پايان نامه هاي دفاع شده
۱۵۱۱ مورد گروه:
دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د
۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي بهينه‌سازي فرآيند جوشكاري ايمپلر كمپرسور باهدف كاهش اعوجاج با استفاده از روش اجزاي محدود مهندسي مكانيك - ساخت و توليد کارشناسي ارشد سميه حسني ۱۵۰۴۹۲۲۳۵
۹۵/۱۲/۱۵ دکتر حسين نواده توپچي حقوق بشر وچالش هاي هزاره سوم (مطالعه موردي:آب سالم براي همه) حقوق بين الملل کارشناسي ارشد الناز شيرزاده ۱۵۰۳۹۳۱۷۲
۹۵/۱۲/۱۵ دکتر حسين نواده توپچي تاثير حقوق بشر بر توانمندسازي زنان باتاكيد برنسل دوم حقوق بشر حقوق بين الملل کارشناسي ارشد زهرا اشراقي نيا ۱۵۰۳۹۳۱۳۰
۹۵/۱۲/۱۵ دکتر نجادعلي الماسي
دکتر محسن صادقي
اقسام قراردادهاي آتي و قواعد مشترك آنها حقوق خصوصي کارشناسي ارشد عليرضا صنيعي منش ۱۵۰۳۹۳۱۷۵
۹۵/۱۲/۱۵ دکتر حسن باديني
دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
نقش قراردادهاي استاندارد (نمونه ) درحقوق تجارت بين الملل حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد وحيده بخشي ۱۵۰۳۹۳۱۳۶
۹۵/۱۲/۱۴ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر رحمن سوري
دکتر سيروس چوبينه
تاثير تركيب تمرين هوازي و مكمل گيري آويشن بر بيان ژن PGC-1α و T fam در رت هاي بالغ تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي دکتري ارزو عادلي فر ۱۵۰۲۹۲۳۹۴
۹۵/۱۲/۱۴ دکتر سعيد حبيبا
دکتر محسن صادقي
حمايت از علائم تجارتي در فضاي تبادل اطلاعات حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد روناك روشني ۱۵۰۳۹۲۰۵۹
۹۵/۱۲/۱۴ دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
دکتر زهرا شاكري
نقض حقوق مالي مؤلف در حقوق ايران و آمريكا حقوق خصوصي کارشناسي ارشد علي محققي ۱۵۰۳۹۳۱۱۰
۹۵/۱۲/۱۱ دکتر نويد مستوفي
دکتر سيد نظام‌الدين حسيني
دکتر مريم خاتمي
بررسي فرآيند توده‌شدن آنتي‌ژن سطحي هپاتيت ب به كمك روش‌هاي تجربي: امكان‌سنجي برگشت‌پذيري تجمّع توده‌ها مهندسي شيمي - داروسازي کارشناسي ارشد نازنين فتح اللهي ۱۵۰۴۹۲۳۳۲
۹۵/۱۲/۱۱ دکتر سيد باقر ميرعباسي بررسي اثرات حقوقي تحريم ها ي فرا منشوري برصنعت نفت ايران باتكيه برتكنولوژي و فن آوري در صئايع بالادست نفت حقوق بين الملل کارشناسي ارشد ارزو الله بخشي هفشجاني ۱۵۰۳۹۳۰۴۳
۹۵/۱۲/۱۱ دکتر محمود كاظمي
دکتر حسن باديني
مسئوليت مدني ناشي از عيب قطعات خودرو با تأكيد بر رويه قضايي حقوق خصوصي کارشناسي ارشد محمدرضا عباسي ۱۵۰۳۹۳۰۹۳
۹۵/۱۲/۱۰ دکتر نيما مختارزاده
دکتر محسن نظري
• تبيين عوامل موثر بر توسعه مزيت والديني (مادري) در شركت هاي مادر پروژه محور (كاربردي از مطالعه چند موردي Multiple Case Study ) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد محمد كنعان ۱۵۰۲۹۲۶۲۶
۹۵/۱۲/۱۰ دکتر حسين شكوهمند بررسي عددي اثر زاويه حمله روي انتقال حرارت افزايشي در صفحه ديمپل دار مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد علي معدني ۱۵۰۴۹۳۱۰۷
۹۵/۱۲/۱۰ دکتر احمد سعيدنيا بازآفريني فضاهاي شهري بخش مركزي-تاريخي شهر(بارويكردارزش گرا). نمونه موردي:مركزشهرشيراز) طراحي شهري کارشناسي ارشد نگار فروتن ۱۵۰۵۹۳۱۰۶
۹۵/۱۲/۱۰ دکتر مهدي شهبازي
دکتر محمود شيخ
دکتر فضل اله باقرزاده
دکتر الهه عرب عامري
تاثير دو مدل آموزش سنتي و بازي تاكتيكي بر هماهنگي چشم-دست و يادگيري حركت پاي بدمينتون بازان مبتدي با هماهنگي بالا و پايين رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ دکتري زهره كامياب ۱۵۰۲۹۱۳۹۹
۹۵/۱۲/۹ دکتر آرين قلي پور
دکتر غلامرضا خاكي
دکتر محمد ابويي اردكان
توسعه چارچوب اقدامات هنري به منظور تأثيرگذاري بر نگرش كاركنان در راستاي جاري‌سازي فرهنگ سازماني گروه مپنا مديريت - مديريت منابع انساني دکتري افشين دبيري ۱۵۰۲۹۲۸۴۷
۹۵/۱۲/۹ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي رابطه بين خوش بيني مديريت با هموار سازي سود و خطاي پيش بيني سود با توجه به اندازه شركت حسابداري کارشناسي ارشد فريده هادي ۱۵۰۲۹۲۳۴۶
۹۵/۱۲/۹ دکتر محمد مهدي ساقيان مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي باتاكيدبررويه قضائي ايران حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد محمدجواد پيران ۱۵۰۳۹۳۱۴۳
۹۵/۱۲/۹ دکتر نيما مختارزاده
دکتر محمدرضا رسايي
تدوين استراتژي تكنولوژي هاي بهره برداري ميدان نفتي آزادگان جنوبي: كاربردي از ماتريس جذابيت-توانمندي تكنولوژي مديريت اجرايي کارشناسي ارشد سارا محمدزاده ۱۵۰۲۹۳۵۹۰
۹۵/۱۲/۹ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر محمدرضا رسايي
ارزيابي و انتخاب تكنولوژي هاي حفاري:كاربردي از ماتريس جذابيت –توانمندي تكنولوژي در ميدان نفتي آزادگان جنوبي مديريت اجرايي کارشناسي ارشد سيدنويد مرعشي ۱۵۰۲۹۳۳۳۷
۹۵/۱۲/۷ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
تحليل و تبيين شفافيت بودجه دولتي در ايران مديريت امور شهري کارشناسي ارشد علي لك علي ابادي ۱۵۰۲۹۳۹۲۹
۹۵/۱۲/۷ دکتر حميدرضا پارسي تحليل كيفيت محيط‌هاي شهري در سكونتگاه‌هاي غيررسمي و تاثير الگوهاي فعاليتي ساكنين در آن و برنامه‌ريزي آن برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد نرجس شيخ الاسلام ۱۵۰۵۹۳۰۳۶
۹۵/۱۲/۷ دکتر عليرضا شاكري سنتز نانو موليبدن دي سولفيد و بررسي تاثير آن بر روي ويژگيهاي گريس علوم و فناوري نانو - نانو شيمي کارشناسي ارشد الهام گلپايي ۱۵۰۱۹۳۰۴۳
۹۵/۱۲/۴ دکتر اكرم نيرنيا
دکتر مجيد نعمتي
بررسي مقايسه اي ياد گيري زبان از طريق كتاب و نرم افزار هاي آموزشي از ديد زبان آموز و معلم آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد اسما ارباب اربابي ۱۵۰۳۹۳۰۳۵
۹۵/۱۲/۴ دکتر محمدرضا مثنوي
دکتر بهرام ملك محمدي
طراحي محيطي حساس به آب با تاكيد بر ارائه مدل مطلوب جمع آوري و استفاده ازآبهاي سطحي شهر كرج مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد زينب فلاحي ارزودار ۱۵۰۴۹۳۱۸۴
۹۵/۱۲/۳ دکتر زهرا اجاق
دکتر سهيلا بورقاني فراهاني
تبيين رابطه بين ميزان استفاده از بازي هاي رايانه اي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان با تاكيد بر ميزان سواد رسانه اي والدين مديريت رسانه کارشناسي ارشد رامين حسن پورمير ۱۵۰۲۹۳۴۸۱
۹۵/۱۲/۳ دکتر حامد وارث
دکتر نيما گروسي مختارزاده
ارزيابي عملكرد پارك علم و فناوري دانشگاه تهران با استفاده از رويكرد كارت امتيازي متوازن (BSC) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد محمدعلي عليمراديان ۱۵۰۲۹۲۲۰۹
۹۵/۱۲/۲ دکتر احمد كهرباييان بررسي اگزرژي و بهينه سازي سيكل نيروگاه زمين گرمايي مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد يحيي بابايي ۱۵۰۴۹۳۰۲۸
۹۵/۱۲/۲ دکتر محمد يكرنگي حقوق قابل عدول و غير قابل عدول متهم در دادرسي كيفري در شرايط اضطراري با تاكيد بر اسناد بين المللي حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد ميلاد ادهم اصفهاني ۱۵۰۳۹۲۱۸۱
۹۵/۱۲/۱ دکتر رضا شكوهي زاده
دکتر اصغر عربيان
مطالعه تطبيقي اعتبار قرار داد پيش فروش ثبت نشده در حقوق ايران و فرانسه حقوق خصوصي کارشناسي ارشد حجت كيوان هاشمي ۱۵۰۳۹۲۲۷۴
۹۵/۱۲/۱ دکتر عليرضا آرايي جوشكاري فولاد stainless steel 316 به روش GMAW و بررسي پارامترهاي جوشكاري در تنش هاي باقيمانده و اثر آن بر تشديد خوردگي مهندسي مكانيك - ساخت و توليد کارشناسي ارشد عليرضا اسلامي ۱۵۰۴۹۳۱۲۹
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر سيد محمد منصور طباطبائي بهبهاني
دکتر منوچهر اكبري
دکتر عبدالرضا سيف
تصحيح انتقادي تذكره السلاطين محمود ميرزاي قاجار با مقدمه و تعليقات زبان و ادبيات فارسي دکتري محمد كماني ۱۵۰۳۹۲۱۶۵
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر اكرم نيرنيا
دکتر سيدمحمد علوي
بررسي تاثير بازيهاي ديجيتال سه بعدي بر ساختار نوشتاري در محيط يادگيري زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد سيده زهره كاظمي ۱۵۰۳۹۳۱۰۶
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر امين جعفري
دکتر محسن صادقي
اجراي ضوابط بين المللي بانكي در مديريت ريسك حقوقي و تطبيق حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد فاطمه اسلامي ۱۵۰۳۹۲۱۸۵
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر علي اصغر پور عزت
دکتر حامد وارث
روايتگري داستان دانشكده مديريت خوب براي آينده مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد احمد نعيمي ۱۵۰۲۹۲۶۸۵
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر مصطفي گودرزي
دکتر مصطفي اسدالهي
پژوهشي پيرامون عوامل موثر در توليد اينفوگرافيك (گرافيك اطلاع‌رسان) ارتباط تصويري کارشناسي ارشد شهرزاد بنان ۱۵۰۵۹۳۰۷۲
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر محسن حامدي بررسي تجربي حركت ميكرو ذرات مغناطيسي در ميكرو كانال تحت اثر ميدانهاي مغناطيسي مهندسي مكاترونيك کارشناسي ارشد حسن صالحي پورماسوله ۱۵۰۴۹۲۲۶۲
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر حنان عموزاد مهديرجي
ارائه مدلي به منظور موازنه زمان و هزينه پروژه‌ها در حالت عدم قطعيت مديريت صنعتي کارشناسي ارشد هدي اكوچكيان ۱۵۰۲۹۳۴۳۶
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
تاثير قيمتهاي پايين و تخفيف، بر ادراك مصرف كننده از كيفيت برند. از منظر اقدام انتخابي مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد محمدهادي مرادي هرندي ۱۵۰۲۹۳۳۳۴
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر مصطفي گودرزي
دکتر مصطفي اسدالهي
بررسي اهميت مفهومي رنگ در نشانه‌هاي تجاري ارتباط تصويري کارشناسي ارشد سيما ناعمي ۱۵۰۵۹۳۱۱۷
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر محسن نظري
دکتر طهمورث حسنقلي پور
ارزش ادراكي مشتري از ويژگي هاي ساختمان سبز و تاثير آن بر تمايل خريد مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد مارال نادرپوركوهي ۱۵۰۲۹۳۶۰۷
۹۵/۱۱/۲۷ دکتر حسن محسني
دکتر مجيد غمامي
بررسي قراردادهاي تجاري با توجه به الزامات زيست محيطي حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد لادن موسي بيك ۱۵۰۳۹۲۲۹۱
۹۵/۱۱/۲۷ دکتر زهرا اجاق
دکتر سهيلا بورقاني فراهاني
تحليل نقش شبكه هاي اجتماعي مجازي بر كيفيت ذهني زندگي شهروندان ( مطالعه موردي : منطقه 6 تهران ) مديريت رسانه کارشناسي ارشد امين قاسمي فرع ۱۵۰۲۹۳۵۶۲
۹۵/۱۱/۲۷ دکتر صداقت جباري پژوهشي در صفحه آرايي كليات سعدي دوره قاجار (منتخبي از ديوان هاي موجود در آرشيو كتابخانه ملي ايران) ارتباط تصويري کارشناسي ارشد مهسا جعفري ۱۵۰۵۹۳۰۸۰
۹۵/۱۱/۲۷ دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر منصور مومني
شناسايي وارزيابي ريسك هاي زنجيره تامين واولويت بندي استراتژي هاي مقابله با ان در صنعت فولاد مديريت صنعتي کارشناسي ارشد ساناز پيكاني ۱۵۰۲۹۳۴۶۰
۹۵/۱۱/۲۷ دکتر نجادعلي الماسي
دکتر عليرضا فروزنده پور
برسي آثارحقوقي ترك تابعيت در ايران حقوق خصوصي کارشناسي ارشد مجتبي قاسمي ۱۵۰۳۹۲۲۶۳
۹۵/۱۱/۲۷ دکتر سيدمحمد فدوي بررسي نقش تصويرسازي در طراحي پوسترهاي ايراني دهه ۵۰ ارتباط تصويري کارشناسي ارشد الهام زارعي ۱۵۰۵۹۳۰۹۲
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر قاسم مطلبي طراحي كوي مسكوني در بافت مياني شهر تهران: با رويكرد نظريه فرگشت مهندسي معماري کارشناسي ارشد پارسا عبداله زاده ۱۵۰۵۹۲۰۵۷
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر جعفر نوري يوشانلويي
دکتر سيدنصراله ابراهيمي
بررسي رويه نهادهاي قضايي بين المللي در رابطه با تحريم نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران حقوق خصوصي کارشناسي ارشد حميده حاجي نوروزي ۱۵۰۳۹۲۲۱۰
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر محمود باقري
دکتر جعفر نوري يوشانلويي
مصاديق مسوليت محدود سهامداران در لايحه جديد قانون تجارت و قواعد مشترك حاكم بر ان حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد فرانك اسرافيلي ۱۵۰۳۹۲۱۸۳
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر عليرضا عيني فر پرديس هنرهاي نمايشي تبريز با جستاري بر پديدارشناسي حسي تجربه مكان-فضا مهندسي معماري کارشناسي ارشد مهدي ترابي ۱۵۰۵۹۳۰۷۷
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر امير مانيان
بررسي و شناسايي چالشها و الزامات مديريت از راه دور در پروژه هاي عمراني در صنعت ساختماني كشور مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد حسين سميعي ۱۵۰۲۹۲۵۵۲
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر رحمن سوري
دکتر فاطمه شب خيز
دکتر زهره مظاهري
تاثير فعاليت ورزشي استقامتي بر بيان ژن مايونكتين، آيريزين و Fndc5 عضلاني و مقاومت به انسولين پلاسماي رت هاي بالغ تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي دکتري الهام وسدي ۱۵۰۲۹۲۴۱۵
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر محمد مهدي ساقيان تغيير كاربري اراضي در حقوق كيفري ايران با تكيه بر مطالعه موردي شهرستان كرج حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد شيما مجيدي ۱۵۰۳۹۳۲۰۴
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر محمد مهدي ساقيان تحولات سياست كيفري تقنيني ايران در حوزه جرايم مالياتي حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد هدي ميردارمنصورپناهي ۱۵۰۳۹۳۲۱۴
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر علي محقر
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر جعفر حيدري
طراحي شبكه زنجيره تامين پايدار در شرايط اختلالات تصادفي تسهيلات و عدم قطعيت مديريت - مديريت توليد و عمليات دکتري حسين جنتي فر ۱۵۰۲۹۲۴۲۴
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر آرين قلي پور
دکتر علي اصغر پور عزت
ارايه راهكارهايي در جهت كاهش پيامدهاي منفي حاصل از كنترل احساس خشم در سازمان هاي خدماتي (مطالعه موردي: سازمان بهشت زهرا(س)) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد كيميا ميرزايي متين ۱۵۰۲۹۲۳۱۵
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر عباس منوريان
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر در اجراي موفق استراتژي، مورد مطالعه:بانك ملت مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد فرنوش حلوايي فرد ۱۵۰۲۹۲۰۹۳
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر احمد پوراحمد
دکتر حسين حاتمي نژاد
بررسي ابعاد تاب آوري شهري(مطالعه موردي شهر سنندج) جغرافيا و برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد ميلاد بيدار ۱۵۰۲۹۲۷۱۸
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر احمدعلي فرزين هتل هيلتون تهران مهندسي معماري کارشناسي ارشد صبا اكبرزاده قرباني ۱۵۰۵۹۳۰۶۳
۹۵/۱۱/۲۵ دکتر حسين داورزني
دکتر احمد باقري
نماز مسافر در عصر غيبت حضرت امام زمان عليه السلام در فقه اماميه الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي دکتري كيوان طلايي خو ۱۵۰۳۹۲۳۵۶
۹۵/۱۱/۲۵ دکتر اصغر عربيان
دکتر حسن باديني
مباني سلب حق حضانت در فقه وقانون جديد حمايت از خانواده حقوق خصوصي کارشناسي ارشد هومن سوداگري ۱۵۰۳۹۲۲۳۹
۹۵/۱۱/۲۵ دکتر حسنعلي لقايي باز طراحي و مناسب سازي كالبد شهر براي نيازهاي معلولين جسمي- حركتي (نمونه مورد مطالعه محله تجريش تهران) طراحي شهري کارشناسي ارشد بهين دخت صانعي مقدم ۱۵۰۵۹۳۰۳۸
۹۵/۱۱/۲۵ دکتر محمد يكرنگي مطالعه تطبيقي ادله اثبات جرايم تروريستي درحقوق ايران وآمريكا وكانادا حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد محمدرضا سليماني ۱۵۰۳۹۳۲۸۶
۹۵/۱۱/۲۵ دکتر امير مانيان
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي عوامل موثر بر آمادگي تجارت الكترونيك بين بنگاهي (مطالعه موردي بازار پوشاك) مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد مجتبي گودرزي ۱۵۰۲۹۳۳۱۸
۹۵/۱۱/۲۵ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
اظهار نظر حسابرس و پايداري سود حسابداري کارشناسي ارشد مهناز اسلام دوست كاربندي ۱۵۰۲۹۱۴۱۸
۹۵/۱۱/۲۴ دکتر مهدي تيموري شناسايي كور كدهاي فضا-زمان مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) کارشناسي ارشد مسعود رضايي ۱۵۰۴۹۲۰۷۳
۹۵/۱۱/۲۴ دکتر بيتا مشايخي
دکتر ساسان مهراني
شناخت رابطه حاكميت شركتي، مديريت سود و ارزشمداري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار حسابداري کارشناسي ارشد سپيده حيراني ۱۵۰۲۹۳۴۹۱
۹۵/۱۱/۲۳ دکتر علي ابراهيمي كردلر
دکتر نظام الدين رحيميان
به كارگيري سيستم بهايابي بر مبناي فاليت زمان گرا در صنعت هتل داري(مورد مطالعه هتل لاله يزد) حسابداري کارشناسي ارشد اميرحسين محمدكريمي يزدي ۱۵۰۲۹۳۳۲۴
۹۵/۱۱/۲۳ دکتر محمد حقيقي
دکتر كيومرث شريفي
عوامل موثر در مديريت برند (مورد مطالعه شركت هاي IT) مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد مصطفي ابراهيمي مقدم ۱۵۰۲۹۲۰۰۱
۹۵/۱۱/۲۰ دکتر رحمن سوري
دکتر سيروس چوبينه
دکتر علي اصغر رواسي
دکتر كاظم باعثي
اثر ۱۲ هفته تمرينات هوازي ، تناوبي و مقاومتي بر بيان ژن PTP۱B در عضله دوقلوي رت هاي ديابتي نوع ۲ تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي دکتري فردين سهرابي ۱۵۰۲۹۲۳۸۰
۹۵/۱۱/۲۰ دکتر محمود محمدطاهري آناليز و طراحي و شبيه سازي يك لنز روتمن با راندمان و خطاي فاز بهينه مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) کارشناسي ارشد مينا رحماني ۱۵۰۴۹۳۲۵۸
۹۵/۱۱/۱۹ دکتر حسين صفري
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر احمدعلي يزدان پناه
ارايه متدولوژي يكپارچه مديريت ريسك اَبَرپروژه‌هاي صنعت نفت، مطالعه موردي پروژه اوره و آمونياك شهداي مرودشت مديريت - مديريت توليد و عمليات دکتري علي بياتي خلوزيني ۱۵۰۲۹۱۳۵۹
۹۵/۱۱/۱۹ دکتر رضا طجرلو
دکتر محمود باقري
بررسي تطبيقي بازسازي شركت ها در نظام حقوق ورشكستگي ايران و انگلستان حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد نسترن شريفان ۱۵۰۳۹۳۱۶۸
۹۵/۱۱/۱۹ دکتر مهرداد استيري
دکتر حمزه رايج
بررسي تأثير بازارگرايي دروني بر رضايت شغلي كارمندان (مورد مطالعه: شركت ايرانسل) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد گلاره صالحي نيك ۱۵۰۲۹۲۱۸۹
۹۵/۱۱/۱۹ دکتر فرشاد نوريان راهبردهاي حفظ و ساماندهي باغات كن با رويكرد توسعه پايدار برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد عباس سميع ۱۵۰۵۹۱۰۵۵
۹۵/۱۱/۱۸ دکتر محمود مهدوي
دکتر شهلا معظمي
نظام مجازاتهاي افتراقي براي زنان با تاكيد بر جايگزنهاي حبس حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد مريم سلطانزاده ۱۵۰۳۹۳۱۶۵
۹۵/۱۱/۱۸ دکتر محمد يكرنگي رويكرد رويه قضايي ايران در زمينه شرايط تحقق شروع به جرم حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد ساره جورابراهميان ۱۵۰۳۹۳۲۶۵
۹۵/۱۱/۱۳ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر شيوا كيوان پناه
آناليز عملكرد تفاوت آيتم ها با رويكرد رش مدل در امتحان ورودي دانشگاه آموزش زبان انگليسي دکتري سوده بردبار ۱۵۰۳۹۱۱۱۶
۹۵/۱۱/۱۳ دکتر جعفر حيدري مدلسازي رياضي تكنيك‌هاي افزايش فروش و نقش آنها در هماهنگي زنجيره تامين مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد علي حيدرپوراشرفي ۱۵۰۴۹۳۲۴۹
۹۵/۱۱/۱۳ دکتر علي بزرگي
دکتر عباس كرامتي
ارزيابي تاثير مديريت ارتباط با مشتري بر عملكرد بخش بهداشت و درمان با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد مهشاد عرفاني ۱۵۰۴۹۳۰۷۶
۹۵/۱۱/۱۳ دکتر حسين نواده توپچي ريشه يابي حقوقي بحران تروريسم در آسياي جنوب غربي حقوق بين الملل کارشناسي ارشد مهناز كيوان بهاري ۱۵۰۳۹۳۱۹۸
۹۵/۱۱/۱۳ دکتر عليرضا شاكري
دکتر رضا حاجي آقايي
بهينه سازي روش سنتز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره نعناع فلفلي مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد سيدسينا اسلامي روشتي ۱۵۰۴۹۳۱۳۰
۹۵/۱۱/۱۳ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
تحليل استراتژيك امنيت بازرگاني دريايي در ايران به عنوان كريدور بازرگاني منطقه با استفاده از رويكرد سوات مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد مهدي ساجدي سابق ۱۵۰۲۹۳۲۰۷
۹۵/۱۱/۱۳ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ بررسي ارتباط استراتژي هاي تجاري بر ريزش قيمت سهام در شركت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد سيدمصطفي محقق ۱۵۰۲۹۳۵۸۹
۹۵/۱۱/۱۲ دکتر محمدرضا فراهاني به‌سازي ساختار سولنوئيد در شيرهاي نيوماتيكي به منظور افزايش نيروي عملكرد مهندسي مكانيك - ساخت و توليد کارشناسي ارشد هما علي اكبريان ۱۵۰۴۹۳۰۷۷
۹۵/۱۱/۱۲ دکتر مجيد بني اسدي
دکتر علي اصغر عطايي
طراحي بهينه توپولوژي ميكروساختارهاي سه بعدي متناوب با خواص الاستيك مورد نظر با استفاده از روش سيمپ مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي کارشناسي ارشد عليرضا مشگي ۱۵۰۴۹۳۱۰۵
۹۵/۱۱/۱۱ دکتر حميد بهره‌مند
دکتر محمد يكرنگي
سياست كيفري تقنيني ايران در قبال جاسوسي رايانه اي حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد مسعود گودرزي ۱۵۰۳۹۲۲۷۷
۹۵/۱۱/۱۱ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر يونس شكرخواه
نقش رسانه هاي جديد در روزنامه نگاري ورزشي: مطالعه موردي خبرگزاري تماشاگر در ايران مديريت رسانه کارشناسي ارشد ميثم زمان ابادي ۱۵۰۲۹۳۵۱۶
۹۵/۱۱/۱۱ دکتر عليرضا آرايي بررسي جوش‌پذيري فولاد 316 به فولاد كربني ساده به روش GMAW (Gas Metal Arc Welding) با توجه به پارامتر‌هاي جنس سيم جوش و گاز محافظ مهندسي مكانيك - ساخت و توليد کارشناسي ارشد محمد شريفي زاده ۱۵۰۴۹۳۱۶۷
۹۵/۱۱/۱۱ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
پيش بيني نوسانات بازده قيمت طلا با رويكرد GARCH, IGARCHو FIGARCH مديريت مالي کارشناسي ارشد فرناز كاوياني ۱۵۰۲۹۳۵۷۱
۹۵/۱۱/۱۱ دکتر رضا تهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
پيش‌بيني شاخص سهام با استفاده ازسيستم هوشمند تركيبي (مطالعه موردي : بورس اوراق بهادار تهران) مديريت مالي کارشناسي ارشد طاهره طالبيان كرماني ۱۵۰۲۹۳۲۴۸
۹۵/۱۱/۱۰ دکتر اصغر عربيان
دکتر رضا شكوهي زاده
مطالعه فقهي در مباني عقلائي يا تعبدي عدم انتقال ضمان معاوضي پيش از قبض مبيع حقوق خصوصي کارشناسي ارشد وحيد نجاري ۱۵۰۳۹۲۱۳۳
۹۵/۱۱/۱۰ دکتر تورج تقي زاده
دکتر نسرين طباطبائي
مصاديق معاملات و تعهدات معارض با تاكيد بر رويه قضايي حقوق خصوصي کارشناسي ارشد سيدشهرام شريعت پناهي ۱۵۰۳۹۲۰۷۲
۹۵/۱۱/۱۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
بررسي نقش مؤلفه‌هاي آگاهي، تداعي‌گري و تصوير برند بر ارزش ويژة برند در صنعت بانكداري مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد ساره سعادتمند ۱۵۰۲۹۲۵۴۹
۹۵/۱۱/۱۰ دکتر اميرمسعود ربيعي حسگري طيف در شبكه هاي راديو شناختگر با كاربران تصادفي مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) کارشناسي ارشد نيلوفر هاشمزادفروزان ۱۵۰۴۹۳۲۰۵
۹۵/۱۱/۱۰ دکتر حسين شكوهمند بررسي عددي تاثير پره‌ها بر ذخيره سازي انرژي مواد تغيير فاز دهنده در مبدل هاي حرارتي مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد حسين نوبري ۱۵۰۴۹۳۱۲۲
۹۵/۱۱/۱۰ دکتر حسين داورزني
دکتر احمد باقري
"ظرفيتهاي راهبردي جهاني فقه مترقي اسلام با تاكيد بر فقه شيعي" الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي دکتري صديقه حميدي ۱۵۰۳۹۱۱۵۳
۹۵/۱۱/۱۰ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي ارتباط اجتناب از زيان و مديريت سود اقلام واقعي در طي مراحل چرخه عمر در شركت-هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد فرزانه امين زاد ۱۵۰۲۹۲۴۵۶
۹۵/۱۱/۹ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر عباسعلي رستگار
توسعه و تبيين مدل برندينگ كارفرما در دانشگاه‌هاي دولتي ايران (مورد مطالعه: دانشگاه تهران) مديريت - مديريت منابع انساني دکتري جواد فقيهي پور ۱۵۰۲۹۲۹۰۲
۹۵/۱۱/۹ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر حسين صفري
ارائه مدل يكپارچه مديريت راهبردي نوآوري فناورانه براي شركت هاي ايراني فعال در حوزه فناوري اطلاعات مديريت تكنولوژي دکتري محمد احمدزاده قاسم آبادي ۱۵۰۲۹۱۳۵۱
۹۵/۱۱/۹ دکتر علي محقر
دکتر حسين صفري
دکتر عليرضا اميرتيموري
طراحي مدل رياضي تحليل پوششي داده هاي شبكه اي به منظور تخصيص بهينه منابع و اهداف به واحدهاي تصميم گيرنده مديريت - مديريت توليد و عمليات دکتري منصور صوفي ۱۵۰۲۹۱۳۹۱
۹۵/۱۱/۹ دکتر احمد سعيدنيا ساماندهي فضايي با استفاده از تحليل و ارزيابي چيدمان فضا طراحي شهري کارشناسي ارشد مهتا حيدري ۱۵۰۵۹۳۰۸۶
۹۵/۱۱/۹ دکتر احمد سعيدنيا طراحي منظر رود دره هاي درون شهري تهران با رويكرد توسعه پايدار مطالعه ي موردي رود دره ي گلابدره طراحي شهري کارشناسي ارشد الميرا زجاجي ۱۵۰۵۹۳۰۹۳
۹۵/۱۱/۹ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي رابطه بين «كيفيت رابطه» و «وفاداري مشتري» در فروشگاه آنلاين پوشاك مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد عماد ثالثي ۱۵۰۲۹۲۴۷۸
۹۵/۱۱/۹ دکتر عباس منوريان
دکتر مسعود كيماسي
شناسايي و بررسي اهميت عوامل موثر بر كسب مزيت رقابتي موسسات ارائه دهنده خدمات تفريحي-ورزشي (در شمال تهران) از ديدگاه شهروندان مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد مليكا توسل باقري ۱۵۰۲۹۳۱۳۶
۹۵/۱۱/۶ دکتر اميرسعيد محمودي مجتمع تجاري فرهنگي با رويكرد ارتباط فضاي درون و بيرون مهندسي معماري کارشناسي ارشد اشرف بزرگمهر ۱۵۰۵۹۳۰۶۹
۹۵/۱۱/۶ دکتر حميدرضا انصاري معماري به مثابه امري هويت ساز و تاثير گذار بر محيط پيراموني (نمونه موردي: بخشي از منطقه ۲۲) مهندسي معماري کارشناسي ارشد محمدرضا خسروي ۱۵۰۵۹۳۰۲۴
۹۵/۱۱/۶ دکتر هستي چيت سازان بررسي تاثير راهبري شركتي در تعديل رابطه ي ميان ريسك هاي اعتباري و نقدينگي در بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد تينا تابش فر ۱۵۰۲۹۳۴۶۱
۹۵/۱۱/۵ دکتر محسن نظري
دکتر سيد رضا سيد جوادين
مطالعه و بررسي تصوير ذهني مشتريان بانك سامان از برند بانك سامان با به كارگيري مدل مولكول برند مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد پانته ا فرد ۱۵۰۲۹۲۲۲۳
۹۵/۱۱/۵ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
بررسي تأثير محيط فيزيكي بر خريد مجدد و سنجش ادراك مشتريان از كيفيت خدمات با استفاده از تبليغات شفاهي درصنعت بانكداري (مطالعه موردي: مشتريان بانك آينده شهر تهران) مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد بهارك اهتمامي ۱۵۰۲۹۲۴۵۸
۹۵/۱۱/۴ دکتر كتايون تقي زاده پايانه مسافربري دريايي در بندر انزلي با رويكرد پايدار مهندسي معماري کارشناسي ارشد مهراد ضرغام پناه ۱۵۰۵۹۳۰۴۱
۹۵/۱۱/۴ دکتر كتايون تقي زاده طراحي مركز تجاري با رويكرد پايدار مهندسي معماري کارشناسي ارشد شيرين نواب لاهيجاني ۱۵۰۵۹۳۰۵۶
۹۵/۱۱/۳ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي عوامل موثر بر اعتماد مشتريان به سرمايه گذاري در صتدوق هاي سرمايه گذاري مشترك مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد حسام ناصرعزيزي ۱۵۰۲۹۳۶۰۹
۹۵/۱۱/۲ دکتر رضا تهراني
دکتر عزت الله اصغري زاده
آزمون سطح ضعيف كارايي اطلاعاتي در زيربخش هاي بورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد دانيال استانه ۱۵۰۲۹۳۰۷۷
۹۵/۱۰/۲۹ دکتر محمود شاه آبادي ارائه ساختار بهبود يافته براي طبقه ورودي يك سيستم دو طرفه همزمان (Full-Duplex) مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) کارشناسي ارشد شرمان شكوهي ۱۵۰۴۹۳۲۷۲
۹۵/۱۰/۲۹ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي عوامل داخلي موثر بر سودآوري شعب بانك مهر اقتصاد حسابداري کارشناسي ارشد جواد تك روستا ۱۵۰۲۹۳۴۶۳
۹۵/۱۰/۲۹ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
شناخت رابطه تمركز مالكيت، كنترل خانوادگي و انتخاب حسابرس در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار حسابداري کارشناسي ارشد پريسا ادهمي قره شيران ۱۵۰۲۹۳۴۲۱
۹۵/۱۰/۲۸ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر سيد رضا سيد جوادين
ارزيابي رضايتمندي بيماران بستري جراحي شده از خدمات بيمارستان نيكان بر اساس مدل سروكوال مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد نازنين شمس فر ۱۵۰۲۹۳۵۲۸
۹۵/۱۰/۲۲ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر شهرام دلفاني
دکتر مريم كرمي
مقايسه تجربي عملكرد كلكتور خورشيدي جذب مستقيم و صفحه تخت با استفاده از نانوسيال الماس مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد بهرنگ اصغري شيرواني ۱۵۰۴۹۳۱۳۲
۹۵/۱۰/۲۲ دکتر ابراهيم موسي زاده
دکتر بيژن عباسي
دکتر رضا طجرلو
مسئوليت دولت ميزبان در قبال حقوق بنيادين زائران با تاكيد بر مراسم حج و عمره حقوق عمومي دکتري علي شاكري ۱۵۰۳۹۲۱۶۲
۹۵/۱۰/۲۲ دکتر محمدجواد رضائي زاده
دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
دکتر بيژن عباسي
تضمين حقوق مالكانه از منظر حقوق عمومي در جمهوري اسلامي ايران حقوق عمومي دکتري زين العابدين تقوي فردود ۱۵۰۳۹۲۱۵۲
۹۵/۱۰/۲۱ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
"شناسايي و الويت بندي موانع اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت، مورد مطالعه موردي:كاركنان ستاد اصلي مجموعه بنياد مستضعفان" مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد نازنين بهنام راد ۱۵۰۲۹۱۴۲۰
۹۵/۱۰/۲۱ دکتر امير خانلري
دکتر مسعود كيماسي
بررسي اثرات ترفيعات قيمتي بر ارزش ويژه برند در صنعت لوله و پروفيل فولادي (مطالعه موردي شركت گروه صنعتي سپاهان) مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد علي ضيايي اردستاني ۱۵۰۲۹۲۵۸۲
۹۵/۱۰/۲۱ دکتر محمد خبيري
دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر سيدنصراله سجادي
واكاوي بنيان هاي نظري ورزش كشور و ارائه الگوي خط مشي ورزش ملي, با رويكرد ورزش آموزشي تربيت بدني و علوم ورزشي - برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري مهتاب ناصح ۱۵۰۲۹۲۴۱۲
۹۵/۱۰/۱۸ دکتر كردي
دکتر ژيلا مقبولي
دکتر فاطمه شب خيز
تأثير هشت هفته تمرين تداومي آهسته و تناوبي شديد برآنزيم تلومراز و سيرتوئين 6 و آيريزين در سلول هاي تك هسته اي محيطي سرم خون افراد سالمند تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي دکتري فاطمه كيواني ۱۵۰۲۹۱۴۰۳
۹۵/۱۰/۱۴ دکتر روشنعلي شكاري
دکتر محسن ايزانلو
مسوليت مدني شهرداري نسبت به زيان شهروندان در حين اجراي طرح هاي عمراني حقوق خصوصي کارشناسي ارشد مرتضعلي عليمحمدي قوتانلو ۱۵۰۳۹۳۱۸۳
۹۵/۱۰/۴ دکتر مهدي شهبازي
دکتر محمود شيخ
دکتر ناصر نقدي
مقايسه اثر دو نوع تمرين اجباري و اختياري بر عملكردهاي شناختي، حركتي و نوروشيمي در رت هاي مبتلا به پاركينسون رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ دکتري فروزان رفيعي رضوان ۱۵۰۲۹۲۴۲۷
۹۵/۹/۲۲ دکتر محسن مهرآرا
دکتر قهرمان عبدلي
نقش عوامل اقتصادي و نهادي بر فساد در كشورهاي در حال توسعه علوم اقتصادي کارشناسي ارشد الهه تقي پوريوسفده ۱۵۰۲۹۳۱۳۴
۹۵/۹/۱ دکتر رضا طجرلو
دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
بررسي تطبيقي بازسازي وتصفيه در نظامهاي مالي ايران وآلمان حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد نيلوفر كاظمي رحيم ابادي ۱۵۰۳۹۳۱۹۵
۹۵/۸/۲۹ دکتر سعيد صفري
دکتر غلامرضا طالقاني
سنجش وارزيابي عملكرد بانك مسكن مبتني بر مدل BSC (روش ارزيابي عملكرد متوازن) از منظر مشتريان (مطالعه موردي شعب مديريت منطقه مركز تهران ) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد سوران بيدار ۱۵۰۲۹۲۴۶۶
۹۵/۸/۱۸ دکتر مهرزاد حميدي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
تدوين برنامه استراتژيك فدراسيون شطرنج جمهوري اسلامي ايران مديريت ورزشي کارشناسي ارشد سپيده محسن دوست ۱۵۰۲۹۳۵۸۸
۹۵/۷/۱۹ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر نيما گروسي مختارزاده
تدوين چهارچوب تاثيرات نظام نوآوري منطقه اي (RIS) بر شكل گيري و توسعه اتحادهاي استراتژيك مديريت تكنولوژي دکتري هادي زارعي ۱۵۰۲۹۱۳۷۵
۹۵/۷/۱۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر حامد وارث
برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي صنعت فولاد ايران به منظور حضور قدرتمند در بازارهاي منطقه خاورميانه: مطالعه موردي شركت فولاد غدير ني ريز مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد مصطفي منشي ۱۵۰۲۹۲۶۶۷
۹۵/۷/۱۳ دکتر مهرناز مولوي ساماندهي محله به منظور ارتقا پايداري زيست محيطي(نمونه مطالعاتي : محله قلهك تهران) طراحي شهري کارشناسي ارشد محمدمهدي مخبركيا ۱۵۰۵۹۱۰۶۵
۹۵/۷/۱۳ دکتر ساسان مهراني
دکتر آرش تحريري
مالياتي الكترونيكي و بهبود عملكرد نظام مالياتي كشور حسابداري کارشناسي ارشد فتح اله محمودي ۱۵۰۲۹۲۶۴۹
۹۵/۷/۱۳ دکتر عليرضا محسني تبريزي
دکتر محمود احمد پوردارياني
بررسي عوامل موثر بر توانمندسازي كارآفرينان مراكز درمان و بازتواني معتادان به منظور ارتقاء سطح كيفي كارآفريني در اين مراكز در شهر تهران كارآفريني - كسب و كار جديد کارشناسي ارشد نفيسه افشارتربتي ۱۵۰۲۹۲۰۱۹
۹۵/۷/۱۳ دکتر احمد مومني راد بررسي تاثير پذيري حقوق ايران از حقوق بشر بين الملل با تأكيد بر حق آزادي و امنيت شخصي حقوق بين الملل کارشناسي ارشد فرهاد حميدي ۱۵۰۳۹۲۲۱۳
۹۵/۷/۱۳ دکتر محسن صادقي
دکتر عباس شيري
اصول سياست گذاري كيفري در قانون گذاري مالكيت فكري حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد نيوشا نصيرياني ۱۵۰۳۹۲۱۳۶
۹۵/۷/۱۳ دکتر حسن باديني
دکتر جعفر نوري يوشانلويي
مسئوليت مدني سهامداران شركتهاي تجاري نسبت به زيانديدگان غيرقراردادي حقوق خصوصي کارشناسي ارشد نيوشا حاجي سيدجوادي ۱۵۰۳۹۲۲۰۹
۹۵/۷/۱۳ دکتر محسن صادقي
دکتر جعفر نوري يوشانلويي
آثار حقوقي خاتمه قراردادهاي مشاركت مدني حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد مارال سنايي ۱۵۰۳۹۲۰۶۶
۹۵/۷/۱۳ دکتر بتول آهني
دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
مباني قانوني و فوائد جايگزيني بارنامه ي الكترونيكي در حمل و نقل دريايي در حقوق ايران حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد مهدي خوش مهر ۱۵۰۳۹۲۲۱۸
۹۵/۷/۱۳ دکتر حسن باديني
دکتر محمدرضا صادقي مقدم
بررسي مباني نظري ارث با تاكيد بر عدالت توزيعي حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد امير دزواريي ۱۵۰۳۹۲۲۱۹
