پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۹ ساعت ۹:۳۰ در دانشكده مهندسي برق پرديس فني دانشگاه تهران دفاع:
۱۷۹۴ شناسه:
پژمان دادنام دانشجو:
بهبود بهره وري انرژي شبكه بي سيم سلولي نامتجانس در محيط شبكه هوشمند با استفاده از منابع تجديد پذير عنوان فارسي:
Improving the energy efficiency of heterogeneous wireless cellular network in the smart grid environment with using renewable sources عنوان انگليسي:

در اين پايان نامه در مورد معرفي ارتباطات بي سيم سبز با تمركز بر روي بهره‌‌وري مصرف توان ايستگاه پايه بي سيم، منابع انرژي تجديد پذير و شبكه هوشمند بحث خواهد شد. در شبكه هوشمند عرضه و تقاضا به صورت دو طرفه انجام ميگردد به اين معني كه مصرف كننده در عين حال كه مصرف كننده است ميتواند توليد كننده نيز باشد ، بدين صورت كه درون شبكه و با استفاده از آنلاين بودن قيمت‌ها ميتواند به حسب نياز انرژي را دريافت و يا به شبكه برق ارسال نمايد. پس از آن ، مديريت تطبيقي توان براي ايستگاه پايه بي‌سيم توضيح داده خواهد شد ، زماني كه منابع انرژي تجديد پذير در محيط شبكه هاي هوشمند در دسترس هستند. فرض ما آن است كه اگرچه منبع تغذيه اصلي در ايستگاه پايه بي سيم از شبكه برق است ، پانلهاي خورشيدي به عنوان يك منبع قدرت جايگزين در شرايط مناسب در نظر گرفته ميشود و به طور خاص مديريت توان شبكه هاي تلفن همراه راديو شناختي با سلول هاي كوچك يا به صورت دقيق تر مديريت تطبيقي توان در شبكه هاي نامتجانس بر اساس سلول كوچك در محيط شبكه هاي هوشمند بحث خواهد گرديد كه استقرار شبكه هاي ناهمگن بر اساس سلول كوچك يك روش مهم براي افزايش بهره وري انرژي است . كنترل تطبيقي مديريت برق داراي يك مكانيسم تصميم گيري بر روي منبع تغذيه از منبع تجديد پذير و شبكه برق به باتري و ايستگاه پايه بي سيم است . كنترل تطبيقي مديريت انرژي و توان ، بهره گيري از اطلاعات در بهينه سازي تصميم با هدف به حداقل رساندن هزينه ايستگاه قدرت ميباشد در حالي كه انتشار ماكروسلها براي پوشش منطقه بزرگ كارآمد هستند ، سلول هاي كوچك مستقر شده به ارائه نرخ هاي داده اي بالاتر و همچنين افزايش پوشش براي پاسخگويي به ارتباطات چند رسانه اي مورد استفاده قرار ميگيرند . در حقيقت در اين پايان نامه تدوين مشكلات برق، كاهش قيمت تمام شده ، بهره وري انرژي ، تخصيص توان و مديريت را مورد بررسي قرار ميدهيم و در نهايت نتايج طرح پيشنهادي كه نشان از كاهش قابل توجه هزينه عملياتي و مصرف انرژي و به تبع آن كاهش انتشار گاز CO2 در شبكه هاي سلولي نامتجانس است ارئه خواهد شد.

چکيده:

بهره وري انرژي، شبكه بي سيم سلولي نامتجانس، شبكه هوشمند ، منابع تجديد پذير

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رقيه جدا استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

خلاصه ISBN سال انتشار مکان نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان نوع رديف

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.