پايان نامه هاي دفاع شده  
۱۴۸۴ مورد گروه:
تاريخ دفاع راهنما / مشاور رشته عنوان مقطع نام کامل ش.د
۹۵/۱۲/۴ دکتر اكرم نيرنيا
دکتر مجيد نعمتي
آموزش زبان انگليسي بررسي مقايسه اي ياد گيري زبان از طريق كتاب و نرم افزار هاي آموزشي از ديد زبان آموز و معلم کارشناسي ارشد اسما ارباب اربابي ۱۵۰۳۹۳۰۳۵
۹۵/۱۲/۲ دکتر احمد كهرباييان مهندسي مكانيك - تبديل انرژي بررسي اگزرژي و بهينه سازي سيكل نيروگاه زمين گرمايي کارشناسي ارشد يحيي بابايي ۱۵۰۴۹۳۰۲۸
۹۵/۱۲/۱ دکتر رضا شكوهي زاده
دکتر اصغر عربيان
حقوق خصوصي مطالعه تطبيقي اعتبار قرار داد پيش فروش ثبت نشده در حقوق ايران و فرانسه کارشناسي ارشد حجت كيوان هاشمي ۱۵۰۳۹۲۲۷۴
۹۵/۱۲/۱ دکتر عليرضا آرايي مهندسي مكانيك - ساخت و توليد جوشكاري فولاد stainless steel 316 به روش GMAW و بررسي پارامترهاي جوشكاري در تنش هاي باقيمانده و اثر آن بر تشديد خوردگي کارشناسي ارشد عليرضا اسلامي ۱۵۰۴۹۳۱۲۹
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر سيد محمد منصور طباطبائي بهبهاني
دکتر منوچهر اكبري
دکتر عبدالرضا سيف
زبان و ادبيات فارسي تصحيح انتقادي تذكره السلاطين محمود ميرزاي قاجار با مقدمه و تعليقات دکتري محمد كماني ۱۵۰۳۹۲۱۶۵
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر اكرم نيرنيا
دکتر سيدمحمد علوي
آموزش زبان انگليسي بررسي تاثير بازيهاي ديجيتال سه بعدي بر ساختار نوشتاري در محيط يادگيري زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي کارشناسي ارشد سيده زهره كاظمي ۱۵۰۳۹۳۱۰۶
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر امين جعفري
دکتر محسن صادقي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي اجراي ضوابط بين المللي بانكي در مديريت ريسك حقوقي و تطبيق کارشناسي ارشد فاطمه اسلامي ۱۵۰۳۹۲۱۸۵
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر علي اصغر پور عزت
دکتر حامد وارث
مديريت MBA - استراتژي روايتگري داستان دانشكده مديريت خوب براي آينده کارشناسي ارشد احمد نعيمي ۱۵۰۲۹۲۶۸۵
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر مصطفي گودرزي
دکتر مصطفي اسدالهي
ارتباط تصويري پژوهشي پيرامون عوامل موثر در توليد اينفوگرافيك (گرافيك اطلاع‌رسان) کارشناسي ارشد شهرزاد بنان ۱۵۰۵۹۳۰۷۲
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر محسن حامدي مهندسي مكاترونيك بررسي تجربي حركت ميكرو ذرات مغناطيسي در ميكرو كانال تحت اثر ميدانهاي مغناطيسي کارشناسي ارشد حسن صالحي پورماسوله ۱۵۰۴۹۲۲۶۲
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر حنان عموزاد مهديرجي
مديريت صنعتي ارائه مدلي به منظور موازنه زمان و هزينه پروژه‌ها در حالت عدم قطعيت کارشناسي ارشد هدي اكوچكيان ۱۵۰۲۹۳۴۳۶
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت بازرگاني تاثير قيمتهاي پايين و تخفيف، بر ادراك مصرف كننده از كيفيت برند. از منظر اقدام انتخابي کارشناسي ارشد محمدهادي مرادي هرندي ۱۵۰۲۹۳۳۳۴
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر مصطفي گودرزي
دکتر مصطفي اسدالهي
ارتباط تصويري بررسي اهميت مفهومي رنگ در نشانه‌هاي تجاري کارشناسي ارشد سيما ناعمي ۱۵۰۵۹۳۱۱۷
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر محسن نظري
دکتر طهمورث حسنقلي پور
مديريت بازرگاني ارزش ادراكي مشتري از ويژگي هاي ساختمان سبز و تاثير آن بر تمايل خريد کارشناسي ارشد مارال نادرپوركوهي ۱۵۰۲۹۳۶۰۷
۹۵/۱۱/۲۷ دکتر حسن محسني
دکتر مجيد غمامي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي بررسي قراردادهاي تجاري با توجه به الزامات زيست محيطي کارشناسي ارشد لادن موسي بيك ۱۵۰۳۹۲۲۹۱
۹۵/۱۱/۲۷ دکتر زهرا اجاق
دکتر سهيلا بورقاني فراهاني
مديريت رسانه تحليل نقش شبكه هاي اجتماعي مجازي بر كيفيت ذهني زندگي شهروندان ( مطالعه موردي : منطقه 6 تهران ) کارشناسي ارشد امين قاسمي فرع ۱۵۰۲۹۳۵۶۲
۹۵/۱۱/۲۷ دکتر صداقت جباري ارتباط تصويري پژوهشي در صفحه آرايي كليات سعدي دوره قاجار (منتخبي از ديوان هاي موجود در آرشيو كتابخانه ملي ايران) کارشناسي ارشد مهسا جعفري ۱۵۰۵۹۳۰۸۰
۹۵/۱۱/۲۷ دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر منصور مومني
مديريت صنعتي شناسايي وارزيابي ريسك هاي زنجيره تامين واولويت بندي استراتژي هاي مقابله با ان در صنعت فولاد کارشناسي ارشد ساناز پيكاني ۱۵۰۲۹۳۴۶۰
۹۵/۱۱/۲۷ دکتر نجادعلي الماسي
دکتر عليرضا فروزنده پور
حقوق خصوصي برسي آثارحقوقي ترك تابعيت در ايران کارشناسي ارشد مجتبي قاسمي ۱۵۰۳۹۲۲۶۳
۹۵/۱۱/۲۷ دکتر سيدمحمد فدوي ارتباط تصويري بررسي نقش تصويرسازي در طراحي پوسترهاي ايراني دهه ۵۰ کارشناسي ارشد الهام زارعي ۱۵۰۵۹۳۰۹۲
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر قاسم مطلبي مهندسي معماري طراحي كوي مسكوني در بافت مياني شهر تهران: با رويكرد نظريه فرگشت کارشناسي ارشد پارسا عبداله زاده ۱۵۰۵۹۲۰۵۷
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر جعفر نوري يوشانلويي
دکتر سيدنصراله ابراهيمي
حقوق خصوصي بررسي رويه نهادهاي قضايي بين المللي در رابطه با تحريم نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران کارشناسي ارشد حميده حاجي نوروزي ۱۵۰۳۹۲۲۱۰
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر محمود باقري
دکتر جعفر نوري يوشانلويي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي مصاديق مسوليت محدود سهامداران در لايحه جديد قانون تجارت و قواعد مشترك حاكم بر ان کارشناسي ارشد فرانك اسرافيلي ۱۵۰۳۹۲۱۸۳
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر عليرضا عيني فر مهندسي معماري پرديس هنرهاي نمايشي تبريز با جستاري بر پديدارشناسي حسي تجربه مكان-فضا کارشناسي ارشد مهدي ترابي ۱۵۰۵۹۳۰۷۷
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر امير مانيان
مديريت MBA - استراتژي بررسي و شناسايي چالشها و الزامات مديريت از راه دور در پروژه هاي عمراني در صنعت ساختماني كشور کارشناسي ارشد حسين سميعي ۱۵۰۲۹۲۵۵۲
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر محمد مهدي ساقيان حقوق جزا و جرم شناسي تغيير كاربري اراضي در حقوق كيفري ايران با تكيه بر مطالعه موردي شهرستان كرج کارشناسي ارشد شيما مجيدي ۱۵۰۳۹۳۲۰۴
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر محمد مهدي ساقيان حقوق جزا و جرم شناسي تحولات سياست كيفري تقنيني ايران در حوزه جرايم مالياتي کارشناسي ارشد هدي ميردارمنصورپناهي ۱۵۰۳۹۳۲۱۴
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر علي محقر
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر جعفر حيدري
مديريت - مديريت توليد و عمليات طراحي شبكه زنجيره تامين پايدار در شرايط اختلالات تصادفي تسهيلات و عدم قطعيت دکتري حسين جنتي فر ۱۵۰۲۹۲۴۲۴
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر آرين قلي پور
دکتر علي اصغر پور عزت
مديريت MBA - استراتژي ارايه راهكارهايي در جهت كاهش پيامدهاي منفي حاصل از كنترل احساس خشم در سازمان هاي خدماتي (مطالعه موردي: سازمان بهشت زهرا(س)) کارشناسي ارشد كيميا ميرزايي متين ۱۵۰۲۹۲۳۱۵
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر عباس منوريان
مديريت MBA - استراتژي شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر در اجراي موفق استراتژي، مورد مطالعه:بانك ملت کارشناسي ارشد فرنوش حلوايي فرد ۱۵۰۲۹۲۰۹۳
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر احمد پوراحمد
دکتر حسين حاتمي نژاد
جغرافيا و برنامه ريزي شهري بررسي ابعاد تاب آوري شهري(مطالعه موردي شهر سنندج) کارشناسي ارشد ميلاد بيدار ۱۵۰۲۹۲۷۱۸
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر احمدعلي فرزين مهندسي معماري هتل هيلتون تهران کارشناسي ارشد صبا اكبرزاده قرباني ۱۵۰۵۹۳۰۶۳
۹۵/۱۱/۲۵ دکتر حسين داورزني
دکتر احمد باقري
الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي نماز مسافر در عصر غيبت حضرت امام زمان عليه السلام در فقه اماميه دکتري كيوان طلايي خو ۱۵۰۳۹۲۳۵۶
۹۵/۱۱/۲۵ دکتر اصغر عربيان
دکتر حسن باديني
حقوق خصوصي مباني سلب حق حضانت در فقه وقانون جديد حمايت از خانواده کارشناسي ارشد هومن سوداگري ۱۵۰۳۹۲۲۳۹
۹۵/۱۱/۲۵ دکتر حسنعلي لقايي طراحي شهري باز طراحي و مناسب سازي كالبد شهر براي نيازهاي معلولين جسمي- حركتي (نمونه مورد مطالعه محله تجريش تهران) کارشناسي ارشد بهين دخت صانعي مقدم ۱۵۰۵۹۳۰۳۸
۹۵/۱۱/۲۵ دکتر محمد يكرنگي حقوق جزا و جرم شناسي مطالعه تطبيقي ادله اثبات جرايم تروريستي درحقوق ايران وآمريكا وكانادا کارشناسي ارشد محمدرضا سليماني ۱۵۰۳۹۳۲۸۶
۹۵/۱۱/۲۵ دکتر امير مانيان
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت بازرگاني بررسي عوامل موثر بر آمادگي تجارت الكترونيك بين بنگاهي (مطالعه موردي بازار پوشاك) کارشناسي ارشد مجتبي گودرزي ۱۵۰۲۹۳۳۱۸
۹۵/۱۱/۲۵ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري اظهار نظر حسابرس و پايداري سود کارشناسي ارشد مهناز اسلام دوست كاربندي ۱۵۰۲۹۱۴۱۸
۹۵/۱۱/۲۴ دکتر مهدي تيموري مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) شناسايي كور كدهاي فضا-زمان کارشناسي ارشد مسعود رضايي ۱۵۰۴۹۲۰۷۳
۹۵/۱۱/۲۴ دکتر بيتا مشايخي
دکتر ساسان مهراني
حسابداري شناخت رابطه حاكميت شركتي، مديريت سود و ارزشمداري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار کارشناسي ارشد سپيده حيراني ۱۵۰۲۹۳۴۹۱
۹۵/۱۱/۲۳ دکتر علي ابراهيمي كردلر
دکتر نظام الدين رحيميان
حسابداري به كارگيري سيستم بهايابي بر مبناي فاليت زمان گرا در صنعت هتل داري(مورد مطالعه هتل لاله يزد) کارشناسي ارشد اميرحسين محمدكريمي يزدي ۱۵۰۲۹۳۳۲۴
۹۵/۱۱/۲۳ دکتر محمد حقيقي
دکتر كيومرث شريفي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي عوامل موثر در مديريت برند (مورد مطالعه شركت هاي IT) کارشناسي ارشد مصطفي ابراهيمي مقدم ۱۵۰۲۹۲۰۰۱
۹۵/۱۱/۲۰ دکتر رحمن سوري
دکتر سيروس چوبينه
دکتر علي اصغر رواسي
دکتر كاظم باعثي
تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي اثر ۱۲ هفته تمرينات هوازي ، تناوبي و مقاومتي بر بيان ژن PTP۱B در عضله دوقلوي رت هاي ديابتي نوع ۲ دکتري فردين سهرابي ۱۵۰۲۹۲۳۸۰
۹۵/۱۱/۲۰ دکتر محمود محمدطاهري مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) آناليز و طراحي و شبيه سازي يك لنز روتمن با راندمان و خطاي فاز بهينه کارشناسي ارشد مينا رحماني ۱۵۰۴۹۳۲۵۸
۹۵/۱۱/۱۹ دکتر حسين صفري
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر احمدعلي يزدان پناه
مديريت - مديريت توليد و عمليات ارايه متدولوژي يكپارچه مديريت ريسك اَبَرپروژه‌هاي صنعت نفت، مطالعه موردي پروژه اوره و آمونياك شهداي مرودشت دکتري علي بياتي خلوزيني ۱۵۰۲۹۱۳۵۹
۹۵/۱۱/۱۹ دکتر رضا طجرلو
دکتر محمود باقري
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي بررسي تطبيقي بازسازي شركت ها در نظام حقوق ورشكستگي ايران و انگلستان کارشناسي ارشد نسترن شريفان ۱۵۰۳۹۳۱۶۸
۹۵/۱۱/۱۹ دکتر مهرداد استيري
دکتر حمزه رايج
مديريت MBA - استراتژي بررسي تأثير بازارگرايي دروني بر رضايت شغلي كارمندان (مورد مطالعه: شركت ايرانسل) کارشناسي ارشد گلاره صالحي نيك ۱۵۰۲۹۲۱۸۹
۹۵/۱۱/۱۹ دکتر فرشاد نوريان برنامه ريزي شهري راهبردهاي حفظ و ساماندهي باغات كن با رويكرد توسعه پايدار کارشناسي ارشد عباس سميع ۱۵۰۵۹۱۰۵۵
۹۵/۱۱/۱۸ دکتر محمود مهدوي
دکتر شهلا معظمي
حقوق جزا و جرم شناسي نظام مجازاتهاي افتراقي براي زنان با تاكيد بر جايگزنهاي حبس کارشناسي ارشد مريم سلطانزاده ۱۵۰۳۹۳۱۶۵
۹۵/۱۱/۱۸ دکتر محمد يكرنگي حقوق جزا و جرم شناسي رويكرد رويه قضايي ايران در زمينه شرايط تحقق شروع به جرم کارشناسي ارشد ساره جورابراهميان ۱۵۰۳۹۳۲۶۵
۹۵/۱۱/۱۳ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر شيوا كيوان پناه
آموزش زبان انگليسي آناليز عملكرد تفاوت آيتم ها با رويكرد رش مدل در امتحان ورودي دانشگاه دکتري سوده بردبار ۱۵۰۳۹۱۱۱۶
۹۵/۱۱/۱۳ دکتر جعفر حيدري مهندسي صنايع - صنايع مدلسازي رياضي تكنيك‌هاي افزايش فروش و نقش آنها در هماهنگي زنجيره تامين کارشناسي ارشد علي حيدرپوراشرفي ۱۵۰۴۹۳۲۴۹
۹۵/۱۱/۱۳ دکتر علي بزرگي
دکتر عباس كرامتي
مهندسي صنايع - صنايع ارزيابي تاثير مديريت ارتباط با مشتري بر عملكرد بخش بهداشت و درمان با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره کارشناسي ارشد مهشاد عرفاني ۱۵۰۴۹۳۰۷۶
۹۵/۱۱/۱۳ دکتر حسين نواده توپچي حقوق بين الملل ريشه يابي حقوقي بحران تروريسم در آسياي جنوب غربي کارشناسي ارشد مهناز كيوان بهاري ۱۵۰۳۹۳۱۹۸
۹۵/۱۱/۱۳ دکتر عليرضا شاكري
دکتر رضا حاجي آقايي
مهندسي داروسازي بهينه سازي روش سنتز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره نعناع فلفلي کارشناسي ارشد سيدسينا اسلامي روشتي ۱۵۰۴۹۳۱۳۰
۹۵/۱۱/۱۳ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
مديريت بازرگاني تحليل استراتژيك امنيت بازرگاني دريايي در ايران به عنوان كريدور بازرگاني منطقه با استفاده از رويكرد سوات کارشناسي ارشد مهدي ساجدي سابق ۱۵۰۲۹۳۲۰۷
۹۵/۱۱/۱۳ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ مديريت مالي بررسي ارتباط استراتژي هاي تجاري بر ريزش قيمت سهام در شركت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد سيدمصطفي محقق ۱۵۰۲۹۳۵۸۹
۹۵/۱۱/۱۲ دکتر محمدرضا فراهاني مهندسي مكانيك - ساخت و توليد به‌سازي ساختار سولنوئيد در شيرهاي نيوماتيكي به منظور افزايش نيروي عملكرد کارشناسي ارشد هما علي اكبريان ۱۵۰۴۹۳۰۷۷
۹۵/۱۱/۱۲ دکتر مجيد بني اسدي
دکتر علي اصغر عطايي
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي طراحي بهينه توپولوژي ميكروساختارهاي سه بعدي متناوب با خواص الاستيك مورد نظر با استفاده از روش سيمپ کارشناسي ارشد عليرضا مشگي ۱۵۰۴۹۳۱۰۵
۹۵/۱۱/۱۱ دکتر حميد بهره‌مند
دکتر محمد يكرنگي
حقوق جزا و جرم شناسي سياست كيفري تقنيني ايران در قبال جاسوسي رايانه اي کارشناسي ارشد مسعود گودرزي ۱۵۰۳۹۲۲۷۷
۹۵/۱۱/۱۱ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر يونس شكرخواه
