پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۴/۷/۱۱ دفاع:
۶۵۸ شناسه:
مونا خليلي دانشجو:
بررسي ارتباط متقابل ميان نوسانات نرخ ارز و بازده سهام بانك ها دربورس اوراق بهادار تهران عنوان فارسي:
A credit risk model for Bank's portfolio & optimize the var عنوان انگليسي:

. در عصر حاضر موسسات و بازارهاي مالي وظيفه دارند كه مكانيسمي براي انتقال وجوه از پس‌انداز‌كنندگان به قرض‌گيرندگان را فراهم سازند. بر اساس نظريات اقتصادي، انباشت سرمايه يكي از عوامل مفيد و موثر بر رشد اقتصاد ملي مي‌باشد. بانك ها با تجهيز منابع سرمايه‌اي و تخصيص مطلوب آن‌ها، زمينه را براي رونق اقتصادي فراهم مي‌كند در واقع بانك ها با جمع‌آوري سرمايه‌هاي جزئي و پراكنده موجود و به كارگيري اين پس-اندازهاي راكد در امر توليد و تامين مالي موسسات و دولت، كمك شاياني به افزايش اشتغال، كنترل حجم پول نقدينگي و ..... مي‌نمايند. استمرار فعاليت بانك ها و فعاليت موثر آن ها در گرو كارايي، بهره وري، سود دهي و پاره اي از عوامل مهم ديگر است. عوامل بسياري هستند كه بر ميزان بازدهي بانكها تاثيرگذار هستند، اما از اين بين نرخ ارز از اهميت ويژه اي برخوردار بوده، از اينرو در مطالعه حاضر، مكانيسم تاثيرگذاري نوسانات نرخ ارز بر بازده صنعت بانكداري مورد بررسي قرار گرفته است.

روش تجزيه و تحليل داده‌ها در اين رساله استفاده از ابزارهاي اقتصادسنجي مي‌باشد و مدل تصريح شده براي آناليز داده‌ها، مدل خود توضيحي با وقفه هاي توزيعي گسترده ARDL است. در مطالعه حاضر، فرضيه اول تحقيق را مبني بر اثرگذاري تغييرات نرخ ارز بر بازده صنعت بانك‏ها و موسسات اعتباري در بورس اوراق بهادار را تاييد مي‌كند و مشخص مي‌كند كه رابطه‌اي معكوس بين نوسانات نرخ ارز و بازده صنعت بانكداري برقرار مي باشد. نتايج حاصل از انجام مدل تصحيح خطا نشان مي دهدكه؛ مدل همگرا بوده و از سرعت تعديل مناسبي برخوردار مي باشد. بنابراين فرضيه دوم مطالعه، مبني بر ارتباط معكوس بين بازده صنعت بانك‏ها و موسسات اعتباري در بورس اوراق بهادار و نرخ ارز نيز مورد تاييد قرار مي گيرد

چکيده:

بازده صنعت بانكداري، نرخ ارز، بازده سهام،موسسات مالي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا تهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.