پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۵۶۷ mehdi etemadi fard مهدي اعتمادي فرد

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
علوم اجتماعي دانشکده 
گروه جامعه شناسي گروه 
جامعه شناسي رشته
جامعه شناسي گرايش
استاديار مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تهران -ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
دانشگاه تهران جامعه شناسي دكتري ۱

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۱/۰۷ تهران-ايران عضو هيئت داوران بخش بينالملل جشنواره بينالمللي رسانههاي ديجيتال ۱
۱۳۹۳/۰۶ تهران-ايران معاونت دانشجويي و فرهنگي ۲
۱۳۹۴/۰۲ ۱۳۹۴/۰۲ تهران-ايران دبير همايش هشتدهه علوم اجتماعي در دانشگاه تهران ۳
۱۳۹۵/۰۱ تهران-ايران رئيس كرسي سلامت اجتماعي و راهبردهاي آن براي جلوگيري از مشكلات اجتماعي در ايران از طرف يونسكو در دانشگاه تهران ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.