۹۵/۷/۱۳ دکتر منوچهر طبيبيان طراحي شهري محدوده ي درياچه ي خليج فارس جهت ارتقاء سطح گردشگري با تاكيد بر اعتلاي كيفيت درياچه و كاربري هاي پيرامون طراحي شهري کارشناسي ارشد محيا شريف نيا ۱۵۰۵۹۲۱۳۲
۹۵/۷/۱۳ دکتر مهران فاطمي نيا
دکتر وحيد چوپانكاره
طراحي صندلي كودك با امكان سهولت تطبيق با صندلي خودرو طراحي صنعتي کارشناسي ارشد مليحه پاشائي ۱۵۰۵۹۲۲۱۸
۹۵/۷/۱۳ دکتر دكتر محمد صفري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
بررسي تطبيقي بمنظور شناسايي نقش احساسات پرسنل و شيوه رهبري مديران در انعطا‌ف‌پذيري آنها در شرايط بحراني سازمان‌ مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد سعيده حبيبي يوسفي ۱۵۰۲۹۳۴۷۸
۹۵/۷/۱۳ دکتر مريم خليلي
دکتر جمشيد امامي
دکتر مهران فاطمي نيا
طراحي خودروي شهري منعطف جهت اصلاح رفتارهاي ترافيكي طراحي صنعتي کارشناسي ارشد محسن نوروزي ۱۵۰۵۹۲۱۰۱
۹۵/۷/۱۳ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمدعلي شاه حسيني
تاثيرات ابهام مصرف كننده در ارجاع كالا مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد اميرحسين معيني ۱۵۰۲۹۱۳۲۱
۹۵/۷/۱۳ دکتر نجادعلي الماسي
دکتر بيژن عباسي
صلاحيت واعتبار رسيدگي كميسيون هاي ماده صد وفرآيند نحوه اعتراض به آراء صادره حقوق خصوصي کارشناسي ارشد اميرحسين ايزدپناهي ۱۵۰۳۹۳۱۳۴
۹۵/۷/۱۳ دکتر محمدرضا مثنوي
دکتر پرستو پريور
تدوين چارچوب طراحي زيرساخت هاي سبز شهري براي انطباق با تغييرات اقليمي بر اساس رويكرد تاب آوري نمونه موردي استان تهران منطقه 14 مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد سجاد ملكي ۱۵۰۴۹۳۱۰۹
۹۵/۷/۱۳ دکتر محمود مهدوي پيش گيري از بزهكار ي و بزهديدگي اطفال در فضاي سايبري حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد احمد عاليشاهي ۱۵۰۳۹۳۰۹۲
۹۵/۷/۱۳ دکتر مسعود شريعت پناهي طراحي و پياده سازي يك كنترلر عصبي براي جبران خطاي موقعيت دهي پنجه ربات موازي 3RRR مهندسي مكاترونيك کارشناسي ارشد معصومه مقيمي اسفنداباد ۱۵۰۴۹۲۱۵۹
۹۵/۷/۱۳ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي تاثير بكارگيري مديريت استعداد بر عملكرد سازماني (مورد مطالعه: شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در تهران و نايروبي) مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد سارا بيگلري ۱۵۰۲۹۳۴۵۴
۹۵/۷/۱۳ دکتر عليرضا آرايي
دکتر محمدرضا فراهاني
بهسازي اتصالات غير همجنس پليمرهاي گرمانرم به روش اصطكاكي اغتشاشي با استفاده از ذرات نانو مهندسي مكانيك - ساخت و توليد کارشناسي ارشد سيداميرداود علوي ۱۵۰۴۹۳۳۱۷
۹۵/۷/۱۳ دکتر دكتر محمد صفري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
ارائه چارچوبي مفهومي جهت تبيين رابطه ميان هوش هيجاني، سلامت رواني و عملكرد كاركنان؛ مورد مطالعه كاركنان شعب ارزي بانك تجارت تهران مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد مليحه قاسمي ۱۵۰۲۹۳۵۶۱
۹۵/۷/۱۳ دکتر علي اكبر ارجمندنيا
دکتر هادي بهرامي احسان
تاثير بهوشياري و گروه درماني خانواده محور بر كاهش ولع وتنظيم هيجان سوء مصرف كنندگان آمفتامين روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد صالح شريف نسب ۱۵۰۲۹۲۵۵۹
۹۵/۷/۱۳ دکتر عيسي حجت آموزشگاه تخصصي موسيقي در تهران مهندسي معماري کارشناسي ارشد ميترا مهرزاد ۱۵۰۵۹۳۰۵۴
۹۵/۷/۱۳ دکتر مسعود شريعت پناهي بهينه‌سازي شكلي براكت دسته‌موتور به منظور كاهش وزن به كمك تي‌اسپلاين‌ها مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي کارشناسي ارشد شايان حميديان ۱۵۰۴۹۲۲۳۸
۹۵/۷/۱۳ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر رضا تهراني
بررسي رابطه قيمت طلا و نفت و رشد اقتصادي مديريت مالي کارشناسي ارشد عليرضا ضياءالحق ۱۵۰۲۹۳۵۳۷
۹۵/۷/۱۳ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر مهرداد استيري
بررسي تاثير آموزش الكترونيكي بانك ملي ايران بر بهره وري كاركنان در بانكداري الكترونيك مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد محمدرضا آوخ لويه ۱۵۰۲۹۳۴۳۷
۹۵/۷/۱۳ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر مجيد نعمتي
تأثير دراز مدت تصحيح گرامري نوشتاري بر ساختارهاي دستوري فراگيران در سطوح و موقعيت هاي مختلف اقتصادي در جامعه آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد سميه نصيري خانشان ۱۵۰۳۹۲۲۹۹
۹۵/۷/۱۳ دکتر بيژن عباسي حدود اختيارات قوه مقننه در امر قانون گذاري در ايران وانگليس حقوق عمومي کارشناسي ارشد حسن كشتكاري ۱۵۰۳۹۲۲۶۹
۹۵/۷/۱۲ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
نقش واسطه اي هوش هيجاني دررابطه بين سبكهاي دلبستگي با رضايت زناشويي روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد محمدباقر صلواتي ۱۵۰۲۹۲۵۷۹
۹۵/۷/۱۲ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مطالعه تاثير استراتژي برند كارفرما بر حفظ نيروي كاركنان با نقش ميانجي‌گري رضايت شغلي (مطالعه موردي بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد نسيبه متاجي نيمور ۱۵۰۲۹۱۳۱۴
۹۵/۷/۱۲ دکتر امين جعفري
دکتر محمود باقري
مطابقت رويه هاي عملي بانك ها بامباني حقوق بانكداري اسلامي در قراردارهاي مشاركت با كارآفرينان حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد بهمن مقيمي ورزني ۱۵۰۳۹۲۲۸۹
۹۵/۷/۱۲ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
مدل سازي عددي و بررسي پارامتري سيستم خنك ساز ترموالاستيك در سيستم هاي تهويه مطبوع مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد احسان نظامي فر ۱۵۰۴۹۳۱۹۱
۹۵/۷/۱۲ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر آرش تحريري
سياست هاي نگهداشت نقدينگي حسابداري کارشناسي ارشد سيدمجتبي موسوي حصاري ۱۵۰۲۹۲۷۷۶
۹۵/۷/۱۲ دکتر مسعود شريعت پناهي طراحي بهينه و پياده سازي سيستم برداشت انرژي الكتريكي از حركت خودروها در سطح جاده مهندسي مكاترونيك کارشناسي ارشد علي مقدادي اصفهاني ۱۵۰۴۹۲۲۹۲
۹۵/۷/۱۲ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
عوامل موثر بر رفتار اجتناب از تبليغات در صنعت پوشاك ايران مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد شاداب شادمان ۱۵۰۲۹۳۲۱۸
۹۵/۷/۱۲ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
نقش تعديل كننده سبك هاي فرزند پروري والدين در رابطه بين سبك هاي دلبستگي و رضايت زناشويي فرزندان روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد مريم فتحي ۱۵۰۲۹۲۶۰۸
۹۵/۷/۱۲ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
نقش واسطه‌اي اهمال‌كاري در رابطه بين ابعاد كمال‌گرايي و مشكلات زناشويي روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد شيما رييسي ۱۵۰۲۹۲۱۴۵
۹۵/۷/۱۱ دکتر وحيد اصفهانيان شبيه‌سازي عددي پره‌هاي كمپرسور‏ جريان‎ ‎‎‎‏‎محوري جهت محاسبه دقيق افت فشار مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد ظفر اسماعيلي رزي ۱۵۰۴۹۲۰۱۲
۹۵/۷/۱۱ دکتر اشرف رحيميان
دکتر مجتبي اميري
نقش شهرداري تهران در قرار گرفتن شهر تهران در رده شهر هاي جهاني مديريت امور شهري کارشناسي ارشد منوچهر ذاكري نيك ۱۵۰۲۹۲۵۱۸
۹۵/۷/۱۱ دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر احمد پوراحمد
بررسي عوامل موثر بر ايجاد حاشيه نشيني كلان شهراهواز در دهه اخير جغرافيا و برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد حسين زيدوندي ۱۵۰۲۹۲۷۳۹
۹۵/۷/۱۱ دکتر حسن باديني
دکتر حسين صادقي
مدت متعارف در حقوق قراردادها حقوق خصوصي کارشناسي ارشد سميه صفرزاده ۱۵۰۳۹۲۲۴۹
۹۵/۷/۱۱ دکتر بهرنگ سجادي تاثير ميدان الكتروستاتيك بر پخش و نشست ذرات معلق مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد سيما اديمي ۱۵۰۴۹۳۰۱۳
۹۵/۷/۱۱ دکتر عباس ابراهيمي
دکتر سيدرضا سيدجوادين
بررسي ارتباط بين مهندسي عوامل انساني (ارگونومي) و بهره وري كاركنان بانك صادرات ايران (مطالعه موردي: بانك صادرات استان البرز) مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد عليرضا جمشيدي ۱۵۰۲۹۳۴۷۰
۹۵/۷/۱۱ دکتر محسن مهرآرا
دکتر قهرمان عبدلي
آزمون فرضيه كارايي برخي بازارهاي مالي علوم اقتصادي کارشناسي ارشد محمد صفوي ۱۵۰۲۹۳۲۴۵
۹۵/۷/۱۱ دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر احمد پوراحمد
پهنه بندي احتمال آبگرفتگي معابر شهري و ارتباط آن با عبورومرور وسايل نقليه، مطالعه موردي: شهر كرج جغرافيا و برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد سيد هادي لطفي ۱۵۰۲۹۲۷۶۶
۹۵/۷/۱۱ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر محسن مهرآرا
تاثير آزاد سازي سرمايه روي بهره وري نيروي كار علوم اقتصادي کارشناسي ارشد ليلا برخورداري ۱۵۰۲۹۳۶۳۳
۹۵/۷/۱۰ دکتر امير نجات شبيه سازي آئروالاستيك يك پره توربين بادي پره كامپوزيتي رده مگاواتي مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد اميرمحمد فرهودي ۱۵۰۴۹۲۲۷۴
۹۵/۷/۱۰ دکتر كرامت اله زياري
دکتر احمد پوراحمد
تحليل فضايي شاخص‏هاي كمي و كيفي مسكن در كلانشهر تهران جغرافيا و برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد مجيد مشفق ۱۵۰۲۹۲۷۷۱
۹۵/۷/۱۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر فرشته امين
بررسي ترجحيات مشتريان براي انتخاب يك بانك تجاري بمنظور ارائه راه حل هاي جامع به مشتريان بر مبناي مدل دلتا ( بازآفريني استراتژي كسب وكار) مطالعه تطبيقي : بانك سامان و اچ اس بي سي بانك مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد مرتضي فرهمند ۱۵۰۲۹۲۲۲۷
۹۵/۷/۱۰ دکتر احمد سعيدنيا ارزيابي و ارائه راهكارهاي ارتقاء كيفيت محيط سكونتي در بعد كالبدي-محيطي برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد شيما علي پورياني ۱۵۰۵۹۲۰۶۰
۹۵/۷/۱۰ دکتر حميدرضا پارسي بررسي ارتباط بين روابط عملكردي با فرم ساختاري و مرفولوژيك محور پياده راه ميان ميدان شهدا و ميدان امام حسين (ع) برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد مرتضي خاجي ۱۵۰۵۹۲۰۳۴
۹۵/۷/۱۰ دکتر امين جعفري
دکتر حسن باديني
راهكارهاي حقوقي حمايت از مصرف كنندگان خدمات بانكي در حقوق ايران وفرانسه حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد محمدناصر زماني ۱۵۰۳۹۲۲۳۲
۹۵/۷/۱۰ دکتر منصور مومني
دکتر محمد رحيم اسفيداني
رابطه مديريت ارتباط با مشتريCRM و كيفيت ارتباط RQ با ارزش چرخه عمر مشتري CLV در بانكها مطالعه موردي شعب بانك ملي شهر مشهد مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد معصومه نظام خواه سيس آباد ۱۵۰۲۹۱۳۳۳
۹۵/۷/۱۰ دکتر محمد يكرنگي جايگاه مقتضي بودن تعقيب در قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و مباني آن حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد سيدمحمدعلي ميرطاهري ۱۵۰۳۹۲۲۹۴
۹۵/۷/۱۰ دکتر مهدي اشجعي مطالعه تجربي پايش حرارتي تجهيزات الكترونيكي مستطيلي شكل با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده PCM)) مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد مهدي محرابي كرماني ۱۵۰۴۹۳۰۹۷
۹۵/۷/۱۰ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد حقيقي
شناسايي عوامل موثر بر موفقيت كسب و كارهاي تبليغاتي اينترنتي: مورد مطالعه بخش مسكن و املاك در شهر تهران مديريت اجرايي کارشناسي ارشد بهنام باقري ۱۵۰۲۹۳۱۰۹
۹۵/۷/۱۰ دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر ابراهيم عليدوست
شناسايي قوت ها، ضعف ها ، فرصت هاو تهديدهاي كميته ملي المپيك در راه بازيهايي المپيك ۲۰۱۶ ريو مديريت ورزشي کارشناسي ارشد حميدرضا سلامي ۱۵۰۲۹۳۵۲۰
۹۵/۷/۱۰ دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر ابراهيم عليدوست
ارتباط نحوه گذران اوقات فراغت با ويژگي هاي شخصيتي بازيكنان رده هاي سني تيم هاي ملي فوتبال و فوتسال بانوان مديريت ورزشي کارشناسي ارشد بهارك كاظم ۱۵۰۲۹۳۵۶۸
۹۵/۷/۱۰ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر مجيد جلالي فراهاني
بررسي عوامل و موانع توسعه ورزش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج مديريت ورزشي کارشناسي ارشد ياسر نظري ارا ۱۵۰۲۹۳۳۷۳
۹۵/۷/۱۰ دکتر عباس نرگسيان
دکتر فرشته امين
بررسي تاثير جهت گيري استراتژيك بر عملكرد سازماني با نقش ميانجي نوآوري (مورد مطالعه: شركت هاي فعال نفت و گاز شهر تهران) مديريت اجرايي کارشناسي ارشد زهرا حيدري ۱۵۰۲۹۳۴۸۹
۹۵/۷/۱۰ دکتر فريبرز جولاي ارائه يك مدل مبتني برنامه ريزي رياضي براي بهينه سازي مساله زمانبندي عمل هاي جراحي بيماران انتخابي با استفاده از الگوريتمهاي فرا ابتكاري مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد محمد خسرواني ۱۵۰۴۹۳۰۵۲
۹۵/۷/۱۰ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر حسن دارابي
طراحي محيط و منظر شهري با تاكيد بر كاهش اغتشاش بصري (نمونه موردي خيابان چهارباغ عباسي اصفهان ) مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد مهسا جلواني ۱۵۰۴۹۳۲۴۲
۹۵/۷/۱۰ دکتر احمد سعيدنيا ارزيابي پياده راهسازي مركزشهرهمدان(نمونه پژوهش خيابان اكباتان) برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد مهسا سليمي منصور ۱۵۰۵۹۲۱۴۶
۹۵/۷/۱۰ دکتر هستي چيت سازان بررسي دقت پيش بيني سود مديريت در عرضه اوليه سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مديريت مالي کارشناسي ارشد سارا كماسي ۱۵۰۲۹۳۵۷۸
۹۵/۷/۱۰ دکتر مجتبي حقيقي يزدي
دکتر عليرضا رياسي
بهبود عملكرد در توربين هاي جزر و مدي محور افقي كانال دار بوسيله پره هاي كامپوزيتي تطابقي مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي کارشناسي ارشد پوريا كاوندي ۱۵۰۴۹۲۲۸۰
۹۵/۷/۱۰ دکتر نظام الدين رحيميان
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
رابطٍ بيه محافظٍ كاري در حسابذاري ي ساختار سرمايٍ ي تاثير آن بركيفيت گسارشُاي مالي در بازار سرمايٍ ايران حسابداري کارشناسي ارشد ماندانا ملك اسماعيلي ۱۵۰۲۹۱۳۲۳
۹۵/۷/۷ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي ميزان اثر پذيري ارزش بازار از مديريت ريسك نهادي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد شهرزاد فريدوني ۱۵۰۲۹۱۳۰۰
۹۵/۷/۷ دکتر محسن مهرآرا
دکتر قهرمان عبدلي
عوامل موثر بر حجم معاملات قراردادهاي آتي سكه با روش آزمون كرانه و ARDL علوم اقتصادي کارشناسي ارشد نادر هاشم نژاداقدم ۱۵۰۲۹۳۶۲۳
۹۵/۷/۷ دکتر محمود باقري
دکتر سيدمحمد طباطبايي نژاد
جنبه‌هاي حقوقي باشگاه‌هاي حمايت و غرامت ونقش آن در حمل و نقل دريايي حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد فهيمه خانزادي ۱۵۰۳۹۲۲۱۶
۹۵/۷/۷ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر هايده لاله
طراحي و ساماندهي منظر فرهتگي گردشگري زندان اسكندر شهر تاريخي يزد مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد آزاده صديقي ۱۵۰۴۹۲۳۷۰
۹۵/۷/۷ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
اثر تصميم مديريتي در تنظيم و چسبندگي هزينه ها حسابداري کارشناسي ارشد سمانه ادينه ۱۵۰۲۹۲۰۰۵
۹۵/۷/۷ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر ميثم نصر
بررسي تجربي انتقال حرارت حين چگالشي نانو مبرد با سيال پايه مبرد هيدروكربني R600-a در لوله فين دار افقي مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد عليرضا صالحي كوهستاني ۱۵۰۴۹۳۱۷۳
۹۵/۷/۷ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر كاوه مهراني
بررسي رابطه نوع اظهارنظرحسابرس بر مديريت سود و حاكميت شركتي در شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد حسن شريفيان ۱۵۰۲۹۲۱۷۸
۹۵/۷/۷ دکتر ربابه نوري قاسم آبادي
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
بررسي رابطه بين هيجان خواهي، ادراك زيان و اعتياد، و انگيزه‌هاي مصرف با مصرف دخانيات در دانشجويان روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد فرشته درويش زاده ۱۵۰۲۹۳۸۰۴
۹۵/۷/۷ دکتر رضا تهراني
دکتر حسين توكليان
بررسي سرريز تلاطم بازدهي شاخص قيمت نقدي نفت خام برنت درياي شمال بر بازدهي شاخص كل و صنايع وابسته بازار بورس اوراق بهادار تهران و آمريكا با استفاده از MGARCH در بازه زماني 87-9۴ مديريت مالي کارشناسي ارشد سيدامير اعتمادي ۱۵۰۲۹۳۰۸۶
۹۵/۷/۷ دکتر مسعود غلامعلي لواساني
دکتر رضا رستمي
بررسي رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و تصوير بدني با گرايش به جراحي زيبايي روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد رحمانه ازادگان ۱۵۰۲۹۳۷۰۰
۹۵/۷/۶ دکتر محسن برهاني جايگاه توبه در حقوق كيفري كيفري ايران با تاكيد بر قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد مجيد محسني جلالي ۱۵۰۳۹۲۲۸۰
۹۵/۷/۶ دکتر محسن برهاني تاثير اعاده حيثيت در تكرار جرم در حقوق كيفري ايران حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد عطيه اسكندري ۱۵۰۳۹۲۱۸۴
۹۵/۷/۵ دکتر فريدون قريب بازيابي هويت از دست رفته عرصه هاي عمومي شهري در بافت هاي كهن موضع مورد مطالعه: محور بازار سرشور مشهد طراحي شهري کارشناسي ارشد اطلسي ميرزايي ۱۵۰۵۹۳۱۱۶
۹۵/۷/۵ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر شهرام دلفاني
دکتر مريم كرمي
مطالعه تجربي عملكرد كلكتور خورشيدي تخت با استفاده از نانو سيال مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد سيدمحمد حسيني پاكدل عنبران ۱۵۰۴۹۳۰۴۹
۹۵/۷/۵ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر عزت الله اصغري زاده
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر در ايجاد و توسعه خوشه صنعتي با استفاده از تكنيك ديمتل فازي و فرآيند تحليل شبكه اي(مورد مطالعه: خوشه صنعتي چرم ورامين) مديريت صنعتي کارشناسي ارشد مريم زردشتيان ۱۵۰۲۹۳۸۲۶
۹۵/۷/۵ دکتر رضا پورحسين
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
مقايسه سبك هاي دلبستگي و راهبردهاي مقابله اي در نوجوانان بدسرپرست وبي سرپرست روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد فاطمه طالبي بزمين ابادي ۱۵۰۲۹۲۵۸۴
۹۵/۷/۴ دکتر لعيا جنيدي
دکتر حسين صادقي
بررسي موافقتنامه ضوابط تجاري سرمايه گذاري تجاري سازمان جهاني تجارت آثار الحاق ايران به آن حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد پانته ا رفيع زاده ۱۵۰۳۹۲۲۲۹
۹۵/۷/۴ دکتر حسين شكوهمند تحليل ترموديناميكي و اگزرژواكوناميكي فشار بهينه سيكل هاي تركيبي آني- دومداره زمين گرمايي با سيكلهاي رانكين مختلف مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد اريا جعفريزدي ۱۵۰۴۹۳۱۴۲
۹۵/۷/۴ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر وحيد شالي اميني
طراحي منظر مجموعه برج هاي مسكوني بر اساس اصول پايداري و اكولوژيك: نمونه موردي برج هاي روستا-شهر مرادآباد مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد نوتاش قاجار دادجو ۱۵۰۴۹۲۳۶۲
۹۵/۷/۴ دکتر دكتر محمد صفري
دکتر سيد رضا سيد جوادين
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر عملكرد سازماني با نقش ميانجي تسهيم دانش؛ مورد مطالعه: شركت كاسل نوش كاله مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد اسيه نظري ۱۵۰۲۹۳۶۱۱
۹۵/۷/۳ دکتر گلناز تاجبخش تدوين و ارائه راهنماي طراحي شهري پايدار در خيابان هاي شهري (نمونه پژوهش : ميدان تجريش تا ميدان دربند) طراحي شهري کارشناسي ارشد عليرضا رضايي سلطان آبادي ۱۵۰۵۹۱۰۴۸
۹۵/۷/۳ دکتر محمد يكرنگي
دکتر حميد بهره‌مند
رويكرد نظام حقوقي ايران در قبال بزهكاري هسته اي حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد پري نخعي ۱۵۰۳۹۲۲۹۸
۹۵/۷/۳ دکتر محمد يكرنگي تطبيق مسئوليت كيفري سردسته در حقوق كيفري ايران و مقام مافوق در حقوق كيفري بين الملل حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد سيدجواد محمدي ۱۵۰۳۹۲۲۸۱
۹۵/۷/۳ دکتر مريم خليلي
دکتر ياسمن خداداده
دکتر ابوالقاسم نجفي
طراحي عصا براي بيماران " ام اس" با رويكرد كاربر محور طراحي صنعتي کارشناسي ارشد بهاره عبدالهي گهر ۱۵۰۵۹۳۱۲۹
۹۵/۷/۳ دکتر مريم خليلي
دکتر جمشيد امامي
طراحي وسيله پرورش گياهان براي كودكان پيش‌دبستاني با رويكرد طراحي ترغيبي طراحي صنعتي کارشناسي ارشد الهام عتيقي لرستاني ۱۵۰۵۹۳۱۳۰
۹۵/۷/۳ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي استراتژي‌هاي تبليغاتي شركت‌ چندمليتي مرك بر اساس ميزان استانداردسازي تبليغات با تاكيد بر شاخص‌هاي داخلي شركت مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد فرزانه ويشلقي ۱۵۰۲۹۲۳۴۵
۹۵/۷/۳ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد رحيم اسفيداني
توسعه استراتژي تبليغاتي شركت چند مليتي دارويي مرك در ايران با تاكيد بر عوامل محيطي مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد عليرضا گيتي ۱۵۰۲۹۲۲۵۷
۹۵/۷/۳ دکتر عليرضا شاكري تهيه نانو الياف كيتوزان به روش الكترو ريسندگي و بررسي كاربرد آن در تصفيه آب نانو شيمي کارشناسي ارشد علي صفدري ۱۵۰۱۹۲۰۱۳
۹۵/۷/۳ دکتر منوچهر انصاري
دکتر غلامرضا طالقاني
اولويت بندي عوامل موثر بر انتقال اثربخش فناوري هاي نوين در صنعت خودرو ايران مديريت اجرايي کارشناسي ارشد هادي برومندشيخ الاسلامي ۱۵۰۲۹۳۴۵۲
۹۵/۷/۳ دکتر مريم خليلي
دکتر جمشيد امامي
طراحي جواهرات براي خانم هاي ۲۵ تا ۳۵ سال با رويكرد پارامتريك طراحي صنعتي کارشناسي ارشد سيروس حامدي فر ۱۵۰۵۹۳۰۲۰
۹۵/۶/۳۱ دکتر محسن صادقي
دکتر حسن باديني
بررسي فقهي -حقوقي كارايي ساختار قراردادي در بانكداري اسلامي حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد سيدمحمدرضا رزم گير ۱۵۰۳۹۲۲۲۶
۹۵/۶/۳۱ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر عباس منوريان
تبيين عوامل كليدي موفقيت در همكاري هاي استراتژيك در بخش پايين دستي صنعت نفت و گاز ايران : كاربردي از مطالعه چند موردي مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد صبورا فاضلي ۱۵۰۲۹۱۲۹۸
۹۵/۶/۳۱ دکتر حسين مهدوي تهيه و بررسي خواص هيدروژلهاي پزشكي عامل‌دار شده بر پايه‌ي سيليكاژل عاملدار نانو شيمي کارشناسي ارشد افروز عاطفي ۱۵۰۱۹۲۰۲۱
۹۴/۱۲/۸ دکتر كاوه مهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي اثر بخشي دستور العمل كنترلهاي داخلي سازمان بورس و اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد علي كياني سركله ۱۵۰۲۹۲۶۳۱
۹۵/۶/۳۱ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر امير خانلري
بررسي ادراك مصرف كننده از آميخته بازاريابي و تأثير آن بر وفاداري آنها نسبت به برند فروشگاه هاي بزرگ (هايپر ماركت ها) در ايران مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد محمدسعيد حاج كاظميان ۱۵۰۲۹۲۴۹۱
۹۵/۶/۳۱ دکتر حسن بلخاري قهي
دکتر مصطفي اسدالهي
تبلور مفهوم وابي سابي در آثار گرافيكي معاصر ژاپن ارتباط تصويري کارشناسي ارشد شهرزاد دلكاني نيا ۱۵۰۵۹۲۱۳۱
۹۵/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي عوامل موثر بر تقويت برند سازماني در صنعت خدمات فني و مهندسي نيرو (مطالعه موردي شركت مهندسي مشاور مهاب قدس) مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد مصطفي غلامي زارج ۱۵۰۲۹۲۶۰۶
۹۵/۶/۳۱ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر محسن نظري
ارائه مدل علّي تبيين عوامل كليدي موفقيت در فرآيند توسعه محصول جديد در بخش خدمات: مورد مطالعه شركت خدمات انفورماتيك ايران مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد تينا پرچمدار ۱۵۰۲۹۲۰۵۵
۹۵/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي عوامل موثر بر رفتار خريد آني(بدون تصميم قبلي) مشتريان و نقش آن در افزايش فروش سيم كارت رايتل در كلان شهر تهران مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد نغمه گل كارمقدم ۱۵۰۲۹۲۶۳۶
۹۵/۶/۳۱ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر مجيد نعمتي
بررسي نياز هاي زباني دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري مديريت اجرايي آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد محدثه السادات شريفي ۱۵۰۳۹۳۰۸۵
۹۵/۶/۳۱ دکتر نظام الدين رحيميان
دکتر ايرج نوروش
بررسي ساختار مالكيت و اهرم بدهي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد فرزانه حدادي ۱۵۰۲۹۳۴۷۹
۹۵/۶/۳۱ دکتر داوود جعفري سرشت نقش ويژگي هاي شركت بر كيفيت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد سيدنويد نوراني نجفي ۱۵۰۲۹۳۶۱۶
۹۵/۶/۳۱ دکتر يعقوب آژند
دکتر مصطفي اسدالهي
آسيب شناسي بيلبوردهاي اجتماعي شهر تبريز(از منظر جذب و ايجاد ارتباط با مخاطب) ارتباط تصويري کارشناسي ارشد سميرا حسن پورجنتي ۱۵۰۵۹۳۰۸۴
۹۵/۶/۳۱ دکتر پدرام حنفي زاده
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
بررسي افت فشار و الگوي جريان دوفاز گاز و مايع در لوله هاي شيب دار مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد بهزاد نصيري ۱۵۰۴۹۲۱۷۱
۹۵/۶/۳۱ دکتر صداقت جباري پژوهشي در خطوط منقوش در سكه هاي دوره صفوي(با استناد به گنجينه موزه آستان قدس رضوي) ارتباط تصويري کارشناسي ارشد سعيده ارجمندفرد ۱۵۰۵۹۳۰۶۱
۹۵/۶/۲۹ دکتر بهرنگ بهرامي
دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر امير هوشنگ احساني
طراحي محيطي و مديريت پايدار مراكز تخليه پسماندهاي ساختماني، مطالعه موردي: منطقه حصارالبرز مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد محمد حسيني ۱۵۰۴۹۲۳۶۱
۹۵/۶/۲۹ دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني تحليل كمانش صفحات متوازي الاضلاع كامپوزيتي با روش عددي مربعات تفاضلي تعميم يافته براي شرايط مرزي مختلف با تئوري مرتبه سوم برشي مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي کارشناسي ارشد وصال تركمن ۱۵۰۴۹۲۰۴۰
۹۵/۶/۲۹ دکتر منوچهر انصاري
دکتر ندا محمداسماعيلي
"بررسي تاثير فرهنگ سازماني و ميزان رضايت كاركنان در شركت هاي EPC مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد شاهين شيروني ۱۵۰۲۹۲۵۶۷
۹۵/۶/۲۹ دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
ارائه مدل نقش ميزباني رويدادهاي ورزشي بر توسعه شهري و گردشگري ورزشي برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري جمشيد همتي مرادابادي ۱۵۰۲۹۱۴۱۷
۹۵/۶/۲۹ دکتر مريم پازوكي
دکتر اميد توكلي
تصفيه فتوكاتاليست‌ فاضلاب‌ها‌ي حاو‌ي آنت‌ بييوتيك مهندسي شيمي - داروسازي کارشناسي ارشد فاطمه فراهاني ۱۵۰۴۹۲۳۳۳
۹۵/۶/۲۹ دکتر فيروزه آقا ابراهيمي ساماني
دکتر اسماعيل صالحي
پيوند منظر گذشته و حال در مناظر شهري تاريخي نمونه موردي محدوده تاريخي سنگلج بازار تهران مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد آرياندخت فتوت احمدي ۱۵۰۴۹۲۳۷۳
۹۵/۶/۲۹ دکتر بهرنگ بهرامي
دکتر اسماعيل صالحي
طراحي منظر مجتمعهاي مسكوني در حريم شهرها، نمونه موردي مجتمع مسكوني دانشگاه علوم پزشكي تهران مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد مهسا سليميان ۱۵۰۴۹۲۳۶۷
۹۵/۶/۲۹ دکتر فيروزه آقا ابراهيمي ساماني
دکتر عبدالرضا كرباسي
طراحي محيط و منظر ساحل رودخانه اي، نمونه موردي رودخانه بابلرود بابلسر مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد بهار تاج فيروز ۱۵۰۴۹۲۳۰۹
۹۵/۶/۲۹ دکتر محمد حقيقي
دکتر نادر سيداميري
بررسي تاثير تجاري سازي ايده هاي محصولات جديد بر مزيت رقابتي با متغير تعديلگر بازارگرايي (مطالعه موردي :پنج شركت نرم افزاري) مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد سميرا مهاجري ۱۵۰۲۹۲۳۰۴
۹۵/۶/۲۹ دکتر بيتا مشايخي
دکتر منصور مومني
بررسي رابطه بين معيارهاي كيفيت حسابرسي با بقاي حسابرس مستقل حسابداري کارشناسي ارشد پريسا صفاتي ۱۵۰۲۹۲۵۷۴
۹۵/۶/۲۹ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
مدل سازي عددي و بهينه سازي ساختار جدار خارجي ساختمان با در نظر گرفتن انرژي توليد مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد عليرضا گودرزي ۱۵۰۴۹۳۰۹۵
۹۵/۶/۲۹ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
مدلسازي عددي و مطالعه ي تاثير شيشه هاي هوشمند بر مصرف انرژي ساختمان مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد مريم السادات ميرنقي ۱۵۰۴۹۳۱۱۴
۹۵/۶/۲۹ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
بررسي تاثير سرمايه روانشناختي بر رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجيگري التزام شغلي (مورد مطالعه: بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد زهرا ماجدي ۱۵۰۲۹۱۳۱۳
۹۵/۶/۲۹ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
بررسي تاثير ويژگي هاي پيام و ويژگي هاي موقعيتي بر پذيرش تبليغات دهان به دهان در خريد برندهاي لوكس مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد نويد نوين باهران ۱۵۰۲۹۲۳۳۵
۹۵/۶/۲۹ دکتر حسن باديني
دکتر نسرين طباطبائي
پرداخت دين ديگري بدون اجازه مديون در وضعيت اضطراري با تاكييد بر رويه قضايي حقوق خصوصي کارشناسي ارشد غزال فاندر ۱۵۰۳۹۳۱۸۵
۹۵/۶/۲۹ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر حميدرضا جيحاني
طراحي و بازآفريني باغ تاريخي دوره قاجار به عنوان منظر شهري –نمونه موردي:مجموعه قصر قاجار تهران مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد رضوان سعيدي ۱۵۰۴۹۳۱۶۴
۹۵/۶/۲۹ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
تاثير پيشبرد قيمتي بر افزايش ميزان فروش محصولات پتروشيمي مديريت اجرايي کارشناسي ارشد سيدايمان محدث ۱۵۰۲۹۳۵۸۷
۹۵/۶/۲۹ دکتر علي پيران نژاد
دکتر عباس نرگسيان
بررسي تاثير سرمايه روانشناختي بر سلامت رواني كاركنان با نقش ميانجيگري بدبيني سازماني(مورد مطالعه: بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي ) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد مصطفي رحماني ۱۵۰۲۹۱۲۶۹
۹۵/۶/۲۹ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر سيد رضا سيد جوادين
ارتباط ميان سازمان يادگيرنده و خلاقيت كاركنان:در بنياد شهيد استان البرز مديريت اجرايي کارشناسي ارشد سهيلا شيريني ۱۵۰۲۹۳۵۳۴
۹۵/۶/۲۹ دکتر حسن دارابي
دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
طراحي فضاي سبز با استفاده از آبهاي نامتعارف/ نمونه موردي: لندفيل كهريزك مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد محمدرضا نبي بيدهندي ۱۵۰۴۹۳۱۹۰
۹۵/۶/۲۹ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر منوچهر انصاري
بررسي تاثير بخشودگي هاي مالياتي بر افزايش درامد هاي مالياتي دولت مديريت اجرايي کارشناسي ارشد مجيد اوتادي ۱۵۰۲۹۳۴۴۱
۹۵/۶/۲۹ دکتر احمد پوراحمد
دکتر كرامت اله زياري
ارزيابي و سطح بندي شاخص هاي توسعه پايدار شهري در سطح محله اي (مطالعه موردي: شهر شهريار) جغرافيا و برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد مسعود باغباني ۱۵۰۲۹۲۷۱۶
۹۵/۶/۲۹ دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر عاليه كاظمي
تاثير مديريت دانش ونوآوري تكنولوژي بر عملكرد توسعه محصولات جديد مديريت صنعتي کارشناسي ارشد كبري حسيني ۱۵۰۲۹۳۱۵۳
۹۵/۶/۲۹ دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني
دکتر سيدمهدي گنجياني
شبيه سازي اجزا محدود ضربه با سرعت بالا در يك صفحه كامپوزيتي پليمري مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي کارشناسي ارشد پرهام اشكاني ۱۵۰۴۹۲۲۰۵
۹۵/۶/۲۹ دکتر غلامعلي افروز
دکتر ربابه نوري قاسم آبادي
مقايسه شدت و فراواني علايم، تنظيم هيجاني و حل مسأله در زنان مبتلا به استرس پس از سانحه PTSD معتاد و غير معتاد روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد زينب تاجريان ۱۵۰۲۹۳۱۲۹
۹۵/۶/۲۹ دکتر عسگر نوربخش
دکتر رضا تهراني
پيش بيني قيمت نفت و فراورده هاي نفتي مرتبط با صنعت روانكار با استفاده از شبكه عصبي (ANN) و ARMA مديريت مالي کارشناسي ارشد عباس كريمي ۱۵۰۲۹۳۵۷۳
۹۵/۶/۲۹ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر علي دريا بيگي زند
مرمت اكولوژيك سايت هاي صنعتي در دشت كوير نمونه موردي كارخانه سولفات سديم سمنان مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد عاطفه شكري ۱۵۰۴۹۳۲۷۱
۹۵/۶/۲۹ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر كمال سخدري
طراحي ارزشهاي پيشنهادي جديد در اكوسيستم خدمات هوايي با رويكرد برهان برتري خدمات كارآفريني - كسب و كار جديد کارشناسي ارشد سيدمحمدمهدي حامي ۱۵۰۲۹۳۷۷۹
۹۵/۶/۲۹ دکتر هادي بهرامي احسان
دکتر سيدمحمدرضا رضازاده
بررسي ميزان همگرايي و واگرايي پرسشنامه تشخيصي افسردگي از منظر قرآن كريم با پرسشنامه MMPI روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد نعيمه علي نژاد ۱۵۰۲۹۳۸۸۲
۹۵/۶/۲۸ دکتر ولي رستمي
دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
حدود اختيارات دولت در تملك اراضي اشخاص حقوق عمومي کارشناسي ارشد نازيلا رضوي پور ۱۵۰۳۹۲۲۲۸
۹۵/۶/۲۸ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مطالعه تاثير سرمايه روانشناختي بر عملكرد شغلي با نقش ميانجيگري رفتار شهروندي سازماني و التزام كاري كاركنان (مورد مطالعه: ستاد بانك اقتصاد نوين) مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد منار ساعدي مجد ۱۵۰۲۹۲۱۵۷
۹۵/۶/۲۸ دکتر عادل آذر
دکتر مجتبي اميري
دکتر علي اصغر پور عزت
طراحي مدل مديريت هزينه عمومي با رويكرد حكمراني خوب در ايران مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي دکتري علي ابدالي ۱۵۰۲۹۱۳۴۸
۹۵/۶/۲۸ دکتر مجتبي اميري
دکتر عليرضا نادري خورشيدي
بررسي آثار و پيامد هاي رفتاري معماري اسلامي در ميان شهروندان در كلان شهر تهران. مورد مطالعه منطقه ي ۱۲ تهران مديريت امور شهري کارشناسي ارشد اسماعيل حنفي ابرغان ۱۵۰۲۹۲۵۰۰
۹۵/۶/۲۸ دکتر عليرضا نادري خورشيدي
دکتر مجتبي اميري
بررسي چالشها و موانع تحقق مديريت محله محور در محلات شهر تهران ( مورد پژوهش : منطقه8- ناحيه 2 -محله فدك) مديريت امور شهري کارشناسي ارشد معصومه مجيدي نوا ۱۵۰۲۹۲۲۶۴
۹۵/۶/۲۸ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر اشرف رحيميان
ارزيابي شاخص هاي استراتژي توسعه شهري(CDS)درشهرورامين مديريت امور شهري کارشناسي ارشد اميد شيركوند ۱۵۰۲۹۳۵۳۲
۹۵/۶/۲۸ دکتر مجتبي اميري
دکتر اشرف رحيميان
بررسي تاثير استفاده از روش ايفاي نقش در آموزش شهروندي در كشورهاي پيشرفته و ارائه راهكارهاي مبتني بر آن در آموزش شهروندي در كلان شهر تهران مديريت امور شهري کارشناسي ارشد انا جهان بين ۱۵۰۲۹۲۰۷۷
۹۵/۶/۲۸ دکتر عباس نرگسيان
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي تاثير سرمايه روانشناختي بر تعهدسازماني كاركنان با نقش ميانجگيري فرسودگي شغلي در بين كاركنان شهرداري كرج مديريت اجرايي کارشناسي ارشد مهشيد اسكندرپور ۱۵۰۲۹۳۴۲۹