مديريت رسانه نقش رسانه هاي جديد در روزنامه نگاري ورزشي: مطالعه موردي خبرگزاري تماشاگر در ايران کارشناسي ارشد ميثم زمان ابادي ۱۵۰۲۹۳۵۱۶
۹۵/۱۱/۱۱ دکتر عليرضا آرايي مهندسي مكانيك - ساخت و توليد بررسي جوش‌پذيري فولاد 316 به فولاد كربني ساده به روش GMAW (Gas Metal Arc Welding) با توجه به پارامتر‌هاي جنس سيم جوش و گاز محافظ کارشناسي ارشد محمد شريفي زاده ۱۵۰۴۹۳۱۶۷
۹۵/۱۱/۱۱ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مديريت مالي پيش بيني نوسانات بازده قيمت طلا با رويكرد GARCH, IGARCHو FIGARCH کارشناسي ارشد فرناز كاوياني ۱۵۰۲۹۳۵۷۱
۹۵/۱۱/۱۱ دکتر رضا تهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مديريت مالي پيش‌بيني شاخص سهام با استفاده ازسيستم هوشمند تركيبي (مطالعه موردي : بورس اوراق بهادار تهران) کارشناسي ارشد طاهره طالبيان كرماني ۱۵۰۲۹۳۲۴۸
۹۵/۱۱/۱۰ دکتر اصغر عربيان
دکتر رضا شكوهي زاده
حقوق خصوصي مطالعه فقهي در مباني عقلائي يا تعبدي عدم انتقال ضمان معاوضي پيش از قبض مبيع کارشناسي ارشد وحيد نجاري ۱۵۰۳۹۲۱۳۳
۹۵/۱۱/۱۰ دکتر تورج تقي زاده
دکتر نسرين طباطبائي
حقوق خصوصي مصاديق معاملات و تعهدات معارض با تاكيد بر رويه قضايي کارشناسي ارشد سيدشهرام شريعت پناهي ۱۵۰۳۹۲۰۷۲
۹۵/۱۱/۱۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
مديريت بازرگاني بررسي نقش مؤلفه‌هاي آگاهي، تداعي‌گري و تصوير برند بر ارزش ويژة برند در صنعت بانكداري کارشناسي ارشد ساره سعادتمند ۱۵۰۲۹۲۵۴۹
۹۵/۱۱/۱۰ دکتر اميرمسعود ربيعي مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) حسگري طيف در شبكه هاي راديو شناختگر با كاربران تصادفي کارشناسي ارشد نيلوفر هاشمزادفروزان ۱۵۰۴۹۳۲۰۵
۹۵/۱۱/۱۰ دکتر حسين شكوهمند مهندسي مكانيك - تبديل انرژي بررسي عددي تاثير پره‌ها بر ذخيره سازي انرژي مواد تغيير فاز دهنده در مبدل هاي حرارتي کارشناسي ارشد حسين نوبري ۱۵۰۴۹۳۱۲۲
۹۵/۱۱/۱۰ دکتر حسين داورزني
دکتر احمد باقري
الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي "ظرفيتهاي راهبردي جهاني فقه مترقي اسلام با تاكيد بر فقه شيعي" دکتري صديقه حميدي ۱۵۰۳۹۱۱۵۳
۹۵/۱۱/۱۰ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري بررسي ارتباط اجتناب از زيان و مديريت سود اقلام واقعي در طي مراحل چرخه عمر در شركت-هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد فرزانه امين زاد ۱۵۰۲۹۲۴۵۶
۹۵/۱۱/۹ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر عباسعلي رستگار
مديريت - مديريت منابع انساني توسعه و تبيين مدل برندينگ كارفرما در دانشگاه‌هاي دولتي ايران (مورد مطالعه: دانشگاه تهران) دکتري جواد فقيهي پور ۱۵۰۲۹۲۹۰۲
۹۵/۱۱/۹ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر حسين صفري
مديريت تكنولوژي ارائه مدل يكپارچه مديريت راهبردي نوآوري فناورانه براي شركت هاي ايراني فعال در حوزه فناوري اطلاعات دکتري محمد احمدزاده قاسم آبادي ۱۵۰۲۹۱۳۵۱
۹۵/۱۱/۹ دکتر علي محقر
دکتر حسين صفري
دکتر عليرضا اميرتيموري
مديريت - مديريت توليد و عمليات طراحي مدل رياضي تحليل پوششي داده هاي شبكه اي به منظور تخصيص بهينه منابع و اهداف به واحدهاي تصميم گيرنده دکتري منصور صوفي ۱۵۰۲۹۱۳۹۱
۹۵/۱۱/۹ دکتر احمد سعيدنيا طراحي شهري ساماندهي فضايي با استفاده از تحليل و ارزيابي چيدمان فضا کارشناسي ارشد مهتا حيدري ۱۵۰۵۹۳۰۸۶
۹۵/۱۱/۹ دکتر احمد سعيدنيا طراحي شهري طراحي منظر رود دره هاي درون شهري تهران با رويكرد توسعه پايدار مطالعه ي موردي رود دره ي گلابدره کارشناسي ارشد الميرا زجاجي ۱۵۰۵۹۳۰۹۳
۹۵/۱۱/۹ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي رابطه بين «كيفيت رابطه» و «وفاداري مشتري» در فروشگاه آنلاين پوشاك کارشناسي ارشد عماد ثالثي ۱۵۰۲۹۲۴۷۸
۹۵/۱۱/۹ دکتر عباس منوريان
دکتر مسعود كيماسي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي شناسايي و بررسي اهميت عوامل موثر بر كسب مزيت رقابتي موسسات ارائه دهنده خدمات تفريحي-ورزشي (در شمال تهران) از ديدگاه شهروندان کارشناسي ارشد مليكا توسل باقري ۱۵۰۲۹۳۱۳۶
۹۵/۱۱/۶ دکتر اميرسعيد محمودي مهندسي معماري مجتمع تجاري فرهنگي با رويكرد ارتباط فضاي درون و بيرون کارشناسي ارشد اشرف بزرگمهر ۱۵۰۵۹۳۰۶۹
۹۵/۱۱/۶ دکتر حميدرضا انصاري مهندسي معماري معماري به مثابه امري هويت ساز و تاثير گذار بر محيط پيراموني (نمونه موردي: بخشي از منطقه ۲۲) کارشناسي ارشد محمدرضا خسروي ۱۵۰۵۹۳۰۲۴
۹۵/۱۱/۶ دکتر هستي چيت سازان مديريت مالي بررسي تاثير راهبري شركتي در تعديل رابطه ي ميان ريسك هاي اعتباري و نقدينگي در بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد تينا تابش فر ۱۵۰۲۹۳۴۶۱
۹۵/۱۱/۵ دکتر محسن نظري
دکتر سيد رضا سيد جوادين
مديريت بازرگاني مطالعه و بررسي تصوير ذهني مشتريان بانك سامان از برند بانك سامان با به كارگيري مدل مولكول برند کارشناسي ارشد پانته ا فرد ۱۵۰۲۹۲۲۲۳
۹۵/۱۱/۵ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
مديريت بازرگاني بررسي تأثير محيط فيزيكي بر خريد مجدد و سنجش ادراك مشتريان از كيفيت خدمات با استفاده از تبليغات شفاهي درصنعت بانكداري (مطالعه موردي: مشتريان بانك آينده شهر تهران) کارشناسي ارشد بهارك اهتمامي ۱۵۰۲۹۲۴۵۸
۹۵/۱۱/۴ دکتر كتايون تقي زاده مهندسي معماري پايانه مسافربري دريايي در بندر انزلي با رويكرد پايدار کارشناسي ارشد مهراد ضرغام پناه ۱۵۰۵۹۳۰۴۱
۹۵/۱۱/۴ دکتر كتايون تقي زاده مهندسي معماري طراحي مركز تجاري با رويكرد پايدار کارشناسي ارشد شيرين نواب لاهيجاني ۱۵۰۵۹۳۰۵۶
۹۵/۱۱/۳ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت بازرگاني بررسي عوامل موثر بر اعتماد مشتريان به سرمايه گذاري در صتدوق هاي سرمايه گذاري مشترك کارشناسي ارشد حسام ناصرعزيزي ۱۵۰۲۹۳۶۰۹
۹۵/۱۱/۲ دکتر رضا تهراني
دکتر عزت الله اصغري زاده
مديريت مالي آزمون سطح ضعيف كارايي اطلاعاتي در زيربخش هاي بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد دانيال استانه ۱۵۰۲۹۳۰۷۷
۹۵/۱۰/۲۹ دکتر محمود شاه آبادي مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) ارائه ساختار بهبود يافته براي طبقه ورودي يك سيستم دو طرفه همزمان (Full-Duplex) کارشناسي ارشد شرمان شكوهي ۱۵۰۴۹۳۲۷۲
۹۵/۱۰/۲۹ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري بررسي عوامل داخلي موثر بر سودآوري شعب بانك مهر اقتصاد کارشناسي ارشد جواد تك روستا ۱۵۰۲۹۳۴۶۳
۹۵/۱۰/۲۹ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري شناخت رابطه تمركز مالكيت، كنترل خانوادگي و انتخاب حسابرس در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار کارشناسي ارشد پريسا ادهمي قره شيران ۱۵۰۲۹۳۴۲۱
۹۵/۱۰/۲۸ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر سيد رضا سيد جوادين
مديريت بازرگاني ارزيابي رضايتمندي بيماران بستري جراحي شده از خدمات بيمارستان نيكان بر اساس مدل سروكوال کارشناسي ارشد نازنين شمس فر ۱۵۰۲۹۳۵۲۸
۹۵/۱۰/۲۲ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر شهرام دلفاني
دکتر مريم كرمي
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي مقايسه تجربي عملكرد كلكتور خورشيدي جذب مستقيم و صفحه تخت با استفاده از نانوسيال الماس کارشناسي ارشد بهرنگ اصغري شيرواني ۱۵۰۴۹۳۱۳۲
۹۵/۱۰/۲۲ دکتر ابراهيم موسي زاده
دکتر بيژن عباسي
دکتر رضا طجرلو
حقوق عمومي مسئوليت دولت ميزبان در قبال حقوق بنيادين زائران با تاكيد بر مراسم حج و عمره دکتري علي شاكري ۱۵۰۳۹۲۱۶۲
۹۵/۱۰/۲۲ دکتر محمدجواد رضائي زاده
دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
دکتر بيژن عباسي
حقوق عمومي تضمين حقوق مالكانه از منظر حقوق عمومي در جمهوري اسلامي ايران دکتري زين العابدين تقوي فردود ۱۵۰۳۹۲۱۵۲
۹۵/۱۰/۲۱ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مديريت MBA - استراتژي "شناسايي و الويت بندي موانع اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت، مورد مطالعه موردي:كاركنان ستاد اصلي مجموعه بنياد مستضعفان" کارشناسي ارشد نازنين بهنام راد ۱۵۰۲۹۱۴۲۰
۹۵/۱۰/۲۱ دکتر امير خانلري
دکتر مسعود كيماسي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي اثرات ترفيعات قيمتي بر ارزش ويژه برند در صنعت لوله و پروفيل فولادي (مطالعه موردي شركت گروه صنعتي سپاهان) کارشناسي ارشد علي ضيايي اردستاني ۱۵۰۲۹۲۵۸۲
۹۵/۱۰/۲۱ دکتر محمد خبيري
دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر سيدنصراله سجادي
تربيت بدني و علوم ورزشي - برنامه ريزي و مديريت ورزشي واكاوي بنيان هاي نظري ورزش كشور و ارائه الگوي خط مشي ورزش ملي, با رويكرد ورزش آموزشي دکتري مهتاب ناصح ۱۵۰۲۹۲۴۱۲
۹۵/۱۰/۱۸ دکتر كردي
دکتر ژيلا مقبولي
دکتر فاطمه شب خيز
تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي تأثير هشت هفته تمرين تداومي آهسته و تناوبي شديد برآنزيم تلومراز و سيرتوئين 6 و آيريزين در سلول هاي تك هسته اي محيطي سرم خون افراد سالمند دکتري فاطمه كيواني ۱۵۰۲۹۱۴۰۳
۹۵/۱۰/۱۴ دکتر روشنعلي شكاري
دکتر محسن ايزانلو
حقوق خصوصي مسوليت مدني شهرداري نسبت به زيان شهروندان در حين اجراي طرح هاي عمراني کارشناسي ارشد مرتضعلي عليمحمدي قوتانلو ۱۵۰۳۹۳۱۸۳
۹۵/۱۰/۴ دکتر مهدي شهبازي
دکتر محمود شيخ
دکتر ناصر نقدي
رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ مقايسه اثر دو نوع تمرين اجباري و اختياري بر عملكردهاي شناختي، حركتي و نوروشيمي در رت هاي مبتلا به پاركينسون دکتري فروزان رفيعي رضوان ۱۵۰۲۹۲۴۲۷
۹۵/۹/۲۲ دکتر محسن مهرآرا
دکتر قهرمان عبدلي
علوم اقتصادي نقش عوامل اقتصادي و نهادي بر فساد در كشورهاي در حال توسعه کارشناسي ارشد الهه تقي پوريوسفده ۱۵۰۲۹۳۱۳۴
۹۵/۹/۱ دکتر رضا طجرلو
دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي بررسي تطبيقي بازسازي وتصفيه در نظامهاي مالي ايران وآلمان کارشناسي ارشد نيلوفر كاظمي رحيم ابادي ۱۵۰۳۹۳۱۹۵
۹۵/۸/۲۹ دکتر سعيد صفري
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت MBA - استراتژي سنجش وارزيابي عملكرد بانك مسكن مبتني بر مدل BSC (روش ارزيابي عملكرد متوازن) از منظر مشتريان (مطالعه موردي شعب مديريت منطقه مركز تهران ) کارشناسي ارشد سوران بيدار ۱۵۰۲۹۲۴۶۶
۹۵/۸/۱۸ دکتر مهرزاد حميدي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
مديريت ورزشي تدوين برنامه استراتژيك فدراسيون شطرنج جمهوري اسلامي ايران کارشناسي ارشد سپيده محسن دوست ۱۵۰۲۹۳۵۸۸
۹۵/۷/۱۹ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر نيما گروسي مختارزاده
مديريت تكنولوژي تدوين چهارچوب تاثيرات نظام نوآوري منطقه اي (RIS) بر شكل گيري و توسعه اتحادهاي استراتژيك دکتري هادي زارعي ۱۵۰۲۹۱۳۷۵
۹۵/۷/۱۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر حامد وارث
مديريت MBA - مديريت بازاريابي برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي صنعت فولاد ايران به منظور حضور قدرتمند در بازارهاي منطقه خاورميانه: مطالعه موردي شركت فولاد غدير ني ريز کارشناسي ارشد مصطفي منشي ۱۵۰۲۹۲۶۶۷
۹۵/۷/۱۳ دکتر مهرناز مولوي طراحي شهري ساماندهي محله به منظور ارتقا پايداري زيست محيطي(نمونه مطالعاتي : محله قلهك تهران) کارشناسي ارشد محمدمهدي مخبركيا ۱۵۰۵۹۱۰۶۵
۹۵/۷/۱۳ دکتر ساسان مهراني
دکتر آرش تحريري
حسابداري مالياتي الكترونيكي و بهبود عملكرد نظام مالياتي كشور کارشناسي ارشد فتح اله محمودي ۱۵۰۲۹۲۶۴۹
۹۵/۷/۱۳ دکتر عليرضا محسني تبريزي
دکتر محمود احمد پوردارياني
كارآفريني - كسب و كار جديد بررسي عوامل موثر بر توانمندسازي كارآفرينان مراكز درمان و بازتواني معتادان به منظور ارتقاء سطح كيفي كارآفريني در اين مراكز در شهر تهران کارشناسي ارشد نفيسه افشارتربتي ۱۵۰۲۹۲۰۱۹
۹۵/۷/۱۳ دکتر احمد مومني راد حقوق بين الملل بررسي تاثير پذيري حقوق ايران از حقوق بشر بين الملل با تأكيد بر حق آزادي و امنيت شخصي کارشناسي ارشد فرهاد حميدي ۱۵۰۳۹۲۲۱۳
۹۵/۷/۱۳ دکتر محسن صادقي
دکتر عباس شيري
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي اصول سياست گذاري كيفري در قانون گذاري مالكيت فكري کارشناسي ارشد نيوشا نصيرياني ۱۵۰۳۹۲۱۳۶
۹۵/۷/۱۳ دکتر حسن باديني
دکتر جعفر نوري يوشانلويي
حقوق خصوصي مسئوليت مدني سهامداران شركتهاي تجاري نسبت به زيانديدگان غيرقراردادي کارشناسي ارشد نيوشا حاجي سيدجوادي ۱۵۰۳۹۲۲۰۹
۹۵/۷/۱۳ دکتر محسن صادقي
دکتر جعفر نوري يوشانلويي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي آثار حقوقي خاتمه قراردادهاي مشاركت مدني کارشناسي ارشد مارال سنايي ۱۵۰۳۹۲۰۶۶
۹۵/۷/۱۳ دکتر بتول آهني
دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي مباني قانوني و فوائد جايگزيني بارنامه ي الكترونيكي در حمل و نقل دريايي در حقوق ايران کارشناسي ارشد مهدي خوش مهر ۱۵۰۳۹۲۲۱۸
۹۵/۷/۱۳ دکتر حسن باديني
دکتر محمدرضا صادقي مقدم
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي بررسي مباني نظري ارث با تاكيد بر عدالت توزيعي کارشناسي ارشد امير دزواريي ۱۵۰۳۹۲۲۱۹
۹۵/۷/۱۳ دکتر منوچهر طبيبيان طراحي شهري طراحي شهري محدوده ي درياچه ي خليج فارس جهت ارتقاء سطح گردشگري با تاكيد بر اعتلاي كيفيت درياچه و كاربري هاي پيرامون کارشناسي ارشد محيا شريف نيا ۱۵۰۵۹۲۱۳۲
۹۵/۷/۱۳ دکتر مهران فاطمي نيا
دکتر وحيد چوپانكاره
طراحي صنعتي طراحي صندلي كودك با امكان سهولت تطبيق با صندلي خودرو کارشناسي ارشد مليحه پاشائي ۱۵۰۵۹۲۲۱۸
۹۵/۷/۱۳ دکتر دكتر محمد صفري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
مديريت منابع انساني بررسي تطبيقي بمنظور شناسايي نقش احساسات پرسنل و شيوه رهبري مديران در انعطا‌ف‌پذيري آنها در شرايط بحراني سازمان‌ کارشناسي ارشد سعيده حبيبي يوسفي ۱۵۰۲۹۳۴۷۸
۹۵/۷/۱۳ دکتر مريم خليلي
دکتر جمشيد امامي
دکتر مهران فاطمي نيا
طراحي صنعتي طراحي خودروي شهري منعطف جهت اصلاح رفتارهاي ترافيكي کارشناسي ارشد محسن نوروزي ۱۵۰۵۹۲۱۰۱
۹۵/۷/۱۳ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمدعلي شاه حسيني
