پايان نامه هاي دفاع شده  
۳۶۲ مورد گروه:
تاريخ دفاع راهنما / مشاور رشته عنوان مقطع نام کامل ش.د
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر علي اصغر پور عزت
دکتر حامد وارث
مديريت MBA - استراتژي روايتگري داستان دانشكده مديريت خوب براي آينده کارشناسي ارشد احمد نعيمي ۱۵۰۲۹۲۶۸۵
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر حنان عموزاد مهديرجي
مديريت صنعتي ارائه مدلي به منظور موازنه زمان و هزينه پروژه‌ها در حالت عدم قطعيت کارشناسي ارشد هدي اكوچكيان ۱۵۰۲۹۳۴۳۶
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت بازرگاني تاثير قيمتهاي پايين و تخفيف، بر ادراك مصرف كننده از كيفيت برند. از منظر اقدام انتخابي کارشناسي ارشد محمدهادي مرادي هرندي ۱۵۰۲۹۳۳۳۴
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر محسن نظري
دکتر طهمورث حسنقلي پور
مديريت بازرگاني ارزش ادراكي مشتري از ويژگي هاي ساختمان سبز و تاثير آن بر تمايل خريد کارشناسي ارشد مارال نادرپوركوهي ۱۵۰۲۹۳۶۰۷
۹۵/۱۱/۲۷ دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر منصور مومني
مديريت صنعتي شناسايي وارزيابي ريسك هاي زنجيره تامين واولويت بندي استراتژي هاي مقابله با ان در صنعت فولاد کارشناسي ارشد ساناز پيكاني ۱۵۰۲۹۳۴۶۰
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر امير مانيان
مديريت MBA - استراتژي بررسي و شناسايي چالشها و الزامات مديريت از راه دور در پروژه هاي عمراني در صنعت ساختماني كشور کارشناسي ارشد حسين سميعي ۱۵۰۲۹۲۵۵۲
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر علي محقر
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر جعفر حيدري
مديريت - مديريت توليد و عمليات طراحي شبكه زنجيره تامين پايدار در شرايط اختلالات تصادفي تسهيلات و عدم قطعيت دکتري حسين جنتي فر ۱۵۰۲۹۲۴۲۴
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر آرين قلي پور
دکتر علي اصغر پور عزت
مديريت MBA - استراتژي ارايه راهكارهايي در جهت كاهش پيامدهاي منفي حاصل از كنترل احساس خشم در سازمان هاي خدماتي (مطالعه موردي: سازمان بهشت زهرا(س)) کارشناسي ارشد كيميا ميرزايي متين ۱۵۰۲۹۲۳۱۵
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر عباس منوريان
مديريت MBA - استراتژي شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر در اجراي موفق استراتژي، مورد مطالعه:بانك ملت کارشناسي ارشد فرنوش حلوايي فرد ۱۵۰۲۹۲۰۹۳
۹۵/۱۱/۲۵ دکتر امير مانيان
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت بازرگاني بررسي عوامل موثر بر آمادگي تجارت الكترونيك بين بنگاهي (مطالعه موردي بازار پوشاك) کارشناسي ارشد مجتبي گودرزي ۱۵۰۲۹۳۳۱۸
۹۵/۱۱/۲۳ دکتر محمد حقيقي
دکتر كيومرث شريفي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي عوامل موثر در مديريت برند (مورد مطالعه شركت هاي IT) کارشناسي ارشد مصطفي ابراهيمي مقدم ۱۵۰۲۹۲۰۰۱
۹۵/۱۱/۱۹ دکتر حسين صفري
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر احمدعلي يزدان پناه
مديريت - مديريت توليد و عمليات ارايه متدولوژي يكپارچه مديريت ريسك اَبَرپروژه‌هاي صنعت نفت، مطالعه موردي پروژه اوره و آمونياك شهداي مرودشت دکتري علي بياتي خلوزيني ۱۵۰۲۹۱۳۵۹
۹۵/۱۱/۱۹ دکتر مهرداد استيري
دکتر حمزه رايج
مديريت MBA - استراتژي بررسي تأثير بازارگرايي دروني بر رضايت شغلي كارمندان (مورد مطالعه: شركت ايرانسل) کارشناسي ارشد گلاره صالحي نيك ۱۵۰۲۹۲۱۸۹
۹۵/۱۱/۱۳ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
مديريت بازرگاني تحليل استراتژيك امنيت بازرگاني دريايي در ايران به عنوان كريدور بازرگاني منطقه با استفاده از رويكرد سوات کارشناسي ارشد مهدي ساجدي سابق ۱۵۰۲۹۳۲۰۷
۹۵/۱۱/۱۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
مديريت بازرگاني بررسي نقش مؤلفه‌هاي آگاهي، تداعي‌گري و تصوير برند بر ارزش ويژة برند در صنعت بانكداري کارشناسي ارشد ساره سعادتمند ۱۵۰۲۹۲۵۴۹
۹۵/۱۱/۹ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر عباسعلي رستگار
مديريت - مديريت منابع انساني توسعه و تبيين مدل برندينگ كارفرما در دانشگاه‌هاي دولتي ايران (مورد مطالعه: دانشگاه تهران) دکتري جواد فقيهي پور ۱۵۰۲۹۲۹۰۲
۹۵/۱۱/۹ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر حسين صفري
مديريت تكنولوژي ارائه مدل يكپارچه مديريت راهبردي نوآوري فناورانه براي شركت هاي ايراني فعال در حوزه فناوري اطلاعات دکتري محمد احمدزاده قاسم آبادي ۱۵۰۲۹۱۳۵۱
۹۵/۱۱/۹ دکتر علي محقر
دکتر حسين صفري
دکتر عليرضا اميرتيموري
مديريت - مديريت توليد و عمليات طراحي مدل رياضي تحليل پوششي داده هاي شبكه اي به منظور تخصيص بهينه منابع و اهداف به واحدهاي تصميم گيرنده دکتري منصور صوفي ۱۵۰۲۹۱۳۹۱
۹۵/۱۱/۹ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي رابطه بين «كيفيت رابطه» و «وفاداري مشتري» در فروشگاه آنلاين پوشاك کارشناسي ارشد عماد ثالثي ۱۵۰۲۹۲۴۷۸
۹۵/۱۱/۹ دکتر عباس منوريان
دکتر مسعود كيماسي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي شناسايي و بررسي اهميت عوامل موثر بر كسب مزيت رقابتي موسسات ارائه دهنده خدمات تفريحي-ورزشي (در شمال تهران) از ديدگاه شهروندان کارشناسي ارشد مليكا توسل باقري ۱۵۰۲۹۳۱۳۶
۹۵/۱۱/۵ دکتر محسن نظري
دکتر سيد رضا سيد جوادين
مديريت بازرگاني مطالعه و بررسي تصوير ذهني مشتريان بانك سامان از برند بانك سامان با به كارگيري مدل مولكول برند کارشناسي ارشد پانته ا فرد ۱۵۰۲۹۲۲۲۳
۹۵/۱۱/۵ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
مديريت بازرگاني بررسي تأثير محيط فيزيكي بر خريد مجدد و سنجش ادراك مشتريان از كيفيت خدمات با استفاده از تبليغات شفاهي درصنعت بانكداري (مطالعه موردي: مشتريان بانك آينده شهر تهران) کارشناسي ارشد بهارك اهتمامي ۱۵۰۲۹۲۴۵۸
۹۵/۱۱/۳ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت بازرگاني بررسي عوامل موثر بر اعتماد مشتريان به سرمايه گذاري در صتدوق هاي سرمايه گذاري مشترك کارشناسي ارشد حسام ناصرعزيزي ۱۵۰۲۹۳۶۰۹
۹۵/۱۰/۲۸ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر سيد رضا سيد جوادين
مديريت بازرگاني ارزيابي رضايتمندي بيماران بستري جراحي شده از خدمات بيمارستان نيكان بر اساس مدل سروكوال کارشناسي ارشد نازنين شمس فر ۱۵۰۲۹۳۵۲۸
۹۵/۱۰/۲۱ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مديريت MBA - استراتژي "شناسايي و الويت بندي موانع اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت، مورد مطالعه موردي:كاركنان ستاد اصلي مجموعه بنياد مستضعفان" کارشناسي ارشد نازنين بهنام راد ۱۵۰۲۹۱۴۲۰
۹۵/۱۰/۲۱ دکتر امير خانلري
دکتر مسعود كيماسي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي اثرات ترفيعات قيمتي بر ارزش ويژه برند در صنعت لوله و پروفيل فولادي (مطالعه موردي شركت گروه صنعتي سپاهان) کارشناسي ارشد علي ضيايي اردستاني ۱۵۰۲۹۲۵۸۲
۹۵/۸/۲۹ دکتر سعيد صفري
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت MBA - استراتژي سنجش وارزيابي عملكرد بانك مسكن مبتني بر مدل BSC (روش ارزيابي عملكرد متوازن) از منظر مشتريان (مطالعه موردي شعب مديريت منطقه مركز تهران ) کارشناسي ارشد سوران بيدار ۱۵۰۲۹۲۴۶۶
۹۵/۷/۱۹ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر نيما گروسي مختارزاده
مديريت تكنولوژي تدوين چهارچوب تاثيرات نظام نوآوري منطقه اي (RIS) بر شكل گيري و توسعه اتحادهاي استراتژيك دکتري هادي زارعي ۱۵۰۲۹۱۳۷۵
۹۵/۷/۱۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر حامد وارث
مديريت MBA - مديريت بازاريابي برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي صنعت فولاد ايران به منظور حضور قدرتمند در بازارهاي منطقه خاورميانه: مطالعه موردي شركت فولاد غدير ني ريز کارشناسي ارشد مصطفي منشي ۱۵۰۲۹۲۶۶۷
۹۵/۷/۱۳ دکتر دكتر محمد صفري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
مديريت منابع انساني بررسي تطبيقي بمنظور شناسايي نقش احساسات پرسنل و شيوه رهبري مديران در انعطا‌ف‌پذيري آنها در شرايط بحراني سازمان‌ کارشناسي ارشد سعيده حبيبي يوسفي ۱۵۰۲۹۳۴۷۸
۹۵/۷/۱۳ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمدعلي شاه حسيني
مديريت MBA - مديريت بازاريابي تاثيرات ابهام مصرف كننده در ارجاع كالا کارشناسي ارشد اميرحسين معيني ۱۵۰۲۹۱۳۲۱
۹۵/۷/۱۳ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت منابع انساني بررسي تاثير بكارگيري مديريت استعداد بر عملكرد سازماني (مورد مطالعه: شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در تهران و نايروبي) کارشناسي ارشد سارا بيگلري ۱۵۰۲۹۳۴۵۴
۹۵/۷/۱۳ دکتر دكتر محمد صفري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
مديريت منابع انساني ارائه چارچوبي مفهومي جهت تبيين رابطه ميان هوش هيجاني، سلامت رواني و عملكرد كاركنان؛ مورد مطالعه كاركنان شعب ارزي بانك تجارت تهران کارشناسي ارشد مليحه قاسمي ۱۵۰۲۹۳۵۶۱
۹۵/۷/۱۳ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر مهرداد استيري
مديريت منابع انساني بررسي تاثير آموزش الكترونيكي بانك ملي ايران بر بهره وري كاركنان در بانكداري الكترونيك کارشناسي ارشد محمدرضا آوخ لويه ۱۵۰۲۹۳۴۳۷
۹۵/۷/۱۲ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مديريت MBA - استراتژي مطالعه تاثير استراتژي برند كارفرما بر حفظ نيروي كاركنان با نقش ميانجي‌گري رضايت شغلي (مطالعه موردي بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي) کارشناسي ارشد نسيبه متاجي نيمور ۱۵۰۲۹۱۳۱۴
۹۵/۷/۱۲ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
مديريت بازرگاني عوامل موثر بر رفتار اجتناب از تبليغات در صنعت پوشاك ايران کارشناسي ارشد شاداب شادمان ۱۵۰۲۹۳۲۱۸
۹۵/۷/۱۱ دکتر عباس ابراهيمي
دکتر سيدرضا سيدجوادين
مديريت منابع انساني بررسي ارتباط بين مهندسي عوامل انساني (ارگونومي) و بهره وري كاركنان بانك صادرات ايران (مطالعه موردي: بانك صادرات استان البرز) کارشناسي ارشد عليرضا جمشيدي ۱۵۰۲۹۳۴۷۰
۹۵/۷/۱۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر فرشته امين
مديريت بازرگاني بررسي ترجحيات مشتريان براي انتخاب يك بانك تجاري بمنظور ارائه راه حل هاي جامع به مشتريان بر مبناي مدل دلتا ( بازآفريني استراتژي كسب وكار) مطالعه تطبيقي : بانك سامان و اچ اس بي سي بانك کارشناسي ارشد مرتضي فرهمند ۱۵۰۲۹۲۲۲۷
۹۵/۷/۱۰ دکتر منصور مومني
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت بازرگاني رابطه مديريت ارتباط با مشتريCRM و كيفيت ارتباط RQ با ارزش چرخه عمر مشتري CLV در بانكها مطالعه موردي شعب بانك ملي شهر مشهد کارشناسي ارشد معصومه نظام خواه سيس آباد ۱۵۰۲۹۱۳۳۳
۹۵/۷/۱۰ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد حقيقي
مديريت اجرايي شناسايي عوامل موثر بر موفقيت كسب و كارهاي تبليغاتي اينترنتي: مورد مطالعه بخش مسكن و املاك در شهر تهران کارشناسي ارشد بهنام باقري ۱۵۰۲۹۳۱۰۹
۹۵/۷/۱۰ دکتر عباس نرگسيان
دکتر فرشته امين
مديريت اجرايي بررسي تاثير جهت گيري استراتژيك بر عملكرد سازماني با نقش ميانجي نوآوري (مورد مطالعه: شركت هاي فعال نفت و گاز شهر تهران) کارشناسي ارشد زهرا حيدري ۱۵۰۲۹۳۴۸۹
۹۵/۷/۵ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر عزت الله اصغري زاده
مديريت صنعتي شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر در ايجاد و توسعه خوشه صنعتي با استفاده از تكنيك ديمتل فازي و فرآيند تحليل شبكه اي(مورد مطالعه: خوشه صنعتي چرم ورامين) کارشناسي ارشد مريم زردشتيان ۱۵۰۲۹۳۸۲۶
۹۵/۷/۴ دکتر دكتر محمد صفري
دکتر سيد رضا سيد جوادين