۹۵/۶/۲۸ دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني
دکتر سيدمهدي گنجياني
تقويت اتصال مقاطع فلزي جوش شده با استفاده از كامپوزيت هاي چند لايه پليمري مهندسي مكانيك - ساخت و توليد کارشناسي ارشد پدرام پاك زاديان ۱۵۰۴۹۳۰۳۲
۹۵/۶/۲۸ دکتر غلامعلي افروز
دکتر محمد رضا محمدي
دکتر علي اكبر ارجمندنيا
ويژگي هاي زيستي ، شناختي ، خانوادگي و ارزيابي اثربخشي بازسازي شناختي خانواده محور بر تعاملات خانوادگي نوجوانان دو قطبي روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد مريم عليمحمدمحلاتي ۱۵۰۲۹۲۶۰۴
۹۵/۶/۲۸ دکتر محسن مهرآرا
دکتر قهرمان عبدلي
رابطه فناوري اطلاعات و ارتباطات با رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه علوم اقتصادي کارشناسي ارشد سيدجمال مومنيان ۱۵۰۲۹۳۹۶۸
۹۵/۶/۲۸ دکتر عسگر نوربخش بررسي تاثير سرمايه فكري بر عملكرد صحيح مالي شركت ها: رويكرد چندسطحي مديريت مالي کارشناسي ارشد عليرضا فضلي ۱۵۰۲۹۳۵۵۷
۹۵/۶/۲۷ دکتر حسين شكوهمند بررسي فرآيند ترموآكوستيك در سيستم لوله هاي مربوط به تجهيزات اندازه گيري جريان گاز در ايستگاههاي تقليل فشار گاز طبيعي مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد سجاد زارعي ۱۵۰۴۹۲۰۷۸
۹۵/۶/۲۷ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر منصور مومني
دکتر موسي بزرگ اصل
ارائه مدلي جامع براي قيمت گذاري خدمات حسابرسي با استفاده از منطق فازي حسابداري دکتري كيهان آزادي هير ۱۵۰۲۹۱۳۴۳
۹۵/۶/۲۷ دکتر احمد سعيدنيا تحليل جايگاه آينده توس در نظام مجموعه شهري مشهد برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد دامون ناصري ۱۵۰۵۹۲۰۹۸
۹۵/۶/۲۷ دکتر مظفرالدين واعظي
دکتر سيدمحمد ميركمالي
بررسي كيفيت مديريت آموزشگاهي در مدارس ابتدايي شهرستان رباط‌كريم بر اساس مدلTQM مديريت آموزشي کارشناسي ارشد سروش كريمي ۱۵۰۲۹۲۷۶۳
۹۵/۶/۲۷ دکتر حميدرضا پارسي تحليل سازمان كالبدي و فضايي حوزه هاي تاريخي شهرها و برنامه ريزي جهت تشكل مرتبط و معنادار آن برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد سيمين دخت فلاح ۱۵۰۵۹۲۰۶۶
۹۵/۶/۲۷ دکتر جعفر حيدري بررسي اثرات فاكتورهاي خارجي (External Factors) بر انتخاب استراتژي بازاريابي با استفاده از روشهاي MCDM مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد طناز جبروتي ۱۵۰۴۹۲۲۲۷
۹۵/۶/۲۷ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي طرح ساماندهي مركز محله با تاكيد بر ارتقا تعاملات اجتماعي (نمونه موردي: محله شمس آباد تهران) طراحي شهري کارشناسي ارشد ساجده رحيمي ۱۵۰۵۹۳۰۲۸
۹۵/۶/۲۷ دکتر مجيد نعمتي
دکتر سيدمحمد علوي
تاثير تئوري اجتماعي -فرهنگي ويگوتسكي در ارتباط با تقليد بر بهبود مستقل شدن زبان آموزان ايراني سطح متوسط در مهارت مقاله نويسي آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد ستاره دباغ ۱۵۰۳۹۳۰۶۴
۹۵/۶/۲۷ دکتر احمد حلاجي ثاني تصفيه پساب دارويي با نانو جاذب بيوچار تهيه شده از ريزجلبك بومي ايران مهندسي شيمي - داروسازي کارشناسي ارشد شقايق جوشاني ۱۵۰۴۹۳۱۴۴
۹۵/۶/۲۷ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد حقيقي
بررسي تاثير محيط خارجي و فاصله رواني بر عملكرد صادراتي كالاهاي واسطه اي صنعتي مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد احسان احمدي خواه ۱۵۰۲۹۳۴۱۵
۹۵/۶/۲۷ دکتر نويد مستوفي
دکتر حميد اكبري
دکتر قاسم رضائي
بررسي پارامترهاي موثربر رهش پلت هاي دارويي مبورين با استفاده از بستر هاي سيال روكش كننده مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد مژگان السادات احمدي مروست ۱۵۰۴۹۳۱۲۷
۹۵/۶/۲۷ دکتر رضا ضرغامي بررسي عوامل موثر بر روكش هاي پلت دارويي با استفاده از بسترهاي سيال روكش كننده مهندسي شيمي - داروسازي کارشناسي ارشد نيلوفر عامري ۱۵۰۴۹۳۰۷۴
۹۵/۶/۲۷ دکتر الهه عرب عامري
دکتر مهدي شهبازي
دکتر رسول زيد آبادي
تاثير تمرينات ادراك بينايي وابسته و غير وابسته به حركت بر مولفه هاي ادراك بينايي و توانايي اداركي-حركتي كودكان ۷-۸ ساله رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ دکتري لاله همبوشي ۱۵۰۲۹۲۹۱۹
۹۵/۶/۲۷ دکتر جواد پوركريمي
دکتر سيدمحمد ميركمالي
مقايسه وضعيت شايسته سالاري در دبيرستان‌هاي استعدادهاي درخشان و دبيرستانهاي دولتي شهر تهران از نظر دبيران مديريت آموزشي کارشناسي ارشد مريم هويدا ۱۵۰۲۹۲۷۸۸
۹۵/۶/۲۷ دکتر سيدمحمد ميركمالي
دکتر جواد پوركريمي
بررسي رابطه حرفه گرايي مديران با اثر بخشي دبيرستان هاي دولتي دوره ي دوم پسرانه شهر تهران مديريت آموزشي کارشناسي ارشد علي اكبر شمس كوپايي ۱۵۰۲۹۲۷۴۷
۹۵/۶/۲۷ دکتر جواد پوركريمي
دکتر سيدمحمد ميركمالي
بررسي رابطه سواد ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و خودكارآمدي با ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ معلمان شهر سقز مديريت آموزشي کارشناسي ارشد شيوا اميني ۱۵۰۲۹۲۰۲۸
۹۵/۶/۲۴ دکتر تورج تقي زاده
دکتر رضا شكوهي زاده
برسي تطبيقي صلاحيت ديوان عالي كشور در حقوق ايران و فرانسه حقوق خصوصي کارشناسي ارشد نرجس اسمعيلي ديزقندي ۱۵۰۳۹۲۱۸۶
۹۵/۶/۲۴ دکتر رضا پورحسين
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
بررسي مكانيزم‌هاي دفاعي در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگير و وسواس روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد هديته الزهرا منصور ۱۵۰۲۹۲۶۶۸
۹۵/۶/۲۴ دکتر سيدمحمد ميركمالي
دکتر جواد پوركريمي
بررسي رابطه سلامت سازماني با خلاقيت كاركنان مدارس دولتي دخترانه متوسطه اول شهر تهران مديريت آموزشي کارشناسي ارشد حورا شمس كوپايي ۱۵۰۲۹۲۷۴۶
۹۵/۶/۲۴ دکتر سيدمحمد ميركمالي
دکتر جواد پوركريمي
بررسي رابطه مربيگري مديران و يادگيري سازماني در شركت خودرو سازي سايپا مديريت آموزشي کارشناسي ارشد سنبله يزدان پناه ۱۵۰۲۹۲۷۸۹
۹۵/۶/۲۴ دکتر حسن بلخاري قهي
دکتر سيدمحمد فدوي
پژوهشي در نمادشناسي نقوش اساطيري تمدن زيويه ارتباط تصويري کارشناسي ارشد زيبا قهرماني ۱۵۰۵۹۲۱۷۷
۹۵/۶/۲۴ دکتر سيدمحمد ميركمالي
دکتر رسول حسيني
بررسي رابطه رهبري تحول آفرين و راهبردهاي فراشناختي مديران دبيرستان هاي دخترانه دولتي مناطق 19 گانه شهر تهران مديريت آموزشي کارشناسي ارشد اتنا همتيان ۱۵۰۲۹۲۷۸۶
۹۵/۶/۲۳ دکتر جلال غفاري قدير
دکتر احمد وثوق
شناسايي و تبيين ابعاد رهبري راهبردي جهادي (استراتژيك) در نهادهاي پيشرو در علم و فناوري با رويكرد نظريه سازي داده بنياد مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد سيدجواد امامي زاده ۱۵۰۲۹۲۴۵۳
۹۵/۶/۲۳ دکتر قادر فرجي ساختار و خواص تيتانيوم خالص تجاري پس از فرآيند تركيبي ايكپ هيدرواستاتيكي و اكستروژن هيدرواستاتيكي مهندسي مكانيك - ساخت و توليد کارشناسي ارشد شاپور نيكبخت بيده ۱۵۰۴۹۲۳۰۱
۹۵/۶/۲۳ دکتر قادر فرجي بررسي تجربي اثر دما در اكستروژن تيتانيم خالص نانو ساختار توليد شده به روش ECAP مهندسي مكانيك - ساخت و توليد کارشناسي ارشد ريكه وت امين ۱۵۰۴۹۳۲۰۷
۹۵/۶/۲۳ دکتر دكتر محمد صفري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
شناسايي و تبيين چارچوب تاثيرگذاري مسئوليت اجتماعي بنگاه (CSR) بر سرمايه فكري(مورد مطالعه: خودروسازي گروه بهمن) مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد احمد راضي جلالي ۱۵۰۲۹۳۵۰۰
۹۵/۶/۲۳ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر محسن مهرآرا
بررسي مشكلات صادرات پتروشيمي ايران با تاكيد بر نرخ ارز علوم اقتصادي کارشناسي ارشد محمدامين جنوبي ۱۵۰۲۹۳۱۴۵
۹۵/۶/۲۳ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي تاثير محيط فروشگاه برقصد خريد ناگهاني(مورد مطالعه:فروشگاه هايپراستار) مديريت اجرايي کارشناسي ارشد مهرداد اربابي ۱۵۰۲۹۲۰۰۷
۹۵/۶/۲۳ دکتر مهرزاد حميدي
دکتر سيدنصراله سجادي
ارتباط بين عدالت و حمايت سازماني ادراك شده بارفتارشهروندي در معاونت تربيت بدني و سلامت وزارت آموزش و پرورش مديريت ورزشي کارشناسي ارشد پگاه سلطاني مقدم ۱۵۰۲۹۳۵۲۱
۹۵/۶/۲۳ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر علي سوري
نقش نظام ملي نوآوري در رشد اقتصادي (با تاكيد بر اقتصاد ايران) علوم اقتصادي کارشناسي ارشد مقصود وديعي ۱۵۰۲۹۳۳۸۵
۹۵/۶/۲۱ دکتر محمد مهدي نصيري مدلسازي و بهينه سازي هزينه نگهداري و تعميرات با يكپارچه سازي منابع نيروي انساني و مواد؛ مطالعه موردي شركت خودرو سازي سايپا مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد سهراب رجبي ۱۵۰۴۹۲۲۵۰
۹۵/۶/۲۱ دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
بررسي رابطه بين هزينه سرمايه (WACC) و نسبت هاي مالي مديريت مالي کارشناسي ارشد ميلاد شريعتي ۱۵۰۲۹۳۲۲۳
۹۵/۶/۲۱ دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
بررسي رابطه بين متغيرهاي اقتصاد كلان و چرخه عملياتي با نگهداشت وجه نقد در شركت‌هاي بورس و اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد ناديا نازي ۱۵۰۲۹۳۳۶۶
۹۵/۶/۲۱ دکتر رضا تهراني
دکتر عزت الله اصغري زاده
بررسي ميزان كيفيت گزارشگري مالي و تأثير آن بر سررسيد بدهي و سرمايه گذاري مديريت مالي کارشناسي ارشد نيلوفر قلي زادگان ۱۵۰۲۹۳۲۹۶
۹۵/۶/۲۱ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي بررسي تاثير متنوع سازي شركت ها و مديريت سود بر ساختار سرمايه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد نرجس وطن پرست ۱۵۰۲۹۳۶۲۲
۹۵/۶/۲۱ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر داوود جعفري سرشت
پيش بيني شكست شركت با استفاده از الگوريتم تكاملي گرامري مديريت مالي کارشناسي ارشد سعيده فرهنگي ۱۵۰۲۹۳۲۸۶
۹۵/۶/۲۱ دکتر داوود جعفري سرشت
دکتر عزت الله اصغري زاده
بررسي نحوه ارتباط نسبت قيمت به درآمد (P/E) و ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده (REVA) با ريسك سيستماتيك سهام در بورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد بهزاد يزداني ۱۵۰۲۹۳۶۲۹
۹۵/۶/۲۱ دکتر محمدرضا دليري ارزيابي ويژگي‌هاي مبتني بر ارتباطات عملكردي و تاثيري در باز‌شناسي اشياء از روي سيگنال‌هاي EEG مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) کارشناسي ارشد تابان فمي تفرشي ۱۵۰۴۹۲۲۷۵
۹۵/۶/۲۱ دکتر داوود جعفري سرشت
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
بررسي تاثير تمركز مالكيت بر عملكرد اقتصادي و عملكرد حسابداري بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد محمدمرتضي هوشيارزاده ۱۵۰۲۹۳۳۹۲
۹۵/۶/۲۱ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي ارتباط برخي متغيرهاي اقتصادي اثرگذار بر پرتفوي صندوقهاي بازنشستگي با استفاده از روش VEqC مديريت مالي کارشناسي ارشد ريحانه قرباني شهرابي ۱۵۰۲۹۳۲۹۵
۹۵/۶/۲۰ دکتر هاشم منتصري
دکتر محمد اسماعيلي
دکتر آيدا حسين خاني
بررسي امكان تهيه فيلم هاي خوراكي شفاف با قابليت حلاليت در آب از پليمرهاي طبيعي جهت بسته بندي تي بگ عصاره ليو فيليز شده شيرين بيان و بررسي خصوصيات فارماسيوتيكال آن مهندسي شيمي - داروسازي کارشناسي ارشد نجمه فرجي ۱۵۰۴۹۲۳۷۴
۹۵/۶/۲۰ دکتر احمد سعيدنيا تحليل عوامل موثر بر توزيع بهينه پارك هاي شهري به منظور ايجاد برابري فضايي (نمونه موردي منطقه 13 تهران) برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد شيرين كريمي ۱۵۰۵۹۲۱۷۸
۹۵/۶/۱۷ دکتر عيسي حجت طراحي مركز فرهنگي گردشگري با رويكرد بازآفريني هنرهاي بومي و احياي فرهنگ دزفول مهندسي معماري کارشناسي ارشد پريسا فيلي ۱۵۰۵۹۲۱۴۵
۹۵/۶/۱۷ دکتر محمود باقري
دکتر جعفر نوري يوشانلويي
تبيين ماهيت حقوقي شركتهاي تعاوني در ايران حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد هديه لواساني ۱۵۰۳۹۲۱۱۱
۹۵/۶/۱۷ دکتر عيسي حجت
دکتر حميدرضا انصاري
موزه فردا در شيراز مهندسي معماري کارشناسي ارشد ريحانه روزي طلب ۱۵۰۵۹۳۰۳۱
۹۵/۶/۱۶ دکتر فريبرز جولاي
دکتر علي بزرگي
ارائه مدل جديد براي زنجيره تامين سوخت‌هاي زيستي مبتني بر جلبك مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد محمداحسان ظرافتي ۱۵۰۴۹۲۱۰۴
۹۵/۶/۱۶ دکتر سيدمحمد فدوي بررسي كاربرد تصويرسازي و طراحي گرافيك در طراحي لباس و مد و موضوع عملي با عنوان طراحي پوستر و بيلبورد براي جشنواره هاي مد و لباس ارتباط تصويري کارشناسي ارشد غزاله غريبي ۱۵۰۵۹۲۱۶۷
۹۵/۶/۱۶ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر مجيد جلالي فراهاني
تحليل آثار واگذاري باشگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي در ايران (مطالعه موردي باشگاه فرهنگي ورزشي راه آهن) تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي کارشناسي ارشد صادق رييسي كيا ۱۵۰۲۹۲۵۴۲
۹۵/۶/۱۶ دکتر قاسم مطلبي طراحي مركزي براي شناخت و تعامل اديان مهندسي معماري کارشناسي ارشد عماد قويدل خراساني ۱۵۰۵۹۳۱۰۹
۹۵/۶/۱۶ دکتر قاسم مطلبي طراحي دانشگاه بين المللي مستقل معماري و شهرسازي اصفهان مهندسي معماري کارشناسي ارشد مهدي عبداللهي منش ۱۵۰۵۹۳۱۰۴
۹۵/۶/۱۶ دکتر عبدالرضا كرباسي
دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر مجيد عباسپور
ارائه الگوي برنامه ريزي راهبردي آلودگي هوا با رويكرد مديريت يكپارچه محيط زيست (IEM) مطالعه موردي شهر تهران محيط زيست - برنامه ريزي دکتري محمدجواد محمدي زاده ۱۵۰۶۹۱۰۰۵
۹۵/۶/۱۶ دکتر سيد باقر ميرعباسي بررسي تطبيقي گزارش هاي دوره اي جهاني (UPR) جمهوري اسلامي ايران و كشور سوئيس حقوق بين الملل کارشناسي ارشد عليرضا پورطاهريان ۱۵۰۳۹۳۲۶۰
۹۵/۶/۱۶ دکتر حسن بلخاري قهي
دکتر مصطفي اسدالهي
وب ديزاين، طراحي گرافيك يا كد نويسي؟ ارتباط تصويري کارشناسي ارشد اميرسامان حنيفي ۱۵۰۵۹۳۰۸۵
۹۵/۶/۱۶ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي ارزيابي اقتصادي و زيست محيطي سيستمهاي مختلف توليد همزمان برق و حرارت مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست کارشناسي ارشد هدا منهاج نيا ۱۵۰۴۹۱۰۵۶
۹۵/۶/۱۶ دکتر حسين نواده توپچي آثار حقوقي عملكرد صندوق بين المللي پول برنظام اقتصادي بين المللي حقوق بين الملل کارشناسي ارشد سعيدرضا عرفاني اخروي ۱۵۰۳۹۳۱۷۸
۹۵/۶/۱۶ دکتر سيد باقر ميرعباسي صور جبران نقض حقوق اقتصادي-اجتماعي-فرهنگي در اسناد بين المللي حقوق بشر با تكيه بر پروتكل الحاقي حقوق بين الملل کارشناسي ارشد نيلوفر گنجه ۱۵۰۳۹۳۲۰۱
۹۵/۶/۱۶ دکتر سيد باقر ميرعباسي ارتباط بين حفاظت محيط زيست و حق برصلح حقوق بين الملل کارشناسي ارشد مليكا حبيبي ۱۵۰۳۹۳۰۵۸
۹۵/۶/۱۶ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر محمود دهقان نيري
شناسايي شاخص هاي ارزيابي و رتبه بندي تامين كنندگان در شركت ناصرين وحيد مديريت صنعتي کارشناسي ارشد بختيار گلچوب فيروزجايي ۱۵۰۲۹۳۹۲۳
۹۵/۶/۱۶ دکتر قاسم مطلبي انديشكده ي انسان مهندسي معماري کارشناسي ارشد علي مرادخاني ۱۵۰۵۹۳۰۵۱
۹۵/۶/۱۶ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر مجيد جلالي فراهاني
ارزيابي مناسب سازي اماكن ورزشي ويژه معلولين شهر تهران با استفاده از تكنيك سنجش رضايت مشتري (CSM) تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي کارشناسي ارشد علي اكبر نوروزي ۱۵۰۲۹۲۷۸۲
۹۵/۶/۱۵ دکتر احمدعلي فرزين طرح توسعه پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران مهندسي معماري کارشناسي ارشد الميرا نادري كوشش ۱۵۰۵۹۲۱۵۷
۹۵/۶/۱۵ دکتر محمدجواد ثقفي مركز سلامت ، فضاي درماني تخصصي براي مبتلايان به سرطان با رويكرد طراحي فضاي شفابخش مهندسي معماري کارشناسي ارشد ياسمن اشجع زاده ۱۵۰۵۹۲۱۰۸
۹۵/۶/۱۵ دکتر احمدعلي فرزين طراحي باغ كودكستان با رويكرد علوم رفتاري كودكان مهندسي معماري کارشناسي ارشد مهسا خادم ال علي ۱۵۰۵۹۳۰۲۲
۹۵/۶/۱۵ دکتر احمدعلي فرزين طراحي مجتمع فرهنگي منطقه 22 تهران با رويكرد معماري پايدار مهندسي معماري کارشناسي ارشد سارا معيري ۱۵۰۵۹۲۱۵۳
۹۵/۶/۱۴ دکتر علي سلامي
دکتر طاهره رضايي
آستن در تصوير: وارسي "عقل و احساس" و "غرور و تعصب" زبان و ادبيات انگليسي کارشناسي ارشد پريسا روزبهاني ۱۵۰۳۹۲۲۳۰
۹۵/۶/۱۴ دکتر حشمت اله متدين طراحي بيمارستان كودكان با رويكرد منظر شفابخش مهندسي معماري کارشناسي ارشد نسترن فيضي ۱۵۰۵۹۲۱۴۳
۹۵/۶/۱۴ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
تجزيه و تحليل پويايي هاي رقابتي با استفاده از رويكرد نقشه گروه هاي استراتژيك(مورد مطالعه صنعت مبلمان) مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد حامد ابوتراب ۱۵۰۲۹۳۴۰۹
۹۵/۶/۱۴ دکتر حشمت اله متدين طراحي غرفه ايران در اكسپو 2020 دبي مهندسي معماري کارشناسي ارشد نيوشا رشيدي احمدي ۱۵۰۵۹۳۰۲۹
۹۵/۶/۱۴ دکتر حشمت اله متدين طراحي پژوهشكده علوم و فناوري معماري و ساخت با رويكرد معماري پايدار مهندسي معماري کارشناسي ارشد راضيه شكراله زاده بهبهاني ۱۵۰۵۹۳۱۰۱
۹۵/۶/۱۴ دکتر حشمت اله متدين طراحي مجموعه مسكوني با رويكرد الگوي بومي مسكن سيستان مهندسي معماري کارشناسي ارشد اشكان شهبازي ۱۵۰۵۹۳۱۴۰
۹۵/۶/۱۴ دکتر سعيد حقير مركز هنرهاي نيومديا : پيشنهادي براي ارتقاي كيفيت محيطي-اجتماعي محله عودلاجان تهران مهندسي معماري کارشناسي ارشد بهزاد شجاع الدين گيوي ۱۵۰۵۹۳۰۹۸
۹۵/۶/۹ دکتر تورج تقي زاده
دکتر حسن باديني
قواعد حاكم بر تحصيل اطلاعات شخصي كاربران اينتر نتي با مقاصد تجاري حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد علي رضا صلاحي ۱۵۰۳۹۲۰۸۰
۹۵/۵/۲۶ دکتر رضا ضرغامي
دکتر سپيده خويي
"شبيه سازي ديناميك مولكولي رفتار خودآرايشي سيستم هاي پليمري آهسته رهش : ساخت كنترل شده بر مبناي تنظيم تركيب اجزا" مهندسي شيمي - داروسازي کارشناسي ارشد علي هاشمي ۱۵۰۴۹۲۱۸۴
۹۵/۵/۱۹ دکتر ساسان مهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي رابطه حاكميت شركتي ،كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري حسابداري کارشناسي ارشد امير عالي زاده ۱۵۰۲۹۲۵۹۲
۹۵/۵/۱۸ دکتر رضا تهراني
دکتر مهدي نجفي
شناخت عوامل تعيين كننده سياست تقسيم سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد ليلا مداح ۱۵۰۲۹۲۶۵۲
۹۵/۵/۱۷ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر مهدي شريفي
بررسي ساز و كارهاي رفع موانع تاسيس شبكه هاي تلويزيوني خصوصي در ايران. مديريت رسانه کارشناسي ارشد بيژن چوبينه ۱۵۰۲۹۲۷۹۷
۹۵/۵/۱۷ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر محمد اخگري
تدوين راهبردهاي جذب مخاطب براي شبكه‌هاي تلويزيوني بين المللي از طريق رسانه‌هاي اجتماعي – مطالعه موردي: شبكه جهاني پرس تي‌وي مديريت رسانه کارشناسي ارشد فريد روشن زنجاني ۱۵۰۲۹۲۷۳۸
۹۵/۵/۱۷ دکتر مهدي شريفي
دکتر مهرداد استيري
طراحي مدل نگهداشت كاركنان دانشي در سازمان هاي رسانه اي مديريت رسانه کارشناسي ارشد فاطمه رزمي فردوي ۱۵۰۲۹۲۸۰۱
۹۵/۵/۱۷ دکتر سهيلا بورقاني فراهاني
دکتر زهرا اجاق
تكنيكهاي رسانه اي براي تغيير نگرش زيست محيطي مديريت رسانه کارشناسي ارشد ساغر كوهستاني نژادطاري ۱۵۰۲۹۲۸۱۱
۹۵/۵/۱۷ دکتر امير خانلري
دکتر اسماعيل شاه طهماسبي
تاثير شبكه هاي اجتماعي بر اعتماد و وفاداري مشتريان كالا و خدمات لوكس (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه تهران) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد مرتضي ولي پور ۱۵۰۲۹۲۳۴۴
۹۵/۵/۱۲ شيمي كاربردي - پليمر دکتري داود شمسي ۱۵۰۱۹۲۰۰۴
۹۵/۵/۱۰ دکتر مهدي شريفي
دکتر عباس نرگسيان
بررسي مقايسه اي اثربخشي شبكه هاي اجتماعي(facebook و instagram)در افزايش مصرف گرايي انبوه مديريت رسانه کارشناسي ارشد هيوا رضايي جو ۱۵۰۲۹۲۷۳۷
۹۵/۵/۱۰ دکتر مهدي شريفي
دکتر علي اكبر فرهنگي
ارائه مدل شايستگي خبرنگاران حوزه هنر در رسانه هاي مكتوب براي توليد پيام هنري مديريت رسانه کارشناسي ارشد مهناز چترفيروزه ۱۵۰۲۹۲۷۲۷
۹۵/۵/۱۰ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر مهدي شريفي
افزايش اثربخشي عملكرد مجريان در تحريريه خبر تلويزيون مديريت رسانه کارشناسي ارشد مريم صادق زاده ۱۵۰۲۹۲۷۴۸
۹۵/۵/۱۰ حقوق عمومي دکتري محمد ذكايي ۱۵۰۳۹۱۱۲۳
۹۵/۵/۶ آموزش زبان انگليسي دکتري سارا مهابادي ۱۵۰۳۹۱۱۳۸
۹۵/۵/۶ آموزش زبان انگليسي دکتري حسن محبي ۱۵۰۳۹۲۱۶۸
۹۵/۵/۳ دکتر دكتر محمد صفري
دکتر سيد رضا سيد جوادين
تبيين نقش سبك‌هاي شخصيتي بر توانمندسازي روان‌شناختي منابع انساني؛ مورد مطالعه: كاركنان بين‌الملل بانك ها مديريت منابع انساني - منابع انساني بين الملل کارشناسي ارشد سيده روجا كريم نيا ۱۵۰۲۹۳۳۰۹
۹۵/۴/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر اسدالله كرد نائيج
ارائه مدل سياستگذاري براي توسعه بازار خدمات بيمه كشور بر اساس رويكرد منبع بنيان(RBV) مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني دکتري محمد آيتي مهر ۱۵۰۲۹۱۳۴۷
۹۵/۴/۳۰ دکتر مهدي وزيريان
دکتر رضا حاجي آقايي
دکتر رضا غفارزادگان
مقايسه روش‌هاي مختلف عصاره‌گيري در استخراج تركيبات موثره گياه سنا ( Sennaalexandrina) مهندسي شيمي - داروسازي کارشناسي ارشد نورا عنايتي ۱۵۰۴۹۲۳۷۲
۹۵/۴/۳۰ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر محمدرضا كردي
بررسي اثر8هفته تمرين مقاومتي سبك بر بيان ژن ABCA1 لنفوسيت‌ بيماران مرد ايسكميك تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي دکتري عليرضا حاجي قاسمي ۱۵۰۲۹۱۳۶۵
۹۵/۴/۳۰ دکتر علي اصغر پور عزت
دکتر عليرضا بديعي
برنامه ريزي راهبردي جهت تجاري سازي فناوري نانو در دانشگاه تهران مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد ايمان نصراصفهاني ۱۵۰۲۹۲۳۲۴
۹۵/۴/۲۸ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر سيد رضا سيد جوادين
تاثير سبك زندگي افراد و مؤلفه هاي گرايش به كالاي لوكس بر تعلق احساسي مشتريان نسبت به برندهاي لوكس؛ مورد مطالعه بازار ساعت در تهران مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد محمد عرب كاشاني ۱۵۰۲۹۳۲۶۳
۹۵/۴/۲۸ دکتر حسن باديني
دکتر عليرضا محمد زاده
مسؤوليت مدني اشخاص در روند انجام تشريفات گمركي حقوق خصوصي کارشناسي ارشد مسعود ولي زاده فلكدهي ۱۵۰۳۹۳۲۱۸
۹۵/۴/۲۸ دکتر مهدي اشجعي اندازه گيري تجربي ساختار شعله حاصل از دو جت برخوردي مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد مهرداد كياني ۱۵۰۴۹۳۰۹۳
۹۵/۴/۲۷ دکتر دكتر محمد صفري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
شناسايي عوامل كليدي موفقيت در اجراي برنامه‌ريزي استراتژيك منابع انساني؛ مورد مطالعه: مركز ملي فضاي مجازي مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد حميدرضا رضواني پور ۱۵۰۲۹۳۵۰۹
۹۵/۴/۲۶ دکتر سيد باقر ميرعباسي بررسي ابعاد حقوقي شعبه حل و فصل اختلافات بستر درياها و نقش آن در توسعه حقوق بين الملل درياها (در تئوري و در عمل) حقوق بين الملل کارشناسي ارشد محمد مظاهري ۱۵۰۳۹۳۲۰۹
۹۵/۴/۲۶ دکتر سيد باقر ميرعباسي بررسي جذب و ادغام پناهندگان در كشور ميزبان و اثار ان حقوق بين الملل کارشناسي ارشد شادي رضازاده ۱۵۰۳۹۳۱۵۸
۹۵/۴/۲۲ دکتر دكتر محمد صفري
دکتر سيد رضا سيد جوادين
ارائه چارچوبي مفهومي جهت تبيين نقش فناوري اطلاعات در عملكرد كاركنان در نظام آموزش عالي؛مورد مطالعه: مؤسسه آموزش عالي علمي- كاربردي شهرداري تهران و مراكز تابعه مديريت منابع انساني - منابع انساني بين الملل کارشناسي ارشد علي قويدل ۱۵۰۲۹۳۲۹۹
۹۵/۴/۲۱ دکتر نظام الدين رحيميان
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
رابطه بين كنترل داخلي و اظهار نظر حسابرسي در مورد تداوم فعاليت حسابداري کارشناسي ارشد سحر رابودان ۱۵۰۲۹۱۲۶۷
۹۵/۴/۲۱ دکتر محمود شيخ
دکتر حمايت طلب
دکتر داود حومنيان
تاثير جبراني تمرينات ورزشي بدمينتون بر حركات بنيادي و يكپارچگي بينايي-حركتي رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ دکتري فرنوش فطروسي ۱۵۰۲۹۲۹۰۰
۹۵/۴/۲۰ دکتر قاسم مطلّبي طراحي كوي مسكوني پايدار ده ونك مهندسي معماري کارشناسي ارشد پگاه كولاييان ۱۵۰۵۹۲۱۴۹
۹۵/۴/۲۰ دکتر حشمت اله متدين احياي فضاي مياني در عرصه هاي جديد شهري مهندسي معماري کارشناسي ارشد ناهيد عبدالقادري بوكاني ۱۵۰۵۹۲۱۳۷
۹۵/۴/۲۰ دکتر حشمت اله متدين مجموعه آموزش ابتدايي درتعامل با فضاهاي شهري مهندسي معماري کارشناسي ارشد محمد حاجي ابراهيمي ۱۵۰۵۹۲۱۱۳
۹۵/۴/۲۰ دکتر احمد به پژوه
دکتر باقر غباري بناب
شناسايي نقش عوامل تنش زاي دوران بارداري در ابتلاي كودكان به اختلال اتيسم روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي کارشناسي ارشد مهرناز ثاني ۱۵۰۲۹۲۷۹۶
۹۵/۴/۱۹ دکتر سعيد حسن زاده
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
بررسي اثربخشي يكپارچگي حسي بر اداراك شنيداري، توليد گفتار و تعامل والد و كودك در كودكان ناشنواي كاشت حلزون شده روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي کارشناسي ارشد زهرا عسكري سخا ۱۵۰۲۹۲۷۵۴
۹۵/۴/۱۴ دکتر صداقت جباري موشن گرافيك با رويكرد تايپ ديزاين ارتباط تصويري کارشناسي ارشد مرواريد خادمي پور ۱۵۰۵۹۲۱۲۶
۹۵/۴/۱۴ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مطالعه تاثير رهبري اصيل بر پيامدهاي رفتاري با نقش ميانجي گري اعتماد و سرمايه روان شناختي (مطالعات موردي-اداره كار ورفاه اجتماعي شهر تهران) مديريت دولتي (خاتمه يافته) کارشناسي ارشد عليرضا صفاييان ۱۵۰۲۹۲۵۷۷
۹۵/۴/۱۴ دکتر احمد سعيدنيا بازآفريني پايدار در بافت تاريخي وفرسوده محله هاي شهري (نمونه مطالعاتي محله عودلاجان تهران برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد محمدرضا صبوري دودران ۱۵۰۵۹۳۰۳۹
۹۵/۴/۱۴ دکتر سيدمحمد فدوي مطالعه و بررسي گرافيك محيطي باغ وحشهاي ايران و ارائه طرح پيشنهادي براي گرافيك محيطي باغ وحش ارم تهران ارتباط تصويري کارشناسي ارشد مژده اسلامي ۱۵۰۵۹۳۰۰۷
۹۵/۴/۱۴ دکتر رحمن سوري
دکتر علي اصغر رواسي
دکتر سيروس چوبينه
مقايسه فعاليتهاي ورزشي مختلف با مصرف ويتامين D3 بر بنيان ژن خانواده Mir18۱ و تعادلTh1 و Th2 در موش‌هاي نر ويستار تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي دکتري اميد صالحيان ۱۵۰۲۹۱۳۸۷
۹۵/۴/۱۳ دکتر ساسان مهراني
دکتر منصور مومني
دکتر غلامرضا كرمي
بررسي نقش مطبوعات تجاري در ارزش گذاري اطلاعات حسابداري شركتهاي پذيرفته شده ي بورس اوراق بهادار تهران حسابداري دکتري محمدرضا وطن پرست ۱۵۰۲۹۱۴۱۶
۹۵/۴/۱۳ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
بررسي اثرات به كارگيري رويكرد بازاريابي پايدار بر وفاداري مصرف كنندگان مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد ايمان حسني ۱۵۰۲۹۳۴۸۲
۹۵/۴/۹ دکتر جعفر نوري يوشانلويي
دکتر حسن باديني
بررسي تاثيرات قانون نظام صنفي ايران بر حقوق مصرف كننده حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد مريم ارديبهشت ۱۵۰۳۹۲۰۰۹
۹۵/۴/۸ دکتر سعيد حسن زاده
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
بررسي ويژگي هاي روانسنجي مقياس نمره گذاري اوتيسم گيليام ۳ مبتني بر DSM-۵ روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي کارشناسي ارشد صدف كيهاني ۱۵۰۲۹۲۲۵۴
۹۵/۴/۸ دکتر رحمن سوري
دکتر سيروس چوبينه
دکتر علي اصغر رواسي
دکتر كاظم باعثي
اثر ۱۲ هفته تمرينات هوازي، اينتروال ومقاومتي بر بيان ژن MTNR1B درپانكراس رت هاي ديابتي نوع 2 تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي دکتري محمد رشيدي ۱۵۰۲۹۱۳۷۳
۹۵/۴/۸ دکتر محمدرضا ذاكرزاده طراحي، مدلسازي، ساخت و كنترل عملگر دوراني تحريك شده توسط سيم هاي آلياژ حافظه دار مهندسي مكاترونيك کارشناسي ارشد ازاده درودچي ۱۵۰۴۹۲۲۴۶
۹۵/۴/۸ دکتر عباس نرگسيان
دکتر مهرداد استيري
شناسايي موانع اجراي استراتژي‌هاي منابع انساني در حوزه جذب در شركت توسن مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد سيدادريس حسيني ۱۵۰۲۹۲۰۸۶
۹۵/۴/۲ دکتر محمد رضا فاضلي بررسي باز تاخوردگي رتپلاز Reteplase به روش خوراك دهي غير پيوسته مهندسي شيمي - داروسازي کارشناسي ارشد ستاره كيوي ۱۵۰۴۹۲۳۴۲
۹۵/۴/۱ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر حميد راشدي
توسعه مدل ارزيابي و مديريت ريسك هاي زيست محيطي پروژه هاي حفاري چاه هاي نفت وگاز محيط زيست - برنامه ريزي دکتري محمدرضا طهماسبي بيرگاني ۱۵۰۶۹۱۰۰۳
۹۵/۳/۳۰ دکتر كتايون تقي زاده طراحي ساختمان بلند مرتبه چند عملكردي سبز – با رويكرد شهرهاي عمودي در تهران مهندسي معماري کارشناسي ارشد سارا شاملو ۱۵۰۵۹۲۱۲۵
۹۵/۳/۳۰ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر سعيد ميرزامحمدي
بررسي تأثير اطلاعات خصوصي بر شكاف نقدينگي در شركت‌هاي پذيرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد عاطفه هاشمي راد ۱۵۰۲۹۲۷۰۱
۹۵/۳/۲۹ دکتر اشرف رحيميان
دکتر نيما مختارزاده
بررسي و اولويت بندي استراتژي هاي برندينگ شهري - مطالعه موردي: شهر كرج مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد مهدي رضايي عراقي ۱۵۰۲۹۲۵۳۷
۹۵/۳/۲۶ دکتر عباس منوريان
دکتر مجتبي اميري
دکتر علي صادقي
ارائه الگويي جهت انتخاب استراتژي هاي ميانجيگري در خط مشي گذاري عمومي متناسب با ماهيت شكست هاي خط مشي مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي دکتري مصطفي زمانيان ۱۵۰۲۹۱۳۷۷
۹۵/۳/۲۲ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
بررسي تاثير اضافه باري كار، تضاد كار-خانواده و تضاد خانواده-كار بر نيروي حفظ كاركنان و عملكرد شغلي آنها با ميانجي گري فرسودگي عاطفي مديريت اجرايي کارشناسي ارشد الهام حدادي كهنمويي ۱۵۰۲۹۳۱۴۹
۹۵/۳/۱۷ دکتر عباس منوريان
دکتر ناصر عسگري
بررسي رابطه بين نوآوري راهبردي و اثربخشي نيروي انساني: مورد مطالعه شركت كاله مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد مهرداد پاكزاد ۱۵۰۲۹۱۲۵۲
۹۵/۳/۱۷ دکتر محمد مهدي نصيري
دکتر جعفر حيدري
طراحي شبكه لجستيك معكوس پايدار تحت شرايط عدم قطعيت مهندسي صنايع دکتري شيوا زندكريمخاني ۱۵۰۴۹۲۱۹۳
۹۵/۳/۱۶ مهندسي صنايع دکتري رضا وكيلي مطيع ۱۵۰۴۹۲۱۹۷
۹۵/۳/۸ دکتر عباس منوريان
دکتر اسماعيل شاه طهماسبي
شناسايي و اولويت‌بندي موانع پياده‌سازي استراتژي‌هاي تجهيز منابع در بنگاه‌هاي مالي و اقتصادي با رويكرد نظريه محدوديت‌ها (مطالعه موردي بانك كشاورزي) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد زهرا جغتين علي بازي ۱۵۰۲۹۲۴۸۴
۹۵/۳/۵ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر ادوين صفري
دکتر حسن هويدي
دکتر حسن دارابي
تحليل روابط سيستماتيك مولفه هاي اجتماعي موثر در مديريت مواد زايد جامد شهري محيط زيست - برنامه ريزي دکتري ناصر حاج محمدي ۱۵۰۶۹۱۰۰۲
۹۵/۲/۲۸ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر زهرا اجاق
مديريت توليد وتوزيع پيامهاي ارتباطي در دمكراسي هاي نوظهور مديريت رسانه کارشناسي ارشد منصور حسيني ۱۵۰۲۹۲۷۲۸
۹۵/۲/۱۸ دکتر احمد اختيار زاده
دکتر نيما گروسي مختارزاده
تدوين استراتژي توسعه تكنولوژي در شركت هاي (توسعه دهنده) ساختماني و پيشنهاد راهكارهاي اكتساب : مطالعه موردي بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد حسن عسكري خوزنكلايي ۱۵۰۲۹۱۴۵۲
۹۵/۲/۱۵ دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر ابراهيم عليدوست
بررسي عوامل موثر بر توسعه ورزش همگاني و شناسايي موانع موجود از ديدگاه شركت كنندگان و دست اندركاران همايش پياده روي صبح و نشاط(نمونه موردي، استان خوزستان) تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي کارشناسي ارشد خادم علي تهذيبي ۱۵۰۲۹۲۷۲۵
۹۵/۲/۸ دکتر منصور مومني
دکتر داود كريمي دستجردي
"استفاده از تكنيك مهندسي ارزش جهت ارتقاي عملكرد، بهبود كارايي و رفع چالش‌هاي پيراموني بخش بازاريابي واحد كسب و كار" مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد محمد بروجردي ۱۵۰۲۹۳۱۱۶
۹۵/۱/۲۲ دکتر رحمت اله فرهودي
دکتر مهدي قرخلو
مقايسه عملكرد ساختمان هاي مسكوني متداول در بافت شهري اقليم هاي مختلف ايران از نقطه نظر مصرف انرژي جغرافيا و برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد سعيد علي محمدي ۱۵۰۲۹۲۷۵۶
۹۴/۱۲/۲۵ دکتر احمد مومني راد رويه ديوان بين المللي دادگستري در پرونده هاي حقوقي هوانوردي حقوق بين الملل کارشناسي ارشد علي سريع السيري ۱۵۰۳۹۲۲۳۵
۹۴/۱۲/۲۲ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي تآثير بازاريابي سبز بر قصد خريد لوازم آرايشي بانوان مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد غزال فرجادي ۱۵۰۲۹۰۰۲۸
۹۴/۱۲/۲۲ دکتر فرشاد نوريان تحليل فضايي -كالبدي روددره ها و برنامه ريزي و تقويت تعاملات اجتماعي در آن؛ نمونه مطالعاتي: رود دره كن برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد عليرضا باقري مرني ۱۵۰۵۹۰۰۱۱
۹۴/۱۲/۱۹ دکتر گلناز تاجبخش ارتقاي كيفيت سرزندگي در عرصه هاي عمومي شهرهاي جديد(نمونه موردي: بخشي از فاز يك شهر جديد هشتگرد) طراحي شهري کارشناسي ارشد مولود واسعي راد ۱۵۰۵۹۱۰۷۱
۹۴/۱۲/۱۹ دکتر غلامحسين الهام
دکتر محسن برهاني
ضوابط حاكم بر عملكرد ضابطين دادگستري برمبناي قانون آئين دادرسي كيفري سال ۱۳۹۲ حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد اميرحسين اسمعيلي ۱۵۰۳۹۱۰۷۸
۹۴/۱۲/۱۹ دکتر غلامحسين نيكوكار
دکتر سيد رضا سيد جوادين
ارتباط بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش (مورد مطالعه : بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد رامين شريعت پناهي ۱۵۰۲۹۱۴۵۰
۹۲/۱۲/۱۸ دکتر محمود باقري
دکتر جعفر نوري يوشانلويي
كاستي هاي حقوق قراردادها در تحقق عدالت معاوضي در قراردادهاي بانكي: نقد اقدامات بانك مركزي در يكسان سازي فرم هاي قراردادي حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد علي ابراهيمي ۱۵۰۳۹۲۰۰۳
۹۴/۱۲/۱۸ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر حسين نواده توپچي
بررسي مفاهيم خليج, خليج هاي تاريخي و اعمال اين مفاهيم در رابطه با خليج فارس در حقوق بين الملل درياها حقوق بين الملل کارشناسي ارشد امين اشراقي ۱۵۰۳۹۲۱۸۷
۹۴/۱۲/۱۷ دکتر حسن باديني
دکتر محمود باقري
قواعد خاص عقد بيمه عمر حقوق خصوصي کارشناسي ارشد علي ايزدي ۱۵۰۳۹۰۰۳۴
۹۴/۱۲/۱۵ دکتر احمد سعيدنيا بازآفريني هسته مركزي شهر اراك با رويكرد شهر سالم برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد مالك محمدي ۱۵۰۵۹۱۰۶۳
۹۴/۱۲/۱۵ دکتر مجيد زارعي تحليل نقش و آثار توسعه پياده راه ها دركيفيت فضاي شهري و طراحي آن (نمونه پژوهش : بافت هاي پيرامون ميدان تجريش - قدس ) طراحي شهري کارشناسي ارشد الميرا طالبي نجفي ۱۵۰۵۹۱۰۵۶
۹۴/۱۲/۱۵ دکتر كريم محمدپور اقدم طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن مينياتوري با قابليت تنظيم فركانس كار در باند فركانسي ۴۰۰- MHz ۸۰۰ مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) کارشناسي ارشد انديشه مصطفوي ۱۵۰۴۹۱۰۷۷