مديريت MBA - مديريت بازاريابي تاثيرات ابهام مصرف كننده در ارجاع كالا کارشناسي ارشد اميرحسين معيني ۱۵۰۲۹۱۳۲۱
۹۵/۷/۱۳ دکتر نجادعلي الماسي
دکتر بيژن عباسي
حقوق خصوصي صلاحيت واعتبار رسيدگي كميسيون هاي ماده صد وفرآيند نحوه اعتراض به آراء صادره کارشناسي ارشد اميرحسين ايزدپناهي ۱۵۰۳۹۳۱۳۴
۹۵/۷/۱۳ دکتر محمدرضا مثنوي
دکتر پرستو پريور
مهندسي طراحي محيط زيست تدوين چارچوب طراحي زيرساخت هاي سبز شهري براي انطباق با تغييرات اقليمي بر اساس رويكرد تاب آوري نمونه موردي استان تهران منطقه 14 کارشناسي ارشد سجاد ملكي ۱۵۰۴۹۳۱۰۹
۹۵/۷/۱۳ دکتر محمود مهدوي حقوق جزا و جرم شناسي پيش گيري از بزهكار ي و بزهديدگي اطفال در فضاي سايبري کارشناسي ارشد احمد عاليشاهي ۱۵۰۳۹۳۰۹۲
۹۵/۷/۱۳ دکتر مسعود شريعت پناهي مهندسي مكاترونيك طراحي و پياده سازي يك كنترلر عصبي براي جبران خطاي موقعيت دهي پنجه ربات موازي 3RRR کارشناسي ارشد معصومه مقيمي اسفنداباد ۱۵۰۴۹۲۱۵۹
۹۵/۷/۱۳ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت منابع انساني بررسي تاثير بكارگيري مديريت استعداد بر عملكرد سازماني (مورد مطالعه: شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در تهران و نايروبي) کارشناسي ارشد سارا بيگلري ۱۵۰۲۹۳۴۵۴
۹۵/۷/۱۳ دکتر عليرضا آرايي
دکتر محمدرضا فراهاني
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد بهسازي اتصالات غير همجنس پليمرهاي گرمانرم به روش اصطكاكي اغتشاشي با استفاده از ذرات نانو کارشناسي ارشد سيداميرداود علوي ۱۵۰۴۹۳۳۱۷
۹۵/۷/۱۳ دکتر دكتر محمد صفري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
مديريت منابع انساني ارائه چارچوبي مفهومي جهت تبيين رابطه ميان هوش هيجاني، سلامت رواني و عملكرد كاركنان؛ مورد مطالعه كاركنان شعب ارزي بانك تجارت تهران کارشناسي ارشد مليحه قاسمي ۱۵۰۲۹۳۵۶۱
۹۵/۷/۱۳ دکتر علي اكبر ارجمندنيا
دکتر هادي بهرامي احسان
روانشناسي بالينِي تاثير بهوشياري و گروه درماني خانواده محور بر كاهش ولع وتنظيم هيجان سوء مصرف كنندگان آمفتامين کارشناسي ارشد صالح شريف نسب ۱۵۰۲۹۲۵۵۹
۹۵/۷/۱۳ دکتر عيسي حجت مهندسي معماري آموزشگاه تخصصي موسيقي در تهران کارشناسي ارشد ميترا مهرزاد ۱۵۰۵۹۳۰۵۴
۹۵/۷/۱۳ دکتر مسعود شريعت پناهي مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي بهينه‌سازي شكلي براكت دسته‌موتور به منظور كاهش وزن به كمك تي‌اسپلاين‌ها کارشناسي ارشد شايان حميديان ۱۵۰۴۹۲۲۳۸
۹۵/۷/۱۳ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر رضا تهراني
مديريت مالي بررسي رابطه قيمت طلا و نفت و رشد اقتصادي کارشناسي ارشد عليرضا ضياءالحق ۱۵۰۲۹۳۵۳۷
۹۵/۷/۱۳ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر مهرداد استيري
مديريت منابع انساني بررسي تاثير آموزش الكترونيكي بانك ملي ايران بر بهره وري كاركنان در بانكداري الكترونيك کارشناسي ارشد محمدرضا آوخ لويه ۱۵۰۲۹۳۴۳۷
۹۵/۷/۱۳ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر مجيد نعمتي
آموزش زبان انگليسي تأثير دراز مدت تصحيح گرامري نوشتاري بر ساختارهاي دستوري فراگيران در سطوح و موقعيت هاي مختلف اقتصادي در جامعه کارشناسي ارشد سميه نصيري خانشان ۱۵۰۳۹۲۲۹۹
۹۵/۷/۱۳ دکتر بيژن عباسي حقوق عمومي حدود اختيارات قوه مقننه در امر قانون گذاري در ايران وانگليس کارشناسي ارشد حسن كشتكاري ۱۵۰۳۹۲۲۶۹
۹۵/۷/۱۲ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
روانشناسي بالينِي نقش واسطه اي هوش هيجاني دررابطه بين سبكهاي دلبستگي با رضايت زناشويي کارشناسي ارشد محمدباقر صلواتي ۱۵۰۲۹۲۵۷۹
۹۵/۷/۱۲ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مديريت MBA - استراتژي مطالعه تاثير استراتژي برند كارفرما بر حفظ نيروي كاركنان با نقش ميانجي‌گري رضايت شغلي (مطالعه موردي بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي) کارشناسي ارشد نسيبه متاجي نيمور ۱۵۰۲۹۱۳۱۴
۹۵/۷/۱۲ دکتر امين جعفري
دکتر محمود باقري
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي مطابقت رويه هاي عملي بانك ها بامباني حقوق بانكداري اسلامي در قراردارهاي مشاركت با كارآفرينان کارشناسي ارشد بهمن مقيمي ورزني ۱۵۰۳۹۲۲۸۹
۹۵/۷/۱۲ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي مدل سازي عددي و بررسي پارامتري سيستم خنك ساز ترموالاستيك در سيستم هاي تهويه مطبوع کارشناسي ارشد احسان نظامي فر ۱۵۰۴۹۳۱۹۱
۹۵/۷/۱۲ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر آرش تحريري
حسابداري سياست هاي نگهداشت نقدينگي کارشناسي ارشد سيدمجتبي موسوي حصاري ۱۵۰۲۹۲۷۷۶
۹۵/۷/۱۲ دکتر مسعود شريعت پناهي مهندسي مكاترونيك طراحي بهينه و پياده سازي سيستم برداشت انرژي الكتريكي از حركت خودروها در سطح جاده کارشناسي ارشد علي مقدادي اصفهاني ۱۵۰۴۹۲۲۹۲
۹۵/۷/۱۲ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
مديريت بازرگاني عوامل موثر بر رفتار اجتناب از تبليغات در صنعت پوشاك ايران کارشناسي ارشد شاداب شادمان ۱۵۰۲۹۳۲۱۸
۹۵/۷/۱۲ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
روانشناسي بالينِي نقش تعديل كننده سبك هاي فرزند پروري والدين در رابطه بين سبك هاي دلبستگي و رضايت زناشويي فرزندان کارشناسي ارشد مريم فتحي ۱۵۰۲۹۲۶۰۸
۹۵/۷/۱۲ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
روانشناسي بالينِي نقش واسطه‌اي اهمال‌كاري در رابطه بين ابعاد كمال‌گرايي و مشكلات زناشويي کارشناسي ارشد شيما رييسي ۱۵۰۲۹۲۱۴۵
۹۵/۷/۱۱ دکتر وحيد اصفهانيان مهندسي مكانيك - تبديل انرژي شبيه‌سازي عددي پره‌هاي كمپرسور‏ جريان‎ ‎‎‎‏‎محوري جهت محاسبه دقيق افت فشار کارشناسي ارشد ظفر اسماعيلي رزي ۱۵۰۴۹۲۰۱۲
۹۵/۷/۱۱ دکتر اشرف رحيميان
دکتر مجتبي اميري
مديريت امور شهري نقش شهرداري تهران در قرار گرفتن شهر تهران در رده شهر هاي جهاني کارشناسي ارشد منوچهر ذاكري نيك ۱۵۰۲۹۲۵۱۸
۹۵/۷/۱۱ دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر احمد پوراحمد
جغرافيا و برنامه ريزي شهري بررسي عوامل موثر بر ايجاد حاشيه نشيني كلان شهراهواز در دهه اخير کارشناسي ارشد حسين زيدوندي ۱۵۰۲۹۲۷۳۹
۹۵/۷/۱۱ دکتر حسن باديني
دکتر حسين صادقي
حقوق خصوصي مدت متعارف در حقوق قراردادها کارشناسي ارشد سميه صفرزاده ۱۵۰۳۹۲۲۴۹
۹۵/۷/۱۱ دکتر بهرنگ سجادي مهندسي مكانيك - تبديل انرژي تاثير ميدان الكتروستاتيك بر پخش و نشست ذرات معلق کارشناسي ارشد سيما اديمي ۱۵۰۴۹۳۰۱۳
۹۵/۷/۱۱ دکتر عباس ابراهيمي
دکتر سيدرضا سيدجوادين
مديريت منابع انساني بررسي ارتباط بين مهندسي عوامل انساني (ارگونومي) و بهره وري كاركنان بانك صادرات ايران (مطالعه موردي: بانك صادرات استان البرز) کارشناسي ارشد عليرضا جمشيدي ۱۵۰۲۹۳۴۷۰
۹۵/۷/۱۱ دکتر محسن مهرآرا
دکتر قهرمان عبدلي
علوم اقتصادي آزمون فرضيه كارايي برخي بازارهاي مالي کارشناسي ارشد محمد صفوي ۱۵۰۲۹۳۲۴۵
۹۵/۷/۱۱ دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر احمد پوراحمد
جغرافيا و برنامه ريزي شهري پهنه بندي احتمال آبگرفتگي معابر شهري و ارتباط آن با عبورومرور وسايل نقليه، مطالعه موردي: شهر كرج کارشناسي ارشد سيد هادي لطفي ۱۵۰۲۹۲۷۶۶
۹۵/۷/۱۱ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر محسن مهرآرا
علوم اقتصادي تاثير آزاد سازي سرمايه روي بهره وري نيروي كار کارشناسي ارشد ليلا برخورداري ۱۵۰۲۹۳۶۳۳
۹۵/۷/۱۰ دکتر امير نجات مهندسي مكانيك - تبديل انرژي شبيه سازي آئروالاستيك يك پره توربين بادي پره كامپوزيتي رده مگاواتي کارشناسي ارشد اميرمحمد فرهودي ۱۵۰۴۹۲۲۷۴
۹۵/۷/۱۰ دکتر كرامت اله زياري
دکتر احمد پوراحمد
جغرافيا و برنامه ريزي شهري تحليل فضايي شاخص‏هاي كمي و كيفي مسكن در كلانشهر تهران کارشناسي ارشد مجيد مشفق ۱۵۰۲۹۲۷۷۱
۹۵/۷/۱۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر فرشته امين
مديريت بازرگاني بررسي ترجحيات مشتريان براي انتخاب يك بانك تجاري بمنظور ارائه راه حل هاي جامع به مشتريان بر مبناي مدل دلتا ( بازآفريني استراتژي كسب وكار) مطالعه تطبيقي : بانك سامان و اچ اس بي سي بانك کارشناسي ارشد مرتضي فرهمند ۱۵۰۲۹۲۲۲۷
۹۵/۷/۱۰ دکتر احمد سعيدنيا برنامه ريزي شهري ارزيابي و ارائه راهكارهاي ارتقاء كيفيت محيط سكونتي در بعد كالبدي-محيطي کارشناسي ارشد شيما علي پورياني ۱۵۰۵۹۲۰۶۰
۹۵/۷/۱۰ دکتر حميدرضا پارسي برنامه ريزي شهري بررسي ارتباط بين روابط عملكردي با فرم ساختاري و مرفولوژيك محور پياده راه ميان ميدان شهدا و ميدان امام حسين (ع) کارشناسي ارشد مرتضي خاجي ۱۵۰۵۹۲۰۳۴
۹۵/۷/۱۰ دکتر امين جعفري
دکتر حسن باديني
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي راهكارهاي حقوقي حمايت از مصرف كنندگان خدمات بانكي در حقوق ايران وفرانسه کارشناسي ارشد محمدناصر زماني ۱۵۰۳۹۲۲۳۲
۹۵/۷/۱۰ دکتر منصور مومني
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت بازرگاني رابطه مديريت ارتباط با مشتريCRM و كيفيت ارتباط RQ با ارزش چرخه عمر مشتري CLV در بانكها مطالعه موردي شعب بانك ملي شهر مشهد کارشناسي ارشد معصومه نظام خواه سيس آباد ۱۵۰۲۹۱۳۳۳
۹۵/۷/۱۰ دکتر محمد يكرنگي حقوق جزا و جرم شناسي جايگاه مقتضي بودن تعقيب در قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و مباني آن کارشناسي ارشد سيدمحمدعلي ميرطاهري ۱۵۰۳۹۲۲۹۴
۹۵/۷/۱۰ دکتر مهدي اشجعي مهندسي مكانيك - تبديل انرژي مطالعه تجربي پايش حرارتي تجهيزات الكترونيكي مستطيلي شكل با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده PCM)) کارشناسي ارشد مهدي محرابي كرماني ۱۵۰۴۹۳۰۹۷
۹۵/۷/۱۰ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد حقيقي
مديريت اجرايي شناسايي عوامل موثر بر موفقيت كسب و كارهاي تبليغاتي اينترنتي: مورد مطالعه بخش مسكن و املاك در شهر تهران کارشناسي ارشد بهنام باقري ۱۵۰۲۹۳۱۰۹
۹۵/۷/۱۰ دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر ابراهيم عليدوست
مديريت ورزشي شناسايي قوت ها، ضعف ها ، فرصت هاو تهديدهاي كميته ملي المپيك در راه بازيهايي المپيك ۲۰۱۶ ريو کارشناسي ارشد حميدرضا سلامي ۱۵۰۲۹۳۵۲۰
۹۵/۷/۱۰ دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر ابراهيم عليدوست
مديريت ورزشي ارتباط نحوه گذران اوقات فراغت با ويژگي هاي شخصيتي بازيكنان رده هاي سني تيم هاي ملي فوتبال و فوتسال بانوان کارشناسي ارشد بهارك كاظم ۱۵۰۲۹۳۵۶۸
۹۵/۷/۱۰ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر مجيد جلالي فراهاني
مديريت ورزشي بررسي عوامل و موانع توسعه ورزش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج کارشناسي ارشد ياسر نظري ارا ۱۵۰۲۹۳۳۷۳
۹۵/۷/۱۰ دکتر عباس نرگسيان
دکتر فرشته امين
مديريت اجرايي بررسي تاثير جهت گيري استراتژيك بر عملكرد سازماني با نقش ميانجي نوآوري (مورد مطالعه: شركت هاي فعال نفت و گاز شهر تهران) کارشناسي ارشد زهرا حيدري ۱۵۰۲۹۳۴۸۹
۹۵/۷/۱۰ دکتر فريبرز جولاي مهندسي صنايع - صنايع ارائه يك مدل مبتني برنامه ريزي رياضي براي بهينه سازي مساله زمانبندي عمل هاي جراحي بيماران انتخابي با استفاده از الگوريتمهاي فرا ابتكاري کارشناسي ارشد محمد خسرواني ۱۵۰۴۹۳۰۵۲
۹۵/۷/۱۰ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر حسن دارابي
مهندسي طراحي محيط زيست طراحي محيط و منظر شهري با تاكيد بر كاهش اغتشاش بصري (نمونه موردي خيابان چهارباغ عباسي اصفهان ) کارشناسي ارشد مهسا جلواني ۱۵۰۴۹۳۲۴۲
۹۵/۷/۱۰ دکتر احمد سعيدنيا برنامه ريزي شهري ارزيابي پياده راهسازي مركزشهرهمدان(نمونه پژوهش خيابان اكباتان) کارشناسي ارشد مهسا سليمي منصور ۱۵۰۵۹۲۱۴۶
۹۵/۷/۱۰ دکتر هستي چيت سازان مديريت مالي بررسي دقت پيش بيني سود مديريت در عرضه اوليه سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران کارشناسي ارشد سارا كماسي ۱۵۰۲۹۳۵۷۸
۹۵/۷/۱۰ دکتر مجتبي حقيقي يزدي
دکتر عليرضا رياسي
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي بهبود عملكرد در توربين هاي جزر و مدي محور افقي كانال دار بوسيله پره هاي كامپوزيتي تطابقي کارشناسي ارشد پوريا كاوندي ۱۵۰۴۹۲۲۸۰
۹۵/۷/۱۰ دکتر نظام الدين رحيميان
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري رابطٍ بيه محافظٍ كاري در حسابذاري ي ساختار سرمايٍ ي تاثير آن بركيفيت گسارشُاي مالي در بازار سرمايٍ ايران کارشناسي ارشد ماندانا ملك اسماعيلي ۱۵۰۲۹۱۳۲۳
۹۵/۷/۷ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري بررسي ميزان اثر پذيري ارزش بازار از مديريت ريسك نهادي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد شهرزاد فريدوني ۱۵۰۲۹۱۳۰۰
۹۵/۷/۷ دکتر محسن مهرآرا
دکتر قهرمان عبدلي
علوم اقتصادي عوامل موثر بر حجم معاملات قراردادهاي آتي سكه با روش آزمون كرانه و ARDL کارشناسي ارشد نادر هاشم نژاداقدم ۱۵۰۲۹۳۶۲۳
۹۵/۷/۷ دکتر محمود باقري
دکتر سيدمحمد طباطبايي نژاد
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي جنبه‌هاي حقوقي باشگاه‌هاي حمايت و غرامت ونقش آن در حمل و نقل دريايي کارشناسي ارشد فهيمه خانزادي ۱۵۰۳۹۲۲۱۶
۹۵/۷/۷ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر هايده لاله
مهندسي طراحي محيط زيست طراحي و ساماندهي منظر فرهتگي گردشگري زندان اسكندر شهر تاريخي يزد کارشناسي ارشد آزاده صديقي ۱۵۰۴۹۲۳۷۰
۹۵/۷/۷ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري اثر تصميم مديريتي در تنظيم و چسبندگي هزينه ها کارشناسي ارشد سمانه ادينه ۱۵۰۲۹۲۰۰۵
۹۵/۷/۷ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر ميثم نصر
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي بررسي تجربي انتقال حرارت حين چگالشي نانو مبرد با سيال پايه مبرد هيدروكربني R600-a در لوله فين دار افقي کارشناسي ارشد عليرضا صالحي كوهستاني ۱۵۰۴۹۳۱۷۳
۹۵/۷/۷ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر كاوه مهراني
حسابداري بررسي رابطه نوع اظهارنظرحسابرس بر مديريت سود و حاكميت شركتي در شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد حسن شريفيان ۱۵۰۲۹۲۱۷۸
۹۵/۷/۷ دکتر ربابه نوري قاسم آبادي
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