مديريت منابع انساني بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر عملكرد سازماني با نقش ميانجي تسهيم دانش؛ مورد مطالعه: شركت كاسل نوش كاله کارشناسي ارشد اسيه نظري ۱۵۰۲۹۳۶۱۱
۹۵/۷/۳ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت MBA - استراتژي بررسي استراتژي‌هاي تبليغاتي شركت‌ چندمليتي مرك بر اساس ميزان استانداردسازي تبليغات با تاكيد بر شاخص‌هاي داخلي شركت کارشناسي ارشد فرزانه ويشلقي ۱۵۰۲۹۲۳۴۵
۹۵/۷/۳ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت MBA - مديريت بازاريابي توسعه استراتژي تبليغاتي شركت چند مليتي دارويي مرك در ايران با تاكيد بر عوامل محيطي کارشناسي ارشد عليرضا گيتي ۱۵۰۲۹۲۲۵۷
۹۵/۷/۳ دکتر منوچهر انصاري
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت اجرايي اولويت بندي عوامل موثر بر انتقال اثربخش فناوري هاي نوين در صنعت خودرو ايران کارشناسي ارشد هادي برومندشيخ الاسلامي ۱۵۰۲۹۳۴۵۲
۹۵/۶/۳۱ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر عباس منوريان
مديريت MBA - استراتژي تبيين عوامل كليدي موفقيت در همكاري هاي استراتژيك در بخش پايين دستي صنعت نفت و گاز ايران : كاربردي از مطالعه چند موردي کارشناسي ارشد صبورا فاضلي ۱۵۰۲۹۱۲۹۸
۹۵/۶/۳۱ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر امير خانلري
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي ادراك مصرف كننده از آميخته بازاريابي و تأثير آن بر وفاداري آنها نسبت به برند فروشگاه هاي بزرگ (هايپر ماركت ها) در ايران کارشناسي ارشد محمدسعيد حاج كاظميان ۱۵۰۲۹۲۴۹۱
۹۵/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي عوامل موثر بر تقويت برند سازماني در صنعت خدمات فني و مهندسي نيرو (مطالعه موردي شركت مهندسي مشاور مهاب قدس) کارشناسي ارشد مصطفي غلامي زارج ۱۵۰۲۹۲۶۰۶
۹۵/۶/۳۱ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر محسن نظري
مديريت MBA - استراتژي ارائه مدل علّي تبيين عوامل كليدي موفقيت در فرآيند توسعه محصول جديد در بخش خدمات: مورد مطالعه شركت خدمات انفورماتيك ايران کارشناسي ارشد تينا پرچمدار ۱۵۰۲۹۲۰۵۵
۹۵/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي عوامل موثر بر رفتار خريد آني(بدون تصميم قبلي) مشتريان و نقش آن در افزايش فروش سيم كارت رايتل در كلان شهر تهران کارشناسي ارشد نغمه گل كارمقدم ۱۵۰۲۹۲۶۳۶
۹۵/۶/۲۹ دکتر منوچهر انصاري
دکتر ندا محمداسماعيلي
مديريت منابع انساني "بررسي تاثير فرهنگ سازماني و ميزان رضايت كاركنان در شركت هاي EPC کارشناسي ارشد شاهين شيروني ۱۵۰۲۹۲۵۶۷
۹۵/۶/۲۹ دکتر محمد حقيقي
دکتر نادر سيداميري
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي تاثير تجاري سازي ايده هاي محصولات جديد بر مزيت رقابتي با متغير تعديلگر بازارگرايي (مطالعه موردي :پنج شركت نرم افزاري) کارشناسي ارشد سميرا مهاجري ۱۵۰۲۹۲۳۰۴
۹۵/۶/۲۹ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مديريت MBA - استراتژي بررسي تاثير سرمايه روانشناختي بر رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجيگري التزام شغلي (مورد مطالعه: بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي) کارشناسي ارشد زهرا ماجدي ۱۵۰۲۹۱۳۱۳
۹۵/۶/۲۹ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
مديريت بازرگاني بررسي تاثير ويژگي هاي پيام و ويژگي هاي موقعيتي بر پذيرش تبليغات دهان به دهان در خريد برندهاي لوكس کارشناسي ارشد نويد نوين باهران ۱۵۰۲۹۲۳۳۵
۹۵/۶/۲۹ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت اجرايي تاثير پيشبرد قيمتي بر افزايش ميزان فروش محصولات پتروشيمي کارشناسي ارشد سيدايمان محدث ۱۵۰۲۹۳۵۸۷
۹۵/۶/۲۹ دکتر علي پيران نژاد
دکتر عباس نرگسيان
مديريت MBA - استراتژي بررسي تاثير سرمايه روانشناختي بر سلامت رواني كاركنان با نقش ميانجيگري بدبيني سازماني(مورد مطالعه: بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي ) کارشناسي ارشد مصطفي رحماني ۱۵۰۲۹۱۲۶۹
۹۵/۶/۲۹ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر سيد رضا سيد جوادين
مديريت اجرايي ارتباط ميان سازمان يادگيرنده و خلاقيت كاركنان:در بنياد شهيد استان البرز کارشناسي ارشد سهيلا شيريني ۱۵۰۲۹۳۵۳۴
۹۵/۶/۲۹ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر منوچهر انصاري
مديريت اجرايي بررسي تاثير بخشودگي هاي مالياتي بر افزايش درامد هاي مالياتي دولت کارشناسي ارشد مجيد اوتادي ۱۵۰۲۹۳۴۴۱
۹۵/۶/۲۹ دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر عاليه كاظمي
مديريت صنعتي تاثير مديريت دانش ونوآوري تكنولوژي بر عملكرد توسعه محصولات جديد کارشناسي ارشد كبري حسيني ۱۵۰۲۹۳۱۵۳
۹۵/۶/۲۸ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مديريت منابع انساني مطالعه تاثير سرمايه روانشناختي بر عملكرد شغلي با نقش ميانجيگري رفتار شهروندي سازماني و التزام كاري كاركنان (مورد مطالعه: ستاد بانك اقتصاد نوين) کارشناسي ارشد منار ساعدي مجد ۱۵۰۲۹۲۱۵۷
۹۵/۶/۲۸ دکتر عادل آذر
دکتر مجتبي اميري
دکتر علي اصغر پور عزت
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي طراحي مدل مديريت هزينه عمومي با رويكرد حكمراني خوب در ايران دکتري علي ابدالي ۱۵۰۲۹۱۳۴۸
۹۵/۶/۲۸ دکتر عباس نرگسيان
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت اجرايي بررسي تاثير سرمايه روانشناختي بر تعهدسازماني كاركنان با نقش ميانجگيري فرسودگي شغلي در بين كاركنان شهرداري كرج کارشناسي ارشد مهشيد اسكندرپور ۱۵۰۲۹۳۴۲۹
۹۵/۶/۲۷ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد حقيقي
مديريت بازرگاني بررسي تاثير محيط خارجي و فاصله رواني بر عملكرد صادراتي كالاهاي واسطه اي صنعتي کارشناسي ارشد احسان احمدي خواه ۱۵۰۲۹۳۴۱۵
۹۵/۶/۲۳ دکتر جلال غفاري قدير
دکتر احمد وثوق
مديريت منابع انساني شناسايي و تبيين ابعاد رهبري راهبردي جهادي (استراتژيك) در نهادهاي پيشرو در علم و فناوري با رويكرد نظريه سازي داده بنياد کارشناسي ارشد سيدجواد امامي زاده ۱۵۰۲۹۲۴۵۳
۹۵/۶/۲۳ دکتر دكتر محمد صفري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
مديريت منابع انساني شناسايي و تبيين چارچوب تاثيرگذاري مسئوليت اجتماعي بنگاه (CSR) بر سرمايه فكري(مورد مطالعه: خودروسازي گروه بهمن) کارشناسي ارشد احمد راضي جلالي ۱۵۰۲۹۳۵۰۰
۹۵/۶/۲۳ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت اجرايي بررسي تاثير محيط فروشگاه برقصد خريد ناگهاني(مورد مطالعه:فروشگاه هايپراستار) کارشناسي ارشد مهرداد اربابي ۱۵۰۲۹۲۰۰۷
۹۵/۶/۱۶ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر محمود دهقان نيري
مديريت صنعتي شناسايي شاخص هاي ارزيابي و رتبه بندي تامين كنندگان در شركت ناصرين وحيد کارشناسي ارشد بختيار گلچوب فيروزجايي ۱۵۰۲۹۳۹۲۳
۹۵/۶/۱۴ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
مديريت بازرگاني تجزيه و تحليل پويايي هاي رقابتي با استفاده از رويكرد نقشه گروه هاي استراتژيك(مورد مطالعه صنعت مبلمان) کارشناسي ارشد حامد ابوتراب ۱۵۰۲۹۳۴۰۹
۹۵/۵/۱۷ دکتر امير خانلري
دکتر اسماعيل شاه طهماسبي
مديريت MBA - استراتژي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر اعتماد و وفاداري مشتريان كالا و خدمات لوكس (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه تهران) کارشناسي ارشد مرتضي ولي پور ۱۵۰۲۹۲۳۴۴
۹۵/۵/۳ دکتر دكتر محمد صفري
دکتر سيد رضا سيد جوادين
مديريت منابع انساني - منابع انساني بين الملل تبيين نقش سبك‌هاي شخصيتي بر توانمندسازي روان‌شناختي منابع انساني؛ مورد مطالعه: كاركنان بين‌الملل بانك ها کارشناسي ارشد سيده روجا كريم نيا ۱۵۰۲۹۳۳۰۹
۹۵/۴/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر اسدالله كرد نائيج
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني ارائه مدل سياستگذاري براي توسعه بازار خدمات بيمه كشور بر اساس رويكرد منبع بنيان(RBV) دکتري محمد آيتي مهر ۱۵۰۲۹۱۳۴۷
۹۵/۴/۳۰ دکتر علي اصغر پور عزت
دکتر عليرضا بديعي
مديريت MBA - استراتژي برنامه ريزي راهبردي جهت تجاري سازي فناوري نانو در دانشگاه تهران کارشناسي ارشد ايمان نصراصفهاني ۱۵۰۲۹۲۳۲۴
۹۵/۴/۲۸ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر سيد رضا سيد جوادين
مديريت بازرگاني تاثير سبك زندگي افراد و مؤلفه هاي گرايش به كالاي لوكس بر تعلق احساسي مشتريان نسبت به برندهاي لوكس؛ مورد مطالعه بازار ساعت در تهران کارشناسي ارشد محمد عرب كاشاني ۱۵۰۲۹۳۲۶۳
۹۵/۴/۲۷ دکتر دكتر محمد صفري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
مديريت منابع انساني شناسايي عوامل كليدي موفقيت در اجراي برنامه‌ريزي استراتژيك منابع انساني؛ مورد مطالعه: مركز ملي فضاي مجازي کارشناسي ارشد حميدرضا رضواني پور ۱۵۰۲۹۳۵۰۹
۹۵/۴/۲۲ دکتر دكتر محمد صفري
دکتر سيد رضا سيد جوادين
مديريت منابع انساني - منابع انساني بين الملل ارائه چارچوبي مفهومي جهت تبيين نقش فناوري اطلاعات در عملكرد كاركنان در نظام آموزش عالي؛مورد مطالعه: مؤسسه آموزش عالي علمي- كاربردي شهرداري تهران و مراكز تابعه کارشناسي ارشد علي قويدل ۱۵۰۲۹۳۲۹۹
۹۵/۴/۱۴ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مديريت دولتي (خاتمه يافته) مطالعه تاثير رهبري اصيل بر پيامدهاي رفتاري با نقش ميانجي گري اعتماد و سرمايه روان شناختي (مطالعات موردي-اداره كار ورفاه اجتماعي شهر تهران) کارشناسي ارشد عليرضا صفاييان ۱۵۰۲۹۲۵۷۷
۹۵/۴/۱۳ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
مديريت بازرگاني بررسي اثرات به كارگيري رويكرد بازاريابي پايدار بر وفاداري مصرف كنندگان کارشناسي ارشد ايمان حسني ۱۵۰۲۹۳۴۸۲
۹۵/۴/۸ دکتر عباس نرگسيان
دکتر مهرداد استيري
مديريت MBA - استراتژي شناسايي موانع اجراي استراتژي‌هاي منابع انساني در حوزه جذب در شركت توسن کارشناسي ارشد سيدادريس حسيني ۱۵۰۲۹۲۰۸۶
۹۵/۳/۲۹ دکتر اشرف رحيميان
دکتر نيما مختارزاده
مديريت MBA - استراتژي بررسي و اولويت بندي استراتژي هاي برندينگ شهري - مطالعه موردي: شهر كرج کارشناسي ارشد مهدي رضايي عراقي ۱۵۰۲۹۲۵۳۷
۹۵/۳/۲۶ دکتر عباس منوريان
دکتر مجتبي اميري
دکتر علي صادقي
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي ارائه الگويي جهت انتخاب استراتژي هاي ميانجيگري در خط مشي گذاري عمومي متناسب با ماهيت شكست هاي خط مشي دکتري مصطفي زمانيان ۱۵۰۲۹۱۳۷۷
۹۵/۳/۲۲ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مديريت اجرايي بررسي تاثير اضافه باري كار، تضاد كار-خانواده و تضاد خانواده-كار بر نيروي حفظ كاركنان و عملكرد شغلي آنها با ميانجي گري فرسودگي عاطفي کارشناسي ارشد الهام حدادي كهنمويي ۱۵۰۲۹۳۱۴۹
۹۵/۳/۱۷ دکتر عباس منوريان
دکتر ناصر عسگري
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي رابطه بين نوآوري راهبردي و اثربخشي نيروي انساني: مورد مطالعه شركت كاله کارشناسي ارشد مهرداد پاكزاد ۱۵۰۲۹۱۲۵۲
۹۵/۳/۸ دکتر عباس منوريان
دکتر اسماعيل شاه طهماسبي
مديريت MBA - استراتژي شناسايي و اولويت‌بندي موانع پياده‌سازي استراتژي‌هاي تجهيز منابع در بنگاه‌هاي مالي و اقتصادي با رويكرد نظريه محدوديت‌ها (مطالعه موردي بانك كشاورزي) کارشناسي ارشد زهرا جغتين علي بازي ۱۵۰۲۹۲۴۸۴
۹۵/۲/۱۸ دکتر احمد اختيار زاده
دکتر نيما گروسي مختارزاده
مديريت MBA - استراتژي تدوين استراتژي توسعه تكنولوژي در شركت هاي (توسعه دهنده) ساختماني و پيشنهاد راهكارهاي اكتساب : مطالعه موردي بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي کارشناسي ارشد حسن عسكري خوزنكلايي ۱۵۰۲۹۱۴۵۲
۹۵/۲/۸ دکتر منصور مومني
دکتر داود كريمي دستجردي
