پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۰۷۳ Ebrahim Mosazadeh ابراهيم موسي زاده

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس فارابي پرديس 
دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشکده 
گروه حقوق عمومي گروه 
حقوق رشته
حقوق عمومي گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

پسا دكتري آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
تهران-ايران دانشگاه تهران حقوق عمومي كار شناسي ارشد ۱
تهران-ايران دانشگاه شهيد بهشتي حقوق عمومي دكتري ۲
۱۳۸۸ تهران-ايران دانشگاه تهران حقوق عمومي فوق دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۱/۱۱ ۱۳۸۸/۱۲ تهران-ايران شوراي نگهبان معاون پژوهشي مركز تحقيقات شوراي نگهبان ۱
۱۳۹۲/۰۲ ۱۳۸۹/۰۲ تهران-ايران دانشگاه تهران سرپرست مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران ۲
۱۳۹۱/۱۱ تهران-ايران عضو شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني ۳
۱۳۹۲/۱۲ ۱۳۹۱/۱۲ تهران-ايران عضو كميته بازنگري قانون مديريت خدمات كشوري ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.