پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۰۲۷ Mitra Ezati ميترا عزتي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشکده 
گروه مديريت وبرنامه ريزي آموزشي گروه 
رشته
مديريت وبرنامه ريزي آموزشي گرايش
استاديار مرتبه علمي
آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
داشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۷۴ تهران-ايران شهيد بهشتي مديريت و برنامه ريزي آموزشي كار شناسي ۱
۱۳۷۷ تهران-ايران دانشگاه تهران مديريت آموزشي كارشناسي ارشد ۲
۱۳۸۸ تهران-ايران دانشگاه تهران مديريت آموزشي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۳/۰۴ ۱۳۹۲/۰۷ تهران-ايران عضويت در شوراي راهبردي جايزه ملي تعالي آموزش و توسعه ۱
۱۳۹۲/۱۱ ۱۳۹۲ تهران-ايران ارزيابي طرح پژوهشي انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه فرهنگيان ۲
۱۳۹۳/۰۹ ۱۳۹۳/۰۸ تهران-ايران شركت در هيات رئيسه همايش سلامت در پرتو قرآن ۳
۱۳۹۳/۰۴ ۱۳۹۲/۰۷ تهران-ايران عضويت در شوراي راهبردي جايزه ملي تعالي آموزش و توسعه ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.