روانشناسي بالينِي بررسي رابطه بين هيجان خواهي، ادراك زيان و اعتياد، و انگيزه‌هاي مصرف با مصرف دخانيات در دانشجويان کارشناسي ارشد فرشته درويش زاده ۱۵۰۲۹۳۸۰۴
۹۵/۷/۷ دکتر رضا تهراني
دکتر حسين توكليان
مديريت مالي بررسي سرريز تلاطم بازدهي شاخص قيمت نقدي نفت خام برنت درياي شمال بر بازدهي شاخص كل و صنايع وابسته بازار بورس اوراق بهادار تهران و آمريكا با استفاده از MGARCH در بازه زماني 87-9۴ کارشناسي ارشد سيدامير اعتمادي ۱۵۰۲۹۳۰۸۶
۹۵/۷/۷ دکتر مسعود غلامعلي لواساني
دکتر رضا رستمي
روانشناسي بالينِي بررسي رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و تصوير بدني با گرايش به جراحي زيبايي کارشناسي ارشد رحمانه ازادگان ۱۵۰۲۹۳۷۰۰
۹۵/۷/۶ دکتر محسن برهاني حقوق جزا و جرم شناسي جايگاه توبه در حقوق كيفري كيفري ايران با تاكيد بر قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ کارشناسي ارشد مجيد محسني جلالي ۱۵۰۳۹۲۲۸۰
۹۵/۷/۶ دکتر محسن برهاني حقوق جزا و جرم شناسي تاثير اعاده حيثيت در تكرار جرم در حقوق كيفري ايران کارشناسي ارشد عطيه اسكندري ۱۵۰۳۹۲۱۸۴
۹۵/۷/۵ دکتر فريدون قريب طراحي شهري بازيابي هويت از دست رفته عرصه هاي عمومي شهري در بافت هاي كهن موضع مورد مطالعه: محور بازار سرشور مشهد کارشناسي ارشد اطلسي ميرزايي ۱۵۰۵۹۳۱۱۶
۹۵/۷/۵ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر شهرام دلفاني
دکتر مريم كرمي
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي مطالعه تجربي عملكرد كلكتور خورشيدي تخت با استفاده از نانو سيال کارشناسي ارشد سيدمحمد حسيني پاكدل عنبران ۱۵۰۴۹۳۰۴۹
۹۵/۷/۵ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر عزت الله اصغري زاده
مديريت صنعتي شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر در ايجاد و توسعه خوشه صنعتي با استفاده از تكنيك ديمتل فازي و فرآيند تحليل شبكه اي(مورد مطالعه: خوشه صنعتي چرم ورامين) کارشناسي ارشد مريم زردشتيان ۱۵۰۲۹۳۸۲۶
۹۵/۷/۵ دکتر رضا پورحسين
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
روانشناسي بالينِي مقايسه سبك هاي دلبستگي و راهبردهاي مقابله اي در نوجوانان بدسرپرست وبي سرپرست کارشناسي ارشد فاطمه طالبي بزمين ابادي ۱۵۰۲۹۲۵۸۴
۹۵/۷/۴ دکتر لعيا جنيدي
دکتر حسين صادقي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي بررسي موافقتنامه ضوابط تجاري سرمايه گذاري تجاري سازمان جهاني تجارت آثار الحاق ايران به آن کارشناسي ارشد پانته ا رفيع زاده ۱۵۰۳۹۲۲۲۹
۹۵/۷/۴ دکتر حسين شكوهمند مهندسي مكانيك - تبديل انرژي تحليل ترموديناميكي و اگزرژواكوناميكي فشار بهينه سيكل هاي تركيبي آني- دومداره زمين گرمايي با سيكلهاي رانكين مختلف کارشناسي ارشد اريا جعفريزدي ۱۵۰۴۹۳۱۴۲
۹۵/۷/۴ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر وحيد شالي اميني
مهندسي طراحي محيط زيست طراحي منظر مجموعه برج هاي مسكوني بر اساس اصول پايداري و اكولوژيك: نمونه موردي برج هاي روستا-شهر مرادآباد کارشناسي ارشد نوتاش قاجار دادجو ۱۵۰۴۹۲۳۶۲
۹۵/۷/۴ دکتر دكتر محمد صفري
دکتر سيد رضا سيد جوادين
مديريت منابع انساني بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر عملكرد سازماني با نقش ميانجي تسهيم دانش؛ مورد مطالعه: شركت كاسل نوش كاله کارشناسي ارشد اسيه نظري ۱۵۰۲۹۳۶۱۱
۹۵/۷/۳ دکتر گلناز تاجبخش طراحي شهري تدوين و ارائه راهنماي طراحي شهري پايدار در خيابان هاي شهري (نمونه پژوهش : ميدان تجريش تا ميدان دربند) کارشناسي ارشد عليرضا رضايي سلطان آبادي ۱۵۰۵۹۱۰۴۸
۹۵/۷/۳ دکتر محمد يكرنگي
دکتر حميد بهره‌مند
حقوق جزا و جرم شناسي رويكرد نظام حقوقي ايران در قبال بزهكاري هسته اي کارشناسي ارشد پري نخعي ۱۵۰۳۹۲۲۹۸
۹۵/۷/۳ دکتر محمد يكرنگي حقوق جزا و جرم شناسي تطبيق مسئوليت كيفري سردسته در حقوق كيفري ايران و مقام مافوق در حقوق كيفري بين الملل کارشناسي ارشد سيدجواد محمدي ۱۵۰۳۹۲۲۸۱
۹۵/۷/۳ دکتر مريم خليلي
دکتر ياسمن خداداده
دکتر ابوالقاسم نجفي
طراحي صنعتي طراحي عصا براي بيماران " ام اس" با رويكرد كاربر محور کارشناسي ارشد بهاره عبدالهي گهر ۱۵۰۵۹۳۱۲۹
۹۵/۷/۳ دکتر مريم خليلي
دکتر جمشيد امامي
طراحي صنعتي طراحي وسيله پرورش گياهان براي كودكان پيش‌دبستاني با رويكرد طراحي ترغيبي کارشناسي ارشد الهام عتيقي لرستاني ۱۵۰۵۹۳۱۳۰
۹۵/۷/۳ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت MBA - استراتژي بررسي استراتژي‌هاي تبليغاتي شركت‌ چندمليتي مرك بر اساس ميزان استانداردسازي تبليغات با تاكيد بر شاخص‌هاي داخلي شركت کارشناسي ارشد فرزانه ويشلقي ۱۵۰۲۹۲۳۴۵
۹۵/۷/۳ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت MBA - مديريت بازاريابي توسعه استراتژي تبليغاتي شركت چند مليتي دارويي مرك در ايران با تاكيد بر عوامل محيطي کارشناسي ارشد عليرضا گيتي ۱۵۰۲۹۲۲۵۷
۹۵/۷/۳ دکتر عليرضا شاكري نانو شيمي تهيه نانو الياف كيتوزان به روش الكترو ريسندگي و بررسي كاربرد آن در تصفيه آب کارشناسي ارشد علي صفدري ۱۵۰۱۹۲۰۱۳
۹۵/۷/۳ دکتر منوچهر انصاري
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت اجرايي اولويت بندي عوامل موثر بر انتقال اثربخش فناوري هاي نوين در صنعت خودرو ايران کارشناسي ارشد هادي برومندشيخ الاسلامي ۱۵۰۲۹۳۴۵۲
۹۵/۷/۳ دکتر مريم خليلي
دکتر جمشيد امامي
طراحي صنعتي طراحي جواهرات براي خانم هاي ۲۵ تا ۳۵ سال با رويكرد پارامتريك کارشناسي ارشد سيروس حامدي فر ۱۵۰۵۹۳۰۲۰
۹۵/۶/۳۱ دکتر محسن صادقي
دکتر حسن باديني
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي بررسي فقهي -حقوقي كارايي ساختار قراردادي در بانكداري اسلامي کارشناسي ارشد سيدمحمدرضا رزم گير ۱۵۰۳۹۲۲۲۶
۹۵/۶/۳۱ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر عباس منوريان
مديريت MBA - استراتژي تبيين عوامل كليدي موفقيت در همكاري هاي استراتژيك در بخش پايين دستي صنعت نفت و گاز ايران : كاربردي از مطالعه چند موردي کارشناسي ارشد صبورا فاضلي ۱۵۰۲۹۱۲۹۸
۹۵/۶/۳۱ دکتر حسين مهدوي نانو شيمي تهيه و بررسي خواص هيدروژلهاي پزشكي عامل‌دار شده بر پايه‌ي سيليكاژل عاملدار کارشناسي ارشد افروز عاطفي ۱۵۰۱۹۲۰۲۱
۹۴/۱۲/۸ دکتر كاوه مهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري بررسي اثر بخشي دستور العمل كنترلهاي داخلي سازمان بورس و اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد علي كياني سركله ۱۵۰۲۹۲۶۳۱
۹۵/۶/۳۱ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر امير خانلري
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي ادراك مصرف كننده از آميخته بازاريابي و تأثير آن بر وفاداري آنها نسبت به برند فروشگاه هاي بزرگ (هايپر ماركت ها) در ايران کارشناسي ارشد محمدسعيد حاج كاظميان ۱۵۰۲۹۲۴۹۱
۹۵/۶/۳۱ دکتر حسن بلخاري قهي
دکتر مصطفي اسدالهي
ارتباط تصويري تبلور مفهوم وابي سابي در آثار گرافيكي معاصر ژاپن کارشناسي ارشد شهرزاد دلكاني نيا ۱۵۰۵۹۲۱۳۱
۹۵/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي عوامل موثر بر تقويت برند سازماني در صنعت خدمات فني و مهندسي نيرو (مطالعه موردي شركت مهندسي مشاور مهاب قدس) کارشناسي ارشد مصطفي غلامي زارج ۱۵۰۲۹۲۶۰۶
۹۵/۶/۳۱ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر محسن نظري
مديريت MBA - استراتژي ارائه مدل علّي تبيين عوامل كليدي موفقيت در فرآيند توسعه محصول جديد در بخش خدمات: مورد مطالعه شركت خدمات انفورماتيك ايران کارشناسي ارشد تينا پرچمدار ۱۵۰۲۹۲۰۵۵
۹۵/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي عوامل موثر بر رفتار خريد آني(بدون تصميم قبلي) مشتريان و نقش آن در افزايش فروش سيم كارت رايتل در كلان شهر تهران کارشناسي ارشد نغمه گل كارمقدم ۱۵۰۲۹۲۶۳۶
۹۵/۶/۳۱ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر مجيد نعمتي
آموزش زبان انگليسي بررسي نياز هاي زباني دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري مديريت اجرايي کارشناسي ارشد محدثه السادات شريفي ۱۵۰۳۹۳۰۸۵
۹۵/۶/۳۱ دکتر نظام الدين رحيميان
دکتر ايرج نوروش
حسابداري بررسي ساختار مالكيت و اهرم بدهي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد فرزانه حدادي ۱۵۰۲۹۳۴۷۹
۹۵/۶/۳۱ دکتر داوود جعفري سرشت مديريت مالي نقش ويژگي هاي شركت بر كيفيت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد سيدنويد نوراني نجفي ۱۵۰۲۹۳۶۱۶
۹۵/۶/۳۱ دکتر يعقوب آژند
دکتر مصطفي اسدالهي
ارتباط تصويري آسيب شناسي بيلبوردهاي اجتماعي شهر تبريز(از منظر جذب و ايجاد ارتباط با مخاطب) کارشناسي ارشد سميرا حسن پورجنتي ۱۵۰۵۹۳۰۸۴
۹۵/۶/۳۱ دکتر پدرام حنفي زاده
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي بررسي افت فشار و الگوي جريان دوفاز گاز و مايع در لوله هاي شيب دار کارشناسي ارشد بهزاد نصيري ۱۵۰۴۹۲۱۷۱
۹۵/۶/۳۱ دکتر صداقت جباري ارتباط تصويري پژوهشي در خطوط منقوش در سكه هاي دوره صفوي(با استناد به گنجينه موزه آستان قدس رضوي) کارشناسي ارشد سعيده ارجمندفرد ۱۵۰۵۹۳۰۶۱
۹۵/۶/۲۹ دکتر بهرنگ بهرامي
دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر امير هوشنگ احساني
مهندسي طراحي محيط زيست طراحي محيطي و مديريت پايدار مراكز تخليه پسماندهاي ساختماني، مطالعه موردي: منطقه حصارالبرز کارشناسي ارشد محمد حسيني ۱۵۰۴۹۲۳۶۱
۹۵/۶/۲۹ دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي تحليل كمانش صفحات متوازي الاضلاع كامپوزيتي با روش عددي مربعات تفاضلي تعميم يافته براي شرايط مرزي مختلف با تئوري مرتبه سوم برشي کارشناسي ارشد وصال تركمن ۱۵۰۴۹۲۰۴۰
۹۵/۶/۲۹ دکتر منوچهر انصاري
دکتر ندا محمداسماعيلي
مديريت منابع انساني "بررسي تاثير فرهنگ سازماني و ميزان رضايت كاركنان در شركت هاي EPC کارشناسي ارشد شاهين شيروني ۱۵۰۲۹۲۵۶۷
۹۵/۶/۲۹ دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
برنامه ريزي و مديريت ورزشي ارائه مدل نقش ميزباني رويدادهاي ورزشي بر توسعه شهري و گردشگري ورزشي دکتري جمشيد همتي مرادابادي ۱۵۰۲۹۱۴۱۷
۹۵/۶/۲۹ دکتر مريم پازوكي
دکتر اميد توكلي
مهندسي شيمي - داروسازي تصفيه فتوكاتاليست‌ فاضلاب‌ها‌ي حاو‌ي آنت‌ بييوتيك کارشناسي ارشد فاطمه فراهاني ۱۵۰۴۹۲۳۳۳
۹۵/۶/۲۹ دکتر فيروزه آقا ابراهيمي ساماني
دکتر اسماعيل صالحي
مهندسي طراحي محيط زيست پيوند منظر گذشته و حال در مناظر شهري تاريخي نمونه موردي محدوده تاريخي سنگلج بازار تهران کارشناسي ارشد آرياندخت فتوت احمدي ۱۵۰۴۹۲۳۷۳
۹۵/۶/۲۹ دکتر بهرنگ بهرامي
دکتر اسماعيل صالحي
مهندسي طراحي محيط زيست طراحي منظر مجتمعهاي مسكوني در حريم شهرها، نمونه موردي مجتمع مسكوني دانشگاه علوم پزشكي تهران کارشناسي ارشد مهسا سليميان ۱۵۰۴۹۲۳۶۷
۹۵/۶/۲۹ دکتر فيروزه آقا ابراهيمي ساماني
دکتر عبدالرضا كرباسي
مهندسي طراحي محيط زيست طراحي محيط و منظر ساحل رودخانه اي، نمونه موردي رودخانه بابلرود بابلسر کارشناسي ارشد بهار تاج فيروز ۱۵۰۴۹۲۳۰۹
۹۵/۶/۲۹ دکتر محمد حقيقي
دکتر نادر سيداميري
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي تاثير تجاري سازي ايده هاي محصولات جديد بر مزيت رقابتي با متغير تعديلگر بازارگرايي (مطالعه موردي :پنج شركت نرم افزاري) کارشناسي ارشد سميرا مهاجري ۱۵۰۲۹۲۳۰۴
۹۵/۶/۲۹ دکتر بيتا مشايخي
دکتر منصور مومني
حسابداري بررسي رابطه بين معيارهاي كيفيت حسابرسي با بقاي حسابرس مستقل کارشناسي ارشد پريسا صفاتي ۱۵۰۲۹۲۵۷۴
۹۵/۶/۲۹ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي مدل سازي عددي و بهينه سازي ساختار جدار خارجي ساختمان با در نظر گرفتن انرژي توليد کارشناسي ارشد عليرضا گودرزي ۱۵۰۴۹۳۰۹۵
۹۵/۶/۲۹ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي مدلسازي عددي و مطالعه ي تاثير شيشه هاي هوشمند بر مصرف انرژي ساختمان کارشناسي ارشد مريم السادات ميرنقي ۱۵۰۴۹۳۱۱۴
۹۵/۶/۲۹ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مديريت MBA - استراتژي بررسي تاثير سرمايه روانشناختي بر رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجيگري التزام شغلي (مورد مطالعه: بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي) کارشناسي ارشد زهرا ماجدي ۱۵۰۲۹۱۳۱۳
۹۵/۶/۲۹ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
مديريت بازرگاني بررسي تاثير ويژگي هاي پيام و ويژگي هاي موقعيتي بر پذيرش تبليغات دهان به دهان در خريد برندهاي لوكس کارشناسي ارشد نويد نوين باهران ۱۵۰۲۹۲۳۳۵
۹۵/۶/۲۹ دکتر حسن باديني
دکتر نسرين طباطبائي
حقوق خصوصي پرداخت دين ديگري بدون اجازه مديون در وضعيت اضطراري با تاكييد بر رويه قضايي کارشناسي ارشد غزال فاندر ۱۵۰۳۹۳۱۸۵
۹۵/۶/۲۹ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر حميدرضا جيحاني
مهندسي طراحي محيط زيست طراحي و بازآفريني باغ تاريخي دوره قاجار به عنوان منظر شهري –نمونه موردي:مجموعه قصر قاجار تهران کارشناسي ارشد رضوان سعيدي ۱۵۰۴۹۳۱۶۴
۹۵/۶/۲۹ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت اجرايي تاثير پيشبرد قيمتي بر افزايش ميزان فروش محصولات پتروشيمي کارشناسي ارشد سيدايمان محدث ۱۵۰۲۹۳۵۸۷
۹۵/۶/۲۹ دکتر علي پيران نژاد
دکتر عباس نرگسيان
مديريت MBA - استراتژي بررسي تاثير سرمايه روانشناختي بر سلامت رواني كاركنان با نقش ميانجيگري بدبيني سازماني(مورد مطالعه: بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي ) کارشناسي ارشد مصطفي رحماني ۱۵۰۲۹۱۲۶۹
۹۵/۶/۲۹ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر سيد رضا سيد جوادين
مديريت اجرايي ارتباط ميان سازمان يادگيرنده و خلاقيت كاركنان:در بنياد شهيد استان البرز کارشناسي ارشد سهيلا شيريني ۱۵۰۲۹۳۵۳۴
۹۵/۶/۲۹ دکتر حسن دارابي
دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
مهندسي طراحي محيط زيست طراحي فضاي سبز با استفاده از آبهاي نامتعارف/ نمونه موردي: لندفيل كهريزك کارشناسي ارشد محمدرضا نبي بيدهندي ۱۵۰۴۹۳۱۹۰
۹۵/۶/۲۹ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر منوچهر انصاري
مديريت اجرايي بررسي تاثير بخشودگي هاي مالياتي بر افزايش درامد هاي مالياتي دولت کارشناسي ارشد مجيد اوتادي ۱۵۰۲۹۳۴۴۱
