پايان نامه‌هاي دفاع شده
۲۳۰۸ مورد گروه:
دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د
۹۷/۹/۷ دکتر احمد باقري
دکتر محمد رسائي
كيفرزدايي در تعزيرات فقه و مباني حقوق اسلامي دکتري محمدعلي طالبي اشتياني ۱۵۰۳۹۴۰۲۱
۹۷/۹/۵ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر احمد مومني راد
دکتر حميد الهوئي نظري
بررسي مسئوليت بين المللي معاونت دولت ها در جرائم و تخلفات بين المللي (با رويكرد به چالش هاي جهاني ) حقوق بين الملل عمومي دکتري بيژن حيدري ۱۵۰۳۹۲۳۳۶
۹۷/۸/۳۰ دکتر بهادر زارعي
دکتر كيومرث يزدان پناه
دکتر محمود واثق
دکتر سهراب عسگري
منطقه گرايي در تفكر استراتژيك جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر ژئوپليتيك جغرافياي سياسي دکتري رضا مومن زاده ۱۵۰۲۹۳۶۸۲
۹۷/۸/۲۶ دکتر رحمن سوري
دکتر سيروس چوبينه
بررسي اثر يك دوره تمرين اختصاصي در شرايط هيپوكسي بر ميزان HIF-1α، اريتروپوئيتين (EPO) ، تغييرات PGC-1α و عملكرد1500 متر آزاد دوندگان استقامتي تيم ملي . تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي دکتري مهلا محمدزاده ۱۵۰۲۹۲۹۰۸
۹۷/۸/۲۶ دکتر سيدعباس احمدي كرچ
دکتر محمود واثق
دکتر مصطفي ساوه درودي
واكاوي تهديدات امنيتي جمهوري اسلامي ايران در آسياي مركزي با تاكيد بر بنيادگرايي اسلامي جغرافياي سياسي دکتري عباس ملكي ۱۵۰۲۹۴۰۴۰
۹۷/۸/۱۲ دکتر سيروس چوبينه
دکتر رحمن سوري
تاثير موسيقي بر سطوح ترشح كورتيزول و آلفا آميلاز بزاقي در مراجعه كنندگان به باشگاه هاي ورزشي فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي کارشناسي ارشد اتوسا سنجابي ۱۵۰۲۹۵۱۴۸
۹۷/۸/۹ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمود فيروزيان
مديريت يكپارچه شهري منطقه ۳ شهرداري تهران بر اساس سيستم هاي اطلاعات مديريت مديريت امور شهري کارشناسي ارشد سامان اسلامي ۱۵۰۲۹۴۸۱۹
۹۷/۸/۹ دکتر يحيي علي بابايي
دکتر عليرضا محسني تبريزي
دکتر غلامرضا غفاري
دکتر هوشنگ نايبي
گذار از فقر:درك و تفسير مددجويان خودكفا شده و كارگزاران كميته امداد امام خميني (ره) استان لرستان از خدمات كميته امداد علوم اجتماعي - جامعه شناسي دکتري محمد پرهام ۱۵۰۲۹۲۸۳۴
۹۷/۸/۱ دکتر سيدعلي ترابي
دکتر Nezih Altay
باز‌طراحي شبكه زنجيره تامين خرده‌فروشي تحت ملاحظات بازگشت‌پذيري و امداد بشردوستانه مديريت - مديريت توليد و عمليات دکتري رضا عليخاني ۱۵۰۲۹۲۹۴۸
۹۷/۷/۲۹ دکتر محمد رضا مهرگان
دکتر رضا تهراني
طراحي مدل سنجش اعتبار مشتريان حقيقي بانك‌ها مديريت - مديريت توليد و عمليات دکتري عبداله نظري ۱۵۰۲۹۱۴۱۴
۹۷/۷/۲۵ دکتر محسن صادقي
دکتر عليرضا محمد زاده
بررسي مقررات متحدالشكل ضمانت نامه هاي عندالمطالبه urdg۷۵۸ و مطالعه تطبيقي آن با حقوق ايران حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد وحيد رنجبر ۱۵۰۳۹۳۰۷۴
۹۷/۷/۱۵ دکتر سيدكمال واعظي
دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر مهدي الياسي
طراحي مدل تقسيم كار نهادي خط مشي گذاري علم و فناوري جمهوري اسلامي ايران مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي دکتري مهرشاد جواهردشتي ۱۵۰۲۹۲۳۶۹
۹۷/۷/۱۱ دکتر محمدحسين ستايش
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
رابطه بين گرايش احساسي سرمايه گذاران و حجم معاملات سهام حسابداري کارشناسي ارشد هاله راحمي ۱۵۰۲۹۴۳۳۷
۹۷/۷/۱۱ دکتر بيتا مشايخي
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
بررسي رابطه مديريت سود در عرضه عمومي اوليه سهام با قيمت پيشنهادي سرمايه گذاران نهادي حسابداري کارشناسي ارشد سارا اقارضي درميني ۱۵۰۲۹۴۸۲۹
۹۷/۷/۱۱ دکتر رضا طجرلو بررسي جايگاه ساختاري قراردادهاي سرمايه گذاري درحوزه نفت وگاز حقوق نفت و گاز کارشناسي ارشد عباس اتشبار ۱۵۰۳۹۵۰۰۱
۹۷/۷/۱۱ دکتر حسن محسني
دکتر سيدنصراله ابراهيمي
صلاحيت دادگاه ها در رسيدگي به دعاوي بين‌المللي ناشي از آلودگيهاي نفتي حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد مرضيه درويشي ۱۵۰۳۹۴۱۱۵
۹۷/۷/۱۱ دکتر عليرضا شاكري
دکتر عليرضا عباسي
تهيه پلي‌اتيلن‌ترفتالات گونه الياف ديرسوز و امكانسنجي آن براي استفاده در فيلتر هوا شيمي كاربردي دکتري عطيه عباسي ۱۵۰۱۹۲۰۲۹
۹۷/۷/۱۱ دکتر بيتا مشايخي
دکتر آرش تحريري
بررسي تاثير هزينه تامين مالي بر بحران هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد الميرا بهروزي ۱۵۰۲۹۵۰۴۱
۹۷/۷/۱۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر وحيد ناصحي فر
طراحي مدل سبك زندگي مصرف كنندگان با استفاده از مدل VALS و نقش ان در سياست گذاري شركتهاي بازرگاني مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني دکتري محمد اسماعيلي جوشقاني ۱۵۰۲۹۱۳۵۵
۹۷/۷/۱۰ دکتر عبدالحسين كلانتري
دکتر سيدمحسن حبيبي
دکتر قاسم زائري
تبيين عوامل اجتماعي در دگرديسي ساخت شهر اسلامي در دوره معاصر (موردپژوهي: تهران "شهر اسلامي ايراني") علوم اجتماعي - جامعه شناسي دکتري حسن بخشي زاده ايمچه ۱۵۰۲۹۳۶۴۴
۹۷/۷/۱۰ دکتر مجيد نعمتي
دکتر سيدمحمد علوي
بازخورد اصلاحي نوشتاري متمركز مستقيم و غيرمستقيم، دانش آگاهانه و ضمني، سطح مهارت دبيران و عملكردشان و اولويت هاي زبان آموزان آموزش زبان انگليسي دکتري حسن محبي ۱۵۰۳۹۲۱۶۸
۹۷/۷/۱۰ دکتر ولي رستمي مسئوليت عوامل حمل و نقل جاده اي محصولات نفت و گاز. حقوق نفت و گاز کارشناسي ارشد حسن جانقلي ۱۵۰۳۹۴۳۴۹
۹۷/۷/۱۰ دکتر شمين گلرخ نودهي بازآفريني بافت قديمي و فرسوده شهري ( نمونه موردي: طراحي خيابان آيت الله كاشاني اردبيل) طراحي شهري کارشناسي ارشد امير باقرزارع ۱۵۰۵۹۴۰۱۶
۹۷/۷/۱۰ دکتر رضا رجبي
دکتر هومن مينونژاد
تأثير هشت هفته تمرينات يوگا بر تعادل ايستا و پويا در زنان سالمند با تاكيد بر پيشگيري از آسيب افتادن آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي کارشناسي ارشد ستاره سروري ۱۵۰۲۹۴۳۹۹
۹۷/۷/۱۰ دکتر فواد صيدي
دکتر هومن مينونژاد
تاثير فوري و ماندگاري يك پروتكل كوتاه مدت با تخته تعادل بر حس وضعيت وتعادل مچ پاي زنان ورزشكار دانشگاهي آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي کارشناسي ارشد سحر دست فال ۱۵۰۲۹۴۳۲۰
۹۷/۷/۱۰ دکتر هومن مينونژاد
دکتر فواد صيدي
تاثير شش هفته تمرينات تعليقي با تي آر ايكس بر روي تعادل ايستا و پويا، مكانيك فرود در زنان جوان ورزشكار آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي کارشناسي ارشد مريم ابطحي ۱۵۰۲۹۴۰۵۸
۹۷/۷/۱۰ دکتر نجادعلي الماسي حدود اختيار طرفين قرارداد در تعيين قانون حاكم در صورت توافق يا سكوت حقوق بين الملل کارشناسي ارشد جواد اسمعيلي نسب ۱۵۰۳۹۴۳۰۷
۹۷/۷/۱۰ دکتر حميدرضا جعفري
دکتر مسعود باقرزاده كريمي
دکتر محمدرضا وفايي
تدوين مدل ارزيابي ظرفيت برد توريسم در تالاب هاي ساحلي براساس خدمات اكوسيستمي مورد مطالعه پناهگاه حيات وحش سرخانگل محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست دکتري فريبا فتحي سقزچي ۱۵۰۶۹۳۰۰۲
۹۷/۷/۱۰ دکتر ولي رستمي نقش و جايگاه شوراي‌هاي تامين استانهاو شهرستانها از منظر حقوق عمومي حقوق عمومي کارشناسي ارشد سعيد بشارتي كلايه ۱۵۰۳۹۴۳۲۵
۹۷/۷/۱۰ دکتر حسن دارابي
دکتر امير هوشنگ احساني
طراحي اكو كمپ با رويكرد تصوير سبز مقصد نمونه موردي تالاب انزلي مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد مزدك سلامت ۱۵۰۴۹۴۳۳۸
۹۷/۷/۹ دکتر محمدصادق ضيايي
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد تابان
طراحي الگوي مديريت ريسك استعداد با رويكرد دانشگاه كارآفرين(مورد مطالعه: دانشگاه شيراز) مديريت - مديريت منابع انساني دکتري عليرضا عزيزي ۱۵۰۲۹۲۸۵۸
۹۷/۷/۹ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
بررسي نقش تعديل كننده ي دوگانگي نوآوري بر ارتباط بين قابليت هاي بازاريابي با استراتژي ها و مزيت هاي رقابتي شركت ها و تأثير آن بر عملكرد صادراتي مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد الناز رفيع زاده ۱۵۰۲۹۴۳۶۸
۹۷/۷/۹ دکتر زهرا شاكري
دکتر حسن جعفري تبار
نقش اخلاق عمومي در نظام مالكيت ادبي و هنري با تاكيد بر لايحه حمايت از مالكيت فكري حقوق مالكيت فكري کارشناسي ارشد اميرحسين كيان زاد ۱۵۰۳۹۴۴۷۰
۹۷/۷/۹ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر مجتبي اميري
بررسي رابطه اشتياق شغلي با بهبود عملكرد –مطالعه موردي در كاركنان گمرك جمهوري اسلامي ايران مديريت دولتي - مديريت نيروي انساني کارشناسي ارشد كامران ندايي ۱۵۰۲۹۴۰۲۴۰
۹۷/۷/۹ دکتر نسرين طباطبائي
دکتر محمدعلي انصاري پور
نقش و كاركردهاي ثبت نكاح و آثار حقوقي آن حقوق خصوصي کارشناسي ارشد جاويد قامت ۱۵۰۳۹۴۴۵۹
۹۷/۷/۹ دکتر امين دهقان قهفرخي
دکتر ابراهيم عليدوست
اولويت بندي موانع افزايش تماشاگران در ليگ برتر بسكتبال از ديدگاه كارشناسان مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش کارشناسي ارشد محمد سيستاني بدويي ۱۵۰۲۹۵۱۵۱
۹۷/۷/۸ دکتر ساسان مهراني
دکتر بيتا مشايخي
دکتر غلامرضا كردستاني
ارائه مدل رتبه بندي شركت ها با تاكيد بر مسئوليت پذيري اجتماعي و معيارهاي مالي ارزيابي عملكرد حسابداري دکتري سعيد عباسي ۱۵۰۲۹۲۳۹۷
۹۷/۷/۸ دکتر رضا رجبي
دکتر هومن مينونژاد
 مقايسه اثر كنزيوتيپ بر حس عمقي مچ پا در افراد سالم و افراد دچار بي ثباتي مزمن مچ پا آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي کارشناسي ارشد منا نامجو ۱۵۰۲۹۴۷۳۲
۹۷/۷/۸ دکتر عليرضا آرايي
دکتر عليرضا صادقي
اتصال آلياژمنيزيم AM60 به فولاد ST316 با فرآيند TLP وبهينه كردن زمان اتصال مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد حسن مشيري ۱۵۰۴۹۴۲۲۶
۹۷/۷/۸ دکتر كامبيز طالبي
دکتر علي داوري
طراحي مدل كسب و كارهاي فين تك در صنعت بانكداري ( مورد مطالعه بانك پاسارگاد) كارآفريني گرايش كسب و كار جديد کارشناسي ارشد راحله شهرابي فراهاني ۱۵۰۲۹۵۱۶۲
۹۷/۷/۸ دکتر نادر سيداميري
دکتر سيد مجتبي سجادي
تاثير بازارگرايي داخلي بر تاييد برند كارآفريني گرايش كسب و كار جديد کارشناسي ارشد ميثم اشعريين ۱۵۰۲۹۵۰۱۷
۹۷/۷/۸ دکتر سعيد رضا عاملي رناني
دکتر مهدي منتظرقايم
رابطه پزشك و بيمار در پروژه هاي سلامت الكترونيكي با تاكيد بر سواد ديجيتال(مطالعه موردي كلينيك امام رضاي شهرداري تبريز) علوم ارتباطات اجتماعي کارشناسي ارشد مريم اصغري ابواسحق ۱۵۰۲۹۳۷۰۶
۹۷/۷/۸ دکتر حسن محسني
دکتر محسن صفري
مفهوم و آثار اعاده دادرسي به جهت مخالفت راي با شرع بين موضوع ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري حقوق خصوصي کارشناسي ارشد محسن رحيمي ۱۵۰۳۹۳۱۵۵
۹۷/۷/۸ دکتر حسن محسني
دکتر مجيد غمامي
نقش وكلاي دادگستري در اجراي نظريه همكاري طرفين دادرسي و دادرس حقوق خصوصي کارشناسي ارشد حسين هدايتي ۱۵۰۳۹۳۲۲۰
۹۷/۷/۸ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر كمال سخدري
تحليل عوامل فردي موثر ( وابسته به عامل ) بر سرعت شكل گيري كسب وكار جديد (مطالعه موردي كسب و كارهاي نوپا در صنايع منتخب ايران) كارآفريني گرايش كسب و كار جديد کارشناسي ارشد هانيه دهقاني زنگنه ۱۵۰۲۹۴۳۳۰
۹۷/۷/۷ دکتر سهيلا بورقاني فراهاني
دکتر سميه لبافي
دکتر اميد جهانشاهي
تأثيركاركرد فرهنگ‌سازي رسانه‌هاي جمعي بر رفتارشهروندي سازماني كاركنان سازمان تبليغات اسلامي كشور (مطالعه‌‌ي موردي: اينستاگرام، تلگرام و واتس‌آپ) مديريت رسانه کارشناسي ارشد مجتبي كر ۱۵۰۲۹۴۰۱۴۱
۹۷/۷/۴ دکتر حميدرضا پارسي ساماندهي ميدان اول رجايي شهر كرج و بافت مسكوني پيرامون آن انتظام بخشي به آن. برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد شهناز امجدي ۱۵۰۵۹۳۰۰۸
۹۷/۷/۴ دکتر قادر فرجي طراحي و ساخت سيستم توليد پيوسته فلزات نانو ساختار به روش ECAP Conform مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد محمد كندري ۱۵۰۴۹۴۲۰۷
۹۷/۷/۴ دکتر نسرين جزني
دکتر عين الله فرامرز
طراحي مدل شايستگي اعضاي هيات مديره در صنعت پتروشيمي با تمركز بر حاكميت شركتي مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد محمد ميرزايي ۱۵۰۲۹۴۷۲۱
۹۷/۷/۴ دکتر رضا رستمي
دکتر عباس رحيمي نژاد
اثر بخشي tDCS و تمرين بهشياري بر ولع مصرف و كاركردهاي شناختي و سلامت روان در افراد با اختلال سوء مصرف مواد روانشناسي باليني کارشناسي ارشد محمدامين طاهرپور ۱۵۰۲۹۴۴۶۵
۹۷/۷/۴ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
تحليل داستان كاركنان بانك توسعه صادرات ايران از اقدامات مديريت منابع انساني؛ يك رويكرد روايت پژوهانه مديريت دولتي - مديريت رفتار سازماني کارشناسي ارشد غزل عابدزاد ۱۵۰۲۹۵۵۰۲
۹۷/۷/۴ دکتر مجتبي اميري
دکتر شهرزاد نيري
بررسي وضعيت استفاده از فناوري هاي نوين در سيستم حمل و نقل شهري كلانشهر تهران (مطالعه موردي اسنپ وتپسي در تهران) مديريت امور شهري کارشناسي ارشد الهام بختياري نوده ۱۵۰۲۹۴۱۵۹
۹۷/۷/۴ دکتر مسعود كيماسي
دکتر امير خانلري
بررسي اثر متن تبليغي و نوع محصول بر نگرش برند دانشجويان نسبت به برند در تبليغات مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد بهناز اجدري ۱۵۰۲۹۵۰۰۳
۹۷/۷/۴ دکتر محسن مهرآرا
دکتر عليرضا آورويي
اثر فعاليتهاي بخش گردشگري بر ساير بخشهاي اقتصادي ايران علوم اقتصادي کارشناسي ارشد قاسم خواجه ۱۵۰۲۹۵۱۰۲
۹۷/۷/۴ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر محسن مهرآرا
اثرات نوسانات نرخ ارز بر تجارت خارجي : كالاهاي غير نفتي در ايران علوم اقتصادي کارشناسي ارشد شاهرخ فرمانفرمايي ۱۵۰۲۹۵۲۰۲
۹۷/۷/۴ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر محسن مهرآرا
نقش هجينگ (بيمه نوسانات نرخ ارز) در صادرات كالاهاي غير نفتي علوم اقتصادي کارشناسي ارشد فتح اله شعباني ۱۵۰۲۹۵۱۵۸
۹۷/۷/۴ دکتر عباس نرگسيان
دکتر غلامرضا طالقاني
شناسايي دلايل و پيامدهاي انتصابات گسترده سياسي در سازمان (مطالعه موردي شهرداري تهران ) مديريت دولتي - مديريت رفتار سازماني کارشناسي ارشد محمد علوي نژاد ۱۵۰۲۹۵۵۱۱
۹۷/۷/۳ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر بابك ضياء
شناسايي عوامل موثر بر استراتژي كسب ارزش در كسب و كارهاي نوپاي الكترونيكي كارآفريني گرايش كسب و كار جديد کارشناسي ارشد مهرداد خانجاني ۱۵۰۲۹۳۱۶۳
۹۷/۷/۳ دکتر رضا رجبي
دکتر هومن مينونژاد
دکتر اميرحسين براتي
بررسي اثر هشت هفته تمرينات تكنيكي سازمان يافته جودو بر ميزان آسيب ها، عملكرد و اجراي ورزشي جودوكاران پسر نوجوان تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دکتري محمدرضا محمودخاني ۱۵۰۲۹۲۴۰۶
۹۷/۷/۳ دکتر فواد صيدي
دکتر رضا رجبي
ارتباط دامنه حركتي مفاصل عمده بدن ورزشكاران نخبه پرورش اندام با كيفيت الگوهاي حركت عملكردي آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي کارشناسي ارشد حسين ماستري فراهاني ۱۵۰۲۹۴۶۲۱
۹۷/۷/۳ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي عوامل موثر بر اثربخشي بازاريابي ويديوئي مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد رامين قنبري ۱۵۰۲۹۴۵۶۸
۹۷/۷/۳ دکتر سيدمحمدعلي توكل كوثري
دکتر عليرضا محسني تبريزي
تحليل جامعه شناختي فساد علمي (مطالعه ي در جامعه شناسي علم) علوم اجتماعي - جامعه شناسي (خاتمه يافته) کارشناسي ارشد الهام شريفي قروه ۱۵۰۲۹۴۴۲۸
۹۷/۷/۲ دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد باقر ساروخاني
طراحي مدل مرجعيت اثر بخشي خبري شبكه هاي اجتماعي(مورد مطالعه تلگرام) مديريت - مديريت رسانه اي دکتري ارزو سلطان محمدي ۱۵۰۲۹۲۴۲۹
۹۷/۷/۲ دکتر سيد باقر ميرعباسي بررسي تطبيقي جايگاه قراردادهاي حمل و نقل جاده اي در صنعت نفت و گاز ايران و حقوق تجارت بين الملل حقوق نفت و گاز کارشناسي ارشد علي عباس نژاد ۱۵۰۳۹۴۱۹۰
۹۷/۷/۱ دکتر رضا عيوضلو بررسي مدل قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي با رويكرد تغييرات زماني و مقايسه بتاي كاهشي و افزايشي در بورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد غزاله احمدي ۱۵۰۲۹۴۰۷۴
۹۷/۶/۳۱ دکتر تقي آزاد ارمكي
دکتر حميدرضا جلايي پور
دکتر خدر فرجي راد
توسعه محلي و كارگزارانِ تغيير(بررسي جامعه‌شناختي نيرو‌هاي موثر در توسعه محلي منطقه مرزي پيرانشهر ) علوم اجتماعي - جامعه شناسي دکتري كامل دلپسند ۱۵۰۲۹۱۳۶۹
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمدحسين عليزاده
دکتر هومن مينونژاد
دکتر رضا رجبي
تعديل ارزيابي هاي رايج عضلاني-اسكلتي پيش از فصل پزشكي فيفا به منظور شناسايي ميزان و شدت آسيب هاي ورزشي بازيكنان نخبه فوتبال تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دکتري عليرضا شهاب ۱۵۰۲۹۲۳۸۴
۹۷/۶/۳۱ دکتر منوچهر انصاري
دکتر مجتبي اميري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
طراحي و تبيين الگوي توسعه تفكر استراتژيك در هلدينگ "شركت ملي صنايع پتروشيمي" مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني دکتري فرزاد عظيمي ۱۵۰۲۹۳۰۳۷
۹۷/۶/۳۱ دکتر عبدالحسين شيروي خوزاني
دکتر حميد الهوئي نظري
دکتر احمد مومني راد
قيمت گذاري دوگانه در سازمان تجارت جهاني و تاثير آن بر الحاق ايران حقوق بين الملل عمومي دکتري مهسا فرحان جم ۱۵۰۳۹۲۳۴۱
۹۷/۶/۳۱ دکتر عباس منوريان
دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر سيدكمال واعظي
دکتر يونس نورالهي
طراحي مدل خط مشي گذاري توسعه انرژيهاي تجديدپذير در ايران مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي دکتري سيروس وطنخواه مقدم ۱۵۰۲۹۳۶۸۷
۹۷/۶/۳۱ دکتر مجيد نعمتي
دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
ارزشيابي از برنامه آموزشي دانشجو معلمان رشته زبان انگليسي دانشگاه فرهنگيان بر اساس مدل CIPP آموزش زبان انگليسي دکتري ام البنين موسي زاده ۱۵۰۳۹۲۳۶۹
۹۷/۶/۳۱ دکتر سيدمصطفي موسوي راد
دکتر روح اله هادي
دکتر عليرضا حاجيان نژاد
گردآوري و تحليل دوبيتي هاي محلي رفسنجان(چاربيتو) زبان و ادبيات فارسي دکتري زينب كبيريان ۱۵۰۳۹۲۳۶۶
۹۷/۶/۳۱ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر حسن هويدي
دکتر سيد مسعود منوري
برنامه ريزي حفاظت ازمحيط زيست همجواربا تأسيسات (خطوط لوله) نفت و گاز كشور محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست دکتري فرهاد گلبرگ ۱۵۰۶۹۱۰۰۴
۹۷/۶/۳۱ دکتر محسن نظري
دکتر عليرضا اصلاني
تاثير ابعاد رضايت از قيمت بر وفاداري مشتريان (مطالعه موردي: مجموعه هاي ورزشي) مديريت اجرايي کارشناسي ارشد ارشيا طوسي ۱۵۰۲۹۴۴۶۸
۹۷/۶/۳۱ دکتر هومن مينونژاد
دکتر فواد صيدي
دکتر هادي صمدي
مقايسه تاثير دو نوع برنامه تمريني ثبات ناحيه مركزي بدن در دو سطح پايدار و ناپايدار بر برخي عوامل خطرساز مرتبط با آسيب ليگامان صليبي قدامي در زنان ورزشكار داراي نقص تنه تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دکتري الهام ميرجمالي ۱۵۰۲۹۲۹۱۵
۹۷/۶/۳۱ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
"تاثير مدل كسب و كار به اشتراك گذاري درآمد (Revenue share) بر درآمد و ريسك؛ صنعت مورد مطالعه مخابرات- موبايل" مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد عليرضا شعبانعلي ۱۵۰۲۹۴۰۰۴۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر ميثم نصر
بررسي تجربي افت فشار چگالشي نانو مبرد با سيال پايه مبرد هيدروكربني R600-a درون لوله فين دار افقي مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد حسين مقدم طاهري ۱۵۰۴۹۴۳۹۸
۹۷/۶/۳۱ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر نسترن حاجي حيدري
طراحي فرآيند نوآوري استراتژي خدمات پس از فروش در صنعت خودروهاي وارداتي كشور (مورد مطالعه برند OPEL و HAMANN ) مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد كيا حسين شاهي ۱۵۰۲۹۴۲۷۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر مسعود كيماسي
بررسي عوامل موثر بر امكان صدور محصولات شوينده توليد شده در ايران مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد علي افتخاري ۱۵۰۲۹۴۱۰۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد آقايي ارائه برنامه استراتژي بازاريابي با رويكرد Scorpio براي شركت مواد غذايي ناصر مديريت كسب و كار گرايش استراتژي کارشناسي ارشد سيدعليرضا جزايري فر ۱۵۰۲۹۵۰۶۶
۹۷/۶/۳۱ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر صادق زيباكلام مفرد
بررسي نظام حقوقي حاكم بر صندوق توسعه ملي ايران با معيارهاي بين المللي حقوق بين الملل کارشناسي ارشد ابراهيم فولادي وندا ۱۵۰۳۹۵۰۸۲
۹۷/۶/۳۱ دکتر كرامت اله زياري
دکتر مجتبي اميري
ارزيابي اثر پروژه هاي مديريت شهري بر سرمايه اجتماعي با استفاده از منطق فازي (مطالعه موردي : شهر رباط كريم) مديريت امور شهري کارشناسي ارشد محمد عباسي تشنيزي ۱۵۰۲۹۴۴۸۰
۹۷/۶/۳۱ دکتر مهدي تيموري شناسايي همزمان مدولاسيون وتعدادآنتن در سيستم هاي چند آنتني مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد محمدمعين توحيديان ۱۵۰۴۹۴۰۶۶
۹۷/۶/۳۱ دکتر مهدي تيموري تشخيص كور حضور سيگنال هاي طيف گسترده مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد فرزان فروغي فر ۱۵۰۴۹۴۳۷۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر مهران فاطمي نيا
طراحي سازه مدولار قابل حمل براي مناسبتهاي خاص طراحي صنعتي کارشناسي ارشد محمدرضا حايري ۱۵۰۵۹۳۰۸۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي انتظام‌بخشي به فضاهاي گم‌شده زير پل‌هاي روگذر شهري با رويكرد انگيزش احساسي؛ نمونه موردي:طراحي پل‌ روگذر شهري محور انقلاب طراحي شهري کارشناسي ارشد سارا طاهري ۱۵۰۵۹۴۰۷۵
۹۷/۶/۳۱ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي طراحي فضاي مياني عرصه عمومي و خصوصي محله طراحي شهري کارشناسي ارشد نگين پازوكي ۱۵۰۵۹۴۰۲۲
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
دکتر منصور مومني
مكان يابي ايستگاه هاي آتش نشاني با استفاده از تلفيق منطق Fuzzy وElECTERE مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات کارشناسي ارشد نادر پيري كذرجي ۱۵۰۲۹۴۸۸۹
۹۷/۶/۳۱ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
تدوين الگوي بخش بندي بازار پلي پروپيلن ايران مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد هادي شفيع ۱۵۰۲۹۴۹۱۶
۹۷/۶/۳۱ دکتر رضا رجبي
دکتر شهناز شهربانيان
دکتر محمدحسين عليزاده
تعيين نورم غربالگري حركتي عملكردي و بررسي ارتباط آن با فاكتورهاي آمادگي جسماني در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه استان لرستان آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي دکتري محمد صادق آرمان فر ۱۵۰۲۹۳۰۰۰۴
۹۷/۶/۳۱ دکتر فاطمه دهقاني آراني
دکتر رضا رستمي
مقايسه اثربخشي دو مداخله كاهش تدريجي (DST) و درمان نگهدارنده با متادون (MMT) بر ولع مصرف و سلامت روان بيماران وابسته به مواد افيوني روانشناسي باليني کارشناسي ارشد ليلا طاوسي ۱۵۰۲۹۴۰۰۶۸
۹۷/۶/۳۱ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
شناسايي باورهاي ذهني مديران در مورد قيمت گذاري مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد شهريار پاوندي ۱۵۰۲۹۴۸۸۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمود فيروزيان
تبيين تاثير گرايشات استراتژيك و ظرفيت نوآوري بر عملكرد سازماني در بخش خدمات (مورد مطالعه: شركت هاي بيمه دولتي شهر تهران) مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي کارشناسي ارشد علي اصغر جاسب ۱۵۰۲۹۵۰۶۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر مهدي تيموري بررسي و ارزيابي روش هاي شناسايي كور كدهاي كانولوشني با طول قيد بزرگ مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد بهشته خسروي ۱۵۰۴۹۴۰۹۰
۹۷/۶/۳۱ دکتر كاظم فولادي قلعه لب خواني مجموعه ي محدودي از عبارت هاي فارسي با استفاده از يادگيري عميق مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد فاطمه مقسومي ۱۵۰۴۹۵۱۹۶
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمدرضا مثنوي طراحي منظر گذر پياده در مقياس محله با تاكيد بر پايداري محيطي، نمونه موردي شهر جوان هشتگرد مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد الهام هنرمندي ۱۵۰۴۹۴۴۱۵
۹۷/۶/۳۱ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي خوانايي و نقش انگيزي در طراحي محدوده تاريخي شهر با تاكيد بر توسعه گردشگري.نمونه موردي محدوده تاريخي شهر قزوين. طراحي شهري کارشناسي ارشد فاطمه شعباني ۱۵۰۵۹۵۰۱۸
۹۷/۶/۳۱ دکتر عباس منوريان
دکتر مهناز حسين زاده
ارائه مدل برنامه ريزي رياضي چند هدفه جهت مديريت پسماند شهر تهران با رويكرد بازيافت محصولات مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد پويان كريمي ۱۵۰۲۹۴۵۸۶
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر علي صالحي
بررسي چگونگي آمادگي بيمارستان صدر براي پياده سازي سيستم بازاريابي اينترنتي در راستاي جذب متقاضيان خدمات چشم پزشكي مديريت اجرايي کارشناسي ارشد ازاده درخشي ۱۵۰۲۹۵۱۰۹
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر علي صالحي
بررسي تأثير تعديل گرايانه متغير هاي ريسك ادراك شده، مزايا ، تغيير قيمت و درگيري مشتري بر رابطه رضايت با وفاداري مشتري در شركت گوشي شاپ مديريت اجرايي کارشناسي ارشد صحرا احمدي ۱۵۰۲۹۵۰۰۴
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي وضعيت رقابت پذيري صنعت گردشگري با استفاده ازمدل الماس پورتر(مطالعه موردي:گردشگري سلامت ايران با تمركز بر چشمه هاي آبگرم) مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد پويا شمس معطر ۱۵۰۲۹۴۴۳۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر مهرداد استيري
دکتر حمزه رايج
بررسي رابطه ميان بازارگرايي داخلي و رضايت مشتريان در صنعت هواپيمايي كشور مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد سيدمرتضي رفيعي طباطبايي ۱۵۰۲۹۴۳۷۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد صفري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
ارائه چارچوبي مفهومي جهت تبيين نقش اعتماد، كيفيت خدمات و ارزش ويژه برند مشتري محور بر ارزش طول عمر مشتري در بازار B2B مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد فاطمه يكه فلاح ۱۵۰۲۹۵۳۱۰
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
بررسي تاثير ارزش هاي فردي بر درگيري ذهني مد با در نظر گرفتن تفاوت هاي نسلي مديريت اجرايي کارشناسي ارشد اصغر عقيلي دهكردي ۱۵۰۲۹۵۱۸۱
۹۷/۶/۳۱ دکتر سيدسعيد پورنقاش تهراني
دکتر حجت الله فراهاني
دکتر سيد مهدي صابري
نقش واسطه اي خود تنظيمي، تنظيم هيجان و مشكلات روانشناختي در رابطه بين انواع خشونت هاي خانوادگي و عملكرد هاي شناختي در زنان قرباني خشونت روانشناسي باليني کارشناسي ارشد زهرا قلندرزاده ۱۵۰۲۹۵۲۲۰
۹۶/۶/۳۱ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
بررسي نقش تجارت اجتماعي بر تصميم‌گيري براي خريد (تفاوتهاي نسلي) مديريت اجرايي کارشناسي ارشد محمدمهدي اقاربيع ۱۵۰۲۹۵۰۲۰
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر مهدي خادمي گراشي
بررسي عوامل موثر در برندسازي اماكن ورزشي مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد عليرضا جراحي خامنه ۱۵۰۲۹۴۲۳۱
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر مسعود كيماسي
بررسي اثر شدت رسانه هاي اجتماعي بر ارزش ويژه برند مكان مطالعه موردي شهر شيراز مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد محمدهادي فرصادي ۱۵۰۲۹۴۵۳۷
۹۷/۶/۳۱ دکتر غلامعلي افروز
دکتر سوگند قاسم زاده
اثربخشي بازي هاي حسي و حركتي خانواده محور با عروسك هاي دستي بر مهارت هاي كلامي و تعاملات اجتماعي كودكان خودمانده روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي کارشناسي ارشد رعنا اگاه تهراني ۱۵۰۲۹۴۸۳۴
۹۷/۶/۳۱ دکتر سعيد حسن زاده
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
استرس فرزندپروري و تعامل والد -كودك در خانواده ي داراي فرزند با اختلال كاستي توجه /بيش فعالي :بررسي نقش نوع مداخله درماني روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي کارشناسي ارشد سيده رها سيدعباسي ۱۵۰۲۹۴۰۰۳۱
۹۷/۶/۳۱ دکتر احمد مومني راد مبارزه با فساد مالي در سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (OECD)، با تاكيد بر اصل شفافيت حقوق بين الملل کارشناسي ارشد اصغر ميرزايي ۱۵۰۳۹۵۱۱۸
۹۷/۶/۳۱ دکتر ابراهيم باقري طالقاني
دکتر نسرين مقدم
طراحي دستگاه تصفيه هواي همراه با رويكرد طراحي فراگير طراحي صنعتي کارشناسي ارشد مونا بصيري ۱۵۰۵۹۴۰۱۸
۹۷/۶/۳۱ دکتر كاوه مهراني
دکتر آرش تحريري
اشتباه در پيش بيني مديريت و سود حاصل از فروش دارائي ها در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد محمد كريمي ۱۵۰۲۹۴۵۸۹
۹۷/۶/۳۱ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي طراحي فضاهاي شهري دربافت هاي تاريخي باتاكيد بر ارتقاء كيفي حضور پذيري مورد مطالعه: بافت تاريخي شهر تبريز طراحي شهري کارشناسي ارشد ابراهيم رحيم الماسيان ۱۵۰۵۹۴۱۴۹
۹۷/۶/۳۱ دکتر سيدمحمد فدوي
دکتر مصطفي اسدالهي
طراحي سيستم‌هاي راهنماي بصري و پيكتوگرام‌ها با رويكرد كاهش حوادث كوهستان‌هاي ايران ارتباط تصويري کارشناسي ارشد رضا احمدوند ۱۵۰۵۹۴۰۰۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر احمد توسلي ساخت گرانول كروي آلومينا از فلز آلومينيم به روش قطره در روغن سيليكون شيمي گرايش شيمي كاربردي کارشناسي ارشد سعيد شاطري ۱۵۰۱۹۵۰۰۹
۹۷/۶/۳۱ دکتر عليرضا اژدري
دکتر فرزانه هنربخش
طراحي بسته بهداشت دهان و دندان براي كودكان سه تا شش سال با رويكرد ترغيبي طراحي صنعتي کارشناسي ارشد فريماه السادات حسيني ۱۵۰۵۹۴۰۳۲
۹۷/۶/۳۱ دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
دکتر مجيد غمامي
نقش حقوق مالكيت فكري در ترويج فناوري هاي سبز حقوق مالكيت فكري کارشناسي ارشد الهام بخشنده ۱۵۰۳۹۴۳۲۴
۹۷/۶/۳۱ دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر عليرضا اژدري
طراحي وسيله نقليه سبك براي خدمات باربري در سطح شهر با رويكرد طراحي پايدار طراحي صنعتي کارشناسي ارشد محمدمهدي معظمي ۱۵۰۵۹۴۱۰۷
۹۷/۶/۳۱ دکتر صداقت جباري كلخوران
دکتر مصطفي اسدالهي
پژوهشي پيرامون نقوش سنتي دستبافته هاي خراسان رضوي ارتباط تصويري کارشناسي ارشد مهرناز اژند ۱۵۰۵۹۴۰۰۶
۹۷/۶/۳۱ دکتر مصطفي اسدالهي
دکتر سيدمحمد فدوي
بررسي كتاب هاي تعاملي آمريكا ارتباط تصويري کارشناسي ارشد مليكا كريمخاني ۱۵۰۵۹۴۰۹۵
۹۷/۶/۳۱ دکتر صداقت جباري كلخوران
دکتر سيدمحمد فدوي
پژوهشي پيرامون تايپوگرافي در تعامل با تصويرسازي( با تاكيد بر آگهي تبليغاتي چاپي) ارتباط تصويري کارشناسي ارشد منا كرداني ۱۵۰۵۹۴۰۹۴
۹۷/۶/۳۱ دکتر محسن صادقي
دکتر نسرين طباطبائي
تحليل حقوقي بيت كوين حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد هومن رضواني نجف ابادي ۱۵۰۳۹۵۰۵۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر صداقت جباري كلخوران بررسي تحولات فرمي و تركيب بندي بصري در خوشنويسي شكسته نستعليق مقايسه و تحليل خط شكسته شفيعا و سيد گلستانه ارتباط تصويري کارشناسي ارشد مريم ميرزابيگي ۱۵۰۵۹۴۱۷۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر ولي رستمي بررسي حقوقي نوآوريهاي سياست هاي انتخابات ابلاغي مقام معظم رهبري حقوق عمومي کارشناسي ارشد سيدسهراب سهرابي ۱۵۰۳۹۴۴۱۱
۹۷/۶/۳۱ دکتر سيدمحمدعلي موسويان
دکتر پريسا خديوپارسي
بررسي جذب و رهش داروي انتي بيوتيك به وسيله چهارچوب فلز-الي MIL-۱۰۱(Fe) مهندسي شيمي گرايش داروسازي کارشناسي ارشد نهال محسن زاده طبري ۱۵۰۴۹۵۱۷۵
۹۷/۶/۳۱ دکتر حسين شكوهمند طراحي و ساخت نيروگاه كوچك آزمايشي خورشيدي مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد محمد نگهبان ۱۵۰۴۹۵۲۱۰
۹۷/۶/۳۱ دکتر ابراهيم باقري طالقاني
دکتر نسرين مقدم
طراحي مجموعه ظروف گردشگري براي خانواده ي ايراني در جهت توسعه اكوتوريسم در ايران با رويكرد طراحي سبز طراحي صنعتي کارشناسي ارشد داته ويك دراوانسيان ۱۵۰۵۹۴۰۴۴
۹۷/۶/۳۱ دکتر مهدي محمدي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
طراحي الگوي شكل گيري سرريز دانش بين خوشه هاي صنعتي مديريت تكنولوژي دکتري رضا عوض پور ۱۵۰۲۹۳۰۳۸
۹۷/۶/۳۱ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي ارتقاي كيفي فضاي شهري به منظور تحريك فعاليت هاي خلاقانه ي خودجوش طراحي شهري کارشناسي ارشد مهرنوش اسماعيلي ۱۵۰۵۹۴۰۰۷
۹۷/۶/۲۷ دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر احمد پوراحمد
دکتر كرامت اله زياري
تبيين الگوي بازآفريني پايدار شهري با استفاده از اراضي قهوه اي مطالعه موردي:منطقه 2 شهرداري شهر اهواز جغرافيا و برنامه ريزي شهري دکتري محمد صفري ۱۵۰۲۹۱۳۹۰
۹۷/۶/۲۷ دکتر رضا تهراني
دکتر اكبر كميجاني
دکتر محمدجواد ايرواني
طراحي الگوي واحد پول مشترك با هدف توسعه بازارهاي پولي و مالي بين المللي با تاكيد بر تسهيل نظام تسويه بين ايران و كشورهاي عمده طرف تجاري مديريت - مديريت مالي دکتري مينو كياني راد ۱۵۰۲۹۳۶۷۶
۹۷/۶/۲۷ دکتر كيوان صادقي
دکتر فرشاد كوثري
بررسي عددي اثر رفتار غيرنيوتوني سيال عامل بر عملكرد يك " ميكروپمپ لزج " مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد حامد نجفي استمال ۱۵۰۴۹۴۲۴۷
۹۷/۶/۲۷ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر جواد بداق جمالي
دکتر غلامرضا زهتابيان
بررسي كانون هاي گرد وغبار با منشاء طبيعي و اثر تغييرات كاربري اراضي و شدت آن (مطالعه موردي:كلان شهرتهران) محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست دکتري سيده معصومه موسوي ۱۵۰۶۹۲۰۰۸
۹۷/۶/۲۷ دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
دکتر محمدجواد رضايي زاده
دکتر بيژن عباسي
تحول نقش دولت از منظر كاركردي حقوق عمومي دکتري حسين پشت دار ۱۵۰۳۹۲۱۷۶
۹۷/۶/۲۷ دکتر آرش بهرامي بررسي پديده‌ي تشديد داخلي در ميكروسكوپ با نيروي اتمي در مود غير تماسي مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد صادق اسكندريان ۱۵۰۴۹۴۰۲۸
۹۷/۶/۲۷ دکتر رضا طجرلو بررسي فرآيند رعايت اصل شفافيت در چرخه معاملات عمومي حقوق نفت و گاز کارشناسي ارشد علي محمدي ۱۵۰۳۹۴۴۸۰
۹۷/۶/۲۷ دکتر عباس منوريان
دکتر نسترن حاجي حيدري
بررسي رابطه بين تفكر استراتژيك و هوش سازماني در اتحاديه توليد و صادر كنندگان زعفران استان خراسان مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد ابراهيم ملايي ۱۵۰۲۹۴۶۸۲
۹۷/۶/۲۷ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر محمد صيادي
بررسي چالش ها و فرصت هاي توسعه صنعت حفاري نفت و گاز كشور و ارائه راهكار مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد قاسم جعفري ۱۵۰۲۹۴۲۳۷
۹۷/۶/۲۷ دکتر فرشاد نوريان برنامه ريزي براي بازآفريني ميدان چهارشير اهواز با تأكيد بر هويت شهري آن برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد سوسن مكوندي ۱۵۰۵۹۴۱۰۹
