران ورزش مقطع متوسطه شهر كرج مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي کارشناسي ارشد ابوالفضل كوه خيل ۱۵۰۲۹۴۵۹۵
۹۶/۶/۲۹ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر فرخنده جبل عاملي
ارزيابي ريسك اعتباري مشتريان بانك گردشگري با استفاده از روش رگرسيون لاجيت علوم اقتصادي کارشناسي ارشد عاطفه صلواتي ۱۵۰۲۹۴۴۶۰
۹۶/۶/۲۹ دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر نسترن حاجي حيدري
ارزيابي الزامات و پيش نيازهاي راه اندازي تجارت الكترونيكي در صنعت تاسيسات با رويكرد فازي ديميتل مديريت صنعتي کارشناسي ارشد پوريا مصلح ۱۵۰۲۹۳۵۹۷
۹۶/۶/۲۹ دکتر فريبرز جولاي ارائه يك مدل مكان يابي- مسير يابي همزمان در زنجيره تامين پايدار با در نظر گرفتن حمل و نقل مواد خطرناك مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها کارشناسي ارشد نيلوفر البرزي عراقي ۱۵۰۴۹۴۰۳۲
۹۶/۶/۲۹ دکتر محمد يكرنگي مطالعه تطبيقي معاونت در جرم در حقوق ايران و انگلستان حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد محمد كلهري ۱۵۰۳۹۴۲۲۵
۹۶/۶/۲۹ دکتر محمود باقري
دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
ساختار حقوقي شركت تعاوني اعتبار حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد فرزانه پارساخصال ۱۵۰۳۹۳۱۴۲
۹۶/۶/۲۹ دکتر ميترا عزتي
دکتر سيدمحمد ميركمالي
بررسي رابطه بين راهبردهاي مديريت تعارض وسلامت سازماني مدارس مقطع متوسطه اول شهرستان شهرياراز ديد گاه معلمان مديريت آموزشي کارشناسي ارشد حميرا عابدين زاده چاورچي ۱۵۰۲۹۳۵۴۳
۹۶/۶/۲۹ دکتر محمود مهدوي حمايت پيشگيرانه از فرزندان صغير محكومان به حبس با تاكيد برنقش انجمن حمايت از زندانيان حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد امير ملكان ۱۵۰۳۹۳۲۱۱
۹۶/۶/۲۹ دکتر موسي آيتي دسته‌بندي و تشخيص تومور مغزي بر اساس تصاوير MRI با استفاده از شبكه‌هاي عصبي كانولوشني مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد امين كبيراناركي ۱۵۰۴۹۴۱۹۶
۹۶/۶/۲۹ دکتر ميترا عزتي
دکتر سيدمحمد ميركمالي
بررسي رابطه هوش هيجاني ورفتار شهروندي سازماني مديران مقطع ابتدايي شهرستان رباط كريم مديريت آموزشي کارشناسي ارشد محمدرضا خيرمندپاريزي ۱۵۰۲۹۳۴۹۶
۹۶/۶/۲۹ دکتر احمد سعيدنيا بازآفريني و توانمند سازي بافت كهن شهري با تاكيد بر شهرسازي مدرن ، نمونه موردي شهر بابلسر برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد مجتبي قدمي جوجاده ۱۵۰۵۹۴۰۸۶
۹۶/۶/۲۹ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
بررسي عوامل مؤثر بر برند سازي براي شركت هاي ارائه دهنده خدمات تأسيسات ساختماني بارويكرد بازاريابي سبز مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد رويا نقيب زاده ۱۵۰۲۹۳۶۱۵
۹۶/۶/۲۹ دکتر فرشاد نوريان طراحي فضاهاي شهري در مناطق در حال توسعه بر اساس معيارهاي سرزندگي شهري (مورد پژوهشي: خيابان شهيد پرويز جوزاني، منطقه ۲۲ تهران) طراحي شهري کارشناسي ارشد جيران سندي ۱۵۰۵۹۴۰۶۴
۹۶/۶/۲۹ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مكانيسم هاي حاكميت شركتي، معاملات شخصي و عملكرد شركت حسابداري کارشناسي ارشد محمد وحيدنيا ۱۵۰۲۹۳۶۲۰
۹۶/۶/۲۸ دکتر عليرضا دانش مهر مدلسازي رياضي اثر فاكتورهاي ماتريكس خارج سلولي بر روي پيشرفت سرطان سينه مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد سيده ترانه شكراللهي ۱۵۰۴۹۳۱۶۸
۹۶/۶/۲۸ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي رابطه ميان رويكرد بازاريابي رابطه مند و وفاداري مشتريان در شركتهاي ارايه دهنده خدمات دسترسي به اينترنت مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد سيدكامياب راسخ قائم مقامي ۱۵۰۲۹۳۱۸۵
۹۶/۶/۲۸ دکتر محمدرضا نيكبخت
دکتر منصور مومني
دکتر يحيي حساس يگانه
عنوان ارائه مدل تبيين كيفيت حسابرسي مستقل حسابداري دکتري اميد محمودي خوشرو ۱۵۰۲۹۱۴۰۷
۹۶/۶/۲۸ دکتر محمد ابويي اردكان
دکتر حسين صفري
رائه مدلي براي هم راستايي بين مدل كسب و كار و استراتژي رقابتي مديريت صنعتي کارشناسي ارشد مرضيه مهرگان ۱۵۰۲۹۳۳۵۱
