كارشناسان واحدهاي آموزش و پژوهش

كارشناسان آموزش آماده پاسخگويي به شما دانشجويان و متقاضيان محترم مي باشند.

دانشجويان و متقاضيان مي توانند با توجه به رشته تحصيلي مورد نظر خود كارشناس مربوطه را از زير انتخاب نموده و از طريق تلفن، پست الكترونيك و يا گذاشتن پيغام با ايشان در تماس باشند.

در صورت مراجعه حضوري اتاق آموزش جهت دسترسي سريع شما در طبقه 3  قرار دارد.

مرضيه شهرابي فراهاني نام و نام خانودگي:
 كارشناس آموزش سمت:

كارشناسي ارشد و دكتري رشته هاي:

مديريت كسب و كار MBA ( همه گرايش ها ) - مديريت بازرگاني ( همه گرايش ها ) - محيط زيست ( همه گرايش ها ) - شيمي گرايش نانو شيمي ، كاربردي - پليمر.

مسئول رشته هاي:

88390881 

آيين نامه هاي آموزشي

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش (براي دانشجويان)

ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 12 ( دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. )

ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 15:30

تلفن:
 

رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 

گذاشتن پيغام   دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود فقط از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد.

 

 

پيغام:
مهدي فرخي نام و نام خانودگي:
كارشناس فارغ التحصيلي
سمت:

 امور فارغ التحصيلي

مسئول رشته هاي:

88390881 

آيين نامه هاي آموزشي

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش (براي دانشجويان)

راهنماي امور فارغ التحصيلي

ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 12 ( دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. )

ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 15:30


تلفن:
 

رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 

گذاشتن پيغام   دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود فقط از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد.

پيغام:

 

 

فرشته حسيني شريف نام و نام خانودگي:
كارشناس آموزش سمت:

كارشناسي ارشد و دكتري رشته هاي:

حقوق ( همه گرايش ها)- ايرانشناسي -زبان و ادبيات فارسي -زبان و ادبيات عربي -  الهيات و فقه - كارآفريني( همه گرايش ها).

مسئول رشته هاي:

88955435

آيين نامه هاي آموزشي

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش (براي دانشجويان)

ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 12 ( دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. )

ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 15:30


تلفن:
 

 

رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 

گذاشتن پيغام   دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود فقط از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد.

پيغام:

 


امير امرايي نام و نام خانودگي:
كارشناس آموزش سمت:

كارشناسي ارشد و دكتري رشته هاي:

هنر و معماري- طراحي شهري- برنامه ريزي شهري- طراحي صنعتي- ارتباط تصويري - تصوير متحرك-  زبان و ادبيات انگليسي- آموزش زبان انگليسي- جغرافيا و برنامه ريزي شهري( همه گرايش ها ).

 زبان و ادبيات انگليسي- آموزش زبان انگليسي جغرافيا و برنامه ريزي شهري- جغرافياي سياسي- مهندسي مكانيك ( همه گرايش ها ).

مسئول رشته هاي:

88390885

آيين نامه هاي آموزشي

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش (براي دانشجويان)

ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 12 ( دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. )

ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 15:30

تلفن:
amrae.amir@ut.ac.ir رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات   دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود فقط از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد.

گذاشتن پيغام

پيغام:

 

 

آرش كريمي پناهان نام و نام خانودگي:
كارشناس آموزش سمت:

كارشناسي ارشد و دكتري رشته هاي:

 مديريت مالي -  حسابداري -مديريت دولتي - مديريت امور شهري - مديريت اجرايي - مهندسي شيمي گرايش داروسازي - مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم - مهندسي مواد و متالوژي -  مديريت دولتي - مديريت مالي -  حسابداري ( همه گرايش ها ).

مسئول رشته هاي:

88985166

آيين نامه هاي آموزشي

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش (براي دانشجويان)

ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 12 ( دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. )

ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 15:30

تلفن:
panahan@ut.ac.ir رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 

گذاشتن پيغام

پيغام:

 

آيناز نوري نام و نام خانودگي:
رئيس واحد پژوهش
سمت:
  مسئول رشته هاي:

آيين نامه هاي آموزشي

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش (براي دانشجويان)

راهنماي انتخاب استاد راهنما

راهنماي بارگزاري پروپوزال

راهنماي بارگزاري پايان نامه يا رساله

فرم هاي پژوهشي

ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 12 ( دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. )

ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 15:30

تلفن:

 

88390882

رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 

گذاشتن پيغام

پيغام:

فاطمه پورباقري

نام و نام خانودگي:
كارشناس آموزش سمت:

كارشناسي ارشد و دكتري رشته هاي :

علوم اقتصادي( همه گرايش ها )- تربيت بدني و علوم ورزشي ( همه گرايش ها )- جامعه شناسي و علوم ارتباطات( همه گرايش ها ) - روانشناسي و مديريت آموزشي ( همه گرايش ها )-مهندسي صنايع ( همه گرايش ها ).

مسئول رشته هاي:

88390884

آيين نامه هاي آموزشي

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش (براي دانشجويان)

ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 12 ( دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. )

ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 15:30

تلفن:

رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 

گذاشتن پيغام

پيغام:

 

پرستو آل خميس نام و نام خانودگي:
حق التدريس و حق التحقيق
سمت:
  مسئول رشته هاي:

88955435

آيين نامه هاي آموزشي

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش (براي دانشجويان)

دانشجويان گرامي براي امور پژوهشي خود فقط با خانم بنايي مكاتبه نماييد

ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 12 ( دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. )

ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 15:30

تلفن:

رايانامه:

 

پيغام:

 

الهام بنايي نام و نام خانودگي:
كارشناس واحد پژوهشي ،امور دفاع
سمت:

پايان نامه: همه رشته ها

مسئول رشته هاي:

88390882

آيين نامه هاي آموزشي

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش (براي دانشجويان)

راهنماي انتخاب استاد راهنما

راهنماي بارگزاري پروپوزال

راهنماي بارگزاري پايان نامه يا رساله

فرم هاي پژوهشي


ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 12 ( دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. )

ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 15:30

تلفن:
 banaee.e@ut.ac.ir رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 


گذاشتن پيغام

پيغام:

 

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.