۹۵/۶/۲۹ دکتر احمد پوراحمد
دکتر كرامت اله زياري
جغرافيا و برنامه ريزي شهري ارزيابي و سطح بندي شاخص هاي توسعه پايدار شهري در سطح محله اي (مطالعه موردي: شهر شهريار) کارشناسي ارشد مسعود باغباني ۱۵۰۲۹۲۷۱۶
۹۵/۶/۲۹ دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر عاليه كاظمي
مديريت صنعتي تاثير مديريت دانش ونوآوري تكنولوژي بر عملكرد توسعه محصولات جديد کارشناسي ارشد كبري حسيني ۱۵۰۲۹۳۱۵۳
۹۵/۶/۲۹ دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني
دکتر سيدمهدي گنجياني
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي شبيه سازي اجزا محدود ضربه با سرعت بالا در يك صفحه كامپوزيتي پليمري کارشناسي ارشد پرهام اشكاني ۱۵۰۴۹۲۲۰۵
۹۵/۶/۲۹ دکتر غلامعلي افروز
دکتر ربابه نوري قاسم آبادي
روانشناسي بالينِي مقايسه شدت و فراواني علايم، تنظيم هيجاني و حل مسأله در زنان مبتلا به استرس پس از سانحه PTSD معتاد و غير معتاد کارشناسي ارشد زينب تاجريان ۱۵۰۲۹۳۱۲۹
۹۵/۶/۲۹ دکتر عسگر نوربخش
دکتر رضا تهراني
مديريت مالي پيش بيني قيمت نفت و فراورده هاي نفتي مرتبط با صنعت روانكار با استفاده از شبكه عصبي (ANN) و ARMA کارشناسي ارشد عباس كريمي ۱۵۰۲۹۳۵۷۳
۹۵/۶/۲۹ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر علي دريا بيگي زند
مهندسي طراحي محيط زيست مرمت اكولوژيك سايت هاي صنعتي در دشت كوير نمونه موردي كارخانه سولفات سديم سمنان کارشناسي ارشد عاطفه شكري ۱۵۰۴۹۳۲۷۱
۹۵/۶/۲۹ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر كمال سخدري
كارآفريني - كسب و كار جديد طراحي ارزشهاي پيشنهادي جديد در اكوسيستم خدمات هوايي با رويكرد برهان برتري خدمات کارشناسي ارشد سيدمحمدمهدي حامي ۱۵۰۲۹۳۷۷۹
۹۵/۶/۲۹ دکتر هادي بهرامي احسان
دکتر سيدمحمدرضا رضازاده
روانشناسي بالينِي بررسي ميزان همگرايي و واگرايي پرسشنامه تشخيصي افسردگي از منظر قرآن كريم با پرسشنامه MMPI کارشناسي ارشد نعيمه علي نژاد ۱۵۰۲۹۳۸۸۲
۹۵/۶/۲۸ دکتر ولي رستمي
دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
حقوق عمومي حدود اختيارات دولت در تملك اراضي اشخاص کارشناسي ارشد نازيلا رضوي پور ۱۵۰۳۹۲۲۲۸
۹۵/۶/۲۸ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مديريت منابع انساني مطالعه تاثير سرمايه روانشناختي بر عملكرد شغلي با نقش ميانجيگري رفتار شهروندي سازماني و التزام كاري كاركنان (مورد مطالعه: ستاد بانك اقتصاد نوين) کارشناسي ارشد منار ساعدي مجد ۱۵۰۲۹۲۱۵۷
۹۵/۶/۲۸ دکتر عادل آذر
دکتر مجتبي اميري
دکتر علي اصغر پور عزت
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي طراحي مدل مديريت هزينه عمومي با رويكرد حكمراني خوب در ايران دکتري علي ابدالي ۱۵۰۲۹۱۳۴۸
۹۵/۶/۲۸ دکتر مجتبي اميري
دکتر عليرضا نادري خورشيدي
مديريت امور شهري بررسي آثار و پيامد هاي رفتاري معماري اسلامي در ميان شهروندان در كلان شهر تهران. مورد مطالعه منطقه ي ۱۲ تهران کارشناسي ارشد اسماعيل حنفي ابرغان ۱۵۰۲۹۲۵۰۰
۹۵/۶/۲۸ دکتر عليرضا نادري خورشيدي
دکتر مجتبي اميري
مديريت امور شهري بررسي چالشها و موانع تحقق مديريت محله محور در محلات شهر تهران ( مورد پژوهش : منطقه8- ناحيه 2 -محله فدك) کارشناسي ارشد معصومه مجيدي نوا ۱۵۰۲۹۲۲۶۴
۹۵/۶/۲۸ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر اشرف رحيميان
مديريت امور شهري ارزيابي شاخص هاي استراتژي توسعه شهري(CDS)درشهرورامين کارشناسي ارشد اميد شيركوند ۱۵۰۲۹۳۵۳۲
۹۵/۶/۲۸ دکتر مجتبي اميري
دکتر اشرف رحيميان
مديريت امور شهري بررسي تاثير استفاده از روش ايفاي نقش در آموزش شهروندي در كشورهاي پيشرفته و ارائه راهكارهاي مبتني بر آن در آموزش شهروندي در كلان شهر تهران کارشناسي ارشد انا جهان بين ۱۵۰۲۹۲۰۷۷
۹۵/۶/۲۸ دکتر عباس نرگسيان
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت اجرايي بررسي تاثير سرمايه روانشناختي بر تعهدسازماني كاركنان با نقش ميانجگيري فرسودگي شغلي در بين كاركنان شهرداري كرج کارشناسي ارشد مهشيد اسكندرپور ۱۵۰۲۹۳۴۲۹
۹۵/۶/۲۸ دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني
دکتر سيدمهدي گنجياني
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد تقويت اتصال مقاطع فلزي جوش شده با استفاده از كامپوزيت هاي چند لايه پليمري کارشناسي ارشد پدرام پاك زاديان ۱۵۰۴۹۳۰۳۲
۹۵/۶/۲۸ دکتر غلامعلي افروز
دکتر محمد رضا محمدي
دکتر علي اكبر ارجمندنيا
روانشناسي بالينِي ويژگي هاي زيستي ، شناختي ، خانوادگي و ارزيابي اثربخشي بازسازي شناختي خانواده محور بر تعاملات خانوادگي نوجوانان دو قطبي کارشناسي ارشد مريم عليمحمدمحلاتي ۱۵۰۲۹۲۶۰۴
۹۵/۶/۲۸ دکتر محسن مهرآرا
دکتر قهرمان عبدلي
علوم اقتصادي رابطه فناوري اطلاعات و ارتباطات با رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه کارشناسي ارشد سيدجمال مومنيان ۱۵۰۲۹۳۹۶۸
۹۵/۶/۲۸ دکتر عسگر نوربخش مديريت مالي بررسي تاثير سرمايه فكري بر عملكرد صحيح مالي شركت ها: رويكرد چندسطحي کارشناسي ارشد عليرضا فضلي ۱۵۰۲۹۳۵۵۷
۹۵/۶/۲۷ دکتر حسين شكوهمند مهندسي مكانيك - تبديل انرژي بررسي فرآيند ترموآكوستيك در سيستم لوله هاي مربوط به تجهيزات اندازه گيري جريان گاز در ايستگاههاي تقليل فشار گاز طبيعي کارشناسي ارشد سجاد زارعي ۱۵۰۴۹۲۰۷۸
۹۵/۶/۲۷ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر منصور مومني
دکتر موسي بزرگ اصل
حسابداري ارائه مدلي جامع براي قيمت گذاري خدمات حسابرسي با استفاده از منطق فازي دکتري كيهان آزادي هير ۱۵۰۲۹۱۳۴۳
۹۵/۶/۲۷ دکتر احمد سعيدنيا برنامه ريزي شهري تحليل جايگاه آينده توس در نظام مجموعه شهري مشهد کارشناسي ارشد دامون ناصري ۱۵۰۵۹۲۰۹۸
۹۵/۶/۲۷ دکتر مظفرالدين واعظي
دکتر سيدمحمد ميركمالي
مديريت آموزشي بررسي كيفيت مديريت آموزشگاهي در مدارس ابتدايي شهرستان رباط‌كريم بر اساس مدلTQM کارشناسي ارشد سروش كريمي ۱۵۰۲۹۲۷۶۳
۹۵/۶/۲۷ دکتر حميدرضا پارسي برنامه ريزي شهري تحليل سازمان كالبدي و فضايي حوزه هاي تاريخي شهرها و برنامه ريزي جهت تشكل مرتبط و معنادار آن کارشناسي ارشد سيمين دخت فلاح ۱۵۰۵۹۲۰۶۶
۹۵/۶/۲۷ دکتر جعفر حيدري مهندسي صنايع - صنايع بررسي اثرات فاكتورهاي خارجي (External Factors) بر انتخاب استراتژي بازاريابي با استفاده از روشهاي MCDM کارشناسي ارشد طناز جبروتي ۱۵۰۴۹۲۲۲۷
۹۵/۶/۲۷ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي طراحي شهري طرح ساماندهي مركز محله با تاكيد بر ارتقا تعاملات اجتماعي (نمونه موردي: محله شمس آباد تهران) کارشناسي ارشد ساجده رحيمي ۱۵۰۵۹۳۰۲۸
۹۵/۶/۲۷ دکتر مجيد نعمتي
دکتر سيدمحمد علوي
آموزش زبان انگليسي تاثير تئوري اجتماعي -فرهنگي ويگوتسكي در ارتباط با تقليد بر بهبود مستقل شدن زبان آموزان ايراني سطح متوسط در مهارت مقاله نويسي کارشناسي ارشد ستاره دباغ ۱۵۰۳۹۳۰۶۴
۹۵/۶/۲۷ دکتر احمد حلاجي ثاني مهندسي شيمي - داروسازي تصفيه پساب دارويي با نانو جاذب بيوچار تهيه شده از ريزجلبك بومي ايران کارشناسي ارشد شقايق جوشاني ۱۵۰۴۹۳۱۴۴
۹۵/۶/۲۷ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد حقيقي
مديريت بازرگاني بررسي تاثير محيط خارجي و فاصله رواني بر عملكرد صادراتي كالاهاي واسطه اي صنعتي کارشناسي ارشد احسان احمدي خواه ۱۵۰۲۹۳۴۱۵
۹۵/۶/۲۷ دکتر نويد مستوفي
دکتر حميد اكبري
دکتر قاسم رضائي
مهندسي داروسازي بررسي پارامترهاي موثربر رهش پلت هاي دارويي مبورين با استفاده از بستر هاي سيال روكش كننده کارشناسي ارشد مژگان السادات احمدي مروست ۱۵۰۴۹۳۱۲۷
۹۵/۶/۲۷ دکتر رضا ضرغامي مهندسي شيمي - داروسازي بررسي عوامل موثر بر روكش هاي پلت دارويي با استفاده از بسترهاي سيال روكش كننده کارشناسي ارشد نيلوفر عامري ۱۵۰۴۹۳۰۷۴
۹۵/۶/۲۷ دکتر الهه عرب عامري
دکتر مهدي شهبازي
دکتر رسول زيد آبادي
رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ تاثير تمرينات ادراك بينايي وابسته و غير وابسته به حركت بر مولفه هاي ادراك بينايي و توانايي اداركي-حركتي كودكان ۷-۸ ساله دکتري لاله همبوشي ۱۵۰۲۹۲۹۱۹
۹۵/۶/۲۷ دکتر جواد پوركريمي
دکتر سيدمحمد ميركمالي
مديريت آموزشي مقايسه وضعيت شايسته سالاري در دبيرستان‌هاي استعدادهاي درخشان و دبيرستانهاي دولتي شهر تهران از نظر دبيران کارشناسي ارشد مريم هويدا ۱۵۰۲۹۲۷۸۸
۹۵/۶/۲۷ دکتر سيدمحمد ميركمالي
دکتر جواد پوركريمي
مديريت آموزشي بررسي رابطه حرفه گرايي مديران با اثر بخشي دبيرستان هاي دولتي دوره ي دوم پسرانه شهر تهران کارشناسي ارشد علي اكبر شمس كوپايي ۱۵۰۲۹۲۷۴۷
۹۵/۶/۲۷ دکتر جواد پوركريمي
دکتر سيدمحمد ميركمالي
مديريت آموزشي بررسي رابطه سواد ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و خودكارآمدي با ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ معلمان شهر سقز کارشناسي ارشد شيوا اميني ۱۵۰۲۹۲۰۲۸
۹۵/۶/۲۴ دکتر تورج تقي زاده
دکتر رضا شكوهي زاده
حقوق خصوصي برسي تطبيقي صلاحيت ديوان عالي كشور در حقوق ايران و فرانسه کارشناسي ارشد نرجس اسمعيلي ديزقندي ۱۵۰۳۹۲۱۸۶
۹۵/۶/۲۴ دکتر رضا پورحسين
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
روانشناسي بالينِي بررسي مكانيزم‌هاي دفاعي در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگير و وسواس کارشناسي ارشد هديته الزهرا منصور ۱۵۰۲۹۲۶۶۸
۹۵/۶/۲۴ دکتر سيدمحمد ميركمالي
دکتر جواد پوركريمي
مديريت آموزشي بررسي رابطه سلامت سازماني با خلاقيت كاركنان مدارس دولتي دخترانه متوسطه اول شهر تهران کارشناسي ارشد حورا شمس كوپايي ۱۵۰۲۹۲۷۴۶
۹۵/۶/۲۴ دکتر سيدمحمد ميركمالي
دکتر جواد پوركريمي
مديريت آموزشي بررسي رابطه مربيگري مديران و يادگيري سازماني در شركت خودرو سازي سايپا کارشناسي ارشد سنبله يزدان پناه ۱۵۰۲۹۲۷۸۹
۹۵/۶/۲۴ دکتر حسن بلخاري قهي
دکتر سيدمحمد فدوي
ارتباط تصويري پژوهشي در نمادشناسي نقوش اساطيري تمدن زيويه کارشناسي ارشد زيبا قهرماني ۱۵۰۵۹۲۱۷۷
۹۵/۶/۲۴ دکتر سيدمحمد ميركمالي
دکتر رسول حسيني
مديريت آموزشي بررسي رابطه رهبري تحول آفرين و راهبردهاي فراشناختي مديران دبيرستان هاي دخترانه دولتي مناطق 19 گانه شهر تهران کارشناسي ارشد اتنا همتيان ۱۵۰۲۹۲۷۸۶
۹۵/۶/۲۳ دکتر جلال غفاري قدير
دکتر احمد وثوق
مديريت منابع انساني شناسايي و تبيين ابعاد رهبري راهبردي جهادي (استراتژيك) در نهادهاي پيشرو در علم و فناوري با رويكرد نظريه سازي داده بنياد کارشناسي ارشد سيدجواد امامي زاده ۱۵۰۲۹۲۴۵۳
۹۵/۶/۲۳ دکتر قادر فرجي مهندسي مكانيك - ساخت و توليد ساختار و خواص تيتانيوم خالص تجاري پس از فرآيند تركيبي ايكپ هيدرواستاتيكي و اكستروژن هيدرواستاتيكي کارشناسي ارشد شاپور نيكبخت بيده ۱۵۰۴۹۲۳۰۱
۹۵/۶/۲۳ دکتر قادر فرجي مهندسي مكانيك - ساخت و توليد بررسي تجربي اثر دما در اكستروژن تيتانيم خالص نانو ساختار توليد شده به روش ECAP کارشناسي ارشد ريكه وت امين ۱۵۰۴۹۳۲۰۷
۹۵/۶/۲۳ دکتر دكتر محمد صفري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
مديريت منابع انساني شناسايي و تبيين چارچوب تاثيرگذاري مسئوليت اجتماعي بنگاه (CSR) بر سرمايه فكري(مورد مطالعه: خودروسازي گروه بهمن) کارشناسي ارشد احمد راضي جلالي ۱۵۰۲۹۳۵۰۰
۹۵/۶/۲۳ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر محسن مهرآرا
علوم اقتصادي بررسي مشكلات صادرات پتروشيمي ايران با تاكيد بر نرخ ارز کارشناسي ارشد محمدامين جنوبي ۱۵۰۲۹۳۱۴۵
۹۵/۶/۲۳ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت اجرايي بررسي تاثير محيط فروشگاه برقصد خريد ناگهاني(مورد مطالعه:فروشگاه هايپراستار) کارشناسي ارشد مهرداد اربابي ۱۵۰۲۹۲۰۰۷
۹۵/۶/۲۳ دکتر مهرزاد حميدي
دکتر سيدنصراله سجادي
مديريت ورزشي ارتباط بين عدالت و حمايت سازماني ادراك شده بارفتارشهروندي در معاونت تربيت بدني و سلامت وزارت آموزش و پرورش کارشناسي ارشد پگاه سلطاني مقدم ۱۵۰۲۹۳۵۲۱
۹۵/۶/۲۳ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر علي سوري
علوم اقتصادي نقش نظام ملي نوآوري در رشد اقتصادي (با تاكيد بر اقتصاد ايران) کارشناسي ارشد مقصود وديعي ۱۵۰۲۹۳۳۸۵
۹۵/۶/۲۱ دکتر محمد مهدي نصيري مهندسي صنايع - صنايع مدلسازي و بهينه سازي هزينه نگهداري و تعميرات با يكپارچه سازي منابع نيروي انساني و مواد؛ مطالعه موردي شركت خودرو سازي سايپا کارشناسي ارشد سهراب رجبي ۱۵۰۴۹۲۲۵۰
۹۵/۶/۲۱ دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
مديريت مالي بررسي رابطه بين هزينه سرمايه (WACC) و نسبت هاي مالي کارشناسي ارشد ميلاد شريعتي ۱۵۰۲۹۳۲۲۳
۹۵/۶/۲۱ دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
مديريت مالي بررسي رابطه بين متغيرهاي اقتصاد كلان و چرخه عملياتي با نگهداشت وجه نقد در شركت‌هاي بورس و اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد ناديا نازي ۱۵۰۲۹۳۳۶۶
۹۵/۶/۲۱ دکتر رضا تهراني
دکتر عزت الله اصغري زاده
مديريت مالي بررسي ميزان كيفيت گزارشگري مالي و تأثير آن بر سررسيد بدهي و سرمايه گذاري کارشناسي ارشد نيلوفر قلي زادگان ۱۵۰۲۹۳۲۹۶
۹۵/۶/۲۱ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي مديريت مالي بررسي تاثير متنوع سازي شركت ها و مديريت سود بر ساختار سرمايه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد نرجس وطن پرست ۱۵۰۲۹۳۶۲۲
۹۵/۶/۲۱ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر داوود جعفري سرشت
مديريت مالي پيش بيني شكست شركت با استفاده از الگوريتم تكاملي گرامري کارشناسي ارشد سعيده فرهنگي ۱۵۰۲۹۳۲۸۶
۹۵/۶/۲۱ دکتر داوود جعفري سرشت
دکتر عزت الله اصغري زاده
مديريت مالي بررسي نحوه ارتباط نسبت قيمت به درآمد (P/E) و ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده (REVA) با ريسك سيستماتيك سهام در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد بهزاد يزداني ۱۵۰۲۹۳۶۲۹
۹۵/۶/۲۱ دکتر محمدرضا دليري مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) ارزيابي ويژگي‌هاي مبتني بر ارتباطات عملكردي و تاثيري در باز‌شناسي اشياء از روي سيگنال‌هاي EEG کارشناسي ارشد تابان فمي تفرشي ۱۵۰۴۹۲۲۷۵
۹۵/۶/۲۱ دکتر داوود جعفري سرشت
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