۹۶/۶/۲۸ دکتر امير مانيان
دکتر سعيد روحاني
بررسي تاثير رايانش ابري بر توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط در شركتهاي دانش بنيان مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد اكبر روشن ضمير ۱۵۰۲۹۴۳۷۶
۹۶/۶/۲۸ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مطالعه پديدار شناختي تجارب زيسته كاركنان از فرايند جامعه پذيري سازماني در شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا مديريت اجرايي کارشناسي ارشد حامد ثاقب ۱۵۰۲۹۳۴۶۴
۹۶/۶/۲۸ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مطالعه پديدار شناختي تجارب زيسته كاركنان از پديده فلات شغلي در ميان كاركنان بانك تجارت شهر تهران مديريت اجرايي کارشناسي ارشد رويا صيامي ملكي ۱۵۰۲۹۳۲۴۶
۹۶/۶/۲۸ دکتر كاوه مهراني
دکتر محمد مرادي
بررسي رابطه ساختار مالكيت بر سررسيد بدهي‌ها حسابداري کارشناسي ارشد علي لوني ۱۵۰۲۹۳۵۸۵
۹۶/۶/۲۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر امير خانلري
بررسي قصد خريد محصولات بسته بندي شده سبز در ميان مصرف كنندگان جوان ايراني مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد شهرزادسادات موسوي مرندي ۱۵۰۲۹۴۷۰۰
۹۶/۶/۲۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي نقش قابليتهاي تكنولوژي بر موفقيت محصول جديد در صنعت داروسازي مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد سيدجواد موسوي زاده ۱۵۰۲۹۴۶۹۸
۹۶/۶/۲۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي عوامل تاثيرگذار بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتريان در بازاريابي بين الملل مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد سيدحسن كاظميان ۱۵۰۲۹۳۵۶۹
۹۶/۶/۲۸ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر مجتبي اميري
طراحي الگوي نقشه استراتژيك براي دستگاه هاي فرهنگي مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد محمدسعيد غلامي مرحقي ۱۵۰۲۹۳۵۵۴
۹۶/۶/۲۸ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر محسن ابراهيمي
بررسي ساختار بازار فرش دست باف علوم اقتصادي کارشناسي ارشد كيارش فاضل ۱۵۰۲۹۴۵۲۶
۹۶/۶/۲۸ دکتر محمدرضا فراهاني بررسي اثر پارامترهاي فرايند FSP در آلياژ آلومينيوم 5052 تقويت شده با استفاده از ذرات نانو مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد محسن ابيار ۱۵۰۴۹۴۰۱۲
۹۶/۶/۲۸ دکتر رضا طجرلو
دکتر محسن صادقي
بررسي تطبيقي نظام حل و فصل اختلافات مربوط به دعاوي رقابت درحقوق ايران وحقوق اتحاديه اروپا حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد ارزو رضائي پور ۱۵۰۳۹۳۱۵۷
۹۶/۶/۲۸ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
شناسايي ارزش هاي محوري برند بانك ملت مبتني بر رويكرد برندسازي داخلي مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد علي فرهي فريماني ۱۵۰۲۹۳۲۸۷
۹۶/۶/۲۸ دکتر وحيد اصفهانيان آناليز حساسيت پارامترهاي مؤثر بر كمپرسور رفت و برگشتي مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد هادي تبسمي ۱۵۰۴۹۴۰۶۰
۹۶/۶/۲۸ دکتر حسن باديني
دکتر محمود باقري
بحران نمايندگي در حقوق شركتهاي تجاري حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد سيدحسين قايمي اسكويي ۱۵۰۳۹۳۱۰۳
۹۶/۶/۲۸ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
اندازه گيري ارزش برند، مورد كاوي برند شركت پارس خودرو مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد شاهين ارپناهي ايستادگي ۱۵۰۲۹۳۴۲۳
۹۶/۶/۲۸ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
پيش‌بيني رشد شناختي- هيجاني- اجتماعي كودكان بر اساس سبك هاي فرزندپروري، سبك هاي دلبستگي و سلامت رواني والدين روانشناسي باليني کارشناسي ارشد اناهيتا شكركن ۱۵۰۲۹۴۴۳۱
۹۶/۶/۲۸ دکتر رضا رستمي
دکتر محمدعلي بشارت
دکتر شهربانو قهاري
مقايسه‌ي راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان، استحكام من و خود-كارآمدي در زنان قرباني خشونت همسر و عادي روانشناسي باليني کارشناسي ارشد معصومه كرمي راد ۱۵۰۲۹۴۵۸۳