جلسات دفاع
۳۲ مورد گروه:
دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د
۹۷/۷/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر محمد رضا مهرگان
دکتر رضا تهراني
طراحي مدل سنجش اعتبار مشتريان حقيقي بانك‌ها مديريت - مديريت توليد و عمليات دکتري عبداله نظري ۱۵۰۲۹۱۴۱۴
۹۷/۷/۲۵ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر محسن صادقي
دکتر عليرضا محمد زاده
بررسي مقررات متحدالشكل ضمانت نامه هاي عندالمطالبه urdg۷۵۸ و مطالعه تطبيقي آن با حقوق ايران حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد وحيد رنجبر ۱۵۰۳۹۳۰۷۴
۹۷/۷/۱۵ ساعت ۱۶:۳۰ دکتر سيدكمال واعظي
دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر مهدي الياسي
طراحي مدل تقسيم كار نهادي خط مشي گذاري علم و فناوري جمهوري اسلامي ايران مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي دکتري مهرشاد جواهردشتي ۱۵۰۲۹۲۳۶۹
۹۷/۷/۱۱ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر محمدحسين ستايش
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
رابطه بين گرايش احساسي سرمايه گذاران و حجم معاملات سهام حسابداري کارشناسي ارشد هاله راحمي ۱۵۰۲۹۴۳۳۷
۹۷/۷/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰ دکتر بيتا مشايخي
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
بررسي رابطه مديريت سود در عرضه عمومي اوليه سهام با قيمت پيشنهادي سرمايه گذاران نهادي حسابداري کارشناسي ارشد سارا اقارضي درميني ۱۵۰۲۹۴۸۲۹
۹۷/۷/۱۱ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر حسن محسني
دکتر سيدنصراله ابراهيمي
صلاحيت دادگاه ها در رسيدگي به دعاوي بين‌المللي ناشي از آلودگيهاي نفتي حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد مرضيه درويشي ۱۵۰۳۹۴۱۱۵
۹۷/۷/۱۱ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر عليرضا شاكري
دکتر عليرضا عباسي
تهيه پلي‌اتيلن‌ترفتالات گونه الياف ديرسوز و امكانسنجي آن براي استفاده در فيلتر هوا شيمي كاربردي دکتري عطيه عباسي ۱۵۰۱۹۲۰۲۹
۹۷/۷/۱۱ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر بيتا مشايخي
دکتر آرش تحريري
بررسي تاثير هزينه تامين مالي بر بحران هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد الميرا بهروزي ۱۵۰۲۹۵۰۴۱
۹۷/۷/۱۰ ساعت ۱۷:۳۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر وحيد ناصحي فر
طراحي مدل سبك زندگي مصرف كنندگان با استفاده از مدل VALS و نقش ان در سياست گذاري شركتهاي بازرگاني مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني دکتري محمد اسماعيلي جوشقاني ۱۵۰۲۹۱۳۵۵
۹۷/۷/۱۰ ساعت ۸:۳۰ دکتر رضا رجبي
دکتر هومن مينونژاد
تأثير هشت هفته تمرينات يوگا بر تعادل ايستا و پويا در زنان سالمند با تاكيد بر پيشگيري از آسيب افتادن آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي کارشناسي ارشد ستاره سروري ۱۵۰۲۹۴۳۹۹
۹۷/۷/۱۰ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر فواد صيدي
دکتر هومن مينونژاد
تاثير فوري و ماندگاري يك پروتكل كوتاه مدت با تخته تعادل بر حس وضعيت وتعادل مچ پاي زنان ورزشكار دانشگاهي آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي کارشناسي ارشد سحر دست فال ۱۵۰۲۹۴۳۲۰
۹۷/۷/۱۰ ساعت ۸:۰۰ دکتر حميدرضا جعفري
دکتر مسعود باقرزاده كريمي
دکتر محمدرضا وفايي
تدوين مدل ارزيابي ظرفيت برد توريسم در تالاب هاي ساحلي براساس خدمات اكوسيستمي مورد مطالعه پناهگاه حيات وحش سرخانگل محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست دکتري فريبا فتحي سقزچي ۱۵۰۶۹۳۰۰۲
۹۷/۷/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر حسن دارابي
دکتر امير هوشنگ احساني
طراحي اكو كمپ با رويكرد تصوير سبز مقصد نمونه موردي تالاب انزلي مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد مزدك سلامت ۱۵۰۴۹۴۳۳۸
۹۷/۷/۹ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر محمدصادق ضيايي
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد تابان
طراحي الگوي مديريت ريسك استعداد با رويكرد دانشگاه كارآفرين(مورد مطالعه: دانشگاه شيراز) مديريت - مديريت منابع انساني دکتري عليرضا عزيزي ۱۵۰۲۹۲۸۵۸
۹۷/۷/۹ ساعت ۱۸:۰۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
بررسي نقش تعديل كننده ي دوگانگي نوآوري بر ارتباط بين قابليت هاي بازاريابي با استراتژي ها و مزيت هاي رقابتي شركت ها و تأثير آن بر عملكرد صادراتي مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد الناز رفيع زاده ۱۵۰۲۹۴۳۶۸