۹۷/۶/۲۷ دکتر محمد خبيري
دکتر امين دهقان قهفرخي
طراحي مدل برون سپاري اماكن ورزشي دانشگاه تهران مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش کارشناسي ارشد علي ابراهيم زاده يامچي ۱۵۰۲۹۵۰۰۱
۹۷/۶/۲۷ دکتر محمدرضا كردي
دکتر عباسعلي گائيني
مقايسه اجراي دو شيوه تمرين تركيبي بر سطوح سرمي عوامل خطرزاي قلبي -عروقي و نيمرخ ليپيدي زنان چاق فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي کارشناسي ارشد فاطمه خميس ابادي ۱۵۰۲۹۴۹۵۱
۹۷/۶/۲۷ دکتر قاسم مطلبي "طراحي مجموعه اقامتي گردشگري شورمست با رويكرد اكوتوريسم پايدار و معماري بومي" مهندسي معماري کارشناسي ارشد محمدرضا عليخاني ۱۵۰۵۹۵۰۲۵
۹۷/۶/۲۷ دکتر قاسم مطلبي طراحي مجموعه آموزشي ابتدايي مبتني بر طبيعت جهت ايجاد خلاقيت مهندسي معماري کارشناسي ارشد سمانه نعمت اللهي ۱۵۰۵۹۵۰۳۹
۹۷/۶/۲۷ دکتر عيسي حجت طراحي سراي اميد سالمندان زنده رود مهندسي معماري کارشناسي ارشد اناهيتا نجفي ۱۵۰۵۹۵۰۳۸
۹۷/۶/۲۷ دکتر قاسم مطلبي طراحي مركز فرهنگ و هنرهاي معاصر: با رويكرد عرضي مهندسي معماري کارشناسي ارشد علي دهقاني ۱۵۰۵۹۵۰۱۱
۹۷/۶/۲۷ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر نيما معززي
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت پلي آنيلين-كربن فعال جهت حذف هورمون ها از پساب دارويي مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد علي نهاوندي ۱۵۰۴۹۴۲۵۰
۹۷/۶/۲۷ دکتر حسين كرمي
دکتر سيدرضا دشتستاني
آگاهي بخشي به دانش آموزان زبان انگليسي در استفاده از قيدهاي مقدار حين بازگويي داستان در محيط واقعيت مجازي آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد مهشيد قطب عمادي مازندراني ۱۵۰۳۹۵۰۸۷
۹۷/۶/۲۷ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر هومن فتوره چي
استخراج و شناسايي مواد موثره فيبر‌هاي پلي‌ساكاريدي و بررسي اثر سيتوتوكسيك آن بر روي رده ي سلولي سرطان كبد Hep-G2 و MRC-5 (سلولهاي نرمال فيبروبلاستي ) به‌عنوان كنترل مهندسي شيمي گرايش داروسازي کارشناسي ارشد مرتضي نظري كمال ۱۵۰۴۹۶۳۰۳
۹۷/۶/۲۷ دکتر حسين كرمي
دکتر سيدرضا دشتستاني
تاثير استفاده از موبايل بر يادگيري گرامر زبان انگليسي براي زبان آموزان ايراني پيش از متوسطه آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد شهرزاد شاه وير ۱۵۰۳۹۵۰۶۰
۹۷/۶/۲۷ دکتر حسين كرمي
دکتر سيدرضا دشتستاني
تاثير انواع تسك و ميزان درگيري ذهني زبان آموزان بر يادگيري بدون برنامه ريزي و اتفاقي لغات آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد مهناز اسرافيلي ۱۵۰۳۹۵۰۰۷
۹۷/۶/۲۷ دکتر كيوان صادقي
دکتر آزاده جعفري
مطالعه عددي اثر تنش تسليم خون بر جريان ضرباني در يك سرخرگ الاستيك مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد علي مرغوب ۱۵۰۴۹۵۱۸۹
۹۷/۶/۲۷ دکتر كيوان صادقي مطالعه عددي اثر رفتار تيكسوتروپيك خون بر جريان ضرباني در يك سرخرگ الاستيك مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد مسعود سرزعيم ۱۵۰۴۹۵۲۳۰
۹۷/۶/۲۷ دکتر سيد باقر ميرعباسي امكان سنجي اعمال قواعد حقوق بشردوستانه بر بحران سوريه حقوق بين الملل کارشناسي ارشد سيداميرفرزاد خضري ۱۵۰۳۹۴۱۰۸
۹۷/۶/۲۷ دکتر عيسي حجت طراحي مسجد بر مبناي شريعت اسلام مهندسي معماري کارشناسي ارشد مهدي موحدي ۱۵۰۵۹۴۱۱۰
۹۷/۶/۲۷ دکتر افرا غريب پور بازطراحي مسجد امام حسين عليه السلام در محله زرين نعل مهندسي معماري کارشناسي ارشد سعيد تهراني پويا ۱۵۰۵۹۴۰۲۵
۹۷/۶/۲۷ دکتر محسن برهاني طريقيت يا موضوعيت داشتن شيوه اجراي مجازات سالب حيات حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد شهين هاشمي ۱۵۰۳۹۵۱۳۰
۹۷/۶/۲۷ دکتر عليرضا عيني فر طراحي ساختمان اداري بانك ملي در شهر تهران با تاكيد بر فضاي كار مطلوب براي كاركنان مهندسي معماري کارشناسي ارشد مهدي مافي ۱۵۰۵۹۴۰۹۸
۹۷/۶/۲۷ دکتر محمدرضا مثنوي بازتوليد سرمايه هاي اجتماعي-اكولوژيكي در شهر غذا از طريق طراحي محيط و منظر تاب آور مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد نوشين لاري ۱۵۰۴۹۴۳۹۱
۹۷/۶/۲۶ دکتر فيروز اصلاني
دکتر ابراهيم موسي زاده
دکتر محمدحسن صادقي مقدم
آسيب شناسي حقوقي نظارت مجلس شوراي اسلامي در راستاي كارآمدي قوه مجريه در نظام جمهوري اسلامي ايران حقوق عمومي دکتري حمزه اشكبوس ۱۵۰۳۹۲۱۴۸
۹۷/۶/۲۶ دکتر جعفر نوري يوشانلوئي بررسي ويژگي هاي قراردادهاي حمل و نقل دريايي نفت و گاز در حقوق تجارت بين الملل حقوق نفت و گاز کارشناسي ارشد عبدالحسين ايراني فتح اباد ۱۵۰۳۹۴۳۲۱
۹۷/۶/۲۶ دکتر بيتا مشايخي
دکتر رضوان حجازي
دکتر آرش تحريري
ارائه مدل انتخاب سبد بهينه سهام با استفاده از معيارهاي مالي و غيرمالي ارزيابي متوازن حسابداري دکتري مجتبي سعيدي ۱۵۰۲۹۲۸۹۳
۹۷/۶/۲۶ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر بهرنگ سجادي
بررسي تجربي افت فشار در جوشش جابجايي مبرد R۱۲۳۴-yf در لوله ميكروفين دار مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد كسري اله داد ۱۵۰۴۹۴۰۳۳
۹۷/۶/۲۶ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر احمد مومني راد
دکتر حميد الهوئي نظري
شناسايي و اجراي آراي داوري ايكسيد در پرتو اصل مصونيت دولت ها حقوق بين الملل عمومي دکتري علي رهنما ۱۵۰۳۹۲۳۳۷
۹۷/۶/۲۶ دکتر سيدمهدي گنجياني
دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني
بررسي تجربي رفتار صفحات ساندويچي با رويه ي كامپوزيتي تقويت شده با آلياژ حافظه دار و هسته ي فومي تحت اثر ضربه ي سرعت پايين مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد دارا پرواس ۱۵۰۴۹۴۰۵۶
۹۷/۶/۲۶ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي تاثير بحران مالي بر مديريت سود(از طريق اقلام واقعي و تعهدي) مديريت مالي کارشناسي ارشد فرهاد هشدار ۱۵۰۲۹۴۷۷۳
۹۷/۶/۲۶ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر رضا بندريان
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
روندها و عوامل مؤثر بر بيكاري تكنولوژيكي و دلالت‌هاي آن براي اكتساب تكنولوژي در چشم انداز اقتصاد گلان ايران مديريت تكنولوژي دکتري رضا حميدي كيا ۱۵۰۲۹۲۸۸۳
۹۷/۶/۲۶ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
سناريو پردازي رفتار مشتريان B2B شركت ملي گاز ايران با رويكرد اينده پژوهي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد حميد الله وردي نژاد ۱۵۰۲۹۴۱۲۳
۹۷/۶/۲۶ دکتر آرين قلي پور
دکتر علي ديواندري
دکتر ندا محمداسماعيلي
شناسايي مؤلفه هاي فرهنگ مشتري مداري و ارائه ابزار سنجش آن در شركت همراه اول مديريت بازرگاني - تجارت الكترونيك کارشناسي ارشد مريم گل محمدي ۱۵۰۲۹۵۲۳۵
۹۷/۶/۲۶ دکتر رضا بندريان
دکتر احمد اختيار زاده
بررسي نقش منابع انساني در چابكي استراتژيك سازمان هاي خدماتي مورد مطالعه: شركت پيشرو ارتباطات نوين مديريت صنعتي - توليد کارشناسي ارشد ميلاد احمديان ۱۵۰۲۹۴۰۸۱
۹۷/۶/۲۶ دکتر فرشاد نوريان مناسب سازي فضاي شهري براي معلولين و سالمندان با رويكرد توسعه پايدار(نمونه مطالعاتي : تقاطع پل چوبي و خيابان انقلاب تهران) طراحي شهري کارشناسي ارشد سهي ناز فلاح همت اباد ۱۵۰۵۹۵۰۲۸
۹۷/۶/۲۶ دکتر فرشاد نوريان طراحي خيابان اصلي شهرك وردآورد با رويكرد محرك توسعه طراحي شهري کارشناسي ارشد زهرا نوري ۱۵۰۵۹۵۰۴۱
۹۷/۶/۲۶ دکتر حشمت اله متدين خانه آرامش كودك با تكيه بر هم آغوشي معماري با طبيعت (طبيعت درماني) در تهران مهندسي معماري کارشناسي ارشد سپيده اخلاقي ۱۵۰۵۹۵۰۰۱
۹۷/۶/۲۶ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر محمود دهقان نيري
بررسي و مقايسه ادراك , حمايت و رفتار مصرف كننده از ابعاد و اقدامات مسئوليت اجتماعي شركتي در بخش خودروهاي لوكس و معمولي در بازار خودرو ايران مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد نازنين تحصيلي ۱۵۰۲۹۵۰۵۸
۹۷/۶/۲۶ دکتر حشمت اله متدين توسعه طراحي كارخانه چيت تهران با رويكرد معماري زمينه گرا مهندسي معماري کارشناسي ارشد رها رهباني ۱۵۰۵۹۵۰۱۳
۹۷/۶/۲۶ دکتر محمد صفري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
ارائه چارچوبي مفهومي جهت تبيين رابطه بين ابعاد ارزش ويژه برند و رفتار خريد آني آنلاين مصرف كنندگان فروشگاه هاي اينترنتي (مورد مطالعه فروشگاه اينترنتي ديجي كالا) مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد مرضيه نوروزي ۱۵۰۲۹۵۲۹۶
۹۷/۶/۲۶ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر امير خانلري
تاثير بازيابي ويروسي برعملكرد بازيابي مديريت بازرگاني - تجارت الكترونيك کارشناسي ارشد محي الدين مهديان فر ۱۵۰۲۹۵۲۷۷
۹۷/۶/۲۶ دکتر پريسا پورنعمتي
دکتر علي اصغر رواسي
تاثير مصرف كوتاه مدت و ۱۴ روزه ي مكمل كوآنزيم Q۱۰بر شاخص هاي آنتي اكسيداني و عملكرد هوازي و بي هوازي دختران جوان فعال فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي کارشناسي ارشد نرگس كرباسچيان ۱۵۰۲۹۵۲۲۳
۹۷/۶/۲۶ دکتر سيدسعيد پورنقاش تهراني
دکتر سيدمحمدرضا رضازاده
مقايسه ويژگي هاي هيجاني شخصيت، مشكلات روانشناختي ، راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و سازگاري زناشويي در زنان با ترس زياد و ترس كم از خيانت زناشويي روانشناسي باليني کارشناسي ارشد سميه قاسمي مورودي ۱۵۰۲۹۵۲۱۲
۹۷/۶/۲۶ دکتر رضا تهراني بررسي رابطه بين محدوديت مالي و عملكرد رقابتي شركت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد عليرضا تقي زاده ۱۵۰۲۹۴۲۱۴
۹۷/۶/۲۶ دکتر نيما قرباني
دکتر زهرا نقش
دکتر عباس رحيمي نژاد
فرآيند بازشناسي صفات خود بر اساس ديالوژيكاليتي، خودشناسي انسجامي و بهوشياري روانشناسي باليني کارشناسي ارشد پگاه زارعي تل اباد ۱۵۰۲۹۵۱۳۴
۹۷/۶/۲۶ دکتر ميترا عزتي
دکتر سيدمحمد ميركمالي
بررسي رابطه اخلاق حرفه اي مديران و عملكرد معلمان مدارس دوره اول متوسطه دخترانه دولتي شهر اصفهان مديريت آموزشي کارشناسي ارشد ازيتا علوي پوررفسنجاني ۱۵۰۲۹۴۰۰۹۲
۹۷/۶/۲۶ دکتر عليرضا شاكري حذف فوتو كاتاليستي رنگ هاي آلي از پساب با استفاده از نانوكامپوزيت مغناطيسي آهن اكسيد/ كيتوزان/نقره فسفات تحت نور مر‌ٰئي علوم و فناوري نانو - نانو شيمي کارشناسي ارشد ندا خانكشي پور ۱۵۰۱۹۵۰۰۶
۹۷/۶/۲۶ دکتر مهدي منتظرقايم برسي ارتباطات ريسك در پيش بيني و مواجهه با مخاطره زلزله در تهران علوم ارتباطات اجتماعي کارشناسي ارشد طليعه ملك محمدابراهيم ابادي ۱۵۰۲۹۳۹۶۳
۹۷/۶/۲۶ دکتر حشمت اله متدين طراحي پل نمايشگاه با رويكرد تعاملات اجتماعي مهندسي معماري کارشناسي ارشد نگار احمدخاني ها ۱۵۰۵۹۴۰۰۲
۹۷/۶/۲۶ دکتر حشمت اله متدين طراحي مجموعه فرهنگي-آموزشي با رويكرد توسعه ميان افزا در بافت تاريخي محدوده ميدان بهارستان مهندسي معماري کارشناسي ارشد نازنين محمدخاني نژاد ۱۵۰۵۹۴۱۰۳
۹۷/۶/۲۶ دکتر مسعود شريعت پناهي
دکتر علي اصغر عطايي
بهينه سازي چند هدفه محور هاي توخالي كامپوزيتي تقويت شده توسط رينگ هاي داخلي مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد سهيل كريم پورريحان ۱۵۰۴۹۴۱۹۸
۹۷/۶/۲۶ دکتر يعقوب آژند
دکتر محمدرضا دوست محمدي
بررسي ،پژوهش و ارتقاي كيفيت گرافيك تيتراژ آغازين خبر نيمروزي شبكه يك سيماي جمهوري اسلامي ايران ارتباط تصويري کارشناسي ارشد مهسا مسعوديان ۱۵۰۵۹۴۱۷۰
۹۷/۶/۲۶ دکتر مريم پازكي : توليد كربن‌فعال از پسماندهاي فيلترسيگار به روش هيدروترمال و بررسي ارزش‌حرارتي آن مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست کارشناسي ارشد ايمان تاج فر ۱۵۰۴۹۵۰۳۱
۹۷/۶/۲۶ دکتر مجيد نعمتي
دکتر محمدحسين نوروزي
تاثير تقليد در تئوري اجتماعي-فرهنگي ويگاتسكي بر بهبود استقلال در مهارت­هاي توصيف نمودار و صحبت كردن زبان آموزان ايراني سطح متوسط آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد نرگس فريد ۱۵۰۳۹۴۲۰۷
۹۷/۶/۲۵ دکتر كاوه مهراني
دکتر ابوعلي ودادهير
دکتر علي رحماني
تبيين فرايند تغيير نظام حسابداري بخش عمومي با رويكرد نظريه ساخت يابي : مورد پژوهي دانشگاه تهران حسابداري دکتري علي محمودي ۱۵۰۲۹۲۹۱۰
۹۷/۶/۲۵ دکتر الهه عرب عامري
دکتر شهزاد طهماسبي بروجني
دکتر مرتضي طاهري
تاثير تاي چي بر عوامل منتخب آمادگي جسماني موثر بر تعادل و خودكارآمدي افتادن زنان سالمند مبتلا به آرتروز زانو رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ دکتري الهام عطاري ۱۵۰۲۹۲۸۲۵
۹۷/۶/۲۵ دکتر ناصر يزداني
دکتر هومن ضرابي
ارزيابي و بهينه سازي مصرف انرژي در ابزارهاي پوشيدني بخش سلامت اينترنت اشيا مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد علي يادبروقي ۱۵۰۴۹۴۲۶۲
۹۷/۶/۲۵ دکتر علي اصغر سعيدي
دکتر هوشنگ نايبي
دکتر قاسم زائري
دکتر سيدحسن حسيني
تحليل شبكه اي روابط اجتماعي دست فروشان در شهر رشت علوم اجتماعي - جامعه شناسي دکتري مهرداد توكلي راد ۱۵۰۲۹۲۸۷۹
۹۷/۶/۲۵ دکتر سعيد گيوه چي
دکتر انيتا سبز قبائي
تحليل ايمني بيمارستاني در پاسخ به سوانح ( مطالعه موردي بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ) مديريت در‌ سوانح طبيعي‌ کارشناسي ارشد شهرام طاهرزاده ۱۵۰۴۹۵۱۲۶
۹۷/۶/۲۵ دکتر زهرا شاكري
دکتر رحيم پيلوار
حقوق مالكيت فكري اجسام سه بعدي حقوق مالكيت فكري کارشناسي ارشد پرديس صابونچي ۱۵۰۳۹۴۴۲۳
۹۷/۶/۲۵ دکتر محمد حقيقي
دکتر مسعود كيماسي
طراحي استراتژي ماركتنيگ بر مبناي هك رشد مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد اميد هاشمي نژاد ۱۵۰۲۹۴۰۲۶۷
۹۷/۶/۲۵ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر عنايت اله شعباني
نقش استفاده از كتاب كمك راهناي معلم و اثر بخشي ان در فراگيري مهارت شنيداري بين دانش اموزان پايه هفتم در ايران آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد ناصر قاسمي ۱۵۰۳۹۴۴۵۸
۹۷/۶/۲۵ دکتر محمود موسوي مشهدي
دکتر محمدرضا فراهاني
تعيين مشخصات عيوب در سازه هاي پارامغناطيسي با استفاده از نانو سيال مغناطيسي به كمك شبيه سازي المان محدود مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد محمد ملك زاده ۱۵۰۴۹۵۱۹۸
۹۷/۶/۲۵ دکتر عباسعلي گائيني
دکتر سيروس چوبينه
تاثير 4 هفته برنامه HIIT بر C/HbA ،FBS و مقاومت به انسولين بيماران ديابتي نوع П فيزيولوژي‌ ورزشي‌ کارشناسي ارشد خديجه تاجيك ۱۵۰۲۹۳۱۳۰
۹۷/۶/۲۵ دکتر سعيد حقير طراحي برج مسكوني سبز در تهران مهندسي معماري کارشناسي ارشد بيژن استركي ۱۵۰۵۹۵۰۰۲
۹۷/۶/۲۵ دکتر سعيد حقير مدرسه ي هنر و معماري با رويكرد آموزش معماري پايدار مهندسي معماري کارشناسي ارشد پرنيان دليلي ۱۵۰۵۹۵۰۱۰
۹۷/۶/۲۵ دکتر عليرضا شاكري استفاده از تانن برگ سماق در تهيه پلي اورتان بدون ايزوسيانات شيمي گرايش شيمي كاربردي کارشناسي ارشد معصومه غلامي زنجانبر ۱۵۰۱۹۴۰۳۹
۹۷/۶/۲۵ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تاثيراعمال استراتژي هاي آميخته بازاريابي بر افزايش سهم بازار و كسب مزيت رقابتي درشركت هاي چند محصولي و به طور خاص صنعت شوينده مديريت كسب و كار گرايش استراتژي کارشناسي ارشد سيدمحمدمهدي موسوي ۱۵۰۲۹۵۲۷۳
۹۷/۶/۲۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر مجتبي اميري
فراتحليل پيشايندهاي تسهيم دانش در مجلات علمي پژوهشي كشور مديريت دولتي - مديريت رفتار سازماني کارشناسي ارشد صدف زنديه ۱۵۰۲۹۵۱۳۷
۹۷/۶/۲۵ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
فراتحليل پيشايندهاي سكوت سازماني در مجلات علمي پژوهشي كشور مديريت دولتي - مديريت رفتار سازماني کارشناسي ارشد گلميس ميرزارزاز ۱۵۰۲۹۵۲۷۸
۹۷/۶/۲۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر مجتبي اميري
فراتحليل پيشايندهاي اعتماد سازماني در مجلات علمي پژوهشي كشور مديريت دولتي - مديريت رفتار سازماني کارشناسي ارشد عطيه قاسمي ۱۵۰۲۹۵۲۰۹
۹۷/۶/۲۵ دکتر بيژن عباسي بررسي تطبيقي مسوليت مدني دولت در جمهوري اسلامي ايران و مسئوليت مدني بين المللي دولتها حقوق عمومي کارشناسي ارشد شروين پاكدين پور ۱۵۰۳۹۵۰۲۲
۹۷/۶/۲۵ دکتر فرزانه شميراني سنتز و بكارگيري نانوكامپوزيت هاي پليمري مغناطيسي - نانولوله هاي كربني به منظور جذب واندازه گيري آلاينده هاي دارويي (ديكلوفناك) علوم و فناوري نانو - نانو شيمي کارشناسي ارشد مينا دانا ۱۵۰۱۹۴۰۶۰
۹۷/۶/۲۵ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
تاثير پديده دام پانزي بر عملكرد شركت‌هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد كاظم واديزاده ۱۵۰۲۹۵۵۸۲
۹۷/۶/۲۵ دکتر سيدسعيد پورنقاش تهراني
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
نقش واسطه‌اي تنظيم هيجان و شفقت خود در رابطه ابعاد شخصيت و نشانگان افسردگي روانشناسي باليني کارشناسي ارشد نويد محتاج خراساني ۱۵۰۲۹۵۲۴۲
۹۷/۶/۲۵ دکتر قادر فرجي بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي لوله هاي نانو ساختار آلياژ منيزيم توليد شده با روش مدرن TCEE با طراحي جديد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد ميلاد عالي مجيداباد ۱۵۰۴۹۵۱۲۸
۹۷/۶/۲۵ دکتر قادر فرجي طراحي و ساخت درون كاشت هاي ارتوپدي با استفاده از تيتانيوم نانوساختار توليد شده با اعمال تغيير شكل شديد پلاستيك مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد محمدرضا صدرخواه ۱۵۰۴۹۵۱۲۲
۹۷/۶/۲۵ دکتر رحيم پيلوار
دکتر حسن باديني
تغيير نام ونام خانوادگي اشخاص (حقيقي و حقوقي) حقوق خصوصي کارشناسي ارشد محمد قندالي ۱۵۰۳۹۵۰۸۸
۹۷/۶/۲۵ دکتر پرويز نوروزي
دکتر محمدرضا صفرنژاد
طراحي و ساخت ايمونوسنسور الكتروشيميايي بدون نياز به نشان جهت شناسايي و اندازه گيري ويروس عامل ايجاد بيماري افت نخود بر پايه ي تثبيت الكتروشيميايي آبي پروس و نانو ذرات طلا بر سطح الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با نانو ساختار گرافن اكسايد كاهش يافته و مايع علوم و فناوري نانو - نانو شيمي کارشناسي ارشد الهه هاشميان ۱۵۰۱۹۵۰۱۸
۹۷/۶/۲۵ دکتر حسين نواده توپچي
دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر احمد مومني راد
آثار حقوقي ناشي از پخش غيرمجاز امواج راديويي در درياهاي آزاد توسط كشتي هاي خارجي حقوق بين الملل عمومي دکتري شيوا ايراني ۱۵۰۳۹۲۳۷۴
۹۷/۶/۲۵ دکتر عليرضا بديعي
دکتر عليرضا شايسته
دکتر احمد اميري
اصلاح سطح مواد نانو متخلخل سيليسي با دندريمرهاي عامل دار شده با فلوئورن و كاربرد آن به عنوان سنسور و پيش بيني طيف جذبي و لومينسانس آن با محاسبات شيمي كوانتومي شيمي گرايش نانو شيمي دکتري مريم جعفري ۱۵۰۱۹۱۰۰۳
۹۷/۶/۲۵ دکتر احمد پوراحمد
دکتر كرامت اله زياري
راهبردهاي ارتقاء تاب‌آوري در برابر زلزله در بافت تاريخي كرمان جغرافيا و برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد سحر مصباحي ۱۵۰۲۹۵۲۶۴
۹۷/۶/۲۵ دکتر سيد باقر ميرعباسي بررسي سايبر تروريسم و امنيت جمهوري اسلامي ايران حقوق بين الملل کارشناسي ارشد دلارام وايقاني ۱۵۰۳۹۴۲۸۹
۹۷/۶/۲۵ دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
دکتر رحيم پيلوار
مدت حمايت در آثار ادبي و هنري حقوق مالكيت فكري کارشناسي ارشد بهنوش ايراندوست ۱۵۰۳۹۴۰۵۲
۹۷/۶/۲۵ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر عنايت اله شعباني
اهميت بررسي شناخت معلمان نسبت به دوره پيش از خدمت تربيت معلم آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد پگاه داودي ۱۵۰۳۹۴۳۷۵
۹۷/۶/۲۴ دکتر مسعود رباني ارائه يك ساخار سلسله مراتبي در سيستم هاي توليد سلولي براي محيط هاي توليد تركيبي انبار مبنا و سفارش بنا مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها کارشناسي ارشد مينا برادران هزاوه ۱۵۰۴۹۴۰۴۸
۹۷/۶/۲۴ دکتر مرتضي رفيعي تهراني
دکتر زهره محمدي
دکتر محسن اميني
دکتر محمد شريف زاده
تهيه و ارزيابي نانو ذرات تيوله كايتوزان- لوريك اسيد به عنوان يك حامل جديد جهت دارورساني مخاطي مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد ميرسالار كاظمي ۱۵۰۴۹۴۱۹۲
۹۷/۶/۲۴ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
بررسي اثر انتخاب تابع هدف در تصميمات سرمايه‌گذاري طرح بازنشستگي فردي مديريت - مديريت مالي دکتري محمدعلي كمالي ۱۵۰۲۹۲۴۰۱
۹۷/۶/۲۴ دکتر محسن صادق عمل نيك
دکتر مهدي فسنقري
تعيين اندازه انباشته و زمانبندي توليد لجستيكِ معكوس در محصولات با فناوري هاي پيشرفته مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها کارشناسي ارشد محمدجواد صبوري ۱۵۰۴۹۴۱۵۷
۹۷/۶/۲۴ دکتر تورج تقي زاده
دکتر محسن صادقي
نحوه ارزيابي خسارات ناشي از نفض حقوق علامت تجاري با تأكيد بر رويه هاي قضايي حقوق مالكيت فكري کارشناسي ارشد فريده صديقي نوري ۱۵۰۳۹۴۱۷۶
۹۷/۶/۲۴ دکتر روشنعلي شكاري
دکتر محسن صفري
نگرشي انتقادي به عيوب مجوز فسخ نكاح با مطالعه تطبيقي در حقوق موضوعه و فقه حقوق خصوصي کارشناسي ارشد محمدهادي چيت سازيان ۱۵۰۳۹۵۰۳۰
۹۷/۶/۲۴ دکتر محمدحسين نوروزي
دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
تشريح و توضيح تأثير «تدريس مستقيم» قوانين آوا شناسي و «در معرض آن قرار گرفتن» بر درك شنيداري زبان آموزان انگليسي به عنوان زبان خارجي. آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد پارميدا صباغ ۱۵۰۳۹۵۰۶۶
۹۷/۶/۲۴ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر محسن مهرآرا
رابطه رفتار مالياتي با هنجارهاي اجتماعي و عوامل جمعيت شناختي علوم اقتصادي کارشناسي ارشد حامد محمدپور ۱۵۰۲۹۵۲۴۷
۹۷/۶/۲۴ دکتر هادي بهرامي احسان
دکتر رضا پورحسين
اثر بخشي برنامه آموزشي مبتني بر ذهني سازي بر رابطه مادر – نوجوان و مشكلات رفتاري نوجوانان روانشناسي باليني کارشناسي ارشد مريم كشت پروربين كلايي ۱۵۰۲۹۵۲۳۰
۹۷/۶/۲۴ دکتر محمدحسين نوروزي
دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
رابطه بين تفكر انتقادي، خودكارآمدي و فرسودگي شغلي معلمان آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد فاطمه جغتايي ۱۵۰۳۹۵۰۲۹
۹۷/۶/۲۴ دکتر ابراهيم موسي زاده بررسي حقوقي مباني حق تعيين سرنوشت سياسي با تاكيد بر فلسفه عصر روشنگري حقوق عمومي کارشناسي ارشد مهران ربيعي دولت ابادي ۱۵۰۳۹۵۰۴۸
۹۷/۶/۲۴ دکتر مهدي پيري الزامات حقوقي بهره برداري از منابع غير متعارف نفت و گاز فراساحل از منظر حقوق بين الملل حقوق بين الملل کارشناسي ارشد شبنم رزم پا ۱۵۰۳۹۵۰۵۰
۹۷/۶/۲۴ دکتر ساسان صيرفي بررسي آثار حقوقي الحاق ايران به كنوانسيون روتردام حقوق بين الملل کارشناسي ارشد سيده سارا جبرييل ۱۵۰۳۹۵۰۲۵
۹۷/۶/۲۴ دکتر ولي رستمي مقايسه تطبيقي جايگاه قوه مقننه فدرال در آمريكا و ايران با تأكيد بر اصل تفكيك قوا حقوق عمومي کارشناسي ارشد فريدون نوري ۱۵۰۳۹۵۱۲۸
۹۷/۶/۲۱ دکتر مهرزاد حميدي
دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
برنامه راهبردي اداره كل ورزش و جوانان استان تهران و ارائه الگوي اجراي راهبردها با رويكرد BSC تربيت بدني و علوم ورزشي - برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري حسين شايان مقدم ۱۵۰۲۹۲۳۸۲
۹۷/۶/۲۱ دکتر سيدمهدي گنجياني بررسي تحليلي و تجربي رشد آسيب در بارگذاري خستگي مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد ميثم كلهر ۱۵۰۴۹۴۲۰۵
۹۷/۶/۲۱ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر حميد الهوئي نظري
دکتر نسرين مصفا
بررسي نقش كميته رفع تبعيض نژادي و رويه هاي ويژه مربوطه در برابر چالش هاي جهاني اين حوزه حقوق بين الملل عمومي دکتري سيدمحمد حسني ۱۵۰۳۹۲۳۷۱
۹۷/۶/۲۱ دکتر حامد مظاهريان طراحي مركز محله در نعمت آباد تهران با رويكرد امنيت بخشي مهندسي معماري کارشناسي ارشد حسن صادقي ۱۵۰۵۹۴۰۶۹
۹۷/۶/۲۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي موانع پياده سازي موفقيت آميز استراتژيها در سازمانهاي صنعتي- تجاري( مطالعه موردي هلدينگ سرمايه گذاري عظام) مديريت اجرايي کارشناسي ارشد ميثم دستوريان ۱۵۰۲۹۴۹۵۸
۹۷/۶/۲۰ دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
ارائه ي مدلي تركيبي مبتني بر تئوري صف به منظور بهبود شيوه ي خدمت رساني به مشتريان(مطالعه موردي بانك پاسارگاد) مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات کارشناسي ارشد محمدرضا مرادخاني ۱۵۰۲۹۴۰۱۹۰
۹۷/۶/۲۰ دکتر زهره رامين
دکتر مريم سلطان بياد
خوانش ماده گرايي فرهنگي بر داستان كوتاه هاي منتخب چارلز ديكنز زبان و ادبيات انگليسي کارشناسي ارشد محيا صاعدي ۱۵۰۳۹۳۲۹۸
۹۷/۶/۲۰ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي تحليل رابطه خوانايي و امنيت در محلات شهري و طراحي بر اساس آن طراحي شهري کارشناسي ارشد مريم سادات رضوي ۱۵۰۵۹۵۰۱۲
۹۷/۶/۲۰ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي طراحي فضاهاي شهري حاشيه روددره ها با رويكرد اكوسيتي, نمونه موردي بخشي از روددره دارآباد طراحي شهري کارشناسي ارشد ديبا البا ۱۵۰۵۹۵۰۰۳
۹۷/۶/۲۰ دکتر عليرضا شاكري
دکتر ناصر قايمي
تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيتهاي آلژينات- نانوسلولز شيمي گرايش شيمي كاربردي کارشناسي ارشد محسن ژيرافر ۱۵۰۱۹۴۰۳۱
۹۷/۶/۲۰ دکتر سعيد روحاني
دکتر محمد رحيم اسفيداني
ارائه مدل تحليل نظرات مشتريان مبتني بر رويكرد متن كاوي نظرات مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد هانيه محمدي سنجاني ۱۵۰۲۹۵۲۵۵
۹۷/۶/۱۹ دکتر فريبرز جولاي ارائه رويكرد چندعاملي براي مسئله يكپارچگي زمان‌بندي توليدي و توزيع دسته‌اي در زنجيره تأمين چند كارخانه‌اي مهندسي صنايع دکتري علي قرايي ۱۵۰۴۹۲۳۸۴
۹۷/۶/۱۹ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر لقمان فيروز پور
دکتر اسمعيل موذني
خنثي‌سازي پساب حاوي داروهاي مهاركننده كيناز به روش اكسيداسيون مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد رضا كشاورزهدايتي ۱۵۰۴۹۴۲۰۳
۹۷/۶/۱۸ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر زهره رامين
اجراي نظريه هاي تكثرگرايي و قراردادهاي ژان فرنسوا ليوتار بر جود گمنام، تس، به دور از اجتماع شوريده، شهردار كستربريج تامس هاردي زبان و ادبيات انگليسي دکتري ترانه كابلي ۱۵۰۳۹۳۳۶۲
۹۷/۶/۱۷ دکتر احسان احمدي بازطراحي فضاهاي بي دفاع و گمشده ناشي از عبور بزرگراه ها از محلات شهري (مطالعه موردي: محله چهارصددستگاه تهران ) طراحي شهري کارشناسي ارشد نويد حداد ۱۵۰۵۹۴۰۲۹
۹۷/۶/۱۷ دکتر احسان احمدي تدوين شاخصها و معيارهاي كودك مداري در طراحي محلات، با تاكيد بر نظريه استطاعت محيطي. نمونه مطالعاتي: ساماندهي و بازطراحي مركز محله دروازه شميران طراحي شهري کارشناسي ارشد سيده سارا حسيني ۱۵۰۵۹۴۱۳۸
۹۷/۶/۱۴ دکتر علي حاجي آقا بزرگي اميري ارزيابي عملكرد شعب بانك مسكن : يك رويكرد تلفيقي داده كاوي و تصميم گيري مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها کارشناسي ارشد نگار محمدي ۱۵۰۴۹۴۲۲۱
۹۷/۶/۱۴ دکتر هوشنگ نايبي
دکتر يونس نوربخش
عوامل اجتماعي موثربررضايت از زندگي (مطالعه تجربي ساكنان بالاي 18 سال شهرتهران) علوم اجتماعي - جامعه شناسي (خاتمه يافته) کارشناسي ارشد سيدمصطفي حسيني ۱۵۰۲۹۴۹۲۶
۹۷/۶/۱۴ دکتر علي حاجي آقا بزرگي اميري ارزيابي و رتبه‌بندي تامين‌كنندگان در شركت احداث و توسعه ريلي مپنا با استفاده از روش‌هاي تصميم‌گيري چند معياره مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها کارشناسي ارشد سوگل كشوري ۱۵۰۴۹۴۲۰۴
۹۷/۶/۱۳ دکتر جعفر حيدري
دکتر علي حاجي آقا بزرگي اميري
مسئله مكان يابي مسيريابي دو سطحي براي تعيين انبارهاي مياني با در نظر گرفتن ترافيك در سطوح شهري مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها کارشناسي ارشد حميد شعرايي ۱۵۰۴۹۴۱۴۷
۹۷/۶/۱۳ دکتر محمد مهدي نصيري زمان بندي بارانداز عبوري با در نظر گرفتن عدم قطعيت در زمان رسيدن وسايل نقليه ورودي مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها کارشناسي ارشد نعيمه احمدي ۱۵۰۴۹۵۰۰۵
۹۷/۶/۱۲ دکتر علي سلامي
دکتر محمود عزيزي
در جستجوي هويت هيبريدي زبان و ادبيات انگليسي دکتري فرنوش پيرايش ۱۵۰۳۹۲۳۴۹
۹۷/۶/۱۲ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر پريسا پورنعمتي
تاثير فعاليت استقامتي كوتاه و بلند مدت بر سطوح هورمون مايمكان و مقاومت به انسولين زنان جوان غير ورزشكار داراي اضافه وزن فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي کارشناسي ارشد پريا شيخ انصاري ۱۵۰۲۹۵۱۶۴
۹۷/۶/۱۲ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر پريسا پورنعمتي
تاثير تمرين استقامتي كوتاه و بلند مدت بر سطوح هورمون CART و TSH در زنان جوان غير ورزشكار داراي اضافه وزن فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي کارشناسي ارشد نونا اقتصادي ۱۵۰۲۹۵۰۲۱
۹۷/۶/۱۱ دکتر رحمن سوري
دکتر سيروس چوبينه
دکتر وحيد ولي پور ده نو
تاثير تمرين استقامتي بر بيان miR-126 ، miR-503و فاكتور VEGF در بافت اندوتليال عضله قلبي موشهاي ويستار ديابتي فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس دکتري فيروز شرفي دهرحم ۱۵۰۲۹۳۶۶۵
۹۷/۶/۱۰ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر احمد مومني راد
دکتر حسين نواده توپچي
بررسي تاثيرات پساتحريم ايران بر قراردادهاي نفت و گاز با تاكيد بر آيين حل و فصل اختلافات حقوق بين الملل عمومي دکتري محمد نگارشي ۱۵۰۳۹۳۳۵۸
۹۷/۶/۷ دکتر محمد مرادي
دکتر آرش تحريري
رقابت در بازار محصول وچسبندگي هزينه حسابداري کارشناسي ارشد صفيه محمدي قلعه جوقي ۱۵۰۲۹۴۶۴۷
۹۷/۶/۶ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر غلامرضا زهتابيان
ارزيابي اثر تخريب سرزمين بر خدمات زيست‌بوم (مطالعه موردي: منطقه طالقان) محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست دکتري مرجان شفيع زاده نصرابادي ۱۵۰۶۹۲۰۰۶
۹۷/۶/۶ دکتر رضا تهراني تاثير كارايي سرمايه گذاري و جريان نقد آزاد بر سرعت تعديل ساختار سرمايه: رويكرد دايناميك مديريت مالي کارشناسي ارشد رضا خليل زاده ۱۵۰۲۹۵۱۰۱
۹۷/۶/۶ دکتر سهيلا بورقاني فراهاني
دکتر مهدي شريفي
«بررسي نقش تقليد شبكه‌هاي تلويزيوني داخلي از عناصر رايج جذابيت در شبكه‌هاي ماهواره‌اي بر كاهش تعداد مخاطبان سيما (مطالعه موردي مخاطبان شهر تهران)» مديريت رسانه کارشناسي ارشد منصور واعظي ۱۵۰۲۹۴۰۲۶۰
۹۷/۶/۵ دکتر آرين قلي پور
دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر ابوالحسن فقيهي
ارائه الگوي برنامه توسعه فردي مديران منابع انساني در صنعت بانكداري (مورد مطالعه: بانك رفاه) مديريت - مديريت منابع انساني دکتري بهارك سفيدگران ۱۵۰۲۹۱۳۸۰
۹۷/۶/۵ دکتر رضا ضرغامي
دکتر شهريار اميدوار
مدلسازي رياضي فرآيند خشك كردن انجمادي، به همراه تحليل عملكرد و راه هاي افزايش بازدهي اين فرآيند در صنايع دارويي مهندسي شيمي گرايش داروسازي کارشناسي ارشد سيدعباس شهرتاش ۱۵۰۴۹۵۱۱۶
۹۷/۶/۴ دکتر بيتا مشايخي
دکتر علي سوري
دکتر كاوه مهراني
تاثير مديريت ريسك بنگاه بر كيفيت گزارشگري مالي حسابداري دکتري محمدرضا طائف نيا ۱۵۰۲۹۲۳۹۲
۹۷/۵/۲۶ دکتر مهناز حسين زاده
دکتر حنان عموزاد مهديرجي
ارائه مدل زمانبندي برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات کارشناسي ارشد مصطفي رعايايي ۱۵۰۲۹۴۳۶۶
۹۷/۵/۲۴ دکتر هومن مينونژاد
دکتر رضا رجبي
دکتر فواد صيدي
اثر هشت هفته تمرين منتخب در اب بر حس وضعيت زانو، عملكرد حركتي و ميزان خطاي فرود در ورزشكاران مرد مستعد آسيب رباط صليبي قدامي تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دکتري محسن شهيدي ۱۵۰۲۹۲۳۸۵
۹۷/۵/۸ دکتر محسن كافي
دکتر حسن دارابي
طراحي سبز مراكز تجاري نمونه موردي مركز تجاري ايران مال مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد جهانگير زيدآبادي نژاد ۱۵۰۴۹۴۱۳۲
۹۷/۴/۲۷ دکتر منصور مومني
دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر علي رضا حسن زاده
ارايه مدل ارزيابي عملكرد شهرك هاي صنعتي با در نظر گرفتن معيارهاي پايداري مديريت - مديريت توليد و عمليات دکتري سينا رزبان ۱۵۰۲۹۲۳۷۶
۹۷/۴/۲۶ دکتر عليرضا عيني فر گسست و پيوست فضا؛ ارائه الگوي مسكن در بافت مسكوني مهندسي معماري کارشناسي ارشد نگين محمدياري ينگجه ۱۵۰۵۹۴۱۶۹
۹۷/۴/۲۴ دکتر بهرنگ سجادي مدلسازي و بهينه سازي سيستم هاي تركيبي حرارتي-فتوولتائيك در ساختمان ها مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد سهراب حسن اقابرقاني ۱۵۰۴۹۴۰۷۷
۹۷/۴/۲۴ دکتر كرامت اله زياري
دکتر عباس رجائي
بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه گردشگري شهري (مورد مطالعه منطقه عباس آباد تهران) مديريت امور شهري کارشناسي ارشد سهراب نوشي ۱۵۰۲۹۴۷۵۷
۹۷/۴/۲۴ دکتر يعقوب آژند
دکتر مصطفي اسدالهي
بررسي سه نقش ايراني (ختايي، ابر، نيلوفر) در هنر دوره تيموري و صفوي (مكتب تبريز) از ديدگاه گرافيك و بازتاب آن در گرافيك نوين ارتباط تصويري کارشناسي ارشد نسيم اخوت ۱۵۰۵۹۴۱۲۳
۹۷/۴/۲۴ دکتر سيدمحمد فدوي
دکتر محمدرضا دوست محمدي
بررسي موشن گرافيك هاي ده تن از هنرمندان داخلي و خارجي دو دهۀ گذشته ارتباط تصويري کارشناسي ارشد سيده مهسا دولتخواه ۱۵۰۵۹۴۱۴۵
۹۷/۴/۲۴ دکتر صداقت جباري كلخوران پژوهشي در پوسترهاي به نمايش در آمده در سوگواره هاي عاشورايي (۱۰ دوره) ارتباط تصويري کارشناسي ارشد رويا اميدي ۱۵۰۵۹۴۱۲۸
۹۷/۴/۲۳ دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر افسر جعفري حجين
ارايه مدل ارتباطي پيوند شغلي،كيفيت زندگي كاري،منابع شغلي با عملكرد شغلي معلمان تربيت بدني شهر تهران تربيت بدني و علوم ورزشي - برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري جبراييل رجبي ۱۵۰۲۹۲۸۸۸
۹۷/۴/۲۳ دکتر شمين گلرخ نودهي طراحي و ساماندهي منظر ورودي شرقي و پل رودخانه قشلاق سنندج با رويكرد فضاهاي پايدار شهري طراحي شهري کارشناسي ارشد محمداديب اورامي نژاد ۱۵۰۵۹۴۰۱۲
۹۷/۴/۲۳ دکتر امير اخلاصي
دکتر نادر سيداميري
شناسايي ريسك هاي ادراك شده مصرف كنندگان پيش از خريد محصولات غذايي توليد شده در كسب و كارهاي نوپا و راهكارهاي كاهش آن ها كارآفريني گرايش كسب و كار جديد کارشناسي ارشد سيداحسان فرج اله حسيني ۱۵۰۲۹۴۰۱۰۹
۹۷/۴/۱۷ دکتر زهرا پيشگاهي فرد
دکتر بهادر زارعي
دکتر محمد اخباري
تبيين حفره هاي اجتماعي دولت در شهر تهران(مطالعه موردي كودكان كار) جغرافياي سياسي دکتري احمد معنوي لورون ۱۵۰۲۹۳۶۸۱
۹۷/۴/۱۶ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر محمد صفري
بررسي رابطه بين فرسودگي شغلي و كيفيت زندگي كاري با نقش ميانجي تعهد سازماني مطالعه موردي: كاركنان سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني کارشناسي ارشد سپيده قاضي ميرسعيد ۱۵۰۲۹۵۲۱۴
۹۷/۴/۱۵ دکتر اسماعيل صالحي
دکتر لعبت زبردست
تدوين اصول و معيارهاي «محله دوستدار كودك» و ارائه راهبردهاي برنامه ريزي محيطي(نمونه موردي:محله قيطريه محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست کارشناسي ارشد صديقه اقازاده قلعه جوقي ۱۵۰۶۹۴۰۰۷
۹۷/۴/۱۳ دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر جمشيد امامي
