فرم خام پروپوزال

نکته: براي برخي از رشته ها و مقاطع فرم خام پايان نامه در حال تهيه است. براي اين رشته ها در ستون فرم خام عبارت «موجود نيست» ذکر شده است.

مقطع:

فرم خام مقطع نام رشته رديف
موجود نيست کارشناسي ارشد آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - حركات اصلاحي ۱
کارشناسي ارشد شيمي كاربردي - پليمر ۲
کارشناسي ارشد شيمي گرايش شيمي كاربردي ۳
موجود نيست کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني - تجارت الكترونيك ۴
کارشناسي ارشد مديريت دولتي - مديريت رفتار سازماني ۵
موجود نيست کارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي ۶
موجود نيست کارشناسي ارشد مديريت صنعتي - توليد و عمليات ۷
کارشناسي ارشد مديريت كسب و كار گرايش استراتژي ۸
کارشناسي ارشد مديريت كسب و كار گرايش بازايابي ۹
کارشناسي ارشد مديريت منابع انساني - مديريت استراتژيك منابع انساني ۱۰
کارشناسي ارشد مهندسي داروسازي ۱۱
موجود نيست دکتري جامعه شناسي - جامعه شناسي اقتصادي و توسعه ۱۲
موجود نيست دکتري جغرافياي سياسي - سازمان سياسي فضا ۱۳
دکتري شيمي كاربردي - پليمر ۱۴
موجود نيست دکتري مديريت صنعتي - تحقيق در عمليات ۱۵
موجود نيست دکتري مديريت صنعتي - توليد و عمليات ۱۶
موجود نيست دکتري مديريت صنعتي - مالي ۱۷
موجود نيست دکتري مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمان ها و رويداد هاي ورزشي ۱۸
کارشناسي ارشد شيمي كاربردي (خاتمه يافته) ۱۹
کارشناسي ارشد علوم و فناوري نانو - نانو شيمي ۲۰
کارشناسي ارشد نانو شيمي ۲۱
دکتري شيمي كاربردي (خاتمه يافته) ۲۲
دکتري نانو شيمي ۲۳
کارشناسي ارشد آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - امدادگر ورزشي ۲۴
کارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي‌ (خاتمه يافته) ۲۵
کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري ۲۶
کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري - برنامه ريزي گردشگري منطقه اي ۲۷
کارشناسي ارشد جغرافياي سياسي ۲۸
کارشناسي ارشد حسابداري ۲۹
کارشناسي ارشد روانشناسي بالينِي ۳۰
کارشناسي ارشد روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي ۳۱
کارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي ۳۲
کارشناسي ارشد علوم اجتماعي - جامعه شناسي ۳۳
کارشناسي ارشد علوم ارتباطات اجتماعي ۳۴
کارشناسي ارشد علوم اقتصادي ۳۵
کارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض ۳۶
کارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي كاربردي ۳۷
کارشناسي ارشد فيزيولوژي‌ ورزشي‌ ۳۸
موجود نيست کارشناسي ارشد كارآفريني - سازماني ۳۹
موجود نيست کارشناسي ارشد كارآفريني - فناوري ۴۰
کارشناسي ارشد كارآفريني - كسب و كار جديد ۴۱
کارشناسي ارشد مديريت MBA - استراتژي ۴۲
کارشناسي ارشد مديريت MBA - مديريت بازاريابي ۴۳
کارشناسي ارشد مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) ۴۴
کارشناسي ارشد مديريت آموزشي ۴۵
کارشناسي ارشد مديريت اجرايي ۴۶
کارشناسي ارشد مديريت امور شهري ۴۷
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني ۴۸
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني - بازاريابي ۴۹
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي ۵۰
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني - مديريت بيمه ۵۱
کارشناسي ارشد مديريت دولتي (خاتمه يافته) ۵۲
کارشناسي ارشد مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي ۵۳
کارشناسي ارشد مديريت دولتي - مديريت نيروي انساني ۵۴
کارشناسي ارشد مديريت رسانه ۵۵
کارشناسي ارشد مديريت صنعتي ۵۶
کارشناسي ارشد مديريت صنعتي - تحقيق در عمليات ۵۷
کارشناسي ارشد مديريت صنعتي - توليد ۵۸
کارشناسي ارشد مديريت كسب و كار MBA - استراتژي ۵۹
کارشناسي ارشد مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي ۶۰
