پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۵۱۶ alie kazemi عاليه كاظمي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده مديريت و حسابداري دانشکده 
گروه مديريت صنعتي گروه 
مديريت رشته
مديريت صنعتي گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
61117771 تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تهران -ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۸۱ اصفهان-ايران اصفهان مديريت صنعتي كار شناسي ۱
۱۳۸۴ تهران -ايران دانشگاه تهران مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات كار شناسي ارشد ۲
۱۳۹۰ تهران -ايران دانشگاه تهران مديريت تحقيق در عمليات دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۳/۰۹ تهران-ايران دانشگاه تهران ماينده دانشكده مديريت در شوراي هماهنگي فعاليت هاي پژوهش و فناوري دانشگاه تهران در بخش آب ۱
۱۳۹۴/۰۴ تهران-ايران دانشگاه تهران (معاون گروه مديريت صنعتي ۲

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.