بهينه سازي پنجره هاي بيمارستاني با رويكرد طراحي پايدار طراحي صنعتي کارشناسي ارشد سروش زرگراني ۱۵۰۵۹۴۰۵۹
۹۷/۴/۱۲ دکتر افسر جعفري حجين
دکتر هميلا تكلي
نقش صفات سه گانه تاريك شخصيت در رويكرد تصميم گيري مديران ورزشي و غير ورزشي مناطق 22 گانه آموزش وپرورش تهران مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش کارشناسي ارشد رخساره قلعه گلابي ۱۵۰۲۹۴۰۱۲۸
۹۷/۴/۱۱ دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر احمد پوراحمد
بررسي تاب اوري شهري در برابر زلزله (نمونه موردي ناحيه يك منطقه ۹ تهران) جغرافيا و برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد پيمان محمدي ۱۵۰۲۹۴۶۳۶
۹۷/۴/۶ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر بهروز محمودي بختياري
فروپاشي خود در موقعيت تروماتيك و ديالكتيك تابع - خوانش باتلري و پسا لاكاني بر آثار سارا كين زبان و ادبيات انگليسي دکتري حجت اله برزآبادي فراهاني ۱۵۰۳۹۲۳۷۵
۹۷/۴/۶ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر رحمن سوري
آثار تمرينات استقامتي فزاينده بر سرم كوپپتين و مقاومت انسولين در مردان چاق غير فعال فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي کارشناسي ارشد مهسا عباسي ۱۵۰۲۹۴۴۷۹
۹۷/۳/۳۱ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابرسان و كارايي سرمايه گذاري صاحبكار حسابداري کارشناسي ارشد نرگس عمراني ۱۵۰۲۹۵۱۸۹
۹۷/۳/۳۰ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر عباس منوريان
نگاشت توانمندي هاي استراتژيك شكل دهنده ي مزيت رقابتي بر اساس رويكرد توانمندي هاي پويا: مورد مطالعه اپراتورهاي تلفن همراه در ايران مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد محمدامين شهريوري ۱۵۰۲۹۳۲۳۱
۹۷/۳/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تاثير بازاريابي رسانه هاي اجتماعي بر قصد خريد و وفادداري به برند در ميان قشر جوان جامعه مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد حسين معصوميان ۱۵۰۲۹۳۵۹۹
۹۷/۳/۳۰ دکتر عباس منوريان
دکتر محمد حقيقي
اثرات استراتژي رقابتي و نوآوري باز در بهبود عملكرد شركت هاي دولتي (مطالعه موردي: ايران خودرو) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد اسما حبيبي ۱۵۰۲۹۳۴۷۷
۹۷/۳/۲۹ دکتر محمدرضا حايري يزدي طراحي، مدل‌سازي و شبيه‌سازي بلوك بازياب انرژي جنبشي با استفاده از آهنرباي معلق مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد سپيده سراواني ۱۵۰۴۹۴۱۳۶
۹۷/۳/۲۹ دکتر سيدابوالقاسم ميرا
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي تأثير نگرش فردي مشتريان ايراني در تمايل به خريد آنلاين زيورآلات مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد پيمان شاه نواز ۱۵۰۲۹۳۵۲۴
۹۷/۳/۲۹ دکتر سيدابوالقاسم ميرا
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي عوامل موثر بر قصد خريد تجهيزات آزمايشگاهي توليد شده در كشور چين (مطالعه موردي اتوآنالايزر آزمايشگاهي) مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد عليرضا راحتلو ۱۵۰۲۹۳۱۸۳
۹۷/۳/۲۸ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر بهنام عبدي
برنامه ريزي راهبردي جهت استفاده از ابزارهاي وب 2 براي توسعه سيستم هم افزاي دانش در كتابخانه مركزي دانشگاه تهران مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد مژگان ملك پورطالقاني ۱۵۰۲۹۲۶۶۶
۹۷/۳/۲۳ دکتر محمدرضا كردي
دکتر سيروس چوبينه
تاثير شدت تمرين ورزشي بر عوامل آنژيوژنيكي و مايوژنيكي در عضله نعلي رت هاي مبتلا به انفاركتوس قلبي تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي دکتري وحيده كيان مرز بناب ۱۵۰۲۹۱۴۰۱
۹۷/۳/۲۲ دکتر علي سلامي
دکتر مهدي صداقت پيام
بررسي رمان‌هاي پينچان زبان و ادبيات انگليسي دکتري راضيه رحماني ۱۵۰۳۹۲۱۵۵
۹۷/۳/۲ دکتر شيوا كيوان پناه
دکتر مجيد نعمتي
بررسي مقايسه اي هويت وعامليت نومعلمان انگليسي زبان و فارسي زبان زبان انگليسي به عنوان زبان دوم در كانادا و به عنوان زبان خارجي در ايران آموزش زبان انگليسي دکتري سارا مهابادي ۱۵۰۳۹۱۱۳۸
۹۷/۳/۱ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي ورتبه بندي معيار هاي خريد در بازارهاي سازماني (B2B) به روش AHP ( مورد مطالعه :خريد فيلترهاي هواي ورودي توربين در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاههاي برق كشور ايران) مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد ارش حميدي سيبني ۱۵۰۲۹۳۴۸۷
۹۷/۲/۳۱ دکتر رضا رجبي
دکتر يوسف مقدس تبريزي
دکتر شهناز شهربانيان
مقايسه اثرات برنامه تمريني ثبات مركزي با و بدون استفاده از نوروفيدبك بر تعادل و خطرسقوط در بيماران مبتلا به پاركينسون تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دکتري محمدصالح عبدي ۱۵۰۲۹۲۴۳۲
۹۷/۲/۳۰ دکتر محمد خبيري
دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
طراحي و تبيين توسعه مدل مديريت برند منابع انساني در صنعت ورزش ايران برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري شهربانو جمعه پور ۱۵۰۲۹۲۹۲۷
۹۷/۲/۳۰ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر غلامرضا كردستاني
دکتر كاوه مهراني
فرهنگ ،ساختارمالكيت و ماليات حسابداري دکتري عليرضا شهابي ۱۵۰۲۹۱۳۸۵
۹۷/۲/۲۶ دکتر عباس منوريان
دکتر مجتبي اميري
شناسايي مولفه هاي اثر گذار بر افزايش ميزان تاب آوري اجتماعي محلات آسيب پذير و داراي بافت فرسوده در مواجهه با حوادث طبيعي مديريت امور شهري کارشناسي ارشد سيمين مهري كلي ۱۵۰۲۹۴۰۲۲۰
۹۷/۲/۲۶ دکتر رضا تهراني
دکتر سعيد فلاح پور
دکتر محمدرضا رستمي
انتخاب سبد سهام چند دوره اي با استفاده از گشتاورهاي مرتبه بالاتر مديريت - مديريت مالي دکتري مهدي بيگلري كامي ۱۵۰۲۹۲۹۲۴
۹۷/۲/۲۵ دکتر محمود محمدطاهري تشخيص جسم مدفون با هدف مين يابي در زمين چندلايه با سطح ناهموار به روش تفاضلات محدود حوزه زمان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد عاطفه بيگي نژاد ۱۵۰۴۹۴۰۵۵
۹۷/۲/۲۵ دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مدل سازي مالي قراردادهاي بيع متقابل در حوزه ساخت پالايشگاه هاي گازي مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات کارشناسي ارشد عليرضا نقيايي ۱۵۰۲۹۴۰۲۴۹
۹۷/۲/۲۵ دکتر نيما قرباني
دکتر رضا رستمي
دکتر نرگس قندي
بررسي نقش واسطه اي خود نظم بخشي انسجامي در رابطه با استرس ادراك شده و وابستگي بين فردي با سلامت روان و احساس گناه و شرم در دو گروه بيماران پسوريازيس و افراد سالم مراجع كننده به بيمارستان رازي روانشناسي باليني کارشناسي ارشد فاطمه افصحي ۱۵۰۲۹۴۱۰۶
۹۷/۲/۲۲ دکتر علي سلامي
دکتر كريس ويدون
سياست هويت مجادله اي زنان در رمان ها زبان و ادبيات انگليسي دکتري فاطمه برناكي ۱۵۰۳۹۲۳۷۶
۹۷/۲/۱۹ دکتر علي سلامي
دکتر محمود عزيزي
آفريقا در آينه ي گفتمان رمان هاي چهارگانه ي چينوآ آچه به : «همه چيز از هم مي پاشد»، «ديگر آسايشي نيست»، «پيكان خدا» و« مرد مردمي» زبان و ادبيات انگليسي دکتري بامشاد حكمت شعار طبري ۱۵۰۳۹۲۳۷۹
۹۷/۲/۱۸ دکتر نيما قرباني
دکتر رضا پورحسين
رابطه بين خودنظم بخشي انسجامي والدين و توان تمركز و قوه خودمهارگري كودكان ۴-۶ سال روانشناسي باليني کارشناسي ارشد فريماه سادات ايجادي ۱۵۰۲۹۴۱۴۳
۹۷/۲/۱۶ دکتر حسين مهدوي
دکتر سيدمحمد علوي
تهيه وكاربرد نانو كامپوزيتهاي اپوكسي رزين / CNT پوشش داده شده با فلزات مغناطيسي جهت جذب امواج الكترومغناطيسي در محدودۀ امواج مايكروويو و انعكاس مادون قرمز حرارتي شيمي گرايش نانو شيمي دکتري حسن حسيني ۱۵۰۱۹۱۰۰۴
۹۷/۲/۱۰ دکتر امين دهقان قهفرخي
دکتر ابراهيم عليدوست
اولويت بندي عوامل موثر بر ترجيح مشتريان در انتخاب يك استخر ورزشي با رويكرد آميخته بازاريابي خدمات (7p ) مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي کارشناسي ارشد سيدرضا رجايي ۱۵۰۲۹۴۳۳۹
۹۷/۱/۲۸ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر جعفر محمودي
حاكميت شركتي در سازمان هاي رسانه ايي : بررسي موردي روزنامه دنياي اقتصاد مديريت رسانه کارشناسي ارشد راميز قلي نژاد ۱۵۰۲۹۳۲۹۷
۹۷/۱/۲۰ دکتر آرين قلي پور
دکتر حسن قاليباف اصل
دکتر محمد ابويي اردكان
طراحي مدل فرهنگ ريسك در صنعت بانكداري (مطالعه موردي بانك رفاه) مديريت - مديريت منابع انساني دکتري اصغر اسدي ۱۵۰۲۹۱۳۵۳
۹۶/۱۲/۲۶ دکتر حسن محسني
دکتر مجيد غمامي
شناسائي اموال در اجراي راي مدني. حقوق خصوصي کارشناسي ارشد سليمان بخشي ۱۵۰۳۹۳۱۳۵
۹۶/۱۲/۲۶ دکتر حسن محسني
دکتر مجيد غمامي
« تجاوز داور از حدود اختيارات خويش » حقوق خصوصي کارشناسي ارشد حسين ولايتي ۱۵۰۳۹۳۳۴۸
۹۶/۱۲/۲۶ دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مهرزاد حميدي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر موفقيت كاروان ورزشي ايران دربازي هاي المپيك 2020 توكيو با رويكردGT & AHP تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي دکتري كتايون كامكاري ۱۵۰۲۹۳۶۷۳
۹۶/۱۲/۲۳ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي طراحي شهري براي القاي حس مكان در ميادين شهري؛نمونه موردي:ميدان شهرداري رشت طراحي شهري کارشناسي ارشد مريم محمدزاده ۱۵۰۵۹۳۰۴۸
۹۶/۱۲/۲۳ دکتر رضا تهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
مطالعه ميزان تبعيت از گام تصادفي قيمت‌هاي سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و چالش‌هاي رفتاري مديريت - مديريت مالي دکتري سعيد تاجديني ۱۵۰۲۹۲۸۷۷
۹۶/۱۲/۲۳ دکتر حسنعلي لقايي طراحي پايدار حاشيه رودخانه چالوس با رويكرد اكوتوريسم طراحي شهري کارشناسي ارشد اميد پورميرزائي ۱۵۰۵۹۳۰۷۶
۹۶/۱۲/۲۲ دکتر حسنعلي لقايي ارتقاي تاب آوري شهري با تاكيد بر مولفه هاي كيفيت طراحي شهري نمونه مورد مطالعه: محله قلعه محمود خان كرمان طراحي شهري کارشناسي ارشد نگين كشفي پور ۱۵۰۵۹۳۱۱۰
۹۶/۱۲/۲۲ دکتر حسنعلي لقايي ارتقاء كيفيت بافت هاي مياني شهر با تاكيد بر كاهش آسيب پذيري كالبدي در برابر زلزله نمونه مورد مطالعه: محله پارك نشاط كرمان طراحي شهري کارشناسي ارشد سيدعلي ميرحسيني ۱۵۰۵۹۳۱۱۵
۹۶/۱۲/۲۲ دکتر الهام شيرزاد عراقي
دکتر محمدحسين عليزاده
تاثير 6 هفته تمرين هاپينگ بر برخي عوامل خطرزاي بيومكانيكي اندام تحتاني حين فرود در بازيكنان واليبال و بسكتبال نخبه داراي بي ثباتي عملكردي مچ پا تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دکتري علي ميرعابدي ۱۵۰۲۹۱۴۱۱
۹۶/۱۱/۲۲ دکتر حسنعلي لقايي طراحي شهري محور اكولوژيك در تهران نمونه موردي محور رودخانه ولنجك طراحي شهري کارشناسي ارشد گل ما سبايي ۱۵۰۵۹۳۰۹۴
۹۶/۱۲/۲۲ دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر ابراهيم علي دوست قهفرخي
دکتر محمد خبيري
بررسي سهم ورزش در رشد اقتصادي و اشتغال ايران و ارائه مدل بهينه برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري ليلا صوفي زاده ۱۵۰۲۹۲۹۴۶
۹۶/۱۲/۲۲ دکتر مهدي محمدي
دکتر مهدي الياسي
شناسائي عوامل مؤثر بر توسعه روشهاي ادغام وتملك در واحدهاي كوچك توليد كننده كاشي وسراميك كشور مديريت صنعتي - توليد کارشناسي ارشد بهنام عزيززاده مهماندوست عليا ۱۵۰۲۹۴۰۰۸۹
۹۶/۱۲/۲۲ دکتر سيدرضا حجازي
دکتر ثريا قطبي
شناسايي گرايش هاي اعتقادي واخلاقي كارآفرينان از منظر اسلام و بررسي رابطه آن با موفقيت در كسب وكارهاي مبتني برفناوري كارآفريني گرايش فناوري کارشناسي ارشد ابوالفضل رضيان ۱۵۰۲۹۴۳۶۵
۹۶/۱۲/۲۱ دکتر حسن باديني
دکتر حسن محسني
بررسي ابعاد شكلي و ماهوي دعواي اثبات مالكيت. حقوق خصوصي کارشناسي ارشد سيده فاطمه بلاديان بهبهان ۱۵۰۳۹۳۱۳۹
۹۶/۱۲/۲۰ دکتر رسول حمايت طلب
دکتر محمود شيخ
دکتر فرناز ترابي
تاثير تمرينات پايه ژيمناستيك بر رشد حركتي، اختلالات رفتاري و ويژگي‌هاي رواني عصبي نوجوانان مبتلا به اوتيسم رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ دکتري آزاده زماني جم ۱۵۰۲۹۱۳۷۶
۹۶/۱۲/۲۶ دکتر روشنعلي شكاري
دکتر حسن محسني
مباشرت قاضي در استماع و ارزيابي شهادت حقوق خصوصي کارشناسي ارشد محمودرضا شهامتي ۱۵۰۳۹۳۱۶۹
۹۶/۱۲/۲۰ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر فريبرز جولاي
ارايه يك مدل بهينه سازي مبتني بر شبيه سازي جهت انتخاب و تعيين توالي انجام پروژه هاي توسعه محصول جديد دفاعي مهندسي صنايع دکتري صادق شهبازي ۱۵۰۴۹۳۲۱۳
۹۶/۱۲/۱۹ دکتر عباسعلي كدخدايي اليادراني
دکتر حميد الهوئي نظري
دکتر سيد محمد كاظم سجاد پور
جايگاه حقوق بشر درسياست خارجي اتحاديه اروپا حقوق بين الملل عمومي دکتري مهزاد صفاري نيا ۱۵۰۳۹۲۳۳۸
۹۶/۱۲/۱۹ دکتر محمد حقيقي
دکتر سيدابوالقاسم ميرا
بررسي عوامل اثر گذار بر چابكي سازمان در بخش بين الملل. مطالعه موردي شركت صنايع بسته بندي پگاه مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد حسين شفيعيان ۱۵۰۲۹۳۵۲۶
۹۶/۱۲/۱۶ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مديريت سود: بررسي تاثير هزينه هاي تبليغاتي اختياري بازاريابي بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد سارا حسين نياريابي ۱۵۰۲۹۴۲۷۴
۹۶/۱۲/۱۵ دکتر فاضل اسدي امجد
دکتر سيدمحمد مرندي
بررسي تطبيقي داروينيسم ادبي و خوانش فوكويي در منتخبي از آثار اِين مك ايوان زبان و ادبيات انگليسي دکتري امين پورحسين اصلي ۱۵۰۳۹۲۱۵۱
۹۶/۱۲/۹ دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر محمدعلي قره
دکتر ابراهيم عليدوست
تبيين ديدگاه مراجع عظام تقليد و اساتيد حوزه عليمه نسبت به ورزش برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري علي ذاكريان ۱۵۰۲۹۲۸۴۸
۹۶/۱۲/۸ دکتر مهناز حسين زاده
دکتر عزت الله اصغري زاده
ارائه ي مدلي براي تعيين سبد سرمايه گذاري بهينه در پروژه هاي صنعتي با رويكرد توسعه ي مناطق محروم (مطالعه ي موردي قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء) مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات کارشناسي ارشد بهارك باقي نژاد ۱۵۰۲۹۴۸۵۶
۹۶/۱۲/۲ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر مهناز حسين زاده
ارائه مدل زمان بندي ماشينهاي موازي با در نظر گرفتن عدم قطعيت (مطالعه موردي: شركت شيرهاي صنعتي اردبيل) مديريت صنعتي - توليد کارشناسي ارشد مريم ستاري ۱۵۰۲۹۴۳۹۶
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر محمد خبيري
تدوين الگوي ارتباط بين مديريت منابع انساني الكترونيك با توسعه خلاقيت سازماني و اثربخشي منابع انساني وزارت ورزش و جوانان تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي دکتري رضوان دادخواه ۱۵۰۲۹۳۶۵۸
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر نادر سيداميري
دکتر مهناز حسين زاده
شناسايي و تاثير مولفه هاي تعامل و جذابيت در رسانه هاي اجتماعي بر مبادرت مصرف كنندگان ( مطالعه يكي از برندهاي ايراني در شبكه اجتماعي اينستاگرام ) مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد مجيد محمدي ۱۵۰۲۹۴۶۴۳
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر نسرين طباطبائي
دکتر علي اسلامي پناه
قواعد حاكم بر محدوديت هاي حق مالكيت املاك ناشي از اجراي مقررات شهرسازي حقوق خصوصي کارشناسي ارشد عليرضا مرادي ۱۵۰۳۹۴۴۸۵
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر مهدي محمدي
دکتر امير ناظمي
بررسي عوامل موثر بر انتخاب پروژه هاي سرمايه گذاري خطر پذير در شركتهاي نو پاي فناوري محور از منظر سرمايه گذاران مديريت صنعتي - توليد کارشناسي ارشد سيدعلي حسيني اصيل ۱۵۰۲۹۴۹۲۹
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر مجتبي اردستاني
دکتر حسن هويدي
دکتر كاظم نعيمي مطلق
بررسي عملكرد حوزه ي محيط زيست مدل ملي ارزيابي تعالي HSE با ساير مدل هاي ارزيابي عملكرد جهان با استفاده از روش SWOT و RADAR. محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست کارشناسي ارشد حامد حيدري ۱۵۰۶۹۴۰۲۱
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر سيدمحمد فدوي
دکتر محمدرضا دوست محمدي
تأثير و كاربرد گرافيك محيطي در فضاهاي اموزشي ارتباط تصويري کارشناسي ارشد زهرا سالاري پور ۱۵۰۵۹۴۱۵۳
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر مهدي منتظرقايم كاربرد استيكر در روابط اجتماعي گروههاي خانوادگي در تلگرام علوم ارتباطات اجتماعي کارشناسي ارشد مهديه ايزدپناه ۱۵۰۲۹۳۷۲۱
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر مسعود شريعت پناهي مدلسازي و تحليل فرآيند جداسازي برشي نانولوله كربني و نانورشته پروتييني به روش ديناميك مولكولي مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد محمدباقر روشن چسلي ۱۵۰۴۹۳۱۵۹
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر پرويز رشيدي رنجبر
دکتر محمد تيموري
دکتر عليمراد رشيدي
دکتر زهرا طاهري
سنتز و بكارگيري نانو كاتاليست SAPO-34 اصلاح شده با عناصر فلزات واسطه در فرايند تبديل متانول به پروپيلن (MTP) شيمي كاربردي - پليمر دکتري معصومه قلبي اهنگري ۱۵۰۱۹۲۰۰۶
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر احمد سعيدنيا بازآفريني فضاهاي شهري بافتهاي تاريخي شهرهاي كهن با رويكرد فرهنگ مبنا(موردپژوهشي:مجموعه ي تاريخي سبزه ميدان و بازار يهوديها-محله ي فيض آباد بافت تاريخي شهر كرمانشاه) طراحي شهري کارشناسي ارشد سيامك غلامي ۱۵۰۵۹۳۱۰۵
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر امين جعفري
دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
روش هاي نظارتي حقوقي بر مديران در بانك هاي دولتي با ساز و كار حاكميت شركتي حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد نازنين زهرا محمودخاني ۱۵۰۳۹۲۱۱۷
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر مسعود كيماسي
دکتر نگار سماك نژاد
دکتر طهمورث حسنقلي پور
تلفيق رويكردهاي ارتباطي و مشاهده اي در ارزيابي اثربخشي تبليغات با تاكيد بر منبع پيام مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي دکتري سپيده نصيري ۱۵۰۲۹۲۴۱۳
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر اشرف رحيميان
دکتر مجتبي اميري
بررسي شاخص هاي استراتژي توسعه شهري (CDF) در شهر دزفول مديريت امور شهري کارشناسي ارشد سيدمحمد اشتا ۱۵۰۲۹۳۷۰۵
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر حسن باديني
دکتر مرتضي عادل غلامزاده
بررسي مقررات خاص ناظربرمسئوليت مدني ناشي از خدمات مهندسي ساختمان سازندگان ساختمانهاي شهريي حقوق خصوصي کارشناسي ارشد حسن محمدحسن زاده ۱۵۰۳۹۳۱۱۱
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر فاضل اسدي امجد
دکتر كامران احمد گلي
رسوب كارنواليسم در نمايشنامه هاي تيتوس اندرونيكوس و سيبلين شكسپير و تيمور لنگ بزرگ اثر كريستوفر مارلو و تعطيلات كفاشان اثر تامس دكر زبان و ادبيات انگليسي دکتري مريم نويدي ۱۵۰۳۹۱۱۴۱
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر فرشاد نوريان برنامه ريزي شهري به منظور ارتقاء تاب آوري شهر مرزي اروميه در برابر تهديدات تروريستي برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد ميثم نوروزيان ۱۵۰۵۹۴۱۱۶
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر مهدي شهبازي
دکتر شهزاد طهماسبي بروجني
تاثير كوتاه و بلند مدت تمرين نوروفيدبك و تحت فشار بر شاخص هاي الكتروانسفالوگرافي و عملكرد ورزشكاران ماهر تيروكمان در شرايط رقابتي. رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ دکتري معصومه فغفوري اذر ۱۵۰۲۹۲۹۰۱
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر عباس منوريان
دکتر مجتبي اميري
دکتر علي صادقي
ارائه الگويي جهت انتخاب استراتژي هاي ميانجيگري در خط مشي گذاري عمومي متناسب با ماهيت شكست هاي خط مشي مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي دکتري مصطفي زمانيان ۱۵۰۲۹۱۳۷۷
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر عبدالله بيچرانلو
دکتر مهدي منتظرقايم
تعامل تلويزيون و منبر؛با تمركز بر بازنمايي سخنراني‌هاي مذهبي در شبكه‌هاي سيماي جمهوري اسلامي ايران علوم ارتباطات اجتماعي کارشناسي ارشد كبري حاجي محمدي كشمرزي ۱۵۰۲۹۳۴۷۶
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر حسين صادقي
دکتر محسن صادقي
ظرفيتها و چالشهاي حقوق تامين مالي تجاري‌سازي دستاوردهاي تحقيقاتي در حوزه فناوري حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد نيما ميرزانژادجويباري ۱۵۰۳۹۳۱۲۰
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر مهدي خيرانديش
طراحي الگوي شايستگي فرماندهان ارتش جمهوري اسلامي ايران مبتني بر انديشه فرماندهي معظم كل قوا مديريت - مديريت منابع انساني دکتري شعبان مرادي آيديشه ۱۵۰۲۹۱۴۰۹
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر پدرام حنفي زاده
دکتر مهدي اشجعي
دکتر سيد فرشيد چيني
بررسي تجربي فوق آبگريز نمودن نازل تزريق بر ديناميك حباب و فركانس تشكيل آن مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد سارا ايزدي املي ۱۵۰۴۹۴۰۴۳
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر محمدرضا مهرنيا
دکتر سيد عباس شجاع الساداتي
بررسي پارامترهاي مؤثر بر جداسازي زيستي مولكول‌هاي پروتئيني با استفاده از غشاي جاذب پاسخگو مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد بشري رضوانيان ۱۵۰۴۹۴۱۱۸
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر امير خانلري
بررسي عوامل موفقيت كسب و كارهاي كوچك و متوسط در بازار IT ايران مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد فرهاد خواجه منصوري ۱۵۰۲۹۴۳۰۹
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر محسن مهرآرا
دکتر تيمور رحماني
رابطه ميان توسعه مالي، درآمدهاي نفتي و رشد اقتصادي در كشورهاي وابسته به نفت علوم اقتصادي کارشناسي ارشد امير حبيبي ۱۵۰۲۹۴۲۶۴
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر بيتا مشايخي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي رابطه بين اهرم مالي و سرمايه گذاري شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد مهسا صبارو ۱۵۰۲۹۴۴۵۰
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر مهدي محمدي
دکتر مهناز حسين زاده
مدل پذيرش فناوري در حوزه كسب‌وكارهاي الكترونيكي(موردمطالعه: باميلو، ديجي كالا، شيپور و ديوار) مديريت صنعتي - توليد کارشناسي ارشد نيما صايب ۱۵۰۲۹۴۰۰۵۷
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
بررسي تاثير آمادگي استراتژيك مديريت زيست محيطي بر رقابت پذيري شركت سايپا مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد سپهر صالحي ۱۵۰۲۹۳۲۴۰
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر مهدي محمدي
دکتر مهناز حسين زاده
شناسايي عوامل كليدي موفقيت در انتخاب زمان ارائه محصول جديد به بازار مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات کارشناسي ارشد اميرنامدار سكوتي ۱۵۰۲۹۴۰۰۲۴
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر نيما قرباني
دکتر رضا رستمي
بررسي نقش تعديل كننده فرايند هاي خود شناختي در ارتباط خود شيفتگي و سلامت روان روانشناسي باليني کارشناسي ارشد فاطمه حاجي فتحعلي ۱۵۰۲۹۴۲۶۰
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر مجتبي اميري
دکتر رسول نوروزي
بررسي كاركرد بيمه هاي عمر بر زندگي شهروندان در كلان شهرها-مورد مطالعه (كلان شهر تهران) مديريت امور شهري کارشناسي ارشد پريا پزشكي ۱۵۰۲۹۴۱۹۲
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر پريسا خديوپارسي
دکتر مهدي شفيعي اردستاني
ساخت چارچوب فلز آلي - MIL-100 بهمنظور بررسي جذب و رهايش دارو مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد سميه كوروش اكمل ۱۵۰۴۹۴۳۸۶
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر عسگر نوربخش بررسي رفتار توده واري در بازار آتي سكه بورس كالاي تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد پرستو ابوالقاسمي ۱۵۰۲۹۴۰۶۰
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر رضا پورحسين
دکتر فاطمه دهقاني آراني
پيش بيني خود مراقبتي بيماران قلبي برا ساس سبكهاي دلبستگي و بهوشياري روانشناسي باليني کارشناسي ارشد شروين حقيقت نوازپستكي ۱۵۰۲۹۴۹۳۴
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر حسن دارابي
طراحي و احيا اكولوژيك باغستانهاي قزوين با رويكرد كشاورزي شهري مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد حامد احمدي ۱۵۰۴۹۴۲۷۰
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر سهرابعلي قربانيان ساخت گرافن اكسايد مغناطيسي شده به منظور جذب آلاينده موجود در پساب داروئي مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد مهدي رستگاررازي ۱۵۰۴۹۴۳۳۲
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر هومن فتوره چي
مطالعه آزمايشگاهي و مدل سازي جذب سطحي پساب داروهاي ضد افسردگي به كمك شبكه‌هاي عصبي مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد مجيد خانجاني صفدر ۱۵۰۴۹۴۳۱۹
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي باز طراحي محوطه مقابل تئاتر شهر و پارك دانشجو با تاكيد بر ارتقا كيفي قرارگاه هاي رفتاري طراحي شهري کارشناسي ارشد نگار رهگذر ۱۵۰۵۹۴۰۵۶
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
كاربرد نظريه بازي ها در بازي مدير-حسابرس مستقل حسابداري کارشناسي ارشد سعيده خضري ۱۵۰۲۹۳۱۶۹
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر نسرين مقدم طراحي دوچرخه شهري به منظور قابليت شخصي سازي براي استفاده جوانان ايراني طراحي صنعتي کارشناسي ارشد سيدشهاب حشمت دهكردي ۱۵۰۵۹۴۱۳۹
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر جعفر نوري
دکتر سيدنصراله ابراهيمي
توسعه LEX-PETROLEA در توسعه حقوق نفت و گاز حقوق نفت و گاز کارشناسي ارشد فرزانه وكيلي اجود ۱۵۰۳۹۴۵۰۵
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر روشنعلي شكاري
دکتر علي اسلامي پناه
بررسي تطبيقي تهاتر و تقاص در فقه اماميه و حقوق ايران حقوق خصوصي کارشناسي ارشد نعمت اله بيات ۱۵۰۳۹۳۱۴۱
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر مهران فاطمي نيا
دکتر جمشيد امامي
طراحي روشنايي با رويكرد احساس گرايانه طراحي صنعتي کارشناسي ارشد الناز شفي تبريزي ۱۵۰۵۹۳۱۰۰
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر رضا رستمي
دکتر فاطمه دهقاني آراني
دکتر مهري نجات
تاثير emg بيوفيدبك در درمان اختلالات جنسي مردان - زود انزالي روانشناسي باليني کارشناسي ارشد ليلا علي اكبرشيرازي ۱۵۰۲۹۴۰۰۹۳
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر محمدرضا ميگون پوري
دکتر حميد پاداش
ميزان تاثير عوامل اثر گذار بر برندسازي شركت هاي كوچك و متوسط فناور فعال در حوزه كشاورزي بر عملكرد آنها با در نظرگرفتن متغير تسهيلگر بازارگرايي و متغير واسطه هويت برند كارآفريني گرايش فناوري کارشناسي ارشد عليرضا نيكوكارليسه رودي ۱۵۰۲۹۴۰۲۵۹
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر حسين نواده توپچي
دکتر حميد الهوئي نظري
تاثير فناوري بر شكل گيري و توسعه قواعد حقوق بين الملل (مطالعه موردي: فناوري اطلاعات و ارتباطات) حقوق بين الملل عمومي دکتري سارا بلخ ۱۵۰۳۹۱۱۱۷
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر مهران فاطمي نيا "طراحي محصول به كمك چاپگر سه بعدي" طراحي صنعتي کارشناسي ارشد عباس باباپور ۱۵۰۵۹۳۰۱۰
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر ناصر ميرسپاسي
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر سيدرضا سيدجوادين
طراحي مدل سنجش عمق اجراي استراتژي مبتني بر سطح نفوذ ذهني، قلبي و عملي مديريت - مديريت منابع انساني دکتري اميرحسين صبورطينت اقدم ۱۵۰۲۹۳۰۳۴
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر ابراهيم موسي زاده امكان سنجي حقوقي تشكيل اتحاديه ممالك اسلامي در پرتو نظريه امت واحده حقوق عمومي کارشناسي ارشد مهدي شفيع زاده ۱۵۰۳۹۴۱۶۵
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر محسن نظري
دکتر نادر سيداميري
دکتر طهمورث حسنقلي پور
تدوين چارچوب استراتژي هم‌رقابتي جهت كسب مزيت رقابتي در كسب و كارهاي فناور نوپا مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي دکتري محمد وليابيدگلي ۱۵۰۲۹۲۴۱۶
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر محمدحسين نوروزي
تاثير تصحيح خطاهاي فراگيري زبان با تاخير در كلاس و خارج از كلاس از طريق اپليكشن تلگرام روي مهارت گفتاري انها آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد شكوفه طالبي طاهر ۱۵۰۳۹۴۱۸۱
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر مريم مشكات
تاثير راهنمايي هاي فراشناختي بر عملكرد فراگيران زبان انگليسي در درك مطلب متون آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد ليلي سياه پوش گلشايي ۱۵۰۳۹۴۴۱۳
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر محمدجواد جاويد
دکتر ابراهيم موسي زاده
مباني مصونيت حقوق ديپلماتيك در حقوق بين المللي اسلام و حقوق بين الملل معاصر حقوق بين الملل کارشناسي ارشد اميرحسين جهاني تربه بر ۱۵۰۳۹۴۳۵۴
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر عليرضا عباسي
دکتر عليرضا شاكري
تهيه نانوكامپوزيت‌هاي چارچوب فلز-آلي/گرافن بر پايه ليگاندهاي كربوكسيلاتي و بررسي كاربردهاي جذب گاز آن‌ها. شيمي گرايش نانو شيمي دکتري ليلا اصغرنژاد ۱۵۰۱۹۱۰۰۱
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر ابوالقاسم عربيون
دکتر جهانگير يداللهي فارسي
عوامل مؤثر بر كارآفريني شركتي در بستر اكوسيستم كارآفرينانه : مطالعه تطبيقي بين شركت هاي دولتي و خصوصي كارآفريني گرايش كسب و كار جديد کارشناسي ارشد سعيد علي عسگري ۱۵۰۲۹۴۵۱۱
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر فرشاد نوريان تحليل فضاي شهري با رويكرد نوشهرگرايي. مطالعه موردي: محور هفده شهريور حد فاصل ميدان امام حسين (ع) و ميدان شهدا طراحي شهري کارشناسي ارشد پري ناز خزاعي ۱۵۰۵۹۴۱۴۱
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر سيدمحمد فدوي
دکتر صداقت جباري كلخوران
پژوهشي بر طراحي گرافيك آمريكا در عصر پست‌مدرنيسم __ سه دهه پاياني قرن بيستم ارتباط تصويري کارشناسي ارشد مينا خالوباقري ۱۵۰۵۹۴۰۳۸
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر فرشاد نوريان باز طراحي ميدان وليعصر مبتني بر مفهوم "حق بر شهر" طراحي شهري کارشناسي ارشد مريم كريمي ۱۵۰۵۹۴۰۹۶
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر سيدمحمد فدوي
دکتر صداقت جباري كلخوران
جايگاه و نقش گرافيك در توسعه گردشگري شهر تاريخي اصفهان ارتباط تصويري کارشناسي ارشد مهسانه افشاري ۱۵۰۵۹۴۰۰۸
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر محمدجواد جاويد
دکتر ساسان صيرفي
بررسي تطبيقي استفاده از سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي از منظر حقوق بين الملل و فقه اسلامي حقوق بين الملل کارشناسي ارشد نسترن صحت ۱۵۰۳۹۴۴۲۴
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر عليرضا بديعي
دکتر سيدمهدي قافله باشي
دکتر مجيد دفتري
مطالعه كاتاليزورهاي جديد متالوسن بر روي مواد نانومتخلخل براي پليمريزاسيون اتيلن شيمي كاربردي - پليمر دکتري فريده عظيم فر ۱۵۰۱۹۱۰۰۷
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر محسن مهرآرا
دکتر علي سوري
رشد اقتصادي ، كيفيت نهادها وتجارت دركشورهاي درحال توسعه علوم اقتصادي کارشناسي ارشد تقي متقي مهر ۱۵۰۲۹۴۸۸۴
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر هومن مينونژاد
دکتر فواد صيدي
دکتر محمدحسين عليزاده
مقايسه تاثير و ماندگاري اثر 4 هفته تمرينات تركيبي اكسنتريك و كششي با درمان توسط سوزن زدن خشك بر درد، قدرت و عملكرد ورزشكاران مبتلا به آرنج تنيس بازان تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دکتري عارف سعيدي ۱۵۰۲۹۱۳۷۹
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر مهرداد استيري
بررسي تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر عملكرد سازماني با نقش ميانجي نوآوري (مورد مطالعه: شركتهاي مهندسان مشاور تهران) مديريت منابع انساني - مديريت منابع انساني بين الملل کارشناسي ارشد سروش احمدي ۱۵۰۲۹۳۰۶۶
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر جليل حيدري دهويي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
خوشه بندي مشتريان خدمات ADSL با بهره گيري از تركيب روش هاي FCM و topsis مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد عادله فرزادفر ۱۵۰۲۹۴۵۳۵
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر نعيمه رضايي ارتقا سرزندگي در محله سيدجلال بابل از طريق ساماندهي و طراحي فضاهاي شهري طراحي شهري کارشناسي ارشد سيامك بوستاني اميري ۱۵۰۵۹۴۰۲۰
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر رضا رستمي
دکتر حجت الله فراهاني
نظريه ذهن و ارتباط آن با مهارت هاي اجرايي و بازشناسي هيجاني در كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه- بيش فعالي/ تكانشگري روانشناسي باليني کارشناسي ارشد ليلا رفيعي ۱۵۰۲۹۴۳۷۰
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر نادر سيداميري
دکتر داتيس خواجه ئيان
شناسايي مولفه هاي اثربخش بودن بازاريابي موبايلي با رويكرد گيميفيكيشن مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد مهشاد اينانلو ۱۵۰۲۹۴۸۵۲
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر سيدعلي ترابي مساله مسيريابي ناوگان تركيبي از خودروهاي الكتريكي و احتراقي با در نظر داشتن پنجره هاي زماني مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها کارشناسي ارشد امين محمدباقر ۱۵۰۴۹۴۲۱۷
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
دکتر عزت الله اصغري زاده
رابطه بين مهارت‌هاي ارتباطي مديران و رضايت ‌شغلي كاركنان (مورد مطالعه :سازمان اتش نشاني تهران منطقه3) مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات کارشناسي ارشد داود يوسفي نوجه مهر ۱۵۰۲۹۴۰۲۸۲
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر سيدمحمد فدوي
دکتر صداقت جباري كلخوران
پژوهشي بر كاربرد گرافيك در هنر جديد (سه دهه گذشته) ارتباط تصويري کارشناسي ارشد فاطمه اليكاهي ۱۵۰۵۹۴۰۱۰
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر محمد آقايي عارضه يابي و ارايه ي مدل عملياتي بهينه سازي بازاريابي و فروش در چارچوب مديريت استراتژيك بازاريابي مطالعه موردي صنعت QSR به ويژه شركت تله پيزا در ايران مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد علي اشرفي ۱۵۰۲۹۴۰۹۷