۹۴/۱۲/۱۵ دکتر مريم خليلي
دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر منوچهر مرادي
طراحي اسباب بازي براي كودك مبتلا به اوتيستيك با رويكرد طراحي ترغيبي طراحي صنعتي کارشناسي ارشد طاهره خداياريان ۱۵۰۵۹۲۰۳۸
۹۴/۱۲/۱۵ دکتر سعيد شيرزادي
دکتر مهدي نجفي
بررسي مدل پنج عاملي فاما و فرنچ بر روي بازدهي مورد انتظار سهام مديريت مالي کارشناسي ارشد رقيه سياح ۱۵۰۲۹۲۵۵۴
۹۴/۱۲/۱۵ دکتر احمد سعيدنيا ارزيابي پروژه هاي در سكونتگاه هاي نا بسامان شهري نمونه موردي : سنندج برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد منصور قزاقي ۱۵۰۵۹۱۰۶۱
۹۴/۱۲/۱۵ دکتر حميدرضا پارسي بازآفريني مبتني بر فرهنگ براي ارتقاء هويت شهري در بافت قديم(مورد پژوهش : بافت پيرامون بازار سنتي سنندج) برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد فرزام فاروقي ۱۵۰۵۹۱۰۶۰
۹۴/۱۲/۱۵ دکتر مجيد زارعي تحليل آثار مداخلات كالبدي بر حس تعلق خاطر ساكنان در بافت هاي فرسوده شهري و طراحي الگوي بافت (نمونه پژوهش : محله جلفاي اصفهان ) طراحي شهري کارشناسي ارشد شهرزاد رزمي ۱۵۰۵۹۲۱۲۰
۹۴/۱۲/۱۵ دکتر اشرف رحيميان
دکتر مجتبي اميري
بررسي افزايش كيفيت محيط از طريق پياده راه سازي (مطالعه موردي خيابان اصلي گوهر دشت كرج) مديريت امور شهري کارشناسي ارشد احسان داسدار ۱۵۰۲۹۲۵۱۰
۹۴/۱۲/۱۵ دکتر سعيد حسن زاده
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
بررسي رابطه بين مهارت هاي زبان دريافتي ، واسطه اي و بياني با نظريه ذهن در كودكان در خود مانده روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي کارشناسي ارشد كيانا تقي خان ۱۵۰۲۹۲۸۳۵
۹۴/۱۲/۱۵ دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر نسرين مقدم
طراحي برندينگ براي صنايع دستي طراحي صنعتي کارشناسي ارشد سمانه دهقاني ۱۵۰۵۹۲۰۴۲
۹۴/۱۲/۱۵ دکتر محسن ايزانلو
دکتر رجبعلي برزويي
اشتباه در اسناد رسمي حقوق خصوصي کارشناسي ارشد عبدالعظيم قانع پور ۱۵۰۳۹۱۰۳۸
۹۴/۱۲/۱۲ دکتر لعيا جنيدي
دکتر محمود باقري
مقايسه قواعد حاكم برداوريهاي سرمايه گزاري خارجي و داوريهاي تجاري بين المللي حقوق خصوصي کارشناسي ارشد فرزانه گلشن راز ۱۵۰۳۹۱۰۴۲
۹۴/۱۲/۱۲ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر طاهره رضايي
پژواك تاريخ قرن هجده در تريسترام شندي و مسير جهان: از نگاه فرانك كرمود زبان و ادبيات انگليسي کارشناسي ارشد سيده ياسمن قدسي ۱۵۰۳۹۲۱۰۰
۹۴/۱۲/۱۲ دکتر سعيد حسن زاده
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
اثر بخشي روش ارتباطي مبادله تصوير(پكس ) بر تعامل والد –كودك و نشانگان كودكان اوتيستيك روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي کارشناسي ارشد فهيمه اكبري افزادي ۱۵۰۲۹۲۰۲۱
۹۴/۱۲/۱۲ دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر مريم خليلي
طراحي برندينگ براي صنايع دستي (مطالعه موردي: ظروف فلزي) طراحي صنعتي کارشناسي ارشد محمد دهقاني پوده ۱۵۰۵۹۲۲۲۴
۹۴/۱۲/۱۲ دکتر مريم خليلي
دکتر جمشيد امامي
طراحي جعبه قرص همراه روزانه با رويكرد طراحي همگاني طراحي صنعتي کارشناسي ارشد گلناز وكيل زاده زواره ۱۵۰۵۹۲۱۰۲
۹۴/۱۲/۱۲ دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر جمشيد امامي
دکتر كيانوش سوزنچي
توسعه رفتار پايدار مصرف كنندگان آب خانگي با رويكرد طراحي ترغيبي طراحي صنعتي کارشناسي ارشد عطينا سادات كيا ۱۵۰۵۹۲۰۷۴
۹۴/۱۲/۱۲ دکتر مريم خليلي
دکتر مهران فاطمي نيا
طراحي كالاي خواب كودك با رويكرد طراحي ترغيبي طراحي صنعتي کارشناسي ارشد شيدا سردشتي ۱۵۰۵۹۲۰۴۷
۹۴/۱۲/۱۲ دکتر محسن صفري
دکتر رضا شكوهي زاده
مطالعه تطبيقي شرط تاخير انتقال مالكيت در حقوق ايران وآمريكا حقوق خصوصي کارشناسي ارشد ابراهيم نوفلاح ۱۵۰۳۹۱۰۷۵
۹۴/۱۲/۱۲ دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر مهران فاطمي نيا
طراحي كمربند بارداري كاربرمحور با رويكرد طراحي سلامت (Health design) طراحي صنعتي کارشناسي ارشد سارا سنايي ۱۵۰۵۹۲۲۲۰
۹۴/۱۲/۱۲ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر مجيد نعمتي
ويژگي هاي مدرسان تاثير گذار زبان انگليسي از ديدگاه مدرسان ايراني آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد مهسا پرموز ۱۵۰۳۹۲۲۰۰
۹۴/۱۲/۱۲ دکتر عليرضا هدائي
دکتر حسين داورزني
«بررسي فقهي و حقوقي عقود غايبين» الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي کارشناسي ارشد اكرم خليليان ۱۵۰۳۹۲۳۰۹
۹۴/۱۲/۱۲ دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي بررسي نظام رسيدگي به شكايات در مناقصات حقوق عمومي کارشناسي ارشد عباس كوهي ۱۵۰۳۹۲۱۰۸
۹۴/۱۲/۱۱ دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر محمود اسعدي
ارزيابي تبليغات رسانه اي ايران خودرو از ديد مشتريان مديريت رسانه کارشناسي ارشد سيد محمد حسن عرفاني ۱۵۰۲۹۱۱۲۴
۹۴/۱۲/۱۰ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر حسين صفري
دکتر محمدرضا اكبري جوكار
ارائه چارچوبي يكپارچه براي مديريت زنجيره تامين مبتني بر پارادايم هاي ناب، چابك، تاب آور و پايدار (LARS) در صنعت پتروشيمي مديريت - مديريت توليد و عمليات دکتري مريم محسني ۱۵۰۲۹۱۴۰۵
۹۴/۱۲/۱۰ دکتر مهرداد استيري
دکتر حمزه رايج
بررسي مقايسه اي ديدگاه هاي استراتژي مديران صنايع منتخب مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد روزبه حميديان ۱۵۰۲۹۱۰۶۴
۹۴/۱۲/۱۰ دکتر جعفر رزمي
دکتر فريبرز جولاي
توسعه مدل ارزيابي عملكرد و رتبه بندي شركت هاي حمل و نقل جاده اي با رويكرد تلفيقي تجزيه و تحليل چند متغيره و تصميم گيري چند معياره مهندسي صنايع دکتري فرهاد صالحيان ۱۵۰۴۹۲۳۷۷
۹۴/۱۲/۱۶ دکتر نجادعلي الماسي
دکتر حسن باديني
تعيين قانون حاكم بر ايجاد و اثر گذاري حق حقوق خصوصي کارشناسي ارشد سعيد اطمينان ۱۵۰۳۹۲۱۸۸
۹۴/۱۲/۹ دکتر علي اكبر شمسي پور
دکتر عليرضا اسماعيلي
بررسي و ارزيابي نحوه ارائه سرويس حمل‌و نقل همگاني انعطاف پذير مديريت امور شهري کارشناسي ارشد داود محمديارلو ۱۵۰۲۹۲۶۴۷
۹۴/۱۲/۸ دکتر سعيد زنگنه شهركي
دکتر احمد پوراحمد
ارزيابي اثرات و پيامدهاي الحاق روستا هايي اطراف(هفت چشمه ، بانقلان ، چالسرا و فاطميه )به شهر ايلام جغرافيا و برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد حجت شاكيان ۱۵۰۲۹۲۷۴۴
۹۴/۱۲/۸ دکتر حميدرضا پارسي برنامه ريزي نواحي منفصل شهري با كنترل پراكنده رويي شهري (نمونه پژوهش: ناحيه منفصل شهري نايسر سنندج)" برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد يكتا ظهيرفرد ۱۵۰۵۹۱۰۵۷
۹۴/۱۲/۸ دکتر امير نجات تحليل عوامل موثر برجريانهاي ميكروسيال قطره مبنا در ميكروكانال هاي آزمايشگاه هاي تراشه اي مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد آرزو ايجادي ۱۵۰۴۹۲۲۰۸
۹۴/۱۲/۸ دکتر سيدمحمد فدوي
دکتر مصطفي اسدالهي
بررسي نقوش جانوري جيرفت از منظر معناشناسي(گاو، بز، مار، پلنگ، عقاب، عقرب) ارتباط تصويري کارشناسي ارشد الهام پردازي مقدم ۱۵۰۵۹۲۱۱۹
۹۴/۱۲/۵ دکتر هستي چيت سازان
دکتر حميدرضا حسن زاده
پيش بيني قيمت سهام فولاد توسط شبكه ي عصبي مديريت مالي کارشناسي ارشد زهرا رستگارنيا ۱۵۰۲۹۲۵۳۲
۹۴/۱۲/۴ دکتر حسين نوروزي
دکتر مهرداد استيري
مطالعه تاثير تصوير برند بر رضايت و وفاداري مشتريان با در نظر گرفتن نقش ريسك، كيفيت و ارزش ادارك شده؛ مورد مطالعه صنعت خودروي ايران مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد عليرضا شهبازي ۱۵۰۲۹۱۱۱۱
۹۴/۱۲/۴ دکتر رضا محمد كاظمي
دکتر نادر سيداميري
تأثير مهارتهاي ارتباطي كارآفرينانه مديران كسب و كارهاي ورزشي بر افزايش رضايت مشتريان (مطالعه موردي : باشگاههاي ورزشي خصوصي منتخب كرج ) كارآفريني - كسب و كار جديد کارشناسي ارشد مجتبي رجبي كيا ۱۵۰۲۹۲۵۲۶
۹۴/۱۲/۴ دکتر محمدرضا كرامتي
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر بهبود روابط زناشويي زوجهاي مراجعه كننده به فرهنگسراي شهر كرج روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد ليلا ابوالحسني نژاد ۱۵۰۲۹۲۴۳۶
۹۴/۱۲/۴ دکتر خانم بهنوش اخوان
دکتر كيهان بهمني
نمايش رمانس در رمان با من ازدواج كن جان آپدايك: گسيستگي از رمانس مرسوم زبان و ادبيات انگليسي کارشناسي ارشد نرگس زارعي ۱۵۰۳۹۱۰۲۳
۹۴/۱۲/۳ دکتر ابراهيم موسي زاده
دکتر محمدجواد رضايي زاده
بررسي تطبيقي هيات دولت جمهوري اسلامي ايران با آلمان فدرال ،آمريكا، فرانسه حقوق عمومي کارشناسي ارشد مجيد پاك نهاد نائيني ۱۵۰۳۹۱۰۸۵
۹۴/۱۲/۱۰ دکتر حسن محسني
دکتر تورج تقي زاده
مباني و مصاديق قوانين موجد حق در ابطال آراي داوري در رويه قضايي ايران حقوق خصوصي کارشناسي ارشد مهدي جعفري نژاد قره لر ۱۵۰۳۹۱۰۶۴
۹۴/۱۲/۲ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر محسن نظري
يكپارچه سازي استراتژي هاي تكنولوژي، محصول و بازار با استفاده از نقشه راه تكنولوژي، مورد مطالعه : مولدهاي همزمان برق و حرارت در مقياس خانگي (Micro CHP) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد وحيد كهكشاني ۱۵۰۲۹۱۴۵۳
۹۴/۱۲/۱ دکتر محمد يكرنگي مطالعه جرم شناختي بزه آدم ربايي (مطالعه موردي كرج در سال ۱۳۹۳) حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد مهشيد محمدي ۱۵۰۳۹۲۲۸۳
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر نجادعلي الماسي
دکتر حسين صادقي
مطالعه تطبيقي ضمانت اجراي تعهد بر تسليم كالادر كنوانسيون بيع بين المللي كالا و حقوق ايران حقوق خصوصي کارشناسي ارشد رضا عثماني ۱۵۰۳۹۲۰۸۷
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر منوچهر انصاري
دکتر يونس جبارزاده
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر انتقال فناوري در بالادستي صنعت نفت مديريت اجرايي کارشناسي ارشد احمد جنت شريفي ۱۵۰۲۹۱۲۵۵
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر اميرسعيد محمودي باغ هنر اصفهان مهندسي معماري کارشناسي ارشد زهرا وليخاني ساماني ۱۵۰۵۹۲۱۰۳
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر وحيد اصفهانيان تحليل و شبيه سازي الكتروشيميايي باتري اسيد- سرب با استفاده از نرم افزارهاي تجاري مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد حميد افشاري ۱۵۰۴۹۲۲۰۶
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر عليرضا نورپور تحليل اگزرژي و آناليز حساسيت نيروگاه سيكل تركيبي از جنبه هاي اقتصادي و محيط زيستي مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست کارشناسي ارشد ندا قاسمي ۱۵۰۴۹۲۳۳۶
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
شناسايي و اولويت بندي لنگرهاي مسير شغلي و ارائه استراتژي‌هايي جهت مديريت آن‌ها مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد زهرا فخري ۱۵۰۲۹۱۲۹۹
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر عيسي حجت بازشناخت هويت بي زمان معماري ايران/ طراحي ميدان گاه بهارستان تهران مهندسي معماري کارشناسي ارشد سينا پاكند ۱۵۰۵۹۲۱۱۰
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر محسن نظري
دکتر كيومرث شريفي
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر بكارگيري بانكداري الكترونيك در شعب بانك تجارت جمهوري اسلامي ايران مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد آناهيتا محرابي ۱۵۰۲۹۱۳۱۵
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
نگرش "حسابداران رسمي" نسبت به لزوم گزارش موارد عدم رعايت قوانين و مقررات در گزارش حسابرس مستقل حسابداري کارشناسي ارشد حميدرضا المعي ۱۵۰۲۹۱۲۴۴
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر امير مانيان
ارائه چارچوب تدوين استراتژي فناوري اطلاعات در سطح شركت مادر مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد تورج مرصعي ۱۵۰۲۹۱۳۱۹
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر بهرنگ بهرامي
دکتر فرشاد نوريان
طراحي محيطي پرديس ديپلماتيك تهران مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد شهرام شهابيان ۱۵۰۴۹۲۳۲۵
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر سيدمحمد فدوي بررسي تطبيقي طراحي جلد كتاب در غرب و ايران ارتباط تصويري کارشناسي ارشد مينا سادات نياكي ۱۵۰۵۹۲۲۱۱
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي تاثير ويژگي هاي محصولات با بسته بندي مولتي وك بر ميزان فروش آنها در كشور مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد ريحانه كاظمي اشتياني ۱۵۰۲۹۲۲۴۳
۹۴/۱۲/۱۵ دکتر قاسم مطلّبي طراحي مركز پژوهش هاي نظري هنر و معماري؛ مهندسي معماري کارشناسي ارشد محسن ساربان نژاد ۱۵۰۵۹۲۱۴۲
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر حسن دارابي
دکتر محسن كافي
طراحي منظر شهري - روستايي مبتني بر رويكرد طراحي با كربن محدود، نمونه موردي لواسانات مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد ندا شاهرودي ۱۵۰۴۹۲۳۶۸
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر مصطفي اسدالهي نگاهي به علل توليد لوگوهاي متحرك واهميت نقش آن در تبليغات و بازاريابي ارتباط تصويري کارشناسي ارشد مونا بندي زاده ۱۵۰۵۹۲۰۱۸
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر احمدعلي فرزين طراحي مسكن با تراكم بالا از شكل دهي به خرده ايده ها تا رسيدن به فرم مهندسي معماري کارشناسي ارشد محمد جيرودي ۱۵۰۵۹۲۱۱۲
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محسن نظري
بررسي تاثير تاكتيك هاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتري مديريت اجرايي کارشناسي ارشد عباس مظفري ۱۵۰۲۹۲۶۶۰
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر مشكور
دکتر حسن دارابي
تعيين حريم و طراحي حفاظتي منظر مقدس باستاني باتوجه به ذهنيت امروز مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد ثمين شكوهي ۱۵۰۴۹۲۰۹۴
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر حسن دارابي
دکتر هما ايراني بهبهاني
بازآفريني منظر روستا در شهر با رويكرد اكولوژيك - نمونه موردي سوهانك مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد سيد امير پويا محمدي نظام آبادي ۱۵۰۴۹۲۳۴۷
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر حسن دارابي
دکتر عبدالرضا كرباسي
طراحي محيط ومنظر ايستگاه راه آهن اسلامشهر(آپرين) مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد طهماس معيني اغبلاغ ۱۵۰۴۹۲۳۴۸
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر عيسي حجت گلگشت شميرانات مهندسي معماري کارشناسي ارشد ليلا عبدي ۱۵۰۵۹۲۱۳۸
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر حسن دارابي
پيوند مرگ و طبيعت در ساماندهي منظر آرامستان بهشت زهرا مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد شادي ماشين چي قابل ۱۵۰۴۹۲۳۴۴
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
شناسايي و رتبه‌بندي عوامل موثر بر تمايل شركت‌هاي خارجي به مشاركت در طرحهاي سرمايه‌گذاري توليدي مشترك در ايران (با تأكيد بر صنعت پتروشيمي) مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد افسانه لك تبريز ۱۵۰۲۹۲۶۴۱
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر حسن دارابي
دکتر ناديا عباس زاده تهراني
طراحي محيطي مجموعه هاي فرهنگي با رويكرد اكولوژيكي،مطالعه موردي :مجموعه فرهنگي-نمايشگاهي حوزه جنوب تهران-منطقه ۱۹. مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد گلاره توفيقي ۱۵۰۴۹۲۳۶۰
۹۴/۱۲/۱۶ دکتر قاسم مطلبي طراحي يك خانه:حضور هويت در سكني گزيني مهندسي معماري کارشناسي ارشد هادي مهديلو ۱۵۰۵۹۲۱۵۵
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر حسن دارابي
طراحي محيطي حريم باغ در حريم پايتخت ، تهران مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد فريبا كريمي طهران ۱۵۰۴۹۲۳۴۰
۹۴/۱۲/۱۲ دکتر مجيد نعمتي
دکتر اكرم نيرنيا
بررسي مقايسه اي چكيده مقاله هاي پژوهشي قلب و عروق نوشته شده توسط نويسندگان ايراني و غيرايراني آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد بيان فيضي ۱۵۰۳۹۲۲۶۲
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر فيروزه آقا ابراهيمي ساماني طراحي اكوموزه روستايي، نمونه موردي روستاي شفيع آباد مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد مرجان علي محمدي ۱۵۰۴۹۲۳۳۰
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر ربابه نوري قاسم آبادي
دکتر محمد رضا محمدي
بررسي افسردگي،حمايت اجتماعي و كيفيت زندگي افراد داراي اختلال هويت جنسي بعد از عمل تغيير جنسيت روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد اتوسا حسن نژاد ۱۵۰۲۹۲۰۸۳
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر سيدسعيد پورنقاش تهراني
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
بررسي مقايسه اي وضعيت هاي هيجاني افراد افسرده مصرف كننده داروهايSSRIsو TCAs روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد عرفانه وارسته جونوش ۱۵۰۲۹۲۶۹۲
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر رسول سعدي
دکتر سعيد شيركوند
نقش متغيرهاي اقتصاد كلان بر شاخص كل بازار سهام تهران به صورت دايناميك مديريت مالي کارشناسي ارشد اللهيار صالحي ۱۵۰۲۹۲۵۷۰
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر احمد پويان فر
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
تبيين عوامل تعيين كننده نسبت تعادلي قيمت به درآمد (P/E) در بازار سرمايه مديريت مالي کارشناسي ارشد سيرانوش دانشوري ۱۵۰۲۹۲۵۱۱
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر محمود موسوي مشهدي بررسي اثر جدايش نانوذرات از ماتريس پليمري بر روي خواص حرارتي نانو كامپوزيت ها مهندسي مكانيك - ساخت و توليد کارشناسي ارشد رامين رزازيان ۱۵۰۴۹۲۲۵۲
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر حسن باديني
دکتر بيژن عباسي
رژيم حقوقي حاكم بر توليد، توزيع دخانيات در ايران حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد روزبه طاهري ۱۵۰۳۹۱۰۳۲
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر احمدعلي فرزين
دکتر حشمت اله متدين
طراحي مجتمع مسكوني به صورت باغ آپارتمان مهندسي معماري کارشناسي ارشد ساناز طليعي ۱۵۰۵۹۲۰۵۴
۹۴/۱۲/۱۶ دکتر داراب ديبا مجموعه ي فرهنگي-فراغتي با رويكرد معماري پايدار مهندسي معماري کارشناسي ارشد شبنم معصوميان ۱۵۰۵۹۲۰۸۹
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر احمدعلي فرزين طراحي مجموعه مسكوني با رويكرد به معماري پايدار مهندسي معماري کارشناسي ارشد مهدي قديري صدرابادي ۱۵۰۵۹۲۰۶۸
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر علي محقر
دکتر محمدرضا صادقي مقدم
طراحي مدلي جهت پياده‌سازي مديريت يكپارچه شهري در تهران مديريت اجرايي کارشناسي ارشد محمد شباني لمر ۱۵۰۲۹۲۵۵۷
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر حميد اكبري
دکتر حسين ابوالقاسمي
دکتر قاسم رضائي
تهيه پلت داروي ونلافاكسين توسط روش اكستروژن- اسفرونايزيشن و بهينه سازي فرمولاسيون دارو توسط روش پاسخ سطح با باكس بنكن. مهندسي شيمي - داروسازي کارشناسي ارشد پرستو عليخاني ۱۵۰۴۹۲۱۱۴
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر صداقت جباري تأثير صورت بعدي نوشتار در بازنمايي معاني در كتابت و صفحه آرايي و پروژه عملي با عنوان : طراحي فونت نوشتار فارسي ارتباط تصويري کارشناسي ارشد سيدحامد راجي ۱۵۰۵۹۲۱۳۳
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر جعفر حيدري
دکتر علي بزرگي
هماهنگي در يك زنجيره تامين سبز با در نظر گرفتن سطح آگاهي زيست محيطي مصرف كننده و تلاش هاي زيست محيطي مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد امير معماريان ۱۵۰۴۹۲۱۵۸
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر حميدرضا پارسي تحليل پيامدهاي كالبدي و عملكردي جدايي گزيني شهري برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد صبا مالكي ۱۵۰۵۹۲۱۸۵
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمدعلي شاه حسيني
بررسي تاثير عدالت سازماني و رضايت شغلي بر سلامت اداري كاركنان در شركت بيمه ايران مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد سعيد وصال ۱۵۰۲۹۲۶۹۴
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر حسين صفري
دکتر محمد حقيقي
بررسي نقش شهرداري در توسعه بازار محصولات ارگانيك در راستاي ترويج فرهنگ مصرف غذاي سالم در شهر تهران مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد حسين اعرابي ۱۵۰۲۹۱۲۴۱
۹۴/۱۲/۱۶ دکتر سيدمحمد فدوي بررسي تطبيقي نماد رنگ در نگارگري مكتب تبريز۱ و نگاره هاي دوره گوتيك ارتباط تصويري کارشناسي ارشد ارام قهرماني ۱۵۰۵۹۲۰۶۹
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر گلناز تاجبخش استفاده از ظرفيت هاي عرصه هاي عمومي به منظور توسعه پهنه هاي فراغتي و گردشگري شهري (نمونه موردي: مركز ناحيه محله زرگنده) طراحي شهري کارشناسي ارشد شيوا منشور ۱۵۰۵۹۲۰۹۳
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر گلناز تاجبخش اهميت احياي بافت هاي فرسوده در توسعه درونزاي شهري( نمونه موردي بافت فرسوده محله ده ونك طراحي شهري کارشناسي ارشد روشنك ناظري ۱۵۰۵۹۲۱۵۹
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مهدي خادمي
سنجش رضايتمندي مشتريان بين بنگاهي (B۲B) يك شركت توليد كننده در صنايع غذايي با استفاده از مدل ارزيابي رضايتمندي مشتري مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد مينا زنگنه ۱۵۰۲۹۲۵۴۳
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر حسين صفري
دکتر رضا بندريان
ارزيابي عملكرد شركت توسعه خدمات دريايي و بندري سينا جهت سنجش تحقق استراتژي هاي شركت با استفاده از مدل كارت امتياز متوازن ( BSC ) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد مصطفي رمضانيان ۱۵۰۲۹۱۴۴۹
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر احمد سعيدنيا بازآفريني شهري در سايت هاي صنعتي متروكه نمونه موردي: اراضي صنعتي منطقه ۱۶ تهران طراحي شهري کارشناسي ارشد ارزو خامسي ۱۵۰۵۹۲۰۳۵
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر مهدي شريفي
دکتر علي اكبر فرهنگي
آسيب شناسي سياستگذاري رسانه اي )حوزه برنامه سازي (در انتقال فرهنگ عاشورا مديريت رسانه کارشناسي ارشد احسان مقدم ۱۵۰۲۹۲۷۷۵
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر مجيد جلالي فراهاني
بررسي راهكارهاي بازاريابي ترويج و توسعه رشته بوكس تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي کارشناسي ارشد علي عليپوردانشمندفرد ۱۵۰۲۹۲۶۰۳
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر منصور مومني
بررسي امكان پياده سازي روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC در شركت شاتل حسابداري کارشناسي ارشد ايرج شريفي ۱۵۰۲۹۲۵۶۰
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر محسن كافي
طراحي محيط و منظر دهكده سلامتي هفت باغ كرمان مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد ياسمين گياهي ۱۵۰۴۹۲۳۴۳
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
طراحي اكوبامهاي سبز با رويكرد منظرتوليدي مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد ميثم سلطاني ۱۵۰۴۹۲۳۱۹
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر حسن دارابي
طراحي بام باغهاي سبز راهكاري براي ارتقا شبكه اكولوژيك منظر شهري مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد سعيد عطازاده ۱۵۰۴۹۲۳۲۹
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر محمد باقر منهاج
دکتر محمود اميري
طراحي الگوريتم ديكد كردن سيگنال هاي EEG براي كاربرد در واسط مغز - ماشين دو طرفه مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) کارشناسي ارشد گلنوش گركاني ۱۵۰۴۹۲۲۸۲
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر علي سلامي مطالعه فمينيستي دو كتاب آليس واكر به نام هاي "به رنگ ارغوان" و "دستيابي به رمز و راز لذت" زبان و ادبيات انگليسي کارشناسي ارشد غزال حسن بيك ۱۵۰۳۹۱۰۶۵
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر مريم پازوكي
دکتر اميد توكلي
تصف‌ه ‌ فتوكاتال‌ست‌ فاضلاب ها‌ حاو‌ هورمون مهندسي شيمي - داروسازي کارشناسي ارشد رضا فرهادپور ۱۵۰۴۹۲۳۳۴
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
بررسي اثرات به كارگيري استراتژي بازاريابي سبز بر ارزش ويژه برند در صنايع غذايي مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد صدف ملائي ۱۵۰۲۹۲۶۶۲
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر عبدالمجيد آيت اللهي
دکتر پريسا خديوپارسي
دکتر محمد كمالي نژاد
استخراج و خالص سازي زعفران به روش مايكروويو مهندسي شيمي - داروسازي کارشناسي ارشد سكينه محمودي نژاد ۱۵۰۴۹۲۱۴۶
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر جعفر حيدري ارزيابي عملكرد زنجيره تأمين با استفاده از كارت امتيازي متوازن: مطالعه موردي شركت دارو سازي سها مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد فاطمه كيخا ۱۵۰۴۹۱۱۰۸
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر عليرضا بديعي عاملدار كردن سطح مواد نانو متخلخل از نوع SBA-15 با بيس بنزايميدازول و كاربرد آن به عنوان سنسورهاي نوري نانو شيمي کارشناسي ارشد نفيسه محدث قندچي ۱۵۰۱۹۲۰۲۳
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر رضا محمد كاظمي
دکتر علي داوري
شناسايي ميزان تاثير مديريت ارتباط با مشتري بر ميزان رضايت مندي مشتري از طريق تلفن همراه كارآفريني - كسب و كار جديد کارشناسي ارشد فرزاد نجاريه ۱۵۰۲۹۱۱۸۲
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر زهره رامين
دکتر مريم سلطان بياد
تاثير پيوريتن ها بر روي شخصيت هاي زن داستان هاي كوتاه ادگار الن پو زبان و ادبيات انگليسي کارشناسي ارشد سارا ثنائي ضربي ۱۵۰۳۹۱۰۶۳
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر حميدرضا پارسي تحليل تاثير الگوي كاربري زمين بر رفتار سفر شهروندان (نمونه مورد مطاله : تبريز) برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد بهاره الوردي زاده نوبري ۱۵۰۵۹۲۰۰۶
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر عليرضا بديعي مواد نانو متخلخل سيليسي با حفرات منظم: سنتز و كاربرد آن به عنوان نانوحامل داروي آتورواستاتين كلسيم تري هيدرات نانو شيمي کارشناسي ارشد فرزانه كريمي ۱۵۰۱۹۲۰۱۵
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر كتايون تقي زاده طراحي ساختمان بلند اداري و تجاري در شهر تهران با رويكرد كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي مهندسي معماري کارشناسي ارشد رضا مالكي ۱۵۰۵۹۲۰۷۹
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر محمود مهدوي تحول سياست جنايي تقنيني جمهوري اسلامي ايران در مورد اطفال و نوجوانان بزهكار حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد ياسر اسلام دوست كاربندي ۱۵۰۳۹۱۰۷۷
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر حسن محسني
دکتر لعيا جنيدي
دخالت ثالث در داوري داخلي ايران حقوق خصوصي کارشناسي ارشد علي مهرآرا ۱۵۰۳۹۱۰۵۳
۹۴/۱۱/۲۹ دکتر احمد مومني راد
دکتر حميد الهوئي نظري
بررسي احكام و آراي ايكسيد (ICSID)از منظر مصالح كشور هاي سر مايه پذيرنده حقوق عمومي کارشناسي ارشد محمد عباس زاده ۱۵۰۳۹۱۰۹۵
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر عباسعلي كدخدايي اليادراني
دکتر محمدجواد جاويد
برنامه هاي شبكه هاي ماهواره اي فارسي زبان از منظر حقوق بشر حقوق عمومي کارشناسي ارشد سيد مهدي جوادي ۱۵۰۳۹۱۰۸۸
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر وحيد قهرمان
دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
مطالعه مقايسه استفاده از هجينگ در CNN و PressTV آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد محمدرضا مومني ۱۵۰۳۹۲۱۲۷
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر احمد به پژوه
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
اثر بخشي داستان‌هاي اجتماعي بر مشكلات رفتاري كودكان داراي اختلال كاستي توجه و بيش فعالي روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي کارشناسي ارشد مينا ملكوتي نشاط ۱۵۰۲۹۲۸۰۸
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر قادر فرجي بررسي رفتار سوپر پلاستيك لوله آلومينيوم ۵۰۸۳ فوق ريز دانه و نانو ساختار توليد شده به روش تغيير شكل پلاستيك شديد مهندسي مكانيك - ساخت و توليد کارشناسي ارشد جابر ثمري ۱۵۰۴۹۲۰۴۱
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر محمدرضا وزيري سرشك
دکتر محمود موسوي مشهدي
بررسي اثر تركيبي مودهاي مختلف شكست در تورق ناشي از سوراخكاري چندلايه هاي كامپوزيتي مهندسي مكانيك - ساخت و توليد کارشناسي ارشد سهيل اخلاقي فرد ۱۵۰۴۹۲۳۰۴
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر اكرم نيرنيا
نقش فرهنگ در عملكرد استدلالي نوشتاري فراگيران ايراني زبان انگليسي: رويكرد تجزيه و تحليل انتقادي كلام آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد معصومه جدي ۱۵۰۳۹۲۲۰۳
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر عباس كرامتي پيش بيني ريزش مشتري ارائه دهندگان سرويس هاي اينترنتي ايران با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد اميرحسين تدين فر ۱۵۰۴۹۲۲۲۵
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر اكرم نيرنيا
بررسي رابطه بين زمان فعل و جنبه هاي فعل و مشخص كردن نوع ژانر قسمت سوالات متداول (FAQ) در صفحات وب سايت هاي خطوط هوايي اروپايي و ايراني آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد فاطمه فرزادشاد ۱۵۰۳۹۲۲۵۹
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر علي داوري تاثير كارآفريني سازماني در افزايش بازدهي و عملكرد سازمان كارآفريني - كسب و كار جديد کارشناسي ارشد زهرا صفاري ۱۵۰۲۹۲۵۷۵
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر فريبرز جولاي ارايه مدلي براي برنامهريزي خريد و تخصيص سفارشات در زنجيره تامين دارو براي بيماران خاص با حفظ شاخص صلاحيت سبز مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد مهدي مرادي ۱۵۰۴۹۱۰۵۴
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر عباس كرامتي
دکتر جعفر حيدري
تاثيرات پياده سازي سيستم ERP بر روي بهره وري سازمان مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد نازنين معرب ۱۵۰۴۹۲۲۹۰
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر محسن ايزانلو
دکتر لعيا جنيدي
شرط داوري در قراردادهاي بيمه حقوق خصوصي کارشناسي ارشد عسگر معزي قوشه بلاغ ۱۵۰۳۹۱۰۴۷
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر محمد حقيقي
دکتر نيما گروسي مختارزاده
بررسي موانع و مشكلات تجاري سازي ايده ها، ابداعات، و اختراعات نوين در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري اسلامي ايران مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد علي اكبر علمي انواري ۱۵۰۲۹۱۲۹۶
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر جعفر رزمي ارائه مدل برنامه ريزي حمل و نقل اقلام فاسد نشدني در عمليات امداد رساني مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد فرزانه فرزين ۱۵۰۴۹۲۲۷۳
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر جعفر رزمي بررسي عوامل تاثير گذار بر رضايت كاركنان با استفاده از روش تحليل يكپارچه مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد ماريه معلم ۱۵۰۴۹۲۲۹۱
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر احمد به پژوه
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
شناسايي نقش عوامل تنش‌زاي مادران در دوران بارداري در ابتلاي دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي داراي مشكلات نوشتن روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي کارشناسي ارشد آزاده پيره يار ۱۵۰۲۹۲۷۲۳
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر احمد به پژوه
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
اثربخشي برنامه آموزش پذيرش و تعهد بر پذيرش كودكان اتيستيك توسط مادران روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي کارشناسي ارشد سارا پازكي ۱۵۰۲۹۲۷۲۰
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر علي اكبر ارجمندنيا
دکتر باقر غباري بناب
بررسي تأثير هنر درماني شناختي رفتاري بر پرخاشگري، عزت‌نفس و شادكامي نوجوانان روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد نسيم صانعي قاليباف ۱۵۰۲۹۲۵۷۳
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر بهرنگ بهرامي
دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
باززنده سازي مناظر مقدس شهري، نمونه موردي امامزاده عينعلي و زينعلي تهران مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد مهدي قشقايي ۱۵۰۴۹۲۱۳۱
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر فرنوش فريدبد سنتز نانوكامپوزيت كربن سراميك سل-ژلي به منظور استفاده در سنسورهاي الكتروشيميايي نانو شيمي کارشناسي ارشد فاطمه رحمتي ۱۵۰۱۹۲۰۲۰
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
پيش بيني داستان عشق بر اساس ويژگي هاي شخصيتي: نقش تعديل كننده جنسيت روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد فاطمه دانشپور ۱۵۰۲۹۱۰۷۳
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر محمدرضا فراهاني طراحي و ساخت دستگاه اندازه‌گيري تنش‌هاي پسماند به روش كرنش سنجي سوراخ جهت ارزيابي تنش‌هاي پسماند در اتصالات جوشي. مهندسي مكانيك - ساخت و توليد کارشناسي ارشد مجيد فرهنگ مرني ۱۵۰۴۹۲۱۲۶
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر ياسمن خداداده
دکتر جمشيد امامي
طراحي وسيله تفريحي آبي با روش بيومورفيزم براي جوانان طراحي صنعتي کارشناسي ارشد عارفه مهرابيان ۱۵۰۵۹۲۲۲۶
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر حسن دارابي
دکتر هما ايراني بهبهاني
طراحي اكولوژيك پاركهاي جنگلي نمونه موردي پارك جنگلي عباس ميرزا تبريز مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد سيدمحمد شاهگلي ۱۵۰۴۹۲۳۲۳
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
اثربخشي برنامه پايش رشد رواني كودكان: مقايسه شاخص هاي سلامت رواني كودكان شركت كننده در برنامه پايش رشد رواني با كودكان عادي روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد كيوان گرجي ۱۵۰۲۹۱۱۵۴