مديريت بازرگاني "استفاده از تكنيك مهندسي ارزش جهت ارتقاي عملكرد، بهبود كارايي و رفع چالش‌هاي پيراموني بخش بازاريابي واحد كسب و كار" کارشناسي ارشد محمد بروجردي ۱۵۰۲۹۳۱۱۶
۹۴/۱۲/۲۲ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي تآثير بازاريابي سبز بر قصد خريد لوازم آرايشي بانوان کارشناسي ارشد غزال فرجادي ۱۵۰۲۹۰۰۲۸
۹۴/۱۲/۱۹ دکتر غلامحسين نيكوكار
دکتر سيد رضا سيد جوادين
مديريت MBA - استراتژي ارتباط بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش (مورد مطالعه : بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي) کارشناسي ارشد رامين شريعت پناهي ۱۵۰۲۹۱۴۵۰
۹۴/۱۲/۱۰ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر حسين صفري
دکتر محمدرضا اكبري جوكار
مديريت - مديريت توليد و عمليات ارائه چارچوبي يكپارچه براي مديريت زنجيره تامين مبتني بر پارادايم هاي ناب، چابك، تاب آور و پايدار (LARS) در صنعت پتروشيمي دکتري مريم محسني ۱۵۰۲۹۱۴۰۵
۹۴/۱۲/۱۰ دکتر مهرداد استيري
دکتر حمزه رايج
مديريت MBA - استراتژي بررسي مقايسه اي ديدگاه هاي استراتژي مديران صنايع منتخب کارشناسي ارشد روزبه حميديان ۱۵۰۲۹۱۰۶۴
۹۴/۱۲/۴ دکتر حسين نوروزي
دکتر مهرداد استيري
مديريت MBA - مديريت بازاريابي مطالعه تاثير تصوير برند بر رضايت و وفاداري مشتريان با در نظر گرفتن نقش ريسك، كيفيت و ارزش ادارك شده؛ مورد مطالعه صنعت خودروي ايران کارشناسي ارشد عليرضا شهبازي ۱۵۰۲۹۱۱۱۱
۹۴/۱۲/۲ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر محسن نظري
مديريت MBA - استراتژي يكپارچه سازي استراتژي هاي تكنولوژي، محصول و بازار با استفاده از نقشه راه تكنولوژي، مورد مطالعه : مولدهاي همزمان برق و حرارت در مقياس خانگي (Micro CHP) کارشناسي ارشد وحيد كهكشاني ۱۵۰۲۹۱۴۵۳
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر منوچهر انصاري
دکتر يونس جبارزاده
مديريت اجرايي شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر انتقال فناوري در بالادستي صنعت نفت کارشناسي ارشد احمد جنت شريفي ۱۵۰۲۹۱۲۵۵
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مديريت MBA - استراتژي شناسايي و اولويت بندي لنگرهاي مسير شغلي و ارائه استراتژي‌هايي جهت مديريت آن‌ها کارشناسي ارشد زهرا فخري ۱۵۰۲۹۱۲۹۹
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر محسن نظري
دکتر كيومرث شريفي
مديريت بازرگاني شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر بكارگيري بانكداري الكترونيك در شعب بانك تجارت جمهوري اسلامي ايران کارشناسي ارشد آناهيتا محرابي ۱۵۰۲۹۱۳۱۵
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر امير مانيان
مديريت MBA - استراتژي ارائه چارچوب تدوين استراتژي فناوري اطلاعات در سطح شركت مادر کارشناسي ارشد تورج مرصعي ۱۵۰۲۹۱۳۱۹
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت بازرگاني بررسي تاثير ويژگي هاي محصولات با بسته بندي مولتي وك بر ميزان فروش آنها در كشور کارشناسي ارشد ريحانه كاظمي اشتياني ۱۵۰۲۹۲۲۴۳
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محسن نظري
مديريت اجرايي بررسي تاثير تاكتيك هاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتري کارشناسي ارشد عباس مظفري ۱۵۰۲۹۲۶۶۰
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
مديريت بازرگاني شناسايي و رتبه‌بندي عوامل موثر بر تمايل شركت‌هاي خارجي به مشاركت در طرحهاي سرمايه‌گذاري توليدي مشترك در ايران (با تأكيد بر صنعت پتروشيمي) کارشناسي ارشد افسانه لك تبريز ۱۵۰۲۹۲۶۴۱
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر علي محقر
دکتر محمدرضا صادقي مقدم
مديريت اجرايي طراحي مدلي جهت پياده‌سازي مديريت يكپارچه شهري در تهران کارشناسي ارشد محمد شباني لمر ۱۵۰۲۹۲۵۵۷
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمدعلي شاه حسيني
مديريت منابع انساني بررسي تاثير عدالت سازماني و رضايت شغلي بر سلامت اداري كاركنان در شركت بيمه ايران کارشناسي ارشد سعيد وصال ۱۵۰۲۹۲۶۹۴
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر حسين صفري
دکتر محمد حقيقي
مديريت بازرگاني بررسي نقش شهرداري در توسعه بازار محصولات ارگانيك در راستاي ترويج فرهنگ مصرف غذاي سالم در شهر تهران کارشناسي ارشد حسين اعرابي ۱۵۰۲۹۱۲۴۱
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مهدي خادمي
مديريت بازرگاني سنجش رضايتمندي مشتريان بين بنگاهي (B۲B) يك شركت توليد كننده در صنايع غذايي با استفاده از مدل ارزيابي رضايتمندي مشتري کارشناسي ارشد مينا زنگنه ۱۵۰۲۹۲۵۴۳
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر حسين صفري
دکتر رضا بندريان
مديريت MBA - استراتژي ارزيابي عملكرد شركت توسعه خدمات دريايي و بندري سينا جهت سنجش تحقق استراتژي هاي شركت با استفاده از مدل كارت امتياز متوازن ( BSC ) کارشناسي ارشد مصطفي رمضانيان ۱۵۰۲۹۱۴۴۹
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي اثرات به كارگيري استراتژي بازاريابي سبز بر ارزش ويژه برند در صنايع غذايي کارشناسي ارشد صدف ملائي ۱۵۰۲۹۲۶۶۲
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر محمد حقيقي
دکتر نيما گروسي مختارزاده
مديريت بازرگاني بررسي موانع و مشكلات تجاري سازي ايده ها، ابداعات، و اختراعات نوين در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري اسلامي ايران کارشناسي ارشد علي اكبر علمي انواري ۱۵۰۲۹۱۲۹۶
۹۴/۱۱/۲۵ دکتر نادر سيداميري
دکتر فرشته امين
مديريت MBA - مديريت بازاريابي تدوين استراتژي توسعه بازار شركت ملي ساختمان با استفاده از استراتژي اقيانوس آبي کارشناسي ارشد علي اصيلي ۱۵۰۲۹۱۴۴۵
۹۴/۱۱/۲۵ دکتر محمد حقيقي
دکتر نادر سيداميري
مديريت بازرگاني نقش برند سازي بر ايجاد يك تصوير ماندگار از شهر اصفهان در بين توريست ها کارشناسي ارشد شقايق اميرجاويد ۱۵۰۲۹۲۴۵۴
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمدمهدي تنعمي
مديريت منابع انساني بررسي وضعيت مديريت استعداد از لحاظ حفظ و نگهداري نيروهاي مستعد(مورد مطالعه: موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني) کارشناسي ارشد اميرحسين يزدان پرست ۱۵۰۲۹۲۷۰۸
۹۴/۱۱/۲۴ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر محمدرضا صادقي مقدم
مديريت MBA - استراتژي بررسي تأثير استراتژي رقابتي و دوسوتواني استراتژي زنجيره تأمين بر عملكرد كسب و كار در صنعت قطعه سازي کارشناسي ارشد پريسا محسني زاده ۱۵۰۲۹۱۱۵۷
۹۴/۱۱/۲۴ دکتر مهرداد استيري
دکتر عباس نرگسيان
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي اولويت عوامل تاثيرگذار بر ارزش ويژه برند در مدل آكر در شركتهاي زيرمجموعه هلدبنگ هاي مالي (مورد مطالعه : شركت مالي و سرمايه گذاري سينا) کارشناسي ارشد مصطفي شهرياري ۱۵۰۲۹۱۲۸۳
۹۴/۱۱/۲۴ دکتر قاسمعلي شيري
دکتر مهرداد استيري
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي نقش كشور خاستگاه توليد در ارزيابي مصرف كنندگان از محصولات خارجي ( مورد مطالعه دبيران هنرستان هاي شهر قدس ) کارشناسي ارشد سعيد موسوي ۱۵۰۲۹۱۴۳۹
۹۴/۱۱/۲۴ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر محسن نظري
مديريت MBA - استراتژي بررسي تاثير تركيب اعضاي هيات مديره بر عملكرد مالي شركت مورد مطالعه:هلدينك نفت و گاز و پتروشيمي تامين(گروه شستا) کارشناسي ارشد كورش كمره ۱۵۰۲۹۱۲۲۶
۹۴/۱۱/۲۴ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر ابوالقاسم ميرا
مديريت بازرگاني بررسي رابطه بكارگيري شخصيت هاي مشهور در تبليغات و هويت برند کارشناسي ارشد پرنيان حسامي ۱۵۰۲۹۲۴۹۲
۹۴/۱۱/۲۰ دکتر منصور مومني
دکتر احمد اختيار زاده
مديريت صنعتي خوشه بندي كشورهاي مصرف كننده پسته با روش K ميانگين و بررسي روند صادرات پسته ايران کارشناسي ارشد فتانه سرداري قاسم آبادي ۱۵۰۲۹۲۵۴۸
۹۴/۱۱/۲۰ دکتر رضا بندريان
دکتر محمدرضا صادقي مقدم
مديريت MBA - استراتژي تاثير اقدامات همكارانه مديريت دانش مديران استراتژيك بر عملكرد زنجيره تامين صنعت نفت . کارشناسي ارشد مهدي عباس طاهر ۱۵۰۲۹۱۲۸۸
۹۴/۱۱/۲۰ دکتر اسماعيل شاه طهماسبي
دکتر عباس منوريان
مديريت MBA - استراتژي بررسي تأثير كيفيت خدمات در قصد خريد مجدد خدمات ارزش افزوده ديتـا، مورد مطالعه مخابرات استان البرز کارشناسي ارشد حميد قنبريان علويجه ۱۵۰۲۹۲۶۱۹
۹۴/۱۱/۲۰ دکتر علي اصغر پور عزت
دکتر عباس نرگسيان
مديريت MBA - استراتژي برنامه ريزي راهبردي براي مهار پديده ي فساد اداري در مناقصات عمومي (مطالعه موردي: مناقصات عمراني شهرداري تهران) کارشناسي ارشد عليرضا مع الحق فرد ۱۵۰۲۹۲۲۹۱
۹۴/۱۱/۱۹ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت بازرگاني ارائه مدل رفتار به اشتراك گذاري تجربيات كاربران شبكه هاي اجتماعي مجازي تلفن همراه در ايران بر اساس "منطق چيرگي خدمت در بازاريابي" کارشناسي ارشد سيدعلي رضا جلالي ۱۵۰۲۹۲۰۷۳
۹۴/۱۱/۱۹ دکتر مهرداد استيري
دکتر محسن نظري
مديريت MBA - مديريت بازاريابي عوامل موثر بر رضايت زبان آموزان از كيفيت خدمات در موسسات آموزش زبان هاي خارجي کارشناسي ارشد آرش رأسي ۱۵۰۲۹۱۲۶۸
۹۴/۱۱/۱۹ دکتر محمدمهدي تنعمي
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت منابع انساني بررسي اثر معنويت در محيط كار بر توانمندسازي كاركنان با نقش ميانجي گري اعتماد سازماني در سازمان تامين اجتماعي غرب تهران کارشناسي ارشد محمد شعباني ۱۵۰۲۹۲۱۷۹
۹۴/۱۱/۱۰ دکتر غلامحسين نيكوكار
دکتر حسين صفري
مديريت MBA - استراتژي چالشهاي اجراي موثر استراتژي در سطح شركت مادر تخصصي كشاورزي ودامپروري پارس کارشناسي ارشد سيد محمد مرتضوي ۱۵۰۲۹۱۳۱۸
۹۴/۷/۲۸ دکتر امير مانيان
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مديريت اجرايي تاثير خدمات الكترونيك بر رضايت مشتري- مطالعه موردي بانك قرض الحسنه رسالت کارشناسي ارشد محمد حسين زاده ۱۵۰۲۹۱۰۵۶
۹۴/۷/۱۵ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
مديريت اجرايي بررسي راهبردهاي تجاري سازي اختراعات حمايت شده درصندوق حمايت ازپژوهشگران کارشناسي ارشد سيدمحمدرضا بشيري ۱۵۰۲۹۱۰۳۳
۹۴/۷/۱۵ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي تاثير مشخصات بسته بندي محصول بر وفاداري مشتري (مورد مطالعه: شركت جانسون) کارشناسي ارشد بابك مصدق ۱۵۰۲۹۱۱۶۶
۹۴/۷/۱۲ دکتر عباس ابراهيمي
دکتر مهرداد استيري
مديريت اجرايي انتخاب پورتفوي بهينه پروژه هاي تحقيق و توسعه شركت ايران ترانسفو کارشناسي ارشد سيامك غفاري ۱۵۰۲۹۲۲۱۲
۹۴/۷/۱۲ دکتر منوچهر انصاري
دکتر غلامحسين نيكوكار
مديريت اجرايي بررسي تاثير سرمايه ساختاري بر هوشمندي رقابتي شركت هاي فعال ماشين آلات صنايع چوب کارشناسي ارشد عليرضا جلائي پور ۱۵۰۲۹۲۴۸۵
۹۴/۷/۱۱ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت اجرايي بررسي تاثير تسهيم دانش بر پايداري مزيت رقابتي شركتها کارشناسي ارشد فرخ محمد مطيعي ۱۵۰۲۹۲۶۵۹
۹۴/۷/۸ دکتر منوچهر انصاري
دکتر يونس جبارزاده
مديريت اجرايي تاثير ابعاد دانش،استراتژي محوري ،و يادگيري تيمي بر موفقيت توسعه محصول جديد کارشناسي ارشد عليرضا سراجيان ۱۵۰۲۹۱۴۲۸
۹۴/۷/۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
مديريت بازرگاني بررسي وضعيت مزيت رقابتي ملي شمش فولاد توليدي ايران با استفاده از مدل الماس پورتر کارشناسي ارشد عارفه ملائي ۱۵۰۲۹۱۲۲۲
۹۴/۷/۵ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
مديريت صنعتي تدوين استراتژي توليد و عمليات بر اساس مدل اسلك (Slack )در صنعت توليد لامپ هاي كم مصرف: مورد مطالعه شركت بهينه سازان لامپ کارشناسي ارشد منصوره غلامي ۱۵۰۲۹۲۶۰۵
۹۴/۷/۴ دکتر حميدرضا حسن زاده
دکتر محمودرضا مستقيمي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي ارائه مدلي براي استقرار بازاريابي چابك در شركت ايرانخودرو کارشناسي ارشد فرشاد جيلان چي ۱۵۰۲۹۱۰۵۰