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني
دکتر مجتبي حقيقي يزدي
بررسي عددي رفتار كمانشي صفحات ساندويچي داراي هسته لانه زنبوري پر شده با فوم با در نظر گرفتن خواص ويسكوالاستيك مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد محمدعلي سرخي ۱۵۰۴۹۳۱۶۲
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر مجتبي اميري
دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر هادي خانيكي
طراحي و تدوين مدل كاركردي رسانه هاي جمعي در ايران با تأكيد بر توسعه سرمايه هاي اجتماعي(مورد مطالعه: سازمان صداي جمهوري اسلامي ايران) مديريت - مديريت رسانه اي دکتري نازيلا شفيعيان ۱۵۰۲۹۲۳۸۳
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني
دکتر سيدمهدي گنجياني
بررسي تجربي ميزان افزايش عمر خستگي ورق هاي ترك دار آلومينيومي با وصله هاي مختلف چند لايه كامپوزيتي در نسبت تنش هاي مختلف مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد كسري حسيني ۱۵۰۴۹۴۰۸۲
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمدعلي شاه حسيني
بررسي رابطه شهرت سازماني مشتري مدار با رفتارهاي شهروندي مشتريان در شعب بانكهاي تهران مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد مينا اكبري داريان ۱۵۰۲۹۴۱۱۸
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر فرزاد بهرامي
دکتر حسين صفري
مدل‌سازي رياضي چند هدفه زنجيره تامين دارو در حوادث غيرمترقبه مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات کارشناسي ارشد فاطمه علي دوست ۱۵۰۲۹۴۰۰۹۵
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
سنجش ميزان آمادگي مراكز درماني كشور براي پذيرش گردشگر سلامت در مقايسه با كشورهاي منطقه مديريت اجرايي کارشناسي ارشد شهاب رنجبران ۱۵۰۲۹۴۹۹۴
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
تاثير توسعه محصول جديد بر رضايت مشتريان : مطالعه موردي توليدكنندگان لوازم خانگي مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد نسرين رضايي ۱۵۰۲۹۴۹۹۰
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
شناسايي پوياي هاي رقابتي در محصولات دانش بنيان آزمايشگاهي و ارائه برنامه مناسب پيشبرد فروش مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد مهرنوش قيافه داودي ۱۵۰۲۹۴۰۱۳۰
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
اولويت بندي استراتژي هاي بازاريابي اينترنتي در شبكه هاي اجتماعي از منظر تاثير بر رفتار مصرف كننده مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد شيده سالاري ۱۵۰۲۹۴۰۰۱۴
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر يونس نوربخش
دکتر هوشنگ نايبي
دکتر عليرضا محسني تبريزي
تبيين جامعه شناختي مسئوليت اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي- انتفاعي بر اساس هنجارهاي اخلاقي و ديني علوم اجتماعي - جامعه شناسي دکتري مصطفي اكبريان ۱۵۰۲۹۲۸۴۰
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر روشنعلي شكاري
دکتر محمدعلي انصاري پور
مباني فقهي و حقوقي امكان يا عدم امكان وقف پول حقوق خصوصي کارشناسي ارشد بهروز عاشري ۱۵۰۳۹۳۱۷۷
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر محمدرضا ذاكرزاده طراحي و ساخت يك برداشت كننده‌ي انرژي ساخته‌شده از آلياژ حافظه‌دار مغناطيسي به همراه مدار الكتريكي آن براي استحصال انرژي از ارتعاشات محيط مهندسي مكاترونيك کارشناسي ارشد جعفر محمدي ۱۵۰۴۹۳۰۹۸
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر مجتبي اميري
دکتر داود آقامحمدي
تصويرپردازي از مختصات ارتش مقتدر در پرتو رهنمودهاي قرآن مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي دکتري عبداله وثوقي نيري ۱۵۰۲۹۱۴۱۵
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر جعفر حيدري مدل‌ساري تصميمات در يك زنجيره تامين دو سطحي دو كالايي با وجود يك كالاي سبز مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد شيوا دارابي ۱۵۰۴۹۳۱۴۹
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مسعود كيماسي
تحليل بصري تبليغات بر اساس مدل مك كوئري – مطالعه موردي شركت پاكشو مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد محمدامين اسكندريون ۱۵۰۲۹۳۴۳۰
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر رضا تهراني
پيش‌بيني بازار سهام با استفاده از تركيب خطي تطبيقي و الگوريتم كلوني زنبور عسل. مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد ارش خليلي ۱۵۰۲۹۳۱۷۱
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
بررسي عوامل مؤثر بر دستيابي شركت‌هاي بين المللي خدمات IT به برند قدرتمند مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد كيارش جهانديده طهراني ۱۵۰۲۹۳۴۷۳
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مسعود كيماسي
بررسي تأثير سبك زندگي بر انتخاب مبلمان راحتي مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد ساراسادات ناصرممتحن ۱۵۰۲۹۳۳۶۷
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر سيدمحسن حبيبي طراحي شهري با تاكيد بر زيرساختهاي سبز براي "روستا_شهر فرحزاد" تهران طراحي شهري کارشناسي ارشد مينا خاكپور ۱۵۰۵۹۴۰۳۵
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر امير خانلري
بررسي عوامل موثر بر قصد خريد مجدد، در خريدهاي آنلاين خدمات گردشگري مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد مديا فرشچي ۱۵۰۲۹۴۰۱۱۳
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر مهناز حسين زاده
دکتر نسترن حاجي حيدري
بررسي راهكارهاي توسعه صنعت گردشگري در روستاي ابيانه با هدف افزايش درآمد منطقه و كاهش اثرات زيست‌محيطي با استفاده از رويكرد پويايي سيستم ها مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد سيده سوسن مولوي عربشاهي ۱۵۰۲۹۴۷۰۵
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر علي بزرگ
دکتر ناصر قايمي
حذف نيترات از پساب شهري توسط ريزجلبك به دو روش كشت آزاد و تثبيت شده شيمي كاربردي - پليمر کارشناسي ارشد سيدمحمدرضا محسني ۱۵۰۱۹۴۰۴۵
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر هادي بهرامي احسان
دکتر سيدمحمدرضا رضازاده
نشانگان ترس زنان از خيانت همسران روانشناسي باليني کارشناسي ارشد فاطمه بابانوري ۱۵۰۲۹۴۱۴۷
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر حامد وارث
دکتر رضا تهراني
بررسي رابطه‌ي استراتژي تنوع همگون و ناهمگون در پرتفوي شركت مادر با عملكرد مالي در شركت هاي سهامي عام در ايران مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد سجاد خزائي ۱۵۰۲۹۳۴۹۴
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر محمود كاظمي
دکتر حسن محسني
آثار حقوقي تصرف املاك واقع در طرحهاي عمومي بدون رعايت تشريفات تملك توسط شهرداري ها حقوق خصوصي کارشناسي ارشد حميد معصومي ۱۵۰۳۹۳۲۱۰
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر حسين نواده توپچي بررسي نقش كميسيون حقوق بين الملل در تدوين و توسعه تدريجي حقوق بين الملل. حقوق بين الملل کارشناسي ارشد سيداميررضا زوار ۱۵۰۳۹۳۱۶۲
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر رضا تهراني
دکتر حامد وارث
تاثير حاكميت شركتي بر خلق ارزش شركت ها: مطالعه بانك هاي تجاري در ايران مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد حسين ادب زاده ۱۵۰۲۹۳۴۲۰
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر مهدي اشجعي
دکتر احمد كهرباييان
دکتر سيد فرشيد چيني
سنجش تجربي تاثير خواص شيميايي سطح بر ميزان انتقال حرارت چگالشي مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد سيده شكوفه رهنما ۱۵۰۴۹۴۱۲۵
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر سيد فرشيد چيني
دکتر مهدي اشجعي
سنجش تجربي تاثير هندسه سطح بر ميزان انتقال حرارت چگالشي مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد شهره ارجمندي ۱۵۰۴۹۴۰۲۰
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر مهناز حسين زاده
دکتر نسترن حاجي حيدري
انتخاب استراتژي بازاريابي مناسب بر اساس بخش بندي بازار براي صنعت ساخت ناوگان ريلي با استفاده از روش پويايي شناسي سيستم مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد حسين غفوري كوهساره ۱۵۰۲۹۴۵۲۰
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي تاثير مديريت مشاركتي برعملكرد كاركنان مطالعه موردي كتابخانه ملي مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد علي متقي ۱۵۰۲۹۴۰۱۷۰
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر رضا تهراني
دکتر طهماسب مظاهري خورزني
بررسي تاثير بيش اطميناني بر كيفيت گزارشگري مالي مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد علي جابري انصاري ۱۵۰۲۹۴۹۰۱
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر مسعود كيماسي
بررسي مشخصات بصري تبليغات اثرگذار در شبكه هاي اجتماعي. مورد مطالعه اينستاگرام مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد علي عسگري طرقي ۱۵۰۲۹۴۵۰۲
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر رضا پورحسين
دکتر سيدمحمدرضا رضازاده
تاثير شبكه هاي مجازي و نگرش مذهبي بر سازگاري زناشويي روانشناسي باليني کارشناسي ارشد هاجر محمدحسيني ۱۵۰۲۹۴۰۱۷۵
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر محمد مرادي
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
مديريت محدوديت‌‌هاي مالي و هزينه هاي نمايندگي براي كاهش عدم كارآيي سرمايه‌گذاري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد سمانه بهبود ۱۵۰۲۹۳۱۱۷
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر نجادعلي الماسي
دکتر محمود كاظمي
قانون حاكم بر طلاق در حقوق ايران و آمريكا حقوق خصوصي کارشناسي ارشد شادي پورنفيس ۱۵۰۳۹۴۰۷۱
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر نعيمه رضايي ارتقاء هم پيوندي اجتماعي در مراكز تاريخي شهرها با استفاده از تقويت كيفيات عرصه هاي عمومي در طراحي شهري (نمونه مورد مطالعه: محله فيض آباد كرمانشاه) طراحي شهري کارشناسي ارشد محمدرسول پروانه ۱۵۰۵۹۴۰۲۳
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر سيدمرتضي موسويان
ارائه مدل حمايتي دولت از كارآفريني رسانه ديجيتال در ايران; حوزه موردمطالعه بازيهاي رايانهاياي مديريت - مديريت رسانه اي دکتري افسانه طاهري ۱۵۰۲۹۱۳۹۲
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر محمد خبيري
تدوين استراتژي بازاريابي ورزشي وزارت ورزش و جوانان برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري عارفه جمشيدي ۱۵۰۲۹۱۳۶۱
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر يارمحمد قاسمي
هژموني اروپايي و امريكايي و راههاي مقابله با آن در رمانهاي تركس از لويس اردريك، سرموني از لسلي سيلكو، بيلاويد از توني موريسون و مريدين از آليس والكر زبان و ادبيات انگليسي دکتري سجاد قيطاسي ۱۵۰۳۹۲۳۶۳
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر مهدي شامي زنجاني
شناسايي و الويت بندي چالش هاي به كارگيري مدل كسب و كار اقتصاد اشتراكي در ايران مديريت اجرايي کارشناسي ارشد ليلا احمديان ۱۵۰۲۹۴۰۸۰
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر رضا تهراني
ارزشگذاري سهام شركت هاي بيمه اي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل قيمت به عايدات ( P/E)،مقايسه روش خطي ARIMA و روش غير خطي ANFIS مديريت مالي کارشناسي ارشد محدثه روشن چسلي ۱۵۰۲۹۳۲۰۰
۹۶/۱۱/۲۴ دکتر محمد حقيقي
دکتر سيد ضياالدين شفائي تنكابني
عوامل موثر بر توسعه صادرات شمش روي ايران مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد سيدعليرضا شفايي تنكابني ۱۵۰۲۹۴۴۲۹
۹۶/۱۱/۲۴ دکتر رسول افضلي
دکتر ياشار ذكي
تبيين شكل گيري اشكال قلمرو سياسي از منظر ساختاگرايي جغرافياي سياسي کارشناسي ارشد حامد رحماني ۱۵۰۲۹۴۳۴۲
۹۶/۱۱/۲۴ دکتر سيد باقر ميرعباسي امكان استفاده از روش هاي جايگزين حل و فصل اختلافات با تكيه برميانجگيري در قراردادهاي نفت و گاز حقوق نفت و گاز کارشناسي ارشد عاطفه سرابي ۱۵۰۳۹۴۴۰۵
۹۶/۱۱/۲۴ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر نسترن حاجي حيدري
انتخاب مدل كسب و كار الكترونيكي مناسب در حوزه كسب و كارهاي اينترنتي مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد بنفشه محمدي ۱۵۰۲۹۴۶۳۵
۹۶/۱۱/۲۴ دکتر محمد حقيقي
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي ارتباط بين مسووليت پذيري اجتماعي، بازار گرايي، رضايت مشتريان و عملكرد شركت ها بر مبناي كارت امتيازي متوازن مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد عاطفه عباديان ۱۵۰۲۹۴۴۷۷
۹۶/۱۱/۲۴ دکتر احمد مومني راد بررسي حقوق كودكان پناهنده و پناهجو براساس حقوق بين الملل معاصر (با تاكيد بر حقوق كودكان افغانستاني وسوري) حقوق بين الملل کارشناسي ارشد ساجده جبارپورماسوله ۱۵۰۳۹۴۳۵۰
۹۶/۱۱/۲۴ دکتر عليرضا عيني فر نماي بناي مسكوني پيوند زندگي بيرون و درون مهندسي معماري کارشناسي ارشد ساره قربان حسيني ۱۵۰۵۹۴۰۸۸
۹۶/۱۱/۲۴ دکتر محمد فرضيان طراحي يك مدرسه ( آزادي عمل معلم و پويايي دانش آموز ) مهندسي معماري کارشناسي ارشد مهتاب فولادلو ۱۵۰۵۹۴۰۸۳
۹۶/۱۱/۲۴ دکتر فريبرز جولاي تخصيص منابع محدود در چندپروژه اي با استفاده از روشهاي فراابتكاري مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد روژين كنعاني ۱۵۰۴۹۳۲۹۱
۹۶/۱۱/۲۴ دکتر حشمت اله متدين ساختمان بورس اوراق بهادار مهندسي معماري کارشناسي ارشد پريسا هشترخاني ۱۵۰۵۹۴۱۲۰
۹۶/۱۱/۲۴ دکتر حسن زنديه
دکتر نورالدين نعمتي
زنان سناتور ايران ايرانشناسي گرايش ايرانشناسي عمومي کارشناسي ارشد زهرا قايمي نيا ۱۵۰۳۹۴۲۱۳
۹۶/۱۱/۲۴ دکتر عليرضا عيني فر الگوي سكونت براي سالمندان در شهر تهران مهندسي معماري کارشناسي ارشد هاله تمدن نژاد ۱۵۰۵۹۴۰۲۴
۹۶/۱۱/۲۳ دکتر محمود گودرزي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر ابراهيم عليدوست
ارائه مدل صفات اخلاقي در آيين جوانمردي ايران برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري محمد ابراهيم رزاقي ۱۵۰۲۹۲۹۳۶
۹۶/۱۱/۲۳ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر عباس ابراهيمي
ارايه مدلي جهت ارزيابي قلمرو محوري كسب و كار هاي بنگاه مادر با بهره گيري از رويكرد كارت امتيازي متوازن (سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري) مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد سياوش ستوده ۱۵۰۲۹۴۳۹۷
۹۶/۱۱/۲۳ دکتر حسين نواده توپچي ملاحظات زيست محيطي فوق مخاصمات مسلحانه با تاكيد بر تاثير جنگ عراق بر عليه ايران حقوق بين الملل کارشناسي ارشد مصطفي عابدپور ۱۵۰۳۹۴۴۳۲
۹۶/۱۱/۲۳ دکتر سيدعلي نقي خرازي
دکتر عباس بازرگان هرندي
‏ بررسي وضعيت هوش سازماني از ديدگاه مديران، معاونين و كارشناسان مناطق نوزده‌گانه آموزش‌وپرورش شهر تهران و ارائه راهكارهايي براي ارتقاي هوش سازماني در آن مناطق مديريت آموزشي کارشناسي ارشد منصوره سادات فاطمي صدر ۱۵۰۲۹۳۵۵۵
۹۶/۱۱/۲۱ دکتر احمد سعيدنيا برنامه ريزي براي بازآفريني محورهاي تاريخي با تاكيد بر رويكرد توسعه ي گردشگري پايدار (نمونه موردي: محور حافظ شهر اصفهان) برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد اميرمسعود صنيعي اباده ۱۵۰۵۹۴۰۷۳
۹۶/۱۱/۱۸ دکتر رضا رستمي
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
رابطه ابعاد شخصيت و راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان در ميان مادران كودكان طيف اتيسم روانشناسي باليني کارشناسي ارشد ليلا جعفري حاج علي بيك كندي ۱۵۰۲۹۳۴۶۷
۹۶/۱۱/۱۸ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي ارزيابي عملكرد صندو ق هاي سرمايه گذاري مشترك در ايران و رتبه بندي آنها مديريت مالي کارشناسي ارشد حسام گلچين ۱۵۰۲۹۴۶۰۴
۹۶/۱۱/۱۸ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر محمد حقيقي
شناسايي وتبيين نقش رسانه هاي اجتما عي در وفاداري الكترونيكي مصرف كنندگان اينترنتي در فروشگاه هاي الكترونيكي مديريت اجرايي کارشناسي ارشد محمودسعيد گل احمر ۱۵۰۲۹۴۶۰۰
۹۶/۱۱/۱۸ دکتر رضا تهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي قدرت پيش بيني بازده سهام با استفاده از مدل تركيبي شبكه عصبي مصنوعي فازي و الگوريتم ژنتيك مديريت مالي کارشناسي ارشد محمدهادي موحد ۱۵۰۲۹۴۶۹۴
۹۶/۱۱/۱۸ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي بررسي عملكرد شركت هاي تازه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه كمتر از واقع ارزش گذاري شده اند نسبت به شركت هاي فعال در همان صنعت در بازار ثانويه سالهي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ مديريت مالي کارشناسي ارشد سيده مه سيما صالحي امريي ۱۵۰۲۹۴۴۴۹
۹۶/۱۱/۱۸ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
شناسايي عوامل بازدارنده طراحي كارراهه شغلي مناسب (مورد مطالعه شركت صنعتي نيرومحركه) مديريت اجرايي کارشناسي ارشد اميرحسين طلا ۱۵۰۲۹۳۵۳۹
۹۶/۱۱/۱۷ دکتر مسعود كيماسي
دکتر عليرضا اصلاني
تأثير ابعاد مؤثر بر رفتار مصرف كننده براي انتخاب غذاهاي سالم در رستوران ها مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد نيما نياكان ۱۵۰۲۹۴۷۹۰
۹۶/۱۱/۱۷ دکتر تقي آزاد ارمكي
دکتر عبدالحسين كلانتري
دکتر محمود شارع پور
توليد اجتماعي فضاي شهري (مطالعة موردي شهر بابلسر در دوره هاي قاجار و پهلوي ) علوم اجتماعي - جامعه شناسي دکتري مينو صديقي كسمايي ۱۵۰۲۹۲۳۸۹
۹۶/۱۱/۱۶ دکتر ميثم بصيرت شناسايي موانع و چالشهاي بهره برداري از راهبرد توسعه شهري (cds ) در شهرهاي ايران و ارائه راهكارهاي مربوطه ، مطالعه موردي كلانشهر تبريز برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد مهران عارفي ۱۵۰۵۹۲۱۵۸
۹۶/۱۱/۱۶ دکتر محمد خبيري
دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر ابراهيم عليدوست
طراحي وتدوين الگوي نقش رسانه هاي جمعي و ترويج در توسعه ورزش حرفه اي كشور برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري مريم اسلام دوست ۱۵۰۲۹۱۳۵۴
۹۶/۱۱/۱۶ دکتر رضا تهراني ارائه مكانيزمي براي پيشبيني ريسك ورشكستگي شركت ها با استفاده از ماشين بردار پشتيبان مديريت مالي کارشناسي ارشد مبينا محمودي كوچكسرايي ۱۵۰۲۹۴۶۵۴
۹۶/۱۱/۱۶ دکتر كرامت اله زياري
دکتر احمد پوراحمد
دکتر حسين حاتمي نژاد
تبيين الگوهاي فضايي و گونه‌هاي گردشگري در شهرهاي فرودگاهي (مورد شهر فرودگاهي امام خميني) جغرافيا و برنامه ريزي شهري دکتري محمدرضا عبدلي ۱۵۰۲۹۱۳۹۴
۹۶/۱۱/۱۶ دکتر احمد پوراحمد
دکتر محمد سلماني
عوامل موثر بر رضايتمندي گردشگران ايراني تورهاي خروجي از كشور به مقصد روسيه جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري - برنامه ريزي گردشگري منطقه اي کارشناسي ارشد سيدمهدي علوي ۱۵۰۲۹۳۵۴۹
۹۶/۱۱/۱۵ دکتر زينب سازور
دکتر فريبرز جولاي
مسيريابي وسايل نقليه ناهمگن ثابت وابسته به زمان تحت پنجره زماني نرم در گراف هاي چند گانه مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها کارشناسي ارشد بهزاد زماني ۱۵۰۴۹۴۱۳۰
۹۶/۱۱/۱۵ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر محمد آقايي
تأثير گپ و گفت الكترونيكي در سامانه هاي نقد و بررسي بر قصد خريد مشتريان مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد امين فتح احدنژند ۱۵۰۲۹۴۵۲۹
۹۶/۱۱/۱۵ دکتر رضا زهروي پيشگيري از جرائم و انحراف هاي ورزشكاران رزمي در سياست جنايي ايران حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد احد رضالو ۱۵۰۳۹۴۱۳۵
۹۶/۱۱/۱۴ دکتر مهدي شهبازي
دکتر فضل اله باقرزاده
دکتر الهه عرب عامري
تاثير تمرينات تكليف دوگانه فزآينده بر وضعيت عملكرد حركتي، خطر زمين خوردن و كيفيت زندگي سالمندان سالم و مبتلا به نقص شناختي خفيف رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ دکتري فراز پاك ضمير ۱۵۰۲۹۲۸۱۶
۹۶/۱۱/۱۴ دکتر الهه عرب عامري
دکتر مهدي شهبازي
دکتر رسول زيد آبادي
تاثير تمرينات ادارك بينايي وابسته و غيروابسته به حركت بر توانايي هاي ادراكي - حركتي و مولفه هاي ادارك بينايي كودكان ۸-۷ ساله رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ دکتري لاله همبوشي ۱۵۰۲۹۲۹۱۹
۹۶/۱۱/۱۴ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر سيروس چوبينه
دکتر رحمن سوري
اثر 8 هفته تمرين هوازي بر سطح سرمي پنتراكسين 3 و سايتوكين پيش التهابي(IL-17) در بيماران مبتلا به ضعف مزمن كليوي (CKD ) تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي دکتري ارمان جليلي ۱۵۰۲۹۲۸۸۲
۹۶/۱۱/۱۴ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
بررسي امكان پذيري توسعه مفهوم بنگاه هاي زودبازده دانش بنيان در صنعت ict مديريت اجرايي کارشناسي ارشد حاتم مومن پور ۱۵۰۲۹۴۰۲۱۵
۹۶/۱۱/۱۴ دکتر عباس منوريان
دکتر حامد وارث
ارزيابي عملكرد سازمان اوقاف و امور خيريه با رويكرد كارت امتيازي متوازن مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد حسين اب نيكي ۱۵۰۲۹۲۴۳۵
۹۶/۱۱/۱۴ دکتر هستي چيت سازان
دکتر افسانه باقري
تاثير اختيارهاي حقيقي بر نوآوري فناورانه در شركتهاي دانش بنيان دارويي شهر تهران: اثر تعديل كننده عدم اطمينان محيطي كارآفريني گرايش كسب و كار جديد کارشناسي ارشد سيما قاسم خاني ۱۵۰۲۹۴۰۱۲۰
۹۶/۱۱/۱۱ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر بهرنگ سجادي
مطالعه تجربي ضريب انتقال حرارت و افت فشار جريان جوششي مبرد R1234yf در لوله هاي تخت مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد سورنا اذرحزين ۱۵۰۴۹۴۰۱۹
۹۶/۱۱/۱۱ دکتر هستي چيت سازان بررسي آثار نقدشوندگي سهام بر ارزش شركت و حاكميت شركتي(با استفاده از مدل نقد شوندگي آميهود) مديريت مالي کارشناسي ارشد رعنا عبداللهي سروي ۱۵۰۲۹۴۴۸۳
۹۶/۱۱/۱۰ دکتر علي محمد موذني
دکتر عبدالرضا سيف
دکتر سيد محمد منصور طباطبائي بهبهاني
تصحيح نسخه خطي ديوان فارغ گيلاني زبان و ادبيات فارسي دکتري معصومه بهبودي ويشكايي ۱۵۰۳۹۱۱۱۸
۹۶/۱۱/۸ دکتر مهدي اشجعي
دکتر عليرضا رياسي
دکتر سيد فرشيد چيني
بررسي تجربي انتقال حرارت در فرآيند چگالش روي لوله عمودي با سطح نانوساختار فوق آبدوست و فوق آبگريز مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد حامد ميرزايي ۱۵۰۴۹۴۲۳۸
۹۶/۱۱/۸ دکتر رضا توكلي مقدم مدلي جديد مبتني بر حداقلسازي هزينه جهت تعيين استراتژي تعمير و نگهداري خطوط توليدي مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها کارشناسي ارشد محيا امامي ۱۵۰۴۹۴۰۳۶
۹۶/۱۱/۸ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
تاثير تبليغات ناخوشايند بر رفتار اجتناب از تبليغات در محصولات ضد عفوني كننده بيمارستاني مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد محمدصادق صراف زاده ۱۵۰۲۹۴۴۵۶
۹۶/۱۱/۸ دکتر رضا توكلي مقدم
دکتر علي حاجي آقا بزرگي اميري
حل مدل رياضي جديد براي مساله مكان يابي مسيريابي p-هاب چندهدفه با در نظر گرفتن اختلال در هاب ها مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد علي قرباني فرامي نژاد ۱۵۰۴۹۳۱۸۶
۹۶/۱۱/۸ دکتر رضا توكلي مقدم
دکتر فريبرز جولاي
بهينه سازي زنجيره تامين ساخت بر اساس سفارش در شرايط عدم قطعيت مهندسي صنايع دکتري مليحه ابراهيمي ۱۵۰۴۹۲۱۹۰
۹۶/۱۱/۷ دکتر محمدرضا رضوان طلب
دکتر حسين داورزني
دکتر رضا خرم طوسي
حكم فقهي بي توجهي به حفظ اسرارنظامي فقه و مباني حقوق اسلامي دکتري سيدرضا درويشي ۱۵۰۳۹۲۳۵۲
۹۶/۱۱/۷ دکتر سيدسعيد پورنقاش تهراني
دکتر عباس رحيمي نژاد
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
بررسي مقايسه اي عملكرد شناختي و كيفيت زندگي در بيماران اسكيزوفرن و افراد عادي با توجه به نقش جنسيت روانشناسي باليني کارشناسي ارشد نازنين تنهايي ۱۵۰۲۹۴۸۹۶
۹۶/۱۱/۷ دکتر سيدسعيد پورنقاش تهراني
دکتر رضا پورحسين
مقايسه ابعاد شخصيت كلونينجر در بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا و افراد عادي با توجه به نقش جنسيت روانشناسي باليني کارشناسي ارشد سيده فاطمه موسوي ۱۵۰۲۹۴۰۲۱۳
۹۴/۷/۱۲ دکتر محمد خبيري
دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر ابراهيم عليدوست
تاثير مهارت هاي كارآفريني مديران بر رضايت مشتريان باشگاه هاي ورزشي خصوصي شهر تهران برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري اكرم السادات حسيني سمناني ۱۵۰۲۹۱۳۶۶
۹۶/۱۱/۳ دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مهرزاد حميدي
دکتر محمد خبيري
طراحي و تدوين برنامه استراتژيك معاونت توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي و اجراي آن بر اساس BSC برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري طاهره رحمتي ۱۵۰۲۹۲۴۲۶
۹۶/۱۱/۳ دکتر مهدي اشجعي
دکتر احمد كهرباييان
دکتر سيد فرشيد چيني
مطالعه تجربي انتقال حرارت اجباري نانوسيال دركانالهاي فوق آبگريز و فوق آبدوست مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد سيداحسان اسحق حسيني ۱۵۰۴۹۴۰۲۵
۹۶/۱۱/۳ دکتر جليل حيدري دهويي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
چهارچوبي يكپارچه براي طراحي سبز محصولات برمبناي LCA با بهره گيري از روش تركيبي MADM (مطالعه موردي: صنعت ضدعفوني كننده بيمارستاني). مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد مجيد عبدي پور ۱۵۰۲۹۴۴۸۹
۹۶/۱۱/۳ دکتر رضا رجبي
دکتر شهناز شهربانيان
دکتر مصطفي صديقي
بررسي تاثير تمرينات حسي حركتي بر قابليت حس عمقي و حركتي دست دانش آموزان فلج مغزي اسپاستيك نيمه ي بدن تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دکتري اكرم احمدي براتي ۱۵۰۲۹۲۸۶۹
۹۶/۱۱/۳ دکتر رضا زهروي سياست جنايي ايران و اسلام درقبال كودك فروشي حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد مريم بيات ۱۵۰۳۹۴۳۳۳
۹۶/۱۱/۲ دکتر پريسا خديوپارسي
دکتر مهدي شفيعي اردستاني
دکتر مجيد متقي نژاد
توليد و بررسي خواص دارورساني چارچوب فلز-آليHKUST-1 مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد پرستو طاهري ۱۵۰۴۹۴۳۵۶
۹۶/۱۱/۱ دکتر بيتا مشايخي
دکتر علي ابراهيمي كردلر
معافيت مالياتي و مديريت سود حسابداري کارشناسي ارشد عليرضا ملك محمدي ۱۵۰۲۹۳۶۰۴
۹۶/۱۱/۱ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
تجزيه و تحليل كاربرد Big Data در فرآيند هاي بازاريابي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد شبنم جلالي ۱۵۰۲۹۴۲۳۹
۹۶/۱۱/۱ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر نادر سيداميري
بررسي عوامل موثر بر رضايت و وفاداري مشتريان در كسب اطلاعات مرتبط با محصولات يا خدمات در سامانه هاي نقد و بررسي مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد ميثم بهربر ۱۵۰۲۹۴۱۷۵
۹۶/۱۱/۱ دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر ايرج نوروش
دکتر سعيد ترك زاده
ارزيابي عملكرد بيمارستان هاي منطقه ۲ تهران مبتني بر شاخص هاي حسابرسي عملياتي مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات کارشناسي ارشد مونا دميرچي ۱۵۰۲۹۴۹۵۹
۹۶/۱۱/۱ دکتر حميد پاداش
دکتر كمال سخدري
شناسايي عوامل قانوني موثر بر كارآفريني در حوزه ي توريسم پزشكي در ايران كارآفريني گرايش كسب و كار جديد کارشناسي ارشد ليلا متولي ۱۵۰۲۹۴۶۲۵
۹۶/۱۱/۱ دکتر رضا زهروي سياست جنايي ايران در قبال گرايش هاي مجرمانه‌ي دختران بزهكار (مطالعه‌ي‌‌‌ موردي كانون اصلاح و تربيت تهران) حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد فاطمه هوشمندميرحسيني ۱۵۰۳۹۴۲۹۴
۹۶/۱۰/۳۰ دکتر احمد مومني راد
دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر سيدنصراله ابراهيمي
شيوه هاي حل و فصل اختلاف ميان دولتها و شركتهاي بين المللي در بهره برداري از ميادين مشترك نفت وگاز با تاكيد بر شيوه هاي جايگزين حقوق بين الملل عمومي دکتري كتايون كاردان ۱۵۰۳۹۲۳۹۰
۹۶/۱۰/۳۰ دکتر محمود شيخ
دکتر رسول حمايت طلب
دکتر داود حومينيان شريف آبادي
تاثير جبراني تمرينات ورزشي بدمينتون بر حركات بنيادي و يكپارچگي بينايي-حركتي كودكان رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ دکتري فرنوش فطروسي ۱۵۰۲۹۲۹۰۰
۹۶/۱۰/۳۰ دکتر احمد باقري
دکتر سيدمحمدرضا امامي
عدم اجراي تعهدات قراردادي و احكام و راهكارهاي فقهي ضمانت اجراي آن فقه و مباني حقوق اسلامي دکتري سميه بابايي ۱۵۰۳۹۱۱۱۴
۹۶/۱۰/۲۵ دکتر سيد فرشيد چيني
دکتر پدرام حنفي زاده
بررسي تجربي تاثير نانو زبري سطح بر شكل‌گيري و جدايش حباب از سطح ( يا از محل تزريق ) مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد هوتن رحيمي ۱۵۰۴۹۴۱۱۴
۹۶/۱۰/۲۵ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر منوچهر انصاري
بررسي مديريت دانش و تاثير آن بر خلاقيت سازماني(مطالعه موردي بيمارستان آراد) مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد نيما طاهري ۱۵۰۲۹۴۰۰۷۰
۹۶/۱۰/۲۵ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي تاثير هوش هيجاني بر عملكرد كاركنان (مطالعه موردي شركت مديريت توليد برق شهيدرجايي) مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد اسيه حبيبي قاسم اباديان ۱۵۰۲۹۴۹۱۷
۹۶/۱۰/۲۳ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر مهدي اشجعي
دکتر سيد فرشيد چيني
مطالعه تجربي انتقال حرارت اجباري نانوسيال در لوله آبگريز و آبدوست و متشكل از محيط متخلخل مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد علي شوندي ۱۵۰۴۹۴۱۴۹
۹۶/۱۰/۱۷ دکتر حميد پاداش
دکتر مهران رضواني
اثر بكارگيري استراتژي كارآفرينانه بر عملكرد كسب و كارها ، ) مطالعه موردي شركت هاي داروسازي ايران ( كارآفريني گرايش سازماني کارشناسي ارشد سميه پرهيزكارماوردياني ۱۵۰۲۹۴۱۹۱
۹۶/۱۰/۱۶ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر ابوالقاسم توحيدي نيا
تاثير اجراي طرح هدفمند نمودن يارانه ها بر منابع ، مصارف و مطالبات بانكي (مطالعه موردي بانك ملت) علوم اقتصادي کارشناسي ارشد فرهاد سعدي ۱۵۰۲۹۳۵۱۷
۹۶/۱۰/۱۲ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر محمد حقيقي
بررسي تاثير طراحي بصري تبليغات وبسايت در خريد آنلاين مشتريان مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد محمد خسروجردي ۱۵۰۲۹۴۳۰۳
۹۶/۱۰/۱۱ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مسعود كيماسي
دکتر احمد روستا
بررسي الگوي رفتار خريد مشتريان شركتي و ارتباط آن باراهبردهاي بانكداري شركتي در بانك‌هاي خصوصي ايران مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني دکتري محمد اراكي تبار ۱۵۰۲۹۲۴۲۱
۹۶/۱۰/۵ دکتر عبدالرضا سيف
دکتر سيد محمد منصور طباطبائي بهبهاني
دکتر محمدحسين محمدي
تصحيح نسخه خطي تحفه السعاده زبان و ادبيات فارسي دکتري سعيد تقديري ۱۵۰۳۹۲۳۲۱
۹۶/۱۰/۲ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر مجيد جلالي فراهاني
ارائه الگوي عوامل شكل دهنده جو سالن‌هاي ليگ برتر فوتسال ايران (با رويكرد بازاريابي) تربيت بدني و علوم ورزشي - برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري علي نوري زاده ۱۵۰۲۹۲۹۱۸
۹۶/۹/۲۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر علي صالحي
بررسي تاثير دلبستگي اجتماعي بر اشتراك گذاري اطلاعات در صفحات گردشگري شبكه اجتماعي اينستاگرام در شهر تهران مديريت اجرايي کارشناسي ارشد سهيلا حيدري ۱۵۰۲۹۴۲۸۸
۹۶/۹/۲۵ دکتر عليرضا هدائي
دکتر حسين داورزني
بررسي تطبيقي "تفسير متن از ديدگاه هرمنوتيك و اصول فقه فقه و مباني حقوق اسلامي دکتري محمود شربتيان ۱۵۰۳۹۲۳۵۴
۹۶/۹/۲۵ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر سيدكمال واعظي
دکتر رضا واعظي
تدوين شاخص هاي ارزشيابي عملكرد مديريت شهري با رويكرد رعايت اصول اخلاقي مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي دکتري محمدمهدي قميان ۱۵۰۲۹۳۰۴۸
۹۶/۹/۲۱ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر محمد باقر ساروخاني
دکتر يحيي كمالي پور
بررسي و تبيين نقش ستارگان درفرآيند ارتباطي پيام هاي ارتباط جمعي" مديريت - مديريت رسانه اي دکتري حسين خواجه جعفري ۱۵۰۲۹۱۳۶۸
۹۶/۹/۱۲ دکتر حسين نواده توپچي بايسته هاي حقوقي قانون ملي فضايي ايران حقوق بين الملل کارشناسي ارشد علي اكبر شمس ۱۵۰۳۹۴۴۲۰
۹۶/۸/۳۰ دکتر علي سوري
دکتر محسن مهرآرا
رابطه ميان سرمايه گذاري مستقيم خارجي،درآمدهاي نفتي و رشد اقتصادي علوم اقتصادي کارشناسي ارشد زهرا كهزادوند ۱۵۰۲۹۴۰۱۵۶
۹۶/۸/۲۳ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر علي ربيعي
دکتر طاهر روشندل اربطاني
طراحي مدل توانمندسازي استراتژيك منابع انساني در سازمانهاي ارتباطاتي و رسانه‌اي دولتي مديريت - مديريت رسانه اي دکتري سودابه رادفرد ۱۵۰۲۹۱۳۷۱
۹۶/۸/۲۱ دکتر علي محمد موذني
دکتر عبدالرضا سيف
دکتر عليرضا حاجيان نژاد
شرح آثار و احوال شيخ عبد القادر گيلاني با تكيه بر فيوضات رباني زبان و ادبيات فارسي دکتري نيره السادات همزه عراقي ۱۵۰۳۹۲۳۳۰
۹۶/۸/۸ دکتر علي سلامي
دکتر فردريك جيمسون
تروريسم و ادبيات: بازنمودهاي (نا) رويداد در رمانهاي "بنياد گراي ملول" اثر محسن حامد، "مرد درحال سقوط" اثر دان دليلو و "شنبه" اثر ايان مك ايوان زبان و ادبيات انگليسي دکتري امير رياحي نوري ۱۵۰۳۹۲۳۸۴
۹۶/۸/۷ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر شيوا كيوان پناه
توسعه حرفه اي معلمان زبان انگليسي: از طريق كلاس معكوس آموزش زبان انگليسي دکتري فاطمه فضلعلي ۱۵۰۳۹۲۳۵۸
۹۶/۷/۳۰ دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر محمد خبيري
ارائه مدل عوامل پيش برنده و بازدارنده موفقيت شغلي كاركنان زن سازمان ورزش برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري عصمت همتي ۱۵۰۲۹۲۸۶۶
۹۶/۷/۳۰ دکتر حسن دارابي
دکتر علي دريا بيگي زند
طراحي اكو كمپ " ايستگاه يزدگرد ، يزد " با تاكيد بر رويكرد اصول مرمت منظر مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد شهريار غفاري اناركي ۱۵۰۴۹۴۳۶۹
۹۶/۷/۲۵ دکتر علي حاجي آقا بزرگي اميري
دکتر عباس كرامتي
دکتر جعفر رزمي
ارائه مدل رياضي در زنجيره تأمين و توليد سبز با هدف كاهش مخاطرات زيست محيطي با تاكيد بر آلودگي هاي آب در صنعت نفت و پتروشيمي استان تهران مهندسي صنايع دکتري ابوالفضل روحاني ۱۵۰۴۹۲۳۸۱
۹۶/۷/۲۵ دکتر جعفر رزمي
دکتر فريبرز جولاي
توسعه مدل ارزيابي عملكرد و رتبه بندي شركت هاي حمل و نقل جاده اي با رويكرد تلفيقي تجزيه و تحليل چند متغيره و تصميم گيري چند معياره مهندسي صنايع دکتري فرهاد صالحيان ۱۵۰۴۹۲۳۷۷
۹۶/۷/۲۲ دکتر محمد جواد جاويد
دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
دکتر ابراهيم موسي زاده
