جلسات دفاع
۱۶ مورد گروه:
دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د
۹۸/۴/۱۶ ساعت ۱۶:۳۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر سيدرضا سيدجوادين
بررسي تاثير رابطه ويژگيهاي شركت با استفاده از اطلاعات بازاريابي در رشد بنگاههاي كوچك و متوسط مديريت اجرايي کارشناسي ارشد رقيه جوادي نوده ۱۵۰۲۹۵۴۲۶
۹۸/۴/۱۲ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر حنان عموزاد مهديرجي
دکتر سيد حسين رضوي حاجي آقا
ارائه يك مدل چند هدفه به منظور بازطراحي شبكه زنجيره تامين معكوس استوار - مطالعه موردي شركت فولاد خراسان مديريت - مديريت توليد و عمليات دکتري امير كارگر سلطان آباد ۱۵۰۲۹۳۹۹۸
۹۸/۴/۵ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر سپيده خويي
دکتر محسن لطفي
سنتز نانولوله هاي دي اكسيد تيتانيوم با درپوشي از پليمر حساس به نور كيتوزان /دي آزوبنزن جهت حمل وآزادسايي هدفمند دارو شيمي گرايش نانو شيمي دکتري مينو حيدري خويي ۱۵۰۱۹۲۰۲۸
۹۸/۴/۴ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر زهره رامين
دکتر فاضل اسدي امجد
پژوهشي بر صداي مخالف در «مارش» داكترو، «چشمهاي آنها داشتند خدارا نگاه ميكردند» زورا نيل هرستون،«مردنامريي» رالف اليسون و «مردي در يونيفرم فلانل خاكستري» اسلوان ويلسون زبان و ادبيات انگليسي دکتري سجاد قنبري ۱۵۰۳۹۲۳۶۲
۹۸/۴/۴ ساعت ۹:۰۰ دکتر وحيد شاه منصوري مراكز داده توزيع شده مبتني بر نرم افزار براي شبكه هاي مخابراتي مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد مهسا گلچيان ۱۵۰۴۹۵۱۶۴
۹۸/۴/۲ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر كيوان صادقي بررسي عددي اثر خواص ويسكوپلاستيك سيال پيرامون حباب گازي بر فركانس طبيعي آن در ميدان آكوستيك مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد علي رفيعي ۱۵۰۴۹۶۱۳۳
۹۸/۴/۲ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي رفتار سالمندان متناسب با مدل رفتاري آندرسون براي ارائه خدمات سلامت. مديريت اجرايي کارشناسي ارشد نفيسه محمدي ۱۵۰۲۹۵۲۵۳
۹۸/۴/۲ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر كيوان صادقي بررسي عددي اثر خواص رئوپكتيك سيال پيرامون حباب گازي بر فركانس طبيعي آن در ميدان آكوستيك مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد عليرضا عبدالهي ۱۵۰۴۹۶۱۹۰
۹۸/۴/۱ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر كيوان صادقي بررسي عددي اثر خواص ويسكوالاستيك يك سيال بر ديناميك آكوستيك حباب هاي گازي تحت اثر ميدان مغناطيسي مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد عليرضا معتمدي ۱۵۰۴۹۶۲۶۸
۹۸/۳/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر رضا رجبي
دکتر فواد صيدي
پايايي آزمون تعادل واي : با تاكيد بر جنسيت و ميزان سطح فعاليت بدني افراد 1۶ تا40 ساله آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي کارشناسي ارشد مريم صادق پور ۱۵۰۲۹۵۱۶۶
۹۸/۳/۲۸ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر فواد صيدي
دکتر رضا رجبي
تكرارپذيري آزمون تعادل واي با تاكيد بر جنسيت و ميزان سطح فعاليت بدني درافراد 41 تا 65 ساله آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي کارشناسي ارشد ايوا فلاح اسدي ۱۵۰۲۹۵۲۰۴
۹۸/۳/۲۷ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر شيوا كيوان پناه
بررسي مقايسه اي آزمون نگارش در مدل آزموني بر مبناي نظريه فعاليت و روش سنتي آموزش زبان انگليسي دکتري فاطمه دانش ۱۵۰۳۹۲۳۲۴
۹۸/۳/۲۶ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر فرشيد نجفي طراحي و ساخت پنجه رباتيك هپتيك مهندسي مكاترونيك کارشناسي ارشد وحيد محمدي ۱۵۰۴۹۶۲۵۲
۹۸/۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰ دکتر روزا هنديجاني
دکتر سعيد عربلويي مقدم
تأثير يكپارچگي زنجيره تأمين بر عملكرد بنگاه، با در نظر گرفتن نقش تعديل‌كننده استراتژي‌هاي رقابتي و عدم قطعيت تقاضا مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك کارشناسي ارشد رضا سعيدي ساعي ۱۵۰۲۹۶۴۶۹
۹۸/۳/۴ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر فواد صيدي
دکتر رضا رجبي
تأثير تمرينات اصلاحي با و بدون استفاده از تي آر ايكس بر راستا و عملكرد زنان مبتلا به ناهنجاري لوردوز افزايش يافته كمري آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي کارشناسي ارشد نفيسه رحمانلو ۱۵۰۲۹۵۱۱۹
۹۸/۲/۱۸ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر منصور مومني
دکتر سيد حسين رضوي حاجي آقا
ارائه مدل تاب‌آوري زنجيره تأمين تجهيزات پزشكي مديريت - مديريت توليد و عمليات دکتري مريم فريدي خورشيدي ۱۵۰۲۹۲۸۹۹
جستجو در پايان نامه‌ها

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.