۹۴/۷/۴ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت MBA - مديريت بازاريابي تعيين تاثير استراتژي تعميم برند بر تصوير ذهني از برند در بازار لباس ورزشي در ميان دانشجويان دانشكده مديريت دانشگاه تهران کارشناسي ارشد علي ابزري ۱۵۰۲۹۱۰۰۹
۹۴/۷/۴ دکتر منصور مومني
دکتر احمد اختيار زاده
مديريت صنعتي مكانيابي مركز پخش دارو (مطالعه موردي : استان سمنان) کارشناسي ارشد سارا شريعتمدارطهراني ۱۵۰۲۹۲۵۵۸
۹۴/۷/۱ دکتر ناصر عسگري
دکتر عباس منوريان
مديريت اجرايي : شناسايي و رتبه بندي عوامل حياتي موفقيت توسعه بازار بين المللي شركت هاي كوچك و متوسط(مورد مطالعه شركتهاي كوچك ومتوسط شهرك صنعتي پرند توليدان) کارشناسي ارشد رهام فرج زاده شاكر ۱۵۰۲۹۲۲۲۰
۹۴/۷/۱ دکتر نادر سيداميري
دکتر سيد رضا سيد جوادين
مديريت بازرگاني بررسي تاثير عناصر آميخته بازاريابي كارآفرينانه بر رفتار خريد مصرف كنندگان خدمات بيمه‌اي(مورد مطالعه: نمايندگي هاي بيمه پاسارگاد در شهر تهران) کارشناسي ارشد مهدي فتح الهي ۱۵۰۲۹۲۶۰۷
۹۴/۷/۱ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر دكتر محمد صفري
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي تاثير نرخ ارز بر واردات كالاها (برحسب طبقه بندي بين المللي كالا و نوع مصرف) در ايران بين سالهاي 1360 الي 1390 کارشناسي ارشد ايمان جوادي ۱۵۰۲۹۰۰۳۷
۹۴/۶/۳۱ دکتر محمد رضا تقي زاده
دکتر طهمورث حسنقلي پور
مديريت صنعتي ارزيابي و انتخاب تأمين كنندگان در شرايط عدم قطعيت(مطالعه موردي : شركت مگاموتور) کارشناسي ارشد نيما صابري فرد ۱۵۰۲۹۱۱۱۲
۹۴/۶/۳۱ دکتر منصور مومني
دکتر احمد اختيار زاده
مديريت صنعتي شناسايي شاخص هاي مكان يابي شعب بانك پاسارگاد در شهر تهران و تعيين اهميت آن ها کارشناسي ارشد فتانه محرابي ۱۵۰۲۹۲۲۶۵
۹۴/۶/۳۱ دکتر منصور مومني
دکتر احمد اختيار زاده
مديريت صنعتي بررسي و اولويت بندي توليد داروهاي گياهي در ايران با روش MADM کارشناسي ارشد نيلوفر رضائي ۱۵۰۲۹۲۵۳۵
۹۴/۶/۳۱ دکتر منصور مومني
دکتر احمد اختيار زاده
مديريت صنعتي بررسي اثر تكنيك SMED بر راندمان توليد سفارشي كارگاهي: (مطالعه موردي، مركز ماشينكاري كهار) کارشناسي ارشد حسام دارا ۱۵۰۲۹۲۵۰۹
۹۴/۶/۳۰ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر دكتر محمد صفري
مديريت اجرايي بررسي تاثير تاكتيك هاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتري کارشناسي ارشد عليرضا خداشناس ۱۵۰۲۹۲۵۰۵
۹۴/۶/۳۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت اجرايي بررسي تاثير تسهيم دانش بر نوآوري در بانك ها (مطالعه موردي: بانك پارسيان) کارشناسي ارشد بابك رستمي ۱۵۰۲۹۲۵۳۳
۹۴/۶/۳۰ دکتر محسن نظري
دکتر ناصر عسگري
مديريت MBA - مديريت بازاريابي تعيين و اندازه گيري عوامل موثر بر رفتار مصرف كنندگان لوازم خانگي ساخت داخل كشور کارشناسي ارشد جواد شريعتمداري ۱۵۰۲۹۱۲۷۹
۹۴/۶/۳۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر عباس منوريان
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي نقش اقدامات مديريت دانش در توسعه خلاقيت در شركت امتداد پارسه کارشناسي ارشد سيد حسينعلي سجادي ۱۵۰۲۹۱۲۷۷
۹۴/۶/۳۰ دکتر امير حسين اميرخاني
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت اجرايي بررسي تاثير اقدامات منابع انساني بر ماندگاري اساتيد دانشگاه هرمزگان با نقش ميانجي رضايت شغلي کارشناسي ارشد هديه كرباسي ۱۵۰۲۹۲۲۴۵
۹۴/۶/۳۰ دکتر منصور مومني
دکتر محمد رضا تقي زاده
مديريت صنعتي رتبه بندي عملكرد شركت هاي كارگزاري فعال بازار سرمايه با شاخص هاي مدل سروكوال و تكنيك هاي تصميم گيري چندمعياره کارشناسي ارشد حسين قلي پور ۱۵۰۲۹۱۱۴۴
۹۴/۶/۳۰ دکتر شهناز محمدي
دکتر مجتبي اميري
مديريت منابع انساني بررسي نقش عدالت سازماني بر تعهد سازماني كاركنان در شركت شهركهاي صنعتي البرز کارشناسي ارشد سيمين حكيم زاده ۱۵۰۲۹۲۴۹۷
۹۴/۶/۳۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر عباس ابراهيمي
مديريت اجرايي بررسي تأثير استراتژي هاي نوآوري بر عملكرد سازماني (مورد مطالعه: شركت هاي فعال نفت و گاز تهران) کارشناسي ارشد شيدا اشرفي ۱۵۰۲۹۲۰۱۳
۹۴/۶/۳۰ دکتر مهدي خادمي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت بازرگاني مطالعه رابطه تصوير برند گردشگري و انتخاب مقاصد مبتني بر چرخه عمر گردشگري (مطالعه موردي : استان گيلان) کارشناسي ارشد سامره زربيني سيداني ۱۵۰۲۹۲۱۴۹
۹۴/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر طهمورث حسنقلي پور
مديريت اجرايي بررسي تاثير مشتري گرايي موسسات خدماتي و بهداشتي و نوآوري استراتژيك کارشناسي ارشد اتوسا افتخاري ۱۵۰۲۹۲۰۱۶
۹۴/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
مديريت MBA - مديريت بازاريابي تحليل رابطه بين كيفيت و قيمت درك شده ،رضايت مشتري و احساس نااميدي و شادي در صنعت هتلداري(هتلهاي زنجيره اي پارسيان) کارشناسي ارشد پگاه قاسميان ۱۵۰۲۹۱۱۴۱
۹۴/۶/۳۰ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر طهمورث حسنقلي پور
مديريت اجرايي بررسي تاثير ابزارهاي بازاريابي سياسي بر مشاركت عمومي شهروندان (مورد مطالعه: شهروندان منطقه 1 شهر تهران) کارشناسي ارشد محمد بشيري ۱۵۰۲۹۲۰۴۴
۹۴/۶/۲۹ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت اجرايي بررسي تاثير سرمايه فكري بر ادراك از عملكرد سازماني کارشناسي ارشد علي افتخاري ۱۵۰۲۹۲۰۱۷
۹۴/۶/۲۹ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مديريت بازرگاني بررسي تاثير اسناد علي بر نيات شكايات مشتريان کارشناسي ارشد پريدخت اسدي ۱۵۰۲۹۱۲۳۹
۹۴/۶/۲۹ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر علي اصغر پور عزت
مديريت بازرگاني بررسي عوامل موثر بر عدالت تعاملي و رضايت مشتريان(مطالعه موردي:بازاريابي خدمات مشتريان بازار) کارشناسي ارشد فاطمه نايب آقا ۱۵۰۲۹۱۳۳۰
۹۴/۶/۲۹ دکتر منصور صمدي
دکتر محسن نظري
مديريت MBA - مديريت بازاريابي نقش نمايشگاههاي بين المللي به عنوان بخشي از ارتباطات بازاريابي شركت ها – روند كامل مشاركت در نمايشگاه بين المللي کارشناسي ارشد مريم نجفي ۱۵۰۲۹۱۳۳۲
۹۴/۶/۲۹ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر امير حسين اميرخاني
مديريت اجرايي شناسايي عوامل كليدي موثر در موفقيت واگذاري فرآيند تامين كالاهاي اساسي (از بخش دولتي) به بخش خصوصي کارشناسي ارشد ميثم جاهدي ۱۵۰۲۹۲۴۷۹
۹۴/۶/۲۹ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر دكتر محمد صفري
مديريت اجرايي بررسي تاثير سيستم هاي كاري با عملكرد بالا بر عملكرد كاركنان (مورد مطالعه: شركت پلي پروپيلن جم) کارشناسي ارشد حميد خدائي ۱۵۰۲۹۲۱۰۴
۹۴/۶/۲۹ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر دكتر محمد صفري
مديريت اجرايي بررسي تاثير تعهد مديريت در تدوين و اجراي استراتژي هاي سازمان دانش محور ( مطالعه موردي شركت گروه مهد تاژ) کارشناسي ارشد محمدرضا محمودي ملكي ۱۵۰۲۹۲۶۵۰
۹۴/۶/۲۸ دکتر حميد رضا يزداني
دکتر
مديريت منابع انساني تدوين الگوي كنترلي مديريت منابع انساني در شركت هاي هلدينگ- مورد مطالعه شركت هلدينگ توسعه معدن و صنايع معدني خاورميانه - ميدكو کارشناسي ارشد ابراهيم باقري ۱۵۰۲۹۱۰۲۹
۹۴/۶/۲۶ دکتر حسين صفري
دکتر محمد احمديان
مديريت بازرگاني " شناسايي و اولويت بندي موانع عرضه مستقيم برق به متقاضيان عمده كشور" کارشناسي ارشد اباذر صالحي سيچاني ۱۵۰۲۹۲۵۷۲
۹۴/۶/۲۶ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مديريت دولتي (خاتمه يافته) مطالعه رابطه بين هوش هيجاني، توانمندسازي كاركنان و رفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان بانك ملي استان البرز کارشناسي ارشد يوسف لطفي ۱۵۰۲۹۲۶۳۹
۹۴/۶/۲۵ دکتر محسن نظري
دکتر كيومرث شريفي
مديريت بازرگاني : بررسي رابطه بنيان هاي بازاريابي رابطه مند با وفاداري مشتريان به تفكيك محصول در صنايع فلزي مستقر در شهرك شمس آباد کارشناسي ارشد رضوان زردشتي ۱۵۰۲۹۱۲۷۴
۹۴/۶/۲۵ دکتر اسماعيل شاه طهماسبي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي تاثير همزمان سرمايه اجتماعي دروني و بيروني بر نوآوري هاي بنيادي کارشناسي ارشد سيد سعيد قوام شهيدي ۱۵۰۲۹۱۳۰۳
۹۴/۶/۲۵ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر عباس منوريان
مديريت دولتي (خاتمه يافته) بررسي رابطه بين عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان شركت آب و فاضلاب استان البرز کارشناسي ارشد سعيد ذوالقدر ۱۵۰۲۹۲۵۲۱
۹۴/۶/۲۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر عباس منوريان
مديريت دولتي (خاتمه يافته) بررسي رابطه بين اعتماد مديريت ، اعتماد سازماني و رفتار شهروندي (مطالعه موردي شهرداري تهران منطقه 7 و 8) کارشناسي ارشد تالين اوهانجانيان ۱۵۰۲۹۲۴۵۷
۹۴/۶/۲۵ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر كيومرث شريفي
مديريت بازرگاني بررسي رابطه ارزش هاي مصرفي و رفتارخريد مصرف كنندگان ويلاهاي مدرن در حاشيه البرز مركزي کارشناسي ارشد رضا دروار ۱۵۰۲۹۱۲۶۵
۶۴/۶/۲۵ دکتر نادر سيداميري
دکتر فراز صادق وزيري
مديريت MBA - استراتژي بررسي و تبيين استراتژي هاي بهينه قيمت گذاري محصولات سخت افزاري شبكه کارشناسي ارشد مرجان ايمانقلي زاده ۱۵۰۲۹۱۰۲۵
۹۴/۶/۲۵ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر عباس منوريان
مديريت دولتي (خاتمه يافته) بررسي و مقايسه تاثير كيفيت زندگي كاري بر تعهد سازماني مديران در اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان تهران(سازمان دولتي)و سازمان تامين اجتماعي استان تهران(نهاد عمومي غيردولتي) کارشناسي ارشد سعيد دهقان ۱۵۰۲۹۲۵۱۶
۹۴/۶/۲۵ دکتر نادر سيداميري
دکتر مهرداد استيري
مديريت بازرگاني بررسي تاثير توسعه برند بر شخصيت برند در صنعت لبنيات (مورد مطالعه : شركت كاله) کارشناسي ارشد منيژه رستمي ۱۵۰۲۹۲۱۳۴
۹۴/۶/۲۵ دکتر عباس منوريان
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت دولتي (خاتمه يافته) بررسي رابطه جو سازماني و نوآوري (مطالعه موردي: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي تهران) کارشناسي ارشد مايده خبازورتاقاني ۱۵۰۲۹۲۱۰۱
۹۴/۶/۲۵ دکتر محسن نظري
دکتر طهمورث حسنقلي پور
مديريت بازرگاني مقايسه تاثير عوامل موقعيتي بر رفتار خريد زنان شاغل و خانه دار در خريد محصولات لوازم آرايشي در شهر تهران کارشناسي ارشد مژگان علي دوستي ۱۵۰۲۹۲۲۰۶
۹۴/۶/۲۵ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر عباس منوريان
مديريت دولتي (خاتمه يافته) بررسي نقش عوامل استرس بر عملكرد كاركنان بانك کارشناسي ارشد فربد فرد ۱۵۰۲۹۲۶۱۰
۹۴/۶/۲۵ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر سيد رضا سيد جوادين
مديريت اجرايي بررسي تاثير ارزش رابطه و ترفيع بر رفتار مشتريان بانك دي کارشناسي ارشد وحيد جهانگرد ۱۵۰۲۹۱۲۵۶
۹۴/۶/۲۵ دکتر محسن نظري
دکتر طهمورث حسنقلي پور
مديريت MBA - مديريت بازاريابي رتبه بندي عوامل آميخته بازاريابي در تصميم خريد مصرف كنندگان چرم مصنوعي شهرستان تهران کارشناسي ارشد آناهيتا ملك پور ۱۵۰۲۹۱۳۲۴
۹۴/۶/۲۵ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت اجرايي بررسي تاثير رفتاررشهروندي مشتري بر شهرت برند کارشناسي ارشد پريسا زنگنه ۱۵۰۲۹۲۱۵۴
۹۴/۶/۲۵ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك از ديدگاه مشتريان (مورد مطالعه: بانك انصار) کارشناسي ارشد سينا درهمي ۱۵۰۲۹۱۲۰۳
۹۴/۶/۲۵ دکتر امير حسين اميرخاني
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت اجرايي بررسي تاثير عناصر آميخته بازاريابي بر تصميم گيري خريد مشتريان (مورد مطالعه: شركت پارس خودرو) کارشناسي ارشد ندا دائمي ۱۵۰۲۹۲۵۱۳
۹۴/۶/۲۴ دکتر ناصر عسگري
دکتر عباس منوريان