امر به معروف و نهي از منكرمردم نسبت به حكومت و زمامداران در نظام حقوقي حقوق عمومي دکتري علي كاظم زاده ۱۵۰۳۹۱۱۳۴
۹۶/۷/۱۲ دکتر مجتبي اميري
دکتر عليرضا اسماعيلي
بررسي امكان سنجي هوشمندسازي شهرهاي جديد مجاور كلان شهرهاي كشور ( مورد مطالعه:فولادشهر اصفهان) مديريت امور شهري کارشناسي ارشد نسيم دهدشتي اخوان ۱۵۰۲۹۲۵۱۵
۹۶/۷/۱۲ دکتر عليرضا حاجيان نژاد
دکتر جواد بشري
دکتر منوچهر اكبري
تصحيح انتقادي مُبكيات به مقدمه و تعليقات زبان و ادبيات فارسي دکتري منصوره فرحزادي ۱۵۰۳۹۲۱۶۴
۹۶/۷/۱۲ دکتر احمد سعيدنيا ساماندهي و بهسازي كالبدي-محيطي فضاهاي شهري- نمونه پژوهش مبارك اباد-حسين آباد برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد مريم جامعي ۱۵۰۵۹۳۰۷۹
۹۶/۷/۱۲ دکتر محمد مهدي نصيري بكارگيري روش‌هاي تصميم‌گيري چند معياره جهت انتخاب خدمات مورد برون‌سپاري فناوري اطلاعات تحت معيارهاي ريسك و پايداري مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد ارمان اكنده ۱۵۰۴۹۳۰۲۳
۹۶/۷/۱۲ دکتر حسن محسني
دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
بررسي تطبيقي حق زارعانه . حقوق خصوصي کارشناسي ارشد علي اصغر حيدري صفري كوچي ۱۵۰۳۹۳۰۶۲
۹۶/۷/۱۲ دکتر رسول حسيني
دکتر سيدمحمد ميركمالي
شناسايي فرصت‌هاي كسب‌وكار براي دانش‌آموختگان ارشد رشته‌ي مديريت آموزشي مديريت آموزشي کارشناسي ارشد زهرا بلوكي عوض دخت ۱۵۰۲۹۲۷۹۱
۹۶/۷/۱۲ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمد حقيقي
ارزيابي استراتژي بازاريابي شركتهاي فعال در صنعت بسته بندي آرايشي بهداشتي سلولزي ايران مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد سينا اخلاقي ۱۵۰۲۹۳۴۱۸
۹۶/۷/۱۲ دکتر مجتبي اشراقي آراني
دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
اصول حقوقي حاكم بر اعتبارات اسنادي با مطالعه تطبيقي مقررات UCP600 و مقررات UCC حقوق خصوصي کارشناسي ارشد زهرا قاسمي ۱۵۰۳۹۴۴۵۷
۹۶/۷/۱۲ دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
بررسي اثر سرايت نوسانات در قيمت بين المللي نفت خام، نرخ ارز، قيمت طلا بر بازار بورس اوراق بهادار تهران از طريق سنجش تغييرات تمايلات سرمايه گذاران بازار مذكور. مديريت مالي کارشناسي ارشد فاطمه كاظم زاده ۱۵۰۲۹۴۵۷۲
۹۶/۷/۱۲ دکتر مهناز حسين زاده
دکتر عاليه كاظمي
بررسي و تحليل جايگاه زنان در شبكه روابط درون سازماني كاركنان شهرداري تهران با استفاده از رويكرد تحليل شبكه‌هاي اجتماعي (SNA) مديريت صنعتي - توليد کارشناسي ارشد غزاله سليمان پور ۱۵۰۲۹۴۴۰۴
۹۶/۷/۱۲ دکتر حسن دارابي
دکتر علي دريا بيگي زند
طراحي و مرمت اكولوژيك منظر صنعتي (نمونه موردي: كارخانه سيمان آبيك) مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد پريسا كهندل نيا ۱۵۰۴۹۴۲۰۹
۹۶/۷/۱۲ دکتر حسن دارابي
دکتر امير هوشنگ احساني
طراحي اكولوژيك منظر پارك ملي بوجاق با تاكيد بر اكوتوريسم مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد سيدمحمد موسوي ۱۵۰۴۹۴۲۳۳
۹۶/۷/۱۲ دکتر حسين نواده توپچي آثار حقوقي معاهدات فضا بر امنيت جمهوري اسلامي ايران حقوق بين الملل کارشناسي ارشد زينب ايماني ۱۵۰۳۹۴۰۵۳
۹۶/۷/۱۲ دکتر محمدحسام تدين
دکتر محمد صياد حقيقي
بررسي ملاحظات امنيتي در معماري هاي اينترنت اشيا مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد ياسر بختياري ۱۵۰۴۹۲۲۱۵
۹۶/۷/۱۲ دکتر علي بزرگ
دکتر عليرضا شاكري
مطالعه اثر هم افزايي امواج مافوق صوت در تخريب فوتو كاتاليستي آلاينده هاي رنگي با استفاده از نانو كامپوزيت پليمري سنتز شده به وسيله شيمي سبز شيمي كاربردي - پليمر کارشناسي ارشد فروزان بيدريغ ۱۵۰۱۹۴۰۱۶
۹۶/۷/۱۲ دکتر رضا رستمي
دکتر محمد رضا محمدي
تاثير درمان يكپارچگي حسي در حافظه كاري كودكان با اختلال نقصان توجه وتمركز و بيش فعالي روانشناسي باليني کارشناسي ارشد مريم غلامرضايي ۱۵۰۲۹۳۸۸۷
۹۶/۷/۱۲ دکتر حسين صادقي
دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
جبران خسارت ناشي از مصادره اموال سرمايه گذاران خارجي حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد امير محورجعفري ۱۵۰۳۹۳۲۰۷
۹۶/۷/۱۲ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي انتخاب سبد سهام بهينه با استفاده از الگوريتم جهش تركيبي قورباغه و مقايسه با الگوريتم ژنتيك مديريت مالي کارشناسي ارشد حجت اله پورحسني ۱۵۰۲۹۳۱۲۲
۹۶/۷/۱۲ دکتر منصور مومني
دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر ايرج مهدوي
طراحي مكانيزم انتخاب عملگرهاي محصول همگرا براي فرايند توسعه محصول جديد در شرايط عدم مديريت - مديريت توليد و عمليات دکتري ارميا آقاسي ۱۵۰۲۹۱۳۴۶
۹۶/۷/۱۱ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر مهدي شريفي
شناسايي مولفه هاي اقناعي در برنامه هاي توليدي تلوزيوني براي كاهش مصرف انرژي مديريت رسانه کارشناسي ارشد زهرا ملكي ۱۵۰۲۹۳۶۰۵
۹۶/۷/۱۱ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر عباس نرگسيان
بررسي ارتباط بين مسيوليت پذيري اجتماعي شركتها مشتري گرايي و عملكرد شغلي(شركتهاي مهندسان مشاور وابسته به شهرداري تهران) مديريت امور شهري کارشناسي ارشد فرشيد محب خدايي ۱۵۰۲۹۳۹۳۳
۹۶/۷/۱۱ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي دلايل خريد كالاهاي لوكس تقلبي (مورد مطالعه : فروشگاه اينترنتي بايكادو) مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد سارا شاعري ۱۵۰۲۹۳۲۱۹
۹۶/۷/۱۱ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
تدوين نقشه گروه هاي استراتژيك در صنعت قطعات فلزي بدنه خودرو در ايران مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد شهروز اعزازي ۱۵۰۲۹۳۰۸۷
۹۶/۷/۱۱ دکتر مسعود كيماسي
دکتر عباس منوريان
بررسي تاثير بازاريابي رسانه هاي اجتماعي برندهاي لوكس بر ارزش درك شده و رفتار مصرف كنندگان(مطالعه موردي چرم مشهد) مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد مهدي جوادي نژاد ۱۵۰۲۹۳۴۷۱
۹۶/۷/۱۱ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر محمد حقيقي
شناسايي عوامل مؤثر بر توسعه صادرات مواد غذايي دريايي مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد سيدحسين صدر ۱۵۰۲۹۳۲۴۴
۹۶/۷/۱۱ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر حنان عموزاد مهديرجي
ارائه چارچوبي جهت شناسائي و تحليل ريسك اجراي استراتژي با استفاده از منطق FMEA مورد مطالعه شركت سايپا مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد افشين درستي نادعلي ۱۵۰۲۹۱۰۷۴
۹۶/۷/۱۱ دکتر مسعود كيماسي
دکتر طهمورث حسنقلي پور
بررسي نقش لذت ادراك شده و نفوذ اجتماعي در تبليغات در شبكه هاي اجتماعي آنلاين مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد علي ارزومندي ۱۵۰۲۹۳۴۲۴
۹۶/۷/۱۱ دکتر علي ديواندري
دکتر حميدرضا نورعلي زاده
ارائه مدلي جهت مديريت ريسك اعتباري در موسسات كارگزاري‌ بورس مديريت بازرگاني - مديريت بيمه کارشناسي ارشد جلال جعفري ۱۵۰۲۹۴۲۳۴
۹۶/۷/۱۱ دکتر مهناز حسين زاده
دکتر عاليه كاظمي
طراحي مدل چند هدفه برنامه ريزي توليد در صنعت سيم و كابل (مورد مطالعاتي كارخانه سيم و كابل ايكوتك) مديريت صنعتي - توليد کارشناسي ارشد شقايق رضايي اميري ۱۵۰۲۹۴۳۶۱
۹۶/۷/۱۱ دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر هميلا تكلي
مقايسه اثر تيزرتبليغاتي-دو برند ورزشي داخلي و خارجي بر تغييرات EEG (الكتروانسفالوگرافي) مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش کارشناسي ارشد بيتا حيدري ۱۵۰۲۹۴۲۸۷
۹۶/۷/۱۱ دکتر نويد مستوفي
دکتر رضا ضرغامي
توليد نانوالياف سلولزي كريستالي و نانوكريستال هاي سلولزي هيري مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد علي احيايي ۱۵۰۴۹۴۰۱۷
۹۶/۷/۱۱ دکتر احمد نوحه گر بررسي منشا و اثرات ريزگردها و راهكارهاي مديريت شهري براي مواجهه با آن (مطالعه موردي: شهري تهران) مديريت در‌ سوانح طبيعي‌ کارشناسي ارشد فرح توانامهرباني ۱۵۰۴۹۴۲۶۷
۹۶/۷/۱۱ دکتر نجادعلي الماسي قانون حاكم بر ازدواج و ارث افراد بي‌تابعيت و داراي تابعيت مضاعف در نظام حقوقي ايران حقوق بين الملل کارشناسي ارشد شكيبا رضايي ۱۵۰۳۹۴۱۳۶
۹۶/۷/۱۱ دکتر مراد كريم پور تحليل تاثيرات تغييرات تنش ناشي از عمل تعويض مفصل زانو بر روي بازسازي استخوان ران مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد حميدرضا خبازيان ۱۵۰۴۹۳۰۵۱
۹۶/۷/۱۱ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر طاهر روشندل اربطاني
تاثير شبكه ي تلگرام بر سبك زندگي دانشجويان دانشگاه تهران مديريت رسانه کارشناسي ارشد عزت كريم نژاداصفهاني ۱۵۰۲۹۳۵۷۲
۹۶/۷/۱۱ دکتر قاسم مطلبي طراحي "خانه" با كاربست نظريه "كلر كوپر ماركوس" در زمينة خانه (خانه نمادي از خويشتن) مهندسي معماري کارشناسي ارشد فردين ازادبخت ۱۵۰۵۹۲۱۰۶
۹۶/۷/۱۱ دکتر حميد پاداش
دکتر كمال سخدري
مدل كارآفريني اثربخش در توسعه كارآفريني سازماني در شركت مپنا بويلر كارآفريني گرايش سازماني کارشناسي ارشد محمدعلي ولي زاده ۱۵۰۲۹۴۷۷۰
۹۶/۷/۱۱ دکتر بهرام ملك محمدي
دکتر حسن هويدي
دکتر اسماعيل صالحي
بررسي گزينه هاي مناسب برنامه ريزي در پسماند شهر كرمانشاه محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست کارشناسي ارشد يگانه السادات حبيبي ۱۵۰۶۹۴۰۱۲
۹۶/۷/۱۱ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر منوچهر انصاري
تاثير انعطاف پذيري استراتژيك بر عملكرد سازماني در خلق نوآوري سبز مديريت اجرايي کارشناسي ارشد پروين عدن ۱۵۰۲۹۴۴۹۱
۹۶/۷/۱۱ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر علي بخش كسائيان
دکتر عليرضا عباسي منجزي
بهينه سازي تك هدفه در سيستم تركيبي آب شيرين كن خورشيدي به روش اسمزمستقيم براي شهر بندرعباس مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست کارشناسي ارشد كاوه فلاح ۱۵۰۴۹۴۱۸۲
۹۶/۷/۱۰ دکتر سعيد گيوه چي
دکتر مجتبي اردستاني
ارايه طرح واكنش اضطراري به منظور تخليه ساختمانهاي مرتفع در حريق شهري - مطالعه موردي شهر بابلسر مديريت در‌ سوانح طبيعي‌ کارشناسي ارشد مهدي حبيبيان ديوكلايي ۱۵۰۴۹۴۰۷۶
۹۶/۷/۱۰ دکتر حميد پاداش
دکتر مرتضي اكبري
شناسايي قابليتهاي تكنولوژيكي و نهادي براي توسعه كار آفريني در صنعت خود رو كارآفريني گرايش سازماني کارشناسي ارشد ميترا شهاب ۱۵۰۲۹۴۴۳۵
۹۶/۷/۵ دکتر بيژن عباسي حقوق و آزاديهاي افراد غيرمسلمان در جامعه اسلامي حقوق عمومي کارشناسي ارشد امير نجاتي درچه ۱۵۰۳۹۴۲۷۲
۹۶/۷/۵ دکتر رضا تهراني
دکتر منصور مومني
بكارگيري استراتژي سرمايه گذاري جهت بهينه سازي سبد سهام با بهره مندي از الگوريتم هاي بهينه سازي تكاملي چند هدفه (در بورس اوراق بهادار تهران) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد سيدمحمدعلي خضري ۱۵۰۲۹۳۱۷۰
۹۶/۷/۵ دکتر محمود باقري جايگاه حقوقي FATF در نظام داخلي و بين المللي ضد پولشويي حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد شهلا حسني ۱۵۰۳۹۳۱۵۲
۹۶/۷/۵ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
بررسي عوامل موثر بر دستيابي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور به برند قدرتمند مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد حميدرضا نوربخش ۱۵۰۲۹۳۶۱۷
۹۶/۷/۴ دکتر محسن مهرآرا
دکتر علي سوري
رابطه ميان فساد و آزادسازي تجاري در كشورهاي در حال توسعه علوم اقتصادي کارشناسي ارشد سيدمحمدهادي رضوي نژاد ۱۵۰۲۹۴۹۹۲
۹۶/۷/۵ دکتر رضا پورحسين
دکتر نيما قرباني
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
بررسي نقش واسطه اي خودشناسي انسجامي ،خودمهارگري و بهوشياري در مواجهه با اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي در يادگيري زبان خارجي روانشناسي باليني کارشناسي ارشد شراره سروش اميرنجمي ۱۵۰۲۹۴۴۰۰
۹۶/۷/۵ دکتر نجادعلي الماسي بررسي تطبيقي پذيرش پناهندگي در نظام حقوقي ايران و آلمان حقوق بين الملل کارشناسي ارشد هما زارع مهرجردي ۱۵۰۳۹۴۱۴۷
۹۶/۷/۵ دکتر رضا زهروي پيشگيري وضعي از جرايم كاركنان زندان عليه زندانيان حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد محمد زارع بنادكوكي ۱۵۰۳۹۴۱۴۶
۹۶/۷/۴ دکتر مجتبي اميري
دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر محمد سلطاني فر
طراحي الگوي توسعه فرهنگي استان گيلان با تأكيد بر نقش محوري رسانه هاي محلي مديريت - مديريت رسانه اي دکتري هاجر اصف ۱۵۰۲۹۲۳۶۱
۹۶/۷/۴ دکتر رضا رجبي
دکتر شهناز شهربانيان
دکتر اميرحسين براتي
مقايسه تاثير هشت هفته تمرين در آب، خشكي و تركيبي آب و خشكي به روش بوردنكو بر خستگي، درد، كيفيت زندگي و عملكرد زنان مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دکتري راحله غفاري ۱۵۰۲۹۱۴۵۶
۹۶/۷/۴ دکتر علي اعظم عباسفر حذف غيرخطي خود تداخلي در سيستم‌هاي دوطرفه بيسيم. مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد محمد دبيبي ۱۵۰۴۹۳۲۰۰
۹۶/۷/۴ دکتر بابك ضياء
دکتر محمد حسن مباركي
شناسايي و اولويت بندي مولفه هاي بازاريابي كارآفرينانه دركسب وكارهاي نوپا ( مورد مطالعه بامزي نت ) كارآفريني گرايش كسب و كار جديد کارشناسي ارشد حامد محمدزاده تبريزي ۱۵۰۲۹۴۶۳۴
۹۶/۷/۴ دکتر عليرضا عباسي سنتز نانو ذرات متخلخل چارچوب فلز-آلي (MOF) با استفاده از يون هاي فلزي لانتانيد و ليگاندهاي سولفوناتي و بررسي كاربرد آن علوم و فناوري نانو - نانو شيمي کارشناسي ارشد سحر شيري ۱۵۰۱۹۳۰۶۵
۹۶/۷/۳ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر منصور مومني
دکتر مهدي خيرانديش
طراحي الگوي شايستگي فرماندهان نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در راستاي ارتقاء توان رزمي با رويكرد جنگ هاي ناهمتراز مديريت - مديريت منابع انساني دکتري داود غفوري ۱۵۰۲۹۱۳۹۶
۹۶/۷/۳ دکتر محمد يكرنگي امكان مداخله كيفري براي تبعيض در زمينه پيوند اعضاء از ديدگاه وظيفه گرايي كانتي و عدالت سياسي رالز حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد علي نوزادعثماونداني ۱۵۰۳۹۳۳۴۴
۹۶/۷/۳ دکتر رضا زهروي تحولات سياست جنايي ايران در خصوص بزهكاري اطفال در پرتو لايحه حمايت از اطفال حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد رضا ادراكي ۱۵۰۳۹۴۰۳۹
۹۶/۷/۲ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر نيما معززي
حذف استروژن و پروژسترون توسط كربن فعال از محلول هاي آبي به روش جذب سطحي مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد فربد اسماعيلي ۱۵۰۴۹۳۲۲۴
۹۶/۷/۲ دکتر مصطفي اسدالهي
دکتر حسن بلخاري قهي
تاثير گرافيك‌ديزاين در بهبود عملكرد و زيبايي رسانه‌هاي ديجيتال ارتباط تصويري کارشناسي ارشد محدثه زينلي ۱۵۰۵۹۳۰۳۲
۹۶/۷/۱ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي رابطه اهرم مالي غيربهينه، كيفيت سود و رويكرد تأمين مالي حسابداري کارشناسي ارشد مهدي ستاري ملكي ۱۵۰۲۹۲۵۴۵
۹۶/۶/۳۰ دکتر مهران فاطمي نيا
دکتر نسرين مقدم
طراحي كاربر محور مبتني بر استاندارد 13407 در طراحي محصول مطالعه موردي: چاپگر سه بعدي DLP طراحي صنعتي کارشناسي ارشد محمدرضا صديقي ۱۵۰۵۹۳۱۰۲
۹۶/۶/۳۰ دکتر نسرين مقدم
دکتر ابراهيم باقري طالقاني
طراحي سرپناه قابل حمل براي افراد بي خانمان با رويكرد طراحي پايدار طراحي صنعتي کارشناسي ارشد بابك بنايي ۱۵۰۵۹۴۰۱۹
۹۶/۶/۳۰ دکتر ابراهيم باقري طالقاني
دکتر نسرين مقدم
طراحي دستگاه پرورش قارچ خوراكي براي ايجاد كسب و كار طراحي صنعتي کارشناسي ارشد سيدكميل ميركريمي ۱۵۰۵۹۴۱۱۳
۹۶/۶/۲۹ دکتر سيدابوالقاسم ميرا
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي نقش فرهنگ و ارزش هاي غالب فرهنگي جامعه ايران ( شهر تهران ) در شكل دهي رفتار خريد مصرف كنندگان كالاهاي مصرفي مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد مصطفي فلاحت پيشه ۱۵۰۲۹۲۲۳۱
۹۶/۶/۲۹ دکتر محمد مهدي نصيري مدل‌سازي رياضي جديد براي زمان‌بندي از مدار خارج شدن نيروگاه‌هاي هسته‌اي مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد ناهيد احمري ۱۵۰۴۹۳۱۲۸
۹۶/۶/۲۹ دکتر موسي آيتي طراحي‌وپياده‌سازي‌الگوريتم‌تشخيص‌عيب‌بيرينگ‌درموتورهاي‌كششي‌القائي‌قطارهاي‌متروتهران‌براساس‌داده هاي‌ واقعي مهندسي مكاترونيك کارشناسي ارشد سكينه هاشمي ۱۵۰۴۹۳۱۲۵
۹۶/۶/۲۹ دکتر محمود محمدطاهري آناليز، شبيه سازي و طراحي يك آنتن آرايه فازي پهن باند با نسبت گلبرگ اصلي به فرعي بهينه مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد سحر مولاي ۱۵۰۴۹۳۱۱۰
۹۶/۶/۲۹ دکتر سيدمحمد فدوي نقش ساختار مدل هنري اوريگامي، در نمايش و بيان ارتباط بصري ارتباط تصويري کارشناسي ارشد اميرحسين خوشدوني فراهاني ۱۵۰۵۹۳۰۸۷
۹۶/۶/۲۹ دکتر حسن بلخاري قهي
دکتر مصطفي اسدالهي
نقش پرنده ي طاووس از جنبه هاي نمادين در طراحي گرافيك ايران ارتباط تصويري کارشناسي ارشد عسل حاتمي ۱۵۰۵۹۳۰۸۲
۹۶/۶/۲۹ دکتر رقيه جدا بهبود بهره وري انرژي شبكه بي سيم سلولي نامتجانس در محيط شبكه هوشمند با استفاده از منابع تجديد پذير مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد پژمان دادنام ۱۵۰۴۹۳۱۹۹
۹۶/۶/۲۹ دکتر مهدي شريفي
دکتر عباس نرگسيان
بررسي تاثير رسانه‌هاي اجتماعي آنلاين بر شهرت سازماني شركت‌هاي خودروسازي (مورد مطالعه‌: ايران خودرو) مديريت رسانه کارشناسي ارشد مينا معمارطلوعي ۱۵۰۲۹۳۶۰۰
۹۶/۶/۲۹ دکتر مهدي تيموري بررسي پايداري شبكه هاي LTE در برابر اختلال هوشمند مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد نفيسه بيكي حسن ۱۵۰۴۹۳۱۹۸
۹۶/۶/۲۹ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد حقيقي
بررسي تاثير مسئوليت‌پذيري اجتماعي سازمان بر اعتماد، هزينه تغيير درك ‏شده و تبليغات شفاهي مشتريان بانك پارسيان مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد حميد پيروزمند ۱۵۰۲۹۳۱۲۶
۹۶/۶/۲۹ دکتر مصطفي گودرزي
دکتر محمدرضا دوست محمدي
فنون و تمهيدات طراحي و ساخت موشن گرافيك ارتباط تصويري کارشناسي ارشد زهرا بهبودي ۱۵۰۵۹۳۰۱۳
۹۶/۶/۲۹ دکتر رقيه جدا مديريت منابع راديويي متمركز و غير متمركز با پيكربندي پوياي الگوي TDD براي UL/DL در شبكه هاي ناهمگن نسل پنجم مخابرات سيار مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد هوار بطحايي ۱۵۰۴۹۳۱۹۷
۹۶/۶/۲۹ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر نسترن حاجي حيدري
ارائه چارچوبي مفهومي جهت پياده سازي مديريت فرآيند كسب و كار در سازمانهاي ايراني مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد ويدا پورعبداله فرشچي ۱۵۰۲۹۴۱۹۹
۹۶/۶/۲۹ دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر حسين صفري
شناسايي عوامل كليدي موثر بر ارزيابي عملكرد زنجيره تامين و اولويت بندي راهكارهاي بهبود عملكرد آن (مطالعه ي موردي صنعت توليد روغن نباتي-شركت صنعتي بهشهر) مديريت صنعتي کارشناسي ارشد الهام ملامهرعلي زاده ۱۵۰۲۹۳۳۴۲
۹۶/۶/۲۹ دکتر محمد خبيري
دکتر ابراهيم عليدوست
ارتباط ارزشهاي اخلاقي با كيفيت خدمات و وفاداري مشتريان باشگاههاي ورزشي استان كرمان بر مبناي مدل سروكوال مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش کارشناسي ارشد علي شيخ فخرالديني ۱۵۰۲۹۴۴۳۷
۹۶/۶/۲۹ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر سيروس چوبينه
اثر تمرين هوازي پيش از القاي آلزايمر بر كالمودولين كيناز فسفاتاز و كلسينورين در هيپوكمپرت هاي نر نژاد ويستار فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي کارشناسي ارشد مهرارا صوري ۱۵۰۲۹۴۴۶۱
۹۶/۶/۲۹ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر امين دهقان قهفرخي
ارزيابي مهارتهاي حرفه اي دبيران ورزش مقطع متوسطه شهر كرج مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي کارشناسي ارشد ابوالفضل كوه خيل ۱۵۰۲۹۴۵۹۵
۹۶/۶/۲۹ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر فرخنده جبل عاملي
ارزيابي ريسك اعتباري مشتريان بانك گردشگري با استفاده از روش رگرسيون لاجيت علوم اقتصادي کارشناسي ارشد عاطفه صلواتي ۱۵۰۲۹۴۴۶۰
۹۶/۶/۲۹ دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر نسترن حاجي حيدري
ارزيابي الزامات و پيش نيازهاي راه اندازي تجارت الكترونيكي در صنعت تاسيسات با رويكرد فازي ديميتل مديريت صنعتي کارشناسي ارشد پوريا مصلح ۱۵۰۲۹۳۵۹۷
۹۶/۶/۲۹ دکتر فريبرز جولاي ارائه يك مدل مكان يابي- مسير يابي همزمان در زنجيره تامين پايدار با در نظر گرفتن حمل و نقل مواد خطرناك مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها کارشناسي ارشد نيلوفر البرزي عراقي ۱۵۰۴۹۴۰۳۲
۹۶/۶/۲۹ دکتر محمد يكرنگي مطالعه تطبيقي معاونت در جرم در حقوق ايران و انگلستان حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد محمد كلهري ۱۵۰۳۹۴۲۲۵
۹۶/۶/۲۹ دکتر محمود باقري
دکتر جعفر نوري
ساختار حقوقي شركت تعاوني اعتبار حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد فرزانه پارساخصال ۱۵۰۳۹۳۱۴۲
۹۶/۶/۲۹ دکتر ميترا عزتي
دکتر سيدمحمد ميركمالي
بررسي رابطه بين راهبردهاي مديريت تعارض وسلامت سازماني مدارس مقطع متوسطه اول شهرستان شهرياراز ديد گاه معلمان مديريت آموزشي کارشناسي ارشد حميرا عابدين زاده چاورچي ۱۵۰۲۹۳۵۴۳
۹۶/۶/۲۹ دکتر محمود مهدوي حمايت پيشگيرانه از فرزندان صغير محكومان به حبس با تاكيد برنقش انجمن حمايت از زندانيان حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد امير ملكان ۱۵۰۳۹۳۲۱۱
۹۶/۶/۲۹ دکتر موسي آيتي دسته‌بندي و تشخيص تومور مغزي بر اساس تصاوير MRI با استفاده از شبكه‌هاي عصبي كانولوشني مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد امين كبيراناركي ۱۵۰۴۹۴۱۹۶
۹۶/۶/۲۹ دکتر ميترا عزتي
دکتر سيدمحمد ميركمالي
بررسي رابطه هوش هيجاني ورفتار شهروندي سازماني مديران مقطع ابتدايي شهرستان رباط كريم مديريت آموزشي کارشناسي ارشد محمدرضا خيرمندپاريزي ۱۵۰۲۹۳۴۹۶
۹۶/۶/۲۹ دکتر احمد سعيدنيا بازآفريني و توانمند سازي بافت كهن شهري با تاكيد بر شهرسازي مدرن ، نمونه موردي شهر بابلسر برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد مجتبي قدمي جوجاده ۱۵۰۵۹۴۰۸۶
۹۶/۶/۲۹ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
بررسي عوامل مؤثر بر برند سازي براي شركت هاي ارائه دهنده خدمات تأسيسات ساختماني بارويكرد بازاريابي سبز مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد رويا نقيب زاده ۱۵۰۲۹۳۶۱۵
۹۶/۶/۲۹ دکتر فرشاد نوريان طراحي فضاهاي شهري در مناطق در حال توسعه بر اساس معيارهاي سرزندگي شهري (مورد پژوهشي: خيابان شهيد پرويز جوزاني، منطقه ۲۲ تهران) طراحي شهري کارشناسي ارشد جيران سندي ۱۵۰۵۹۴۰۶۴
۹۶/۶/۲۹ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مكانيسم هاي حاكميت شركتي، معاملات شخصي و عملكرد شركت حسابداري کارشناسي ارشد محمد وحيدنيا ۱۵۰۲۹۳۶۲۰
۹۶/۶/۲۸ دکتر عليرضا دانش مهر مدلسازي رياضي اثر فاكتورهاي ماتريكس خارج سلولي بر روي پيشرفت سرطان سينه مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد سيده ترانه شكراللهي ۱۵۰۴۹۳۱۶۸
۹۶/۶/۲۸ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي رابطه ميان رويكرد بازاريابي رابطه مند و وفاداري مشتريان در شركتهاي ارايه دهنده خدمات دسترسي به اينترنت مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد سيدكامياب راسخ قائم مقامي ۱۵۰۲۹۳۱۸۵
۹۶/۶/۲۸ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر منصور مومني
دکتر يحيي حساس يگانه
عنوان ارائه مدل تبيين كيفيت حسابرسي مستقل حسابداري دکتري اميد محمودي خوشرو ۱۵۰۲۹۱۴۰۷
۹۶/۶/۲۸ دکتر محمد ابويي اردكان
دکتر حسين صفري
رائه مدلي براي هم راستايي بين مدل كسب و كار و استراتژي رقابتي مديريت صنعتي کارشناسي ارشد مرضيه مهرگان ۱۵۰۲۹۳۳۵۱
۹۶/۶/۲۸ دکتر امير مانيان
دکتر سعيد روحاني
بررسي تاثير رايانش ابري بر توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط در شركتهاي دانش بنيان مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد اكبر روشن ضمير ۱۵۰۲۹۴۳۷۶
۹۶/۶/۲۸ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مطالعه پديدار شناختي تجارب زيسته كاركنان از فرايند جامعه پذيري سازماني در شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا مديريت اجرايي کارشناسي ارشد حامد ثاقب ۱۵۰۲۹۳۴۶۴
۹۶/۶/۲۸ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مطالعه پديدار شناختي تجارب زيسته كاركنان از پديده فلات شغلي در ميان كاركنان بانك تجارت شهر تهران مديريت اجرايي کارشناسي ارشد رويا صيامي ملكي ۱۵۰۲۹۳۲۴۶
۹۶/۶/۲۸ دکتر كاوه مهراني
دکتر محمد مرادي
بررسي رابطه ساختار مالكيت بر سررسيد بدهي‌ها حسابداري کارشناسي ارشد علي لوني ۱۵۰۲۹۳۵۸۵
۹۶/۶/۲۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر امير خانلري
بررسي قصد خريد محصولات بسته بندي شده سبز در ميان مصرف كنندگان جوان ايراني مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد شهرزادسادات موسوي مرندي ۱۵۰۲۹۴۷۰۰
۹۶/۶/۲۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي نقش قابليتهاي تكنولوژي بر موفقيت محصول جديد در صنعت داروسازي مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد سيدجواد موسوي زاده ۱۵۰۲۹۴۶۹۸
۹۶/۶/۲۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي عوامل تاثيرگذار بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتريان در بازاريابي بين الملل مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد سيدحسن كاظميان ۱۵۰۲۹۳۵۶۹
۹۶/۶/۲۸ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر مجتبي اميري
طراحي الگوي نقشه استراتژيك براي دستگاه هاي فرهنگي مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد محمدسعيد غلامي مرحقي ۱۵۰۲۹۳۵۵۴
۹۶/۶/۲۸ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر محسن ابراهيمي
بررسي ساختار بازار فرش دست باف علوم اقتصادي کارشناسي ارشد كيارش فاضل ۱۵۰۲۹۴۵۲۶
۹۶/۶/۲۸ دکتر محمدرضا فراهاني بررسي اثر پارامترهاي فرايند FSP در آلياژ آلومينيوم 5052 تقويت شده با استفاده از ذرات نانو مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد محسن ابيار ۱۵۰۴۹۴۰۱۲
۹۶/۶/۲۸ دکتر رضا طجرلو
دکتر محسن صادقي
بررسي تطبيقي نظام حل و فصل اختلافات مربوط به دعاوي رقابت درحقوق ايران وحقوق اتحاديه اروپا حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد ارزو رضائي پور ۱۵۰۳۹۳۱۵۷
۹۶/۶/۲۸ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
شناسايي ارزش هاي محوري برند بانك ملت مبتني بر رويكرد برندسازي داخلي مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد علي فرهي فريماني ۱۵۰۲۹۳۲۸۷
۹۶/۶/۲۸ دکتر وحيد اصفهانيان آناليز حساسيت پارامترهاي مؤثر بر كمپرسور رفت و برگشتي مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد هادي تبسمي ۱۵۰۴۹۴۰۶۰
۹۶/۶/۲۸ دکتر حسن باديني
دکتر محمود باقري
بحران نمايندگي در حقوق شركتهاي تجاري حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد سيدحسين قايمي اسكويي ۱۵۰۳۹۳۱۰۳
۹۶/۶/۲۸ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
اندازه گيري ارزش برند، مورد كاوي برند شركت پارس خودرو مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد شاهين ارپناهي ايستادگي ۱۵۰۲۹۳۴۲۳
۹۶/۶/۲۸ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
پيش‌بيني رشد شناختي- هيجاني- اجتماعي كودكان بر اساس سبك هاي فرزندپروري، سبك هاي دلبستگي و سلامت رواني والدين روانشناسي باليني کارشناسي ارشد اناهيتا شكركن ۱۵۰۲۹۴۴۳۱
۹۶/۶/۲۸ دکتر رضا رستمي
دکتر محمدعلي بشارت
دکتر شهربانو قهاري
مقايسه‌ي راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان، استحكام من و خود-كارآمدي در زنان قرباني خشونت همسر و عادي روانشناسي باليني کارشناسي ارشد معصومه كرمي راد ۱۵۰۲۹۴۵۸۳
۹۶/۶/۲۸ دکتر حميد پاداش
دکتر بهروز زارعي كرگ آباد
نقش شبكه هاي اجتماعي در راه اندازي و رشد شركتهاي مبتني بر فن آوري اطلاعات شهر تهران كارآفريني گرايش كسب و كار جديد کارشناسي ارشد فاطمه اسرا غلامرضاپور ۱۵۰۲۹۴۵۲۲
۹۶/۶/۲۸ دکتر حسن باديني
دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
"مباني مسئوليت واسطه حمل و نقل مركب دركنوانسيون هاي بين المللي و حقوق ايران" حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد ندا جابري ۱۵۰۳۹۳۱۴۵
۹۶/۶/۲۷ دکتر سيد محمد منصور طباطبائي بهبهاني
دکتر عبدالرضا سيف
دکتر عليرضا حاجيان نژاد
تصحيح انتقادي رشحات الغيبيه في تحقيق طريق الصوفيه با مقدمه و تعليقات زبان و ادبيات فارسي دکتري الهام علي جولا ۱۵۰۳۹۲۳۲۶
۹۶/۶/۲۷ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر محمد مرادي
بررسي مقايسه اي نسبت هاي ريسك مالي و مديريت سود در بورس اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد مجيد باقري ۱۵۰۲۹۳۴۴۸
۹۶/۶/۲۷ دکتر عباسعلي كدخدايي اليادراني
دکتر حسين نواده توپچي
دکتر احمد مومني راد
مسئوليت بين المللي دولت ها در قبال حملات سايبري ارتكابي توسط بازيگران غيردولتي حقوق بين الملل عمومي دکتري مونا خليل زاده ۱۵۰۳۹۲۳۸۲
۹۶/۶/۲۷ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر مير علي سيد نقوي
دکتر محمدعلي شاه حسيني
الگوي تعاملي استراتژي هاي ارتباطات سازماني و استراتژي هاي منابع انساني با عملكرد مديريت - مديريت منابع انساني دکتري فاطمه السادات اعرابي ۱۵۰۲۹۲۴۲۰
۹۶/۶/۲۷ دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر افسر جعفري حجين
مدل رابطه بين منابع قدرت و سوء رفتار مربيان باانگيزش پيشرفت ورزشكاران زن نخبه برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري ليلا صفاري ۱۵۰۲۹۲۹۴۵
۹۶/۶/۲۷ دکتر محمد صفري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
تدوين مدل مفهومي نقش مديريت دانش مشتري (CKM) در ارتقاي ارزش بلند مدت مشتري (CLV)،مطالعه موردي : بانك صادرات مديريت اجرايي کارشناسي ارشد مهسا محمدرضايي ۱۵۰۲۹۴۶۳۳
۹۶/۶/۲۷ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر بيتا مشايخي
اثر تركيب هيات مديره بر رابطه ميان ساختار مالكيت و اجتناب مالياتي حسابداري کارشناسي ارشد سكينه رضائي راد ۱۵۰۲۹۳۵۰۴
۹۶/۶/۲۷ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مقايسه ادراك مشتريان از فروشگاههاي تخفيفي با برند داخلي و جهاني (مطالعه موردي : فروشگاههاي افق كوروش و هايپراستار) مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد معصومه فردي ۱۵۰۲۹۴۵۳۴
۹۶/۶/۲۷ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر مجتبي اميري
تجزيه و تحليل رابطه بين شيوه هاي مديريت منابع انساني و تعهد سازمان مديريت دولتي - مديريت نيروي انساني کارشناسي ارشد سيدحسين اقاميري ۱۵۰۲۹۴۱۱۱
۹۶/۶/۲۷ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي ارزش ويژه برند از نگاه بيماران بيمارستان آتيه تهران مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد مريم پورشكريان ۱۵۰۲۹۴۱۹۸
۹۶/۶/۲۷ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي ارتباط بين آستانه تخفيف و ويژگي هاي فردي مشتريان مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد طاهره كردكردستاني ۱۵۰۲۹۴۵۸۰
۹۶/۶/۲۷ دکتر كيومرث يزدان پناه
دکتر محمود واثق
تبيين ظرفيت هاي ژئواستراتژيك ايران در كرانه مكران جغرافياي سياسي کارشناسي ارشد مايده حاجي رمضان ۱۵۰۲۹۴۲۵۸
۹۶/۶/۲۷ دکتر سعيد گيوه چي
دکتر مجتبي اردستاني
ارائه برنامه استمرار فعاليت و خدمات در بحران (BCP) مطالعه موردي منطقه يك شهر اهواز مديريت در‌ سوانح طبيعي‌ کارشناسي ارشد اميره مدني ۱۵۰۴۹۴۲۲۴
۹۶/۶/۲۷ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر سيدرضا سيدجوادين
بررسي ميزان قانون گريزي و تاثير آن بر كارآيي سازمان در مخابرات استان گلستان مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد مهشيد دوستي اناركي ۱۵۰۲۹۴۳۲۴
۹۶/۶/۲۷ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر حنان عموزاد مهديرجي
شناسايي و الويت بندي راهكار هاي استراتژيك براي افزايش بهره وري در نيروگاه سيكل تركيبي شهيد رجايي مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد محمدعلي صافي ۱۵۰۲۹۳۲۳۸
۹۶/۶/۲۷ دکتر منوچهر انصاري
دکتر سيد رضا سيد جوادين
بررسي تاثير اجراي مديريت دانش بر عملكرد سازماني (مطالعه موردي : شير پگاه) مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد زهرا رشيدعلي پور ۱۵۰۲۹۴۳۵۴
۹۶/۶/۲۷ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر سيدرضا سيدجوادين
بررسي اثربخشي كارآمدي جهت استقرار نظام شايسته سالاري دربين مديران شعب بانك آينده مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد زرتشت معيني ۱۵۰۲۹۴۶۷۷
۹۶/۶/۲۷ دکتر كيومرث يزدان پناه
دکتر سيدعباس احمدي كرچ
راهبردهاي ژئوپليتيكي آمريكا و ناتو در جنوب غرب آسيا (مطالعه موردي: يمن) جغرافياي سياسي کارشناسي ارشد زهرا اميني نيا ۱۵۰۲۹۴۱۳۷
۹۶/۶/۲۷ دکتر طيبه نيك رفتار
دکتر آيت الله مميز
فرايند شكل گيري اقدامات نوآورانه در گردشگري پزشكي الگوي برگرفته از نظريه برخاسته از داده ها كارآفريني گرايش كسب و كار جديد کارشناسي ارشد نازنين فلاحتي ۱۵۰۲۹۳۲۸۸
۹۶/۶/۲۷ دکتر حميدرضا پارسي تحليل تمايلات حركتي و رفتارهاي پياده و بازطراحي فضاهاي شهري با هدف احيا و پويايي اجتماعي طراحي شهري کارشناسي ارشد علي مسلمي ۱۵۰۵۹۳۰۵۲
۹۶/۶/۲۷ دکتر محمد صفري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
ارايه ي چارچوب مفهومي جهت تبيين عوامل حياتي موفقيت در اجراي استراتژي مديريت دانش مشتري(CKM) در بخش گردشگري در ايران مديريت اجرايي کارشناسي ارشد عليرضا خلقت دوست ۱۵۰۲۹۴۳۰۶
۹۶/۶/۲۷ دکتر ولي رستمي
دکتر بيژن عباسي
تحليل موانع و چالش هاي حقوقي تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي از منظر حقوق عمومي حقوق عمومي کارشناسي ارشد اميدعلي داداشلو ۱۵۰۳۹۴۱۱۳
۹۶/۶/۲۷ دکتر محمدجواد جاويد چالش هاي حقوقي فراروي مديريت منابع مالي حاصل از نفت و گاز در ايران حقوق نفت و گاز کارشناسي ارشد محمدامين شمسايي ۱۵۰۳۹۴۴۲۱
۹۶/۶/۲۷ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
بررسي تأثير ارزشهاي تجملي و تجربيات بر عوامل رفتاري و تمايل به تبليغات دهان به دهان و پرداخت بيشتر مشتريان مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد تنديس طباطبايي حسان ۱۵۰۲۹۴۰۲۸۳
۹۶/۶/۲۷ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر عليرضا نورپور
بازرسي و مميزي انرژي صنعت نيروگاه و اثرات زيست محيطي آن مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست کارشناسي ارشد نيما جاويدي ۱۵۰۴۹۴۰۶۸
۹۶/۶/۲۷ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر عليرضا شاكري
