پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۸۹۱۳ Hossein Mahdavi حسين مهدوي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم پرديس 
دانشكده شيمي دانشکده 
شيمي گروه 
شيمي رشته
پليمر گرايش
استاد مرتبه علمي
آدرس
۶۶۴۹۵۲۹۱ تلفن
۶۶۴۹۵۲۹۱ دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه شيراز-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۷۴ تهران-ايران تربيت معلم تهران شيمي كار شناسي ۱
۱۳۷۶ شيراز دانشگاه شيراز شيمي پليمر كار شناسي ارشد ۲
۱۳۸۱ شيراز دانشگاه شيراز شيمي پليمر دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۴/۰۳ ۱۳۹۱/۰۳ تهران-ايران عضو كارگروه تخصصي نظارت عالي بر اجراي سند كاتاليست ۱
۱۳۹۵/۰۶ ۱۳۹۴/۰۶ تهران-ايران دانشگاه تهران معاونت دانشجويي و فر?نگي پرديس علوم ۲
۱۳۹۶/۰۶ ۱۳۹۴/۰۶ تهران-ايران دانشگاه تهران رئيس بخش آناليز پليمر?اي آزمايشگاه مركزي پرديس علوم ۳
۱۳۹۶/۰۸ ۱۳۹۴/۰۸ تهران-ايران دانشگاه تهران عضو شوراي تخصصي علوم پايه انتشارات دانشگاه ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.