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
مقايسه نورزگرايي،برونگرايي، پيوندهاي والديني و نشخوارهاي ذهني بين افراد مبتلا به سندرم خوردن شبانه و چاقي روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد مريم طحانپور اردكاني ۱۵۰۲۹۱۲۱۲
۹۴/۱۱/۲۵ دکتر حميد بهره‌مند
دکتر جعفر نوري يوشانلويي
راهكارهاي پيشگيري از جرايم مرتبط با ضمانت نامه هاي بانكي حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد فرانك امرايي ۱۵۰۳۹۱۰۸۱
۹۴/۱۱/۲۵ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي تحليل پايداري اجتماعات محلي در بافت مركزي شهرها و برنامه ريزي فضائي- كالبدي آن برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد فروغ ميرزائي ۱۵۰۵۹۲۲۰۴
۹۴/۱۱/۲۵ دکتر محمدحسن قاسميان يزدي ادغام اطلاعات براي بهبود تصاوير ابر طيفي سنجش از دور مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) کارشناسي ارشد اكبر رفيعي ۱۵۰۴۹۲۰۷۴
۹۴/۱۱/۲۵ دکتر مجيد زارعي تحليل بافت تاريخي مراكز شهرها و مرمت و بهسازي فضا به منظور ارتقا كيفيت محيط فضاهاي عمومي شهر طراحي شهري کارشناسي ارشد سيما اسفنديارپور ۱۵۰۵۹۲۱۰۷
۹۴/۱۱/۲۵ دکتر فريدون قريب طراحي شهري در بافت تاريخي در جهت ارتقاي كيفيات محيطي(نمونه‌ي مورد مطالعه: محله‌ي جلفاي اصفهان، حدفاصل ميدان شكرچيان جلفا تا ميدان سه پهلوان و كوچه‌ي تبريزي‌ها) طراحي شهري کارشناسي ارشد فروزان قپاني ۱۵۰۵۹۲۰۶۷
۹۴/۱۱/۲۵ دکتر نادر سيداميري
دکتر فرشته امين
تدوين استراتژي توسعه بازار شركت ملي ساختمان با استفاده از استراتژي اقيانوس آبي مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد علي اصيلي ۱۵۰۲۹۱۴۴۵
۹۴/۱۱/۲۵ دکتر محمد حقيقي
دکتر نادر سيداميري
نقش برند سازي بر ايجاد يك تصوير ماندگار از شهر اصفهان در بين توريست ها مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد شقايق اميرجاويد ۱۵۰۲۹۲۴۵۴
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمدمهدي تنعمي
بررسي وضعيت مديريت استعداد از لحاظ حفظ و نگهداري نيروهاي مستعد(مورد مطالعه: موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني) مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد اميرحسين يزدان پرست ۱۵۰۲۹۲۷۰۸
۹۴/۱۱/۲۵ دکتر مجيد زارعي تحليل و ارتقاي كيفيت فضاهاي شهري و دسترسي به آن براي افراد داراي ناتواني جسمي(حركتي) برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد فاطمه خوانساري ۱۵۰۵۹۲۱۲۸
۹۴/۱۱/۲۵ دکتر محسن صادقي
دکتر سيدمحمد طباطبايي نژاد
قواعد حاكم برنمايندگي جاري خارجي توزيع حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد ابراهيم اعتماديان ۱۵۰۳۹۱۰۰۶
۹۴/۱۱/۲۵ دکتر علي داوري
دکتر حسين صادقي
شناسايي تاثير گرايش كارآفرينانه و عوامل سازماني بر عملكرد مالي و غير مالي در بانك صادرات ايران كارآفريني - كسب و كار جديد کارشناسي ارشد محمد پيرعلي ۱۵۰۲۹۲۴۷۰
۹۴/۱۱/۲۵ دکتر زهره رامين
دکتر علي سلامي
عناصر داستان هاي پليسي در مكتب پساساخت گراي آمريكايي در رمان آب كردن و شهر خدا E.L.Doctorow زبان و ادبيات انگليسي کارشناسي ارشد مهناز شيخ ۱۵۰۳۹۱۰۶۸
۹۴/۱۱/۲۴ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر محمدرضا صادقي مقدم
بررسي تأثير استراتژي رقابتي و دوسوتواني استراتژي زنجيره تأمين بر عملكرد كسب و كار در صنعت قطعه سازي مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد پريسا محسني زاده ۱۵۰۲۹۱۱۵۷
۹۴/۱۱/۲۴ دکتر سيد باقر ميرعباسي بررسي نقش سازمانهاي بين المللي مردم نهاد درترويج و هنجارسازي حق بر توسعه حقوق بين الملل کارشناسي ارشد اذين برخوردار ۱۵۰۳۹۲۱۹۵
۹۴/۱۱/۲۴ دکتر احمد مومني راد بررسي حقوقي مصونيت دولتها و اموال آنها در حقوق بين الملل با تكيه بر راي پرونده آلمان عليه ايتاليا ۲۰۱۲ حقوق بين الملل کارشناسي ارشد سعيده موسوي ۱۵۰۳۹۲۲۹۰
۹۴/۱۱/۲۴ دکتر مهرداد استيري
دکتر عباس نرگسيان
بررسي اولويت عوامل تاثيرگذار بر ارزش ويژه برند در مدل آكر در شركتهاي زيرمجموعه هلدبنگ هاي مالي (مورد مطالعه : شركت مالي و سرمايه گذاري سينا) مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد مصطفي شهرياري ۱۵۰۲۹۱۲۸۳
۹۴/۱۱/۲۴ دکتر ساسان مهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
تاثيرعملكرد حسابرسي داخلي بر كيفيت گزارشگري مالي حسابداري کارشناسي ارشد كريم هاتفي ۱۵۰۲۹۱۳۳۷
۹۴/۱۱/۲۴ دکتر قاسمعلي شيري
دکتر مهرداد استيري
بررسي نقش كشور خاستگاه توليد در ارزيابي مصرف كنندگان از محصولات خارجي ( مورد مطالعه دبيران هنرستان هاي شهر قدس ) مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد سعيد موسوي ۱۵۰۲۹۱۴۳۹
۹۴/۱۱/۲۴ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر محسن نظري
بررسي تاثير تركيب اعضاي هيات مديره بر عملكرد مالي شركت مورد مطالعه:هلدينك نفت و گاز و پتروشيمي تامين(گروه شستا) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد كورش كمره ۱۵۰۲۹۱۲۲۶
۹۴/۱۱/۲۴ دکتر تورج تقي زاده
دکتر حسن محسني
مراجع صالح در رسيدگي به دعاوي مصرف كننده درمحيط اينتر نتي حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد مرضيه امامي ۱۵۰۳۹۲۰۱۵
۹۴/۱۱/۲۴ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر ابوالقاسم ميرا
بررسي رابطه بكارگيري شخصيت هاي مشهور در تبليغات و هويت برند مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد پرنيان حسامي ۱۵۰۲۹۲۴۹۲
۹۴/۱۱/۲۴ دکتر مهدي اشجعي پيش بيني هدايت حرارتي در نانو سيالات مغناصيسي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي مصنوعي مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد مهدي شهابي پور ۱۵۰۴۹۲۰۹۵
۹۴/۱۱/۲۴ دکتر احمد سعيدنيا باز افريني فضاهاي شهري مركز شهر(نمونه پژوهش: منطقه ۸ تبريز) برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد سودا راوندي ۱۵۰۵۹۲۱۳۴
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر محمدرضا جعفري نصر
بررسي و تحليل عددي رسوب ذره اي در مبدلهاي پوسته ولوله با بفل حلزوني مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد سيد محمد حامد پورهاشمي ۱۵۰۴۹۱۰۶۶
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر داوود جعفري سرشت
دکتر رضا تهراني
طراحي مدلي براي مديريت پرتفوي سهام با استفاده از ارزش، مومنتوم و ارزش در معرض ريسك VaR مديريت مالي کارشناسي ارشد وحيد ايپكلو ۱۵۰۲۹۲۰۳۳
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر سيد مسعود داوودي
مقايسه شدت نشانه هاي افسردگي، اضطراب ، وسواس، برون گرايي و نوروز گرايي در افراد مبتلا به بيماري پوستي و افراد سالم روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد مينا عبدي زناب ۱۵۰۲۹۱۲۹۰
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر نظام الدين رحيميان
دکتر رضا تهراني
بررسي رابطه بين اطلاعات نامتقارن، نوسانات وجوه متقابل و مديريت سود در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد فريدون شريفي ۱۵۰۲۹۱۲۸۰
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر شهاب الدين شمس
دکتر رضا تهراني
مديريت سرمايه در گردش شركت هاي ليدر در بازار سرمايه مديريت مالي کارشناسي ارشد محمد مهدي گنجي ۱۵۰۲۹۱۳۱۲
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
بررسي ارتباط بين انعطاف پذيري مالي، سرمايه گذاري و عملكرد شركت ها مديريت مالي کارشناسي ارشد آزاده صالح ۱۵۰۲۹۱۲۸۵
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر داوود جعفري سرشت
شناسايي و وزن دهي شاخص هاي ارزيابي عملكرد و رتبه بندي صندوق هاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس 5 شاخص مختلف (شارپ، جنسن، فاما، سورتينو و نسبت اطلاعات.) مديريت مالي کارشناسي ارشد محمود گياني ۱۵۰۲۹۲۶۳۸
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر داوود جعفري سرشت
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
طراحي و تبيين مدل رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد محمد جواد حيدرپور ۱۵۰۲۹۱۲۶۳
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر عليرضا فيروز
مقايسۀ‌ شدت نشانه‌هاي افسردگي، اضطراب، ناگوييِ‌هيجاني و نوروزگرايي در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي‌كيستيك و زنان عادي روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد الهام اقايي ميبدي ۱۵۰۲۹۱۲۴۳
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر رضا تهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
شناسايي و بررسي تاثير مالكيت حقوقي بر نقدشوندگي سهام مديريت مالي کارشناسي ارشد جواد نجفي ۱۵۰۲۹۱۳۳۱
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
طراحي اكوپارك صنعتي با تاكيد بر انرژي مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد سيده آزاده خليلي ۱۵۰۴۹۲۳۱۴
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر حسن بلخاري قهي
دکتر صداقت جباري
بررسي تطبيقي نقوش اسب در تمدن هاي مختلف ايران باستان- طراحي مجموعه گرافيك محيطي باشگاه سواركاري ارتباط تصويري کارشناسي ارشد الهام نژادمهر ۱۵۰۵۹۲۲۰۷
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر نويد مستوفي طراحي و بررسي شرايط عملياتي راكتورهاي بستر سيال مهندسي شيمي - داروسازي کارشناسي ارشد حسن شعباني ۱۵۰۴۹۲۳۶۹
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
كمال گرايي، استحكام من، خشم و نشخوار خشم دربيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي و وسواس فكري- عملي روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد مريم طاهري ۱۵۰۲۹۲۵۸۷
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر محسن مهرآرا بررسي رابطه نهادها و رشد اقتصادي علوم اقتصادي کارشناسي ارشد علي ذوقي ۱۵۰۲۹۲۷۳۴
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر رضا تهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررس اثر شوك هاي قيمت نفت ، نرخ ارز و نرخ تورم بر بازدهي شاخص كل قيمت در بازار بورس اوراق بهادار تهران توسط مدل خود توضيح برداري ساختاري مديريت مالي کارشناسي ارشد حسن كريميان ۱۵۰۲۹۲۲۴۸
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
مقايسه همجنس گرايان و دگرجنس گرايان بر اساس ويژگي هاي شخصيتي، پيوندهاي والديني و سطوح سلامت رواني روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد آريا گلستاني پور ۱۵۰۲۹۱۳۱۱
۹۴/۱۱/۲۰ دکتر مسعود غلامعلي لواساني
دکتر محمدرضا كرامتي
بررسي رابطه-مقايسه اي اضطراب ،هوش معنوي وارتباط با طبيعت روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد سارا جبل عاملي ۱۵۰۲۹۱۲۵۴
۹۴/۱۱/۲۰ دکتر عبدالرضا سيف
دکتر علي محمد موذني
دکتر سيد محمد منصور طباطبائي بهبهاني
شرح گلشن راز احمد بن موسي استادي رشتي تصحيح و تعليقات زبان و ادبيات فارسي دکتري ابوالفضل مرادي ۱۵۰۳۹۱۱۳۷
۹۴/۱۱/۲۰ دکتر مهرزاد حميدي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
شناسايي موانع توسعه ورزش شهروندي در شهر تهران (مطالعه موردي منطقه 6 شهرداري) تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي کارشناسي ارشد سمانه امينعلي ۱۵۰۲۹۲۷۱۳
۹۴/۱۱/۲۰ دکتر مهرزاد حميدي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
طراحي برنامه استراتژيك بازاريابي پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي کارشناسي ارشد مريم كردي ۱۵۰۲۹۲۶۲۲
۹۴/۱۱/۲۰ دکتر منصور مومني
دکتر احمد اختيار زاده
خوشه بندي كشورهاي مصرف كننده پسته با روش K ميانگين و بررسي روند صادرات پسته ايران مديريت صنعتي کارشناسي ارشد فتانه سرداري قاسم آبادي ۱۵۰۲۹۲۵۴۸
۹۴/۱۱/۲۰ دکتر رضا بندريان
دکتر محمدرضا صادقي مقدم
تاثير اقدامات همكارانه مديريت دانش مديران استراتژيك بر عملكرد زنجيره تامين صنعت نفت . مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد مهدي عباس طاهر ۱۵۰۲۹۱۲۸۸
۹۴/۱۱/۲۰ دکتر اسماعيل شاه طهماسبي
دکتر عباس منوريان
بررسي تأثير كيفيت خدمات در قصد خريد مجدد خدمات ارزش افزوده ديتـا، مورد مطالعه مخابرات استان البرز مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد حميد قنبريان علويجه ۱۵۰۲۹۲۶۱۹
۹۴/۱۱/۲۰ دکتر علي اصغر پور عزت
دکتر عباس نرگسيان
برنامه ريزي راهبردي براي مهار پديده ي فساد اداري در مناقصات عمومي (مطالعه موردي: مناقصات عمراني شهرداري تهران) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد عليرضا مع الحق فرد ۱۵۰۲۹۲۲۹۱
۹۴/۱۱/۲۰ دکتر مسعود شريعت پناهي
دکتر علي اصغر عطايي
بهينه سازي ابعادي چندهدفه و نمونه سازي دستگاه تست خمش غلتكي مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي کارشناسي ارشد علي اصغر سميعي ۱۵۰۴۹۲۲۶۰
۹۴/۱۱/۱۹ دکتر محمد يكرنگي مسووليت كيفري ارائه دهندگان خدمات اينترنتي در سياست كيفري ايران حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد محمد علي مددي ۱۵۰۳۹۲۲۵۷
۹۴/۱۱/۱۹ دکتر پدرام حنفي زاده
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
مطالعه افت فشار جريان دو فاز مايع- گاز در لوله شيبدار و افقي مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد كاوه يوسف پور ۱۵۰۴۹۲۳۰۳
۹۴/۱۱/۱۹ دکتر حسين نواده توپچي رابطه امنيت انساني با تحولات حقوق بين الملل توسعه حقوق بين الملل کارشناسي ارشد معصومه عسكري زاده كلسري ۱۵۰۳۹۲۲۵۶
۹۴/۱۱/۱۹ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر محمد رحيم اسفيداني
ارائه مدل رفتار به اشتراك گذاري تجربيات كاربران شبكه هاي اجتماعي مجازي تلفن همراه در ايران بر اساس "منطق چيرگي خدمت در بازاريابي" مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد سيدعلي رضا جلالي ۱۵۰۲۹۲۰۷۳
۹۴/۱۱/۱۹ دکتر مهرداد استيري
دکتر محسن نظري
عوامل موثر بر رضايت زبان آموزان از كيفيت خدمات در موسسات آموزش زبان هاي خارجي مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد آرش رأسي ۱۵۰۲۹۱۲۶۸
۹۴/۱۱/۱۹ دکتر محمدمهدي تنعمي
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي اثر معنويت در محيط كار بر توانمندسازي كاركنان با نقش ميانجي گري اعتماد سازماني در سازمان تامين اجتماعي غرب تهران مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد محمد شعباني ۱۵۰۲۹۲۱۷۹
۹۴/۱۱/۱۹ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر حسن دارابي
بازآفريني منظر روستا در شهر با تاكيد بر رويكرد بيوفيليك ، نمونه موردي ده ونك مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد نوشين كمجاني ۱۵۰۴۹۲۳۷۶
۹۴/۱۱/۱۹ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر حسن هويدي
دکتر مجتبي اردستاني
ارائه الگوي راهبردي صنعت سبز با رويكرد سيستم مديريت يكپارچه بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE-MS) در صنايع پتروشيمي محيط زيست - برنامه ريزي دکتري امين پاداش ۱۵۰۶۹۱۰۰۱
۹۴/۱۱/۱۹ دکتر غلامعلي افروز
دکتر هادي هاشمي رزيني
مقايسه استرس والدگري ، رضامندي زوجيت و راهبردهاي مقابله اي در مادران كودكان مبتلا به طيف اتيسم(خودمانده) و مادران كودكان سالم روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي کارشناسي ارشد هانيه همداني ۱۵۰۲۹۲۷۸۷
۹۴/۱۱/۱۹ دکتر غلامعلي افروز
دکتر هادي هاشمي رزيني
بررسي اثربخشي برنامه آموزش ذهن آگاهي بركاهش استرس والدين و افزايش رضامندي زوجين روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي کارشناسي ارشد سپيده كريمي ۱۵۰۲۹۲۷۶۲
۹۴/۱۱/۱۹ دکتر نجادعلي الماسي تاثير ازدواج بر تابعيت در نظام كنوني جمهوري اسلامي ايران حقوق بين الملل کارشناسي ارشد علي شهيدي نوري ۱۵۰۳۹۱۰۳۱
۹۴/۱۱/۱۸ دکتر ولي رستمي
دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
نظارت انتظامي بر رفتار مالياتي ماموران مالياتي در ايران حقوق عمومي کارشناسي ارشد مهدي مطهري منش ۱۵۰۳۹۱۱۰۱
۹۴/۱۱/۱۸ دکتر مسعود غلامعلي لواساني
دکتر سعيد پور نقاش
بررسي رابطه بين سبك هاي دفاعي، شخصيت خودشيفته و نشانگان ضربه عشق روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد سروشه آب آب ۱۵۰۲۹۲۴۳۴
۹۴/۱۱/۱۸ دکتر سعيد باجلان رابطه قيمت گذاري كمتر از حد و نقد شوندگي سهام بعد از عرضه عمومي اوليه در شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد هاجر عبدالعلي زاده ۱۵۰۲۹۱۲۸۹
۹۴/۷/۱۲ دکتر محمد خبيري
دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر ابراهيم عليدوست
نقش مهارت هاي مديران كارآفرين در تحقق اهداف فدراسيون هاي ورزشي ايران برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري اكرم السادات حسيني سمناني ۱۵۰۲۹۱۳۶۶
۹۴/۱۱/۱۷ دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
بررسي تاثير شوك جريانات نقدي و شوك نرخ تنزيل بر ريسك سيستماتيك سهام رشدي و سهام ارزشي در بورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد فاطمه خداپرست ۱۵۰۲۹۲۵۰۴
۹۴/۱۱/۱۷ دکتر احمد آيت الهي بهبود پارامترهاي موثر در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از يادگيري تقويتي مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) کارشناسي ارشد زهره صادقي ۱۵۰۴۹۲۲۶۱
۹۴/۱۱/۱۷ سنتز داربست‌هاي نانو الياف پلي وينيل پيروليدون به همراه پليمرطبيعي نظير آلوئه ورا به روش الكتروريسي و كاربرد آن در درمان بيماريهاي پوستي نانو شيمي دکتري نرگس اقامحمدي ۱۵۰۱۹۲۰۲۶
۹۴/۱۱/۱۴ دکتر سيداحمد نوربخش
دکتر Vladimir Kercan
بررسي عددي و آزمايشگاهي پارامتر هاي هندسي موثر بر كاركرد جريان سنج پروانه اي مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد محمدحسين خزاعي راوري ۱۵۰۴۹۲۰۶۱
۹۴/۱۱/۱۴ دکتر ياسمن خداداده
دکتر نسرين مقدم
طراحي وسيله نمايش زمان با رويكرد خوشايندي براي جوانان طراحي صنعتي کارشناسي ارشد ساناز آناهيد ۱۵۰۵۹۲۲۲۲
۹۴/۱۱/۱۳ دکتر حسن محسني
دکتر حسن باديني
رژيم حقوقي حاكم بر مال توقيف شده حقوق خصوصي کارشناسي ارشد محمدميرزا بيرانوند ۱۵۰۳۹۲۰۲۶
۹۴/۱۱/۱۳ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر منصور مومني
بررسي موانع اجراي سيستم مناسب بهايابي در شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت (ISP) حسابداري کارشناسي ارشد شهربانو(شيده) واثقي ۱۵۰۲۹۱۴۴۲
۹۴/۱۱/۱۱ دکتر احمد سعيدنيا ارزيابي وارائه راهكارهاي ارتقاي كيفيت زندگي شهري در بعد كالبدي - محيطي (مورد پژوهش:محله زعفرانيه تهران) برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد مهسان سپيدرود ۱۵۰۵۹۱۰۴۹
۹۴/۱۱/۱۱ دکتر حسن دارابي
دکتر محسن كافي
طراحي باغ درماني، نمونه موردي: بيمارستان امام رضا اورميه مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد فروغ صديقياني ۱۵۰۴۹۲۳۲۶
۹۴/۱۱/۱۱ دکتر محمد مهدي ساقيان جايگاه عدالت ترميمي در قانون آيين دادرسي كيفري 1392 حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد فرزانه حاجي خسروي ۱۵۰۳۹۲۲۰۸
۹۴/۱۱/۱۱ دکتر محمد مهدي ساقيان تحولات مربوط به جبران خسارت معنوي در رويه قضايي ايران حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد الناز رحيمي منجزي ۱۵۰۳۹۲۲۲۵
۹۴/۱۱/۱۱ دکتر صادق زاده آشكارسازي هدف در رادارهواپايه چند ورودي چند خروجي مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) کارشناسي ارشد سودابه مسعودي ۱۵۰۴۹۲۲۸۶
۹۴/۱۱/۱۱ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر حسن هويدي
بومي سازي الگوهاي مديريتي شرايط اضطراري محيط زيست - برنامه ريزي دکتري عليرضا نريمان نژاد ۱۵۰۶۹۱۰۰۶
۹۴/۱۱/۱۰ دکتر غلامحسين نيكوكار
دکتر حسين صفري
چالشهاي اجراي موثر استراتژي در سطح شركت مادر تخصصي كشاورزي ودامپروري پارس مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد سيد محمد مرتضوي ۱۵۰۲۹۱۳۱۸
۹۴/۱۱/۱۰ دکتر مسعود غلامعلي لواساني اثربخشي برنامه آموزشي قصه درماني بر سلامت روان كودكان دبستاني روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد شهروز حميدي ۱۵۰۲۹۲۴۹۹
۹۴/۱۱/۴ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي بهينه سازي مصرف آب با استفاده از فرايند پينچ آبي (مطالعه موردي: شركت نفت پاسارگاد) مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست کارشناسي ارشد ارزو شفيع خاني ۱۵۰۴۹۲۰۹۳
۹۴/۱۱/۴ دکتر هومن كاغذيان
دکتر رضا ضرغامي
دکتر سيد نظام‌الدين حسيني
بررسي و امكان سنجي جايگزيني ستون كروماتوگرافي هيدروفوبيك(HIC) در فرآيند تخليص آنتي‏ژن سطحي هپاتيت ب به جاي ستون كروماتوگرافي ايمونو افينيتي مهندسي شيمي - داروسازي کارشناسي ارشد بهناز سادات عليزاده سليم ۱۵۰۴۹۲۳۷۱
۹۴/۱۱/۳ دکتر حسين شكوهمند اثر خواص متغير نانوسيال بر انتقال حرارت جابجايي آرام در ميكروكانالهاي حلقوي مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد مرتضي حيدري ۱۵۰۴۹۲۲۳۹
۹۴/۱۰/۲۹ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تاثيرمديريت سود و كيفيت حسابرسي بر سرمايه گذاري اضافي: شواهد تجربي از بورس اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد محمدعلي بشارتي ۱۵۰۲۹۱۲۴۹
۹۴/۱۰/۲۹ دکتر محمد محجوب طراحي و ساخت روبات توانبخشي مفصل مچ دست انسان مهندسي مكاترونيك کارشناسي ارشد عباس مولودي ۱۵۰۴۹۲۲۹۴
۹۴/۱۰/۲۸ دکتر محمد مهدي نصيري
دکتر جعفر رزمي
تبيين يك سيستم مديريت دانش در تشخيص پزشكي با رويكرد مشاركتي مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد مهدي پورمشير ۱۵۰۴۹۱۰۹۲
۹۴/۱۰/۲۰ دکتر عليرضا نورپور
دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
بررسي و ارزيابي پيش‌گرمايش هواي ورودي در جهت افزايش بازده كوره مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست کارشناسي ارشد حسين قريشي ۱۵۰۴۹۲۳۳۷
۹۴/۱۰/۱۹ دکتر احمد باقري
دکتر حسين داورزني
بررسي اصل لزوم در قراردادهاي دولتي و تطبيق آن با فقه اماميه الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي کارشناسي ارشد محمد حسين شفاف ۱۵۰۳۹۲۳۱۱
۹۴/۱۰/۱۵ دکتر محمدرضا عارف
دکتر مهتاب ميرمحسني
بررسي كاربرد نظريه‌ي اطلاعات در تعيين توالي DNA مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) کارشناسي ارشد پريناز فرجي پرور ۱۵۰۴۹۲۱۲۲
۹۴/۱۰/۱۵ دکتر معصومه احمدي شيرازي
دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
تحقيق در باره چگونگي استفاده از حرف ربط ، بين گويشگران فارسي زبان و گويش گراني كه زبان انگليسي زبان مادري آنها مي باشد آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد شيوا گل افرا ۱۵۰۳۹۲۲۷۶
۹۴/۱۰/۶ دکتر زهرا آراستي
دکتر نرگس ايماني پور
طراحي مدل كسب و كار آموزش كارآفريني در مدارس ابتدايي ايران كارآفريني - كسب و كار جديد کارشناسي ارشد آرزو آسا ۱۵۰۲۹۱۰۰۵
۹۴/۱۰/۱ دکتر محمود مهدوي تاثير متقابل تورم كيفري و حقوق فردي حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد شيرزاد يعقوبي حسن كلا ۱۵۰۳۹۱۱۰۶
۹۴/۹/۲۴ دکتر سيد باقر ميرعباسي بررسي تطبيقي حقوق وتكاليف كشورهاي ساحلي ودول ثالث در تئوري و عمل ناظر بر منطقه انحصاري اقتصادي حقوق بين الملل کارشناسي ارشد معصومه عباسي ۱۵۰۳۹۲۰۸۶
۹۴/۸/۳ دکتر حسن باديني
دکتر اصغر عربيان
خسارات ناشي از كاهش ارزش پول در قراردادهاي تجاري بين المللي حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد شكوه نوروزي ۱۵۰۳۹۱۰۵۷
۹۴/۷/۲۹ دکتر نجادعلي الماسي
دکتر لعيا جنيدي
موانع اجراي قانون خارجي حقوق خصوصي کارشناسي ارشد فروزانه ارسي ۱۵۰۳۹۱۰۰۵
۹۴/۷/۲۸ دکتر امير مانيان
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
تاثير خدمات الكترونيك بر رضايت مشتري- مطالعه موردي بانك قرض الحسنه رسالت مديريت اجرايي کارشناسي ارشد محمد حسين زاده ۱۵۰۲۹۱۰۵۶
۹۴/۷/۱۵ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
بررسي راهبردهاي تجاري سازي اختراعات حمايت شده درصندوق حمايت ازپژوهشگران مديريت اجرايي کارشناسي ارشد سيدمحمدرضا بشيري ۱۵۰۲۹۱۰۳۳
۹۴/۷/۱۵ دکتر ساسان مهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
ارزيابي عملكرد شركتهاي گروه خودروسازي سايپا با استفاده از مدل ارزش افزوده اقتصادي حسابداري کارشناسي ارشد مهرداد اسلامي ۱۵۰۲۹۲۴۴۵
۹۴/۷/۱۵ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر سيدمحمد علوي
تاثير فراگيري خود اگاه و ناخود اگاه اعمال هاي گفتاري در اگاهي كاربردشناسي زبان اموزان ايراني آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد خديجه بخشي ۱۵۰۳۹۰۰۰۴
۹۴/۷/۱۵ دکتر محمد موسي خاني
دکتر اشرف رحيميان
شناسايي و اولويت بندي موانع مستند سازي تجارب پروژه ها در سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران و ارائه راهكارهايي براي برطرف كردن آنها مديريت امور شهري کارشناسي ارشد پيام پاشانيا ۱۵۰۲۹۱۰۳۸
۹۴/۷/۱۵ دکتر محمد موسي خاني
دکتر اشرف رحيميان
بررسي و شناسايي عوامل موثردر شهرشاد "دوستداركودك" مديريت امور شهري کارشناسي ارشد ليلا رحماني ۱۵۰۲۹۱۰۷۹
۹۴/۷/۱۵ دکتر عليرضا نورپور ارزيابي اگزرژي- اقتصادي و بهينه سازي اقتصادي موتورخانه سرمايشي برج تهران مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست کارشناسي ارشد حميدرضا وفائي ۱۵۰۴۹۲۳۰۲
۹۴/۷/۱۵ دکتر نجادعلي الماسي
دکتر بيژن عباسي
بررسي حقوق بنيادين بشر بيگانگان و ضمانت اجراي آن در حقوق بين الملل حقوق بين الملل کارشناسي ارشد فائزه افتخاري ۱۵۰۳۹۱۰۰۷
۹۴/۷/۱۵ دکتر عليرضا نورپور
دکتر حسن هويدي
تحليل اگزرژي و بهينه سازي مصرف انرژي در تاسيسات موتورخانه ساختمان اداري و ورزشي مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست کارشناسي ارشد جعفر برخورداري دورباش ۱۵۰۴۹۲۲۱۷
۹۴/۷/۱۵ دکتر ولي رستمي
دکتر رضا طجرلو
مطالعه تطبيقي راهكارهاي نظارت بر مراجع اختصاصي اداري در حقوق ايران وانگليس حقوق عمومي کارشناسي ارشد روح الله قمري ۱۵۰۳۹۲۱۰۳
۹۴/۷/۱۵ دکتر ساسان مهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
فرصت هاي رشد حرفه اي و تغييرانگيزه كارمندان در موسسات حسابرسي حسابداري کارشناسي ارشد مژگان گلستاني ۱۵۰۲۹۲۲۵۶
۹۴/۷/۱۵ دکتر ولي رستمي بررسي تطبيقي حدود صلاحيت قوه مقننه در تغيير لايحه بودجه در حقوق ايران و انگلستان حقوق عمومي کارشناسي ارشد علي طالبي ۱۵۰۳۹۲۲۵۲
۹۴/۷/۱۵ دکتر حسين داورزني
دکتر احمد باقري
بررسي و تجليل طلاق حاكم در فقه اماميه و اهل سنت و ديدگاه حقوق موضوعه ايران الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي کارشناسي ارشد اسمعيل منصوري سرنجيانه ۱۵۰۳۹۲۳۱۵
۹۴/۷/۱۵ دکتر عباس كرامتي
دکتر سلمان نظري
تاثير مديريت ارتباط با مشتري و سيستم هاي هوش تجاري بر موفقيت بانكداري الكترونيك مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد صابر ممبيني ۱۵۰۴۹۲۲۹۳
۹۴/۷/۱۵ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي تاثير مشخصات بسته بندي محصول بر وفاداري مشتري (مورد مطالعه: شركت جانسون) مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد بابك مصدق ۱۵۰۲۹۱۱۶۶
۹۴/۷/۱۳ دکتر ترانه بوربور
دکتر علي سلامي
دکتر مريم سلطان بياد
دکتر طاهره رضايي
A Postcolonial Reading of Nadine Gordimer’s July’s People and J. M. Coetzee’s Waiting for Barbarians زبان و ادبيات انگليسي کارشناسي ارشد فرحناز رحماني ۱۵۰۳۹۲۲۲۳
۹۴/۷/۱۵ دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر ابراهيم عليدوست
بررسي رضايت شغلي ناجيان غريق شهر تهران بخش دولتي و خصوصي تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي کارشناسي ارشد ارزو ملك ۱۵۰۲۹۲۶۶۴
۹۴/۷/۱۵ دکتر معصومه احمدي شيرازي
دکتر مجيد نعمتي
Analytic versus holistic writing assessment: Bias analysis through Multi-faceted Rasch Measurement آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد فرانك محمدي ۱۵۰۳۹۲۲۸۲
۹۴/۷/۱۵ دکتر عليرضا نورپور بررسي زيست‌محيطي و تحليل اگزرژي موتورهاي اشتعال تراكمي با بار همگن (HCCI) مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست کارشناسي ارشد هادي دشتكي حصاري ۱۵۰۴۹۲۳۶۴
۹۴/۷/۱۵ دکتر احمد باقري بررسي تطبيقي ارث زن از ديدگاه مذاهب اسلامي و حقوق موضوعه الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي کارشناسي ارشد مهناز كاظمي ۱۵۰۳۹۲۳۱۴
۹۴/۷/۱۴ دکتر حشمت اله متدين
دکتر احمدعلي فرزين
مجتمع مسكوني با رويكرد تعاملات اجتماعي براي اساتيد دانشگاه شهيد بهشتي مهندسي معماري کارشناسي ارشد حورا پهلوان نشان ۱۵۰۵۹۱۰۰۶
۹۴/۷/۱۴ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر رضا محمد كاظمي
تأثير نوآوري ارائه خدمات بر عملكرد كسب و كارهاي ورزشي مطالعه موردي: هوشمند سازي سالن هاي ورزشي كارآفريني - كسب و كار جديد کارشناسي ارشد امين بايرامي ۱۵۰۲۹۲۴۶۲
۹۴/۷/۱۴ دکتر مجيد زارعي ارزيابي ، امكانسنجي و مكانيابي مسيرهاي پياده راه شهري به منظور ارتقائ كيفيت محيط زندگي برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد محمدرضا احمدنيا ۱۵۰۵۹۲۰۰۱
۹۴/۷/۱۴ دکتر مجيد زارعي تحليل و طراحي شهري آرامستان ها در بافت شهري (نمونه پژوهش :آرامستان ظهيرالدوله ،تهران ،1393 ) طراحي شهري کارشناسي ارشد مهسا ميرباقري ۱۵۰۵۹۲۱۵۶
۹۴/۷/۱۴ دکتر مجيد زارعي طراحي شهري بافت هاي تاريخي و فرسوده شهري در راستاي پيشگيري از جرم ( مورد مطالعه: محله امام زاده يحيي تهران) طراحي شهري کارشناسي ارشد محسن ذيفن ۱۵۰۵۹۲۱۱۵
۹۴/۷/۱۴ دکتر فيروزه آقا ابراهيمي ساماني
دکتر بهرام زهزاد
دکتر حميد قاسمي
طراحي سايت پرنده نگري تالاب قره قشلاق بناب مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد علي شاكري ۱۵۰۴۹۲۳۲۲
۹۴/۷/۱۴ دکتر رضا محمد كاظمي طراحي الگوي برند سازي براي كسب و كارهاي حوزه كودك با محوريت اسباب بازي كارآفريني - كسب و كار جديد کارشناسي ارشد مهدي صفري يزد ۱۵۰۲۹۲۵۷۸
۹۴/۷/۱۴ دکتر حسين داورزني بررسي رهن و وثيقه و احكام آن در فقه و حقوق موضوعه الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي کارشناسي ارشد ميلاد حسني مقدم ۱۵۰۳۹۲۳۰۸
۹۴/۷/۱۳ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي بررسي تجربي تاثير نانو ذرات بر انتقال حرارت چگالشي مبرد هيدروكربنيr۶۰۰a درون لوله صاف افقي مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد اميرحسين ترابيان ۱۵۰۴۹۲۰۳۹
۹۴/۷/۱۳ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي تاثير كيفيت سود بر نوسان پذيري بازده سهام مديريت مالي کارشناسي ارشد علي خوشنود ۱۵۰۲۹۱۴۴۸
۹۴/۷/۱۳ دکتر مهرزاد حميدي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
: بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان از فعاليتهاي فوق برنامه ورزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي کارشناسي ارشد فروزان ملك ۱۵۰۲۹۲۶۶۵
۹۴/۷/۱۳ دکتر مهرزاد حميدي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
تدوين و طراحي برنامه استراتژيك تربيت بدني دانشگاه علمي كاربردي تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي کارشناسي ارشد اعظم خليل پور ۱۵۰۲۹۲۷۳۲
۹۴/۷/۱۳ دکتر حسين داورزني
دکتر احمد باقري
مطالعة تطبيقي حق شفعه در قانون مدني ايران، فقه اماميه و قانون مدني فرانسه و ارايه چهارچوب تحليلي حق شفعه در قانون مدني ايران. الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي کارشناسي ارشد مهدي افتخاري ۱۵۰۳۹۲۳۱۷
۹۴/۷/۱۳ دکتر محمد اسماعيلي شناسايي ، جداسازي و استخراج تركيبات فلاونوئيدي از گياه مهندسي شيمي - داروسازي کارشناسي ارشد سحر جهاندار ۱۵۰۴۹۱۰۱۱
۹۴/۷/۱۳ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي بررسي تجربي افت فشار چگالشي نانو مبرد با سيال پايه مبرد هيدروكربني R600-aدرون لوله صاف افقي مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد پيمان خليلي ۱۵۰۴۹۲۲۴۳
۹۴/۷/۱۲ دکتر عباس ابراهيمي
دکتر مهرداد استيري
انتخاب پورتفوي بهينه پروژه هاي تحقيق و توسعه شركت ايران ترانسفو مديريت اجرايي کارشناسي ارشد سيامك غفاري ۱۵۰۲۹۲۲۱۲
۹۴/۷/۱۲ دکتر منوچهر انصاري
دکتر غلامحسين نيكوكار
بررسي تاثير سرمايه ساختاري بر هوشمندي رقابتي شركت هاي فعال ماشين آلات صنايع چوب مديريت اجرايي کارشناسي ارشد عليرضا جلائي پور ۱۵۰۲۹۲۴۸۵
۹۴/۷/۱۱ دکتر تورج تقي زاده
دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
جايگاه حقوق مصرف كننده در قرار دادهاي الكترونيكي با تاكيد بررويه قضايي حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد محمدعلي نوري ۱۵۰۳۹۱۰۷۴
۹۴/۷/۱۱ دکتر احمد مومني راد
دکتر حميد الهوئي نظري
تاثير دولت ها و سازمانهاي غير دولتي تخصصي بر كاركرد نهادهاي محيط زيست بين المللي حقوق بين الملل کارشناسي ارشد سعدي نوروزي ۱۵۰۳۹۲۱۴۱
۹۴/۷/۱۱ دکتر رضا تهراني بررسي ارتباط متقابل ميان نوسانات نرخ ارز و بازده سهام بانك ها دربورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد مونا خليلي ۱۵۰۲۹۰۱۲۸
۹۴/۷/۱۱ دکتر قادر فرجي بررسي فرآيند فشردن و اكستروژن متوالي بر روي تيتانيوم مهندسي مكانيك - ساخت و توليد کارشناسي ارشد محمد عمويي ۱۵۰۴۹۲۳۳۱
۹۴/۷/۱۱ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي تاثير تسهيم دانش بر پايداري مزيت رقابتي شركتها مديريت اجرايي کارشناسي ارشد فرخ محمد مطيعي ۱۵۰۲۹۲۶۵۹
۹۴/۷/۸ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي رابطه ميان معاملات با اشخاص وابسته و عملكرد شركت با در نظر گرفتن اثر بازار رقابت محصول ( شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران ) حسابداري کارشناسي ارشد اصغر بازگير ۱۵۰۲۹۱۲۴۶
۹۴/۷/۸ دکتر منوچهر انصاري
دکتر يونس جبارزاده
تاثير ابعاد دانش،استراتژي محوري ،و يادگيري تيمي بر موفقيت توسعه محصول جديد مديريت اجرايي کارشناسي ارشد عليرضا سراجيان ۱۵۰۲۹۱۴۲۸
۹۴/۷/۸ دکتر حسين داورزني حمايت از حريم خصوصي در فضاي مجازي در فقه وحقوق الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي کارشناسي ارشد همايون علي حسيني ۱۵۰۳۹۲۳۱۳
۹۴/۷/۸ دکتر زهره رامين
دکتر محمد حسين رمضان كيايي
مصرف گرايي , خدايِ جديدِ آمريكاي پست مدرن: مطالعه اي بردو رمانِ وايت نويز و كازموپليس دو اثرِ دان دليلو زبان و ادبيات انگليسي کارشناسي ارشد محمدصادق نجارزاده ها ۱۵۰۳۹۲۲۹۷
۹۴/۷/۸ دکتر نجادعلي الماسي
دکتر اصغر عربيان
شناسايي و اجراي احكام طلاق خارجي در ايران حقوق خصوصي کارشناسي ارشد نسرين حيدربيگي ۱۵۰۳۹۲۰۴۳
۹۴/۷/۸ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر ناصر عسگري
