پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۰۷۵ ghahreman abdeli قهرمان عبدلي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
اقتصاد و علوم اجتماعي دانشکده 
گروه اقتصاد بين رشته اي گروه 
اقتصاد رشته
اقتصاد بين رشته اي گرايش
استاد مرتبه علمي
آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۷۶ تهران-ايران دانشگاه تهران اقتصاد كارشناسي ۱
۱۳۸۰ دانشگاه تهران دانشگاه تهران اقتصاد كارشناسي ارشد ۲
دانشگاه تهران دانشگاه تهران اقتصاد دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۲/۱۲ ۱۳۹۲/۱۰ تهران-ايران رئيس موسسه توسعه و تحقيقات اقتصادي ۱
۱۳۹۶/۰۹ ۱۳۹۳/۰۹ تهران-ايران دانشگاه تهران معاون اداري و مالي دانشكده اقتصاد ۲
۱۳۹۴/۰۵ تهران-ايران دانشگاه تهران نماينده هيئت اجرايي اعضاي هيئت علمي دانشگاه ۳

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.