پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۰۷۰ Nader Mirzadeh Kohshahi نادر ميرزاده كوهشاهي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس فارابي پرديس 
حقوق دانشکده 
گروه حقوق عمومي گروه 
حقوق رشته
حقوق عمومي گرايش
استاديار مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۷۳ ايران دانشگاه تهران علوم سياسي كارشناسي ۱
۱۳۷۶ ايران دانشگاه تهران حقوق عمومي كارشناسي ارشد ۲
۱۳۸۸ ايران دانشگاه تهران حقوق عمومي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۴/۰۷ ۱۳۹۱/۰۷ تهران-ايران دانشگاه تهران عضو هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري دانشگاه تهران ۱
۱۳۹۴/۰۶ ۱۳۹۲/۰۶ تهران-ايران مدير دفتر امور شاهد و ايثار گر دانشكده حقوق و علوم سياسي ۲
۱۳۹۵/۱۰ ۱۳۹۳/۱۰ تهران-ايران دانشگاه تهران مدير گروه حقوق عمومي و بين الملل پرديس البرز دانشگاه تهران ۳
۱۳۹۴/۱۰ تهران-ايران عضو كارگروه فرعي بازنگري و تدوين برنامه درسي رشته ((حقوق عمومي)) ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.