کارشناسي ارشد مديريت مالي ۶۱
کارشناسي ارشد مديريت منابع انساني ۶۲
کارشناسي ارشد مديريت منابع انساني - منابع انساني بين الملل ۶۳
کارشناسي ارشد مديريت ورزشي ۶۴
کارشناسي ارشد مديريت ورزشي - مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي ۶۵
کارشناسي ارشد مديريت ورزشي - مديريت بازاريابي در ورزش ۶۶
دکتري آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - حركات اصلاحي ۶۷
دکتري برنامه ريزي و مديريت ورزشي ۶۸
دکتري جامعه شناسي ۶۹
دکتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري ۷۰
دکتري جغرافياي سياسي ۷۱
دکتري حسابداري ۷۲
دکتري رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ ۷۳
دکتري رفتار حركتي - يادگيري حركتي ۷۴
دکتري تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي ۷۵
دکتري تربيت بدني و علوم ورزشي - برنامه ريزي و مديريت ورزشي ۷۶
دکتري تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي ۷۷
دکتري تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي ۷۸
دکتري علوم اقتصادي ۷۹
دکتري فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس ۸۰
دکتري مديريت - تحقيق در عمليات ۸۱
دکتري مديريت - مديريت رسانه اي ۸۲
دکتري مديريت - مديريت توليد و عمليات ۸۳
دکتري مديريت - مديريت مالي ۸۴
دکتري مديريت - مديريت منابع انساني ۸۵
دکتري مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي ۸۶
دکتري مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني ۸۷
دکتري مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي ۸۸
دکتري مديريت دولتي - مديريت منابع انساني ۸۹
دکتري مديريت رسانه اي ۹۰
دکتري مديريت تكنولوژي ۹۱
دکتري مديريت تكنولوژي - مديريت نوآوري ۹۲
دکتري مديريت ورزشي ۹۳
کارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي ۹۴
کارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي ۹۵
موجود نيست کارشناسي ارشد ايرانشناسي - ايرانشناسي عمومي ۹۶
کارشناسي ارشد حقوق بين الملل ۹۷
کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ۹۸
کارشناسي ارشد حقوق خصوصي ۹۹
کارشناسي ارشد حقوق تجاري اقتصادي بين المللي ۱۰۰
کارشناسي ارشد حقوق عمومي ۱۰۱
کارشناسي ارشد حقوق مالكيت فكري ۱۰۲
کارشناسي ارشد حقوق نفت و گاز ۱۰۳
کارشناسي ارشد زبان و ادبيات انگليسي ۱۰۴
دکتري آموزش زبان انگليسي ۱۰۵
دکتري الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي ۱۰۶
دکتري حقوق بين الملل عمومي ۱۰۷
دکتري حقوق خصوصي ۱۰۸
دکتري حقوق عمومي ۱۰۹
دکتري زبان و ادبيات انگليسي ۱۱۰
موجود نيست دکتري زبان و ادبيات عرب ۱۱۱
دکتري زبان و ادبيات فارسي ۱۱۲
کارشناسي ارشد مديريت در‌ سوانح طبيعي‌ ۱۱۳
کارشناسي ارشد مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) ۱۱۴
کارشناسي ارشد مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست ۱۱۵
کارشناسي ارشد مهندسي شيمي - داروسازي ۱۱۶
کارشناسي ارشد مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها ۱۱۷
کارشناسي ارشد مهندسي صنايع - صنايع ۱۱۸
کارشناسي ارشد مهندسي طراحي محيط زيست ۱۱۹
کارشناسي ارشد مهندسي مكاترونيك ۱۲۰
کارشناسي ارشد مهندسي مكانيك - ساخت و توليد ۱۲۱
کارشناسي ارشد مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي ۱۲۲
کارشناسي ارشد مهندسي مكانيك - تبديل انرژي ۱۲۳
کارشناسي ارشد مهندسي نفت (خاتمه يافته) ۱۲۴
دکتري مهندسي صنايع ۱۲۵
دکتري مهندسي متالورژي و مواد ۱۲۶
کارشناسي ارشد ارتباط تصويري ۱۲۷
کارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري ۱۲۸
کارشناسي ارشد طراحي شهري ۱۲۹
کارشناسي ارشد طراحي صنعتي ۱۳۰
کارشناسي ارشد تصوير متحرك (انيميشن) (خاتمه يافته) ۱۳۱
کارشناسي ارشد مهندسي معماري ۱۳۲
کارشناسي ارشد محيط زيست - برنامه ريزي ۱۳۳
دکتري محيط زيست - برنامه ريزي ۱۳۴

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.