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي رابطه بين نوآوري با يادگيري سازماني در شركت توليدي پايا کارشناسي ارشد پريسا هزاوه ۱۵۰۲۹۱۴۴۳
۹۴/۶/۲۴ دکتر ناصر عسگري
دکتر عباس منوريان
مديريت MBA - مديريت بازاريابي شناسايي و اولويت بندي عوامل درون سازماني اثرگذار بر توسعه بازاريابي الكترونيكي شركت هاي توليد كننده كالاهاي الكترونيكي کارشناسي ارشد ايمان امامي جعفري ۱۵۰۲۹۱۲۴۵
۹۴/۶/۲۱ دکتر مسعود كرمي
دکتر محمد حقيقي
مديريت بازرگاني بررسي رابطه بين ارزشهاي فرهنگي و مصرف متظاهرانه در ايران : مطالعه در صنعت گوشي همراه. کارشناسي ارشد هليا افتخاري ۱۵۰۲۹۱۲۴۲
۹۴/۶/۸ دکتر منصور مومني
دکتر نادر سيداميري
مديريت بازرگاني پيش بيني فروش خودرو با شبكه عصبي مصنوعي و فرايند تحليل سلسله مراتبيAHP(بررسي فروش دو شركت كياموتورز و هيونداي در آمريكا و كانادا) کارشناسي ارشد دانيال شهرابي فراهاني ۱۵۰۲۹۲۵۶۴
۹۴/۵/۲۸ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر محمد رضا مهرگان
مديريت صنعتي : شناسايي و الويت بندي اتلاف ها ( Waste ) در نظام بيمارستاني با رويكرد ناب (مورد مطالعه بيمارستان اختر ) کارشناسي ارشد نرگس حكيمي عصمت پرست ۱۵۰۲۹۱۰۶۲
۹۴/۵/۷ دکتر مسعود كرمي
دکتر محمد حقيقي
مديريت بازرگاني بررسي رابطه بين مادي گرايي و تطبيق پذيري مصرف كنندگان و گرايش آنها به مصرف منزلت گرا کارشناسي ارشد ساهره رستمي ۱۵۰۲۹۱۲۷۰
۹۴/۴/۲۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر احسان قهرماني
مديريت اجرايي شناسايي عوامل تاثيرگذار بر بهبود كيفيت زندگي كاري كاركنان شركت هاي كوچك و متوسط کارشناسي ارشد هدي جبلي ۱۵۰۲۹۲۴۸۰
۹۴/۴/۱۶ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر امير حسين اميرخاني
مديريت منابع انساني تاثيرهوش تجاري برتصميمات استراتژيك مديران سازماني کارشناسي ارشد ثمره هاشميان پهلوان زاده ۱۵۰۲۹۲۷۰۳
۹۴/۴/۱۶ دکتر عباس منوريان
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت دولتي (خاتمه يافته) تاثيرات سرمايه اجتماعي در زمينه تعهد و عملكرد كاركنان (مطالعه موردي: شركت آب و فاضلاب استان البرز) کارشناسي ارشد ليلا متقي ۱۵۰۲۹۲۶۴۲
۹۴/۴/۱۶ دکتر عباس منوريان
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت دولتي (خاتمه يافته) بررسي رابطه ميان عملكرد بازاريابي و مزيت رقابتي دربانكهاي تجاري تهران کارشناسي ارشد زيبا خلج اميرحسيني ۱۵۰۲۹۲۵۰۸
۹۴/۴/۸ دکتر عباس منوريان
دکتر ناصر عسگري
مديريت دولتي (خاتمه يافته) بررسي هوش هيجاني ((EQ و رابطه آن با اثربخشي سازماني در هزاره سوم مورد مطالعه بانك صادرات شمال تهران کارشناسي ارشد سپيده ذاكري ۱۵۰۲۹۲۵۱۷
۹۴/۴/۸ دکتر عباس منوريان
دکتر ناصر عسگري
مديريت MBA - استراتژي بررسي و رتبه‌بندي شايستگي‌هاي مورد نياز كاركنان حوزه بين‌الملل شركت‌هاي بين‌المللي براي پيشبرد استراتژي توسعه بازار بين‌المللي (مورد مطالعه:‌ شركت كيسون) کارشناسي ارشد گل نوش طوطيان ۱۵۰۲۹۱۱۲۰
۹۴/۲/۲۳ دکتر مهدي خادمي
دکتر حسين نوروزي
مديريت اجرايي بررسي و مطالعه تاثير مولفه هاي معماري بر نگرش و وابستگي برند مخاطبان( مورد مطالعه : مراكز خريد استان تهران) کارشناسي ارشد سروناز جهانگيري ۱۵۰۲۹۱۲۵۷
۹۴/۲/۲۳ دکتر عباس منوريان مديريت اجرايي ارائه مدل تصميم گيري راهبردي براي انتخاب تامين كنندگان در سازمانهاي پروژه محور (مورد مطالعه: شركت صانير) کارشناسي ارشد اعظم خسروي اسب راهاني ۱۵۰۲۹۲۵۰۷
۹۴/۲/۹ دکتر محمد حقيقي
دکتر حسين نوروزي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي عوامل موثر بر رفتار خريد محصولات سبز"دوستدار محيط زيست" در دانشجويان جوان (بررسي موردي دانشگاه تهران) کارشناسي ارشد حامد صديق ۱۵۰۲۹۱۱۱۶
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر طاهر روشندل اربطاني
مديريت بازرگاني بررسي رابطه ارتباطات دهان به دهان الكترونيكي با خريد خدمات گردشگري خارجي کارشناسي ارشد هوتن آزموده مژدهي ۱۵۰۲۹۰۲۳۱
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي رابطه عناصر ترفيع (تبليغات)دراثربخشي در بازاريابي سياسي کارشناسي ارشد اميرتورج كلانتري ۱۵۰۲۹۰۰۳۶
۹۳/۱۲/۱۹ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر سهيلا بورقاني فراهاني
مديريت MBA - استراتژي بررسي رابطه بين نقش رهبران استراتژيك و بهبود هوش در سازمان (مورد مطالعه: شركت پاكنام) کارشناسي ارشد مجيد فتحي جيرنده ۱۵۰۲۹۰۰۷۷
۹۳/۱۲/۱۴ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر ابراهيم معين نجف آبادي
مديريت MBA - استراتژي شناسايي و رتبه بندي ريسكهاي موجود در پروژه هاي صنعت نفت با استفاده از استاندارد PMBOK، مطالعه موردي احداث پروژه ترمينال نفت در بندرعباس کارشناسي ارشد مهدي درويش نوري ۱۵۰۲۹۰۰۸۰
۹۳/۱۲/۱۴ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر غلامرضا كرمي
مديريت MBA - استراتژي بررسي اثر جهت گيري هاي استراتژيك بر عملكرد مالي شركت هاي بيمه (مطالعه موردي: بيمه كارآفرين) کارشناسي ارشد مهدي غلامزاده ۱۵۰۲۹۰۰۸۲
۹۳/۱۲/۱۴ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مديريت دولتي (خاتمه يافته) مطالعه نقش ادراك سياست هاي سازماني بر پيامدهاي كاري ‌كاركنان اداره كل امور مالياتي غرب تهران با نقش ميانجيگري التزام كاري کارشناسي ارشد نرگس كدخدا ۱۵۰۲۹۲۶۲۱
۹۳/۱۲/۱۴ دکتر ابراهيم معين نجف آبادي
دکتر مجتبي اميري
مديريت MBA - استراتژي تدوين الگويي براي ارزيابي فرايند مديريت استراتژيك در شهرداري تهران با استفاده از رويكردي تلفيقي و جامع کارشناسي ارشد حسن رحماني ۱۵۰۲۹۰۰۶۴
۹۳/۱۲/۱۳ دکتر ابراهيم معين نجف آبادي
دکتر مجتبي اميري
مديريت MBA - استراتژي شناسايي ملزومات استقرارمديريت راهبردي مبتني برارزش در مراكزدرماني دانشگاهي مطالعه موردي در بيمارستانهاي آموزشي و در ماني دانشگاه علوم پزشكي تهران کارشناسي ارشد مريم اميرفتحيان ۱۵۰۲۹۰۰۵۵
۹۳/۱۲/۶ دکتر سيد مجتبي محمودزاده
دکتر كيومرث شريفي
مديريت MBA - استراتژي ژي جذب توريسم صنعتي جهت معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري درمنطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي کارشناسي ارشد امير كريمي ۱۵۰۲۹۰۰۶۱
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر ابوالقاسم ميرا
مديريت بازرگاني بررسي عوامل موثر بر ريزش (مهاجرت/Churn ) مشتريان و مشتركين ADSL شركت مخابرات ايران کارشناسي ارشد سيامك لاري لواساني ۱۵۰۲۹۰۲۲۰
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر مجيد مختاريان پور
مديريت صنعتي بهبود رضايت مشتري با رويكرد Fuzzy-Qfd در شركت كاشي و سراميك پاسارگاد کارشناسي ارشد سيد سعيد ميرمحمدعلي رودكي ۱۵۰۲۹۰۱۶۱
۹۳/۱۱/۲۹ مديريت اجرايي شناسايي تركيب عناصر آميخته بازاريابي 4P و اولويت بندي آن‌ها با هدف افزايش سهم بازار و فروش در بازار روغن نباتي كشور (مورد مطالعه : شركت توليدي صنعتي نهان گل) کارشناسي ارشد مهدي يوسف زاده بروجني ۱۵۰۲۹۱۱۹۲
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر كيومرث شريفي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي رابطه بين عناصرآميخته ترفيع و فروش وجذب مشتريان دربخش تعاونيهاي مسگن کارشناسي ارشد سيدمحمدجواد موسوي ۱۵۰۲۹۰۰۴۱
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمدعلي شاه حسيني
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي انتظارات مشتريان بانكداري شركتي در بانك ملت کارشناسي ارشد منيژه شيوايي كجوري ۱۵۰۲۹۰۰۳۱
۹۳/۱۱/۲۸ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر مجتبي اميري
مديريت MBA - استراتژي ارائه مدلي جهت سنجش اعتلاي فرهنگ سازماني در ارتقا خدمات شهرداري تهران ( نمونه موردي منطقه 22 ) کارشناسي ارشد اميد خسرواني طهراني ۱۵۰۲۹۰۰۶۰
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر نادر سيداميري
دکتر مهرداد استيري
مديريت MBA - استراتژي تدوين چارچوبي جهت بكارگيري تئوري فازي در كارت امتيازي متوازن(BSC ) بمنظور ارزيابي استراتژي هاي سازمان ( مطالعه موردي شركت فنرلول ايران) کارشناسي ارشد محمد نوري محمد آني ۱۵۰۲۹۱۱۸۶
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر منصور مومني
مديريت صنعتي بررسي تاثير ابعاد مديريت زنجيره تامين پايدار بر عملكرد عملياتي زنجيره تامين با استفاده از تكنيك مدلسازي معادلات ساختاري و روش تحليل همبستگي متعارف(مطالعه موردي در گروه صنايع غذائي آي سودا) کارشناسي ارشد عبدالعظيم بناءمولائي ۱۵۰۲۹۱۰۳۴
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر محمدرضا دهقان نيري
دکتر عزت الله اصغري زاده
مديريت صنعتي شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر بلوغ توسعه خدمات جديد با رويكرد تئوري راف در شركتهاي خدماتي فعال در بورس ايران. کارشناسي ارشد دانيال عبدالله بيكي ۱۵۰۲۹۱۱۲۳
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر ناصر عسگري
دکتر عباس منوريان
مديريت MBA - استراتژي بررسي نقش ميانجي كيفيت ادراك شده در تاثير استراتژي بازاريابي داخلي بر ارزش ويژه نام تجاري شركت (مورد مطالعه : شركت همراه اول) کارشناسي ارشد مهتاب دادرسان ۱۵۰۲۹۱۰۷۲
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر منصور مومني
دکتر عزت الله اصغري زاده
مديريت صنعتي انتخاب زنجيره توليد يكپارچه مناسب جهت توليد گوشت مرغ در صنعت طيور ايران با استفاده از روش هاي تصميم گيري TODIM، TOPSIS و AHP . کارشناسي ارشد سيد پرهام خيريه ۱۵۰۲۹۱۰۷۰
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر ناصر عسگري
دکتر مهدي خادمي
مديريت اجرايي بررسي نقش بازاريابي اجتماعي بر ارتقا ارزش ويژه برند در موسسات غير انتفاعي کارشناسي ارشد حميد مهري ياري ۱۵۰۲۹۱۳۲۷
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر كيومرث شريفي
مديريت اجرايي شناسايي و اولويت بندي عناصر آميخته بازاريابي موثر بر استقبال مشتركين برق در پيك سائي شبكه کارشناسي ارشد رضا وثيق ۱۵۰۲۹۱۲۲۵
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر كيومرث شريفي
مديريت بازرگاني اثر هزينه هاي تامين اجتماعي بر تقاضاي بيمه عمر در ايران کارشناسي ارشد اكرم تسليمي ۱۵۰۲۹۱۰۴۶
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر امير خانلري
دکتر علي پيران نژاد
مديريت بازرگاني شناسايي عوامل موثر بر فرايند تصميم گيري خريداران تجهيزات نفت و گاز در ايران کارشناسي ارشد تورج ايرانخواه نميني ۱۵۰۲۹۰۲۱۷
۹۳/۱۱/۲۷ دکتر كيومرث شريفي
دکتر حسين نوروزي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسيتاثير عناصر اميخته بازاريابي خدمات برروي سه لايه محصول (مورد مطالعه صنعت ليزينگ ) کارشناسي ارشد هادي فرج اله اصفهاني ۱۵۰۲۹۱۱۳۲
۹۳/۱۱/۲۷ دکتر حسين نوروزي
دکتر مهرداد استيري
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي و مطالعه عوامل موثر بر رضايتمندي و وفاداري مشتريان به ارائه كنندگان اينترنت پرسرعت در تهران کارشناسي ارشد حميد صادقي ۱۵۰۲۹۱۱۱۳
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر حسين صفري
مديريت MBA - استراتژي ارائه مدلي جهت سنجش سطح همراستايي استراتژي فناوري اطلاعات (IT) با استراتژي هاي بالا دستي در سازمان هاي پروژه محور کارشناسي ارشد داريوش داودزاده ۱۵۰۲۹۰۰۶۹
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمد حقيقي
مديريت MBA - استراتژي طراحي مدل تركيبي مديريت پورتفليو پروژه و كارت امتيازي متوازن جهت پايش استراتژيهاي تدوين شده در شركت بين المللي توسعه ساختمان کارشناسي ارشد سيدداوود حسيني ۱۵۰۲۹۰۰۷۵
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر مهدي خادمي
دکتر حسين نوروزي
مديريت اجرايي تحليل مولفه هاي موثر بر تصوير ذهني و ارائه الگوي برند ملي صنعت گردشگري در ايران کارشناسي ارشد بهاره كياني آذر ۱۵۰۲۹۱۳۰۹
