پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۵۸۸۶ Mahmoud Sheikh محمود شيخ

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس 
دانشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي دانشکده 
گروه مباني علوم انساني گروه 
تربيت بدني و علوم ورزشي رشته
تربيت‌ بدني وعلوم‌ ورزشي گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
تهران -ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
تهران -ايران تربيت معلم تربيت بدني كارشناسي ۱
تهران -ايران تربيت مدرس تربيت بدني كار شناسي ارشد ۲
تهران -ايران دانشگاه تهران تربيت بدني و علوم ورزشي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۷/۰۳ ۱۳۹۵/۰۳ تهران-ايران مدير گروه بخش رشد حركتي و آموزش تربيت بدني ۱
۱۳۹۵/۰۹ ۱۳۹۵/۰۸ تهران-ايران عضو هيات علمي رشد و يادگيري حركتي،داوري مقالات و عضو هيات رئيسه پنل تخصصي ۲
۱۳۹۵/۱۰ ۱۳۹۵/۰۹ تهران-ايران مدرس كارگاه آموزش ۳
۱۳۹۸/۰۲ ۱۳۹۶/۰۲ تهران-ايران مشاور امور آموزش و پرورش آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.