بررسي تاثير عدالت سازماني بر بهره وري فردي كاركنان شهرداري قائمشهر مديريت امور شهري کارشناسي ارشد نيما اسكندري ۱۵۰۲۹۲۴۴۳
۹۴/۷/۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
بررسي وضعيت مزيت رقابتي ملي شمش فولاد توليدي ايران با استفاده از مدل الماس پورتر مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد عارفه ملائي ۱۵۰۲۹۱۲۲۲
۹۴/۷/۸ دکتر تيمور رحماني تاثير تركيب مخارج دولت بر نرخ رشد اقتصادي علوم اقتصادي کارشناسي ارشد محمد هنر بخش ۱۵۰۲۹۲۸۱۰
۹۴/۷/۶ دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر جمشيد امامي
دکتر مريم خليلي
طراحي لباس امدادگران زلزله با رويكرد براي بحران طراحي صنعتي کارشناسي ارشد شاهين معيني مستوفي ۱۵۰۵۹۱۰۳۲
۹۴/۷/۷ دکتر علي سلامي
دکتر مريم سلطان بياد
اميختگي فرهنگي در "همه چيز فرو مي پاشد" چينوا اچبه و " گذري بر هند" فورستر زبان و ادبيات انگليسي کارشناسي ارشد مرواريد بريماني ۱۵۰۳۹۱۰۶۱
۹۴/۷/۱۳ دکتر علي اكبر ارجمندنيا
دکتر عليرضا پيرخائفي
بررسي تأثير خلاقيت درماني بر كاهش علايم وسواس در مراجعان داراي وسواس فكري - عملي روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد ياسمن حميدي ۱۵۰۲۹۱۲۶۲
۹۴/۷/۶ دکتر حسن دارابي طراحي حفاظتي و محيطي بوستان هاي شهري با تاكيد بر بازگشت پذيري . نمونه موردي : پارك انرژي مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد علي سيفي ۱۵۰۴۹۲۳۲۱
۹۴/۷/۶ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر حسن هويدي
بررسي و مطالعه اثرات پساب انرژي هاي فسيلي بر آب و رسوب خليج فارس در محدوده ي بهرگان مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست کارشناسي ارشد ندا ازكات ۱۵۰۴۹۲۲۰۲
۹۴/۷/۱۳ دکتر رضا پورحسين
دکتر غلامعلي افروز
ارزيابي اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT)برنشانه هاي باليني اضطراب و تصوير بدني دروزشكاران بدنساز مرد روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد سيد ابوالفضل موسوي ۱۵۰۲۹۱۳۲۶
۹۴/۷/۶ دکتر عباس كريمي
دکتر سعيد حبيبا
قابليت ارجاع اختلافات ناشي از اموال فكري به داوري حقوق خصوصي کارشناسي ارشد پريسا ملكوتي ۱۵۰۳۹۱۰۴۹
۹۴/۷/۶ دکتر وحيد چوپانكاره طراحي مبلمان آموزشي كارگاه طراحي با رويكرد طراحي مشاركتي طراحي صنعتي کارشناسي ارشد نواب بحريني بروجني ۱۵۰۵۹۲۰۱۶
۹۴/۷/۵ دکتر محمد يكرنگي
دکتر محمد مهدي ساقيان
مشروعيت تحصيل دليل در دادگاه كيفري بين‌المللي حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد محترم چگني ۱۵۰۳۹۱۰۸۹
۹۴/۷/۵ دکتر محمد يكرنگي اجراي احكام كيفري در قلمرو بين المللي با تاكيد بر حقوق ايران حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد رضا هدايتي ۱۵۰۳۹۱۱۰۵
۹۴/۷/۵ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
تدوين استراتژي توليد و عمليات بر اساس مدل اسلك (Slack )در صنعت توليد لامپ هاي كم مصرف: مورد مطالعه شركت بهينه سازان لامپ مديريت صنعتي کارشناسي ارشد منصوره غلامي ۱۵۰۲۹۲۶۰۵
۹۴/۷/۵ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر حسين شكوهمند
مدلسازي عددي و مطالعه پارامتري تاثير سيستم تهويه مطبوع بر كارآيي اتاق‌هاي تميز مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد امير ميرزارضي دهقي ۱۵۰۴۹۲۲۹۵
۹۴/۷/۴ دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
دکتر جعفر نوري يوشانلويي
بررسي قرارداد نشر در حقوق ايران -فرانسه-آمريكا حقوق خصوصي کارشناسي ارشد فاطمه كاكاعبداله شيرازي ۱۵۰۳۹۱۰۴۱
۹۴/۷/۴ دکتر حميدرضا حسن زاده
دکتر محمودرضا مستقيمي
ارائه مدلي براي استقرار بازاريابي چابك در شركت ايرانخودرو مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد فرشاد جيلان چي ۱۵۰۲۹۱۰۵۰
۹۴/۷/۴ دکتر سعيد زنگنه شهركي
دکتر احمد پوراحمد
آسيب شناسي كالبدي شهر يزد از منظر پدافند غير عامل جغرافيا و برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد عليرضا طاقه باف ۱۵۰۲۹۲۷۵۱
۹۴/۷/۴ دکتر رحمت اله فرهودي
دکتر سعيد زنگنه شهركي
برنامه ريزي راهبردي بافت تاريخي شهر كرمان به منظور توسعه گردشگري، مطالعه موردي: مجموعه هاي گنجعلي خان و ابراهيم خان جغرافيا و برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد عطيه پور احمد ۱۵۰۲۹۲۷۹۳
۹۴/۷/۴ دکتر احمد پوراحمد
دکتر كرامت اله زياري
بررسي تاثير روابط همسايگي بر ميزان احساس امنيت در ساكنين سكونتگاههاي شهري( مطالعه موردي :شهر تهران - محله هاي دارآباد - شهرك شهيد باقري – سوهانك) جغرافيا و برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد علي رستگارموحد ۱۵۰۲۹۲۷۳۵
۹۴/۷/۴ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر غلامرضا طالقاني
تعيين تاثير استراتژي تعميم برند بر تصوير ذهني از برند در بازار لباس ورزشي در ميان دانشجويان دانشكده مديريت دانشگاه تهران مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد علي ابزري ۱۵۰۲۹۱۰۰۹
۹۴/۷/۴ دکتر منصور مومني
دکتر احمد اختيار زاده
مكانيابي مركز پخش دارو (مطالعه موردي : استان سمنان) مديريت صنعتي کارشناسي ارشد سارا شريعتمدارطهراني ۱۵۰۲۹۲۵۵۸
۹۴/۷/۴ دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر كرامت اله زياري
تحليل فضايي سير تحول نظام كاربري اراضي شهر تهران منطقه ۲۲ جغرافيا و برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد اسماعيل تقوي زير واني ۱۵۰۲۹۲۷۹۴
۹۴/۷/۱ دکتر ناصر عسگري
دکتر عباس منوريان
: شناسايي و رتبه بندي عوامل حياتي موفقيت توسعه بازار بين المللي شركت هاي كوچك و متوسط(مورد مطالعه شركتهاي كوچك ومتوسط شهرك صنعتي پرند توليدان) مديريت اجرايي کارشناسي ارشد رهام فرج زاده شاكر ۱۵۰۲۹۲۲۲۰
۹۴/۷/۱ دکتر نادر سيداميري
دکتر سيد رضا سيد جوادين
بررسي تاثير عناصر آميخته بازاريابي كارآفرينانه بر رفتار خريد مصرف كنندگان خدمات بيمه‌اي(مورد مطالعه: نمايندگي هاي بيمه پاسارگاد در شهر تهران) مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد مهدي فتح الهي ۱۵۰۲۹۲۶۰۷
۹۴/۷/۱ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر دكتر محمد صفري
بررسي تاثير نرخ ارز بر واردات كالاها (برحسب طبقه بندي بين المللي كالا و نوع مصرف) در ايران بين سالهاي 1360 الي 1390 مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد ايمان جوادي ۱۵۰۲۹۰۰۳۷
۹۴/۷/۱۴ دکتر محمود باقري
دکتر مجيد غمامي
كاركرد و ماهيت حقوقي شركتهاي تامين سرمايه در حقوق ايران حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد هادي سلطاني نژاد ۱۵۰۳۹۱۰۲۵
۹۴/۶/۳۱ دکتر محمود مهدوي
دکتر عباس شيري
تاثير حضور اتباع بيگانه برقابليت وقوع جرم : مطالعه موردي شهرستان هاي كرمان و جيرفت حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد الهام شريفي رايني ۱۵۰۳۹۱۰۹۳
۹۴/۶/۳۱ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر اصغر آقامحمدي
نقش ويژگي هاي عاطفي، شناختي و شخصيتي والدين در پيش بيني سطوح سازگاري آنها با بيماري هاي نقص ايمني اوليه كودكان روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد مرجان سادات حسيني زاده ۱۵۰۲۹۱۰۵۸
۹۴/۶/۳۱ دکتر حسن باديني بررسي مباني قواعد تكميلي در حقوق قراردادها حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد ليلا طهماسبي ۱۵۰۳۹۱۰۳۴
۹۴/۶/۳۱ دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
دکتر ولي رستمي
دخالت دولت اسلامي در حقوق كار با بررسي نظريه مصلحت حقوق عمومي کارشناسي ارشد علي بهاري اردشيري ۱۵۰۳۹۱۱۴۵
۹۴/۶/۳۱ دکتر حسين ابوالقاسمي
دکتر محمد اسماعيلي
جداسازي آموكسي سيلين از پساب دارويي توسط جاذب سنتزي به روش جذب سطحي مهندسي شيمي - داروسازي کارشناسي ارشد مهسا صادقي ۱۵۰۴۹۱۰۳۰
۹۴/۶/۳۱ مهندسي معماري کارشناسي ارشد حامد جعفريان ديوكلائي ۱۵۰۵۹۱۰۰۸
۹۴/۶/۳۱ دکتر داراب ديبا
دکتر كتايون تقي زاده
پارك و مركز مطالعات هنر و معماري با رويكرد "هاي تك" مهندسي معماري کارشناسي ارشد فرنوش آقاميرزا ۱۵۰۵۹۲۰۰۵
۹۴/۶/۳۱ دکتر داراب ديبا
دکتر سعيد عظمتي
مركز بهداشتي و درماني با رويكرد سرزندگي در تهران مهندسي معماري کارشناسي ارشد سيدپويا مرتضوي ۱۵۰۵۹۲۰۸۶
۹۴/۶/۳۱ دکتر هادي بهرامي احسان
دکتر علي اكبر ارجمندنيا
بررسي تاثير ماتريكس درماني برخودكارآمدي و تنظيم هيجاني سوء مصرف كنندگان شيشه روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد الهام كي نژاد ۱۵۰۲۹۱۳۰۸
۹۴/۶/۳۱ دکتر محمد رضا تقي زاده
دکتر طهمورث حسنقلي پور
ارزيابي و انتخاب تأمين كنندگان در شرايط عدم قطعيت(مطالعه موردي : شركت مگاموتور) مديريت صنعتي کارشناسي ارشد نيما صابري فرد ۱۵۰۲۹۱۱۱۲
۹۴/۶/۳۱ دکتر عليرضا نورپور
دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
تحليل اگزرژي-اقتصادي سيكل توليد همزمان توان و حرارت25 مگاواتي به همراه واحد شيرين سازي آب مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست کارشناسي ارشد شايان طاهرسلطاني ۱۵۰۴۹۲۳۲۸
۹۴/۶/۳۱ دکتر منصور مومني
دکتر احمد اختيار زاده
شناسايي شاخص هاي مكان يابي شعب بانك پاسارگاد در شهر تهران و تعيين اهميت آن ها مديريت صنعتي کارشناسي ارشد فتانه محرابي ۱۵۰۲۹۲۲۶۵
۹۴/۶/۳۱ دکتر ولي رستمي فسخ قرارداد كار در حقوق ايران و اسناد بين المللي حقوق عمومي کارشناسي ارشد فريبا تقواي ۱۵۰۳۹۲۲۰۲
۹۴/۶/۳۱ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر حسن هويدي
رويكرد فني و اقتصادي توليد سوخت مايع و برق با استفاده از زيست توده مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست کارشناسي ارشد مرتضي خزائي پول ۱۵۰۴۹۲۰۶۲
۹۴/۶/۳۱ دکتر ولي رستمي رسيدگي شكلي و ماهوي در ديوان عدالت اداري با شوراي دولتي فرانسه حقوق عمومي کارشناسي ارشد نويد سراج ۱۵۰۳۹۲۲۳۴
۹۴/۶/۳۱ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر آرش تحريري
تاثير حاكميت شركتي بر رابطه بين مديريت سود و عملكرد شركت حسابداري کارشناسي ارشد فرشته مشهدي تفرشي ۱۵۰۲۹۲۶۵۸
۹۴/۶/۳۱ دکتر كاوه مهراني
دکتر منصور مومني
بررسي دروس، دانش ومهارت هاي لازم جهت فارغ التحصيلان رشته حسابداري درهنرستانهاي فني وحرفه اي شهرتهران حسابداري کارشناسي ارشد فاطمه مومني شهركي ۱۵۰۲۹۲۶۷۳
۹۴/۶/۳۱ دکتر منصور مومني
دکتر احمد اختيار زاده
بررسي و اولويت بندي توليد داروهاي گياهي در ايران با روش MADM مديريت صنعتي کارشناسي ارشد نيلوفر رضائي ۱۵۰۲۹۲۵۳۵
۹۴/۶/۳۱ دکتر منصور مومني
دکتر احمد اختيار زاده
بررسي اثر تكنيك SMED بر راندمان توليد سفارشي كارگاهي: (مطالعه موردي، مركز ماشينكاري كهار) مديريت صنعتي کارشناسي ارشد حسام دارا ۱۵۰۲۹۲۵۰۹
۹۴/۶/۳۱ دکتر هادي بهرامي احسان
دکتر منصوره حاج حسيني
بررسي رابطه سطح تحول من,سبكهاي دلبستگي وعواطف مثبت ومنفي با رضايت زناشويي روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد عطيه شمس اشگذري ۱۵۰۲۹۱۲۸۲
۹۴/۶/۳۱ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي استحصال انرژي از تصفيه خانه فاضلاب شهري (تهران) مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست کارشناسي ارشد سيد اميرحسين موسوي ۱۵۰۴۹۱۰۷۸
۹۴/۶/۳۱ دکتر هادي بهرامي احسان
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
بررسي اثر بخشي بسته آموزشي دين محور در ارتقاء روابط سالم، پايبندي به زندگي زناشويي وكيفيت زندگي خانم هاي متأهل روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد زهره جمالو ۱۵۰۲۹۲۴۸۷
۹۴/۶/۳۱ دکتر مسعود غلامعلي لواساني
دکتر محمدرضا كرامتي
بررسي مقايسه اي و رابطه اي ابعاد شخصيت ، سبك هاي مقابله اي و تنظيم هيجانات در دو گروه افراد با سازگاري اجتماعي كم و زياد روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد وحيد فتوحي چيانه ۱۵۰۲۹۲۲۱۹
۹۴/۶/۳۱ دکتر حسين ابوالقاسمي
دکتر محمد اسماعيلي
بارگذاري داروي دگزامتازون با استفاده از بستر حامل امولسيون تزريقي مهندسي شيمي - داروسازي کارشناسي ارشد محمد واشقاني فراهاني ۱۵۰۴۹۲۱۸۰
۹۴/۶/۳۱ دکتر رضا محمد كاظمي
دکتر محمد فرهادي
شناسايي و الويت بندي عوامل حياتي موفقيت كسب و كارهاي خدماتي حوزه درمان و سلامت (با تاكيد بر كارآفريني اجتماعي) كارآفريني - كسب و كار جديد کارشناسي ارشد پريساسادات طباطبايي عقدا ۱۵۰۲۹۲۵۸۹
۹۴/۶/۳۱ دکتر حسن باديني
دکتر جعفر نوري يوشانلويي
تحليل اقتصادي و حقوقي تخطي مديران شركتهاي تجاري از حدود اختيارت موضوع شركت حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد پرهام قويمي ۱۵۰۳۹۱۰۳۹
۹۴/۶/۳۱ دکتر عليرضا نورپور طراحي سيستم بازيافت حرارتي در كارخانه سيمان به منظور توليد انرژي پاك مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست کارشناسي ارشد سهيل عباسي ۱۵۰۴۹۱۰۳۵
۹۴/۶/۳۱ دکتر عليرضا نورپور تحليل ترمو-اگزرژي زيست محيطي فرآيند توليد هيدروژن از سوخت متان مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست کارشناسي ارشد ميترا وكيل ۱۵۰۴۹۲۳۵۳
۹۴/۶/۳۱ دکتر عليرضا نورپور
دکتر محمدعلي زاهد
تحليل ترموديناميكي-اقتصادي و محيط زيستي و بهينه سازي فرايند گوگرد زدايي در مجتمع پتروشيمي ايلام مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست کارشناسي ارشد بديعه گلي كاني ۱۵۰۴۹۱۰۴۵
۹۴/۶/۳۱
دکتر محمدمهدي عزيزي
تحليل ارتباط بين فرم كالبدي و كيفيت فضايي با تاكيد بر كيفيت محيطي برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد عاليه جهان آراي ۱۵۰۵۹۰۰۰۴
۹۴/۶/۳۰ دکتر حسين شكوهمند
دکتر بهرنگ سجادي
مدلسازي عددي و مطالعه پارامتري جريان سيال در ميكروپمپهاي MHD مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد شهريار بيان الحق اصفهاني ۱۵۰۴۹۲۰۳۴
۹۴/۶/۳۰ دکتر احمد كهرباييان
دکتر ايرج هرسيني
بررسي چيدمان توربين هاي بادي ۶۶۰ kw ساخت داخل به منظور بهينه سازي توان خروجي مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد مهدي كوشائيان ۱۵۰۴۹۲۱۳۸
۹۴/۶/۳۰ دکتر سيد محمد علوي
دکتر اكرم نيرنيا
ارزيابي كلي كتاب انگليسي درسي دوره اول متوسطه (هفتم)-110 آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد زهرا حسين پور ۱۵۰۳۹۱۰۱۳
۹۴/۶/۳۰ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر دكتر محمد صفري
بررسي تاثير تاكتيك هاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتري مديريت اجرايي کارشناسي ارشد عليرضا خداشناس ۱۵۰۲۹۲۵۰۵
۹۴/۶/۳۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي تاثير تسهيم دانش بر نوآوري در بانك ها (مطالعه موردي: بانك پارسيان) مديريت اجرايي کارشناسي ارشد بابك رستمي ۱۵۰۲۹۲۵۳۳
۹۴/۶/۳۰ دکتر حسين داورزني
دکتر احمد باقري
حقوق تطبيقي واقفين دراديان مختلف الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي کارشناسي ارشد ولي الله صفري ۱۵۰۳۹۲۳۱۲
۹۴/۶/۳۰ دکتر حميد پاداش پيش بيني قيمت مسكن در ايران و تبيين استراتژي سرمايه گذاري در بازار مسكن علوم اقتصادي کارشناسي ارشد امير صبوري ۱۵۰۲۹۲۷۴۹
۹۴/۶/۳۰ دکتر محسن نظري
دکتر ناصر عسگري
تعيين و اندازه گيري عوامل موثر بر رفتار مصرف كنندگان لوازم خانگي ساخت داخل كشور مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد جواد شريعتمداري ۱۵۰۲۹۱۲۷۹
۹۴/۶/۳۰ دکتر زهره رامين خوانش تاريخ گرايي نو در اثار جين استين "كليساي نورث انگر"و "ترغيب" زبان و ادبيات انگليسي کارشناسي ارشد سيده فرناز آل محمد ۱۵۰۳۹۱۰۰۲
۹۴/۶/۳۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر عباس منوريان
بررسي نقش اقدامات مديريت دانش در توسعه خلاقيت در شركت امتداد پارسه مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد سيد حسينعلي سجادي ۱۵۰۲۹۱۲۷۷
۹۴/۶/۳۰ دکتر امير حسين اميرخاني
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي تاثير اقدامات منابع انساني بر ماندگاري اساتيد دانشگاه هرمزگان با نقش ميانجي رضايت شغلي مديريت اجرايي کارشناسي ارشد هديه كرباسي ۱۵۰۲۹۲۲۴۵
۹۴/۶/۳۰ دکتر منصور مومني
دکتر محمد رضا تقي زاده
رتبه بندي عملكرد شركت هاي كارگزاري فعال بازار سرمايه با شاخص هاي مدل سروكوال و تكنيك هاي تصميم گيري چندمعياره مديريت صنعتي کارشناسي ارشد حسين قلي پور ۱۵۰۲۹۱۱۴۴
۹۴/۶/۳۰ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر مجيد نعمتي
بررسي و تحليل مقابله اي چكيده هاي انگليسي و فارسي مقاله هاي مهندسي عمران از منظر حركات و گام هاي نگارشي. آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد زهرا تفرشي ۱۵۰۳۹۲۰۲۹
۹۴/۶/۳۰ دکتر شهناز محمدي
دکتر مجتبي اميري
بررسي نقش عدالت سازماني بر تعهد سازماني كاركنان در شركت شهركهاي صنعتي البرز مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد سيمين حكيم زاده ۱۵۰۲۹۲۴۹۷
۹۴/۶/۳۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر عباس ابراهيمي
بررسي تأثير استراتژي هاي نوآوري بر عملكرد سازماني (مورد مطالعه: شركت هاي فعال نفت و گاز تهران) مديريت اجرايي کارشناسي ارشد شيدا اشرفي ۱۵۰۲۹۲۰۱۳
۹۴/۶/۳۰ دکتر مهدي خادمي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مطالعه رابطه تصوير برند گردشگري و انتخاب مقاصد مبتني بر چرخه عمر گردشگري (مطالعه موردي : استان گيلان) مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد سامره زربيني سيداني ۱۵۰۲۹۲۱۴۹
۹۴/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر طهمورث حسنقلي پور
بررسي تاثير مشتري گرايي موسسات خدماتي و بهداشتي و نوآوري استراتژيك مديريت اجرايي کارشناسي ارشد اتوسا افتخاري ۱۵۰۲۹۲۰۱۶
۹۴/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
تحليل رابطه بين كيفيت و قيمت درك شده ،رضايت مشتري و احساس نااميدي و شادي در صنعت هتلداري(هتلهاي زنجيره اي پارسيان) مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد پگاه قاسميان ۱۵۰۲۹۱۱۴۱
۹۴/۶/۳۰ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر مجيد نعمتي
تاثير بازخورد اصلاحي و آزمون فرضيه زبان آموز بر توسعه زباني: مطالعه موردي آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد فائزه حيدري رسول آبادي ۱۵۰۳۹۲۰۴۴
۹۴/۶/۳۰ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر طهمورث حسنقلي پور
بررسي تاثير ابزارهاي بازاريابي سياسي بر مشاركت عمومي شهروندان (مورد مطالعه: شهروندان منطقه 1 شهر تهران) مديريت اجرايي کارشناسي ارشد محمد بشيري ۱۵۰۲۹۲۰۴۴
۹۴/۶/۳۰ دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مهرزاد حميدي
رابطه مهارت هاي ارتباطي و ويژگي هاي شخصيتي مربيان با ميزان مشاركت شهروندان درايستگاههاي ورزش صبحگاهي منتخب شهر تهران . تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي کارشناسي ارشد مرجان ميرزايي قاضي ۱۵۰۲۹۱۲۳۲
۹۴/۶/۳۰ دکتر محسن مهرآرا
دکتر رضا شيوا
نفرين منابع (نفت. جنگل و معدن و...) وارتباط آن با رشد اقتصادي علوم اقتصادي کارشناسي ارشد برديا سيد زنوزي ۱۵۰۲۹۲۷۴۳
۹۴/۶/۳۰ آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد عليرضا صادقي ۱۵۰۳۹۲۰۷۸
۹۴/۶/۲۹ دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر ابراهيم عليدوست
بررسي تاثير ماساژ ريلكسي بر كاهش فرسودگي شغلي كارمندان زن شاغل در وزارت ورزش و جوانان كشور تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي کارشناسي ارشد طليعه حسيني باقرآباد ۱۵۰۲۹۲۴۹۴
۹۴/۶/۲۹ دکتر مجيد زارعي ارزيابي و طراحي شهري پايدار ميادين محله اي بافت هاي قديمي و كهن شهر (نمونه پژوهش : ميدان ده ونك تهران) طراحي شهري کارشناسي ارشد پدرام پورحسيني ۱۵۰۵۹۱۰۴۷
۹۴/۶/۲۹ دکتر فريدون قريب تحليل ساختار كالبدي و ويژگي هاي فضايي حاشيه بزرگراه ها و تدوين اصول طراحي فضاي امن در حاشيه آنها (نمونه مورد پژوهش : بزرگراه صدر ، حد فاصل محور قيطريه و ميدان پيروز) طراحي شهري کارشناسي ارشد گلسا محمدي مقانكي ۱۵۰۵۹۱۰۶۴
۹۴/۶/۲۹ دکتر فريدون قريب تحليل نظام كالبدي بافت هاي كهن شهري و ارايه الگوي طراحي شهري (نمونه موردي:محله عودلاجان - گذر امامزاده يحيي) طراحي شهري کارشناسي ارشد بهاره ميرانصاري ۱۵۰۵۹۱۰۶۸
۹۴/۶/۲۹ دکتر حسن بلخاري قهي
دکتر مصطفي اسدالهي
كاركرد عكاسي فرا واقع گرا (سوررئاليسم ) بر تبليغات تجاري با تمركز بر نيمه دوم قرن بيستم ارتباط تصويري کارشناسي ارشد احسان خان محمدي هزاوه ۱۵۰۵۹۱۰۱۲
۹۴/۶/۲۹ دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر ابراهيم عليدوست
بررسي وضعيت ايمني سالنهاي ورزشي آموزش وپرورش شهرستان كرج از ديد مربيان و معلمان ورزش تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي کارشناسي ارشد اكرم صابر ۱۵۰۲۹۲۸۰۳
۹۴/۶/۲۹ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي تاثير سرمايه فكري بر ادراك از عملكرد سازماني مديريت اجرايي کارشناسي ارشد علي افتخاري ۱۵۰۲۹۲۰۱۷
۹۴/۶/۲۹ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تاثير اسناد علي بر نيات شكايات مشتريان مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد پريدخت اسدي ۱۵۰۲۹۱۲۳۹
۹۴/۶/۲۹ دکتر مجيد زارعي
دکتر حميدرضا پارسي
بررسي نظري مفهوم محله و بازآفريني بستر كالبدي –فضايي آن با رويكرد T.N.D (نمونه پژوهش : محله چيذر) طراحي شهري کارشناسي ارشد آيدا سزاواريان ۱۵۰۵۹۱۰۵۲
۹۴/۶/۲۹ دکتر رضا پورحسين
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
بررسي نقش واسطه اي راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان در رابطه بين تحمل ناپذيري بلاتكليفي با نگراني روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد زهرا هدهدي كمال آبادي ۱۵۰۲۹۲۷۰۵
۹۴/۶/۲۹ دکتر حسن بلخاري قهي
دکتر مصطفي اسدالهي
پژوهشي در بررسي نماد (به ويژه رنگ ) در معماري ايران ، دوران پس از اسلام ارتباط تصويري کارشناسي ارشد سينا نورايي ۱۵۰۵۹۲۱۰۰
۹۴/۶/۲۹ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر علي اصغر پور عزت
بررسي عوامل موثر بر عدالت تعاملي و رضايت مشتريان(مطالعه موردي:بازاريابي خدمات مشتريان بازار) مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد فاطمه نايب آقا ۱۵۰۲۹۱۳۳۰
۹۴/۶/۲۹ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر مجيد جلالي فراهاني
بررسي انحرافات اجتماعي بين دانش آموزان پسر دبيرستاني ورزشكار و غير ورزشكار شهرستان ملارد تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي کارشناسي ارشد مجيد معظمي گودرزي ۱۵۰۲۹۲۷۷۴
۹۴/۶/۲۹ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر مجيد جلالي فراهاني
بررسي ارتباط رفتار مربيان با رضايتمندي ورزشكاران در ليگ سورنا ايران تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي کارشناسي ارشد حميدرضا معرفي ۱۵۰۲۹۲۲۹۲
۹۴/۶/۲۹ دکتر فريدون قريب طراحي يك خيابان شهري، با تاكيد بر محتوا و ويژگي هاي تاريخي – فرهنگي آن (نمونه پژوهش : ضلع جنوبي خيابان شهداي سنندج حد فاصل چهارراه شهدا تا سه راه امام خميني) طراحي شهري کارشناسي ارشد ضياالدين مردوخي ۱۵۰۵۹۲۰۸۷
۹۴/۶/۲۹ دکتر فريدون قريب طراحي شهري فضاهاي فراغتي و تفريحي شهرهاي ساحلي در جهت جذب گردشگري (نمونه پژوهش: ساحل بندر ديلم، محدوده غربي بلوار خليج فارس) طراحي شهري کارشناسي ارشد محبت مموزاده ۱۵۰۵۹۲۰۹۲
۹۴/۶/۲۹ دکتر منصور صمدي
دکتر محسن نظري
نقش نمايشگاههاي بين المللي به عنوان بخشي از ارتباطات بازاريابي شركت ها – روند كامل مشاركت در نمايشگاه بين المللي مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد مريم نجفي ۱۵۰۲۹۱۳۳۲
۹۴/۶/۲۹ دکتر محسن مهرآرا
دکتر قهرمان عبدلي
بررسي رابطه بين حجم پول و حجم فعاليتهاي اقتصادي در كشورهاي وابسته به منابع طبيعي علوم اقتصادي کارشناسي ارشد مرتضي عنايتي ۱۵۰۲۹۲۷۵۸
۹۴/۶/۲۹ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر امير حسين اميرخاني
شناسايي عوامل كليدي موثر در موفقيت واگذاري فرآيند تامين كالاهاي اساسي (از بخش دولتي) به بخش خصوصي مديريت اجرايي کارشناسي ارشد ميثم جاهدي ۱۵۰۲۹۲۴۷۹
۹۴/۶/۲۹ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر دكتر محمد صفري
بررسي تاثير سيستم هاي كاري با عملكرد بالا بر عملكرد كاركنان (مورد مطالعه: شركت پلي پروپيلن جم) مديريت اجرايي کارشناسي ارشد حميد خدائي ۱۵۰۲۹۲۱۰۴
۹۴/۶/۲۹ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر دكتر محمد صفري
بررسي تاثير تعهد مديريت در تدوين و اجراي استراتژي هاي سازمان دانش محور ( مطالعه موردي شركت گروه مهد تاژ) مديريت اجرايي کارشناسي ارشد محمدرضا محمودي ملكي ۱۵۰۲۹۲۶۵۰
۹۴/۶/۲۹ دکتر ولي رستمي
دکتر رضا شكوهي زاده
آيين حاكم بر حل اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و مراجع قضايي حقوق عمومي کارشناسي ارشد شعبان رحماني ۱۵۰۳۹۲۲۲۲
۹۴/۶/۲۹ دکتر غلامعلي افروز
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
رابطه خصيصه هاي شخصيت با رضامندي زوجيت در زوج هاي خويشاوند و غير خويشاوند روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد فرزانه عبداله نژاد ۱۵۰۲۹۲۵۹۶
۹۴/۶/۲۹ دکتر حسن بلخاري قهي
دکتر سيدمحمد فدوي
بررسي تطبيقي درخت و نمادهاي هنري آن در ايران باستان و هند باستان و پروژه عملي : طراحي پوستر جشنواره هاي ويژه كودكان در ايران ارتباط تصويري کارشناسي ارشد فريبا مقدم ماهري ۱۵۰۵۹۲۱۹۹
۹۴/۶/۲۹ دکتر رضا تهراني
دکتر حميدرضا حسن زاده
اندازه گيري عملكرد و رتبه بندي صندوقهاي سرمايه گذاري با استفاده از معيارهاي شارپ،ترينر،جنسن و سورتينو مديريت مالي کارشناسي ارشد هاني پندآموز ۱۵۰۲۹۱۰۴۱
۹۴/۶/۲۹ دکتر محسن مهرآرا بررسي رابطه متقابل بين ضريب نفوذ بيمه و ضريب جيني در منتخي از كشورهاي درحال توسعه علوم اقتصادي کارشناسي ارشد اميد معظمي گودرزي ۱۵۰۲۹۲۷۷۳
۹۴/۶/۲۹ دکتر وحيد اصفهانيان بررسي عددي اثرات افزودن تزريق بخار در خروجي فلر به روش ديناميك سيالات محاسباتي مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد محمدرضا قزل عاشقي ۱۵۰۴۹۱۰۷۴
۹۴/۶/۲۸ دکتر حميد رضا يزداني
دکتر
تدوين الگوي كنترلي مديريت منابع انساني در شركت هاي هلدينگ- مورد مطالعه شركت هلدينگ توسعه معدن و صنايع معدني خاورميانه - ميدكو مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد ابراهيم باقري ۱۵۰۲۹۱۰۲۹
۹۴/۶/۲۸ دکتر رضا تهراني
دکتر مهدي ابزري
بررسي مقايسه اي عملكرد استراتژي هاي مومنتوم ميان مدت و كوتاه مدت در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد طيبه بديسار ۱۵۰۲۹۱۲۴۸
۹۴/۶/۲۸ دکتر فريبرز جولاي
دکتر محمد مهدي نصيري
دکتر سيامك حاجي يخچالي
مديريت پروژه چابك و رهنمود پروژه النا مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد ماجده يوسف زاده ۱۵۰۴۹۲۱۸۸
۹۴/۶/۲۸ دکتر حسن احمدي تحليل نحوه ساماندهي توسعه شهرهاي كوچك و اثر آن بر روند تغييرات كاربري اراضي كشاورزي محدوده ي شهرهاي كوچك و ارائه راهكار لازم براي حفظ اراضي مستعد كشاورزي برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد محسن اسمعيل پور ۱۵۰۵۹۲۰۰۳
۹۴/۶/۲۸ دکتر محمد مهدي نصيري
دکتر فريبرز جولاي
طراحي شبكه لجستيك معكوس جمع آوري ، حمل و دفع پسماند شهر تهران مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد سيدعلي داودي ۱۵۰۴۹۲۲۴۵
۹۴/۶/۲۸ دکتر عباس كرامتي
دکتر جعفر حيدري
ارائه ي مدلي براي تشخيص سرطان سينه با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد مهسا خسروي ۱۵۰۴۹۲۰۶۳
۹۴/۶/۲۸ دکتر فريبرز جولاي
دکتر محمد مهدي نصيري
دکتر علي بزرگي
ارزيابي موانع پذيرش تكنولوژي هاي انرژي تجديدپذير/پايدار مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد فاضل وارسته الوارس ۱۵۰۴۹۲۱۷۹
۹۴/۶/۲۸ دکتر فريبرز جولاي
دکتر محمد مهدي نصيري
مسئله زمانبندي پروژه سبز مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد محمدحسين متين حسيني ۱۵۰۴۹۲۱۴۳
۹۴/۶/۲۸ دکتر عباس كرامتي شناسايي و اولويت بندي عوامل بحراني در استقرار سيستم مديريت ارتباط با مشتري اجتماعي بر اساس رويكرد تصميم گيري چندمعياره فازي AHP FUZZY مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد شيدا احمدي ۱۵۰۴۹۲۲۰۰
۹۴/۶/۲۸ دکتر داوود جعفري سرشت
دکتر رضا تهراني
بررسي رابطه ارزش افزوده اقتصادي(EVA) و بازده دارايي ها (ROA) با بازده سهام مديريت مالي کارشناسي ارشد محمد ياوري ۱۵۰۲۹۲۷۰۶
۹۴/۶/۲۸ دکتر داوود جعفري سرشت
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي كارايي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تكنيك ميانگين متحرك همگرايي-واگرايي مديريت مالي کارشناسي ارشد حسين رحيمي ۱۵۰۲۹۲۵۲۸
۹۴/۶/۲۸ دکتر رضا تهراني
دکتر داوود جعفري سرشت
صرف ارزش ( سرمايه گذاري ارزشي ) و تحليل تكنيكال در بازار سرمايه ايران مديريت مالي کارشناسي ارشد امير صالحي ۱۵۰۲۹۲۵۷۱
۹۴/۶/۲۸ دکتر احمد حلاجي ثاني جذب سطحي آنتي بيوتيك سفاليكسين از پساب دارويي توسط جاذب سنتزي مهندسي شيمي - داروسازي کارشناسي ارشد آرش كافي ۱۵۰۴۹۲۳۳۹
۹۴/۶/۲۶ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تأثير سياست متهورانه مالياتي و درصد مديران غيرمؤظف بر سياست بدهي حسابداري کارشناسي ارشد افشين معصوميان ۱۵۰۲۹۱۱۷۰
۹۴/۶/۲۶ دکتر كتايون تقي زاده
دکتر علي اندجي گرماروردي
طراحي مدرسه ابتدايي در شهر جديد هشتگرد با الگوگيري از منطق رشد الگوريتميك گياهان در طبيعت مهندسي معماري کارشناسي ارشد بهنام عندليب ۱۵۰۵۹۱۰۲۸
۹۴/۶/۲۶ دکتر كتايون تقي زاده طراحي انيستيتو تحقيقاتي انرژي هاي نو با رويكرد معماري پايدار. مهندسي معماري کارشناسي ارشد بهنام گلپاشا ۱۵۰۵۹۲۰۷۵
۹۴/۶/۲۶ دکتر قاسم مطلّبي طراحي مجموعه فرهنگي-اجتماعي:آفرينش حس اجتماعي،با رويكرد معماري پايدار مهندسي معماري کارشناسي ارشد سپيده ياري ۱۵۰۵۹۲۱۰۴
۹۴/۶/۲۶ دکتر حشمت اله متدين خانه هنرهاي از ياد رفته با رويكرد فرهنگي مهندسي معماري کارشناسي ارشد زهراسادات ايازي ۱۵۰۵۹۲۰۱۲
۹۴/۶/۲۶ دکتر احمدعلي فرزين طراحي فرهنگسرا درمنطقه ي 22 تهران با رويكرد پايداري مهندسي معماري کارشناسي ارشد بهمن قرباني ۱۵۰۵۹۲۱۴۷
۹۴/۶/۲۶ دکتر حسين صفري
دکتر محمد احمديان
" شناسايي و اولويت بندي موانع عرضه مستقيم برق به متقاضيان عمده كشور" مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد اباذر صالحي سيچاني ۱۵۰۲۹۲۵۷۲
۹۴/۶/۲۶ دکتر مجيد نعمتي
دکتر معصومه احمدي شيرازي
بررسي رابطه بين هوش هيجاني و ادب درميان دانشجويان زبان انگليسي ايراني آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد سيد محمد موسوي ندوشني ۱۵۰۳۹۱۰۵۱
۹۴/۶/۲۶ دکتر محمد مرادي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تأثيربيش اطميناني مديريت بر اجتناب مالياتي شركت‌ها حسابداري کارشناسي ارشد محمد شنوائي ۱۵۰۲۹۱۱۱۰
۹۴/۶/۲۶ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مطالعه رابطه بين هوش هيجاني، توانمندسازي كاركنان و رفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان بانك ملي استان البرز مديريت دولتي (خاتمه يافته) کارشناسي ارشد يوسف لطفي ۱۵۰۲۹۲۶۳۹
۹۴/۶/۲۶ دکتر حشمت اله متدين
دکتر سيدغلامرضا اسلامي
طراحي هنرستان دخترانه با رويكرد رفتارشناسي اجتماعي مهندسي معماري کارشناسي ارشد محبوبه اهنگري ۱۵۰۵۹۲۰۱۱
۹۴/۶/۲۵ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي و تحليل علل افزايش مطالبات معوق شركت ايران خودرو ديزل و راهكارهاي پيشگيري و كاهش آن حسابداري کارشناسي ارشد محمد قرباني شندي ۱۵۰۲۹۱۲۱۶
۹۴/۶/۲۵ دکتر محسن نظري
دکتر كيومرث شريفي
: بررسي رابطه بنيان هاي بازاريابي رابطه مند با وفاداري مشتريان به تفكيك محصول در صنايع فلزي مستقر در شهرك شمس آباد مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد رضوان زردشتي ۱۵۰۲۹۱۲۷۴
۹۴/۶/۲۵ دکتر اسماعيل شاه طهماسبي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي تاثير همزمان سرمايه اجتماعي دروني و بيروني بر نوآوري هاي بنيادي مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد سيد سعيد قوام شهيدي ۱۵۰۲۹۱۳۰۳
۹۴/۶/۲۵ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر عباس منوريان
بررسي رابطه بين عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان شركت آب و فاضلاب استان البرز مديريت دولتي (خاتمه يافته) کارشناسي ارشد سعيد ذوالقدر ۱۵۰۲۹۲۵۲۱
۹۴/۶/۲۵ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر محسن ابراهيمي
ارزيابي كارايي اقتصادي كارگزاري هاي بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد تحليل پوششي داده ها علوم اقتصادي کارشناسي ارشد الهه شعبانزاده ۱۵۰۲۹۰۰۰۲
۹۴/۶/۲۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر عباس منوريان
بررسي رابطه بين اعتماد مديريت ، اعتماد سازماني و رفتار شهروندي (مطالعه موردي شهرداري تهران منطقه 7 و 8) مديريت دولتي (خاتمه يافته) کارشناسي ارشد تالين اوهانجانيان ۱۵۰۲۹۲۴۵۷
۹۴/۶/۲۵ دکتر پريسا خديوپارسي
دکتر رضا حاجي آقايي
دکتر رضا غفارزادگان
بهبود ‌بخشي روش خالص‌سازي ماده اوليه دارويي هيوسين از گياه بذرالبنج مهندسي شيمي - داروسازي کارشناسي ارشد ميلاد دهاني ۱۵۰۴۹۱۰۲۱
۹۴/۶/۲۵ دکتر سيد غلامرضا اسلامي طراحي بيمارستان روانپزشكي قانوني ( براساس بررسي روانشناختي رفتار بيماران مجرم ) مهندسي معماري کارشناسي ارشد رزيتاسادات حسيني ۱۵۰۵۹۲۰۳۰
۹۴/۶/۲۵ دکتر سيدغلامرضا اسلامي
دکتر كتايون تقي زاده
طراحي يك واحد مسكوني با رويكرد هوشمندسازي مهندسي معماري کارشناسي ارشد محمد حسين حسني فخرآبادي ۱۵۰۵۹۱۰۱۱
۹۴/۶/۲۵ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر كيومرث شريفي
بررسي رابطه ارزش هاي مصرفي و رفتارخريد مصرف كنندگان ويلاهاي مدرن در حاشيه البرز مركزي مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد رضا دروار ۱۵۰۲۹۱۲۶۵
۹۴/۶/۲۵ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
اثر روابط سياسي بر سطح نگهداشت موجودي نقد در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران حسابداري کارشناسي ارشد شهريار سيفي ۱۵۰۲۹۱۱۰۶
۶۴/۶/۲۵ دکتر نادر سيداميري
دکتر فراز صادق وزيري
بررسي و تبيين استراتژي هاي بهينه قيمت گذاري محصولات سخت افزاري شبكه مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد مرجان ايمانقلي زاده ۱۵۰۲۹۱۰۲۵
۹۴/۶/۲۵ دکتر حميد ابريشمي
دکتر محسن ابراهيمي
روشهاي تامين منابع مالي پروژه‏هاي برق‏آبي با تاكيد برمنابع مالي خارجي و اثرات اقتصادي آن علوم اقتصادي کارشناسي ارشد حميدرضا عظيمي ۱۵۰۲۹۲۷۵۵
۹۴/۶/۲۵ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر عباس منوريان
بررسي و مقايسه تاثير كيفيت زندگي كاري بر تعهد سازماني مديران در اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان تهران(سازمان دولتي)و سازمان تامين اجتماعي استان تهران(نهاد عمومي غيردولتي) مديريت دولتي (خاتمه يافته) کارشناسي ارشد سعيد دهقان ۱۵۰۲۹۲۵۱۶