مديريت مالي بررسي تاثير تمركز مالكيت بر عملكرد اقتصادي و عملكرد حسابداري بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد محمدمرتضي هوشيارزاده ۱۵۰۲۹۳۳۹۲
۹۵/۶/۲۱ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مديريت مالي بررسي ارتباط برخي متغيرهاي اقتصادي اثرگذار بر پرتفوي صندوقهاي بازنشستگي با استفاده از روش VEqC کارشناسي ارشد ريحانه قرباني شهرابي ۱۵۰۲۹۳۲۹۵
۹۵/۶/۲۰ دکتر هاشم منتصري
دکتر محمد اسماعيلي
دکتر آيدا حسين خاني
مهندسي شيمي - داروسازي بررسي امكان تهيه فيلم هاي خوراكي شفاف با قابليت حلاليت در آب از پليمرهاي طبيعي جهت بسته بندي تي بگ عصاره ليو فيليز شده شيرين بيان و بررسي خصوصيات فارماسيوتيكال آن کارشناسي ارشد نجمه فرجي ۱۵۰۴۹۲۳۷۴
۹۵/۶/۲۰ دکتر احمد سعيدنيا برنامه ريزي شهري تحليل عوامل موثر بر توزيع بهينه پارك هاي شهري به منظور ايجاد برابري فضايي (نمونه موردي منطقه 13 تهران) کارشناسي ارشد شيرين كريمي ۱۵۰۵۹۲۱۷۸
۹۵/۶/۱۷ دکتر عيسي حجت مهندسي معماري طراحي مركز فرهنگي گردشگري با رويكرد بازآفريني هنرهاي بومي و احياي فرهنگ دزفول کارشناسي ارشد پريسا فيلي ۱۵۰۵۹۲۱۴۵
۹۵/۶/۱۷ دکتر محمود باقري
دکتر جعفر نوري يوشانلويي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي تبيين ماهيت حقوقي شركتهاي تعاوني در ايران کارشناسي ارشد هديه لواساني ۱۵۰۳۹۲۱۱۱
۹۵/۶/۱۷ دکتر عيسي حجت
دکتر حميدرضا انصاري
مهندسي معماري موزه فردا در شيراز کارشناسي ارشد ريحانه روزي طلب ۱۵۰۵۹۳۰۳۱
۹۵/۶/۱۶ دکتر فريبرز جولاي
دکتر علي بزرگي
مهندسي صنايع - صنايع ارائه مدل جديد براي زنجيره تامين سوخت‌هاي زيستي مبتني بر جلبك کارشناسي ارشد محمداحسان ظرافتي ۱۵۰۴۹۲۱۰۴
۹۵/۶/۱۶ دکتر سيدمحمد فدوي ارتباط تصويري بررسي كاربرد تصويرسازي و طراحي گرافيك در طراحي لباس و مد و موضوع عملي با عنوان طراحي پوستر و بيلبورد براي جشنواره هاي مد و لباس کارشناسي ارشد غزاله غريبي ۱۵۰۵۹۲۱۶۷
۹۵/۶/۱۶ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر مجيد جلالي فراهاني
تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي تحليل آثار واگذاري باشگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي در ايران (مطالعه موردي باشگاه فرهنگي ورزشي راه آهن) کارشناسي ارشد صادق رييسي كيا ۱۵۰۲۹۲۵۴۲
۹۵/۶/۱۶ دکتر قاسم مطلبي مهندسي معماري طراحي مركزي براي شناخت و تعامل اديان کارشناسي ارشد عماد قويدل خراساني ۱۵۰۵۹۳۱۰۹
۹۵/۶/۱۶ دکتر قاسم مطلبي مهندسي معماري طراحي دانشگاه بين المللي مستقل معماري و شهرسازي اصفهان کارشناسي ارشد مهدي عبداللهي منش ۱۵۰۵۹۳۱۰۴
۹۵/۶/۱۶ دکتر عبدالرضا كرباسي
دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر مجيد عباسپور
محيط زيست - برنامه ريزي ارائه الگوي برنامه ريزي راهبردي آلودگي هوا با رويكرد مديريت يكپارچه محيط زيست (IEM) مطالعه موردي شهر تهران دکتري محمدجواد محمدي زاده ۱۵۰۶۹۱۰۰۵
۹۵/۶/۱۶ دکتر سيد باقر ميرعباسي حقوق بين الملل بررسي تطبيقي گزارش هاي دوره اي جهاني (UPR) جمهوري اسلامي ايران و كشور سوئيس کارشناسي ارشد عليرضا پورطاهريان ۱۵۰۳۹۳۲۶۰
۹۵/۶/۱۶ دکتر حسن بلخاري قهي
دکتر مصطفي اسدالهي
ارتباط تصويري وب ديزاين، طراحي گرافيك يا كد نويسي؟ کارشناسي ارشد اميرسامان حنيفي ۱۵۰۵۹۳۰۸۵
۹۵/۶/۱۶ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست ارزيابي اقتصادي و زيست محيطي سيستمهاي مختلف توليد همزمان برق و حرارت کارشناسي ارشد هدا منهاج نيا ۱۵۰۴۹۱۰۵۶
۹۵/۶/۱۶ دکتر حسين نواده توپچي حقوق بين الملل آثار حقوقي عملكرد صندوق بين المللي پول برنظام اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد سعيدرضا عرفاني اخروي ۱۵۰۳۹۳۱۷۸
۹۵/۶/۱۶ دکتر سيد باقر ميرعباسي حقوق بين الملل صور جبران نقض حقوق اقتصادي-اجتماعي-فرهنگي در اسناد بين المللي حقوق بشر با تكيه بر پروتكل الحاقي کارشناسي ارشد نيلوفر گنجه ۱۵۰۳۹۳۲۰۱
۹۵/۶/۱۶ دکتر سيد باقر ميرعباسي حقوق بين الملل ارتباط بين حفاظت محيط زيست و حق برصلح کارشناسي ارشد مليكا حبيبي ۱۵۰۳۹۳۰۵۸
۹۵/۶/۱۶ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر محمود دهقان نيري
مديريت صنعتي شناسايي شاخص هاي ارزيابي و رتبه بندي تامين كنندگان در شركت ناصرين وحيد کارشناسي ارشد بختيار گلچوب فيروزجايي ۱۵۰۲۹۳۹۲۳
۹۵/۶/۱۶ دکتر قاسم مطلبي مهندسي معماري انديشكده ي انسان کارشناسي ارشد علي مرادخاني ۱۵۰۵۹۳۰۵۱
۹۵/۶/۱۶ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر مجيد جلالي فراهاني
تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي ارزيابي مناسب سازي اماكن ورزشي ويژه معلولين شهر تهران با استفاده از تكنيك سنجش رضايت مشتري (CSM) کارشناسي ارشد علي اكبر نوروزي ۱۵۰۲۹۲۷۸۲
۹۵/۶/۱۵ دکتر احمدعلي فرزين مهندسي معماري طرح توسعه پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران کارشناسي ارشد الميرا نادري كوشش ۱۵۰۵۹۲۱۵۷
۹۵/۶/۱۵ دکتر محمدجواد ثقفي مهندسي معماري مركز سلامت ، فضاي درماني تخصصي براي مبتلايان به سرطان با رويكرد طراحي فضاي شفابخش کارشناسي ارشد ياسمن اشجع زاده ۱۵۰۵۹۲۱۰۸
۹۵/۶/۱۵ دکتر احمدعلي فرزين مهندسي معماري طراحي باغ كودكستان با رويكرد علوم رفتاري كودكان کارشناسي ارشد مهسا خادم ال علي ۱۵۰۵۹۳۰۲۲
۹۵/۶/۱۵ دکتر احمدعلي فرزين مهندسي معماري طراحي مجتمع فرهنگي منطقه 22 تهران با رويكرد معماري پايدار کارشناسي ارشد سارا معيري ۱۵۰۵۹۲۱۵۳
۹۵/۶/۱۴ دکتر علي سلامي
دکتر طاهره رضايي
زبان و ادبيات انگليسي آستن در تصوير: وارسي "عقل و احساس" و "غرور و تعصب" کارشناسي ارشد پريسا روزبهاني ۱۵۰۳۹۲۲۳۰
۹۵/۶/۱۴ دکتر حشمت اله متدين مهندسي معماري طراحي بيمارستان كودكان با رويكرد منظر شفابخش کارشناسي ارشد نسترن فيضي ۱۵۰۵۹۲۱۴۳
۹۵/۶/۱۴ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
مديريت بازرگاني تجزيه و تحليل پويايي هاي رقابتي با استفاده از رويكرد نقشه گروه هاي استراتژيك(مورد مطالعه صنعت مبلمان) کارشناسي ارشد حامد ابوتراب ۱۵۰۲۹۳۴۰۹
۹۵/۶/۱۴ دکتر حشمت اله متدين مهندسي معماري طراحي غرفه ايران در اكسپو 2020 دبي کارشناسي ارشد نيوشا رشيدي احمدي ۱۵۰۵۹۳۰۲۹
۹۵/۶/۱۴ دکتر حشمت اله متدين مهندسي معماري طراحي پژوهشكده علوم و فناوري معماري و ساخت با رويكرد معماري پايدار کارشناسي ارشد راضيه شكراله زاده بهبهاني ۱۵۰۵۹۳۱۰۱
۹۵/۶/۱۴ دکتر حشمت اله متدين مهندسي معماري طراحي مجموعه مسكوني با رويكرد الگوي بومي مسكن سيستان کارشناسي ارشد اشكان شهبازي ۱۵۰۵۹۳۱۴۰
۹۵/۶/۱۴ دکتر سعيد حقير مهندسي معماري مركز هنرهاي نيومديا : پيشنهادي براي ارتقاي كيفيت محيطي-اجتماعي محله عودلاجان تهران کارشناسي ارشد بهزاد شجاع الدين گيوي ۱۵۰۵۹۳۰۹۸
۹۵/۶/۹ دکتر تورج تقي زاده
دکتر حسن باديني
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي قواعد حاكم بر تحصيل اطلاعات شخصي كاربران اينتر نتي با مقاصد تجاري کارشناسي ارشد علي رضا صلاحي ۱۵۰۳۹۲۰۸۰
۹۵/۵/۲۶ دکتر رضا ضرغامي
دکتر سپيده خويي
مهندسي شيمي - داروسازي "شبيه سازي ديناميك مولكولي رفتار خودآرايشي سيستم هاي پليمري آهسته رهش : ساخت كنترل شده بر مبناي تنظيم تركيب اجزا" کارشناسي ارشد علي هاشمي ۱۵۰۴۹۲۱۸۴
۹۵/۵/۱۹ دکتر ساسان مهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري بررسي رابطه حاكميت شركتي ،كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري کارشناسي ارشد امير عالي زاده ۱۵۰۲۹۲۵۹۲
۹۵/۵/۱۸ دکتر رضا تهراني
دکتر مهدي نجفي
مديريت مالي شناخت عوامل تعيين كننده سياست تقسيم سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد ليلا مداح ۱۵۰۲۹۲۶۵۲
۹۵/۵/۱۷ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر مهدي شريفي
مديريت رسانه بررسي ساز و كارهاي رفع موانع تاسيس شبكه هاي تلويزيوني خصوصي در ايران. کارشناسي ارشد بيژن چوبينه ۱۵۰۲۹۲۷۹۷
۹۵/۵/۱۷ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر محمد اخگري
مديريت رسانه تدوين راهبردهاي جذب مخاطب براي شبكه‌هاي تلويزيوني بين المللي از طريق رسانه‌هاي اجتماعي – مطالعه موردي: شبكه جهاني پرس تي‌وي کارشناسي ارشد فريد روشن زنجاني ۱۵۰۲۹۲۷۳۸
۹۵/۵/۱۷ دکتر مهدي شريفي
دکتر مهرداد استيري
مديريت رسانه طراحي مدل نگهداشت كاركنان دانشي در سازمان هاي رسانه اي کارشناسي ارشد فاطمه رزمي فردوي ۱۵۰۲۹۲۸۰۱
۹۵/۵/۱۷ دکتر سهيلا بورقاني فراهاني
دکتر زهرا اجاق
مديريت رسانه تكنيكهاي رسانه اي براي تغيير نگرش زيست محيطي کارشناسي ارشد ساغر كوهستاني نژادطاري ۱۵۰۲۹۲۸۱۱
۹۵/۵/۱۷ دکتر امير خانلري
دکتر اسماعيل شاه طهماسبي
مديريت MBA - استراتژي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر اعتماد و وفاداري مشتريان كالا و خدمات لوكس (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه تهران) کارشناسي ارشد مرتضي ولي پور ۱۵۰۲۹۲۳۴۴
۹۵/۵/۱۲ شيمي كاربردي - پليمر دکتري داود شمسي ۱۵۰۱۹۲۰۰۴
۹۵/۵/۱۰ دکتر مهدي شريفي
دکتر عباس نرگسيان
مديريت رسانه بررسي مقايسه اي اثربخشي شبكه هاي اجتماعي(facebook و instagram)در افزايش مصرف گرايي انبوه کارشناسي ارشد هيوا رضايي جو ۱۵۰۲۹۲۷۳۷
۹۵/۵/۱۰ دکتر مهدي شريفي
دکتر علي اكبر فرهنگي
مديريت رسانه ارائه مدل شايستگي خبرنگاران حوزه هنر در رسانه هاي مكتوب براي توليد پيام هنري کارشناسي ارشد مهناز چترفيروزه ۱۵۰۲۹۲۷۲۷
۹۵/۵/۱۰ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر مهدي شريفي
مديريت رسانه افزايش اثربخشي عملكرد مجريان در تحريريه خبر تلويزيون کارشناسي ارشد مريم صادق زاده ۱۵۰۲۹۲۷۴۸
۹۵/۵/۱۰ حقوق عمومي دکتري محمد ذكايي ۱۵۰۳۹۱۱۲۳
۹۵/۵/۶ آموزش زبان انگليسي دکتري سارا مهابادي ۱۵۰۳۹۱۱۳۸
۹۵/۵/۶ آموزش زبان انگليسي دکتري حسن محبي ۱۵۰۳۹۲۱۶۸
۹۵/۵/۳ دکتر دكتر محمد صفري
دکتر سيد رضا سيد جوادين
مديريت منابع انساني - منابع انساني بين الملل تبيين نقش سبك‌هاي شخصيتي بر توانمندسازي روان‌شناختي منابع انساني؛ مورد مطالعه: كاركنان بين‌الملل بانك ها کارشناسي ارشد سيده روجا كريم نيا ۱۵۰۲۹۳۳۰۹
۹۵/۴/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر اسدالله كرد نائيج
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني ارائه مدل سياستگذاري براي توسعه بازار خدمات بيمه كشور بر اساس رويكرد منبع بنيان(RBV) دکتري محمد آيتي مهر ۱۵۰۲۹۱۳۴۷
۹۵/۴/۳۰ دکتر مهدي وزيريان
دکتر رضا حاجي آقايي
دکتر رضا غفارزادگان
مهندسي شيمي - داروسازي مقايسه روش‌هاي مختلف عصاره‌گيري در استخراج تركيبات موثره گياه سنا ( Sennaalexandrina) کارشناسي ارشد نورا عنايتي ۱۵۰۴۹۲۳۷۲
۹۵/۴/۳۰ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر محمدرضا كردي
تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي بررسي اثر8هفته تمرين مقاومتي سبك بر بيان ژن ABCA1 لنفوسيت‌ بيماران مرد ايسكميك دکتري عليرضا حاجي قاسمي ۱۵۰۲۹۱۳۶۵
۹۵/۴/۳۰ دکتر علي اصغر پور عزت
دکتر عليرضا بديعي
مديريت MBA - استراتژي برنامه ريزي راهبردي جهت تجاري سازي فناوري نانو در دانشگاه تهران کارشناسي ارشد ايمان نصراصفهاني ۱۵۰۲۹۲۳۲۴
۹۵/۴/۲۸ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر سيد رضا سيد جوادين
مديريت بازرگاني تاثير سبك زندگي افراد و مؤلفه هاي گرايش به كالاي لوكس بر تعلق احساسي مشتريان نسبت به برندهاي لوكس؛ مورد مطالعه بازار ساعت در تهران کارشناسي ارشد محمد عرب كاشاني ۱۵۰۲۹۳۲۶۳
۹۵/۴/۲۸ دکتر حسن باديني
دکتر عليرضا محمد زاده
حقوق خصوصي مسؤوليت مدني اشخاص در روند انجام تشريفات گمركي کارشناسي ارشد مسعود ولي زاده فلكدهي ۱۵۰۳۹۳۲۱۸
۹۵/۴/۲۸ دکتر مهدي اشجعي مهندسي مكانيك - تبديل انرژي اندازه گيري تجربي ساختار شعله حاصل از دو جت برخوردي کارشناسي ارشد مهرداد كياني ۱۵۰۴۹۳۰۹۳
۹۵/۴/۲۷ دکتر دكتر محمد صفري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
مديريت منابع انساني شناسايي عوامل كليدي موفقيت در اجراي برنامه‌ريزي استراتژيك منابع انساني؛ مورد مطالعه: مركز ملي فضاي مجازي کارشناسي ارشد حميدرضا رضواني پور ۱۵۰۲۹۳۵۰۹
۹۵/۴/۲۶ دکتر سيد باقر ميرعباسي حقوق بين الملل بررسي ابعاد حقوقي شعبه حل و فصل اختلافات بستر درياها و نقش آن در توسعه حقوق بين الملل درياها (در تئوري و در عمل) کارشناسي ارشد محمد مظاهري ۱۵۰۳۹۳۲۰۹
۹۵/۴/۲۶ دکتر سيد باقر ميرعباسي حقوق بين الملل بررسي جذب و ادغام پناهندگان در كشور ميزبان و اثار ان کارشناسي ارشد شادي رضازاده ۱۵۰۳۹۳۱۵۸
۹۵/۴/۲۲ دکتر دكتر محمد صفري
دکتر سيد رضا سيد جوادين
مديريت منابع انساني - منابع انساني بين الملل ارائه چارچوبي مفهومي جهت تبيين نقش فناوري اطلاعات در عملكرد كاركنان در نظام آموزش عالي؛مورد مطالعه: مؤسسه آموزش عالي علمي- كاربردي شهرداري تهران و مراكز تابعه کارشناسي ارشد علي قويدل ۱۵۰۲۹۳۲۹۹
۹۵/۴/۲۱ دکتر نظام الدين رحيميان
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري رابطه بين كنترل داخلي و اظهار نظر حسابرسي در مورد تداوم فعاليت کارشناسي ارشد سحر رابودان ۱۵۰۲۹۱۲۶۷
۹۵/۴/۲۱ دکتر محمود شيخ
دکتر حمايت طلب
دکتر داود حومنيان
رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ تاثير جبراني تمرينات ورزشي بدمينتون بر حركات بنيادي و يكپارچگي بينايي-حركتي دکتري فرنوش فطروسي ۱۵۰۲۹۲۹۰۰
۹۵/۴/۲۰ دکتر قاسم مطلّبي مهندسي معماري طراحي كوي مسكوني پايدار ده ونك کارشناسي ارشد پگاه كولاييان ۱۵۰۵۹۲۱۴۹
۹۵/۴/۲۰ دکتر حشمت اله متدين مهندسي معماري احياي فضاي مياني در عرصه هاي جديد شهري کارشناسي ارشد ناهيد عبدالقادري بوكاني ۱۵۰۵۹۲۱۳۷
۹۵/۴/۲۰ دکتر حشمت اله متدين مهندسي معماري مجموعه آموزش ابتدايي درتعامل با فضاهاي شهري کارشناسي ارشد محمد حاجي ابراهيمي ۱۵۰۵۹۲۱۱۳
۹۵/۴/۲۰ دکتر احمد به پژوه
دکتر باقر غباري بناب
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي شناسايي نقش عوامل تنش زاي دوران بارداري در ابتلاي كودكان به اختلال اتيسم کارشناسي ارشد مهرناز ثاني ۱۵۰۲۹۲۷۹۶
۹۵/۴/۱۹ دکتر سعيد حسن زاده
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي بررسي اثربخشي يكپارچگي حسي بر اداراك شنيداري، توليد گفتار و تعامل والد و كودك در كودكان ناشنواي كاشت حلزون شده کارشناسي ارشد زهرا عسكري سخا ۱۵۰۲۹۲۷۵۴