بهينه سازي روش سنتز نانو ذرات مغنا طيس اهن با استفاده از عصاره ي برگ گياه توت سياه مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد احمدرضا بابايي ۱۵۰۴۹۴۰۴۵
۹۶/۶/۲۷ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر رضا طجرلو
بررسي ابعاد قانون گريزي در صنعت نفت و گاز جمهوري اسلامي ايران حقوق نفت و گاز کارشناسي ارشد فخرالدين مظفري ۱۵۰۳۹۴۲۵۴
۹۶/۶/۲۶ دکتر محمد صفري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
«بررسي و مدل‌يابي نظام انگيزش و پاداش منابع انساني در شركت‌هاي توليدي: مطالعه موردي واحد بازرگاني گروه سلولزي گلستان» مديريت منابع انساني - مديريت منابع انساني بين الملل کارشناسي ارشد سيدعلي نورمفيدي ۱۵۰۲۹۳۳۷۹
۹۶/۶/۲۶ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
" بررسي اثر تبليغات غيرمعمول بر تمايل به خريد محصولات آرايشي و بهداشتي با استفاده از مدل RIP " مديريت اجرايي کارشناسي ارشد سارا گرجيني ۱۵۰۲۹۴۵۹۹
۹۶/۶/۲۶ دکتر كرامت اله زياري
دکتر احمد پوراحمد
شاخص‌هاي زيست پذيري شهري در شهرهاي ساحلي مطالعه موردي شهر تنكابن جغرافيا و برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد فريماه عشوري ۱۵۰۲۹۴۵۰۴
۹۶/۶/۲۶ دکتر عيسي حجت در جستجوي مفهوم خانه در بلند مرتبه هاي كرمان (مطالعه موردي مسكن معاصر) مهندسي معماري کارشناسي ارشد فيروزه يزدي پور ۱۵۰۵۹۳۱۱۹
۹۶/۶/۲۶ دکتر منوچهر انصاري
دکتر محمد آقايي
بررسي تاثير بكارگيري رايانش ابري بر استراتژي هاي تكنولوژيكي سازمان در زمينه سلامت الكترونيك مديريت اجرايي کارشناسي ارشد معين ميمندكرماني ۱۵۰۲۹۴۷۲۶
۹۶/۶/۲۶ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر نسترن حاجي حيدري
اولويت بندي معيارهاي وارداتي در پسابرجام با استفاده از روش هاي تصميم گيري چندمعياره (مطالعه موردي صنعت لوازم خانگي) مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد ياسمن محمدي ضيا ۱۵۰۲۹۴۶۴۶
۹۶/۶/۲۶ دکتر حسن جعفري تبار
دکتر رضا طجرلو
تحليل ابهامات مفاهيم حقوقي در متون انگليسي قراردادهاي تجاري بين المللي با تاكيد بر واژه هاي"AND" و "OR" حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد عليرضا رجبي جورشري ۱۵۰۳۹۴۳۸۷
۹۶/۶/۲۶ دکتر احمد پوراحمد
دکتر كرامت اله زياري
تعيين مولفه‌هاي مقاوم سازي بافت فرسوده نمونه موردي محله ملاشيه شهر اهواز جغرافيا و برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد حميدرضا ملكي ۱۵۰۲۹۴۰۲۰۸
۹۶/۶/۲۶ دکتر رحمن سوري
دکتر سيروس چوبينه
تاثير تمرينات مقاومتي فزاينده و مصرف شير سويا بر هورمون فاكتور تفكيك رشد-8 (GDF-8) سرم زنان سالمند فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض کارشناسي ارشد پريچهر فرهمنديان ۱۵۰۲۹۴۵۴۰
۹۶/۶/۲۶ دکتر رحمن سوري
دکتر سيروس چوبينه
بررسي تاثير فعاليت بدني و مصرف مكمل پروتئيني بر مايوژنيك فاكتور 4 (Myf4) سرم زنان سالمند غيرفعال فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض کارشناسي ارشد سحابه مهديان ۱۵۰۲۹۴۷۰۹
۹۶/۶/۲۶ دکتر عيسي حجت طراحي مدرسه با رويكرد پايداري اجتماعي در محله عودلاجان مهندسي معماري کارشناسي ارشد هانيه ابوالحسني شهرضا ۱۵۰۵۹۴۰۰۱
۹۶/۶/۲۶ دکتر نجادعلي الماسي
دکتر حسن باديني
دکتر حسن جعفري تبار
تعدداسباب در خسارات پزشكي حقوق خصوصي دکتري سهيلا جوادي ۱۵۰۳۹۲۳۷۸
۹۶/۶/۲۶ دکتر عليرضا بديعي سيليس نانو متخلخل عامل دارشده باگروه كوئينون ؛ سنتز ، شناسايي و كاربرد آن به عنوان حسگر نوري علوم و فناوري نانو - نانو شيمي کارشناسي ارشد فاطمه سيلاخوري ۱۵۰۱۹۳۰۴۲
۹۶/۶/۲۶ دکتر سيدمحمد ميركمالي
دکتر محمدرضا كرامتي
رابطه كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني با خوشنودي شغلي كاركنان دانشگاه تهران مديريت آموزشي کارشناسي ارشد زهرا همتي ۱۵۰۲۹۳۶۲۴
۹۶/۶/۲۵ دکتر بيژن عباسي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، در پرتو سياست هاي كلي انتخابات، ابلاغي مقام معظم رهبري حقوق عمومي کارشناسي ارشد حسين كاوسي قهفرخي ۱۵۰۳۹۴۲۱۹
۹۶/۶/۲۵ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر نادر سيدكلالي
بررسي رابطه ميان تفكر استراتژيك وجهت گيري كارآفرينانه مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد سيدحميدرضا قرشي ۱۵۰۲۹۳۵۶۴
۹۶/۶/۲۵ دکتر يعقوب آژند
دکتر مصطفي اسدالهي
پژوهشي در نقوش سنگ نگاره هاي محوطه عمارت هفت تنان شيراز ارتباط تصويري کارشناسي ارشد سميه فروغي ۱۵۰۵۹۳۰۴۴
۹۶/۶/۲۵ دکتر مجيد نعمتي
دکتر احمد رمضاني
بررسي آموزش زبان انگليسي به افراد ناشنوا در ايران آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد سارا يغمايي ۱۵۰۳۹۳۱۲۷
۹۶/۶/۲۵ دکتر سعيد حسن زاده
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
سبب شناسي ناشنوايي هاي حسي عصبي كودكان پيش زباني در دو دهه اخير جامعه ايران روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي کارشناسي ارشد سارا بهرامي ۱۵۰۲۹۴۱۷۳
۹۶/۶/۲۲ دکتر عباس منوريان
دکتر سيدكمال واعظي
دکتر محمد خوش چهره جمالي
طراحي مدل به كارگيري نخبگان علمي در محيط هاي دانشگاهي كشور مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي دکتري اكبر پيوسته ۱۵۰۲۹۲۹۲۶
۹۶/۶/۲۲ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر فردريك جيمسون
پسا پسامدرنيسم در برابر پسامدرنيسم و مدرنيسم: هويت و ارتباط در سه گانه ديويد فاستر والاس زبان و ادبيات انگليسي دکتري عبدالرضا گودرزي ۱۵۰۳۹۲۳۹۱
۹۶/۶/۲۲ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي رابطه بين ويژگيهاي مرتبط با احساسات و ادراك ارزش با قصد خريد در فروشگاه‌هاي تخفيف مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد سپيده سادات ميرخاني ۱۵۰۲۹۴۷۱۸
۹۶/۶/۲۲ دکتر محمد خوش چهره جمالي
دکتر عباس منوريان
دکتر حسين علايي
طراحي و تبيين الگوي يادگيري سازماني در كاركنان شركت ملي صنايع پتروشيمي كشور مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي دکتري اسماعيل عمران زاده ۱۵۰۲۹۲۹۴۹
۹۶/۶/۲۱ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
بررسي حساسيت مصرف كنندگان ايراني نسبت به مقوله سبزشويي در حوزه مواد غذايي در استان تهران مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد محيا خدابخش دچاني ۱۵۰۲۹۳۴۹۲
۹۶/۶/۲۱ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مهدي خادمي گراشي
بررسي تاثير تصوير ذهني ادراك شده مراكز خريد بر رفتار مشتريان اين مراكز با در نظر گرفتن متغير خودتجانسي مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد مهدي يوسفي ۱۵۰۲۹۳۶۳۲
۹۶/۶/۲۱ دکتر محمد خبيري
دکتر مجيد جلالي فراهاني
بررسي رابطه كيفيت خدمات و رضايتمندي ورزشكاران استفادكننده از امكانات آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك ايران مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش کارشناسي ارشد فرزانه كمالي تبريزي ۱۵۰۲۹۴۵۹۳
۹۶/۶/۲۱ دکتر مهرزاد حميدي
دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر محمد خبيري
مدل سازي نقش فرهنگ سازماني و انگيزه خود تعييني بر اخلاق ورزشي ورزشكاران نخبه ايران برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري عليرضا حجي پور ۱۵۰۲۹۲۸۴۵
۹۶/۶/۲۱ دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
دکتر ولي رستمي
نقش دادستان كل كشور در تامين و تضمين حقوق شهروندي حقوق عمومي دکتري ابوالفضل انتظاري ۱۵۰۳۹۲۳۴۵
۹۶/۶/۲۰ دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر مهرزاد حميدي
دکتر سيدنصراله سجادي
مدلسازي رابطه بين سرمايه اجتماعي، فرهنگ شهروندي و تمايل به داوطلبي در المپياد ورزشي درون مدرسه اي برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري هادي تيپ ۱۵۰۲۹۲۸۴۳
۹۶/۶/۲۰ دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر پرويز آهي
طراحي مدل تامين امنيت مسابقات ليگ برتر فوتبال برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري محمدرضا رضايي نياركي ۱۵۰۲۹۲۹۳۷
۹۶/۶/۲۰ دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
طراحي مدل مديريت دانش در وزارت ورزش جوانان برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري عباسعلي اكبري ۱۵۰۲۹۲۸۳۹
۹۶/۶/۲۰ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
طراحي مدل بهينه جانمايي شعب بانك مهر اقتصاد استان بوشهر بااستفاده از GIS مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد ابوالفضل دشتي ۱۵۰۲۹۳۱۷۹
۹۶/۶/۲۰ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر فردين مهرابيان
ارزيابي عملكرد و رتبه‌بندي بيمارستان هاي آموزشي- درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان با رويكرد ارزيابي متوازن» مديريت اجرايي کارشناسي ارشد ارسلان بدري كوهي ۱۵۰۲۹۴۱۶۱
۹۶/۶/۲۰ دکتر عليرضا نورپور
دکتر سيد جعفر خامسي
حل عددي جريان سيال در فرآيند تصفيه فاضلاب شهري از ديدگاه مديريت انرژي مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست کارشناسي ارشد سيدسينا خامسي ۱۵۰۴۹۴۰۸۶
۹۶/۶/۲۰ دکتر سيدمحمد ميركمالي
دکتر محمدرضا كرامتي
بررسي رابطه رهبري قابل اعتماد و سلامت روان با خوش بيني علمي معلمان متوسطه منطقه پاكدشت مديريت آموزشي کارشناسي ارشد ليلا يحيايي ۱۵۰۲۹۳۶۲۷
۹۶/۶/۱۹ دکتر مسعود كيماسي
دکتر عباس منوريان
بررسي تاثير بازارگرايي بر توسعه محصولات جديد صنعتي با توجه به نقش واسطه مديريت برند ، قابليتهاي آميخته بازاريابي و مديريت روابط با مشتريان ( مورد مطالعه : صنايع غذايي در شهر تهران) مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد اذين جعفرزايي ۱۵۰۲۹۳۱۴۰
۹۶/۶/۱۹ دکتر محمدعلي انصاري پور
دکتر سيد طه مرقاتي
دکتر محمود كاظمي
تحليل مباني، اهداف و آثار نكاح موقت و دائم حقوق خصوصي دکتري جهانبخش غديري ۱۵۰۳۹۱۱۵۴
۹۶/۶/۱۵ دکتر زهره رامين
دکتر محمد حسين رمضان كيايي
شكل گيري هويت كارائيبي در مواجه با استعمار در نمايشنامه هاي برجسته درك ولكات زبان و ادبيات انگليسي دکتري منيره آروين ۱۵۰۳۹۱۱۰۷
۹۶/۶/۱۵ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي تأثير قيمت گذاري تاريخ انقضاء بر تصوير ذهني برند مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد شيرين عبدالوند ۱۵۰۲۹۴۴۸۴
۹۶/۶/۱۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمود فيروزيان
بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي با عملكرد شغلي كاركنان؛ مورد مطالعه: هلدينگ نيلپر مديريت اجرايي کارشناسي ارشد رضا جوشقاني ۱۵۰۲۹۳۴۷۲
۹۶/۶/۱۵ دکتر علي حاجي آقا بزرگي اميري ارائه رويكردي براي ارزيابي عملكرد يك سازمان توليدي (مطالعه موردي،شركت شكوه بناب) مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد رفيعه طبيبي ۱۵۰۴۹۳۱۷۷
۹۶/۶/۱۵ دکتر علي حاجي آقا بزرگي اميري ارائه رويكردي براي ارزيابي عملكرد كاركنان يك سازمان خدماتي با استفاده از تكنيك تصميم گيري چند معياره (مطالعه موردي) مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد طناز سيدمحمدقوامي ۱۵۰۴۹۳۱۶۵
۹۶/۶/۱۴ دکتر سعيد زنگنه شهركي
دکتر احمد پوراحمد
ارايه راهكارهايي جهت نوسازي بافت فرسوده با تاكيد بر سرمايه اجتماعي نمونه موردي ناحيه يك منطقه 14 جغرافيا و برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد اسمر محمدي نژاد ۱۵۰۲۹۲۷۶۹
۹۶/۶/۱۴ دکتر مجيد نعمتي
دکتر شيوا كيوان پناه
الگوي پردازش خواندن متون درون شاكله با محتواي فرهنگي آشنا / ناآشنا با استفاده از دستگاه ردياب چشمي در فراگيران زبان انگليسي آموزش زبان انگليسي دکتري عليرضا اتش پنجه ۱۵۰۳۹۲۳۴۴
۹۶/۶/۱۴ دکتر رضا بندريان
دکتر مهدي محمدي
تبيين مؤلفه ها و عوامل مؤثر بر رقابت پذيري در شركت هاي مهندسي و مهندسين مشاور ايران در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي مديريت صنعتي - توليد کارشناسي ارشد سيدمحمدحسين جزايري موسوي ۱۵۰۲۹۴۲۳۲
۹۶/۶/۱۳ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مسعود كيماسي
بررسي عوامل موثر بر مرجوعي كالادربازارهاي اينترنتي(مطالعه موردي:سايتهاي فروش لوازم الكترونيك) مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي کارشناسي ارشد كبري عزيزي راد ۱۵۰۲۹۴۵۰۰
۹۶/۶/۱۳ دکتر مسعود كيماسي
دکتر عليرضا اصلاني
بررسي عوامل موثربر ترجيجات مشتريان در خريد محصولات ارگانيك كشاورزي مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد شروين تاجديني ۱۵۰۲۹۴۲۰۷
۹۶/۶/۱۱ دکتر عليرضا بديعي
دکتر محمدرضا گنجعلي
دکتر احمد اميري
تركيبات نانومتخلخل مغناطيسي: سنتز، شناسايي و اصلاح سطح با ارگانوسيلان‌ها شيمي گرايش نانو شيمي دکتري حسين وجودي ۱۵۰۱۹۲۰۱۰
۹۶/۶/۷ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
تحليل راهبردي فنّي‌اقتصادي بهره‌برداري از فناوري‌هاي جلبك جهت توليد سوخت زيست‌توده در كشور مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد محمد محمدي ۱۵۰۲۹۳۳۲۷
۹۶/۶/۶ دکتر حسن دارابي
دکتر هما ايراني بهبهاني
باز طراحي منظر روستايي با رويكرد اكودهكده نمونه موردي :ايگل مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد محمدرضا اطمينان مهر ۱۵۰۴۹۴۰۲۹
۹۶/۶/۵ دکتر امين دهقان قهفرخي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
بررسي وضعيت مديريت انرژي در اماكن ورزشي سرپوشيده ي دانشگاه هاي دولتي شهر تهران براساس مقررات ملي ساختمان مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي کارشناسي ارشد ثنا همداني ۱۵۰۲۹۴۷۷۸
۹۶/۶/۴ دکتر حسن دارابي
دکتر علي دريا بيگي زند
طراحي محيط و منظر كارخانه سيمان گلستان مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد سعيد طيورپرواز ۱۵۰۴۹۴۱۶۳
۹۶/۵/۲۹ دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر سعيد باجلان
انتقال نوسان و اثر متقابل بازارهاي سهام، ارز و طلا در ايران مديريت - مديريت مالي دکتري سيدعلي سيدخسروشاهي ۱۵۰۲۹۱۳۸۲
۹۶/۵/۲۳ دکتر محسن صادقي
دکتر رحيم پيلوار
حمايت حقوقي از گياهان دارويي در ايران حقوق مالكيت فكري کارشناسي ارشد مليكا خليل اللهي ۱۵۰۳۹۴۱۰۹
۹۶/۵/۱۶ دکتر عليرضا محسني تبريزي
دکتر هوشنگ نايبي
دکتر يونس نوربخش
دکتر عبدالحسين كلانتري
تبيين جامعه‌شناختي رابطه دينداري و فرهنگ سياسي در ايران علوم اجتماعي - جامعه شناسي دکتري مهدي ميرزايي ۱۵۰۲۹۱۴۱۰
۹۶/۵/۱۶ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر مجيد نعمتي
بررسي تاثير تكرار بر فراگيري لغت خردسالان آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد ندا قوام بايگي ۱۵۰۳۹۳۱۹۳
۹۶/۵/۹ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
اندازه گيري كارايي بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالي شركت ها مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات کارشناسي ارشد مينا خيرخواه ۱۵۰۲۹۴۳۱۲
۹۶/۵/۹ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر منوچهر انصاري
عوامل مؤثر بر نشاط سازماني در محيط كار سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد اروين رحمانزاده ۱۵۰۲۹۴۳۴۱
۹۶/۵/۲ دکتر منوچهر انصاري
دکتر فرشته امين
بررسي تأثير عوامل استراتژيك بر توسعه محصول جديد (مورد مطالعه: شركت ماشين سازي ايران تكنيك) مديريت اجرايي کارشناسي ارشد عليرضا هاديان رسناني ۱۵۰۲۹۳۳۸۶
۹۶/۵/۲ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر منوچهر انصاري
بررسي مدل كسب و كار به منظور توسعه نوآوري فناورانه با رويكرد تفكر استراتژيك مديريت اجرايي کارشناسي ارشد سيدمحمد واحدي ۱۵۰۲۹۴۷۶۰
۹۶/۵/۲ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي نقش و تاثير اقليم در بافت و سيماي مساكن اقليم معتدل و مرطوب و طراحي بخشي از شهر رشت براساس آن(نمونه موردي ساغري سازان رشت ) طراحي شهري کارشناسي ارشد سيده مونا شعاعي معافي ۱۵۰۵۹۳۰۹۹
۹۶/۴/۲۸ دکتر رحمن سوري
دکتر سيروس چوبينه
دکتر علي اكبرنژاد قره لو
مقايسه اثرات 8 هفته تمرينات استقامتي و تناوبي شديد بر بيان ژن فاكتورهاي درگير در انتقال معكوس كلسترول و ملكول هاي گيرنده كبدي (LXR) در موش هاي رت نژاد ويستار تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي دکتري بهمن حسنوند ۱۵۰۲۹۲۳۷۰
۹۶/۴/۲۷ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر كامران باقري لنكراني
طراحي مدل مسير شغلي دوگانه ويژه پرستاران مديريت - مديريت منابع انساني دکتري نرجس السادات نسبي ۱۵۰۲۹۲۹۱۶
۹۶/۴/۲۶ دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
دکتر محمود باقري
مقايسه مقررات حاكم بر بازار فاركس و بازار سهام در حقوق مالي حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد اميد مقدسي فر ۱۵۰۳۹۲۲۸۸
۹۶/۴/۲۶ دکتر احمد كهرباييان تحليل اگزرژي درپمپ حرارتي باتاكيد بر مبدل حرارتي مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد حسن مرسلي ۱۵۰۴۹۳۱۸۸
۹۶/۴/۱۹ دکتر مهدي محمدي
دکتر نيما گروسي مختارزاده
شناسايي سطح استراتژي همكاري با رقيب و بررسي مقدار تاثير آن در فعاليت هاي نوآورانه شركتها مديريت صنعتي - توليد کارشناسي ارشد محمدحسن نوري همداني ۱۵۰۲۹۴۷۵۶
۹۶/۴/۱۸ دکتر حسين بوبرشاد
دکتر هادي زارع
بررسي و ارزيابي پروتكل پشته براي ارتباطات ماشين به ماشين مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد وحيد احساني ارا ۱۵۰۴۹۲۱۹۹
۹۶/۴/۱۴ دکتر عيسي حجت الگوي طراحي مسكن در سكونت گاه هاي حاشيه اي ( نمونه موردي محله خضر همدان) مهندسي معماري کارشناسي ارشد الهام امامي ۱۵۰۵۹۴۰۱۱
۹۶/۴/۱۴ دکتر اميرسعيد محمودي طراحي مركز تسلاي ذهن مهندسي معماري کارشناسي ارشد شهرزاد احدپورخانقاه ۱۵۰۵۹۳۰۰۲
۹۶/۴/۱۳ دکتر رسول حمايت طلب
دکتر محمود شيخ
دکتر الهه عرب عامري
تاثير بازخورد مقايسه اي-اجتماعي و خود- مقايسه اي بر اكتساب و تحكيم يك مهارت ادراكي-حركتي رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ دکتري علي اظهري ۱۵۰۲۹۲۸۱۳
۹۶/۴/۱۳ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
شناسايي و تحليل قابليت هاي موثر در كسب مزيت رقابتي كانال هاي توزيع مواد غذايي: مورد مطالعه شركت توزيع وپخش مانا مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد مريم قلمكاري ۱۵۰۲۹۳۵۶۵
۹۶/۴/۱۳ دکتر احمدعلي فرزين هتل هيلتون تهران مهندسي معماري کارشناسي ارشد صبا اكبرزاده قرباني ۱۵۰۵۹۳۰۶۳
۹۶/۴/۱۳ دکتر سعيد حقير طراحي مسجد ايراني به سبك پست مدرن مهندسي معماري کارشناسي ارشد محسن بزنجاني ۱۵۰۵۹۴۰۱۷
۹۶/۴/۱۳ دکتر سعيد حقير ارتقاء سطح كيفي زندگي در طراحي خانه اي همساز با معماري پايدار)طراحي يك برج مسكوني( مهندسي معماري کارشناسي ارشد هاله بابك نيا ۱۵۰۵۹۴۰۱۴
۹۶/۴/۱۲ دکتر مصطفي اسدالهي
دکتر حسن بلخاري قهي
روند شكل‌گيري ايده در طراحي نشانه‌هاي تجاري با تأكيد بر تحليل آثار پل رند طراح آمريكايي ارتباط تصويري کارشناسي ارشد نسترن خوش خواهش ۱۵۰۵۹۳۰۲۶
۹۶/۴/۱۲ دکتر رحمت اله فرهودي
دکتر احمد پوراحمد
دکتر حسين حاتمي نژاد
الگوي تامين مسكن گروههاي كم درآمد در شهرهاي با رشد شتابان (مطالعه موردي : شهر كرج) جغرافيا و برنامه ريزي شهري دکتري سميه زياري ۱۵۰۲۹۲۸۱۹
۹۶/۴/۱۲ دکتر مهدي شهبازي
دکتر الهه عرب عامري
دکتر شهزاد طهماسبي بروجني
تاثير تمرين هوازي و شناختي بر توجه و حافظه جانبازان مبتلا به اختلال و فشار رواني پس از ضربه رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ دکتري مطهره مصلحي ۱۵۰۲۹۲۸۳۰
۹۶/۴/۱۲ دکتر منصور مومني
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
كاربرد تئوريهاي صف در بهبود زمان انتظار مشتريان بخش فروش كال سنتر مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات کارشناسي ارشد مهين ماوايي والقان ۱۵۰۲۹۴۶۲۲
۹۶/۴/۱۱ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر عباسعلي حاجي كريمي
دکتر آرين قلي پور
طراحي مدل انطباق پذيري مسير شغلي كاركنان با تاكيد بر موفقيت كارراهه در شركت پتروشيمي شازند مديريت - مديريت منابع انساني دکتري فاطمه كريمي جعفري ۱۵۰۲۹۲۸۶۲
۹۶/۳/۳۱ دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر حسين صفري
"ارائه چارچوبي يكپارچه براي بهبود عملكرد مبتني بر سيستم‌هاي مديريت كيفيت (TQM، TPM، SPC)، و مديريت توليد (JiT، LM)- مورد مطالعه: صنعت گاز" مديريت - مديريت توليد و عمليات دکتري مهدي اجلي ۱۵۰۲۹۱۴۵۵
۹۶/۳/۳۱ دکتر مجتبي اميري
دکتر رحمت اله قلي پورسوته
دکتر منصور معظمي
طراحي مدل درگيرسازي ذينفعان در خط مشي گذاري عمومي مورد مطالعه صنعت نفت ايران مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي دکتري زهرا گل دار ۱۵۰۲۹۲۹۵۳
۹۶/۳/۲۸ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر محمد سلطاني فر
دکتر نعمت اله فاضلي
تبيين چالش هاي ناشي از تروريسم رسانه اي در شبكه هاي اجتماعي و ارايه مدل مناسب براي رويارويي با آنها مديريت - مديريت رسانه اي دکتري حجت اله عباسي ۱۵۰۲۹۲۳۹۵
۹۶/۳/۲۷ دکتر محمود شيخ
دکتر رسول حمايت طلب
دکتر داود حومينيان شريف آبادي
ويژگي‌هاي توانايي‌ شناختي، تنظيم عواطف و احساسات و توانايي ادراك ديداري حركت در شرايط محيطي نويزدار در كودكان داراي نقص توجه رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ دکتري سمانه ايماني پور ۱۵۰۲۹۲۸۱۴
۹۶/۳/۲۴ دکتر بيژن عباسي راهكار هاي پاسداري از منابع طبيعي در حقوق اداري ايران حقوق عمومي کارشناسي ارشد پرويز ابويي مهريزي ۱۵۰۳۹۲۱۸۰
۹۶/۳/۲۲ دکتر مهدي شهبازي
دکتر ناصر نقدي
دکتر فضل اله باقرزاده
تاثير تمرين اجباري و تزريق گابا در ناحيه نئواسترياتوم بر يادگيري، حافظه فضايي و اختلال حركتي موش هاي صحرايي فلج مغزي شده رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ دکتري شقايق مدبري ۱۵۰۲۹۱۴۰۸
۹۶/۳/۱۶ دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
طراحي مدل حكمراني در فدراسيون هاي ورزشي تربيت بدني و علوم ورزشي - برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري قاسم مهرابي ۱۵۰۲۹۲۹۱۴
۹۶/۳/۱۰ دکتر حسين پيرنجم الدين
دکتر سيدمحمد مرندي
جهان هاي ممكن در برگزيده ي نمايشنامه هاي سام شپارد: مطالعه اي مبتني بر بوطيقاي شناختي زبان و ادبيات انگليسي دکتري اميد اماني ۱۵۰۳۹۲۱۴۹
۹۶/۳/۱۰ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر سيروس اميري
گمشده در هويت تراملي زبان و ادبيات انگليسي دکتري سيد رضا ابراهيمي ۱۵۰۳۹۱۱۰۸
۹۶/۳/۹ دکتر محمدحسين عليزاده
دکتر اميرحسين براتي
تأثير برنامه جامع گرم كردن فيفا +11 داوران بر ميزان بروز آسيب و عملكرد جسماني داوران فوتبال ايران تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دکتري كامران جوهري ۱۵۰۲۹۱۳۶۲
۹۶/۳/۸ دکتر محسن صادقي
دکتر سيدمحمد طباطبايي نژاد
قانون حاكم بر قراردادهاي تجارتي بين المللي در اصول كنفرانس لاهه (۲۰۱۵) و مطالعه تطبيقي آن حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد شراره دستمالچي ۱۵۰۳۹۳۰۶۶
۹۶/۳/۸ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
امكان سنجي پياده سازي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC)در صندوق هاي بازنشستگي حسابداري کارشناسي ارشد سمانه علي زاده ۱۵۰۲۹۳۵۵۰
۹۶/۳/۷ دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر ابراهيم عليدوست
مدل پيش بيني كننده رفتار شهروندي سازماني معلمان تربيت بدني شهر تهران بر اساس رضايت شغلي، تعهد و عدالت سازماني برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري سيد يحيي ميرمعيني ۱۵۰۲۹۲۹۵۴
۹۶/۳/۳ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر محمودرضا قربان صباغ
گفتمان زنانه: تحليل سبك شناختي گفتگو در رمان هاي «اِما» (جين آستين)، «شِرلي» (شارلوت برونته)، «شمال و جنوب» (اليزابت گاسكل) و «دور از اجتماع خشمگين» (توماس هاردي) زبان و ادبيات انگليسي دکتري سارا خزاعي ۱۵۰۳۹۲۳۸۱
۹۶/۳/۳ دکتر عليرضا عباسي
دکتر سيدمهدي قافله باشي
دکتر مجيد دفتري
دکتر مجيد غضنفرپور
مطالعه كمپلكس‌هاي حاصل از مشتقات ايندن بر روي پايه تركيبات نانو متخلخل و كاربرد آن در پليمريزاسيون α-الفين‌ها شيمي كاربردي - پليمر دکتري فاطمه شهسواري ۱۵۰۱۹۱۰۰۶
۹۶/۲/۳۱ دکتر حامد وارث
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي تاثير استراتژي هاي پيام بر دنبال كردن كسب و كار توسط مشتريان بالقوه ي كاربر شبكه هاي اجتماعي در ايران(مطالعه موردي : صنعت مواد غذايي و نوشيدني سالم) مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد محمدحسن پوستي ۱۵۰۲۹۲۰۵۹
۹۶/۲/۳۱ دکتر مسعود كيماسي
دکتر منوچهر انصاري
بررسي نگرش‌هاي افراد نسبت به تبليغات غيرمعمول و اثر آن بر تمايل به خريد كفش مديريت اجرايي کارشناسي ارشد حميد سوري ۱۵۰۲۹۴۴۰۹
۹۶/۲/۱۸ دکتر عباس منوريان
دکتر عباس نرگسيان
دکتر ناصر عسگري
ارايه مدل پاسخگويي در سازمان‌هاي دولتي جمهوري اسلامي ايران مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي دکتري مهرداد غلامي ۱۵۰۲۹۱۳۹۷
۹۶/۲/۱۳ دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر سيدمرتضي موسويان
طراحي مدل سياستگذاري خبري روزنامه هاي ورزشي با هدف ترويج ورزش همگاني مديريت - مديريت رسانه اي دکتري مهدي فولادي ۱۵۰۲۹۲۹۰۳
۹۶/۲/۹ دکتر كرامت اله زياري
دکتر احمد پوراحمد
دکتر حسين حاتمي نژاد
تدوين الگوي شكوفايي شهري (مطالعه موردي شهر قزوين) جغرافيا و برنامه ريزي شهري دکتري مريم نخستين احمدي ۱۵۰۲۹۲۸۳۳
۹۶/۱/۳۱ دکتر رضا طجرلو
دکتر محمدجواد رضايي زاده برواتي
دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
بررسي تطبيقي اصول مربوط به ارتقاء سلامت در معاملات دولتي در نظام حقوقي ايران و سازمان همكاري و توسعه اقتصادي(OECD) حقوق عمومي دکتري بهزاد قرباني درآباد ۱۵۰۳۹۲۳۸۹
۹۶/۱/۲۹ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي عوامل موثر بر نگرش و تمايل به خريد كالاي مد لوكس در مصرف كنندگان ايراني مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد سجاد فرشيان فرشچي ۱۵۰۲۹۲۲۲۴
۹۶/۱/۲۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر نيما گروسي مختارزاده
ارائه رويكرد جديد دسته‏بندي اقلام خريد بر مبناي مدل كرالجيك با استفاده از تكنيك AHP به منظور تدوين استراتژيهاي تامين كالا در پروژه هاي نفت و گاز مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد كامران ضرابي ۱۵۰۲۹۲۵۸۱
۹۵/۱۲/۲۵ دکتر بيژن عباسي
دکتر فيروز اصلاني
دکتر ابراهيم موسي زاده
بررسي تحليلي آراي فقهاي شوراي نگهبان در نظارت بر مقررات دولتي حقوق عمومي دکتري سيد مجتبي حسيني الموسوي ۱۵۰۳۹۱۱۱۹
۹۵/۱۲/۱۹ دکتر مهران فاطمي نيا طراحي هويت محصول بر اساس هويت سازماني- مطالعه موردي: شركت كفش خوب طراحي صنعتي کارشناسي ارشد ابوالفضل اسدي بالسين شريف ابادي ۱۵۰۵۹۳۰۰۶
۹۵/۱۲/۱۹ دکتر مهران فاطمي نيا نقش نمونه سازي سريع در توسعه ي محصول (مطالعه ي موردي چاپگر سه بعدي FDM) طراحي صنعتي کارشناسي ارشد امير والا كوهپايه ۱۵۰۵۹۲۲۲۷
۹۵/۱۲/۱۵ دکتر نسرين مقدم طراحي بسته بندي فيروزه كوبي اصفهان براي گردشگران طراحي صنعتي کارشناسي ارشد سعيده خسروي ۱۵۰۵۹۳۱۲۴
۹۵/۱۲/۱۸ دکتر مريم خليلي
دکتر وحيد چوپانكاره
طراحي عناصر ورودي موزه ي ايران باستان طراحي صنعتي کارشناسي ارشد سعيده سادات حسيني ۱۵۰۵۹۳۱۲۳
۹۵/۱۲/۱۵ دکتر مريم خليلي
دکتر منوچهر مرادي
طراحي سامانه اجتماعي- فني مديريت آبهاي زيرزميني با استفاده از كنتور هوشمند آب و برق طراحي صنعتي کارشناسي ارشد سيدمهدي سادات منصوري ۱۵۰۵۹۳۰۳۳
۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي بهينه‌سازي فرآيند جوشكاري ايمپلر كمپرسور باهدف كاهش اعوجاج با استفاده از روش اجزاي محدود مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد سميه حسني ۱۵۰۴۹۲۲۳۵
۹۵/۱۲/۱۵ دکتر حسين نواده توپچي حقوق بشر وچالش هاي هزاره سوم (مطالعه موردي:آب سالم براي همه) حقوق بين الملل کارشناسي ارشد الناز شيرزاده ۱۵۰۳۹۳۱۷۲
۹۵/۱۲/۱۵ دکتر حسين نواده توپچي تاثير حقوق بشر بر توانمندسازي زنان باتاكيد برنسل دوم حقوق بشر حقوق بين الملل کارشناسي ارشد زهرا اشراقي نيا ۱۵۰۳۹۳۱۳۰
۹۵/۱۲/۱۵ دکتر نجادعلي الماسي
دکتر محسن صادقي
اقسام قراردادهاي آتي و قواعد مشترك آنها حقوق خصوصي کارشناسي ارشد عليرضا صنيعي منش ۱۵۰۳۹۳۱۷۵
۹۵/۱۲/۱۵ دکتر حسن باديني
دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
نقش قراردادهاي استاندارد (نمونه ) درحقوق تجارت بين الملل حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد وحيده بخشي ۱۵۰۳۹۳۱۳۶
۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن ايزانلو
دکتر محمود كاظمي
جبران زيان افت قيمت ناشي از تصادفات حقوق خصوصي کارشناسي ارشد محمدباقر گلواري ۱۵۰۳۹۳۲۰۰
۹۵/۱۲/۱۵ دکتر صداقت جباري كلخوران پروژه نظري: پژوهشي در فرم هاي بصري منتخبي از مهر هاي هخامنشي، پروژه عملي: طراحي مجموعه اي پوستر فرهنگي با استفاده از مطالعات بخش نظري ارتباط تصويري کارشناسي ارشد سپيده سري ۱۵۰۵۹۳۰۹۵
۹۵/۱۲/۱۴ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر رحمن سوري
دکتر سيروس چوبينه
تاثير تركيب تمرين هوازي و مكمل گيري آويشن بر بيان ژن PGC-1α و T fam در رت هاي بالغ تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي دکتري ارزو عادلي فر ۱۵۰۲۹۲۳۹۴
۹۵/۱۲/۱۴ دکتر سعيد حبيبا
دکتر محسن صادقي
حمايت از علائم تجارتي در فضاي تبادل اطلاعات حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد روناك روشني ۱۵۰۳۹۲۰۵۹
۹۵/۱۲/۱۴ دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
دکتر زهرا شاكري
نقض حقوق مالي مؤلف در حقوق ايران و آمريكا حقوق خصوصي کارشناسي ارشد علي محققي ۱۵۰۳۹۳۱۱۰
۹۵/۱۲/۱۱ دکتر نويد مستوفي
دکتر سيد نظام‌الدين حسيني
دکتر مريم خاتمي
بررسي فرآيند توده‌شدن آنتي‌ژن سطحي هپاتيت ب به كمك روش‌هاي تجربي: امكان‌سنجي برگشت‌پذيري تجمّع توده‌ها مهندسي شيمي گرايش داروسازي کارشناسي ارشد نازنين فتح اللهي ۱۵۰۴۹۲۳۳۲
۹۵/۱۲/۱۱ دکتر سيد باقر ميرعباسي بررسي اثرات حقوقي تحريم ها ي فرا منشوري برصنعت نفت ايران باتكيه برتكنولوژي و فن آوري در صئايع بالادست نفت حقوق بين الملل کارشناسي ارشد ارزو الله بخشي هفشجاني ۱۵۰۳۹۳۰۴۳
۹۵/۱۲/۱۱ دکتر محمود كاظمي
دکتر حسن باديني
مسئوليت مدني ناشي از عيب قطعات خودرو با تأكيد بر رويه قضايي حقوق خصوصي کارشناسي ارشد محمدرضا عباسي ۱۵۰۳۹۳۰۹۳
۹۵/۱۲/۱۰ دکتر نيما مختارزاده
دکتر محسن نظري
• تبيين عوامل موثر بر توسعه مزيت والديني (مادري) در شركت هاي مادر پروژه محور (كاربردي از مطالعه چند موردي Multiple Case Study ) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد محمد كنعان ۱۵۰۲۹۲۶۲۶
۹۵/۱۲/۱۰ دکتر حسين شكوهمند بررسي عددي اثر زاويه حمله روي انتقال حرارت افزايشي در صفحه ديمپل دار مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد علي معدني ۱۵۰۴۹۳۱۰۷
۹۵/۱۲/۱۰ دکتر احمد سعيدنيا بازآفريني فضاهاي شهري بخش مركزي-تاريخي شهر(بارويكردارزش گرا). نمونه موردي:مركزشهرشيراز) طراحي شهري کارشناسي ارشد نگار فروتن ۱۵۰۵۹۳۱۰۶
۹۵/۱۲/۱۰ دکتر مهدي شهبازي
دکتر محمود شيخ
دکتر فضل اله باقرزاده
دکتر الهه عرب عامري
تاثير دو مدل آموزش سنتي و بازي تاكتيكي بر هماهنگي چشم-دست و يادگيري حركت پاي بدمينتون بازان مبتدي با هماهنگي بالا و پايين رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ دکتري زهره كامياب ۱۵۰۲۹۱۳۹۹
۹۵/۱۲/۹ دکتر آرين قلي پور
دکتر غلامرضا خاكي
دکتر محمد ابويي اردكان
توسعه چارچوب اقدامات هنري به منظور تأثيرگذاري بر نگرش كاركنان در راستاي جاري‌سازي فرهنگ سازماني گروه مپنا مديريت - مديريت منابع انساني دکتري افشين دبيري ۱۵۰۲۹۲۸۴۷
۹۵/۱۲/۹ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي رابطه بين خوش بيني مديريت با هموار سازي سود و خطاي پيش بيني سود با توجه به اندازه شركت حسابداري کارشناسي ارشد فريده هادي ۱۵۰۲۹۲۳۴۶
۹۵/۱۲/۹ دکتر محمد مهدي ساقيان مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي باتاكيدبررويه قضائي ايران حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد محمدجواد پيران ۱۵۰۳۹۳۱۴۳
۹۵/۱۲/۹ دکتر نيما مختارزاده
دکتر محمدرضا رسايي
تدوين استراتژي تكنولوژي هاي بهره برداري ميدان نفتي آزادگان جنوبي: كاربردي از ماتريس جذابيت-توانمندي تكنولوژي مديريت اجرايي کارشناسي ارشد سارا محمدزاده ۱۵۰۲۹۳۵۹۰
۹۵/۱۲/۹ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر محمدرضا رسايي
ارزيابي و انتخاب تكنولوژي هاي حفاري:كاربردي از ماتريس جذابيت –توانمندي تكنولوژي در ميدان نفتي آزادگان جنوبي مديريت اجرايي کارشناسي ارشد سيدنويد مرعشي ۱۵۰۲۹۳۳۳۷
۹۵/۱۲/۷ دکتر حميدرضا پارسي تحليل كيفيت محيط‌هاي شهري در سكونتگاه‌هاي غيررسمي و تاثير الگوهاي فعاليتي ساكنين در آن و برنامه‌ريزي آن برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد نرجس شيخ الاسلام ۱۵۰۵۹۳۰۳۶
۹۵/۱۲/۷ دکتر عليرضا شاكري سنتز نانو موليبدن دي سولفيد و بررسي تاثير آن بر روي ويژگيهاي گريس علوم و فناوري نانو - نانو شيمي کارشناسي ارشد الهام گلپايي ۱۵۰۱۹۳۰۴۳
۹۵/۱۲/۴ دکتر اكرم نيرنيا
دکتر مجيد نعمتي
بررسي مقايسه اي ياد گيري زبان از طريق كتاب و نرم افزار هاي آموزشي از ديد زبان آموز و معلم آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد اسما ارباب اربابي ۱۵۰۳۹۳۰۳۵
۹۵/۱۲/۴ دکتر محمدرضا مثنوي
دکتر بهرام ملك محمدي
طراحي محيطي حساس به آب با تاكيد بر ارائه مدل مطلوب جمع آوري و استفاده ازآبهاي سطحي شهر كرج مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد زينب فلاحي آرزودار ۱۵۰۴۹۳۱۸۴
۹۵/۱۲/۳ دکتر سيده زهرا اجاق
دکتر سهيلا بورقاني فراهاني
تبيين رابطه بين ميزان استفاده از بازي هاي رايانه اي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان با تاكيد بر ميزان سواد رسانه اي والدين مديريت رسانه کارشناسي ارشد رامين حسن پورمير ۱۵۰۲۹۳۴۸۱
۹۵/۱۲/۳ دکتر حامد وارث
دکتر نيما گروسي مختارزاده
ارزيابي عملكرد پارك علم و فناوري دانشگاه تهران با استفاده از رويكرد كارت امتيازي متوازن (BSC) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد محمدعلي عليمراديان ۱۵۰۲۹۲۲۰۹
۹۵/۱۲/۲ دکتر احمد كهرباييان بررسي اگزرژي و بهينه سازي سيكل نيروگاه زمين گرمايي مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد يحيي بابايي ۱۵۰۴۹۳۰۲۸
۹۵/۱۲/۲ دکتر محمد يكرنگي حقوق قابل عدول و غير قابل عدول متهم در دادرسي كيفري در شرايط اضطراري با تاكيد بر اسناد بين المللي حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد ميلاد ادهم اصفهاني ۱۵۰۳۹۲۱۸۱
۹۵/۱۲/۱ دکتر رضا شكوهي زاده
دکتر اصغر عربيان
مطالعه تطبيقي اعتبار قرار داد پيش فروش ثبت نشده در حقوق ايران و فرانسه حقوق خصوصي کارشناسي ارشد حجت كيوان هاشمي ۱۵۰۳۹۲۲۷۴