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر ناصر عسگري
دکتر عباس منوريان
مديريت اجرايي بررسي اثر بازاريابي داخلي بر وفاداري مشتري با نقش ميانجي كيفيت ادراك شده ( مورد مطالعه : بانك ملت ) کارشناسي ارشد فرناز سادات ميرفيضي ۱۵۰۲۹۱۳۲۹
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر كيومرث شريفي
دکتر محمدرضا دهقان نيري
مديريت بازرگاني بررسي رابطه بين توانمندسازي نيروي انساني بانك تجارت با جذب منابع کارشناسي ارشد مرجان حجازي ۱۵۰۲۹۱۲۶۰
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر ناصر عسگري
دکتر عباس منوريان
مديريت اجرايي بررسي تاثير ارزش ويژه نام تجاري بر واكنش هاي مشتري کارشناسي ارشد عادل روستايي حسين آبادي ۱۵۰۲۹۱۴۲۳
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر مجتبي اميري
مديريت MBA - استراتژي تدوين واولويت بندي استراتژي منابع انساني براي شركت مپنا کارشناسي ارشد محسن زارعي فر ۱۵۰۲۹۱۲۰۸
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر مهدي خادمي
دکتر حسين نوروزي
مديريت اجرايي تحليل اثرگذاري استراتژي هاي قيمت گذاري بر ارزش ادراك شده مشتريان (مورد مطالعه: شركت سامسونگ) کارشناسي ارشد محسن كمالي ۱۵۰۲۹۱۳۰۷
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر امير حسين اميرخاني
مديريت MBA - استراتژي بررسي رابطه بين ادراك كاركنان از استراتژي سازمان و عملكرد مديريت دانش آنان در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي کارشناسي ارشد ابراهيم صفايي ۱۵۰۲۹۱۲۱۱
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر منوچهر انصاري
دکتر يونس جبارزاده
مديريت اجرايي بررسي تاثير نوآوري بر عملكرد سازمان (مطالعه موردي: نمايندگي‌هاي رسمي خودرو و ماشين‌آلات راهسازي وارداتي) کارشناسي ارشد محمد نثاري ۱۵۰۲۹۱۴۴۱
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر غلامحسين نيكوكار
دکتر كيومرث شريفي
مديريت MBA - استراتژي بررسي، شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر تدوين استراتژي‌هاي كلان بانك انصار کارشناسي ارشد حميد احمدي ۱۵۰۲۹۰۰۶۶
۹۳/۱۰/۲۵ دکتر حسين نوروزي
دکتر كيومرث شريفي
مديريت اجرايي بررسي عوامل موثر بر صادرات صنايع غذايي و تدوين الگويي جهت توسعه صادرات آن( مورد مطالعه صادرات رب گوجه فرنگي ) کارشناسي ارشد آرمين عطري ۱۵۰۲۹۱۲۹۴
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر كيومرث شريفي
دکتر محمدرضا دهقان نيري
مديريت بازرگاني بررسي مقايسه اي دلايل خريد و عدم خريد بيمه هاي عمر در ايران با رويكرد مدل انتشار نوآوري کارشناسي ارشد فرزانه كيماسي ۱۵۰۲۹۱۳۱۰
۹۳/۱۱/۲۱ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر كيومرث شريفي
مديريت بازرگاني شناسايي عوامل موثر بر مزيت رقابتي شركت هاي فعال در صنعت ساختمان کارشناسي ارشد محمدتقي خزائي كمجاني ۱۵۰۲۹۱۰۶۶
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي تأثير استراتژي تمايز بر عملكرد بازاريابي شركت هاي توليد كننده ي محصولات غذايي کارشناسي ارشد شيرين رنجبر كهن ۱۵۰۲۹۰۰۲۷
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي سبك تصميم گيري خريد مصرف كنندگان نوگرا(مورد مطالعه:بازار موبايل تهران) کارشناسي ارشد ليلا زرباف نژاد ۱۵۰۲۹۰۰۳۰
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر نيما گروسي مختارزاده
مديريت MBA - استراتژي شناسايي مدلي براي قابليت هاي پويا در نوآوري خدمات مبتني بر استراتژي رقابتي در شركت هاي پروژه محور شهر تهران کارشناسي ارشد مريم ده حقي ۱۵۰۲۹۰۰۵۷
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر حسين نوروزي
دکتر طهمورث حسنقلي پور
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي و مطالعه تاثير اجزاء و عناصر ترفيع بر انتخاب مشتريان كارگزاري بورس کارشناسي ارشد پريا شاهروش ۱۵۰۲۹۱۲۰۹
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر حسين نوروزي
دکتر طهمورث حسنقلي پور
مديريت MBA - مديريت بازاريابي مطالعه و اولويت بندي تاثير ابزارهاي پيشبرد فروش پولي و غيرپولي بر انتخاب فروشگاه در صنعت پوشاك ايران کارشناسي ارشد پژمان خليلي ۱۵۰۲۹۱۰۶۸
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر حسين نوروزي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي تاثير توسعه برند بر تصوير ذهني مصرف كنندگان در محصولات لبني برند پگاه کارشناسي ارشد مريم پدمرنگ ۱۵۰۲۹۱۰۳۹
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت بازرگاني عوامل موثر بر وفاداري مشتري در صنعت ظروف بسته بندي شيشه اي بر اساس مدل FRO (مطالعه موردي: شركت شيشه همدان – سهامي عام) کارشناسي ارشد مسعود عالي ابوذر ۱۵۰۲۹۰۲۲۷
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي و مطالعه تاثير تجربه برند و وفاداري مصرف كننده با در نظر گرفتن نقش شخصيت برند و رضايت مشتري کارشناسي ارشد سميه شمس حائري ۱۵۰۲۹۱۱۰۹
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمد حقيقي
مديريت بازرگاني بررسي تاثير محيط فروشگاه بر رفتار خريد مصرف كننده کارشناسي ارشد محمد امين دانش ۱۵۰۲۹۰۲۲۴
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمد حقيقي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي تاثير متغيرهاي درون سازماني و برون سازماني بر تفكر استراتژيك و تاثير ان بر عملكرد بازاريابي کارشناسي ارشد ندا لطفي بيداخويدي ۱۵۰۲۹۰۰۳۲
۹۳/۱۱/۱۸ دکتر سيدمحمدرضا ناصرزاده
دکتر كيومرث شريفي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي رابطه ترفيع در آميخته بازاريابي با توسعه هوشمند سازي حمل و نقل جاده اي کارشناسي ارشد طه حسيني ۱۵۰۲۹۰۰۴۳
۹۳/۱۱/۱۸ دکتر محمد موسي خاني
دکتر سيدابوالقاسم ميرا
مديريت MBA - استراتژي تدوين مدل تحول راهبردي فناوري اطلاعات با استفاده از چارچوب ITIL و فناوري Cloud Computing کارشناسي ارشد حميد گردش ۱۵۰۲۹۰۰۶۷
۹۳/۱۱/۱۵ دکتر حميد رضا يزداني
دکتر كيومرث شريفي
مديريت MBA - استراتژي برنامه ريزي استراتژيك مبتني بر سناريو کارشناسي ارشد نيما نوح پيشه ۱۵۰۲۹۰۰۸۳
۹۳/۱۱/۱۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر عباس منوريان
مديريت MBA - استراتژي شناسايي و بررسي عوامل موثر بر موفقيت در پياده سازي مديريت دانش در بانك پارسيان کارشناسي ارشد سيده زهرا ساعي ۱۵۰۲۹۰۰۵۳
۹۳/۱۱/۱۵ دکتر منصور مومني
دکتر محمد رضا تقي زاده
مديريت صنعتي خوشه بندي مشتريان با استفاده از روش c ميانگين کارشناسي ارشد سحر يزداني ۱۵۰۲۹۱۱۹۰
۹۳/۱۱/۱۲ دکتر سيدمحمدرضا ناصرزاده
دکتر كيومرث شريفي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر "ترجيح برند" در خرده فروشي هاي الكترونيك از سوي مصرف كنندگان تهراني کارشناسي ارشد كيوان نصيري مجد ۱۵۰۲۹۰۰۴۶
۹۳/۱۱/۷ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر حميد رضا يزداني
مديريت منابع انساني ارائه مدل ارتقا شغلي پرستاران کارشناسي ارشد فاطمه ميرمحمدي صدرآبادي ۱۵۰۲۹۱۱۷۹
۹۳/۱۱/۱ دکتر كيومرث شريفي
دکتر ناصر عسگري
مديريت اجرايي شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان در صنعت لبنيات کارشناسي ارشد افشين عظيميان ۱۵۰۲۹۱۴۳۲
۹۳/۱۱/۱ دکتر عباس منوريان
دکتر حميد رضا يزداني
مديريت منابع انساني بررسي تاثير روانشناسي محيط كار بر فرايندهاي پوياي روانشناختي كاركنان مطالعه موردي: شركت سازه گستر سايپا کارشناسي ارشد مژده فيروزي ۱۵۰۲۹۱۱۳۸
۹۳/۱۰/۲۴ دکتر كيومرث شريفي
دکتر عبدالحسين كرمپور
مديريت بازرگاني «شناسايي چالش‌ها و موانع پيش‌روي مديران در خلال تصميمات و اقدامات مربوط به اجراي استراتژي؛ مورد مطالعه: سازمان گمرك ايران» کارشناسي ارشد پرويز كشفي ۱۵۰۲۹۱۱۵۰
۹۳/۱۰/۱۶ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر محمد رضا تقي زاده
مديريت صنعتي ارزيابي عملكرد سازمان‌هاي توسعه‌اي در حمايت از صنايع High-Tech با رويكرد كارت امتيازي متوازنBSC، تحليل سلسله مراتب فازيFAHP و‌ رتبه‌بندي با تكنيك‌هايFuzzy TOPSIS؛ VIKOR Fuzzy کارشناسي ارشد علي رضا رستگارپور ۱۵۰۲۹۰۱۶۲
۹۳/۷/۲۳ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت بازرگاني بررسي عوامل موثر بر رفتار خريد سبز مشتريان )مطالعه موردي: مشتريان شركت پگاه در شهر تهران( کارشناسي ارشد هورشيد السادات قهاري ۱۵۰۲۹۱۳۰۴
۹۳/۷/۱۴ دکتر كيومرث شريفي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت بازرگاني ارزيابي تصوير ذهني خريداران از كيفيت خدمات در بازار فولاد ايران کارشناسي ارشد حميدرضا پيرايش نژاد ۱۵۰۲۹۰۲۱۹
۹۳/۷/۱۴ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر كيومرث شريفي
مديريت اجرايي ارزيابي كيفيت خدمات شركت تعاوني مصرف سايپا بر اساس مدل سروكوال و طراحي نوع خدمات با استفاده از ابزار QFD کارشناسي ارشد امير عقيلي ۱۵۰۲۹۱۱۲۶
۹۳/۷/۹ دکتر ادريس پيرصاحب
دکتر كيومرث شريفي
مديريت بازرگاني بررسي ادراك مصرف كننده از برندهاي مواد غذايي کارشناسي ارشد سجاد خسرواني مقدم ۱۵۰۲۹۱۰۶۷
۹۳/۷/۵ دکتر شهناز محمدي
دکتر محمدعلي شاه حسيني
مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) بررسي رابطه تعارض كار-خانواده و كيفيت زندگي بين زنان شاغل در شركت هاي صنعتي کارشناسي ارشد امير وطني ۱۵۰۲۹۰۲۴۲
۹۳/۷/۳ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر سيدابوالقاسم ميرا
مديريت MBA - استراتژي طراحي مدل تركيبي توسعه و تعميق استراتژي هاي صادرات در شركت خودروسازي سايپا با استفاده از هوشين كانري و كارت امتيازي متوازن کارشناسي ارشد سامان نبوتي ۱۵۰۲۹۰۰۷۳
۹۳/۷/۵ دکتر شهناز محمدي
دکتر عباس نرگسيان
مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) بررسي ارتباط بين سبكرهبري تحول آفرين ، عدالت سازماني ، تعهد سازماني و رضايت شغلي در معاونت تندر ايران خودرو کارشناسي ارشد احسان نبي زاده ۱۵۰۲۹۰۲۴۱
۹۳/۶/۳۱ دکتر شهناز محمدي
دکتر محمدعلي شاه حسيني
مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) بررسي رابطه بين شادكامي ، عدالت سازماني و كيفيت زندگي كاركنان شركت ايران خودرو کارشناسي ارشد سحر زري ۱۵۰۲۹۰۲۳۵
۹۳/۷/۳ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) بررسي نقش ساختار فيزيكي سازمان در هويت سازماني و تعهد سازماني كاركنان فرهنگستان هنر ايران کارشناسي ارشد زينب السادات موسوي ۱۵۰۲۹۰۲۳۴
۹۳/۶/۳۱ دکتر شهناز محمدي
دکتر محمدعلي شاه حسيني
مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) مطالعه رابطه عدالت سازماني و امنيت شغلي در كاركنان بانك مركزي کارشناسي ارشد محمدكاظم يازندي ۱۵۰۲۹۰۲۴۵
۹۳/۷/۳ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر امير حسين اميرخاني
مديريت MBA - استراتژي بررسي تاثير ابزارهاي استراتژيك مديريت منابع انساني بر عملكرد سازمان مورد مطالعاتي شركت توليد محور خودرو ( ومكو ) - ( سهامي عام ) کارشناسي ارشد حميدرضا صباغي بنادكوكي ۱۵۰۲۹۰۰۶۸
۹۳/۷/۳ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر امير حسين اميرخاني
مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) بررسي تاثير حمايت سازماني ادراك شده بر قصد ترك خدمت و فرسايش شغلي كاركنان بانك رفاه كارگران کارشناسي ارشد مليحه رحيمي پور ۱۵۰۲۹۰۲۳۹
۹۳/۷/۳ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر امير حسين اميرخاني
مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) بررسي تاثير سيستم هاي كاري با عملكرد بالا(HPWS) بر عملكرد سازمان با نقش ميانجي انعطاف پذيري کارشناسي ارشد فاطمه زبرجدي ۱۵۰۲۹۰۲۳۶