۹۷/۷/۹ ساعت ۱۲:۳۰ دکتر امين دهقان قهفرخي
دکتر ابراهيم عليدوست
اولويت بندي موانع افزايش تماشاگران در ليگ برتر بسكتبال از ديدگاه كارشناسان مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش کارشناسي ارشد محمد سيستاني بدويي ۱۵۰۲۹۵۱۵۱
۹۷/۷/۸ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر عليرضا آرايي
دکتر عليرضا صادقي
اتصال آلياژمنيزيم AM60 به فولاد ST316 با فرآيند TLP وبهينه كردن زمان اتصال مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد حسن مشيري ۱۵۰۴۹۴۲۲۶
۹۷/۷/۸ ساعت ۷:۴۵ دکتر كامبيز طالبي
دکتر علي داوري
طراحي مدل كسب و كارهاي فين تك در صنعت بانكداري ( مورد مطالعه بانك پاسارگاد) كارآفريني گرايش كسب و كار جديد کارشناسي ارشد راحله شهرابي فراهاني ۱۵۰۲۹۵۱۶۲
۹۷/۷/۸ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر سعيد رضا عاملي رناني
دکتر مهدي منتظرقايم
رابطه پزشك و بيمار در پروژه هاي سلامت الكترونيكي با تاكيد بر سواد ديجيتال(مطالعه موردي كلينيك امام رضاي شهرداري تبريز) علوم ارتباطات اجتماعي کارشناسي ارشد مريم اصغري ابواسحق ۱۵۰۲۹۳۷۰۶
۹۷/۷/۴ ساعت ۱۲:۳۰ دکتر حميدرضا پارسي ساماندهي ميدان اول رجايي شهر كرج و بافت مسكوني پيرامون آن انتظام بخشي به آن. برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد شهناز امجدي ۱۵۰۵۹۳۰۰۸
۹۷/۷/۴ ساعت ۱۰:۳۰ دکتر قادر فرجي طراحي و ساخت سيستم توليد پيوسته فلزات نانو ساختار به روش ECAP Conform مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد محمد كندري ۱۵۰۴۹۴۲۰۷
۹۷/۷/۴ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر نسرين جزني
دکتر عين الله فرامرز
طراحي مدل شايستگي اعضاي هيات مديره در صنعت پتروشيمي با تمركز بر حاكميت شركتي مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد محمد ميرزايي ۱۵۰۲۹۴۷۲۱
۹۷/۷/۴ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر رضا رستمي
دکتر عباس رحيمي نژاد
اثر بخشي tDCS و تمرين بهشياري بر ولع مصرف و كاركردهاي شناختي و سلامت روان در افراد با اختلال سوء مصرف مواد روانشناسي باليني کارشناسي ارشد محمدامين طاهرپور ۱۵۰۲۹۴۴۶۵
۹۷/۷/۴ ساعت ۷:۳۰ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
تحليل داستان كاركنان بانك توسعه صادرات ايران از اقدامات مديريت منابع انساني؛ يك رويكرد روايت پژوهانه مديريت دولتي - مديريت رفتار سازماني کارشناسي ارشد غزل عابدزاد ۱۵۰۲۹۵۵۰۲
۹۷/۷/۴ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر مسعود كيماسي
دکتر امير خانلري
بررسي اثر متن تبليغي و نوع محصول بر نگرش برند دانشجويان نسبت به برند در تبليغات مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد بهناز اجدري ۱۵۰۲۹۵۰۰۳
۹۷/۷/۴ ساعت ۱۴:۳۰ دکتر حسن قاليباف اصل
دکتر رضا تهراني
دکتر محمدرضا رستمي
طراحي مدل پيش بيني بازده بلندمدت سهام با شبيه سازي ناپارامتريك بازده اوراق بدهي مديريت - مديريت مالي دکتري عليرضا سيري ۱۵۰۲۹۱۳۸۳
۹۷/۷/۳ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر هاشم آقا زاده
دکتر محمد طالقاني
ارائه مدل تبيين راهبردهاي توسعه صادرات ميوه و تره بار به جمهوري روسيه مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني دکتري رحمت علي صابري حقايق ۱۵۰۲۹۲۸۵۴
۹۷/۷/۳ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي عوامل موثر بر اثربخشي بازاريابي ويديوئي مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد رامين قنبري ۱۵۰۲۹۴۵۶۸
۹۷/۷/۳ ساعت ۹:۰۰ دکتر سيدمحمدعلي توكل كوثري
دکتر عليرضا محسني تبريزي
تحليل جامعه شناختي فساد علمي (مطالعه ي در جامعه شناسي علم) علوم اجتماعي - جامعه شناسي (خاتمه يافته) کارشناسي ارشد الهام شريفي قروه ۱۵۰۲۹۴۴۲۸
۹۷/۷/۲ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد باقر ساروخاني
طراحي مدل مرجعيت اثر بخشي خبري شبكه هاي اجتماعي(مورد مطالعه تلگرام) مديريت - مديريت رسانه اي دکتري ارزو سلطان محمدي ۱۵۰۲۹۲۴۲۹
۹۷/۷/۱ ساعت ۱۸:۰۰ دکتر رضا عيوضلو بررسي مدل قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي با رويكرد تغييرات زماني و مقايسه بتاي كاهشي و افزايشي در بورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد غزاله احمدي ۱۵۰۲۹۴۰۷۴
ساعت ۱۵:۳۰ دکتر سيد علي ترابي
دکتر Nezih Altay
باز‌طراحي شبكه زنجيره تامين خرده‌فروشي تحت ملاحظات بازگشت‌پذيري و امداد بشردوستانه مديريت - مديريت توليد و عمليات دکتري رضا عليخاني ۱۵۰۲۹۲۹۴۸
جستجو در پايان نامه‌ها

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.