۹۵/۱۲/۱ دکتر عليرضا آرايي جوشكاري فولاد stainless steel 316 به روش GMAW و بررسي پارامترهاي جوشكاري در تنش هاي باقيمانده و اثر آن بر تشديد خوردگي مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد عليرضا اسلامي ۱۵۰۴۹۳۱۲۹
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر سيد محمد منصور طباطبائي بهبهاني
دکتر منوچهر اكبري
دکتر عبدالرضا سيف
تصحيح انتقادي تذكره السلاطين محمود ميرزاي قاجار با مقدمه و تعليقات زبان و ادبيات فارسي دکتري محمد كماني ۱۵۰۳۹۲۱۶۵
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر اكرم نيرنيا
دکتر سيدمحمد علوي
بررسي تاثير بازيهاي ديجيتال سه بعدي بر ساختار نوشتاري در محيط يادگيري زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد سيده زهره كاظمي ۱۵۰۳۹۳۱۰۶
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر امين جعفري
دکتر محسن صادقي
اجراي ضوابط بين المللي بانكي در مديريت ريسك حقوقي و تطبيق حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد فاطمه اسلامي ۱۵۰۳۹۲۱۸۵
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر حامد وارث
روايتگري داستان دانشكده مديريت خوب براي آينده مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد احمد نعيمي ۱۵۰۲۹۲۶۸۵
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر مصطفي گودرزي
دکتر مصطفي اسدالهي
پژوهشي پيرامون عوامل موثر در توليد اينفوگرافيك (گرافيك اطلاع‌رسان) ارتباط تصويري کارشناسي ارشد شهرزاد بنان ۱۵۰۵۹۳۰۷۲
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر محسن حامدي بررسي تجربي حركت ميكرو ذرات مغناطيسي در ميكرو كانال تحت اثر ميدانهاي مغناطيسي مهندسي مكاترونيك کارشناسي ارشد حسن صالحي پورماسوله ۱۵۰۴۹۲۲۶۲
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر حنان عموزاد مهديرجي
ارائه مدلي به منظور موازنه زمان و هزينه پروژه‌ها در حالت عدم قطعيت مديريت صنعتي کارشناسي ارشد هدي اكوچكيان ۱۵۰۲۹۳۴۳۶
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
تاثير قيمتهاي پايين و تخفيف، بر ادراك مصرف كننده از كيفيت برند. از منظر اقدام انتخابي مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد محمدهادي مرادي هرندي ۱۵۰۲۹۳۳۳۴
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر مصطفي گودرزي
دکتر مصطفي اسدالهي
بررسي اهميت مفهومي رنگ در نشانه‌هاي تجاري ارتباط تصويري کارشناسي ارشد سيما ناعمي ۱۵۰۵۹۳۱۱۷
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر محسن نظري
دکتر طهمورث حسنقلي پور
ارزش ادراكي مشتري از ويژگي هاي ساختمان سبز و تاثير آن بر تمايل خريد مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد مارال نادرپوركوهي ۱۵۰۲۹۳۶۰۷
۹۵/۱۱/۲۷ دکتر حسن محسني
دکتر مجيد غمامي
بررسي قراردادهاي تجاري با توجه به الزامات زيست محيطي حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد لادن موسي بيك ۱۵۰۳۹۲۲۹۱
۹۵/۱۱/۲۷ دکتر سيده زهرا اجاق
دکتر سهيلا بورقاني فراهاني
تحليل نقش شبكه هاي اجتماعي مجازي بر كيفيت ذهني زندگي شهروندان ( مطالعه موردي : منطقه 6 تهران ) مديريت رسانه کارشناسي ارشد امين قاسمي فرع ۱۵۰۲۹۳۵۶۲
۹۵/۱۱/۲۷ دکتر صداقت جباري كلخوران پژوهشي در صفحه آرايي كليات سعدي دوره قاجار (منتخبي از ديوان هاي موجود در آرشيو كتابخانه ملي ايران) ارتباط تصويري کارشناسي ارشد مهسا جعفري ۱۵۰۵۹۳۰۸۰
۹۵/۱۱/۲۷ دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر منصور مومني
شناسايي وارزيابي ريسك هاي زنجيره تامين واولويت بندي استراتژي هاي مقابله با ان در صنعت فولاد مديريت صنعتي کارشناسي ارشد ساناز پيكاني ۱۵۰۲۹۳۴۶۰
۹۵/۱۱/۲۷ دکتر نجادعلي الماسي
دکتر عليرضا فروزنده پور
برسي آثارحقوقي ترك تابعيت در ايران حقوق خصوصي کارشناسي ارشد مجتبي قاسمي ۱۵۰۳۹۲۲۶۳
۹۵/۱۱/۲۷ دکتر سيدمحمد فدوي بررسي نقش تصويرسازي در طراحي پوسترهاي ايراني دهه ۵۰ ارتباط تصويري کارشناسي ارشد الهام زارعي ۱۵۰۵۹۳۰۹۲
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر قاسم مطلبي طراحي كوي مسكوني در بافت مياني شهر تهران: با رويكرد نظريه فرگشت مهندسي معماري کارشناسي ارشد پارسا عبداله زاده ۱۵۰۵۹۲۰۵۷
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
دکتر سيدنصراله ابراهيمي
بررسي رويه نهادهاي قضايي بين المللي در رابطه با تحريم نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران حقوق خصوصي کارشناسي ارشد حميده حاجي نوروزي ۱۵۰۳۹۲۲۱۰
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر محمود باقري
دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
مصاديق مسوليت محدود سهامداران در لايحه جديد قانون تجارت و قواعد مشترك حاكم بر ان حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد فرانك اسرافيلي ۱۵۰۳۹۲۱۸۳
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر عليرضا عيني فر پرديس هنرهاي نمايشي تبريز با جستاري بر پديدارشناسي حسي تجربه مكان-فضا مهندسي معماري کارشناسي ارشد مهدي ترابي ۱۵۰۵۹۳۰۷۷
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر امير مانيان
بررسي و شناسايي چالشها و الزامات مديريت از راه دور در پروژه هاي عمراني در صنعت ساختماني كشور مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد حسين سميعي ۱۵۰۲۹۲۵۵۲
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر رحمن سوري
دکتر فاطمه شب خيز
دکتر زهره مظاهري
تاثير فعاليت ورزشي استقامتي بر بيان ژن مايونكتين، آيريزين و Fndc5 عضلاني و مقاومت به انسولين پلاسماي رت هاي بالغ تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي دکتري الهام وسدي ۱۵۰۲۹۲۴۱۵
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر محمد مهدي ساقيان تغيير كاربري اراضي در حقوق كيفري ايران با تكيه بر مطالعه موردي شهرستان كرج حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد شيما مجيدي ۱۵۰۳۹۳۲۰۴
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر محمد مهدي ساقيان تحولات سياست كيفري تقنيني ايران در حوزه جرايم مالياتي حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد هدي ميردارمنصورپناهي ۱۵۰۳۹۳۲۱۴
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر علي محقر
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر جعفر حيدري
طراحي شبكه زنجيره تامين پايدار در شرايط اختلالات تصادفي تسهيلات و عدم قطعيت مديريت - مديريت توليد و عمليات دکتري حسين جنتي فر ۱۵۰۲۹۲۴۲۴
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر آرين قلي پور
دکتر علي اصغر پورعزت
ارايه راهكارهايي در جهت كاهش پيامدهاي منفي حاصل از كنترل احساس خشم در سازمان هاي خدماتي (مطالعه موردي: سازمان بهشت زهرا(س)) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد كيميا ميرزايي متين ۱۵۰۲۹۲۳۱۵
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر عباس منوريان
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر در اجراي موفق استراتژي، مورد مطالعه:بانك ملت مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد فرنوش حلوايي فرد ۱۵۰۲۹۲۰۹۳
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر احمد پوراحمد
دکتر حسين حاتمي نژاد
بررسي ابعاد تاب آوري شهري(مطالعه موردي شهر سنندج) جغرافيا و برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد ميلاد بيدار ۱۵۰۲۹۲۷۱۸
۹۵/۱۱/۲۵ دکتر حسين داورزني
دکتر احمد باقري
نماز مسافر در عصر غيبت حضرت امام زمان عليه السلام در فقه اماميه فقه و مباني حقوق اسلامي دکتري كيوان طلايي خو ۱۵۰۳۹۲۳۵۶
۹۵/۱۱/۲۵ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر حميد رضا يزداني
دکتر مريم خادمي
ارائه مدلي براي چگونگي تلفيق نرم افزارهاي اجتماعي در LMS ( مطالعه موردي: مركز آموزش هاي الكترونيكي دانشگاه تهران) مديريت - مديريت رسانه اي دکتري مريم حق شناس ۱۵۰۲۹۱۳۶۷
۹۵/۱۱/۲۵ دکتر اصغر عربيان
دکتر حسن باديني
مباني سلب حق حضانت در فقه وقانون جديد حمايت از خانواده حقوق خصوصي کارشناسي ارشد هومن سوداگري ۱۵۰۳۹۲۲۳۹
۹۵/۱۱/۲۵ دکتر حسنعلي لقايي باز طراحي و مناسب سازي كالبد شهر براي نيازهاي معلولين جسمي- حركتي (نمونه مورد مطالعه محله تجريش تهران) طراحي شهري کارشناسي ارشد بهين دخت صانعي مقدم ۱۵۰۵۹۳۰۳۸
۹۵/۱۱/۲۵ دکتر محمد يكرنگي مطالعه تطبيقي ادله اثبات جرايم تروريستي درحقوق ايران وآمريكا وكانادا حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد محمدرضا سليماني ۱۵۰۳۹۳۲۸۶
۹۵/۱۱/۲۵ دکتر امير مانيان
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي عوامل موثر بر آمادگي تجارت الكترونيك بين بنگاهي (مطالعه موردي بازار پوشاك) مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد مجتبي گودرزي ۱۵۰۲۹۳۳۱۸
۹۵/۱۱/۲۵ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
اظهار نظر حسابرس و پايداري سود حسابداري کارشناسي ارشد مهناز اسلام دوست كاربندي ۱۵۰۲۹۱۴۱۸
۹۵/۱۱/۲۴ دکتر مهدي تيموري شناسايي كور كدهاي فضا-زمان مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد مسعود رضايي ۱۵۰۴۹۲۰۷۳
۹۵/۱۱/۲۴ دکتر بيتا مشايخي
دکتر ساسان مهراني
شناخت رابطه حاكميت شركتي، مديريت سود و ارزشمداري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار حسابداري کارشناسي ارشد سپيده حيراني ۱۵۰۲۹۳۴۹۱
۹۵/۱۱/۲۳ دکتر علي ابراهيمي كردلر
دکتر نظام الدين رحيميان
به كارگيري سيستم بهايابي بر مبناي فاليت زمان گرا در صنعت هتل داري(مورد مطالعه هتل لاله يزد) حسابداري کارشناسي ارشد اميرحسين محمدكريمي يزدي ۱۵۰۲۹۳۳۲۴
۹۵/۱۱/۲۳ دکتر محمد حقيقي
دکتر كيومرث شريفي
عوامل موثر در مديريت برند (مورد مطالعه شركت هاي IT) مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد مصطفي ابراهيمي مقدم ۱۵۰۲۹۲۰۰۱
۹۵/۱۱/۲۰ دکتر رحمن سوري
دکتر سيروس چوبينه
دکتر علي اصغر رواسي
دکتر كاظم باعثي
اثر ۱۲ هفته تمرينات هوازي ، تناوبي و مقاومتي بر بيان ژن PTP۱B در عضله دوقلوي رت هاي ديابتي نوع ۲ تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي دکتري فردين سهرابي ۱۵۰۲۹۲۳۸۰
۹۵/۱۱/۲۰ دکتر محمود محمدطاهري آناليز و طراحي و شبيه سازي يك لنز روتمن با راندمان و خطاي فاز بهينه مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد مينا رحماني ۱۵۰۴۹۳۲۵۸
۹۵/۱۱/۱۹ دکتر حسين صفري
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر احمدعلي يزدان پناه
ارايه متدولوژي يكپارچه مديريت ريسك اَبَرپروژه‌هاي صنعت نفت، مطالعه موردي پروژه اوره و آمونياك شهداي مرودشت مديريت - مديريت توليد و عمليات دکتري علي بياتي خلوزيني ۱۵۰۲۹۱۳۵۹
۹۵/۱۱/۱۹ دکتر رضا طجرلو
دکتر محمود باقري
بررسي تطبيقي بازسازي شركت ها در نظام حقوق ورشكستگي ايران و انگلستان حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد نسترن شريفان ۱۵۰۳۹۳۱۶۸
۹۵/۱۱/۱۹ دکتر مهرداد استيري
دکتر حمزه رايج
بررسي تأثير بازارگرايي دروني بر رضايت شغلي كارمندان (مورد مطالعه: شركت ايرانسل) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد گلاره صالحي نيك ۱۵۰۲۹۲۱۸۹
۹۵/۱۱/۱۹ دکتر فرشاد نوريان راهبردهاي حفظ و ساماندهي باغات كن با رويكرد توسعه پايدار برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد عباس سميع ۱۵۰۵۹۱۰۵۵
۹۵/۱۱/۱۸ دکتر محمود مهدوي
دکتر شهلا معظمي
نظام مجازاتهاي افتراقي براي زنان با تاكيد بر جايگزنهاي حبس حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد مريم سلطانزاده ۱۵۰۳۹۳۱۶۵
۹۵/۱۱/۱۸ دکتر محمد يكرنگي رويكرد رويه قضايي ايران در زمينه شرايط تحقق شروع به جرم حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد ساره جورابراهميان ۱۵۰۳۹۳۲۶۵
۹۵/۱۱/۱۳ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر شيوا كيوان پناه
آناليز عملكرد تفاوت آيتم ها با رويكرد رش مدل در امتحان ورودي دانشگاه آموزش زبان انگليسي دکتري سوده بردبار ۱۵۰۳۹۱۱۱۶
۹۵/۱۱/۱۳ دکتر جعفر حيدري مدلسازي رياضي تكنيك‌هاي افزايش فروش و نقش آنها در هماهنگي زنجيره تامين مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد علي حيدرپوراشرفي ۱۵۰۴۹۳۲۴۹
۹۵/۱۱/۱۳ دکتر علي حاجي آقا بزرگي اميري
دکتر عباس كرامتي
ارزيابي تاثير مديريت ارتباط با مشتري بر عملكرد بخش بهداشت و درمان با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد مهشاد عرفاني ۱۵۰۴۹۳۰۷۶
۹۵/۱۱/۱۳ دکتر حسين نواده توپچي ريشه يابي حقوقي بحران تروريسم در آسياي جنوب غربي حقوق بين الملل کارشناسي ارشد مهناز كيوان بهاري ۱۵۰۳۹۳۱۹۸
۹۵/۱۱/۱۳ دکتر عليرضا شاكري
دکتر رضا حاجي آقايي
بهينه سازي روش سنتز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره نعناع فلفلي مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد سيدسينا اسلامي روشتي ۱۵۰۴۹۳۱۳۰
۹۵/۱۱/۱۳ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
تحليل استراتژيك امنيت بازرگاني دريايي در ايران به عنوان كريدور بازرگاني منطقه با استفاده از رويكرد سوات مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد مهدي ساجدي سابق ۱۵۰۲۹۳۲۰۷
۹۵/۱۱/۱۳ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ بررسي ارتباط استراتژي هاي تجاري بر ريزش قيمت سهام در شركت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد سيدمصطفي محقق ۱۵۰۲۹۳۵۸۹
۹۵/۱۱/۱۲ دکتر محمدرضا فراهاني به‌سازي ساختار سولنوئيد در شيرهاي نيوماتيكي به منظور افزايش نيروي عملكرد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد هما علي اكبريان ۱۵۰۴۹۳۰۷۷
۹۵/۱۱/۱۲ دکتر مجيد بني اسدي
دکتر علي اصغر عطايي
طراحي بهينه توپولوژي ميكروساختارهاي سه بعدي متناوب با خواص الاستيك مورد نظر با استفاده از روش سيمپ مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد عليرضا مشگي ۱۵۰۴۹۳۱۰۵
۹۵/۱۱/۱۱ دکتر حميد بهره‌مند
دکتر محمد يكرنگي
سياست كيفري تقنيني ايران در قبال جاسوسي رايانه اي حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد مسعود گودرزي ۱۵۰۳۹۲۲۷۷
۹۵/۱۱/۱۱ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر يونس شكرخواه
نقش رسانه هاي جديد در روزنامه نگاري ورزشي: مطالعه موردي خبرگزاري تماشاگر در ايران مديريت رسانه کارشناسي ارشد ميثم زمان ابادي ۱۵۰۲۹۳۵۱۶
۹۵/۱۱/۱۱ دکتر عليرضا آرايي بررسي جوش‌پذيري فولاد 316 به فولاد كربني ساده به روش GMAW (Gas Metal Arc Welding) با توجه به پارامتر‌هاي جنس سيم جوش و گاز محافظ مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد محمد شريفي زاده ۱۵۰۴۹۳۱۶۷
۹۵/۱۱/۱۰ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
پيش بيني نوسانات بازده قيمت طلا با رويكرد GARCH, IGARCHو FIGARCH مديريت مالي کارشناسي ارشد فرناز كاوياني ۱۵۰۲۹۳۵۷۱
۹۵/۱۱/۱۱ دکتر رضا تهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
پيش‌بيني شاخص سهام با استفاده ازسيستم هوشمند تركيبي (مطالعه موردي : بورس اوراق بهادار تهران) مديريت مالي کارشناسي ارشد طاهره طالبيان كرماني ۱۵۰۲۹۳۲۴۸
۹۵/۱۱/۱۰ دکتر اصغر عربيان
دکتر رضا شكوهي زاده
مطالعه فقهي در مباني عقلائي يا تعبدي عدم انتقال ضمان معاوضي پيش از قبض مبيع حقوق خصوصي کارشناسي ارشد وحيد نجاري ۱۵۰۳۹۲۱۳۳
۹۵/۱۱/۱۰ دکتر تورج تقي زاده
دکتر نسرين طباطبائي
مصاديق معاملات و تعهدات معارض با تاكيد بر رويه قضايي حقوق خصوصي کارشناسي ارشد سيدشهرام شريعت پناهي ۱۵۰۳۹۲۰۷۲
۹۵/۱۱/۱۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
بررسي نقش مؤلفه‌هاي آگاهي، تداعي‌گري و تصوير برند بر ارزش ويژة برند در صنعت بانكداري مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد ساره سعادتمند ۱۵۰۲۹۲۵۴۹
۹۵/۱۱/۱۰ دکتر اميرمسعود ربيعي حسگري طيف در شبكه هاي راديو شناختگر با كاربران تصادفي مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد نيلوفر هاشمزادفروزان ۱۵۰۴۹۳۲۰۵
۹۵/۱۱/۱۰ دکتر حسين شكوهمند بررسي عددي تاثير پره‌ها بر ذخيره سازي انرژي مواد تغيير فاز دهنده در مبدل هاي حرارتي مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد حسين نوبري ۱۵۰۴۹۳۱۲۲
۹۵/۱۱/۱۰ دکتر حسين داورزني
دکتر احمد باقري
"ظرفيتهاي راهبردي جهاني فقه مترقي اسلام با تاكيد بر فقه شيعي" فقه و مباني حقوق اسلامي دکتري صديقه حميدي ۱۵۰۳۹۱۱۵۳
۹۵/۱۱/۱۰ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي ارتباط اجتناب از زيان و مديريت سود اقلام واقعي در طي مراحل چرخه عمر در شركت-هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد فرزانه امين زاد ۱۵۰۲۹۲۴۵۶
۹۵/۱۱/۹ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر عباسعلي رستگار
توسعه و تبيين مدل برندينگ كارفرما در دانشگاه‌هاي دولتي ايران (مورد مطالعه: دانشگاه تهران) مديريت - مديريت منابع انساني دکتري جواد فقيهي پور ۱۵۰۲۹۲۹۰۲
۹۵/۱۱/۹ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر حسين صفري
ارائه مدل يكپارچه مديريت راهبردي نوآوري فناورانه براي شركت هاي ايراني فعال در حوزه فناوري اطلاعات مديريت تكنولوژي دکتري محمد احمدزاده قاسم آبادي ۱۵۰۲۹۱۳۵۱
۹۵/۱۱/۹ دکتر علي محقر
دکتر حسين صفري
دکتر عليرضا اميرتيموري
طراحي مدل رياضي تحليل پوششي داده هاي شبكه اي به منظور تخصيص بهينه منابع و اهداف به واحدهاي تصميم گيرنده مديريت - مديريت توليد و عمليات دکتري منصور صوفي ۱۵۰۲۹۱۳۹۱
۹۵/۱۱/۹ دکتر احمد سعيدنيا ساماندهي فضايي با استفاده از تحليل و ارزيابي چيدمان فضا طراحي شهري کارشناسي ارشد مهتا حيدري ۱۵۰۵۹۳۰۸۶
۹۵/۱۱/۹ دکتر احمد سعيدنيا طراحي منظر رود دره هاي درون شهري تهران با رويكرد توسعه پايدار مطالعه ي موردي رود دره ي گلابدره طراحي شهري کارشناسي ارشد الميرا زجاجي ۱۵۰۵۹۳۰۹۳
۹۵/۱۱/۹ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي رابطه بين «كيفيت رابطه» و «وفاداري مشتري» در فروشگاه آنلاين پوشاك مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد عماد ثالثي ۱۵۰۲۹۲۴۷۸
۹۵/۱۱/۹ دکتر عباس منوريان
دکتر مسعود كيماسي
شناسايي و بررسي اهميت عوامل موثر بر كسب مزيت رقابتي موسسات ارائه دهنده خدمات تفريحي-ورزشي (در شمال تهران) از ديدگاه شهروندان مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد مليكا توسل باقري ۱۵۰۲۹۳۱۳۶
۹۵/۱۱/۸ دکتر ابراهيم موسي زاده آسيب شناسي قانون حمايت از حقوق مصرف كننده حقوق عمومي کارشناسي ارشد محسن حسن الفت ۱۵۰۳۹۳۳۶۱
۹۵/۱۱/۶ دکتر اميرسعيد محمودي مجتمع تجاري فرهنگي با رويكرد ارتباط فضاي درون و بيرون مهندسي معماري کارشناسي ارشد اشرف بزرگمهر ۱۵۰۵۹۳۰۶۹
۹۵/۱۱/۶ دکتر حميدرضا انصاري معماري به مثابه امري هويت ساز و تاثير گذار بر محيط پيراموني (نمونه موردي: بخشي از منطقه ۲۲) مهندسي معماري کارشناسي ارشد محمدرضا خسروي ۱۵۰۵۹۳۰۲۴
۹۵/۱۱/۶ دکتر هستي چيت سازان بررسي تاثير راهبري شركتي در تعديل رابطه ي ميان ريسك هاي اعتباري و نقدينگي در بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد تينا تابش فر ۱۵۰۲۹۳۴۶۱
۹۵/۱۱/۵ دکتر محسن نظري
دکتر سيد رضا سيد جوادين
مطالعه و بررسي تصوير ذهني مشتريان بانك سامان از برند بانك سامان با به كارگيري مدل مولكول برند مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد پانته ا فرد ۱۵۰۲۹۲۲۲۳
۹۵/۱۱/۵ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
بررسي تأثير محيط فيزيكي بر خريد مجدد و سنجش ادراك مشتريان از كيفيت خدمات با استفاده از تبليغات شفاهي درصنعت بانكداري (مطالعه موردي: مشتريان بانك آينده شهر تهران) مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد بهارك اهتمامي ۱۵۰۲۹۲۴۵۸
۹۵/۱۱/۴ دکتر كتايون تقي زاده پايانه مسافربري دريايي در بندر انزلي با رويكرد پايدار مهندسي معماري کارشناسي ارشد مهراد ضرغام پناه ۱۵۰۵۹۳۰۴۱
۹۵/۱۱/۴ دکتر كتايون تقي زاده طراحي مركز تجاري با رويكرد پايدار مهندسي معماري کارشناسي ارشد شيرين نواب لاهيجاني ۱۵۰۵۹۳۰۵۶
۹۵/۱۱/۳ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي عوامل موثر بر اعتماد مشتريان به سرمايه گذاري در صتدوق هاي سرمايه گذاري مشترك مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد حسام ناصرعزيزي ۱۵۰۲۹۳۶۰۹
۹۵/۱۱/۲ دکتر رضا تهراني
دکتر عزت الله اصغري زاده
آزمون سطح ضعيف كارايي اطلاعاتي در زيربخش هاي بورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد دانيال استانه ۱۵۰۲۹۳۰۷۷
۹۵/۱۰/۲۹ دکتر محمود شاه آبادي ارائه ساختار بهبود يافته براي طبقه ورودي يك سيستم دو طرفه همزمان (Full-Duplex) مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم کارشناسي ارشد شرمان شكوهي ۱۵۰۴۹۳۲۷۲
۹۵/۱۰/۲۹ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي عوامل داخلي موثر بر سودآوري شعب بانك مهر اقتصاد حسابداري کارشناسي ارشد جواد تك روستا ۱۵۰۲۹۳۴۶۳
۹۵/۱۰/۲۹ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
شناخت رابطه تمركز مالكيت، كنترل خانوادگي و انتخاب حسابرس در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار حسابداري کارشناسي ارشد پريسا ادهمي قره شيران ۱۵۰۲۹۳۴۲۱
۹۵/۱۰/۲۸ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر سيد رضا سيد جوادين
ارزيابي رضايتمندي بيماران بستري جراحي شده از خدمات بيمارستان نيكان بر اساس مدل سروكوال مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد نازنين شمس فر ۱۵۰۲۹۳۵۲۸
۹۵/۱۰/۲۲ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر شهرام دلفاني
دکتر مريم كرمي
مقايسه تجربي عملكرد كلكتور خورشيدي جذب مستقيم و صفحه تخت با استفاده از نانوسيال الماس مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد بهرنگ اصغري شيرواني ۱۵۰۴۹۳۱۳۲
۹۵/۱۰/۲۲ دکتر ابراهيم موسي زاده
دکتر بيژن عباسي
دکتر رضا طجرلو
مسئوليت دولت ميزبان در قبال حقوق بنيادين زائران با تاكيد بر مراسم حج و عمره حقوق عمومي دکتري علي شاكري ۱۵۰۳۹۲۱۶۲
۹۵/۱۰/۲۲ دکتر محمدجواد رضائي زاده
دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
دکتر بيژن عباسي
تضمين حقوق مالكانه از منظر حقوق عمومي در جمهوري اسلامي ايران حقوق عمومي دکتري زين العابدين تقوي فردود ۱۵۰۳۹۲۱۵۲
۹۵/۱۰/۲۱ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
"شناسايي و الويت بندي موانع اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت، مورد مطالعه موردي:كاركنان ستاد اصلي مجموعه بنياد مستضعفان" مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد نازنين بهنام راد ۱۵۰۲۹۱۴۲۰
۹۵/۱۰/۲۱ دکتر امير خانلري
دکتر مسعود كيماسي
بررسي اثرات ترفيعات قيمتي بر ارزش ويژه برند در صنعت لوله و پروفيل فولادي (مطالعه موردي شركت گروه صنعتي سپاهان) مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد علي ضيايي اردستاني ۱۵۰۲۹۲۵۸۲
۹۵/۱۰/۲۱ دکتر محمد خبيري
دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر سيدنصراله سجادي
واكاوي بنيان هاي نظري ورزش كشور و ارائه الگوي خط مشي ورزش ملي, با رويكرد ورزش آموزشي تربيت بدني و علوم ورزشي - برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري مهتاب ناصح ۱۵۰۲۹۲۴۱۲
۹۵/۱۰/۱۸ دکتر كردي
دکتر ژيلا مقبولي
دکتر فاطمه شب خيز
تأثير هشت هفته تمرين تداومي آهسته و تناوبي شديد برآنزيم تلومراز و سيرتوئين 6 و آيريزين در سلول هاي تك هسته اي محيطي سرم خون افراد سالمند تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي دکتري فاطمه كيواني ۱۵۰۲۹۱۴۰۳
۹۵/۱۰/۱۴ دکتر روشنعلي شكاري
دکتر محسن ايزانلو
مسوليت مدني شهرداري نسبت به زيان شهروندان در حين اجراي طرح هاي عمراني حقوق خصوصي کارشناسي ارشد مرتضعلي عليمحمدي قوتانلو ۱۵۰۳۹۳۱۸۳
۹۵/۱۰/۴ دکتر مهدي شهبازي
دکتر محمود شيخ
دکتر ناصر نقدي
مقايسه اثر دو نوع تمرين اجباري و اختياري بر عملكردهاي شناختي، حركتي و نوروشيمي در رت هاي مبتلا به پاركينسون رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ دکتري فروزان رفيعي رضوان ۱۵۰۲۹۲۴۲۷
۹۵/۹/۲۲ دکتر محسن مهرآرا
دکتر قهرمان عبدلي
نقش عوامل اقتصادي و نهادي بر فساد در كشورهاي در حال توسعه علوم اقتصادي کارشناسي ارشد الهه تقي پوريوسفده ۱۵۰۲۹۳۱۳۴
۹۵/۹/۱ دکتر رضا طجرلو
دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
بررسي تطبيقي بازسازي وتصفيه در نظامهاي مالي ايران وآلمان حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد نيلوفر كاظمي رحيم ابادي ۱۵۰۳۹۳۱۹۵
۹۵/۸/۲۹ دکتر سعيد صفري
دکتر غلامرضا طالقاني
سنجش وارزيابي عملكرد بانك مسكن مبتني بر مدل BSC (روش ارزيابي عملكرد متوازن) از منظر مشتريان (مطالعه موردي شعب مديريت منطقه مركز تهران ) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد سوران بيدار ۱۵۰۲۹۲۴۶۶
۹۵/۸/۱۸ دکتر مهرزاد حميدي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
تدوين برنامه استراتژيك فدراسيون شطرنج جمهوري اسلامي ايران مديريت ورزشي کارشناسي ارشد سپيده محسن دوست ۱۵۰۲۹۳۵۸۸
۹۵/۷/۱۹ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر نيما گروسي مختارزاده
تدوين چهارچوب تاثيرات نظام نوآوري منطقه اي (RIS) بر شكل گيري و توسعه اتحادهاي استراتژيك مديريت تكنولوژي دکتري هادي زارعي ۱۵۰۲۹۱۳۷۵
۹۵/۷/۱۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر حامد وارث
برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي صنعت فولاد ايران به منظور حضور قدرتمند در بازارهاي منطقه خاورميانه: مطالعه موردي شركت فولاد غدير ني ريز مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد مصطفي منشي ۱۵۰۲۹۲۶۶۷
۹۵/۷/۱۳ دکتر مهرناز مولوي ساماندهي محله به منظور ارتقا پايداري زيست محيطي(نمونه مطالعاتي : محله قلهك تهران) طراحي شهري کارشناسي ارشد محمدمهدي مخبركيا ۱۵۰۵۹۱۰۶۵
۹۵/۷/۱۳ دکتر ساسان مهراني
دکتر آرش تحريري
مالياتي الكترونيكي و بهبود عملكرد نظام مالياتي كشور حسابداري کارشناسي ارشد فتح اله محمودي ۱۵۰۲۹۲۶۴۹
۹۵/۷/۱۳ دکتر عليرضا محسني تبريزي
دکتر محمود احمد پوردارياني
بررسي عوامل موثر بر توانمندسازي كارآفرينان مراكز درمان و بازتواني معتادان به منظور ارتقاء سطح كيفي كارآفريني در اين مراكز در شهر تهران كارآفريني گرايش كسب و كار جديد کارشناسي ارشد نفيسه افشارتربتي ۱۵۰۲۹۲۰۱۹
۹۵/۷/۱۳ دکتر احمد مومني راد بررسي تاثير پذيري حقوق ايران از حقوق بشر بين الملل با تأكيد بر حق آزادي و امنيت شخصي حقوق بين الملل کارشناسي ارشد فرهاد حميدي ۱۵۰۳۹۲۲۱۳
۹۵/۷/۱۳ دکتر محسن صادقي
دکتر عباس شيري
اصول سياست گذاري كيفري در قانون گذاري مالكيت فكري حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد نيوشا نصيرياني ۱۵۰۳۹۲۱۳۶
۹۵/۷/۱۳ دکتر حسن باديني
دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
مسئوليت مدني سهامداران شركتهاي تجاري نسبت به زيانديدگان غيرقراردادي حقوق خصوصي کارشناسي ارشد نيوشا حاجي سيدجوادي ۱۵۰۳۹۲۲۰۹
۹۵/۷/۱۳ دکتر محسن صادقي
دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
آثار حقوقي خاتمه قراردادهاي مشاركت مدني حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد مارال سنايي ۱۵۰۳۹۲۰۶۶
۹۵/۷/۱۳ دکتر بتول آهني
دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
مباني قانوني و فوائد جايگزيني بارنامه ي الكترونيكي در حمل و نقل دريايي در حقوق ايران حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد مهدي خوش مهر ۱۵۰۳۹۲۲۱۸
۹۵/۷/۱۳ دکتر حسن باديني
دکتر محمدرضا صادقي مقدم
بررسي مباني نظري ارث با تاكيد بر عدالت توزيعي حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد امير دزواريي ۱۵۰۳۹۲۲۱۹
۹۵/۷/۱۳ دکتر منوچهر طبيبيان طراحي شهري محدوده ي درياچه ي خليج فارس جهت ارتقاء سطح گردشگري با تاكيد بر اعتلاي كيفيت درياچه و كاربري هاي پيرامون طراحي شهري کارشناسي ارشد محيا شريف نيا ۱۵۰۵۹۲۱۳۲
۹۵/۷/۱۳ دکتر مهران فاطمي نيا
دکتر وحيد چوپانكاره
طراحي صندلي كودك با امكان سهولت تطبيق با صندلي خودرو طراحي صنعتي کارشناسي ارشد مليحه پاشائي ۱۵۰۵۹۲۲۱۸
۹۵/۷/۱۳ دکتر محمد صفري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
بررسي تطبيقي بمنظور شناسايي نقش احساسات پرسنل و شيوه رهبري مديران در انعطا‌ف‌پذيري آنها در شرايط بحراني سازمان‌ مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد سعيده حبيبي يوسفي ۱۵۰۲۹۳۴۷۸
۹۵/۷/۱۳ دکتر مريم خليلي
دکتر جمشيد امامي
دکتر مهران فاطمي نيا
طراحي خودروي شهري منعطف جهت اصلاح رفتارهاي ترافيكي طراحي صنعتي کارشناسي ارشد محسن نوروزي ۱۵۰۵۹۲۱۰۱
۹۵/۷/۱۳ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمدعلي شاه حسيني
تاثيرات ابهام مصرف كننده در ارجاع كالا مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد اميرحسين معيني ۱۵۰۲۹۱۳۲۱
۹۵/۷/۱۳ دکتر نجادعلي الماسي
دکتر بيژن عباسي
صلاحيت واعتبار رسيدگي كميسيون هاي ماده صد وفرآيند نحوه اعتراض به آراء صادره حقوق خصوصي کارشناسي ارشد اميرحسين ايزدپناهي ۱۵۰۳۹۳۱۳۴
۹۵/۷/۱۳ دکتر محمدرضا مثنوي
دکتر پرستو پريور
تدوين چارچوب طراحي زيرساخت هاي سبز شهري براي انطباق با تغييرات اقليمي بر اساس رويكرد تاب آوري نمونه موردي استان تهران منطقه 14 مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد سجاد ملكي ۱۵۰۴۹۳۱۰۹
۹۵/۷/۱۳ دکتر محمود مهدوي پيش گيري از بزهكار ي و بزهديدگي اطفال در فضاي سايبري حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد احمد عاليشاهي ۱۵۰۳۹۳۰۹۲
۹۵/۷/۱۳ دکتر مسعود شريعت پناهي طراحي و پياده سازي يك كنترلر عصبي براي جبران خطاي موقعيت دهي پنجه ربات موازي 3RRR مهندسي مكاترونيك کارشناسي ارشد معصومه مقيمي اسفنداباد ۱۵۰۴۹۲۱۵۹
۹۵/۷/۱۳ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي تاثير بكارگيري مديريت استعداد بر عملكرد سازماني (مورد مطالعه: شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در تهران و نايروبي) مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد سارا بيگلري ۱۵۰۲۹۳۴۵۴
۹۵/۷/۱۳ دکتر عليرضا آرايي
دکتر محمدرضا فراهاني
بهسازي اتصالات غير همجنس پليمرهاي گرمانرم به روش اصطكاكي اغتشاشي با استفاده از ذرات نانو مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد سيداميرداود علوي ۱۵۰۴۹۳۳۱۷
۹۵/۷/۱۳ دکتر محمد صفري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
ارائه چارچوبي مفهومي جهت تبيين رابطه ميان هوش هيجاني، سلامت رواني و عملكرد كاركنان؛ مورد مطالعه كاركنان شعب ارزي بانك تجارت تهران مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد مليحه قاسمي ۱۵۰۲۹۳۵۶۱
۹۵/۷/۱۳ دکتر علي اكبر ارجمندنيا
دکتر هادي بهرامي احسان
تاثير بهوشياري و گروه درماني خانواده محور بر كاهش ولع وتنظيم هيجان سوء مصرف كنندگان آمفتامين روانشناسي باليني کارشناسي ارشد صالح شريف نسب ۱۵۰۲۹۲۵۵۹
۹۵/۷/۱۳ دکتر عيسي حجت آموزشگاه تخصصي موسيقي در تهران مهندسي معماري کارشناسي ارشد ميترا مهرزاد ۱۵۰۵۹۳۰۵۴
۹۵/۷/۱۳ دکتر مسعود شريعت پناهي بهينه‌سازي شكلي براكت دسته‌موتور به منظور كاهش وزن به كمك تي‌اسپلاين‌ها مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد شايان حميديان ۱۵۰۴۹۲۲۳۸
۹۵/۷/۱۳ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر رضا تهراني
بررسي رابطه قيمت طلا و نفت و رشد اقتصادي مديريت مالي کارشناسي ارشد عليرضا ضياءالحق ۱۵۰۲۹۳۵۳۷
۹۵/۷/۱۳ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر مهرداد استيري
بررسي تاثير آموزش الكترونيكي بانك ملي ايران بر بهره وري كاركنان در بانكداري الكترونيك مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد محمدرضا آوخ لويه ۱۵۰۲۹۳۴۳۷
۹۵/۷/۱۳ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر مجيد نعمتي
تأثير دراز مدت تصحيح گرامري نوشتاري بر ساختارهاي دستوري فراگيران در سطوح و موقعيت هاي مختلف اقتصادي در جامعه آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد سميه نصيري خانشان ۱۵۰۳۹۲۲۹۹
۹۵/۷/۱۳ دکتر بيژن عباسي حدود اختيارات قوه مقننه در امر قانون گذاري در ايران وانگليس حقوق عمومي کارشناسي ارشد حسن كشتكاري ۱۵۰۳۹۲۲۶۹
۹۵/۷/۱۲ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
تحليل و تبيين شفافيت بودجه دولتي در ايران مديريت امور شهري کارشناسي ارشد علي لك علي ابادي ۱۵۰۲۹۳۹۲۹
۹۵/۷/۱۲ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
نقش واسطه اي هوش هيجاني دررابطه بين سبكهاي دلبستگي با رضايت زناشويي روانشناسي باليني کارشناسي ارشد محمدباقر صلواتي ۱۵۰۲۹۲۵۷۹
۹۵/۷/۱۲ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مطالعه تاثير استراتژي برند كارفرما بر حفظ نيروي كاركنان با نقش ميانجي‌گري رضايت شغلي (مطالعه موردي بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد نسيبه متاجي نيمور ۱۵۰۲۹۱۳۱۴
۹۵/۷/۱۲ دکتر امين جعفري
دکتر محمود باقري
مطابقت رويه هاي عملي بانك ها بامباني حقوق بانكداري اسلامي در قراردارهاي مشاركت با كارآفرينان حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد بهمن مقيمي ورزني ۱۵۰۳۹۲۲۸۹
۹۵/۷/۱۲ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
مدل سازي عددي و بررسي پارامتري سيستم خنك ساز ترموالاستيك در سيستم هاي تهويه مطبوع مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد احسان نظامي فر ۱۵۰۴۹۳۱۹۱
۹۵/۷/۱۲ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر آرش تحريري
سياست هاي نگهداشت نقدينگي حسابداري کارشناسي ارشد سيدمجتبي موسوي حصاري ۱۵۰۲۹۲۷۷۶
۹۵/۷/۱۲ دکتر مسعود شريعت پناهي طراحي بهينه و پياده سازي سيستم برداشت انرژي الكتريكي از حركت خودروها در سطح جاده مهندسي مكاترونيك کارشناسي ارشد علي مقدادي اصفهاني ۱۵۰۴۹۲۲۹۲
۹۵/۷/۱۲ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
عوامل موثر بر رفتار اجتناب از تبليغات در صنعت پوشاك ايران مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد شاداب شادمان ۱۵۰۲۹۳۲۱۸
۹۵/۷/۱۲ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
نقش تعديل كننده سبك هاي فرزند پروري والدين در رابطه بين سبك هاي دلبستگي و رضايت زناشويي فرزندان روانشناسي باليني کارشناسي ارشد مريم فتحي ۱۵۰۲۹۲۶۰۸
۹۵/۷/۱۲ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
نقش واسطه‌اي اهمال‌كاري در رابطه بين ابعاد كمال‌گرايي و مشكلات زناشويي روانشناسي باليني کارشناسي ارشد شيما رييسي ۱۵۰۲۹۲۱۴۵
۹۵/۷/۱۱ دکتر وحيد اصفهانيان شبيه‌سازي عددي پره‌هاي كمپرسور‏ جريان‎ ‎‎‎‏‎محوري جهت محاسبه دقيق افت فشار مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد ظفر اسماعيلي رزي ۱۵۰۴۹۲۰۱۲