۹۳/۷/۳ دکتر علي حيدري مديريت MBA - استراتژي تدوين استراتژيهاي بنگاه مادر در هلدينگهاي مالي در ايران با رويكرد سناريو نويسي: مطالعه موردي شركت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا کارشناسي ارشد رضا خادمي ۱۵۰۲۹۰۰۷۰
۹۳/۷/۳ دکتر منوچهر انصاري
دکتر نيما گروسي مختارزاده
مديريت MBA - استراتژي ارائه چارچوبي جهت تدوين استراتژي پورتفوي با استفاده از مدل GE- مطالعه موردي شركت هاي مرتبط با محصولات ارگانيك كشاورزي کارشناسي ارشد مريم حجتي نجف آبادي ۱۵۰۲۹۰۰۵۶
۹۳/۷/۲ دکتر محسن نظري
دکتر محمد حقيقي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي تاثير بكارگيري فاكتورهاي زيست محيطي پايدار بر ميزان تمايل به پرداخت مصرف كنندگان درخريد محصولات سبز از شركت سايپا کارشناسي ارشد علي اصغر دوائي ۱۵۰۲۹۰۰۴۵
۹۳/۷/۲ مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي بررسي تاثير همراستايي ميان استراتژي هاي فن آوري اطلاعات و استراتژي هاي كسب و كار بر عملكرد سازماني(مورد مطالعه: بانك صنعت و معدن) کارشناسي ارشد الناز دباغ ۱۵۰۲۹۰۲۰۲
۹۳/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي و رتبه بندي موانع و مشكلات صادرات خدمات فني و مهندسي صنعت برق ايران به كشورهاي همجوار کارشناسي ارشد مهدي بصيريان ۱۵۰۲۹۰۰۴۸
۹۳/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر كيومرث شريفي
مديريت اجرايي شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر صادرات محصولات نانو بر اساس مدل مزيت رقابتي ملي پورتر (الماس ملي پورتر) کارشناسي ارشد شاهرخ برادري ۱۵۰۲۹۱۰۳۱
۹۳/۶/۳۰ دکتر كيومرث شريفي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مديريت MBA - استراتژي تدوين استراتژي آميخته محصول product mix)براي آفزايش مزيت رقابتي در خوشه صادراتي بازيافت پلاستيك شهر تهران کارشناسي ارشد منصور روشناسي ۱۵۰۲۹۰۰۷۸
۹۳/۶/۳۰ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر كيومرث شريفي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي رابطه بازاريابي داخلي و كاهش نارضايتي مشتريان(مطالعه موردي:شركت سيمرغ) کارشناسي ارشد سارا فراهاني ۱۵۰۲۹۰۰۲۴
۹۳/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر كيومرث شريفي
مديريت اجرايي بررسي پارامترهاي تاثيرگذار بر افزايش رضايت/نارضايتي مسافران فرودگاه امام خميني(ره) کارشناسي ارشد عليرضا معصومي ۱۵۰۲۹۱۱۶۹
۹۳/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر كيومرث شريفي
مديريت اجرايي بررسي و ارزيابي نقش و كيفيت ارائه خدمات بانكداري بين المللي بانك هاي ايراني مستقر در حوزه خليج فارس به مشتريان تجاري و صادر كنندگان كالاهاي غير نفتي کارشناسي ارشد افشين خاني ۱۵۰۲۹۱۰۶۵
۹۳/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي مديريت اجرايي بررسي عوامل موثر بر توسعه صادرات توليدات گروه دارويي بركت با تكيه بر مزيت رقابتي کارشناسي ارشد رضا رهي ۱۵۰۲۹۱۰۹۲
۹۳/۶/۳۰ دکتر ادريس پيرصاحب
دکتر كيومرث شريفي
مديريت بازرگاني بررسي تاثير شواهد بر سطح رضايتمندي مشتريان بانك اقتصادنوين-شعب شمال تهران کارشناسي ارشد سارا محبي ۱۵۰۲۹۱۱۵۶
۹۳/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت اجرايي بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر مشتري گرايي كاركنان بانك قرض الحسنه مهر ايران در شهر تهران (با تاكيد بر نقش واسطه اي رضايت شغلي و تعهد سازماني) کارشناسي ارشد محمد مهديه ۱۵۰۲۹۱۱۷۶
۹۳/۶/۳۰ دکتر كيومرث شريفي
دکتر حسين نوروزي
مديريت MBA - استراتژي شناسايي و اولويت بندي عوامل كليدي موثر بر موفقيت ارائه خدمات بانكداري نوين در موسسه اعتباري كوثر کارشناسي ارشد مهدي عالي نژاد ۱۵۰۲۹۰۰۸۱
۹۳/۶/۳۰ دکتر كيومرث شريفي
دکتر ادريس پيرصاحب
مديريت بازرگاني شناسايي و بررسي عوامل تاثيرگذار بر رفتار مصرف كننده در خريد از برند هاي فروشگاهي کارشناسي ارشد آيناز اخوان بلورچيان ۱۵۰۲۹۱۱۹۳
۹۳/۶/۳۰ دکتر كيومرث شريفي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مديريت MBA - مديريت بازاريابي شناسايي و رتبه بندي ابعاد موثر بر شخصيت نام و نشان تجاري(مطالعه موردي :شركت كاله) کارشناسي ارشد آنيتا فردمنش ۱۵۰۲۹۰۰۲۲
۹۳/۶/۳۰ دکتر ابوالقاسم ميرا
دکتر محمد حقيقي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي رابطه استراتژي رقابتي تمايز و ارزش ادراك شده مشتري در خدمات آموزشي کارشناسي ارشد مهدي قنبري ۱۵۰۲۹۰۰۴۹
۹۳/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر كيومرث شريفي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي و رتبه بندي شاخص هاي موثر بر تقويت ارزش ويژه برند از منظر جامعه در بازار خودرو سواري ايران کارشناسي ارشد شهروز پوستين دوز ۱۵۰۲۹۰۰۴۲
۹۳/۶/۳۰ دکتر كيومرث شريفي
دکتر ادريس پيرصاحب
مديريت بازرگاني شناسايي و رتبه بندي عوامل موفقيت صادرات سيمان به بازار عراق کارشناسي ارشد مهدي نجات نيا ۱۵۰۲۹۱۱۸۱
۹۳/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر كيومرث شريفي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي رابطه نوآوري در خدمات بيمه اي با وفاداري مشتريان در شركت بيمه پارسيان کارشناسي ارشد اسرا يوسفي نسب نوبري ۱۵۰۲۹۰۰۲۳
۹۳/۶/۲۹ دکتر امير مانيان
دکتر علي اصغر پور عزت
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي شناسايي الزامات خط مشي گذاري براي كنترل چالش هاي اخلاقي ناشي از توسعه فناوري اطلاعات کارشناسي ارشد ليدا اميري ۱۵۰۲۹۰۲۰۹
۹۳/۶/۳۱ دکتر عباس منوريان
دکتر عسگري
مديريت منابع انساني نقش تسهيم دانش ضمني در توانمند سازي روان شناختي كاركنان کارشناسي ارشد ليلا حاجيلويي ۱۵۰۲۹۱۰۵۴
۹۳/۶/۲۹ دکتر كيومرث شريفي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مديريت MBA - مديريت بازاريابي ارزيابي فرآيند هاي بازاريابي در موسسه مالي عسگريه با استفاده از مدل بلوغ قابليت هاي بازاريابي کارشناسي ارشد امير اخوان مفرد ۱۵۰۲۹۰۰۳۵
۹۳/۶/۲۹ دکتر عباس منوريان
دکتر حميد رضا يزداني
مديريت منابع انساني بررسي چالش ها و موانع مستند سازي دانش فني در كارخانه كاشي يزد کارشناسي ارشد محمد رضا صنعتي ۱۵۰۲۹۱۱۱۸
۹۳/۶/۲۹ دکتر حميد رضا يزداني
دکتر ناصر عسگري
مديريت منابع انساني عوامل موثر بر شكل گيري نقش شريك استراتژيك مديران منابع انساني شهرداري تهران کارشناسي ارشد مهدي مطاعي ۱۵۰۲۹۱۲۲۱
۹۳/۶/۲۹ دکتر كيومرث شريفي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي رابطه بين ارزش درك شده و قصد خريد مجدد مشتريان در صنعت طلا و جواهر كشور کارشناسي ارشد ياسمين وكيل زاده ۱۵۰۲۹۰۰۳۴
۹۳/۶/۲۹ دکتر علي اصغر پور عزت
دکتر مجتبي اميري
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي مطالعة رابطة ميزان رعايت عدالت زباني در ادبيات متداول و اقتدار حكومت در تاريخ ايران کارشناسي ارشد محمد حاجي جعفري ۱۵۰۲۹۰۲۲۳
۹۳/۶/۲۹ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر حميد رضا يزداني
مديريت منابع انساني شناسايي عوامل سازماني مؤثر بر تمايل به ترك خدمت استعدادهاي شركت مكو کارشناسي ارشد الهام مظاهري كلهرودي ۱۵۰۲۹۱۱۶۷
۹۳/۶/۲۹ دکتر عباس منوريان
دکتر حميد رضا يزداني
مديريت منابع انساني بررسي رابطه بين سرمايه فكري و كارآفريني سازماني در شركت ميدكو کارشناسي ارشد علي اصغر زارع هرفته ۱۵۰۲۹۱۰۹۳
۹۳/۶/۲۹ دکتر حميد رضا يزداني
دکتر مسعود كيماسي
مديريت منابع انساني بررسي مشكلات مسير ارتقاء شغلي كاركنان ستادي و عوامل موثر بر آن (مورد پيمايش بانك تجارت) کارشناسي ارشد حامد جبارزاده ۱۵۰۲۹۱۰۴۸
۹۳/۶/۲۲ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) مطالعه رابطه بين سرمايه اجتماعي ، تسهيم دانش و عملكرد سازماني در شركت سايپا کارشناسي ارشد كامليا پزشكي ۱۵۰۲۹۰۲۳۷
۹۳/۶/۲۲ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر غلامرضا خوش‌سيما
مديريت منابع انساني بررسي تاثير دوگانگي يادگيري بر دوگانگي نوآوري سازماني کارشناسي ارشد مرجان حجازي اصفهاني ۱۵۰۲۹۰۱۸۸
۹۳/۶/۲۲ دکتر حميد رضا يزداني
دکتر مسعود كيماسي
مديريت منابع انساني شناسايي مشاغل كليدي و تهيه پروفايل شايستگي آن مشاغل در ستاد شركت مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه کارشناسي ارشد سويل رضازاده سنگي ۱۵۰۲۹۱۰۸۶
۹۳/۶/۲۲ دکتر علي پيران نژاد
دکتر عباس نرگسيان
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي بررسي تصميم گيري ها و خط مشي گذاري هاي عمومي شوراي اسلامي شهر در فرايند توسعه پايدار شهري کارشناسي ارشد يارولي سيف ۱۵۰۲۹۰۲۳۲
۹۳/۶/۱۵ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت اجرايي بررسي راهكار هاي استراتژيك توسعه صنعت گردشگري سلامت ايران در راستاي تقويت جايگاه آن در بازار خدمات گردشگري منطقه کارشناسي ارشد سيد يوسف حاجي اصغري ۱۵۰۲۹۱۰۵۱
۹۳/۶/۲۲ دکتر حميد رضا يزداني
دکتر ناصر عسگري
مديريت منابع انساني تدوين استراتژي هاي كاركردي مديريت منابع انساني شركت توليدي و صنعتي آوا پزشك با رويكرد نقاط مرجع استراتژيك (SRP) کارشناسي ارشد آرمان آزادمنش ۱۵۰۲۹۱۰۱۵
۹۳/۶/۲۲ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر امير حسين اميرخاني
مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) بررسي اثر وفاداري كاركنان بر سودآوري و بهره وري منابع انساني سازمان آموزش و پرورش (مطالعه موردي: مجتمع آموزشي صالح) کارشناسي ارشد احسان شايسته نام ۱۵۰۲۹۰۲۴۰
۹۳/۶/۲۲ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر امير حسين اميرخاني
مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) بررسي تاثير توانمندي هاي مديريتي بر اثربخشي كاركنان مجتمع آموزشي صالح کارشناسي ارشد مرتضي حنيفه ۱۵۰۲۹۰۲۴۶
۹۳/۶/۲۳ دکتر محمد حقيقي
دکتر كيومرث شريفي
مديريت اجرايي بررسي مقايسه اي ديدگاه ورضايت ذينفعان پروژه عمراني نواب درشهرتهران کارشناسي ارشد رضا رحماني اصل ۱۵۰۲۹۱۰۸۰
۹۳/۶/۲۲ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر محمدرضا صادقي مقدم
مديريت MBA - استراتژي ارائه مدل استراتژي خريد در راستاي استراتژي شركت با استفاده از متدولوژي فراتركيب کارشناسي ارشد مريم زنگنه ۱۵۰۲۹۰۰۵۸
۹۳/۶/۲۲ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) مطالعه رابطه بين معنويت در محيط كار، سلامت رواني و توانمندسازي كاركنان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي کارشناسي ارشد مريم خدمتيان ۱۵۰۲۹۰۲۳۸
۹۳/۶/۲۲ دکتر كيومرث شريفي
دکتر احمد اختيار زاده
مديريت MBA - استراتژي بررسي اثرات استراتژيك بكارگيري نرم افزار برنامه ريزي منابع سازمان SAP ERP کارشناسي ارشد مهدي اميني ۱۵۰۲۹۰۰۷۹
۹۳/۶/۲۳ دکتر كيومرث شريفي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي و تحليل جايگاه رقابتي موسسات مالي و اعتباري بر اساس استراتژي ورود آنها به بازارهاي بين المللي کارشناسي ارشد رضا شهرابي فراهاني ۱۵۰۲۹۰۰۴۰
۹۳/۸/۲۲ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمد حقيقي
مديريت بازرگاني بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر ارزش ويژه مشتريان صنايع غذايي ايران کارشناسي ارشد سپيده كاوند ۱۵۰۲۹۱۳۰۶
۹۳/۶/۱۹ دکتر محمد رضا تقي زاده
دکتر عزت الله اصغري زاده
مديريت اجرايي ارائه الگويي براي ارزيابي و رتبه بندي پيمانكاران فرعي و تأمين كنندگان مگاپروژه هاي صنعت فراساحل نفت و گاز با استفاده از روش AHP کارشناسي ارشد سيده نرگس حسيني اصيل ۱۵۰۲۹۱۰۰۱
۹۳/۶/۱۹ دکتر منصور مومني
دکتر حسين صفري
مديريت صنعتي رتبه‌بندي‌عملكرد‌شركت‌هاي‌بيمه‌د‌ر،‌ زمينه‌رضايت‌مشتريان‌بيمه‌عمر‌وسرمايه‌گذاري،‌‌ با‌روش VIKOR‌فازي کارشناسي ارشد مهدي شكربيگي ۱۵۰۲۹۱۱۰۸
۹۳/۶/۱۹ دکتر منصور مومني
دکتر علي مهرابي
مديريت صنعتي بكارگيري مدلسازي معادلات ساختاري در تعيين عوامل چابكي و روابط آنها در زنجيره تأمين کارشناسي ارشد افشين كوراوند ۱۵۰۲۹۱۱۵۲
