پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

دفاع:
۲۶۵۸ شناسه:
حسين تيرداد دانشجو:
بررسي تأثير بازي درماني (عروسك درماني) بر افزايش مهارتهاي ارتباطي كودكان در خود مانده عنوان فارسي:
The effect of therapeutic games on the increase of social skills of children with autism عنوان انگليسي:

هدف اصلي در اين پژوهش بررسي تاثير بازي درماني(عروسك درماني) برافزايش مهارتهاي اجتماعي كودكان در خود مانده ميباشد. بدين منظور با استفاده از روش پيمايشي و با ابزار پرسشنامه به بررسي موضوع پرداخته مي شود. بيماري در خود ماندگي عبارت است از ناتواني كودك در برقراري ارتباط با مردم يا موقعيت ها . كودكان در خود مانده اغلب به عنوان كودكان آرام اشباه گرفته مي شوند زيرا توقعات زيادي از والدين خود ندارند . جامعه آماري تحقيق كودكان استثنايي مركز ........ تهران مي باشند. با توجه يه اين كه مطالعه مورد نظر مداخله اي و شبه آزمايشي مي باشد بنابراين 30 نفر از كودكان استثنايي را انتخاب و به دو گروه 15 نفري به نام هاي گروه كنترل و آزمايش تقسيم مي شوند. گروه آزمايش طي 21 جلسه تحت عروسك درماني قرار خواهند گرفت. پس از اجراي پيش آزمون، جلسات عروسك درماني انجام و يك هفته پس از اتمام آموزش پس آزمون اعمال مي گردد. همچنين روش تحليل فرضيات با تحليل كوواريانس مي باشد

چکيده:

بازي درماني(عروسك بازي)-رشد اجتماعي-خود ماندگي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامعلي افروز استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مسعود غلامعلي لواساني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.