پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۳۴۹۷۲ Alireza Hajian nezhad عليرضا حاجيان نژاد

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم انساني پرديس 
دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشکده 
گروه زبان وادبيات فارسي گروه 
زبان و ادبيات فارسي رشته
زبان‌ وادبيات‌ فارسي گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
۶۱۱۱۲۵۰۴ تلفن
۶۶۴۹۱۴۳۸ دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
داشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۷۰ تهران-ايران علامه طباطبائي زبان وادبيات فارسي كار شناسي ۱
۱۳۷۳ تهران-ايران دانشگاه تربيت معلم تهران زبان وادبيات فارسي كارشناسي ارشد ۲
۱۳۷۹ تهران-ايران دانشگاه تهران زبان وادبيات فارسي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۳/۱۲ ۱۳۹۲/۱۱ تهران-ايران دانشگاه تهران مدير گروه ۱
۱۳۹۵/۰۷ ۱۳۹۳/۰۷ تهران-ايران دانشگاه تهران مديرگرايش زبان وادبيات فارسي پرديس البرز ۲
۱۳۹۵/۱۰ ۱۳۹۳/۱۰ تهران-ايران عضوگروه تخصصي علوم انساني دفترگسترش آموزش عالي ۳
۱۳۶۹/۱۰ ۱۳۹۴/۱۰ تهران-ايران دانشگاه تهران معاون مديرگروه زبان وادبيات فارسي پرديس بين المللي كيش ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.