۹۳/۶/۱۸ دکتر امير حسين اميرخاني
دکتر حميد رضا يزداني
مديريت MBA - استراتژي بررسي رابطه بين استراتژي رفابتي و ساختار سازماني در كارگزاري هاي بانك ملي و فيروزه آسيا. کارشناسي ارشد احسان خورسند مودب ۱۵۰۲۹۰۰۵۹
۹۳/۶/۱۶ دکتر كيومرث شريفي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مديريت MBA - مديريت بازاريابي شناسايي و گروه بندي پذيرندگان پايانه فروش بر اساس درآمد زايي آنان براي شركت هاي PSP (مطالعه موردي :پذيرندگان شركت به پرداخت ملت ) کارشناسي ارشد حمزه ترابيان ۱۵۰۲۹۰۰۳۹
۹۳/۶/۱۶ دکتر حميد رضا يزداني مديريت منابع انساني بررسي چگونگي تاثير سياست هاي جبران خدمات كاركنان سازمان هاي قضايي بر روي فساد اداري و مالي کارشناسي ارشد عليرضا قاهردوست ۱۵۰۲۹۱۲۱۴
۹۳/۶/۱۶ دکتر حميد رضا يزداني
دکتر مهرداد استيري
مديريت منابع انساني تاثير ارزش هاي سازماني بر روي رفتار انحرافي كاركنان در شركت سازه گستر کارشناسي ارشد مبين منتظري ۱۵۰۲۹۰۱۹۷
۹۳/۶/۱۱ دکتر منصور مومني
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
مديريت صنعتي بررسي تاثير مديريت كيفيت زنجيره تامين در بهبود عملكرد سازماني با استفاده از مدلسازي معادلات ساختاري(مطالعه موردي: گروه خودروسازي سايپا-كارخانجات توليدي قطعات خودروسازي گروه سايپا) کارشناسي ارشد پيام توحيدي خياوي ۱۵۰۲۹۰۱۵۷
۹۳/۶/۱۱ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر نيما گروسي مختارزاده
مديريت صنعتي شناسايي و رتبه بندي عوامل ريسك زنجيره تامين در صنعت خودرو کارشناسي ارشد سارا علي ۱۵۰۲۹۰۱۵۴
۹۳/۵/۲۸ مديريت صنعتي کارشناسي ارشد محمدباقر افشاربكشلو ۱۵۰۲۹۰۱۶۴
۹۳/۵/۲۶ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمدمهدي تنعمي
مديريت منابع انساني طراحي مدل مفهومي نظام مديريت عملكرد كاركنان مبتني بر شايستگي در بانك مهر اقتصاد کارشناسي ارشد سيد سراج الدين رضوي پور ۱۵۰۲۹۰۱۹۳
۹۳/۵/۲۱ دکتر كيومرث شريفي
دکتر حسين صفري
مديريت بازرگاني اولويت بندي روشهاي پيگيري فني پس از فروش در خريد بعدي دامداران بر اساس مدل فرآيند تحليل شبكه اي کارشناسي ارشد محمد حسين شكيبا ۱۵۰۲۹۰۲۲۵
۹۳/۵/۲۰ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر كيومرث شريفي
مديريت بازرگاني شناسايي عوامل مؤثر بر ريسك بازاردر شركت خودروسازي سايپا کارشناسي ارشد مهدي منصوري ۱۵۰۲۹۱۱۷۱
۹۳/۴/۲۵ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر كيومرث شريفي
مديريت بازرگاني تاثير نوسانات نرخ ارز بر صادرات و وارادات سالهاي1365 الي1390 در ايران کارشناسي ارشد علي اصغر دادخواه تركداري ۱۵۰۲۹۱۰۷۱
۹۳/۴/۱ دکتر محمدرضا صادقي مقدم
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
مديريت صنعتي بررسي تاثير محركهاي سازمان بر مولفه هاي پياده سازي و اجراي مديريت زنجيره تامين سبز کارشناسي ارشد ايمان انصاري ۱۵۰۲۹۰۱۵۶
۹۳/۳/۱۲ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر فلاح پور
مديريت بازرگاني بررسي استفاده از آميخته بازاريابي در شركتهاي كارگزاري در ايران کارشناسي ارشد مرضيه راعي ۱۵۰۲۹۰۲۱۲
۹۳/۳/۱۲ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر كيومرث شريفي
مديريت بازرگاني بررسي مقايسه اي شيفتگي به نامهاي تجاري پوشاك ميان مصرف كنندگان زن در ايران و استراليا کارشناسي ارشد ريحانه نظري ۱۵۰۲۹۰۲۰۶
۹۳/۲/۱۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر كيومرث شريفي
مديريت بازرگاني بررسي تاثير تبليغات مشهور بر درك برند مشتريان و قصدخريدانان در صنعت پوشاك کارشناسي ارشد مهرداد سر كشيكي ۱۵۰۲۹۰۲۲۹
۹۲/۱۲/۲۶ دکتر محمد حقيقي
دکتر مسعود كرمي
مديريت بازرگاني بررسي تاثير ابعادبصري تبليغات بيلبوردي كلان شهرهاي ايران بر ترجيح برند از سوي مصرف كننده (مطالعه موردي صنايع الكترونيك و غذايي) کارشناسي ارشد مهدي رضائي ۱۵۰۲۹۰۲۲۸
۹۲/۱۲/۲۶ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمدعلي شاه حسيني
مديريت بازرگاني "بررسي عوامل موثر بر وفاداري به برند با استفاده از مفاهيم رضايت،اعتماد، ارزش ادراك شده ، كيفيت ادراك شده (مطالعه موردي:بانك صادرات) " کارشناسي ارشد محمد رضا بختياري ۱۵۰۲۹۰۲۲۶
۹۲/۱۲/۱۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمدمهدي تنعمي
مديريت منابع انساني مطالعه رفتار تابعيت در تحليل تيمي بابررسي اثرات عوامل تيمي کارشناسي ارشد الهه باشكوه ۱۵۰۲۹۰۱۸۳
۹۲/۱۲/۱۵ دکتر حميد رضا يزداني
دکتر علي پيران نژاد
مديريت منابع انساني آسيب شناسي سيستم انتقال آموزش در مديريت منابع انساني:مورد مطالعه دانشگاه تهران کارشناسي ارشد امير رضائي ۱۵۰۲۹۰۱۹۹
۹۲/۱۲/۱۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمود عرفاني
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي تدوين الگوي مطلوب تعامل دولت وبانك مركزي کارشناسي ارشد ابراهيم نژاد عبداله ۱۵۰۲۹۰۲۱۵
۹۲/۱۲/۱۵ دکتر شهرزاد نيري
دکتر مجتبي اميري
مديريت منابع انساني نيازسنجي آموزش كاركنان شركت بيمه سامان کارشناسي ارشد سارا سپاهي ۱۵۰۲۹۰۱۸۴
۹۲/۱۲/۱۵ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر منصور مومني
مديريت صنعتي ارائه مدل انتخاب پيمانكاران ساخت سكوهاي فراساحلي باتوجه به عوامل ريسك و با استفاده از topsis کارشناسي ارشد مرتضي مراد دهنده ۱۵۰۲۹۰۱۶۸
۹۲/۱۲/۱۵ دکتر محمدمهدي تنعمي
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت منابع انساني بررسي تاثير جوسازمان برخلاقيت و رضايت شغلي كاركنان شهرداري منطقه 2 تهران کارشناسي ارشد فرزانه محبي ۱۵۰۲۹۰۱۸۷
۹۲/۱۲/۱۵ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر منصور مومني
مديريت صنعتي كاربرد تئوري محدوديت ها در تعيين اندازه ظرفيت توليدي تصميم گيري بهينه در جهت افزايش بهره وري در صنعت ساخت مولدهاي نيروگاهي کارشناسي ارشد محمد كنعان ۱۵۰۲۹۰۱۶۳
۹۲/۱۲/۱۵ دکتر مرجان فياضي
دکتر حميد رضا يزداني
مديريت منابع انساني بررسي رابطه جو توانمندسازي باادراك توانمندي كاركنان استانداري خراسان شمالي کارشناسي ارشد حسين فرجي ۱۵۰۲۹۰۱۹۲
۹۲/۱۲/۱۴ دکتر مجتبي اميري
دکتر مرجان صفاري
مديريت منابع انساني بررسي وضعيت ورزش كاركنان و نقش آن در سلامت روان آنان در شهرداري منطقه14 کارشناسي ارشد مونا فروغي ۱۵۰۲۹۰۱۸۹
۹۲/۱۲/۱۴ دکتر احمد اختيار زاده
دکتر محمدرضا صادقي مقدم
مديريت صنعتي ارزيابي توانمندي تكنولوژي خط توليد پرايد شركت سايپا کارشناسي ارشد حسين يادگاري ۱۵۰۲۹۰۱۶۰
۹۲/۱۲/۱۲ دکتر مجتبي اميري
دکتر شهرزاد نيري
مديريت منابع انساني بررسي ارتباط رفتار شهروندي سازماني با تسهيم دانش در دانشگاه تهران کارشناسي ارشد سحر غندالي ۱۵۰۲۹۰۱۸۵
۹۲/۱۲/۱۲ دکتر علي حيدري
دکتر مرجان فياضي
مديريت منابع انساني بررسي تاثير رهبري استراتژيك در اجراي استراتژي براي سازمانهاي پژوهش و فناوري کارشناسي ارشد سيد ميلاد سيد جوادين ۱۵۰۲۹۰۱۹۴
۹۲/۱۲/۱۲ دکتر شهرزاد نيري
دکتر مجتبي اميري
مديريت منابع انساني بررسي رابطه بين سبك رهبري و رفتارهاي انحرافي در بانكهاي خصوصي (مورد مطالعه : بانك سرمايه) کارشناسي ارشد غزال اسدبيگي ۱۵۰۲۹۰۱۸۶
۹۲/۱۲/۳ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر مرتضي فرجي
مديريت بازرگاني بررسي رابطه بين گواهي امضاي الكترونيك و امنيت در تكميل اظهارنامه مالياتي الكترونيكي کارشناسي ارشد مرجان مظفري ۱۵۰۲۹۰۲۱۱
۹۲/۱۲/۲ دکتر علي پيران نژاد
دکتر عباس نرگسيان
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي بررسي رابطه سرمايه اجتماعي وميزان كارآفريني کارشناسي ارشد اسحق كولي وند ۱۵۰۲۹۰۲۱۶
۹۲/۱۱/۲۹ دکتر علي پيران نژاد
دکتر محمدعلي شاه حسيني
مديريت بازرگاني "بررسي رابطه ميان فعاليت هاي بازاريابي داخلي و حفظ و وفاداري كاركنان متخصص وبااستعداد در سازمان (مطالعه موردي:بخش دانشجويان غيرايراني،سازمان امور دانشجويان،وزارت علوم تحقيقات وفناوري جمهوري اسلامي ايران" کارشناسي ارشد سيده خديجه نبوي ۱۵۰۲۹۰۲۰۷
۹۲/۱۱/۲۹ دکتر علي پيران نژاد
دکتر عباس منوريان
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي امكان سنجي واگذاري شركت پست به بخش خصوصي (مطالعات موردي ادارات پست مناطق 11و13و14تهران) کارشناسي ارشد پرستو جوهر ۱۵۰۲۹۰۲۰۴
۹۲/۱۱/۲۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
مديريت بازرگاني تاثير آميخته بازاريابيp7برروي تصميم خريد مشتريان از محصولات فرهنگي (كتاب) در شهركتاب هاي تهران کارشناسي ارشد پگاه معيني ۱۵۰۲۹۰۲۰۵
۹۲/۱۱/۲۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر مسعود كرمي
مديريت بازرگاني ارائه مدلي جهت تاثير عوامل فرهنگي بررفتار خريد آني مصرف كنندگان درميان جوانان ايراني کارشناسي ارشد آرزو حميدي كولائي ۱۵۰۲۹۰۲۰۱
۹۲/۱۱/۲۱ دکتر كيومرث شريفي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت بازرگاني بررسي رابطه عناصر آميخته بازاريابي با جذب منابع مشتريان بانك سپه تهران کارشناسي ارشد سيدمحمد سامان ۱۵۰۲۹۰۲۲۱
۹۲/۱۱/۲۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر مسعود كرمي
مديريت بازرگاني "بررسي رابطه سهولت دريافت خدمات فروشگاههاي خرده فروشي بزرگ زنجيره اي با رفتار خريد مصرف كننده گان با استفاده از مقياس servcon-مطالعه موردي در شهروند،رفاه وهايپراستار" کارشناسي ارشد پارميس اسماعيلي نيا ۱۵۰۲۹۰۲۰۳
۹۲/۱۱/۱۹ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر محمود عرفاني
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي رهبري ومديريت دانش در يك محيط دولت الكترونيك (مطالعه موردي استانداري همدان ودواير وابسته) کارشناسي ارشد جواد پيري ۱۵۰۲۹۰۲۱۸
۹۲/۱۱/۱۴ دکتر عباس منوريان
دکتر ناصر عسگري
مديريت منابع انساني ارزيابي عملكرد مديران منطقه2 آموزش و پرورش تهران کارشناسي ارشد كيومرث مظهر ۱۵۰۲۹۰۱۹۶
۹۲/۱۱/۱۴ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر حميد رضا يزداني
مديريت منابع انساني شناسايي شايستگي هاي مشاغل مديريتي (روسا و معاونين) شعب بانك تجارت کارشناسي ارشد علي اكبر عباس زاده ۱۵۰۲۹۰۱۹۵
۹۲/۱۱/۱۲ دکتر منوچهر انصاري
دکتر حميد رضا يزداني
مديريت منابع انساني بررسي اثر سبك رهبري بر رفتار تيمي كاركنان کارشناسي ارشد حسن مخدومي ۱۵۰۲۹۰۱۹۰
۹۲/۱۱/۸ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمدصادق ضيايي
مديريت منابع انساني بررسي تاثيرحكمراني خوب و توسعه فناوري ارتباطات برشاخص توسعه انساني بااستفاده از داده هاي پانل کارشناسي ارشد محسن اميديان ۱۵۰۲۹۰۱۹۸
۹۲/۱۰/۲۵ دکتر عباس منوريان
دکتر مجتبي اميري
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي نقش گروه هاي ذي نفوذ در خط مشي گذاري عمومي (مطالعه موردي: انجمن جامعه شناسان ايران) کارشناسي ارشد نرگس سادات رضوي مهر ۱۵۰۲۹۰۲۱۴
۹۲/۱۰/۲۵ دکتر عباس منوريان
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي "شناسايي و اولويت بندي عوامل بحراني موفقيت در پياده سازي برنامه هاي تحول در سازمان هاي دولتي (مورد مطالعه:ستادوزارت كار،رفاه وامور اجتماعي) " کارشناسي ارشد معصومه كريمي ۱۵۰۲۹۰۲۱۳
۹۲/۱۱/۲۹ دکتر علي پيران نژاد
دکتر عباس منوريان
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي بررسي تاثير ارائه خدمات الكترونيكي بر اعتماد عمومي در سازمانهاي دولتي (مورد مطالعه بانك صنعت و معدن) کارشناسي ارشد فريبا محمد علي پوريزدي ۱۵۰۲۹۰۲۰۸
دکتر رحمت اله قلي پورسوته
دکتر مجتبي اميري
دکتر طيبه عباسي
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي «تبيين يك مدل براي ايجاد مشاركت ميان بازيگران و ذينفعان درمرحله صورت دهي به مساله در سياستگزاري عمومي» دکتري خديجه روزبهاني ۱۵۰۲۹۱۳۷۴
جستجو در پايان نامه ها
نام دانشجو:
عنوان پايان نامه:
خلاصه پايان نامه:
© تمام حقوق براي پرديس البرز محفوظ است.