۹۴/۶/۲۵ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي عوامل تاثيرگذار بر اجتناب از ماليات حسابداري کارشناسي ارشد بابك دورگلي ۱۵۰۲۹۱۲۰۴
۹۴/۶/۲۵ دکتر نادر سيداميري
دکتر مهرداد استيري
بررسي تاثير توسعه برند بر شخصيت برند در صنعت لبنيات (مورد مطالعه : شركت كاله) مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد منيژه رستمي ۱۵۰۲۹۲۱۳۴
۹۴/۶/۲۵ دکتر عباس منوريان
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي رابطه جو سازماني و نوآوري (مطالعه موردي: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي تهران) مديريت دولتي (خاتمه يافته) کارشناسي ارشد مايده خبازورتاقاني ۱۵۰۲۹۲۱۰۱
۹۴/۶/۲۵ دکتر رضا تهراني
دکتر عباس ابراهيمي
بررسي تاثير حاكميت شركت، كيفيت اطلاعات مالي و متغيرهاي كلان اقتصادي بر قدرت پيش بيني بحران مالي شركتها مديريت مالي کارشناسي ارشد حسن طاهري ۱۵۰۲۹۱۱۱۹
۹۴/۶/۲۵ دکتر محسن نظري
دکتر طهمورث حسنقلي پور
مقايسه تاثير عوامل موقعيتي بر رفتار خريد زنان شاغل و خانه دار در خريد محصولات لوازم آرايشي در شهر تهران مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد مژگان علي دوستي ۱۵۰۲۹۲۲۰۶
۹۴/۶/۲۵ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر عباس منوريان
بررسي نقش عوامل استرس بر عملكرد كاركنان بانك مديريت دولتي (خاتمه يافته) کارشناسي ارشد فربد فرد ۱۵۰۲۹۲۶۱۰
۹۴/۶/۲۵ دکتر تيمور رحماني
دکتر محسن مهرآرا
تركيب تغييرات حجم نقدينگي ، پايه پولي و رشد اقتصادي علوم اقتصادي کارشناسي ارشد عابدين سالاري اسكر ۱۵۰۲۹۲۷۴۰
۹۴/۶/۲۵ دکتر محسن ابراهيمي
دکتر محسن مهرآرا
بررسي تاثير عوامل بنيادي بر قيمت آپارتمانهاي مسكوني شهر تهران طي دوره 1375-1392 علوم اقتصادي کارشناسي ارشد علي وكيلي ۱۵۰۲۹۲۷۸۴
۹۴/۶/۲۵ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر سيد رضا سيد جوادين
بررسي تاثير ارزش رابطه و ترفيع بر رفتار مشتريان بانك دي مديريت اجرايي کارشناسي ارشد وحيد جهانگرد ۱۵۰۲۹۱۲۵۶
۹۴/۶/۲۵ دکتر محسن نظري
دکتر طهمورث حسنقلي پور
رتبه بندي عوامل آميخته بازاريابي در تصميم خريد مصرف كنندگان چرم مصنوعي شهرستان تهران مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد آناهيتا ملك پور ۱۵۰۲۹۱۳۲۴
۹۴/۶/۲۵ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي تاثير رفتاررشهروندي مشتري بر شهرت برند مديريت اجرايي کارشناسي ارشد پريسا زنگنه ۱۵۰۲۹۲۱۵۴
۹۴/۶/۲۵ دکتر نظام الدين رحيميان
دکتر منصور مومني
بررسي رابطه بين كيفيت حسابرسي و كيفيت اطلاعات حسابداري: شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد بلال محمدزاده ۱۵۰۲۹۱۱۵۹
۹۴/۶/۲۵ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك از ديدگاه مشتريان (مورد مطالعه: بانك انصار) مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد سينا درهمي ۱۵۰۲۹۱۲۰۳
۹۴/۶/۲۵ دکتر امير حسين اميرخاني
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي تاثير عناصر آميخته بازاريابي بر تصميم گيري خريد مشتريان (مورد مطالعه: شركت پارس خودرو) مديريت اجرايي کارشناسي ارشد ندا دائمي ۱۵۰۲۹۲۵۱۳
۹۴/۶/۲۵ دکتر تيمور رحماني
دکتر محسن مهرآرا
اثر تركيب پايه پولي و ضريب تكاثري بر تورم علوم اقتصادي کارشناسي ارشد علي اكبر محرابيان ۱۵۰۲۹۲۷۶۸
۹۴/۶/۲۵ دکتر غلامرضا اسلامي طراحي خانه آرامش سالمندان با رويكرد معماري منظر مهندسي معماري کارشناسي ارشد رويا محبي كندسري ۱۵۰۵۹۲۰۸۲
۹۴/۶/۲۵ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مقايسه ريسك و بازده براي شاخصهاي صنعت پتروشيمي و واسطه گريهاي پولي و مالي در بورس اوراق بهادارتهران با رويكرد ارزش در معرض ريسك مديريت مالي کارشناسي ارشد محمدرضا اصلاني فرد ۱۵۰۲۹۱۰۱۸
۹۴/۶/۲۵ دکتر رضا محمد كاظمي
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
طراحي مركز رشد كارآفرين براي پرديس البرز دانشگاه تهران كارآفريني - كسب و كار جديد کارشناسي ارشد همايون تبريزي ۱۵۰۲۹۲۰۶۳
۹۴/۶/۲۵ دکتر تيمور رحماني
دکتر محسن مهرآرا
تحليلي از رابطه شدت كاربري نسبي صنعت و رشد اقتصادي : مطالعه بين كشوري علوم اقتصادي کارشناسي ارشد مرتضي معتق ۱۵۰۲۹۱۱۶۸
۹۴/۶/۲۵ دکتر رضا تهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي مقايسه‌اي استراتژي‌هاي ناهمسو، مومنتوم و خريد و نگهداري در بورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد حسين فرجي ۱۵۰۲۹۲۲۲۱
۹۴/۶/۲۴ دکتر ناصر عسگري
دکتر عباس منوريان
بررسي رابطه بين نوآوري با يادگيري سازماني در شركت توليدي پايا مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد پريسا هزاوه ۱۵۰۲۹۱۴۴۳
۹۴/۶/۲۴ دکتر علي اكبر ارجمندنيا
دکتر محمدرضا كرامتي
بررسي تاثير خودكارآمدي بر كاهش تعارضات زناشويي زوج هاي جوان شهر تهران روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد عباس جليلي كلهري ۱۵۰۲۹۲۴۸۶
۹۴/۶/۲۴ دکتر ناصر عسگري
دکتر عباس منوريان
شناسايي و اولويت بندي عوامل درون سازماني اثرگذار بر توسعه بازاريابي الكترونيكي شركت هاي توليد كننده كالاهاي الكترونيكي مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد ايمان امامي جعفري ۱۵۰۲۹۱۲۴۵
۹۴/۶/۲۴ دکتر حسين مهدوي
دکتر مهدي شمس آرا
سنتز و اصلاح از طريق پوشش دهي پليمري نانو كريستال هاي سوپر پارامغناطيس داراي توزيع يكنواخت و سايز كنترل شده جهت كاربردهاي زيستي نانو شيمي دکتري عباس فرماني ۱۵۰۱۹۲۰۳۰
۹۴/۶/۲۳ دکتر محمود موسوي مشهدي ساخت كامپوزيت پايه آلومينيوم با تقويت كننده هاي نانو sic و نانو رس و تركيب دو تقويت كننده مهندسي مكانيك - ساخت و توليد کارشناسي ارشد پرستو حيدري زاده ۱۵۰۴۹۲۳۱۳
۹۴/۶/۲۳ دکتر غلامعلي افروز
دکتر علي اكبر ارجمندنيا
بررسي تحليلي ومقايسه ا ي مولفه هاي رضامندي زوجيت در زوجهاي خويشاوند (با پيوندهاي شش گانه )وغير خويشاوند روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد فاطمه شاهرخي آرا ۱۵۰۲۹۱۴۳۰
۹۴/۶/۲۳ دکتر علي اكبر ارجمندنيا
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
بررسي رابطه ي عملكرد خانواده با اختلالات رفتاري دروني شده فرزندان روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد سهيلا سعيد ۱۵۰۲۹۱۲۷۸
۹۴/۶/۲۳ دکتر محمدكاظم بشارتي گيوي
دکتر قادر فرجي
بررسي اثر تغيير شكل پلاستيك شديد بر خواص و ساختار ميكروسكوپي لوله هاي آلياژ Cu-Cr-Zr مهندسي مكانيك - ساخت و توليد کارشناسي ارشد فرزانه كاسب احدي ۱۵۰۴۹۲۳۳۸
۹۴/۶/۲۳ دکتر قادر فرجي استفاده از فرآيند تغيير شكل پلاستيك شديد هيدرواستاتيك ايكپ براي توليد فلز تيتانيوم خالص تجاري نانوساختار مهندسي مكانيك - ساخت و توليد کارشناسي ارشد فاريا زماني ۱۵۰۴۹۲۰۸۱
۹۴/۶/۲۳ دکتر محمدكاظم بشارتي گيوي بررسي استحكام جوشكاري اصطكاكي اغنشاشي غير همجنس ورق تيتانيم ASTM B265-08 Grade 1 با آلومينيوم 5083 H321 مهندسي مكانيك - ساخت و توليد کارشناسي ارشد فريد همايوني آشتياني ۱۵۰۴۹۲۳۵۴
۹۴/۶/۲۳ دکتر محمدكاظم بشارتي گيوي
دکتر قادر فرجي
بررسي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي غير همجنس ورق فولاد ST37 با آلومينيوم Al7075-T6 مهندسي مكانيك - ساخت و توليد کارشناسي ارشد مهدي آقائي وفائي ۱۵۰۴۹۲۲۰۷
۹۴/۶/۲۳ دکتر محمدكاظم بشارتي گيوي بررسي تجربي تاثير پارامترهاي جوش بر روي استحكام فولاد AIASI 4130، به روش جوشكاري GTAW مهندسي مكانيك - ساخت و توليد کارشناسي ارشد وحيد سليماني ۱۵۰۴۹۲۰۸۷
۹۴/۶/۲۳ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر پدرام حنفي زاده
بررسي الگوي جريان دو فاز گاز –مايع در لوله هاي افقي وشيب دار مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد ياسين نظري ۱۵۰۴۹۲۳۰۰
۹۴/۶/۲۳ دکتر علي اكبر ارجمندنيا
دکتر هادي هاشمي رزيني
تاثير آموزش كاركردهاي اجرايي در حافظه فعال، نقص توجه و بازداري پاسخ كودكان مبتلا به نقص توجه و بيش فعالي روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي کارشناسي ارشد اخگر مويدي ۱۵۰۲۹۲۷۷۷
۹۴/۶/۲۳ دکتر محمدكاظم بشارتي بررسي خواص مكانيكي و متالورژيكي جوش هاي ترميت، قوس الكتريكي، شيار باريك در ريل هاي راه آهن مهندسي مكانيك - ساخت و توليد کارشناسي ارشد محسن مالكي ۱۵۰۴۹۲۳۴۵
۹۴/۶/۲۳ دکتر محمدعلي زاهد
دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
بهينه سازي توليد بيوديزل از پسماند روغن هاي خوراكي با نانو كاتاليست مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست کارشناسي ارشد ميثم روايتي بجاربنه ۱۵۰۴۹۲۰۷۵
۹۴/۶/۲۳ دکتر كيوان كاكابرايي
دکتر علي اكبر ارجمندنيا
بررسي نقش ميانجي گرانه خشم در بروز رفتارهاي پرخطر و خود آسيب رسان در دانشجويان روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد منا زهرئي ۱۵۰۲۹۱۴۲۶
۹۴/۶/۲۲ دکتر حسن دارابي
دکتر محمدجواد اميري
دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
ارزيابي اثرات تاب‌آوري اكولوژيك بر امنيت محيط‌ ‌زيست (مطالعه موردي: استان قم) محيط زيست - برنامه ريزي دکتري عباس جعفري ۱۵۰۶۹۲۰۰۲
۹۳/۶/۲۱ دکتر رضا شكوهي زاده
دکتر محسن ايزانلو
مطالعه تطبيقي جهت قراردادي در حقوق ايران و آمريكا حقوق خصوصي کارشناسي ارشد راحله اميري ۱۵۰۳۹۱۰۱۰
۹۴/۶/۲۱ دکتر بيژن عباسي
دکتر محمدجواد رضايي زاده
نقش ديوان عدالت اداري در ارتقا و گسترش حقوق شهري حقوق عمومي کارشناسي ارشد معصومه كسائي ۱۵۰۳۹۱۰۹۹
۹۴/۶/۲۱ دکتر بيژن عباسي
دکتر محمدجواد رضايي زاده
بررسي ساز وكار هاي حقوقي نظارت رئيس جمهور بر اعمال هيئت وزيران حقوق عمومي کارشناسي ارشد محمد مهدي ناصري ۱۵۰۳۹۱۱۰۳
۹۴/۶/۲۸ دکتر مهرناز مولوي بازيابي فضاهاي رها شده در شهر جهت گذران اوقات فراغت شهروندان.(نمونه مورد مطالعه: مركز شهر اليگودرز) طراحي شهري کارشناسي ارشد مرضيه مهدور ۱۵۰۵۹۱۰۶۷
۹۴/۶/۲۱ دکتر بيژن عباسي
دکتر جعفر نوري يوشانلويي
بررسي تطبيقي نظام حقوقي حاكم بر شركت هاي دولتي در حقوق ايران وانگليس حقوق عمومي کارشناسي ارشد تارا محسني ۱۵۰۳۹۲۱۱۴
۹۴/۶/۲۱ دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
دکتر حسن محسني
آيين حاكم بر اجراي احكام ديوان عدالت اداري حقوق عمومي کارشناسي ارشد نرگس رحيمي ۱۵۰۳۹۲۲۲۴
۹۴/۶/۲۱ دکتر بيژن عباسي
دکتر ابراهيم موسي زاده
مطالعه تطبيقي اقتدار قوه مجريه در برابر قوه مقننه در حقوق ايران وانگليس حقوق عمومي کارشناسي ارشد نگار عطارنژاد ۱۵۰۳۹۲۰۸۸
۹۴/۶/۲۱ دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
دکتر حسن محسني
مقايسه طرق فوف العاده شكايت از آراي حقوقي و آرزاءصادره از ديوان عدالت اداري حقوق عمومي کارشناسي ارشد مليحه فرقاني ۱۵۰۳۹۲۰۹۷
۹۴/۶/۲۱ دکتر احمد مومني راد
دکتر سيد باقر ميرعباسي
نقش و تاثير نهاد ركن حل اختلاف سازمان تجارت جهاني در ارتقا و تسهيل و منصفانه نمودن تجارت جهاني حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد علي بياني ۱۵۰۳۹۱۰۶۲
۹۴/۶/۲۱ دکتر مسعود كرمي
دکتر محمد حقيقي
بررسي رابطه بين ارزشهاي فرهنگي و مصرف متظاهرانه در ايران : مطالعه در صنعت گوشي همراه. مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد هليا افتخاري ۱۵۰۲۹۱۲۴۲
۹۴/۶/۲۱ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر حميد الهوئي نظري
بررسي رابطه تكميلي حقوق بين‌الملل بشردوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه حقوق بين الملل کارشناسي ارشد غلام سلطاني ۱۵۰۳۹۲۰۶۴
۹۴/۶/۲۱ دکتر حسين نواده توپچي تاثير تغييرات آب و هوايي بر حقوق توسعه ( مطالعه موردي : گاز هاي گلخانه اي ) حقوق بين الملل کارشناسي ارشد شهره مويدي نوري ۱۵۰۳۹۲۲۹۲
۹۴/۶/۲۱ دکتر حميد الهوئي نظري ماهيت حقوق و ابزارهاي تدابير پيشگيرانه از وقوع وضعيت ها و اختلافات بين المللي حقوق بين الملل کارشناسي ارشد محسن جلالت ۱۵۰۳۹۲۰۳۴
۹۴/۶/۲۱ دکتر احمد مومني راد بررسي ساختارهاي حقوقي بين المللي مربوط به حمايت از كودكان در برابر (دهشت افكني)تروريسم حقوق بين الملل کارشناسي ارشد نوشين حامد ۱۵۰۳۹۲۲۱۱
۹۴/۶/۱۸ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
رابطه بين ساختار سرمايه ،عملكرد شركت و رقابت بازار در بورس اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد ثريا حقايقي ۱۵۰۲۹۱۲۰۰
۹۴/۶/۱۶ دکتر ولي رستمي
دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
تحليل حدود وصلاحيت واختيارات ديوان عدالت اداري در قانون جديد تشكيلات وآئين دادرسي ديوان مصوب ۱۳۹۲ حقوق عمومي کارشناسي ارشد اردشير مهرعليان ۱۵۰۳۹۱۱۰۲
۹۴/۶/۱۵ دکتر محسن مهرآرا بررسي رابطه متقابل ميان سرمايه گذاري خارجي و رشد اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه علوم اقتصادي کارشناسي ارشد فاطمه اسماعيلي ۱۵۰۲۹۲۷۹۰
۹۴/۶/۱۵ دکتر محسن مهرآرا رشد اقتصادي ، درجه ي باز بودن اقتصاد و سرمايه گذاري مستقيم خارجي علوم اقتصادي کارشناسي ارشد نغمه ايازي شاملو ۱۵۰۲۹۲۷۱۴
۹۴/۶/۱۵ دکتر محسن مهرآرا كيفيت نهادها و سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي در حال توسعه علوم اقتصادي کارشناسي ارشد نرگس صالحي نجف ابادي ۱۵۰۲۹۲۱۸۸
۹۴/۶/۱۵ دکتر محسن مهرآرا رابطه فساد , وفور منابع و آزادي هاي اقتصادي علوم اقتصادي کارشناسي ارشد هستي رنجبر ۱۵۰۲۹۲۱۴۱
۹۴/۶/۱۵ دکتر علي رحماني
دکتر نظام الدين رحيميان
بررسي و تدوين مدارك حرفه اي مناسب براي حسابرسان داخلي ايران با تاكيد بر ارتقاي حرفه حسابرسي داخلي حسابداري کارشناسي ارشد سعيد ترك زاده ۱۵۰۲۹۱۲۵۳
۹۴/۶/۱۴ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر محمود باقري
تطبيق آيين نامه هاي حاكم بر سازش با آئين داوري مركز حل و فصل اختلافات ايكسيد حقوق بين الملل کارشناسي ارشد جواد حداد ۱۵۰۳۹۲۲۱۲
۹۴/۶/۱۴ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر جعفر نوري يوشانلويي
شرايط درج شروط داوري در معاهدات بين المللي حقوق بين الملل کارشناسي ارشد ندا هاشمي ۱۵۰۳۹۱۰۵۹
۹۴/۶/۱۴ دکتر احمد مومني راد جرح داور در داوري تجاري بين‌‌المللي حقوق بين الملل کارشناسي ارشد مهدي پرتوي پيروز ۱۵۰۳۹۲۱۹۹
۹۴/۶/۱۴ دکتر احمد مومني راد بررسي تطبيقي سيستم هاي حقوقي و مقررات حاكم بر رسانه هاي خدمات عمومي حقوق بين الملل کارشناسي ارشد زهرا ناجي اقدم ۱۵۰۳۹۲۲۹۵
۹۴/۶/۱۴ دکتر بهرنگ بهرامي
دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
طراحي منظر پرديس هاي دانشگاهي، نمونه موردي دانشگاه علوم وتحقيقات مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد بهارك نيكوبهر ۱۵۰۴۹۱۰۶۰
۹۴/۶/۱۴ دکتر فيروزه آقا ابراهيمي ساماني
دکتر بهرنگ بهرامي
دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
طراحي محيط و منظر تاريخي طبيعي قلعه ايرج ورامين مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد بهناز زهتابيان ۱۵۰۴۹۱۰۲۶
۹۴/۶/۱۴ دکتر احمد مومني راد
دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
مقايسه مباني و آثار مسئوليت متصديان حمل ونقل دريايي وزميني حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد سعيد اكبرزاده ۱۵۰۳۹۱۰۰۸
۹۴/۶/۱۱ دکتر كاوه مهراني
دکتر آرش تحريري
ماهيت سهامداران كنترل كننده و حق الزحمه حسابرسي حسابداري کارشناسي ارشد مرضيه كارخانه يوسفي ۱۵۰۲۹۱۱۴۸
۹۴/۶/۱۱ دکتر هادي بهرامي احسان
دکتر علي اكبر ارجمندنيا
بررسي نقش جهت گيري مذهبي و ويژگيهاي شخصيتي در تجربه درد بيماران مبتلا به درد مزمن روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد نعيمه سادات سيدصفي زاده ۱۵۰۲۹۱۴۲۹
۹۴/۶/۹ دکتر حميد سعيدي بهبود عملكرد پانكچرينگ نرخ سازگار كدهاي LDPC روي كانال‌هاي ورودي باينري خروجي متقارن بي‌حافظه مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) کارشناسي ارشد ياشار نادرزاده اردبيلي ۱۵۰۴۹۱۰۸۵
۹۴/۶/۸ دکتر منصور مومني
دکتر نادر سيداميري
پيش بيني فروش خودرو با شبكه عصبي مصنوعي و فرايند تحليل سلسله مراتبيAHP(بررسي فروش دو شركت كياموتورز و هيونداي در آمريكا و كانادا) مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد دانيال شهرابي فراهاني ۱۵۰۲۹۲۵۶۴
۹۴/۶/۷ دکتر جعفر حيدري
دکتر جعفر رزمي
مدل سازي براي مسألۀ مكانيابي p- هاب ميانه چند محصوله با در نظر گرفتن روشهاي تامين مالي ايجاد هاب مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد اسماعيل چراغي ۱۵۰۴۹۲۲۳۲
۹۴/۶/۷ دکتر جعفر رزمي حل مسئله چند هدفه مسيريابي سبز با وسائط نقليه ظرفيت متفاوت با توجه به پنجره هاي زماني مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد مرتضي سخندان درابي ۱۵۰۴۹۲۲۵۷
۹۴/۶/۴ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي وضعيت امنيت اطلاعاتي سيستم هاي حسابداري بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران حسابداري کارشناسي ارشد عباس شكري ۱۵۰۲۹۲۵۶۲
۹۴/۵/۲۸ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر محمد رضا مهرگان
: شناسايي و الويت بندي اتلاف ها ( Waste ) در نظام بيمارستاني با رويكرد ناب (مورد مطالعه بيمارستان اختر ) مديريت صنعتي کارشناسي ارشد نرگس حكيمي عصمت پرست ۱۵۰۲۹۱۰۶۲
۹۴/۵/۲۶ دکتر فيروزه آقا ابراهيمي ساماني طراحي منظر شهري تاريخي محله سنگلج تهران مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد پانته‌آ ماهرو ۱۵۰۴۹۱۰۴۶
۹۴/۵/۲۶ دکتر فيروزه آقا ابراهيمي ساماني طراحي محيط و منظر بلند مرتبه هاي شهري مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد سحر دليري ۱۵۰۴۹۱۰۲۰
۹۴/۵/۱۳ دکتر رضا تهراني
دکتر سعيد شيركوند
بررسي ارتباط بين بحران مالي و استراتژي مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد نيلوفر رشيدمهر ۱۵۰۲۹۱۲۷۱
۹۴/۵/۱۱ دکتر محمود باقري اثار هزينه مبادله عقد رهن بررشد اقتصادي حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد عيسي نبي ئي ۱۵۰۳۹۱۰۷۲
۹۴/۵/۷ دکتر مسعود كرمي
دکتر محمد حقيقي
بررسي رابطه بين مادي گرايي و تطبيق پذيري مصرف كنندگان و گرايش آنها به مصرف منزلت گرا مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد ساهره رستمي ۱۵۰۲۹۱۲۷۰
۹۴/۵/۷ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر محسن مهرآرا
ارائه مدلي براساس نظريه بازيها و منطق فازي جهت قيمت‌گذاري عرضه اوليه سهام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار علوم اقتصادي کارشناسي ارشد عليرضا آذربايجاني ۱۵۰۲۹۱۰۰۳
۹۴/۴/۲۸ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر حسن هويدي
ارزيابي پايداري تكنولوژي انرژي هاي تجديد پذير با استفاده از تجزيه و تحليل چند معياره فازي مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست کارشناسي ارشد سيد ميلاد ميري لواساني ۱۵۰۴۹۲۳۵۱
۹۴/۴/۲۴ دکتر فريبرز جولاي
دکتر محمد مهدي نصيري
تحليل و بهبود فرآيندها در حوزه هاي درماني با استفاده از تكنيك هاي فرآيند كاوي در يكي از بخش هاي بهداشت و درمان مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد پيمان بدخشان ۱۵۰۴۹۲۲۱۶
۹۴/۴/۲۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر احسان قهرماني
شناسايي عوامل تاثيرگذار بر بهبود كيفيت زندگي كاري كاركنان شركت هاي كوچك و متوسط مديريت اجرايي کارشناسي ارشد هدي جبلي ۱۵۰۲۹۲۴۸۰
۹۴/۴/۱۶ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر امير حسين اميرخاني
تاثيرهوش تجاري برتصميمات استراتژيك مديران سازماني مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد ثمره هاشميان پهلوان زاده ۱۵۰۲۹۲۷۰۳
۹۴/۴/۱۶ دکتر عباس منوريان
دکتر غلامرضا طالقاني
تاثيرات سرمايه اجتماعي در زمينه تعهد و عملكرد كاركنان (مطالعه موردي: شركت آب و فاضلاب استان البرز) مديريت دولتي (خاتمه يافته) کارشناسي ارشد ليلا متقي ۱۵۰۲۹۲۶۴۲
۹۴/۴/۱۶ دکتر عباس منوريان
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي رابطه ميان عملكرد بازاريابي و مزيت رقابتي دربانكهاي تجاري تهران مديريت دولتي (خاتمه يافته) کارشناسي ارشد زيبا خلج اميرحسيني ۱۵۰۲۹۲۵۰۸
۹۴/۴/۱۰ دکتر بهرنگ بهرامي
دکتر بهرام زهزاد
طراحي باغ گياهان دارويي كرمان مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد ندا داعي پاريزي ۱۵۰۴۹۱۰۱۸
۹۴/۴/۸ دکتر عباس منوريان
دکتر ناصر عسگري
بررسي هوش هيجاني ((EQ و رابطه آن با اثربخشي سازماني در هزاره سوم مورد مطالعه بانك صادرات شمال تهران مديريت دولتي (خاتمه يافته) کارشناسي ارشد سپيده ذاكري ۱۵۰۲۹۲۵۱۷
۹۴/۴/۸ دکتر حشمت اله متدين مركز درمان و بازپروري بيماران رواني مهندسي معماري کارشناسي ارشد بنفشه محمدي ۱۵۰۵۹۲۰۸۳
۹۴/۴/۸ دکتر عباس منوريان
دکتر ناصر عسگري
بررسي و رتبه‌بندي شايستگي‌هاي مورد نياز كاركنان حوزه بين‌الملل شركت‌هاي بين‌المللي براي پيشبرد استراتژي توسعه بازار بين‌المللي (مورد مطالعه:‌ شركت كيسون) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد گل نوش طوطيان ۱۵۰۲۹۱۱۲۰
۹۴/۴/۶ دکتر محمود مهدوي
دکتر شهلا معظمي
جرمشناسي پديده فرار نوجوانان از منزل ( دختران و پسران ) حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد محسن اسمعيلي ۱۵۰۳۹۱۱۴۳
۹۴/۴/۱ دکتر رمضانعلي مهدوي نژاد بررسي پارامترهاي خروجي ماشينكاري سوپر آلياژ اينكونل 738 به روش تخليه الكتريكي(EDM) مهندسي مكانيك - ساخت و توليد کارشناسي ارشد مريم صالح ۱۵۰۴۹۱۰۳۱
۹۴/۲/۲۹ دکتر احمد مومني راد
دکتر سيد باقر ميرعباسي
استثنائات اجراي قوانين در سازمان تجارت جهاني :با تكه بر رويه نهادهاي حل وفصل اختلافات سازمان حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد مهدي رحماني ۱۵۰۳۹۱۰۱۹
۹۴/۲/۲۸ دکتر بهرنگ بهرامي بررسي و تعيين ميزان تاثير عوامل طراحي محيطي روي كاهش جرم در پارك ساعي تهران. مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد زهرا سوري ۱۵۰۴۹۱۰۲۸
۹۴/۲/۲۳ دکتر مهدي خادمي
دکتر حسين نوروزي
بررسي و مطالعه تاثير مولفه هاي معماري بر نگرش و وابستگي برند مخاطبان( مورد مطالعه : مراكز خريد استان تهران) مديريت اجرايي کارشناسي ارشد سروناز جهانگيري ۱۵۰۲۹۱۲۵۷
۹۴/۲/۲۳ دکتر عباس منوريان ارائه مدل تصميم گيري راهبردي براي انتخاب تامين كنندگان در سازمانهاي پروژه محور (مورد مطالعه: شركت صانير) مديريت اجرايي کارشناسي ارشد اعظم خسروي اسب راهاني ۱۵۰۲۹۲۵۰۷
۹۴/۲/۲۲ دکتر حسين مهدوي سنتز دمولسيفايرهاي اورتاني و بررسي عملكرد آن و افزودني هاي نانو به عنوان ماده تعليق شكن نفتي در جداسازي آب و نمك موجود در نفت خام شيمي كاربردي - پليمر دکتري سعيد ايرانپور ۱۵۰۱۹۱۰۰۲
۹۴/۲/۹ دکتر محمد حقيقي
دکتر حسين نوروزي
بررسي عوامل موثر بر رفتار خريد محصولات سبز"دوستدار محيط زيست" در دانشجويان جوان (بررسي موردي دانشگاه تهران) مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد حامد صديق ۱۵۰۲۹۱۱۱۶
۹۲/۱۲/۲۵ دکتر علي اصغر اديبي طراحي مهدكودك با درك سرشت فضاي معماري با استناد به رويكردهاي معاصر مبتني بر طبيعت مهندسي معماري کارشناسي ارشد پري ناز شكري ۱۵۰۵۹۱۰۱۸
۹۳/۱۲/۲۵ دکتر مصطفي گودرزي
دکتر هدي اثني عشري
بررسي كاربرد هنر تاتر و بازيگري درانيميشن تصوير متحرك (انيميشن) (خاتمه يافته) کارشناسي ارشد فاطمه بختيار قلعه تكي ۱۵۰۵۹۰۰۵۰
۹۳/۱۲/۲۵ دکتر سيدمحمد فدوي
دکتر هدي اثني عشري
دکتر امير سحرخيز
زيبايي شناسي انيميشن سبك پيكسليشن تصوير متحرك (انيميشن) (خاتمه يافته) کارشناسي ارشد حسن فصيحي ۱۵۰۵۹۰۰۵۶
۹۳/۱۲/۲۵ دکتر تيمور رحماني
دکتر حميد ابريشمي
تحليلي از رابطه سهم اشتغال در فعاليت هاي اقتصادي و رشد اقتصادي ،مطالعه بين كشوري علوم اقتصادي کارشناسي ارشد سينا اعتضادي آملي ۱۵۰۲۹۰۰۰۷
۹۳/۱۲/۲۵ دکتر هدي اثني عشري
دکتر عليرضا عيني فر
دکتر امير سحرخيز
معماري در انيميشن (با تكيه بر چند انيميشن معروف) پايان نامه نظري-پايان نامه عملي:ساخت يك انيميشن كوتاه . تصوير متحرك (انيميشن) (خاتمه يافته) کارشناسي ارشد شادي سعيدي ورنوسفادراني ۱۵۰۵۹۰۰۴۸
۹۳/۱۲/۲۵ دکتر مصطفي گودرزي
دکتر حسين صافي
قابليت هاي بصري فضاها، ديوها و موجودات افسانه اي درآثار سلطان محمد جهت استفاده در توليدات پويانمايي تصوير متحرك (انيميشن) (خاتمه يافته) کارشناسي ارشد زهره شايسته فر ۱۵۰۵۹۰۰۴۷
۹۳/۱۲/۲۴ دکتر رضا تهراني
دکتر حميدرضا حسن زاده
بررسي رابطه بين افق سرمايه گذاري و نقد شوندگي بر بازار بورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد فرامرز علايي ۱۵۰۲۹۱۲۹۵
۹۳/۱۲/۲۴ دکتر طاهر روشندل اربطاني بررسي هويت بخشي بصري در يك شبكه تلويزيوني نمونه مطالعاتي: شبكه ي فيلم و سريال iFILM مديريت رسانه کارشناسي ارشد احسان كاوه ۱۵۰۲۹۱۱۴۹
۹۳/۱۲/۲۴ دکتر محمدرضا ذاكر زاده كنترل فعال يك تير انعطاف پذير به كمك سيم هاي آلياژ حافظه دار شكلي مهندسي مكاترونيك کارشناسي ارشد سيدمرتضي موسوي كياني ۱۵۰۴۹۰۰۳۳
۹۳/۱۲/۲۳ دکتر حميدرضا پارسي طراحي شهري خيابان با تاكيد بر ارزش هاي بصري و حركت عابر پياده در راستاي توسعه مناسبات اجتماعي - اقتصادي ،مطالعه موردي : خيابان لاله زار – حد فاصل ميدان امام خميني تا تقاطع خيابان جمهوري طراحي شهري کارشناسي ارشد نسترن وثوقي عابدين ۱۵۰۵۹۰۰۲۳
۹۳/۱۲/۲۳ دکتر حميدرضا پارسي تحليل بافت فرسوده شهري و تدوين راهكارهاي ساماندهي آن برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد مجيد سلطاني ۱۵۰۵۹۰۰۱۳
۹۳/۱۲/۲۳ دکتر حميدرضا پارسي برنامه ريزي شهرهاي مياني و نقش آنها در ايجاد تعادل هاي شهري و منطقه ايي با نگرش موردي شهر بناب در استان آذربايجانشرقي برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد علي كيان مرزبناب ۱۵۰۵۹۰۰۱۰
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر حسن باديني
دکتر جعفر نوري
رژيم حقوقي حاكم بر ثبت شركت هاي تجاري در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه و انگلستان حقوق خصوصي کارشناسي ارشد فريده وحيدي ۱۵۰۳۹۰۰۲۲
۹۳/۱۲/۲۱ دکتر فرشته حسيني شكيب
دکتر بابك نكويي
بررسي جايگاه زنان در صنعت انيميشن در غرب تصوير متحرك (انيميشن) (خاتمه يافته) کارشناسي ارشد شكوفه قدس شريفي ۱۵۰۵۹۰۰۴۹
۹۳/۱۲/۲۱ دکتر بهنام كامراني
دکتر امير سحرخيز
دکتر هدي اثني عشري
تاثير انيميشن در ويدئو آرت تصوير متحرك (انيميشن) (خاتمه يافته) کارشناسي ارشد رجا بهروش ۱۵۰۵۹۰۰۴۶
۹۳/۱۲/۲۱ دکتر سيدمحمد فدوي
دکتر مصطفي اسدالهي
بررسي تحليلي ايده در تبليغات چاپي با رويكرد صنعت خودرو ارتباط تصويري کارشناسي ارشد حسام الدين جعفرپور ۱۵۰۵۹۱۰۰۷
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر طاهر روشندل اربطاني
بررسي رابطه ارتباطات دهان به دهان الكترونيكي با خريد خدمات گردشگري خارجي مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد هوتن آزموده مژدهي ۱۵۰۲۹۰۲۳۱
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر رضا شكوهي زاده
دکتر حسن جعفري تبار
ويژگي هاي نظام حقوقي حاكم بر جبران خسارات بدني و تفاوت هاي آن با نظام عام مسئوليت مدني حقوق خصوصي کارشناسي ارشد داريوش عليخاني كوشكك ۱۵۰۳۹۰۰۳۰
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر سيدمحمد علوي نقش آموزش خود تنظيمي بر خواندن و درك مطلب دانشجويان ايراني آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد پيام جلالي زنوز ۱۵۰۳۹۰۰۱۴
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر مجيد نعمتي
تاثيرگستره واژگاني بر فصاحت كلامي آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد حامد رشيدي ۱۵۰۳۹۰۰۱۵
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر نظام الدين رحيميان
دکتر ايرج نوروش
بررسي تاثير حساسيت جريان هاي نقدي نامتقارن بر ميزان نگهداشت دارايي‌هاي نقد شونده شركت‌ها با تاكيد بر محدوديت‌هاي مالي حسابداري کارشناسي ارشد عليرضا شهبازيان ۱۵۰۲۹۰۱۱۰
۹۳/۱۲/۱۰ دکتر محمد مرادي تاثير انعطاف پذيري مالي بر تصميمات ساختار سرمايه حسابداري کارشناسي ارشد مريم دباغي ۱۵۰۲۹۰۰۹۲
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر شيوا كيوان پناه
دکتر سيدمحمد علوي
تاثير دوره تربيت معلم برباور معلمان آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد فرانك فرخ رو ۱۵۰۳۹۰۰۰۸
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر مصطفي گودرزي
دکتر امير سحرخيز
تاثير دكوپاژ در انتقال مفاهيم و معاني در انيميشن تصوير متحرك (انيميشن) (خاتمه يافته) کارشناسي ارشد هانيه عبداللهي ۱۵۰۵۹۰۰۵۴
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر ابراهيم وحيدي اليزه اي بررسي تاثير تنوع‌پذيري ريسك و تامين اعتبار بر نوآوري شركت‌ها حسابداري کارشناسي ارشد وحيد بيكي ۱۵۰۲۹۰۱۱۸
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر ايرج نوروش
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي رابطه بين سازوكارهاي راهبري شركي و مديريت سود در شركتهاي با مالكيت متمركزغير نهادي با نقدشوندگي سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد ابوالقاسم زارع بيدكي ۱۵۰۲۹۰۰۹۵
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر ايرج نوروش
دکتر محمدرضا نيك بخت
پيش‌بيني قيمت سهام با استفاده از تحليل تكنيكال حسابداري کارشناسي ارشد كريم مرادي كمال آباد ۱۵۰۲۹۰۱۱۳
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي علل شكست در پروژه هاي ناموفق پياده سازي سيستمهاي ERP در ايران حسابداري کارشناسي ارشد بابك بيگلر همداني ۱۵۰۲۹۰۰۹۹
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
رابطه بين معيارهاي اندازه گيري عملكرد مالي مبتني بر اطلاعات حسابداري و اطلاعات بازار شركت ها حسابداري کارشناسي ارشد رضا شيرواني ۱۵۰۲۹۰۱۰۱
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي عوامل موثربرميزان سرمايه گذاري درفعاليتهاي اجتماعي بين شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران حسابداري کارشناسي ارشد راهيل يوسفي طاقوسطاني ۱۵۰۲۹۰۰۸۶
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر مجيد نعمتي
دکتر سيدمحمد علوي
بررسي تمايل زبان اموزان و معلمان ايراني در مورد بازخورد هم گروهي آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد ارغوان ملكي ۱۵۰۳۹۰۰۰۲
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر كاوه مهراني
دکتر حسين صفري
مدل اثربخشي كميته حسابرسي حسابداري کارشناسي ارشد بنفشه سادات ابطحي نائيني ۱۵۰۲۹۰۰۸۵
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي رابطه عناصر ترفيع (تبليغات)دراثربخشي در بازاريابي سياسي مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد اميرتورج كلانتري ۱۵۰۲۹۰۰۳۶
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر شيوا كيوان پناه
رابطه بين خودباوري تجربه اموزشي و بينش معلمين با مهارت فكري آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد نفيسه صبوري پور ۱۵۰۳۹۰۰۱۲
۹۳/۱۲/۹ طراحي شهري کارشناسي ارشد سمانه عموئي ۱۵۰۵۹۰۰۱۶
۹۳/۱۲/۱۹ دکتر محسن ايزانلو بررسي فقهي حقوقي اثر فسخ در عقود تمليكي برمعاملات پيش از فسخ حقوق خصوصي کارشناسي ارشد رسول رضائي چيانه ۱۵۰۳۹۰۰۳۲
۹۳/۱۲/۱۹ دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر محمود اربابي
شناسايي تاثير سريال هاي شبكه اي ماهواره اي ، شبكه GEM بر سبك زندگي مخاطبان شهر تهران. مديريت رسانه کارشناسي ارشد ساره نوباوه وطن ۱۵۰۲۹۰۱۷۶
۹۳/۱۲/۱۹ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر سهيلا بورقاني فراهاني
بررسي رابطه بين نقش رهبران استراتژيك و بهبود هوش در سازمان (مورد مطالعه: شركت پاكنام) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد مجيد فتحي جيرنده ۱۵۰۲۹۰۰۷۷
۹۳/۱۲/۱۹ دکتر محسن صفري
دکتر حسن جعفري تبار
سوء استفاده از حق در حقوق خانواده با تاكيد بر رويه قضائي حقوق خصوصي کارشناسي ارشد محدثه سادات حسيني خليلي ۱۵۰۳۹۰۰۲۵
۹۳/۱۲/۱۹ دکتر سيدمحسن حبيبي بررسي تأثيرات طرح‌هاي توسعه شهري بر بافت تاريخي قزوين برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد سيدمحمدامين مجابي ۱۵۰۵۹۰۰۰۷
۹۳/۱۲/۱۸ دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مهرزاد حميدي
سنجش نيازهاي آموزشي در سازمان هاي ورزشي المپيكي ايران و ارائه الگوي مناسب تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي کارشناسي ارشد ناهيد كريمي ۱۵۰۲۹۱۲۳۰
۹۳/۱۲/۱۶ برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد سارا علامه زاده ۱۵۰۵۹۰۰۰۲
۹۳/۱۲/۱۶ دکتر فرشاد نوريان برنامه ريزي كالبدي-فضايي قلمرو عمومي شهر با رويكرد پياده مداري برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد ستاره حسيني ۱۵۰۵۹۰۰۰۳
۹۳/۱۲/۱۴ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر ابراهيم معين نجف آبادي
شناسايي و رتبه بندي ريسكهاي موجود در پروژه هاي صنعت نفت با استفاده از استاندارد PMBOK، مطالعه موردي احداث پروژه ترمينال نفت در بندرعباس مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد مهدي درويش نوري ۱۵۰۲۹۰۰۸۰
۹۳/۱۲/۱۴ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تاثير ويژگيهاي خاص اقلام حسابداري و شرايط بازار بر ريسك سيستماتيك حسابداري کارشناسي ارشد آزاده گشتاسب پور ۱۵۰۲۹۰۰۸۴
۹۳/۱۲/۱۴ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر غلامرضا كرمي
بررسي اثر جهت گيري هاي استراتژيك بر عملكرد مالي شركت هاي بيمه (مطالعه موردي: بيمه كارآفرين) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد مهدي غلامزاده ۱۵۰۲۹۰۰۸۲
۹۳/۱۲/۱۴ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مطالعه نقش ادراك سياست هاي سازماني بر پيامدهاي كاري ‌كاركنان اداره كل امور مالياتي غرب تهران با نقش ميانجيگري التزام كاري مديريت دولتي (خاتمه يافته) کارشناسي ارشد نرگس كدخدا ۱۵۰۲۹۲۶۲۱
۹۳/۱۲/۱۴ دکتر ابراهيم معين نجف آبادي
دکتر مجتبي اميري
تدوين الگويي براي ارزيابي فرايند مديريت استراتژيك در شهرداري تهران با استفاده از رويكردي تلفيقي و جامع مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد حسن رحماني ۱۵۰۲۹۰۰۶۴
۹۳/۱۲/۱۳ دکتر ابراهيم معين نجف آبادي
دکتر مجتبي اميري
شناسايي ملزومات استقرارمديريت راهبردي مبتني برارزش در مراكزدرماني دانشگاهي مطالعه موردي در بيمارستانهاي آموزشي و در ماني دانشگاه علوم پزشكي تهران مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد مريم اميرفتحيان ۱۵۰۲۹۰۰۵۵
۹۳/۱۲/۱۲ دکتر حسن باديني
دکتر روشنعلي شكاري
نقد مواد مربوط به مسئوليت مدني در قانون مجازات اسلامي جديد حقوق خصوصي کارشناسي ارشد گلناز خليق فرد ۱۵۰۳۹۰۰۲۳
۹۳/۱۲/۱۲ دکتر سيدمحمد ميركمالي بررسي ميزان رابطه بين آموزش هاي ضمن خدمت و خلاقيت معلمان ابتدايي شهر كرج مديريت آموزشي کارشناسي ارشد راحله طوافي ۱۵۰۲۹۰۰۱۳
۹۳/۱۲/۱۲ دکتر سيدمحمد ميركمالي
