پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۱۴ دفاع:
۲۶۹۹ شناسه:
علي حسيني فرزاد دانشجو:
تاثير شبكه هاي اجتماعي و شبكه هاي كسب و كار بر شناسايي فرصت هاي بين المللي شدن عنوان فارسي:
The impact of social & marketing networks on exploring opportunities for globalization عنوان انگليسي:

در كليه پروژه‌هاي عظيم، مهمترين مساله براي مديريت پروژه كنترل كردن فعاليت‌هاي انجام شده براساس اصول و برنامه زمان‌بندي تدوين شده و در‌نهايت به اتمام رساندن پروژه براساس تاريخ قرارداد مي‌باشد. كاربردي‌ترين ابزار براي اين مشكل، تدوين اصولي ساختار شكست كار (WBS) باتوجه به نوع فعاليت‌هاي تعريف شده در يك پروژه مي‌باشد. تهيه ساختار شكست كار مقوله ساده اي است، ولي اهميت فراواني دارد و بر كل كارهاي حوزه مديريت پروژه تاثير مي گذارد. بسياري از مشكلات كه در حوزه مديريت پروژه به طور عام و در برنامه ريزي و كنترل پروژه به طور خاص رخ مي دهند، به طور مستقيم يا غير مستقيم ريشه در ضعف ساختار شكست كار دارند. هدف از اين پژوهش، استفاده از روشي نوين به نام ماتريس روابط ساختار شكست كار پروژه (RWBS ) براي شناسايي كامل فعاليت ها و محدوده پروژه مي‌باشد.

چکيده:

شبكه هاي اجتماعي، شبكه هاي كسب و كار، فرصت بين المللي شدن

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مسعود كيماسي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.