۹۵/۷/۱۱ دکتر اشرف رحيميان
دکتر مجتبي اميري
نقش شهرداري تهران در قرار گرفتن شهر تهران در رده شهر هاي جهاني مديريت امور شهري کارشناسي ارشد منوچهر ذاكري نيك ۱۵۰۲۹۲۵۱۸
۹۵/۷/۱۱ دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر احمد پوراحمد
بررسي عوامل موثر بر ايجاد حاشيه نشيني كلان شهراهواز در دهه اخير جغرافيا و برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد حسين زيدوندي ۱۵۰۲۹۲۷۳۹
۹۵/۷/۱۱ دکتر حسن باديني
دکتر حسين صادقي
مدت متعارف در حقوق قراردادها حقوق خصوصي کارشناسي ارشد سميه صفرزاده ۱۵۰۳۹۲۲۴۹
۹۵/۷/۱۱ دکتر بهرنگ سجادي تاثير ميدان الكتروستاتيك بر پخش و نشست ذرات معلق مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد سيما اديمي ۱۵۰۴۹۳۰۱۳
۹۵/۷/۱۱ دکتر عباس ابراهيمي
دکتر سيدرضا سيدجوادين
بررسي ارتباط بين مهندسي عوامل انساني (ارگونومي) و بهره وري كاركنان بانك صادرات ايران (مطالعه موردي: بانك صادرات استان البرز) مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد عليرضا جمشيدي ۱۵۰۲۹۳۴۷۰
۹۵/۷/۱۱ دکتر محسن مهرآرا
دکتر قهرمان عبدلي
آزمون فرضيه كارايي برخي بازارهاي مالي علوم اقتصادي کارشناسي ارشد محمد صفوي ۱۵۰۲۹۳۲۴۵
۹۵/۷/۱۱ دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر احمد پوراحمد
پهنه بندي احتمال آبگرفتگي معابر شهري و ارتباط آن با عبورومرور وسايل نقليه، مطالعه موردي: شهر كرج جغرافيا و برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد سيد هادي لطفي ۱۵۰۲۹۲۷۶۶
۹۵/۷/۱۱ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر محسن مهرآرا
تاثير آزاد سازي سرمايه روي بهره وري نيروي كار علوم اقتصادي کارشناسي ارشد ليلا برخورداري ۱۵۰۲۹۳۶۳۳
۹۵/۷/۱۰ دکتر امير نجات شبيه سازي آئروالاستيك يك پره توربين بادي پره كامپوزيتي رده مگاواتي مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد اميرمحمد فرهودي ۱۵۰۴۹۲۲۷۴
۹۵/۷/۱۰ دکتر كرامت اله زياري
دکتر احمد پوراحمد
تحليل فضايي شاخص‏هاي كمي و كيفي مسكن در كلانشهر تهران جغرافيا و برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد مجيد مشفق ۱۵۰۲۹۲۷۷۱
۹۵/۷/۱۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر فرشته امين
بررسي ترجحيات مشتريان براي انتخاب يك بانك تجاري بمنظور ارائه راه حل هاي جامع به مشتريان بر مبناي مدل دلتا ( بازآفريني استراتژي كسب وكار) مطالعه تطبيقي : بانك سامان و اچ اس بي سي بانك مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد مرتضي فرهمند ۱۵۰۲۹۲۲۲۷
۹۵/۷/۱۰ دکتر احمد سعيدنيا ارزيابي و ارائه راهكارهاي ارتقاء كيفيت محيط سكونتي در بعد كالبدي-محيطي برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد شيما علي پورياني ۱۵۰۵۹۲۰۶۰
۹۵/۷/۱۰ دکتر حميدرضا پارسي بررسي ارتباط بين روابط عملكردي با فرم ساختاري و مرفولوژيك محور پياده راه ميان ميدان شهدا و ميدان امام حسين (ع) برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد مرتضي خاجي ۱۵۰۵۹۲۰۳۴
۹۵/۷/۱۰ دکتر امين جعفري
دکتر حسن باديني
راهكارهاي حقوقي حمايت از مصرف كنندگان خدمات بانكي در حقوق ايران وفرانسه حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد محمدناصر زماني ۱۵۰۳۹۲۲۳۲
۹۵/۷/۱۰ دکتر منصور مومني
دکتر محمد رحيم اسفيداني
رابطه مديريت ارتباط با مشتريCRM و كيفيت ارتباط RQ با ارزش چرخه عمر مشتري CLV در بانكها مطالعه موردي شعب بانك ملي شهر مشهد مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد معصومه نظام خواه سيس آباد ۱۵۰۲۹۱۳۳۳
۹۵/۷/۱۰ دکتر محمد يكرنگي جايگاه مقتضي بودن تعقيب در قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و مباني آن حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد سيدمحمدعلي ميرطاهري ۱۵۰۳۹۲۲۹۴
۹۵/۷/۱۰ دکتر مهدي اشجعي مطالعه تجربي پايش حرارتي تجهيزات الكترونيكي مستطيلي شكل با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده PCM)) مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد مهدي محرابي كرماني ۱۵۰۴۹۳۰۹۷
۹۵/۷/۱۰ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد حقيقي
شناسايي عوامل موثر بر موفقيت كسب و كارهاي تبليغاتي اينترنتي: مورد مطالعه بخش مسكن و املاك در شهر تهران مديريت اجرايي کارشناسي ارشد بهنام باقري ۱۵۰۲۹۳۱۰۹
۹۵/۷/۱۰ دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر ابراهيم عليدوست
شناسايي قوت ها، ضعف ها ، فرصت هاو تهديدهاي كميته ملي المپيك در راه بازيهايي المپيك ۲۰۱۶ ريو مديريت ورزشي کارشناسي ارشد حميدرضا سلامي ۱۵۰۲۹۳۵۲۰
۹۵/۷/۱۰ دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر ابراهيم عليدوست
ارتباط نحوه گذران اوقات فراغت با ويژگي هاي شخصيتي بازيكنان رده هاي سني تيم هاي ملي فوتبال و فوتسال بانوان مديريت ورزشي کارشناسي ارشد بهارك كاظم ۱۵۰۲۹۳۵۶۸
۹۵/۷/۱۰ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر مجيد جلالي فراهاني
بررسي عوامل و موانع توسعه ورزش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج مديريت ورزشي کارشناسي ارشد ياسر نظري ارا ۱۵۰۲۹۳۳۷۳
۹۵/۷/۱۰ دکتر عباس نرگسيان
دکتر فرشته امين
بررسي تاثير جهت گيري استراتژيك بر عملكرد سازماني با نقش ميانجي نوآوري (مورد مطالعه: شركت هاي فعال نفت و گاز شهر تهران) مديريت اجرايي کارشناسي ارشد زهرا حيدري ۱۵۰۲۹۳۴۸۹
۹۵/۷/۱۰ دکتر فريبرز جولاي ارائه يك مدل مبتني برنامه ريزي رياضي براي بهينه سازي مساله زمانبندي عمل هاي جراحي بيماران انتخابي با استفاده از الگوريتمهاي فرا ابتكاري مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد محمد خسرواني ۱۵۰۴۹۳۰۵۲
۹۵/۷/۱۰ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر حسن دارابي
طراحي محيط و منظر شهري با تاكيد بر كاهش اغتشاش بصري (نمونه موردي خيابان چهارباغ عباسي اصفهان ) مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد مهسا جلواني ۱۵۰۴۹۳۲۴۲
۹۵/۷/۱۰ دکتر احمد سعيدنيا ارزيابي پياده راهسازي مركزشهرهمدان(نمونه پژوهش خيابان اكباتان) برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد مهسا سليمي منصور ۱۵۰۵۹۲۱۴۶
۹۵/۷/۱۰ دکتر هستي چيت سازان بررسي دقت پيش بيني سود مديريت در عرضه اوليه سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مديريت مالي کارشناسي ارشد سارا كماسي ۱۵۰۲۹۳۵۷۸
۹۵/۷/۱۰ دکتر مجتبي حقيقي يزدي
دکتر عليرضا رياسي
بهبود عملكرد در توربين هاي جزر و مدي محور افقي كانال دار بوسيله پره هاي كامپوزيتي تطابقي مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد پوريا كاوندي ۱۵۰۴۹۲۲۸۰
۹۵/۷/۱۰ دکتر نظام الدين رحيميان
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
رابطٍ بيه محافظٍ كاري در حسابذاري ي ساختار سرمايٍ ي تاثير آن بركيفيت گسارشُاي مالي در بازار سرمايٍ ايران حسابداري کارشناسي ارشد ماندانا ملك اسماعيلي ۱۵۰۲۹۱۳۲۳
۹۵/۷/۷ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي ميزان اثر پذيري ارزش بازار از مديريت ريسك نهادي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد شهرزاد فريدوني ۱۵۰۲۹۱۳۰۰
۹۵/۷/۷ دکتر محسن مهرآرا
دکتر قهرمان عبدلي
عوامل موثر بر حجم معاملات قراردادهاي آتي سكه با روش آزمون كرانه و ARDL علوم اقتصادي کارشناسي ارشد نادر هاشم نژاداقدم ۱۵۰۲۹۳۶۲۳
۹۵/۷/۷ دکتر محمود باقري
دکتر سيدمحمد طباطبايي نژاد
جنبه‌هاي حقوقي باشگاه‌هاي حمايت و غرامت ونقش آن در حمل و نقل دريايي حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد فهيمه خانزادي ۱۵۰۳۹۲۲۱۶
۹۵/۷/۷ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر هايده لاله
طراحي و ساماندهي منظر فرهتگي گردشگري زندان اسكندر شهر تاريخي يزد مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد آزاده صديقي ۱۵۰۴۹۲۳۷۰
۹۵/۷/۷ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
اثر تصميم مديريتي در تنظيم و چسبندگي هزينه ها حسابداري کارشناسي ارشد سمانه ادينه ۱۵۰۲۹۲۰۰۵
۹۵/۷/۷ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر ميثم نصر
بررسي تجربي انتقال حرارت حين چگالشي نانو مبرد با سيال پايه مبرد هيدروكربني R600-a در لوله فين دار افقي مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد عليرضا صالحي كوهستاني ۱۵۰۴۹۳۱۷۳
۹۵/۷/۷ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر كاوه مهراني
بررسي رابطه نوع اظهارنظرحسابرس بر مديريت سود و حاكميت شركتي در شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد حسن شريفيان ۱۵۰۲۹۲۱۷۸
۹۵/۷/۷ دکتر ربابه نوري قاسم آبادي
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
بررسي رابطه بين هيجان خواهي، ادراك زيان و اعتياد، و انگيزه‌هاي مصرف با مصرف دخانيات در دانشجويان روانشناسي باليني کارشناسي ارشد فرشته درويش زاده ۱۵۰۲۹۳۸۰۴
۹۵/۷/۷ دکتر رضا تهراني
دکتر حسين توكليان
بررسي سرريز تلاطم بازدهي شاخص قيمت نقدي نفت خام برنت درياي شمال بر بازدهي شاخص كل و صنايع وابسته بازار بورس اوراق بهادار تهران و آمريكا با استفاده از MGARCH در بازه زماني 87-9۴ مديريت مالي کارشناسي ارشد سيدامير اعتمادي ۱۵۰۲۹۳۰۸۶
۹۵/۷/۷ دکتر مسعود غلامعلي لواساني
دکتر رضا رستمي
بررسي رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و تصوير بدني با گرايش به جراحي زيبايي روانشناسي باليني کارشناسي ارشد رحمانه ازادگان ۱۵۰۲۹۳۷۰۰
۹۵/۷/۶ دکتر محسن برهاني جايگاه توبه در حقوق كيفري كيفري ايران با تاكيد بر قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد مجيد محسني جلالي ۱۵۰۳۹۲۲۸۰
۹۵/۷/۶ دکتر محسن برهاني تاثير اعاده حيثيت در تكرار جرم در حقوق كيفري ايران حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد عطيه اسكندري ۱۵۰۳۹۲۱۸۴
۹۵/۷/۵ دکتر فريدون قريب بازيابي هويت از دست رفته عرصه هاي عمومي شهري در بافت هاي كهن موضع مورد مطالعه: محور بازار سرشور مشهد طراحي شهري کارشناسي ارشد اطلسي ميرزايي ۱۵۰۵۹۳۱۱۶
۹۵/۷/۵ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر شهرام دلفاني
دکتر مريم كرمي
مطالعه تجربي عملكرد كلكتور خورشيدي تخت با استفاده از نانو سيال مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد سيدمحمد حسيني پاكدل عنبران ۱۵۰۴۹۳۰۴۹
۹۵/۷/۵ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر عزت الله اصغري زاده
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر در ايجاد و توسعه خوشه صنعتي با استفاده از تكنيك ديمتل فازي و فرآيند تحليل شبكه اي(مورد مطالعه: خوشه صنعتي چرم ورامين) مديريت صنعتي کارشناسي ارشد مريم زردشتيان ۱۵۰۲۹۳۸۲۶
۹۵/۷/۵ دکتر رضا پورحسين
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
مقايسه سبك هاي دلبستگي و راهبردهاي مقابله اي در نوجوانان بدسرپرست وبي سرپرست روانشناسي باليني کارشناسي ارشد فاطمه طالبي بزمين ابادي ۱۵۰۲۹۲۵۸۴
۹۵/۷/۴ دکتر لعيا جنيدي
دکتر حسين صادقي
بررسي موافقتنامه ضوابط تجاري سرمايه گذاري تجاري سازمان جهاني تجارت آثار الحاق ايران به آن حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد پانته ا رفيع زاده ۱۵۰۳۹۲۲۲۹
۹۵/۷/۴ دکتر حسين شكوهمند تحليل ترموديناميكي و اگزرژواكوناميكي فشار بهينه سيكل هاي تركيبي آني- دومداره زمين گرمايي با سيكلهاي رانكين مختلف مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد اريا جعفريزدي ۱۵۰۴۹۳۱۴۲
۹۵/۷/۴ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر وحيد شالي اميني
طراحي منظر مجموعه برج هاي مسكوني بر اساس اصول پايداري و اكولوژيك: نمونه موردي برج هاي روستا-شهر مرادآباد مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد نوتاش قاجار دادجو ۱۵۰۴۹۲۳۶۲
۹۵/۷/۴ دکتر محمد صفري
دکتر سيد رضا سيد جوادين
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر عملكرد سازماني با نقش ميانجي تسهيم دانش؛ مورد مطالعه: شركت كاسل نوش كاله مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد اسيه نظري ۱۵۰۲۹۳۶۱۱
۹۵/۷/۳ دکتر گلناز تاجبخش تدوين و ارائه راهنماي طراحي شهري پايدار در خيابان هاي شهري (نمونه پژوهش : ميدان تجريش تا ميدان دربند) طراحي شهري کارشناسي ارشد عليرضا رضايي سلطان آبادي ۱۵۰۵۹۱۰۴۸
۹۵/۷/۳ دکتر محمد يكرنگي
دکتر حميد بهره‌مند
رويكرد نظام حقوقي ايران در قبال بزهكاري هسته اي حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد پري نخعي ۱۵۰۳۹۲۲۹۸
۹۵/۷/۳ دکتر محمد يكرنگي تطبيق مسئوليت كيفري سردسته در حقوق كيفري ايران و مقام مافوق در حقوق كيفري بين الملل حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد سيدجواد محمدي ۱۵۰۳۹۲۲۸۱
۹۵/۷/۳ دکتر مريم خليلي
دکتر ياسمن خداداده
دکتر ابوالقاسم نجفي
طراحي عصا براي بيماران " ام اس" با رويكرد كاربر محور طراحي صنعتي کارشناسي ارشد بهاره عبدالهي گهر ۱۵۰۵۹۳۱۲۹
۹۵/۷/۳ دکتر مريم خليلي
دکتر جمشيد امامي
طراحي وسيله پرورش گياهان براي كودكان پيش‌دبستاني با رويكرد طراحي ترغيبي طراحي صنعتي کارشناسي ارشد الهام عتيقي لرستاني ۱۵۰۵۹۳۱۳۰
۹۵/۷/۳ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي استراتژي‌هاي تبليغاتي شركت‌ چندمليتي مرك بر اساس ميزان استانداردسازي تبليغات با تاكيد بر شاخص‌هاي داخلي شركت مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد فرزانه ويشلقي ۱۵۰۲۹۲۳۴۵
۹۵/۷/۳ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد رحيم اسفيداني
توسعه استراتژي تبليغاتي شركت چند مليتي دارويي مرك در ايران با تاكيد بر عوامل محيطي مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد عليرضا گيتي ۱۵۰۲۹۲۲۵۷
۹۵/۷/۳ دکتر عليرضا شاكري تهيه نانو الياف كيتوزان به روش الكترو ريسندگي و بررسي كاربرد آن در تصفيه آب شيمي گرايش نانو شيمي کارشناسي ارشد علي صفدري ۱۵۰۱۹۲۰۱۳
۹۵/۷/۳ دکتر منوچهر انصاري
دکتر غلامرضا طالقاني
اولويت بندي عوامل موثر بر انتقال اثربخش فناوري هاي نوين در صنعت خودرو ايران مديريت اجرايي کارشناسي ارشد هادي برومندشيخ الاسلامي ۱۵۰۲۹۳۴۵۲
۹۵/۷/۳ دکتر مريم خليلي
دکتر جمشيد امامي
طراحي جواهرات براي خانم هاي ۲۵ تا ۳۵ سال با رويكرد پارامتريك طراحي صنعتي کارشناسي ارشد سيروس حامدي فر ۱۵۰۵۹۳۰۲۰
۹۵/۶/۳۱ دکتر محسن صادقي
دکتر حسن باديني
بررسي فقهي -حقوقي كارايي ساختار قراردادي در بانكداري اسلامي حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد سيدمحمدرضا رزم گير ۱۵۰۳۹۲۲۲۶
۹۵/۶/۳۱ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر عباس منوريان
تبيين عوامل كليدي موفقيت در همكاري هاي استراتژيك در بخش پايين دستي صنعت نفت و گاز ايران : كاربردي از مطالعه چند موردي مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد صبورا فاضلي ۱۵۰۲۹۱۲۹۸
۹۵/۶/۳۱ دکتر حسين مهدوي تهيه و بررسي خواص هيدروژلهاي پزشكي عامل‌دار شده بر پايه‌ي سيليكاژل عاملدار شيمي گرايش نانو شيمي کارشناسي ارشد افروز عاطفي ۱۵۰۱۹۲۰۲۱
۹۴/۱۲/۸ دکتر كاوه مهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي اثر بخشي دستور العمل كنترلهاي داخلي سازمان بورس و اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد علي كياني سركله ۱۵۰۲۹۲۶۳۱
۹۵/۶/۳۱ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر امير خانلري
بررسي ادراك مصرف كننده از آميخته بازاريابي و تأثير آن بر وفاداري آنها نسبت به برند فروشگاه هاي بزرگ (هايپر ماركت ها) در ايران مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد محمدسعيد حاج كاظميان ۱۵۰۲۹۲۴۹۱
۹۵/۶/۳۱ دکتر حسن بلخاري قهي
دکتر مصطفي اسدالهي
تبلور مفهوم وابي سابي در آثار گرافيكي معاصر ژاپن ارتباط تصويري کارشناسي ارشد شهرزاد دلكاني نيا ۱۵۰۵۹۲۱۳۱
۹۵/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي عوامل موثر بر تقويت برند سازماني در صنعت خدمات فني و مهندسي نيرو (مطالعه موردي شركت مهندسي مشاور مهاب قدس) مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد مصطفي غلامي زارج ۱۵۰۲۹۲۶۰۶
۹۵/۶/۳۱ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر محسن نظري
ارائه مدل علّي تبيين عوامل كليدي موفقيت در فرآيند توسعه محصول جديد در بخش خدمات: مورد مطالعه شركت خدمات انفورماتيك ايران مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد تينا پرچمدار ۱۵۰۲۹۲۰۵۵
۹۵/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي عوامل موثر بر رفتار خريد آني(بدون تصميم قبلي) مشتريان و نقش آن در افزايش فروش سيم كارت رايتل در كلان شهر تهران مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد نغمه گل كارمقدم ۱۵۰۲۹۲۶۳۶
۹۵/۶/۳۱ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر مجيد نعمتي
بررسي نياز هاي زباني دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري مديريت اجرايي آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد محدثه السادات شريفي ۱۵۰۳۹۳۰۸۵
۹۵/۶/۳۱ دکتر نظام الدين رحيميان
دکتر ايرج نوروش
بررسي ساختار مالكيت و اهرم بدهي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد فرزانه حدادي ۱۵۰۲۹۳۴۷۹
۹۵/۶/۳۱ دکتر داوود جعفري سرشت نقش ويژگي هاي شركت بر كيفيت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد سيدنويد نوراني نجفي ۱۵۰۲۹۳۶۱۶
۹۵/۶/۳۱ دکتر يعقوب آژند
دکتر مصطفي اسدالهي
آسيب شناسي بيلبوردهاي اجتماعي شهر تبريز(از منظر جذب و ايجاد ارتباط با مخاطب) ارتباط تصويري کارشناسي ارشد سميرا حسن پورجنتي ۱۵۰۵۹۳۰۸۴
۹۵/۶/۳۱ دکتر پدرام حنفي زاده
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
بررسي افت فشار و الگوي جريان دوفاز گاز و مايع در لوله هاي شيب دار مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد بهزاد نصيري ۱۵۰۴۹۲۱۷۱
۹۵/۶/۳۱ دکتر صداقت جباري كلخوران پژوهشي در خطوط منقوش در سكه هاي دوره صفوي(با استناد به گنجينه موزه آستان قدس رضوي) ارتباط تصويري کارشناسي ارشد سعيده ارجمندفرد ۱۵۰۵۹۳۰۶۱
۹۵/۶/۲۹ دکتر بهرنگ بهرامي
دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر امير هوشنگ احساني
طراحي محيطي و مديريت پايدار مراكز تخليه پسماندهاي ساختماني، مطالعه موردي: منطقه حصارالبرز مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد محمد حسيني ۱۵۰۴۹۲۳۶۱
۹۵/۶/۲۹ دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني تحليل كمانش صفحات متوازي الاضلاع كامپوزيتي با روش عددي مربعات تفاضلي تعميم يافته براي شرايط مرزي مختلف با تئوري مرتبه سوم برشي مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد وصال تركمن ۱۵۰۴۹۲۰۴۰
۹۵/۶/۲۹ دکتر منوچهر انصاري
دکتر ندا محمداسماعيلي
"بررسي تاثير فرهنگ سازماني و ميزان رضايت كاركنان در شركت هاي EPC مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد شاهين شيروني ۱۵۰۲۹۲۵۶۷
۹۵/۶/۲۹ دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
ارائه مدل نقش ميزباني رويدادهاي ورزشي بر توسعه شهري و گردشگري ورزشي برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري جمشيد همتي مرادابادي ۱۵۰۲۹۱۴۱۷
۹۵/۶/۲۹ دکتر مريم پازكي
دکتر اميد توكلي
تصفيه فتوكاتاليست‌ فاضلاب‌ها‌ي حاو‌ي آنت‌ بييوتيك مهندسي شيمي گرايش داروسازي کارشناسي ارشد فاطمه فراهاني ۱۵۰۴۹۲۳۳۳
۹۵/۶/۲۹ دکتر فيروزه آقا ابراهيمي ساماني
دکتر اسماعيل صالحي
پيوند منظر گذشته و حال در مناظر شهري تاريخي نمونه موردي محدوده تاريخي سنگلج بازار تهران مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد آرياندخت فتوت احمدي ۱۵۰۴۹۲۳۷۳
۹۵/۶/۲۹ دکتر بهرنگ بهرامي
دکتر اسماعيل صالحي
طراحي منظر مجتمعهاي مسكوني در حريم شهرها، نمونه موردي مجتمع مسكوني دانشگاه علوم پزشكي تهران مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد مهسا سليميان ۱۵۰۴۹۲۳۶۷
۹۵/۶/۲۹ دکتر فيروزه آقا ابراهيمي ساماني
دکتر عبدالرضا كرباسي
طراحي محيط و منظر ساحل رودخانه اي، نمونه موردي رودخانه بابلرود بابلسر مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد بهار تاج فيروز ۱۵۰۴۹۲۳۰۹
۹۵/۶/۲۹ دکتر محمد حقيقي
دکتر نادر سيداميري
بررسي تاثير تجاري سازي ايده هاي محصولات جديد بر مزيت رقابتي با متغير تعديلگر بازارگرايي (مطالعه موردي :پنج شركت نرم افزاري) مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد سميرا مهاجري ۱۵۰۲۹۲۳۰۴
۹۵/۶/۲۹ دکتر بيتا مشايخي
دکتر منصور مومني
بررسي رابطه بين معيارهاي كيفيت حسابرسي با بقاي حسابرس مستقل حسابداري کارشناسي ارشد پريسا صفاتي ۱۵۰۲۹۲۵۷۴
۹۵/۶/۲۹ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
مدل سازي عددي و بهينه سازي ساختار جدار خارجي ساختمان با در نظر گرفتن انرژي توليد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد عليرضا گودرزي ۱۵۰۴۹۳۰۹۵
۹۵/۶/۲۹ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
مدلسازي عددي و مطالعه ي تاثير شيشه هاي هوشمند بر مصرف انرژي ساختمان مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد مريم السادات ميرنقي ۱۵۰۴۹۳۱۱۴
۹۵/۶/۲۹ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
بررسي تاثير سرمايه روانشناختي بر رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجيگري التزام شغلي (مورد مطالعه: بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد زهرا ماجدي ۱۵۰۲۹۱۳۱۳
۹۵/۶/۲۹ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
بررسي تاثير ويژگي هاي پيام و ويژگي هاي موقعيتي بر پذيرش تبليغات دهان به دهان در خريد برندهاي لوكس مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد نويد نوين باهران ۱۵۰۲۹۲۳۳۵
۹۵/۶/۲۹ دکتر حسن باديني
دکتر نسرين طباطبائي
پرداخت دين ديگري بدون اجازه مديون در وضعيت اضطراري با تاكييد بر رويه قضايي حقوق خصوصي کارشناسي ارشد غزال فاندر ۱۵۰۳۹۳۱۸۵
۹۵/۶/۲۹ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر حميدرضا جيحاني
طراحي و بازآفريني باغ تاريخي دوره قاجار به عنوان منظر شهري –نمونه موردي:مجموعه قصر قاجار تهران مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد رضوان سعيدي ۱۵۰۴۹۳۱۶۴
۹۵/۶/۲۹ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
تاثير پيشبرد قيمتي بر افزايش ميزان فروش محصولات پتروشيمي مديريت اجرايي کارشناسي ارشد سيدايمان محدث ۱۵۰۲۹۳۵۸۷
۹۵/۶/۲۹ دکتر علي پيران نژاد
دکتر عباس نرگسيان
بررسي تاثير سرمايه روانشناختي بر سلامت رواني كاركنان با نقش ميانجيگري بدبيني سازماني(مورد مطالعه: بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي ) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد مصطفي رحماني ۱۵۰۲۹۱۲۶۹
۹۵/۶/۲۹ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر سيد رضا سيد جوادين
ارتباط ميان سازمان يادگيرنده و خلاقيت كاركنان:در بنياد شهيد استان البرز مديريت اجرايي کارشناسي ارشد سهيلا شيريني ۱۵۰۲۹۳۵۳۴
۹۵/۶/۲۹ دکتر حسن دارابي
دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
طراحي فضاي سبز با استفاده از آبهاي نامتعارف/ نمونه موردي: لندفيل كهريزك مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد محمدرضا نبي بيدهندي ۱۵۰۴۹۳۱۹۰
۹۵/۶/۲۹ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر منوچهر انصاري
بررسي تاثير بخشودگي هاي مالياتي بر افزايش درامد هاي مالياتي دولت مديريت اجرايي کارشناسي ارشد مجيد اوتادي ۱۵۰۲۹۳۴۴۱
۹۵/۶/۲۹ دکتر احمد پوراحمد
دکتر كرامت اله زياري
ارزيابي و سطح بندي شاخص هاي توسعه پايدار شهري در سطح محله اي (مطالعه موردي: شهر شهريار) جغرافيا و برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد مسعود باغباني ۱۵۰۲۹۲۷۱۶
۹۵/۶/۲۹ دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر عاليه كاظمي
تاثير مديريت دانش ونوآوري تكنولوژي بر عملكرد توسعه محصولات جديد مديريت صنعتي کارشناسي ارشد كبري حسيني ۱۵۰۲۹۳۱۵۳
۹۵/۶/۲۹ دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني
دکتر سيدمهدي گنجياني
شبيه سازي اجزا محدود ضربه با سرعت بالا در يك صفحه كامپوزيتي پليمري مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد پرهام اشكاني ۱۵۰۴۹۲۲۰۵
۹۵/۶/۲۹ دکتر غلامعلي افروز
دکتر ربابه نوري قاسم آبادي
مقايسه شدت و فراواني علايم، تنظيم هيجاني و حل مسأله در زنان مبتلا به استرس پس از سانحه PTSD معتاد و غير معتاد روانشناسي باليني کارشناسي ارشد زينب تاجريان ۱۵۰۲۹۳۱۲۹
۹۵/۶/۲۹ دکتر عسگر نوربخش
دکتر رضا تهراني
پيش بيني قيمت نفت و فراورده هاي نفتي مرتبط با صنعت روانكار با استفاده از شبكه عصبي (ANN) و ARMA مديريت مالي کارشناسي ارشد عباس كريمي ۱۵۰۲۹۳۵۷۳
۹۵/۶/۲۹ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر علي دريا بيگي زند
مرمت اكولوژيك سايت هاي صنعتي در دشت كوير نمونه موردي كارخانه سولفات سديم سمنان مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد عاطفه شكري ۱۵۰۴۹۳۲۷۱
۹۵/۶/۲۹ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر كمال سخدري
طراحي ارزشهاي پيشنهادي جديد در اكوسيستم خدمات هوايي با رويكرد برهان برتري خدمات كارآفريني گرايش كسب و كار جديد کارشناسي ارشد سيدمحمدمهدي حامي ۱۵۰۲۹۳۷۷۹
۹۵/۶/۲۹ دکتر هادي بهرامي احسان
دکتر سيدمحمدرضا رضازاده
بررسي ميزان همگرايي و واگرايي پرسشنامه تشخيصي افسردگي از منظر قرآن كريم با پرسشنامه MMPI روانشناسي باليني کارشناسي ارشد نعيمه علي نژاد ۱۵۰۲۹۳۸۸۲
۹۵/۶/۲۸ دکتر ولي رستمي
دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
حدود اختيارات دولت در تملك اراضي اشخاص حقوق عمومي کارشناسي ارشد نازيلا رضوي پور ۱۵۰۳۹۲۲۲۸
۹۵/۶/۲۸ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مطالعه تاثير سرمايه روانشناختي بر عملكرد شغلي با نقش ميانجيگري رفتار شهروندي سازماني و التزام كاري كاركنان (مورد مطالعه: ستاد بانك اقتصاد نوين) مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد منار ساعدي مجد ۱۵۰۲۹۲۱۵۷
۹۵/۶/۲۸ دکتر عادل آذر
دکتر مجتبي اميري
دکتر علي اصغر پورعزت
طراحي مدل مديريت هزينه عمومي با رويكرد حكمراني خوب در ايران مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي دکتري علي ابدالي ۱۵۰۲۹۱۳۴۸
۹۵/۶/۲۸ دکتر مجتبي اميري
دکتر عليرضا نادري خورشيدي
بررسي آثار و پيامد هاي رفتاري معماري اسلامي در ميان شهروندان در كلان شهر تهران. مورد مطالعه منطقه ي ۱۲ تهران مديريت امور شهري کارشناسي ارشد اسماعيل حنفي ابرغان ۱۵۰۲۹۲۵۰۰
۹۵/۶/۲۸ دکتر عليرضا نادري خورشيدي
دکتر مجتبي اميري
بررسي چالشها و موانع تحقق مديريت محله محور در محلات شهر تهران ( مورد پژوهش : منطقه8- ناحيه 2 -محله فدك) مديريت امور شهري کارشناسي ارشد معصومه مجيدي نوا ۱۵۰۲۹۲۲۶۴
۹۵/۶/۲۸ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر اشرف رحيميان
ارزيابي شاخص هاي استراتژي توسعه شهري(CDS)درشهرورامين مديريت امور شهري کارشناسي ارشد اميد شيركوند ۱۵۰۲۹۳۵۳۲
۹۵/۶/۲۸ دکتر مجتبي اميري
دکتر اشرف رحيميان
بررسي تاثير استفاده از روش ايفاي نقش در آموزش شهروندي در كشورهاي پيشرفته و ارائه راهكارهاي مبتني بر آن در آموزش شهروندي در كلان شهر تهران مديريت امور شهري کارشناسي ارشد انا جهان بين ۱۵۰۲۹۲۰۷۷
۹۵/۶/۲۸ دکتر عباس نرگسيان
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي تاثير سرمايه روانشناختي بر تعهدسازماني كاركنان با نقش ميانجگيري فرسودگي شغلي در بين كاركنان شهرداري كرج مديريت اجرايي کارشناسي ارشد مهشيد اسكندرپور ۱۵۰۲۹۳۴۲۹
۹۵/۶/۲۸ دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني
دکتر سيدمهدي گنجياني
تقويت اتصال مقاطع فلزي جوش شده با استفاده از كامپوزيت هاي چند لايه پليمري مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد پدرام پاك زاديان ۱۵۰۴۹۳۰۳۲
۹۵/۶/۲۸ دکتر غلامعلي افروز
دکتر محمد رضا محمدي
دکتر علي اكبر ارجمندنيا
ويژگي هاي زيستي ، شناختي ، خانوادگي و ارزيابي اثربخشي بازسازي شناختي خانواده محور بر تعاملات خانوادگي نوجوانان دو قطبي روانشناسي باليني کارشناسي ارشد مريم عليمحمدمحلاتي ۱۵۰۲۹۲۶۰۴
۹۵/۶/۲۸ دکتر محسن مهرآرا
دکتر قهرمان عبدلي
رابطه فناوري اطلاعات و ارتباطات با رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه علوم اقتصادي کارشناسي ارشد سيدجمال مومنيان ۱۵۰۲۹۳۹۶۸
۹۵/۶/۲۸ دکتر عسگر نوربخش بررسي تاثير سرمايه فكري بر عملكرد صحيح مالي شركت ها: رويكرد چندسطحي مديريت مالي کارشناسي ارشد عليرضا فضلي ۱۵۰۲۹۳۵۵۷
۹۵/۶/۲۷ دکتر حسين شكوهمند بررسي فرآيند ترموآكوستيك در سيستم لوله هاي مربوط به تجهيزات اندازه گيري جريان گاز در ايستگاههاي تقليل فشار گاز طبيعي مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي کارشناسي ارشد سجاد زارعي ۱۵۰۴۹۲۰۷۸
۹۵/۶/۲۷ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر منصور مومني
دکتر موسي بزرگ اصل
ارائه مدلي جامع براي قيمت گذاري خدمات حسابرسي با استفاده از منطق فازي حسابداري دکتري كيهان آزادي هير ۱۵۰۲۹۱۳۴۳
۹۵/۶/۲۷ دکتر احمد سعيدنيا تحليل جايگاه آينده توس در نظام مجموعه شهري مشهد برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد دامون ناصري ۱۵۰۵۹۲۰۹۸
۹۵/۶/۲۷ دکتر مظفرالدين واعظي
دکتر سيدمحمد ميركمالي
بررسي كيفيت مديريت آموزشگاهي در مدارس ابتدايي شهرستان رباط‌كريم بر اساس مدلTQM مديريت آموزشي کارشناسي ارشد سروش كريمي ۱۵۰۲۹۲۷۶۳
۹۵/۶/۲۷ دکتر حميدرضا پارسي تحليل سازمان كالبدي و فضايي حوزه هاي تاريخي شهرها و برنامه ريزي جهت تشكل مرتبط و معنادار آن برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد سيمين دخت فلاح ۱۵۰۵۹۲۰۶۶
۹۵/۶/۲۷ دکتر جعفر حيدري بررسي اثرات فاكتورهاي خارجي (External Factors) بر انتخاب استراتژي بازاريابي با استفاده از روشهاي MCDM مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد طناز جبروتي ۱۵۰۴۹۲۲۲۷
۹۵/۶/۲۷ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي طرح ساماندهي مركز محله با تاكيد بر ارتقا تعاملات اجتماعي (نمونه موردي: محله شمس آباد تهران) طراحي شهري کارشناسي ارشد ساجده رحيمي ۱۵۰۵۹۳۰۲۸
۹۵/۶/۲۷ دکتر مجيد نعمتي
دکتر سيدمحمد علوي
تاثير تئوري اجتماعي -فرهنگي ويگوتسكي در ارتباط با تقليد بر بهبود مستقل شدن زبان آموزان ايراني سطح متوسط در مهارت مقاله نويسي آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد ستاره دباغ ۱۵۰۳۹۳۰۶۴
۹۵/۶/۲۷ دکتر احمد حلاجي ثاني تصفيه پساب دارويي با نانو جاذب بيوچار تهيه شده از ريزجلبك بومي ايران مهندسي شيمي گرايش داروسازي کارشناسي ارشد شقايق جوشاني ۱۵۰۴۹۳۱۴۴
۹۵/۶/۲۷ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد حقيقي
بررسي تاثير محيط خارجي و فاصله رواني بر عملكرد صادراتي كالاهاي واسطه اي صنعتي مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد احسان احمدي خواه ۱۵۰۲۹۳۴۱۵
۹۵/۶/۲۷ دکتر نويد مستوفي
دکتر حميد اكبري
دکتر قاسم رضائي
بررسي پارامترهاي موثربر رهش پلت هاي دارويي مبورين با استفاده از بستر هاي سيال روكش كننده مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد مژگان السادات احمدي مروست ۱۵۰۴۹۳۱۲۷
۹۵/۶/۲۷ دکتر رضا ضرغامي بررسي عوامل موثر بر روكش هاي پلت دارويي با استفاده از بسترهاي سيال روكش كننده مهندسي شيمي گرايش داروسازي کارشناسي ارشد نيلوفر عامري ۱۵۰۴۹۳۰۷۴
۹۵/۶/۲۷ دکتر جواد پوركريمي
دکتر سيدمحمد ميركمالي
مقايسه وضعيت شايسته سالاري در دبيرستان‌هاي استعدادهاي درخشان و دبيرستانهاي دولتي شهر تهران از نظر دبيران مديريت آموزشي کارشناسي ارشد مريم هويدا ۱۵۰۲۹۲۷۸۸
۹۵/۶/۲۷ دکتر سيدمحمد ميركمالي
دکتر جواد پوركريمي
بررسي رابطه حرفه گرايي مديران با اثر بخشي دبيرستان هاي دولتي دوره ي دوم پسرانه شهر تهران مديريت آموزشي کارشناسي ارشد علي اكبر شمس كوپايي ۱۵۰۲۹۲۷۴۷
۹۵/۶/۲۷ دکتر جواد پوركريمي
دکتر سيدمحمد ميركمالي
بررسي رابطه سواد ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و خودكارآمدي با ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ معلمان شهر سقز مديريت آموزشي کارشناسي ارشد شيوا اميني ۱۵۰۲۹۲۰۲۸
۹۵/۶/۲۴ دکتر تورج تقي زاده
دکتر رضا شكوهي زاده
برسي تطبيقي صلاحيت ديوان عالي كشور در حقوق ايران و فرانسه حقوق خصوصي کارشناسي ارشد نرجس اسمعيلي ديزقندي ۱۵۰۳۹۲۱۸۶
۹۵/۶/۲۴ دکتر رضا پورحسين
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
بررسي مكانيزم‌هاي دفاعي در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگير و وسواس روانشناسي باليني کارشناسي ارشد هديته الزهرا منصور ۱۵۰۲۹۲۶۶۸
۹۵/۶/۲۴ دکتر سيدمحمد ميركمالي
دکتر جواد پوركريمي
بررسي رابطه سلامت سازماني با خلاقيت كاركنان مدارس دولتي دخترانه متوسطه اول شهر تهران مديريت آموزشي کارشناسي ارشد حورا شمس كوپايي ۱۵۰۲۹۲۷۴۶
۹۵/۶/۲۴ دکتر سيدمحمد ميركمالي
دکتر جواد پوركريمي
بررسي رابطه مربيگري مديران و يادگيري سازماني در شركت خودرو سازي سايپا مديريت آموزشي کارشناسي ارشد سنبله يزدان پناه ۱۵۰۲۹۲۷۸۹
۹۵/۶/۲۴ دکتر حسن بلخاري قهي
دکتر سيدمحمد فدوي
پژوهشي در نمادشناسي نقوش اساطيري تمدن زيويه ارتباط تصويري کارشناسي ارشد زيبا قهرماني ۱۵۰۵۹۲۱۷۷
۹۵/۶/۲۴ دکتر سيدمحمد ميركمالي
دکتر رسول حسيني
بررسي رابطه رهبري تحول آفرين و راهبردهاي فراشناختي مديران دبيرستان هاي دخترانه دولتي مناطق 19 گانه شهر تهران مديريت آموزشي کارشناسي ارشد اتنا همتيان ۱۵۰۲۹۲۷۸۶
۹۵/۶/۲۳ دکتر جلال غفاري قدير
دکتر احمد وثوق
شناسايي و تبيين ابعاد رهبري راهبردي جهادي (استراتژيك) در نهادهاي پيشرو در علم و فناوري با رويكرد نظريه سازي داده بنياد مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد سيدجواد امامي زاده ۱۵۰۲۹۲۴۵۳
۹۵/۶/۲۳ دکتر قادر فرجي ساختار و خواص تيتانيوم خالص تجاري پس از فرآيند تركيبي ايكپ هيدرواستاتيكي و اكستروژن هيدرواستاتيكي مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد شاپور نيكبخت بيده ۱۵۰۴۹۲۳۰۱
۹۵/۶/۲۳ دکتر قادر فرجي بررسي تجربي اثر دما در اكستروژن تيتانيم خالص نانو ساختار توليد شده به روش ECAP مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد ريكه وت امين ۱۵۰۴۹۳۲۰۷
۹۵/۶/۲۳ دکتر محمد صفري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
شناسايي و تبيين چارچوب تاثيرگذاري مسئوليت اجتماعي بنگاه (CSR) بر سرمايه فكري(مورد مطالعه: خودروسازي گروه بهمن) مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد احمد راضي جلالي ۱۵۰۲۹۳۵۰۰
۹۵/۶/۲۳ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر محسن مهرآرا