دکتر ميترا عزتي
بررسي رابطه توسعه حرفه اي و عملكرد معلمان در مقطع ابتدايي ناحيه سه كرج مديريت آموزشي کارشناسي ارشد ثريا كاظمي ۱۵۰۲۹۰۰۱۲
۹۳/۱۲/۹ دکتر محمدكاظم بشارتي گيوي اصول طراحي و ساخت جيگ و فيكسچر و تحليل به روش المان محدود مهندسي مكانيك - ساخت و توليد کارشناسي ارشد نويد وفا ۱۵۰۴۹۱۰۶۱
۹۳/۱۲/۶ دکتر رضا محمد كاظمي
دکتر جهانگير يداللهي فارسي
طراحي مدل كسب و كار نوآورانه در دهكده سلامت كارآفريني - كسب و كار جديد کارشناسي ارشد علي صاعدي ۱۵۰۲۹۱۱۱۵
۹۳/۱۲/۶ دکتر سيد مجتبي محمودزاده
دکتر كيومرث شريفي
ژي جذب توريسم صنعتي جهت معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري درمنطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد امير كريمي ۱۵۰۲۹۰۰۶۱
۹۳/۱۲/۵ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر عباس نيك نژاد
مطالعه تاثير هوش هيجاني بر عملكرد مديران رسانه مديريت رسانه کارشناسي ارشد عليرضا تابش ۱۵۰۲۹۰۱۸۱
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر فريبرز جولاي
دکتر جعفر رزمي
طرح مدل برنامه ريزي همكارانه يك زنجيره تامين در حالت عدم قطعيت تقاضاي مشتري مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد مرضيه اورنگي ۱۵۰۴۹۰۰۱۶
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر مجتبي رفيعيان شناسايي قابليت هاي فضايي – كالبدي محورهاي تاريخي شهري در احياء عرصه هاي عمومي مورد: خيابان شهيد سخايي تهران برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد پرستو كاظميان ۱۵۰۵۹۰۰۰۱
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر جعفر رزمي
دکتر جعفر حيدري
رتبه بندي عوامل استراتژيك در به كار گيري مديريت ارتباط با مشتري در يك بانك مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد شيوا مينائي ۱۵۰۴۹۱۰۹۸
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر لعيا جنيدي
دکتر مجيد غمامي
مقايسه جهات رد درخواست اجراي راي داوري در قانون آيين دادرسي مدني،قانون داوري تجاري بين المللي و كنوانسيون نيويورك. حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد سيده هانيه شاهرخي ۱۵۰۳۹۱۰۲۶
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر كارن ابري نيا
دکتر محمود موسوي مشهدي
دکتر قادر فرجي
تغييرشكل پلاستيك شديد (SPD) به روش اكستروژن زاويه‌اي تقاطعي (CAE) و بررسي متغيرهاي مختلف در اين فرآيند مهندسي مكانيك - ساخت و توليد کارشناسي ارشد سام رسول زاده ۱۵۰۴۹۱۰۲۳
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر نسرين مصفا
دکتر سيدعلي سادات اخوي
حمايت از زنان و كودكان از منظر امنيت انساني حقوق بين الملل کارشناسي ارشد محسن شكيب مهر ۱۵۰۳۹۱۰۲۸
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر شهاب الدين شمس مديريت دارايي-بدهي با رويكرد بهينه سازي استوار (Robust Optimization) بكارگيري دربيمه هاي عمر و صندوق هاي بازنشستگي مديريت مالي کارشناسي ارشد مريم ياراحمدي ۱۵۰۲۹۱۳۳۹
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر صداقت جباري پژوهشي در تعامل تصوير و نوشتار با تأكيد بر حروف لاتين ارتباط تصويري کارشناسي ارشد الميرا مهنيا ۱۵۰۵۹۱۰۳۴
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر صداقت جباري بررسي حروف نگاري در كارت پستال و كارت تبريك ارتباط تصويري کارشناسي ارشد پريسا رضي پور ۱۵۰۵۹۱۰۱۴
۹۳/۱۱/۳۰ پژوهشي در نقوش طراحي شده در زيورآلات سلطنتي دوره قاجار و پهلوي ارتباط تصويري کارشناسي ارشد هاجر اسماعيلي ۱۵۰۵۹۱۰۴۲
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر مجيد جلالي فراهاني بررسي رابطه بين نماي زيبا و جذاب اماكن ورزشي با ميزان رضايتمندي مشتريان تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي کارشناسي ارشد كيا كوشش ۱۵۰۲۹۱۲۳۱
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر عباس كرامتي الگويي براي تعيين ارزش چرخه عمر مشتري (CLV) و دسته بندي مشتريان در كلينيك پوست و زيبايي مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد بهرام آيرملو ۱۵۰۴۹۱۰۸۷
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر فريبرز جولاي كمينه‌سازي مجموع زمان انجام كارها در مساله تك ماشينه با فرض زمان‌هاي وابسته به توالي و در نظر گرفتن هزينه‌هاي تحويل بسته‌اي كارها مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد محمد محسني كيا ۱۵۰۴۹۱۱۰۹
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر عباس كرامتي آناليز ريزش مشتريان و ارايه مدل پيش بيني در فروشگاه ورزشي برند مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد محمدرضا صفري وارياني ۱۵۰۴۹۱۰۹۳
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر جعفر رزمي طراحي روش كاربردي براي تحليل تمايل و ارتباط خطي در سيستمهاي اندازه گيري بسيار دقيق مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد سحر پاداشت دهكايي ۱۵۰۴۹۱۰۹۰
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر جعفر حيدري
دکتر جعفر رزمي
هماهنگ سازي زنجيره تأمين دو سطحي با در نظر گرفتن قابليت بازگشت كالا از سمت مشتريان مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد ساقي رادخواه ۱۵۰۴۹۱۱۰۵
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر جعفر رزمي
دکتر جعفر حيدري
مديريت ريسك زنجيره تامين براي توسعه محصول جديد مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد سيد حسين ميري موسوي ۱۵۰۴۹۱۰۹۷
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر فريبرز جولاي مدلسازي و حل مسئله زمانبندي جريان كاري جايگشتي برگشتي با فرض زمان انتظار صفر كارها مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد مينا طهراني يكتا ۱۵۰۴۹۱۰۹۴
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر عباس كرامتي طراحي مدلي براي تقسيم بندي بازار مصرف كنندگان انرژي هاي تجديدپذير در استان تهران و استان هاي ديگر مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد نسترن آل علي ۱۵۰۴۹۱۰۸۶
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر محمود موسوي مشهدي بررسي رفتار مكانيكي و تحليل پارامتري ساختارهاي Lشكل (كامپوزيتي و آلومينيومي) تحت بارگذاري خمشي و كششي مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي کارشناسي ارشد بهنام آشتياني ۱۵۰۴۹۰۰۵۱
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر سيدمحمد فدوي
دکتر بابك نكويي
دکتر امير سحرخيز
تكنيكهاي شوخي سازي در انيميشن تصوير متحرك (انيميشن) (خاتمه يافته) کارشناسي ارشد حامد حافظيه ۱۵۰۵۹۰۰۵۵
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر محمد مهدي نصيري
دکتر جعفر رزمي
زمان بندي وسايل نقليه ورودي و خروجي در سيستم هاي بارانداز عبوري با انبار موقت محدود مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد الهه ميري ۱۵۰۴۹۰۰۱۲
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر محمود سلماسي زاده تحليل پروتكل هاي رأي گيري مبتني بر امضاي ديجيتال مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) کارشناسي ارشد زهرا توكلي ۱۵۰۴۹۰۰۰۳
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر غلامعلي افروز
دکتر علي اكبر ارجمندنيا
طراحي برنامه مديريت هيجانات واثر بخشي ان بر كاهش خشونت و ارتقاي سلامت روان بازيكنان خشن فوتبال روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد محمد رحيمي ۱۵۰۲۹۱۰۸۲
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر ابوالقاسم ميرا
بررسي عوامل موثر بر ريزش (مهاجرت/Churn ) مشتريان و مشتركين ADSL شركت مخابرات ايران مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد سيامك لاري لواساني ۱۵۰۲۹۰۲۲۰
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر مجيد مختاريان پور
بهبود رضايت مشتري با رويكرد Fuzzy-Qfd در شركت كاشي و سراميك پاسارگاد مديريت صنعتي کارشناسي ارشد سيد سعيد ميرمحمدعلي رودكي ۱۵۰۲۹۰۱۶۱
۹۳/۱۱/۲۹ شناسايي تركيب عناصر آميخته بازاريابي 4P و اولويت بندي آن‌ها با هدف افزايش سهم بازار و فروش در بازار روغن نباتي كشور (مورد مطالعه : شركت توليدي صنعتي نهان گل) مديريت اجرايي کارشناسي ارشد مهدي يوسف زاده بروجني ۱۵۰۲۹۱۱۹۲
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر كيومرث شريفي
بررسي رابطه بين عناصرآميخته ترفيع و فروش وجذب مشتريان دربخش تعاونيهاي مسگن مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد سيدمحمدجواد موسوي ۱۵۰۲۹۰۰۴۱
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمدعلي شاه حسيني
بررسي انتظارات مشتريان بانكداري شركتي در بانك ملت مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد منيژه شيوايي كجوري ۱۵۰۲۹۰۰۳۱
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر حسين ابوالقاسمي
دکتر رضا ضرغامي
تهيه امولسيون هاي داروسازي تزريقي و بررسي خواص آنها در فرآيند دارورساني مهندسي شيمي - داروسازي کارشناسي ارشد فهيمه محمدحسيني ۱۵۰۴۹۱۰۵۰
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر رضا ضرغامي
دکتر مژگان عباسي
بهينه سازي فرايند سنتزمالئيك انيدريد با استفاده از روش زيست جغرافيايي مهندسي شيمي - داروسازي کارشناسي ارشد رضوانه سادات ميري موسوي ۱۵۰۴۹۱۰۵۹
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر علي پيران نژاد
دکتر علي اصغر پور عزت
بررسي نقش بيمه در مديريت بحران شهري(مورد مطالعه : كاهش اثرات زلزله احتمالي در شهر تهران) مديريت امور شهري کارشناسي ارشد احمد سربخشيان ۱۵۰۲۹۱۱۰۰
۹۳/۱۱/۲۸ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر مجتبي اميري
ارائه مدلي جهت سنجش اعتلاي فرهنگ سازماني در ارتقا خدمات شهرداري تهران ( نمونه موردي منطقه 22 ) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد اميد خسرواني طهراني ۱۵۰۲۹۰۰۶۰
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
قدرت بازار ،ساختار صنعت ،مديريت سود حسابداري کارشناسي ارشد معصومه تركمن ۱۵۰۲۹۱۰۴۵
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر سيدمحمد فدوي
دکتر مصطفي اسدالهي
اهميت خوانايي حروف و رنگ در زمينه و پس زمينه تابلوهاي راهنماي اماكن عمومي ارتباط تصويري کارشناسي ارشد مريم صالحي ۱۵۰۵۹۱۰۲۱
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر حسين ابوالقاسمي
دکتر محمد اسماعيلي
بررسي و جداسازي فلزات سنگين از پساب هاي دارويي با روش غشا مايع امولسيوني مهندسي شيمي - داروسازي کارشناسي ارشد ناديا حكيمي ۱۵۰۴۹۱۰۱۵
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر نادر سيداميري
دکتر مهرداد استيري
تدوين چارچوبي جهت بكارگيري تئوري فازي در كارت امتيازي متوازن(BSC ) بمنظور ارزيابي استراتژي هاي سازمان ( مطالعه موردي شركت فنرلول ايران) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد محمد نوري محمد آني ۱۵۰۲۹۱۱۸۶
۹۳/۱۱/۱۹ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
تاثير دستكاري سود از طريق فعاليت‌هاي واقعي بر جايگزيني حسابرس حسابداري کارشناسي ارشد زهره رنجبر نيك خواه ۱۵۰۲۹۱۲۷۲
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر منصور مومني
بررسي تاثير ابعاد مديريت زنجيره تامين پايدار بر عملكرد عملياتي زنجيره تامين با استفاده از تكنيك مدلسازي معادلات ساختاري و روش تحليل همبستگي متعارف(مطالعه موردي در گروه صنايع غذائي آي سودا) مديريت صنعتي کارشناسي ارشد عبدالعظيم بناءمولائي ۱۵۰۲۹۱۰۳۴
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر محمدرضا دهقان نيري
دکتر عزت الله اصغري زاده
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر بلوغ توسعه خدمات جديد با رويكرد تئوري راف در شركتهاي خدماتي فعال در بورس ايران. مديريت صنعتي کارشناسي ارشد دانيال عبدالله بيكي ۱۵۰۲۹۱۱۲۳
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر ناصر عسگري
دکتر عباس منوريان
بررسي نقش ميانجي كيفيت ادراك شده در تاثير استراتژي بازاريابي داخلي بر ارزش ويژه نام تجاري شركت (مورد مطالعه : شركت همراه اول) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد مهتاب دادرسان ۱۵۰۲۹۱۰۷۲
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر منصور مومني
دکتر عزت الله اصغري زاده
انتخاب زنجيره توليد يكپارچه مناسب جهت توليد گوشت مرغ در صنعت طيور ايران با استفاده از روش هاي تصميم گيري TODIM، TOPSIS و AHP . مديريت صنعتي کارشناسي ارشد سيد پرهام خيريه ۱۵۰۲۹۱۰۷۰
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر ناصر عسگري
دکتر مهدي خادمي
بررسي نقش بازاريابي اجتماعي بر ارتقا ارزش ويژه برند در موسسات غير انتفاعي مديريت اجرايي کارشناسي ارشد حميد مهري ياري ۱۵۰۲۹۱۳۲۷
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر تيمور رحماني
دکتر حميد ابريشمي
سرمايه گذاري مستقيم خارجي, بدهي هاي خارجي و رشد اقتصادي : مطالعه بين كشوري علوم اقتصادي کارشناسي ارشد سمن اميرحشمتي ۱۵۰۲۹۱۰۲۳
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر حسن بلخاري قهي
دکتر مصطفي اسدالهي
مباني نظري نشانه هاي خانه طباطبايي هاي كاشان ارتباط تصويري کارشناسي ارشد سيده هنگامه ملت دوست ۱۵۰۵۹۱۰۳۳
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر تيمور رحماني
دکتر حميد ابريشمي
رابطه رشد دستمزد حقيقي و رشد اقتصادي در كشورهاي با تورم بالا و پايين: مطالعه بين كشوري علوم اقتصادي کارشناسي ارشد زهرا گل محمديان ۱۵۰۲۹۱۱۵۵
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر كيومرث شريفي
شناسايي و اولويت بندي عناصر آميخته بازاريابي موثر بر استقبال مشتركين برق در پيك سائي شبكه مديريت اجرايي کارشناسي ارشد رضا وثيق ۱۵۰۲۹۱۲۲۵
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر كيومرث شريفي
اثر هزينه هاي تامين اجتماعي بر تقاضاي بيمه عمر در ايران مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد اكرم تسليمي ۱۵۰۲۹۱۰۴۶
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر امير خانلري
دکتر علي پيران نژاد
شناسايي عوامل موثر بر فرايند تصميم گيري خريداران تجهيزات نفت و گاز در ايران مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد تورج ايرانخواه نميني ۱۵۰۲۹۰۲۱۷
۹۳/۱۱/۲۸ دکتر زهرا اطلس باف طراحي و ساخت آنتن موج نشتي CRLH مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) کارشناسي ارشد محسن نيايش ۱۵۰۴۹۱۰۸۳
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر محسن صفري مطالعه تطبيقي قاعده لاحرج در حقوق ايران انگليس و فرانسه حقوق خصوصي کارشناسي ارشد اسمعيل طاهري بهروز ۱۵۰۳۹۱۰۳۳
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر رضا ضرغامي
دکتر اسماعيل حريريان
بررسي خواص پلت دارويي اس-امپرازول مهندسي شيمي - داروسازي کارشناسي ارشد عادله عطارد ۱۵۰۴۹۱۰۳۶
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر علي اصغر پور عزت تدوين مدل شايستگي براي استاندار، فرماندار، بخشدار و دهيار براي جمهوري اسلامي ايران مديريت امور شهري کارشناسي ارشد ايرج بيگدلو ۱۵۰۲۹۱۰۳۷
۹۳/۱۱/۲۸ دکتر كامبيز طالبي شناسايي و تحليل مدل كسب و كار مناسب شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو كارآفريني - كسب و كار جديد کارشناسي ارشد سعيد تخته چيان ۱۵۰۲۹۱۰۴۳
۹۳/۱۱/۲۸ دکتر بهزاد مشيري
دکتر وحيد شاه منصوري
طراحي سيستم پايش علايم حياتي سالمندان و بيماران بر پايه نظريه تركيب اطلاعات مهندسي مكاترونيك کارشناسي ارشد فائزه السادات كاظميان ۱۵۰۴۹۰۰۳۰
۹۳/۱۱/۲۸ دکتر فيروزه آقا ابراهيمي ساماني طراحي محيط و منظر ايستگاههاي كارخانجات راه آهن (نمونه موردي كارخانجات راه آهن جمهوري اسلامي ايران -تهران) مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد فرزانه درخش ۱۵۰۴۹۱۰۱۹
۹۳/۱۱/۲۸ دکتر بهرنگ بهرامي
دکتر بهرام زهزاد
طراحي منظر اكولوِژيك شهري (نمونه موردي: محدوده باغات كن تهران) مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد نگين مجداردكاني ۱۵۰۴۹۱۰۴۸
۹۳/۱۱/۲۸ دکتر فيروزه آقا ابراهيمي ساماني طراحي منظر طبيعي – تاريخي رودخانه هاي درون شهري ( نمونه موردي رودخانه دز ) مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد سعيده رضادوست ۱۵۰۴۹۱۰۲۴
۹۳/۱۱/۲۸ دکتر فيروزه آقا ابراهيمي ساماني
دکتر محمدجواد اميري
طراحي اكولوژيك سواحل (نمونه موردي ساحل شهر فريدونكنار) مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد ماريا هاشمي اميري ۱۵۰۴۹۱۰۶۲
۹۳/۱۱/۲۸ دکتر بهرنگ بهرامي طراحي محيطي ساختارهاي اكولوژيك در منظر شهري تاريخي - نمونه موردي :منطقه تاريخي نقش جهان مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد افسانه تايبي ۱۵۰۴۹۱۰۶۷
۹۳/۱۱/۲۸ دکتر كامبيز طالبي شناسايي و تحليل مدل كسب و كار مناسب نمايندگيهاي مجاز خدمات پس از فروش خودرو كارآفريني - كسب و كار جديد کارشناسي ارشد سيدمسعود ميرعارفين ۱۵۰۲۹۱۱۷۸
۹۳/۱۱/۲۸ دکتر كامبيز طالبي شناسايي و تحليل مدل كسب و كار مناسب شركتهاي آموزشي كارآفريني - كسب و كار جديد کارشناسي ارشد مسعود محمدي ۱۵۰۲۹۱۱۶۰
۹۳/۱۱/۲۸ دکتر نظام الدين رحيميان
دکتر ايرج نوروش
اقلام تعهدي و هزينه معاملات سهام حسابداري کارشناسي ارشد افسانه عالم فلكي ۱۵۰۲۹۱۱۲۱
۹۳/۱۱/۲۸ دکتر حسين نواده توپچي تاير فناوري هاي فضايي بر حقوق بشر حقوق بين الملل کارشناسي ارشد مريم محمودي ۱۵۰۳۹۱۰۴۴
۹۳/۱۱/۲۷ دکتر رضا ضرغامي
دکتر حسين ابوالقاسمي
استخراج و شناسايي مواد توكسيك هوشمند ضد سرطان داروي GMTN از فيبرهاي گياهي و بررسي آن بر روي رده ي سلولي سرطان پستان انسان MCF-7 و Stem cell (سلول هاي بنيادي بدست آمده از مغز استخوان خرگوش) مهندسي شيمي - داروسازي کارشناسي ارشد قاسم تك دهقان ۱۵۰۴۹۰۰۷۰
۹۳/۱۱/۲۷ دکتر رضا تهراني
دکتر سعيد شيركوند
تاثير ريسك اعتباري و كفايت سرمايه بر عملكرد بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد ميثم زند ۱۵۰۲۹۱۲۷۵
۹۳/۱۱/۲۷ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر محسن ابراهيمي
بررسي رابطه ميان نرخ ارز و بازده بورس تهران علوم اقتصادي کارشناسي ارشد پرديس پناهي ۱۵۰۲۹۱۰۴۰
۹۳/۱۱/۲۷ دکتر كيومرث شريفي
دکتر حسين نوروزي
بررسيتاثير عناصر اميخته بازاريابي خدمات برروي سه لايه محصول (مورد مطالعه صنعت ليزينگ ) مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد هادي فرج اله اصفهاني ۱۵۰۲۹۱۱۳۲
۹۳/۱۱/۲۶ دکتر رضا ضرغامي
دکتر رضا غفارزادگان
بهينه سازي مصرف پليمر در ساخت پلت ديكلوفناك سديم با روش بسترهاي سيال روكش دهنده مهندسي شيمي - داروسازي کارشناسي ارشد ميلاد كرمي ۱۵۰۴۹۱۰۴۴
۹۳/۱۱/۲۷ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر داوود جعفري سرشت
تأثير اندازه شركت و نقدشوندگي سهام بر مديريت سود و بازده غير عادي سهام در عرضه هاي عمومي اوليه مديريت مالي کارشناسي ارشد شيدا هادي نژاد ۱۵۰۲۹۱۳۳۸
۹۳/۱۱/۲۷ دکتر حسين نوروزي
دکتر مهرداد استيري
بررسي و مطالعه عوامل موثر بر رضايتمندي و وفاداري مشتريان به ارائه كنندگان اينترنت پرسرعت در تهران مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد حميد صادقي ۱۵۰۲۹۱۱۱۳
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر مهدي ابزري
دکتر رضا تهراني
دکتر سعيد شيركوند
مدل سيستم حسابداري مشتركين شركت اب و فاضلاب البرز مديريت مالي کارشناسي ارشد هنگامه دولتشاهي ۱۵۰۲۹۱۲۶۶
۹۳/۱۱/۲۷ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر مجيد نعمتي
بررسي ارتباط موجود ميان هوش هيجاني فراگيران زبان انگليسي و عملكرد آن ها در بخش خواندن و درك مطلب آزمون آيلتس آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد الناز ساسانيان نو ۱۵۰۳۹۱۰۶۷
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر طيبه نيك رفتار
دکتر جهانگير يداللهي فارسي
تاثير گرايش كارآفريني، گرايش بازار و گرايش يادگيري بر عملكرد شركت هاي حوزه ICT مطالعه موردي شركت هاي توليد كننده نرم افزار در تهران كارآفريني - كسب و كار جديد کارشناسي ارشد شانلي مومني ۱۵۰۲۹۱۱۷۵
۹۳/۱۱/۲۷ دکتر مجيد نعمتي
دکتر سيد محمد علوي
بررسي تاثير بازخورد تصحيحي نوشتاري بر دقت گرامري زبان آموزان در مكالمه آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد معصومه امري ۱۵۰۳۹۰۰۱۱
۹۳/۱۱/۲۷ دکتر مونا زماني پدرام
دکتر رضا ضرغامي
جداسازي ماده موثره گليسيريزين از عصاره گياه شيرين بيان با استفاده از غشا نانوفيلتراسيون مهندسي شيمي - داروسازي کارشناسي ارشد نفيسه سهرابي ۱۵۰۴۹۰۰۶۵
۹۳/۱۱/۲۷ دکتر مونا زماني پدرام
دکتر رضا ضرغامي
تغليظ محلول عصاره بابونه با استفاده از روش غشايي مهندسي شيمي - داروسازي کارشناسي ارشد مرضيه چوپاني ۱۵۰۴۹۰۰۶۰
۹۳/۱۱/۲۷ دکتر رضا ضرغامي
دکتر رضا غفارزادگان
خالص سازي تركيب دارويي منتول ازاسانس نعناع وتهيه نانوپودر ان به روش الكترواسپري مهندسي شيمي - داروسازي کارشناسي ارشد مارال عالي كردكلائي ۱۵۰۴۹۰۰۵۹
۹۳/۱۱/۲۷ دکتر رضا شكوهي زاده
دکتر محسن ايزانلو
مطالعه تطبيقي ماهيت و آثار نفويض وكالت در حقوق ايران وفرانسه حقوق خصوصي کارشناسي ارشد صابر ناظمي پول ۱۵۰۳۹۱۰۵۵
۹۳/۱۱/۲۶ دکتر رضوان حجازي بررسي رابطه بين كيفيت سود و اقلام تعهدي اختياري در ثبات سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد بابك براتي ۱۵۰۲۹۰۰۹۸
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر حسن محسني
دکتر رضا شكوهي زاده
علني بودن دادرسي مدني در حقوق ايران و آراي دادگاه اروپايي حقوق بشر حقوق خصوصي کارشناسي ارشد افسانه مرادي ۱۵۰۳۹۰۰۲۰
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر حسين صفري
ارائه مدلي جهت سنجش سطح همراستايي استراتژي فناوري اطلاعات (IT) با استراتژي هاي بالا دستي در سازمان هاي پروژه محور مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد داريوش داودزاده ۱۵۰۲۹۰۰۶۹
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر مجيد نعمتي
دکتر شيوا كيوان پناه
بررسي روند و وضعيت كنوني آزمونهاي ارزيابي مهارت بيان عمومي و تخصصي كاركنان هواپيمايي ايراني آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد فهيمه صابر ۱۵۰۳۹۰۰۰۹
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر محمود مهدوي آسيب شناسي سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران در قبال جرائم مطبوعاتي حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد رويا اصغري ماهي آبادي ۱۵۰۳۹۱۰۷۹
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر محمود مهدوي نقش جنگ و بلاياي طبيعي بر ميزان افزايش جرايم حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد نگين رهنماطبالونداني ۱۵۰۳۹۱۱۴۸
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمد حقيقي
طراحي مدل تركيبي مديريت پورتفليو پروژه و كارت امتيازي متوازن جهت پايش استراتژيهاي تدوين شده در شركت بين المللي توسعه ساختمان مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد سيدداوود حسيني ۱۵۰۲۹۰۰۷۵
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر محمود مهدوي بررسي تاثير شادكامي و هيجان خواهي بر بزهكاري نوجوانان (مطالعه موردي شهر ساري) حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد مرضيه رهنما اسكي ۱۵۰۳۹۱۰۹۲
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر شيوا كيوان پناه
دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر سيدمحمد علوي
دکتر رضا قراخانلو
بررسي موانع يادگيري زبان ورزشكاران آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد زهرا گل محمدي ۱۵۰۳۹۱۰۷۰
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر مهدي خادمي
دکتر حسين نوروزي
تحليل مولفه هاي موثر بر تصوير ذهني و ارائه الگوي برند ملي صنعت گردشگري در ايران مديريت اجرايي کارشناسي ارشد بهاره كياني آذر ۱۵۰۲۹۱۳۰۹
۹۳/۱۱/۲۷ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني ويژگيهاي ذهني و استانه تحمل در برابر نكات مبهم در سطوح مختلف تسلط بر زبان انگليسي آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد پريسا مرعشي ۱۵۰۳۹۰۰۰۳
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر ناصر عسگري
دکتر عباس منوريان
بررسي اثر بازاريابي داخلي بر وفاداري مشتري با نقش ميانجي كيفيت ادراك شده ( مورد مطالعه : بانك ملت ) مديريت اجرايي کارشناسي ارشد فرناز سادات ميرفيضي ۱۵۰۲۹۱۳۲۹
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر كيومرث شريفي
دکتر محمدرضا دهقان نيري
بررسي رابطه بين توانمندسازي نيروي انساني بانك تجارت با جذب منابع مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد مرجان حجازي ۱۵۰۲۹۱۲۶۰
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر شيوا كيوان پناه نقش زبان اول در كلاسهاي آموزش زبان انگليسي: از ادراك تا عمل آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد گلنار صادقيان ۱۵۰۳۹۰۰۱۰
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر ناصر عسگري
دکتر عباس منوريان
بررسي تاثير ارزش ويژه نام تجاري بر واكنش هاي مشتري مديريت اجرايي کارشناسي ارشد عادل روستايي حسين آبادي ۱۵۰۲۹۱۴۲۳
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر مجتبي اميري
تدوين واولويت بندي استراتژي منابع انساني براي شركت مپنا مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد محسن زارعي فر ۱۵۰۲۹۱۲۰۸
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر مهدي خادمي
دکتر حسين نوروزي
تحليل اثرگذاري استراتژي هاي قيمت گذاري بر ارزش ادراك شده مشتريان (مورد مطالعه: شركت سامسونگ) مديريت اجرايي کارشناسي ارشد محسن كمالي ۱۵۰۲۹۱۳۰۷
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر امير حسين اميرخاني
بررسي رابطه بين ادراك كاركنان از استراتژي سازمان و عملكرد مديريت دانش آنان در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد ابراهيم صفايي ۱۵۰۲۹۱۲۱۱
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر منوچهر انصاري
دکتر يونس جبارزاده
بررسي تاثير نوآوري بر عملكرد سازمان (مطالعه موردي: نمايندگي‌هاي رسمي خودرو و ماشين‌آلات راهسازي وارداتي) مديريت اجرايي کارشناسي ارشد محمد نثاري ۱۵۰۲۹۱۴۴۱
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر غلامحسين نيكوكار
دکتر كيومرث شريفي
بررسي، شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر تدوين استراتژي‌هاي كلان بانك انصار مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد حميد احمدي ۱۵۰۲۹۰۰۶۶
۹۳/۱۰/۲۵ دکتر حسين نوروزي
دکتر كيومرث شريفي
بررسي عوامل موثر بر صادرات صنايع غذايي و تدوين الگويي جهت توسعه صادرات آن( مورد مطالعه صادرات رب گوجه فرنگي ) مديريت اجرايي کارشناسي ارشد آرمين عطري ۱۵۰۲۹۱۲۹۴
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر كيومرث شريفي
دکتر محمدرضا دهقان نيري
بررسي مقايسه اي دلايل خريد و عدم خريد بيمه هاي عمر در ايران با رويكرد مدل انتشار نوآوري مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد فرزانه كيماسي ۱۵۰۲۹۱۳۱۰
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر مجيد نعمتي
بررسي نقش هوش هيجاني و خودكارآمدي معلمين زبان در يادگيري زبان آموزان آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد شهرزاد فتحي ۱۵۰۳۹۰۰۰۷
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر علي اكبر ارجمندنيا
دکتر هادي هاشمي رزيني
بررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي و خود كار آمدي زوجين با شادكامي و رضايت زنا شويي در دانشجويان متاهل دانشگاه تهران روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد مرجان محمدي ۱۵۰۲۹۱۳۱۷
۹۳/۱۱/۲۱ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر كيومرث شريفي
شناسايي عوامل موثر بر مزيت رقابتي شركت هاي فعال در صنعت ساختمان مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد محمدتقي خزائي كمجاني ۱۵۰۲۹۱۰۶۶
۹۳/۱۱/۲۱ دکتر حميدرضا معمارزاده طراحي و پياده سازي آنتن هاي كوچك الكتريكي با استفاده از روش تطبيق امپدانس غيرفاستر مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) کارشناسي ارشد مهدي قائمي ۱۵۰۴۹۰۰۱۰
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي تأثير استراتژي تمايز بر عملكرد بازاريابي شركت هاي توليد كننده ي محصولات غذايي مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد شيرين رنجبر كهن ۱۵۰۲۹۰۰۲۷
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي سبك تصميم گيري خريد مصرف كنندگان نوگرا(مورد مطالعه:بازار موبايل تهران) مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد ليلا زرباف نژاد ۱۵۰۲۹۰۰۳۰
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر نيما گروسي مختارزاده
شناسايي مدلي براي قابليت هاي پويا در نوآوري خدمات مبتني بر استراتژي رقابتي در شركت هاي پروژه محور شهر تهران مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد مريم ده حقي ۱۵۰۲۹۰۰۵۷
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر حسين نوروزي
دکتر طهمورث حسنقلي پور
بررسي و مطالعه تاثير اجزاء و عناصر ترفيع بر انتخاب مشتريان كارگزاري بورس مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد پريا شاهروش ۱۵۰۲۹۱۲۰۹
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر حسين نوروزي
دکتر طهمورث حسنقلي پور
مطالعه و اولويت بندي تاثير ابزارهاي پيشبرد فروش پولي و غيرپولي بر انتخاب فروشگاه در صنعت پوشاك ايران مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد پژمان خليلي ۱۵۰۲۹۱۰۶۸
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر حسين نوروزي
بررسي تاثير توسعه برند بر تصوير ذهني مصرف كنندگان در محصولات لبني برند پگاه مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد مريم پدمرنگ ۱۵۰۲۹۱۰۳۹
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
عوامل موثر بر وفاداري مشتري در صنعت ظروف بسته بندي شيشه اي بر اساس مدل FRO (مطالعه موردي: شركت شيشه همدان – سهامي عام) مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد مسعود عالي ابوذر ۱۵۰۲۹۰۲۲۷
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
بررسي و مطالعه تاثير تجربه برند و وفاداري مصرف كننده با در نظر گرفتن نقش شخصيت برند و رضايت مشتري مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد سميه شمس حائري ۱۵۰۲۹۱۱۰۹
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمد حقيقي
بررسي تاثير محيط فروشگاه بر رفتار خريد مصرف كننده مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد محمد امين دانش ۱۵۰۲۹۰۲۲۴
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمد حقيقي
بررسي تاثير متغيرهاي درون سازماني و برون سازماني بر تفكر استراتژيك و تاثير ان بر عملكرد بازاريابي مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد ندا لطفي بيداخويدي ۱۵۰۲۹۰۰۳۲
۹۳/۱۱/۱۹ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي مشكلات سيستماتيك محاسبه قيمت تمام شده يك واحد انرژي الكتريكي در صنعت برق كشور و ارايه پيشنهادات لازم جهت بهبود آن حسابداري کارشناسي ارشد نگين زهتاب يزدي ۱۵۰۲۹۱۴۲۵
۹۳/۱۱/۱۹ دکتر محسن حامدي شبيه سازي فرايند هاي جوشكاري مقاومتي فشاري مهندسي مكانيك - ساخت و توليد کارشناسي ارشد دانيال محمدرضائي ۱۵۰۴۹۱۰۵۱
۹۳/۱۱/۱۹ دکتر نظام الدين رحيميان
دکتر ايرج نوروش
1. اظهار نظر مشروط حسابرس و مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد صبا معصومي ۱۵۰۲۹۱۳۲۰
۹۳/۱۰/۱۰ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
محاسبه بهاي تمام شده سه خدمت سازمان خدمات درماني .ن .م با استفاده از سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت حسابداري کارشناسي ارشد داريوش خسروي ۱۵۰۲۹۱۲۰۲
۹۳/۱۱/۱۹ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مطالعه نقش كيفيت راهبري شركتي در رابطه بين معاملات اشخاص وابسته و عملكرد شركت ها حسابداري کارشناسي ارشد سارا ملكي ۱۵۰۲۹۱۴۳۸
۹۳/۱۱/۱۹ دکتر رمضانعلي مهدوي نژاد كاليبراسيون ماشين هاي افزار با مكانيزم استوارت مهندسي مكانيك - ساخت و توليد کارشناسي ارشد رضا عباس نامي ۱۵۰۴۹۱۰۳۴
۹۳/۱۱/۱۸ دکتر سيدمحمدرضا ناصرزاده
دکتر كيومرث شريفي
بررسي رابطه ترفيع در آميخته بازاريابي با توسعه هوشمند سازي حمل و نقل جاده اي مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد طه حسيني ۱۵۰۲۹۰۰۴۳
۹۳/۱۱/۱۸ دکتر محمد موسي خاني
دکتر سيدابوالقاسم ميرا
تدوين مدل تحول راهبردي فناوري اطلاعات با استفاده از چارچوب ITIL و فناوري Cloud Computing مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد حميد گردش ۱۵۰۲۹۰۰۶۷
۹۳/۱۱/۱۶ دکتر بهروز زارعي كرگ آباد
دکتر جهانگير يداللهي فارسي
تحليل فرصت‌هاي كسب‌وكار جديد در نوسازي سيستم‌هاي مالي دولت، مطالعه موردي: خزانه‌داري الكترونيكي كارآفريني - كسب و كار جديد کارشناسي ارشد مهتاب پيوست ۱۵۰۲۹۱۱۹۷
۹۳/۱۱/۱۵ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر احمد كلهر
پيش بيني قيمت سهام با استفاده از مدل هاي تطبيقي هوشمند مديريت مالي کارشناسي ارشد خليل اينانلو صارمي ۱۵۰۲۹۱۰۲۶
۹۳/۱۱/۱۵ دکتر حميد رضا يزداني
دکتر كيومرث شريفي
برنامه ريزي استراتژيك مبتني بر سناريو مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد نيما نوح پيشه ۱۵۰۲۹۰۰۸۳
۹۳/۱۱/۱۵ دکتر رضا تهراني بررسي وجود حافظه بلند مدت همبستگي قيمت و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد مسعود قويدل دارستاني ۱۵۰۲۹۱۱۴۷
۹۳/۱۱/۱۵ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي بررسي ارتباط بين متغيرهاي كلان اقتصادي و شاخص بورس اوراق بهادار تهران از طريق شبكه عصبي مديريت مالي کارشناسي ارشد امير فخري ۱۵۰۲۹۱۱۳۰
۹۳/۱۱/۱۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر عباس منوريان
شناسايي و بررسي عوامل موثر بر موفقيت در پياده سازي مديريت دانش در بانك پارسيان مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد سيده زهرا ساعي ۱۵۰۲۹۰۰۵۳
۹۳/۱۱/۱۵ دکتر رضا تهراني تاثير تغيير نرخ ارز بر ريسك و بازده شركتهاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد انوشيروان اعلمي هرندي ۱۵۰۲۹۱۲۳۳
۹۳/۱۱/۱۵ دکتر منصور مومني
دکتر محمد رضا تقي زاده
خوشه بندي مشتريان با استفاده از روش c ميانگين مديريت صنعتي کارشناسي ارشد سحر يزداني ۱۵۰۲۹۱۱۹۰