۹۵/۴/۱۴ دکتر صداقت جباري ارتباط تصويري موشن گرافيك با رويكرد تايپ ديزاين کارشناسي ارشد مرواريد خادمي پور ۱۵۰۵۹۲۱۲۶
۹۵/۴/۱۴ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مديريت دولتي (خاتمه يافته) مطالعه تاثير رهبري اصيل بر پيامدهاي رفتاري با نقش ميانجي گري اعتماد و سرمايه روان شناختي (مطالعات موردي-اداره كار ورفاه اجتماعي شهر تهران) کارشناسي ارشد عليرضا صفاييان ۱۵۰۲۹۲۵۷۷
۹۵/۴/۱۴ دکتر احمد سعيدنيا برنامه ريزي شهري بازآفريني پايدار در بافت تاريخي وفرسوده محله هاي شهري (نمونه مطالعاتي محله عودلاجان تهران کارشناسي ارشد محمدرضا صبوري دودران ۱۵۰۵۹۳۰۳۹
۹۵/۴/۱۴ دکتر سيدمحمد فدوي ارتباط تصويري مطالعه و بررسي گرافيك محيطي باغ وحشهاي ايران و ارائه طرح پيشنهادي براي گرافيك محيطي باغ وحش ارم تهران کارشناسي ارشد مژده اسلامي ۱۵۰۵۹۳۰۰۷
۹۵/۴/۱۴ دکتر رحمن سوري
دکتر علي اصغر رواسي
دکتر سيروس چوبينه
تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي مقايسه فعاليتهاي ورزشي مختلف با مصرف ويتامين D3 بر بنيان ژن خانواده Mir18۱ و تعادلTh1 و Th2 در موش‌هاي نر ويستار دکتري اميد صالحيان ۱۵۰۲۹۱۳۸۷
۹۵/۴/۱۳ دکتر ساسان مهراني
دکتر منصور مومني
دکتر غلامرضا كرمي
حسابداري بررسي نقش مطبوعات تجاري در ارزش گذاري اطلاعات حسابداري شركتهاي پذيرفته شده ي بورس اوراق بهادار تهران دکتري محمدرضا وطن پرست ۱۵۰۲۹۱۴۱۶
۹۵/۴/۱۳ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
مديريت بازرگاني بررسي اثرات به كارگيري رويكرد بازاريابي پايدار بر وفاداري مصرف كنندگان کارشناسي ارشد ايمان حسني ۱۵۰۲۹۳۴۸۲
۹۵/۴/۹ دکتر جعفر نوري يوشانلويي
دکتر حسن باديني
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي بررسي تاثيرات قانون نظام صنفي ايران بر حقوق مصرف كننده کارشناسي ارشد مريم ارديبهشت ۱۵۰۳۹۲۰۰۹
۹۵/۴/۸ دکتر سعيد حسن زاده
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي بررسي ويژگي هاي روانسنجي مقياس نمره گذاري اوتيسم گيليام ۳ مبتني بر DSM-۵ کارشناسي ارشد صدف كيهاني ۱۵۰۲۹۲۲۵۴
۹۵/۴/۸ دکتر رحمن سوري
دکتر سيروس چوبينه
دکتر علي اصغر رواسي
دکتر كاظم باعثي
تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي اثر ۱۲ هفته تمرينات هوازي، اينتروال ومقاومتي بر بيان ژن MTNR1B درپانكراس رت هاي ديابتي نوع 2 دکتري محمد رشيدي ۱۵۰۲۹۱۳۷۳
۹۵/۴/۸ دکتر محمدرضا ذاكرزاده مهندسي مكاترونيك طراحي، مدلسازي، ساخت و كنترل عملگر دوراني تحريك شده توسط سيم هاي آلياژ حافظه دار کارشناسي ارشد ازاده درودچي ۱۵۰۴۹۲۲۴۶
۹۵/۴/۸ دکتر عباس نرگسيان
دکتر مهرداد استيري
مديريت MBA - استراتژي شناسايي موانع اجراي استراتژي‌هاي منابع انساني در حوزه جذب در شركت توسن کارشناسي ارشد سيدادريس حسيني ۱۵۰۲۹۲۰۸۶
۹۵/۴/۲ دکتر محمد رضا فاضلي مهندسي شيمي - داروسازي بررسي باز تاخوردگي رتپلاز Reteplase به روش خوراك دهي غير پيوسته کارشناسي ارشد ستاره كيوي ۱۵۰۴۹۲۳۴۲
۹۵/۴/۱ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر حميد راشدي
محيط زيست - برنامه ريزي توسعه مدل ارزيابي و مديريت ريسك هاي زيست محيطي پروژه هاي حفاري چاه هاي نفت وگاز دکتري محمدرضا طهماسبي بيرگاني ۱۵۰۶۹۱۰۰۳
۹۵/۳/۳۰ دکتر كتايون تقي زاده مهندسي معماري طراحي ساختمان بلند مرتبه چند عملكردي سبز – با رويكرد شهرهاي عمودي در تهران کارشناسي ارشد سارا شاملو ۱۵۰۵۹۲۱۲۵
۹۵/۳/۳۰ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر سعيد ميرزامحمدي
مديريت مالي بررسي تأثير اطلاعات خصوصي بر شكاف نقدينگي در شركت‌هاي پذيرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد عاطفه هاشمي راد ۱۵۰۲۹۲۷۰۱
۹۵/۳/۲۹ دکتر اشرف رحيميان
دکتر نيما مختارزاده
مديريت MBA - استراتژي بررسي و اولويت بندي استراتژي هاي برندينگ شهري - مطالعه موردي: شهر كرج کارشناسي ارشد مهدي رضايي عراقي ۱۵۰۲۹۲۵۳۷
۹۵/۳/۲۶ دکتر عباس منوريان
دکتر مجتبي اميري
دکتر علي صادقي
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي ارائه الگويي جهت انتخاب استراتژي هاي ميانجيگري در خط مشي گذاري عمومي متناسب با ماهيت شكست هاي خط مشي دکتري مصطفي زمانيان ۱۵۰۲۹۱۳۷۷
۹۵/۳/۲۲ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مديريت اجرايي بررسي تاثير اضافه باري كار، تضاد كار-خانواده و تضاد خانواده-كار بر نيروي حفظ كاركنان و عملكرد شغلي آنها با ميانجي گري فرسودگي عاطفي کارشناسي ارشد الهام حدادي كهنمويي ۱۵۰۲۹۳۱۴۹
۹۵/۳/۱۷ دکتر محمدحسين عليزاده
دکتر مينونژاد
دکتر رضا رجبي
تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي مطالعه نقش آزمون غربالگري حركت عملكردي (FMS) و آزمون هاي پزشكي در پيش بيني آسيب هاي ورزشي فوتباليستهاي تيم ملي بزرگسالان ايران دکتري عليرضا شهاب ۱۵۰۲۹۲۳۸۴
۹۵/۳/۱۷ دکتر عباس منوريان
دکتر ناصر عسگري
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي رابطه بين نوآوري راهبردي و اثربخشي نيروي انساني: مورد مطالعه شركت كاله کارشناسي ارشد مهرداد پاكزاد ۱۵۰۲۹۱۲۵۲
۹۵/۳/۱۷ دکتر محمد مهدي نصيري
دکتر جعفر حيدري
مهندسي صنايع طراحي شبكه لجستيك معكوس پايدار تحت شرايط عدم قطعيت دکتري شيوا زندكريمخاني ۱۵۰۴۹۲۱۹۳
۹۵/۳/۱۶ مهندسي صنايع دکتري رضا وكيلي مطيع ۱۵۰۴۹۲۱۹۷
۹۵/۳/۸ دکتر عباس منوريان
دکتر اسماعيل شاه طهماسبي
مديريت MBA - استراتژي شناسايي و اولويت‌بندي موانع پياده‌سازي استراتژي‌هاي تجهيز منابع در بنگاه‌هاي مالي و اقتصادي با رويكرد نظريه محدوديت‌ها (مطالعه موردي بانك كشاورزي) کارشناسي ارشد زهرا جغتين علي بازي ۱۵۰۲۹۲۴۸۴
۹۵/۳/۵ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر ادوين صفري
دکتر حسن هويدي
دکتر حسن دارابي
محيط زيست - برنامه ريزي تحليل روابط سيستماتيك مولفه هاي اجتماعي موثر در مديريت مواد زايد جامد شهري دکتري ناصر حاج محمدي ۱۵۰۶۹۱۰۰۲
۹۵/۲/۲۸ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر زهرا اجاق
مديريت رسانه مديريت توليد وتوزيع پيامهاي ارتباطي در دمكراسي هاي نوظهور کارشناسي ارشد منصور حسيني ۱۵۰۲۹۲۷۲۸
۹۵/۲/۱۸ دکتر احمد اختيار زاده
دکتر نيما گروسي مختارزاده
مديريت MBA - استراتژي تدوين استراتژي توسعه تكنولوژي در شركت هاي (توسعه دهنده) ساختماني و پيشنهاد راهكارهاي اكتساب : مطالعه موردي بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي کارشناسي ارشد حسن عسكري خوزنكلايي ۱۵۰۲۹۱۴۵۲
۹۵/۲/۱۵ دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر ابراهيم عليدوست
تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي بررسي عوامل موثر بر توسعه ورزش همگاني و شناسايي موانع موجود از ديدگاه شركت كنندگان و دست اندركاران همايش پياده روي صبح و نشاط(نمونه موردي، استان خوزستان) کارشناسي ارشد خادم علي تهذيبي ۱۵۰۲۹۲۷۲۵
۹۵/۲/۸ دکتر منصور مومني
دکتر داود كريمي دستجردي
مديريت بازرگاني "استفاده از تكنيك مهندسي ارزش جهت ارتقاي عملكرد، بهبود كارايي و رفع چالش‌هاي پيراموني بخش بازاريابي واحد كسب و كار" کارشناسي ارشد محمد بروجردي ۱۵۰۲۹۳۱۱۶
۹۵/۱/۲۲ دکتر رحمت اله فرهودي
دکتر مهدي قرخلو
جغرافيا و برنامه ريزي شهري مقايسه عملكرد ساختمان هاي مسكوني متداول در بافت شهري اقليم هاي مختلف ايران از نقطه نظر مصرف انرژي کارشناسي ارشد سعيد علي محمدي ۱۵۰۲۹۲۷۵۶
۹۴/۱۲/۲۵ دکتر احمد مومني راد حقوق بين الملل رويه ديوان بين المللي دادگستري در پرونده هاي حقوقي هوانوردي کارشناسي ارشد علي سريع السيري ۱۵۰۳۹۲۲۳۵
۹۴/۱۲/۲۲ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي تآثير بازاريابي سبز بر قصد خريد لوازم آرايشي بانوان کارشناسي ارشد غزال فرجادي ۱۵۰۲۹۰۰۲۸
۹۴/۱۲/۲۲ دکتر فرشاد نوريان برنامه ريزي شهري تحليل فضايي -كالبدي روددره ها و برنامه ريزي و تقويت تعاملات اجتماعي در آن؛ نمونه مطالعاتي: رود دره كن کارشناسي ارشد عليرضا باقري مرني ۱۵۰۵۹۰۰۱۱
۹۴/۱۲/۱۹ دکتر گلناز تاجبخش طراحي شهري ارتقاي كيفيت سرزندگي در عرصه هاي عمومي شهرهاي جديد(نمونه موردي: بخشي از فاز يك شهر جديد هشتگرد) کارشناسي ارشد مولود واسعي راد ۱۵۰۵۹۱۰۷۱
۹۴/۱۲/۱۹ دکتر غلامحسين الهام
دکتر محسن برهاني
حقوق جزا و جرم شناسي ضوابط حاكم بر عملكرد ضابطين دادگستري برمبناي قانون آئين دادرسي كيفري سال ۱۳۹۲ کارشناسي ارشد اميرحسين اسمعيلي ۱۵۰۳۹۱۰۷۸
۹۴/۱۲/۱۹ دکتر غلامحسين نيكوكار
دکتر سيد رضا سيد جوادين
مديريت MBA - استراتژي ارتباط بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش (مورد مطالعه : بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي) کارشناسي ارشد رامين شريعت پناهي ۱۵۰۲۹۱۴۵۰
۹۲/۱۲/۱۸ دکتر محمود باقري
دکتر جعفر نوري يوشانلويي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي كاستي هاي حقوق قراردادها در تحقق عدالت معاوضي در قراردادهاي بانكي: نقد اقدامات بانك مركزي در يكسان سازي فرم هاي قراردادي کارشناسي ارشد علي ابراهيمي ۱۵۰۳۹۲۰۰۳
۹۴/۱۲/۱۸ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر حسين نواده توپچي
حقوق بين الملل بررسي مفاهيم خليج, خليج هاي تاريخي و اعمال اين مفاهيم در رابطه با خليج فارس در حقوق بين الملل درياها کارشناسي ارشد امين اشراقي ۱۵۰۳۹۲۱۸۷
۹۴/۱۲/۱۷ دکتر حسن باديني
دکتر محمود باقري
حقوق خصوصي قواعد خاص عقد بيمه عمر کارشناسي ارشد علي ايزدي ۱۵۰۳۹۰۰۳۴
۹۴/۱۲/۱۵ دکتر احمد سعيدنيا برنامه ريزي شهري بازآفريني هسته مركزي شهر اراك با رويكرد شهر سالم کارشناسي ارشد مالك محمدي ۱۵۰۵۹۱۰۶۳
۹۴/۱۲/۱۵ دکتر مجيد زارعي طراحي شهري تحليل نقش و آثار توسعه پياده راه ها دركيفيت فضاي شهري و طراحي آن (نمونه پژوهش : بافت هاي پيرامون ميدان تجريش - قدس ) کارشناسي ارشد الميرا طالبي نجفي ۱۵۰۵۹۱۰۵۶
۹۴/۱۲/۱۵ دکتر كريم محمدپور اقدم مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن مينياتوري با قابليت تنظيم فركانس كار در باند فركانسي ۴۰۰- MHz ۸۰۰ کارشناسي ارشد انديشه مصطفوي ۱۵۰۴۹۱۰۷۷
۹۴/۱۲/۱۵ دکتر مريم خليلي
دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر منوچهر مرادي
طراحي صنعتي طراحي اسباب بازي براي كودك مبتلا به اوتيستيك با رويكرد طراحي ترغيبي کارشناسي ارشد طاهره خداياريان ۱۵۰۵۹۲۰۳۸
۹۴/۱۲/۱۵ دکتر سعيد شيرزادي
دکتر مهدي نجفي
مديريت مالي بررسي مدل پنج عاملي فاما و فرنچ بر روي بازدهي مورد انتظار سهام کارشناسي ارشد رقيه سياح ۱۵۰۲۹۲۵۵۴
۹۴/۱۲/۱۵ دکتر احمد سعيدنيا برنامه ريزي شهري ارزيابي پروژه هاي در سكونتگاه هاي نا بسامان شهري نمونه موردي : سنندج کارشناسي ارشد منصور قزاقي ۱۵۰۵۹۱۰۶۱
۹۴/۱۲/۱۵ دکتر حميدرضا پارسي برنامه ريزي شهري بازآفريني مبتني بر فرهنگ براي ارتقاء هويت شهري در بافت قديم(مورد پژوهش : بافت پيرامون بازار سنتي سنندج) کارشناسي ارشد فرزام فاروقي ۱۵۰۵۹۱۰۶۰
۹۴/۱۲/۱۵ دکتر مجيد زارعي طراحي شهري تحليل آثار مداخلات كالبدي بر حس تعلق خاطر ساكنان در بافت هاي فرسوده شهري و طراحي الگوي بافت (نمونه پژوهش : محله جلفاي اصفهان ) کارشناسي ارشد شهرزاد رزمي ۱۵۰۵۹۲۱۲۰
۹۴/۱۲/۱۵ دکتر اشرف رحيميان
دکتر مجتبي اميري
مديريت امور شهري بررسي افزايش كيفيت محيط از طريق پياده راه سازي (مطالعه موردي خيابان اصلي گوهر دشت كرج) کارشناسي ارشد احسان داسدار ۱۵۰۲۹۲۵۱۰
۹۴/۱۲/۱۵ دکتر سعيد حسن زاده
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي بررسي رابطه بين مهارت هاي زبان دريافتي ، واسطه اي و بياني با نظريه ذهن در كودكان در خود مانده کارشناسي ارشد كيانا تقي خان ۱۵۰۲۹۲۸۳۵
۹۴/۱۲/۱۵ دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر نسرين مقدم
طراحي صنعتي طراحي برندينگ براي صنايع دستي کارشناسي ارشد سمانه دهقاني ۱۵۰۵۹۲۰۴۲
۹۴/۱۲/۱۵ دکتر محسن ايزانلو
دکتر رجبعلي برزويي
حقوق خصوصي اشتباه در اسناد رسمي کارشناسي ارشد عبدالعظيم قانع پور ۱۵۰۳۹۱۰۳۸
۹۴/۱۲/۱۲ دکتر لعيا جنيدي
دکتر محمود باقري
حقوق خصوصي مقايسه قواعد حاكم برداوريهاي سرمايه گزاري خارجي و داوريهاي تجاري بين المللي کارشناسي ارشد فرزانه گلشن راز ۱۵۰۳۹۱۰۴۲
۹۴/۱۲/۱۲ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر طاهره رضايي
زبان و ادبيات انگليسي پژواك تاريخ قرن هجده در تريسترام شندي و مسير جهان: از نگاه فرانك كرمود کارشناسي ارشد سيده ياسمن قدسي ۱۵۰۳۹۲۱۰۰
۹۴/۱۲/۱۲ دکتر سعيد حسن زاده
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي اثر بخشي روش ارتباطي مبادله تصوير(پكس ) بر تعامل والد –كودك و نشانگان كودكان اوتيستيك کارشناسي ارشد فهيمه اكبري افزادي ۱۵۰۲۹۲۰۲۱
۹۴/۱۲/۱۲ دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر مريم خليلي
طراحي صنعتي طراحي برندينگ براي صنايع دستي (مطالعه موردي: ظروف فلزي) کارشناسي ارشد محمد دهقاني پوده ۱۵۰۵۹۲۲۲۴
۹۴/۱۲/۱۲ دکتر مريم خليلي
دکتر جمشيد امامي
طراحي صنعتي طراحي جعبه قرص همراه روزانه با رويكرد طراحي همگاني کارشناسي ارشد گلناز وكيل زاده زواره ۱۵۰۵۹۲۱۰۲
۹۴/۱۲/۱۲ دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر جمشيد امامي
دکتر كيانوش سوزنچي
طراحي صنعتي توسعه رفتار پايدار مصرف كنندگان آب خانگي با رويكرد طراحي ترغيبي کارشناسي ارشد عطينا سادات كيا ۱۵۰۵۹۲۰۷۴
۹۴/۱۲/۱۲ دکتر مريم خليلي
دکتر مهران فاطمي نيا
طراحي صنعتي طراحي كالاي خواب كودك با رويكرد طراحي ترغيبي کارشناسي ارشد شيدا سردشتي ۱۵۰۵۹۲۰۴۷
۹۴/۱۲/۱۲ دکتر محسن صفري
دکتر رضا شكوهي زاده
حقوق خصوصي مطالعه تطبيقي شرط تاخير انتقال مالكيت در حقوق ايران وآمريكا کارشناسي ارشد ابراهيم نوفلاح ۱۵۰۳۹۱۰۷۵
۹۴/۱۲/۱۲ دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر مهران فاطمي نيا
طراحي صنعتي طراحي كمربند بارداري كاربرمحور با رويكرد طراحي سلامت (Health design) کارشناسي ارشد سارا سنايي ۱۵۰۵۹۲۲۲۰
۹۴/۱۲/۱۲ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر مجيد نعمتي
آموزش زبان انگليسي ويژگي هاي مدرسان تاثير گذار زبان انگليسي از ديدگاه مدرسان ايراني کارشناسي ارشد مهسا پرموز ۱۵۰۳۹۲۲۰۰
۹۴/۱۲/۱۲ دکتر عليرضا هدائي
دکتر حسين داورزني
الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي «بررسي فقهي و حقوقي عقود غايبين» کارشناسي ارشد اكرم خليليان ۱۵۰۳۹۲۳۰۹
۹۴/۱۲/۱۲ دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي حقوق عمومي بررسي نظام رسيدگي به شكايات در مناقصات کارشناسي ارشد عباس كوهي ۱۵۰۳۹۲۱۰۸
۹۴/۱۲/۱۱ دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر محمود اسعدي
مديريت رسانه ارزيابي تبليغات رسانه اي ايران خودرو از ديد مشتريان کارشناسي ارشد سيد محمد حسن عرفاني ۱۵۰۲۹۱۱۲۴
۹۴/۱۲/۱۰ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر حسين صفري
دکتر محمدرضا اكبري جوكار
مديريت - مديريت توليد و عمليات ارائه چارچوبي يكپارچه براي مديريت زنجيره تامين مبتني بر پارادايم هاي ناب، چابك، تاب آور و پايدار (LARS) در صنعت پتروشيمي دکتري مريم محسني ۱۵۰۲۹۱۴۰۵
۹۴/۱۲/۱۰ دکتر مهرداد استيري
دکتر حمزه رايج
مديريت MBA - استراتژي بررسي مقايسه اي ديدگاه هاي استراتژي مديران صنايع منتخب کارشناسي ارشد روزبه حميديان ۱۵۰۲۹۱۰۶۴
۹۴/۱۲/۱۰ دکتر جعفر رزمي
دکتر فريبرز جولاي
مهندسي صنايع توسعه مدل ارزيابي عملكرد و رتبه بندي شركت هاي حمل و نقل جاده اي با رويكرد تلفيقي تجزيه و تحليل چند متغيره و تصميم گيري چند معياره دکتري فرهاد صالحيان ۱۵۰۴۹۲۳۷۷
۹۴/۱۲/۱۶ دکتر نجادعلي الماسي
دکتر حسن باديني
حقوق خصوصي تعيين قانون حاكم بر ايجاد و اثر گذاري حق کارشناسي ارشد سعيد اطمينان ۱۵۰۳۹۲۱۸۸
۹۴/۱۲/۹ دکتر علي اكبر شمسي پور
دکتر عليرضا اسماعيلي
مديريت امور شهري بررسي و ارزيابي نحوه ارائه سرويس حمل‌و نقل همگاني انعطاف پذير کارشناسي ارشد داود محمديارلو ۱۵۰۲۹۲۶۴۷
۹۴/۱۲/۸ دکتر سعيد زنگنه شهركي
دکتر احمد پوراحمد
جغرافيا و برنامه ريزي شهري ارزيابي اثرات و پيامدهاي الحاق روستا هايي اطراف(هفت چشمه ، بانقلان ، چالسرا و فاطميه )به شهر ايلام کارشناسي ارشد حجت شاكيان ۱۵۰۲۹۲۷۴۴
۹۴/۱۲/۸ دکتر حميدرضا پارسي برنامه ريزي شهري برنامه ريزي نواحي منفصل شهري با كنترل پراكنده رويي شهري (نمونه پژوهش: ناحيه منفصل شهري نايسر سنندج)" کارشناسي ارشد يكتا ظهيرفرد ۱۵۰۵۹۱۰۵۷
۹۴/۱۲/۸ دکتر امير نجات مهندسي مكانيك - تبديل انرژي تحليل عوامل موثر برجريانهاي ميكروسيال قطره مبنا در ميكروكانال هاي آزمايشگاه هاي تراشه اي کارشناسي ارشد آرزو ايجادي ۱۵۰۴۹۲۲۰۸
۹۴/۱۲/۸ دکتر سيدمحمد فدوي
دکتر مصطفي اسدالهي
ارتباط تصويري بررسي نقوش جانوري جيرفت از منظر معناشناسي(گاو، بز، مار، پلنگ، عقاب، عقرب) کارشناسي ارشد الهام پردازي مقدم ۱۵۰۵۹۲۱۱۹
۹۴/۱۲/۵ دکتر هستي چيت سازان
دکتر حميدرضا حسن زاده
مديريت مالي پيش بيني قيمت سهام فولاد توسط شبكه ي عصبي کارشناسي ارشد زهرا رستگارنيا ۱۵۰۲۹۲۵۳۲
۹۴/۱۲/۴ دکتر حسين نوروزي
دکتر مهرداد استيري
مديريت MBA - مديريت بازاريابي مطالعه تاثير تصوير برند بر رضايت و وفاداري مشتريان با در نظر گرفتن نقش ريسك، كيفيت و ارزش ادارك شده؛ مورد مطالعه صنعت خودروي ايران کارشناسي ارشد عليرضا شهبازي ۱۵۰۲۹۱۱۱۱
۹۴/۱۲/۴ دکتر رضا محمد كاظمي
دکتر نادر سيداميري
كارآفريني - كسب و كار جديد تأثير مهارتهاي ارتباطي كارآفرينانه مديران كسب و كارهاي ورزشي بر افزايش رضايت مشتريان (مطالعه موردي : باشگاههاي ورزشي خصوصي منتخب كرج ) کارشناسي ارشد مجتبي رجبي كيا ۱۵۰۲۹۲۵۲۶
۹۴/۱۲/۴ دکتر محمدرضا كرامتي
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
روانشناسي بالينِي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر بهبود روابط زناشويي زوجهاي مراجعه كننده به فرهنگسراي شهر كرج کارشناسي ارشد ليلا ابوالحسني نژاد ۱۵۰۲۹۲۴۳۶
۹۴/۱۲/۴ دکتر خانم بهنوش اخوان
دکتر كيهان بهمني
زبان و ادبيات انگليسي نمايش رمانس در رمان با من ازدواج كن جان آپدايك: گسيستگي از رمانس مرسوم کارشناسي ارشد نرگس زارعي ۱۵۰۳۹۱۰۲۳
۹۴/۱۲/۳ دکتر ابراهيم موسي زاده
دکتر محمدجواد رضايي زاده
حقوق عمومي بررسي تطبيقي هيات دولت جمهوري اسلامي ايران با آلمان فدرال ،آمريكا، فرانسه کارشناسي ارشد مجيد پاك نهاد نائيني ۱۵۰۳۹۱۰۸۵
۹۴/۱۲/۱۰ دکتر حسن محسني
دکتر تورج تقي زاده
حقوق خصوصي مباني و مصاديق قوانين موجد حق در ابطال آراي داوري در رويه قضايي ايران کارشناسي ارشد مهدي جعفري نژاد قره لر ۱۵۰۳۹۱۰۶۴
۹۴/۱۲/۲ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر محسن نظري
مديريت MBA - استراتژي يكپارچه سازي استراتژي هاي تكنولوژي، محصول و بازار با استفاده از نقشه راه تكنولوژي، مورد مطالعه : مولدهاي همزمان برق و حرارت در مقياس خانگي (Micro CHP) کارشناسي ارشد وحيد كهكشاني ۱۵۰۲۹۱۴۵۳
۹۴/۱۲/۱ دکتر محمد يكرنگي حقوق جزا و جرم شناسي مطالعه جرم شناختي بزه آدم ربايي (مطالعه موردي كرج در سال ۱۳۹۳) کارشناسي ارشد مهشيد محمدي ۱۵۰۳۹۲۲۸۳
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر نجادعلي الماسي
دکتر حسين صادقي
حقوق خصوصي مطالعه تطبيقي ضمانت اجراي تعهد بر تسليم كالادر كنوانسيون بيع بين المللي كالا و حقوق ايران کارشناسي ارشد رضا عثماني ۱۵۰۳۹۲۰۸۷
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر منوچهر انصاري
دکتر يونس جبارزاده
مديريت اجرايي شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر انتقال فناوري در بالادستي صنعت نفت کارشناسي ارشد احمد جنت شريفي ۱۵۰۲۹۱۲۵۵
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر اميرسعيد محمودي مهندسي معماري باغ هنر اصفهان کارشناسي ارشد زهرا وليخاني ساماني ۱۵۰۵۹۲۱۰۳
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر وحيد اصفهانيان مهندسي مكانيك - تبديل انرژي تحليل و شبيه سازي الكتروشيميايي باتري اسيد- سرب با استفاده از نرم افزارهاي تجاري کارشناسي ارشد حميد افشاري ۱۵۰۴۹۲۲۰۶
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر عليرضا نورپور مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست تحليل اگزرژي و آناليز حساسيت نيروگاه سيكل تركيبي از جنبه هاي اقتصادي و محيط زيستي کارشناسي ارشد ندا قاسمي ۱۵۰۴۹۲۳۳۶
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مديريت MBA - استراتژي شناسايي و اولويت بندي لنگرهاي مسير شغلي و ارائه استراتژي‌هايي جهت مديريت آن‌ها کارشناسي ارشد زهرا فخري ۱۵۰۲۹۱۲۹۹
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر عيسي حجت مهندسي معماري بازشناخت هويت بي زمان معماري ايران/ طراحي ميدان گاه بهارستان تهران کارشناسي ارشد سينا پاكند ۱۵۰۵۹۲۱۱۰
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر محسن نظري
دکتر كيومرث شريفي
مديريت بازرگاني شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر بكارگيري بانكداري الكترونيك در شعب بانك تجارت جمهوري اسلامي ايران کارشناسي ارشد آناهيتا محرابي ۱۵۰۲۹۱۳۱۵
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري نگرش "حسابداران رسمي" نسبت به لزوم گزارش موارد عدم رعايت قوانين و مقررات در گزارش حسابرس مستقل کارشناسي ارشد حميدرضا المعي ۱۵۰۲۹۱۲۴۴
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر امير مانيان
مديريت MBA - استراتژي ارائه چارچوب تدوين استراتژي فناوري اطلاعات در سطح شركت مادر کارشناسي ارشد تورج مرصعي ۱۵۰۲۹۱۳۱۹
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر بهرنگ بهرامي
دکتر فرشاد نوريان
مهندسي طراحي محيط زيست طراحي محيطي پرديس ديپلماتيك تهران کارشناسي ارشد شهرام شهابيان ۱۵۰۴۹۲۳۲۵
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر سيدمحمد فدوي ارتباط تصويري بررسي تطبيقي طراحي جلد كتاب در غرب و ايران کارشناسي ارشد مينا سادات نياكي ۱۵۰۵۹۲۲۱۱
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت بازرگاني بررسي تاثير ويژگي هاي محصولات با بسته بندي مولتي وك بر ميزان فروش آنها در كشور کارشناسي ارشد ريحانه كاظمي اشتياني ۱۵۰۲۹۲۲۴۳
۹۴/۱۲/۱۵ دکتر قاسم مطلّبي مهندسي معماري طراحي مركز پژوهش هاي نظري هنر و معماري؛ کارشناسي ارشد محسن ساربان نژاد ۱۵۰۵۹۲۱۴۲
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر حسن دارابي
دکتر محسن كافي
مهندسي طراحي محيط زيست طراحي منظر شهري - روستايي مبتني بر رويكرد طراحي با كربن محدود، نمونه موردي لواسانات کارشناسي ارشد ندا شاهرودي ۱۵۰۴۹۲۳۶۸
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر مصطفي اسدالهي ارتباط تصويري نگاهي به علل توليد لوگوهاي متحرك واهميت نقش آن در تبليغات و بازاريابي کارشناسي ارشد مونا بندي زاده ۱۵۰۵۹۲۰۱۸
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر احمدعلي فرزين مهندسي معماري طراحي مسكن با تراكم بالا از شكل دهي به خرده ايده ها تا رسيدن به فرم کارشناسي ارشد محمد جيرودي ۱۵۰۵۹۲۱۱۲
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محسن نظري
مديريت اجرايي بررسي تاثير تاكتيك هاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتري کارشناسي ارشد عباس مظفري ۱۵۰۲۹۲۶۶۰
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر مشكور
دکتر حسن دارابي
مهندسي طراحي محيط زيست تعيين حريم و طراحي حفاظتي منظر مقدس باستاني باتوجه به ذهنيت امروز کارشناسي ارشد ثمين شكوهي ۱۵۰۴۹۲۰۹۴
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر حسن دارابي
دکتر هما ايراني بهبهاني
مهندسي طراحي محيط زيست بازآفريني منظر روستا در شهر با رويكرد اكولوژيك - نمونه موردي سوهانك کارشناسي ارشد سيد امير پويا محمدي نظام آبادي ۱۵۰۴۹۲۳۴۷
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر حسن دارابي
دکتر عبدالرضا كرباسي
مهندسي طراحي محيط زيست طراحي محيط ومنظر ايستگاه راه آهن اسلامشهر(آپرين) کارشناسي ارشد طهماس معيني اغبلاغ ۱۵۰۴۹۲۳۴۸
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر عيسي حجت مهندسي معماري گلگشت شميرانات کارشناسي ارشد ليلا عبدي ۱۵۰۵۹۲۱۳۸
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر حسن دارابي
مهندسي طراحي محيط زيست پيوند مرگ و طبيعت در ساماندهي منظر آرامستان بهشت زهرا کارشناسي ارشد شادي ماشين چي قابل ۱۵۰۴۹۲۳۴۴
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
مديريت بازرگاني شناسايي و رتبه‌بندي عوامل موثر بر تمايل شركت‌هاي خارجي به مشاركت در طرحهاي سرمايه‌گذاري توليدي مشترك در ايران (با تأكيد بر صنعت پتروشيمي) کارشناسي ارشد افسانه لك تبريز ۱۵۰۲۹۲۶۴۱
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر حسن دارابي
دکتر ناديا عباس زاده تهراني
مهندسي طراحي محيط زيست طراحي محيطي مجموعه هاي فرهنگي با رويكرد اكولوژيكي،مطالعه موردي :مجموعه فرهنگي-نمايشگاهي حوزه جنوب تهران-منطقه ۱۹. کارشناسي ارشد گلاره توفيقي ۱۵۰۴۹۲۳۶۰
۹۴/۱۲/۱۶ دکتر قاسم مطلبي مهندسي معماري طراحي يك خانه:حضور هويت در سكني گزيني کارشناسي ارشد هادي مهديلو ۱۵۰۵۹۲۱۵۵
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر حسن دارابي
مهندسي طراحي محيط زيست طراحي محيطي حريم باغ در حريم پايتخت ، تهران کارشناسي ارشد فريبا كريمي طهران ۱۵۰۴۹۲۳۴۰
۹۴/۱۲/۱۲ دکتر مجيد نعمتي
دکتر اكرم نيرنيا
آموزش زبان انگليسي بررسي مقايسه اي چكيده مقاله هاي پژوهشي قلب و عروق نوشته شده توسط نويسندگان ايراني و غيرايراني کارشناسي ارشد بيان فيضي ۱۵۰۳۹۲۲۶۲
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر فيروزه آقا ابراهيمي ساماني مهندسي طراحي محيط زيست طراحي اكوموزه روستايي، نمونه موردي روستاي شفيع آباد کارشناسي ارشد مرجان علي محمدي ۱۵۰۴۹۲۳۳۰
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر ربابه نوري قاسم آبادي
دکتر محمد رضا محمدي
روانشناسي بالينِي بررسي افسردگي،حمايت اجتماعي و كيفيت زندگي افراد داراي اختلال هويت جنسي بعد از عمل تغيير جنسيت کارشناسي ارشد اتوسا حسن نژاد ۱۵۰۲۹۲۰۸۳
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر سيدسعيد پورنقاش تهراني
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
روانشناسي بالينِي بررسي مقايسه اي وضعيت هاي هيجاني افراد افسرده مصرف كننده داروهايSSRIsو TCAs کارشناسي ارشد عرفانه وارسته جونوش ۱۵۰۲۹۲۶۹۲
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر رسول سعدي
دکتر سعيد شيركوند
مديريت مالي نقش متغيرهاي اقتصاد كلان بر شاخص كل بازار سهام تهران به صورت دايناميك کارشناسي ارشد اللهيار صالحي ۱۵۰۲۹۲۵۷۰
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر احمد پويان فر
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
مديريت مالي تبيين عوامل تعيين كننده نسبت تعادلي قيمت به درآمد (P/E) در بازار سرمايه کارشناسي ارشد سيرانوش دانشوري ۱۵۰۲۹۲۵۱۱
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر محمود موسوي مشهدي مهندسي مكانيك - ساخت و توليد بررسي اثر جدايش نانوذرات از ماتريس پليمري بر روي خواص حرارتي نانو كامپوزيت ها کارشناسي ارشد رامين رزازيان ۱۵۰۴۹۲۲۵۲
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر حسن باديني
دکتر بيژن عباسي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي رژيم حقوقي حاكم بر توليد، توزيع دخانيات در ايران کارشناسي ارشد روزبه طاهري ۱۵۰۳۹۱۰۳۲
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر احمدعلي فرزين
دکتر حشمت اله متدين
مهندسي معماري طراحي مجتمع مسكوني به صورت باغ آپارتمان کارشناسي ارشد ساناز طليعي ۱۵۰۵۹۲۰۵۴
۹۴/۱۲/۱۶ دکتر داراب ديبا مهندسي معماري مجموعه ي فرهنگي-فراغتي با رويكرد معماري پايدار کارشناسي ارشد شبنم معصوميان ۱۵۰۵۹۲۰۸۹
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر احمدعلي فرزين مهندسي معماري طراحي مجموعه مسكوني با رويكرد به معماري پايدار کارشناسي ارشد مهدي قديري صدرابادي ۱۵۰۵۹۲۰۶۸
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر علي محقر
دکتر محمدرضا صادقي مقدم
مديريت اجرايي طراحي مدلي جهت پياده‌سازي مديريت يكپارچه شهري در تهران کارشناسي ارشد محمد شباني لمر ۱۵۰۲۹۲۵۵۷
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر حميد اكبري
دکتر حسين ابوالقاسمي
دکتر قاسم رضائي
مهندسي شيمي - داروسازي تهيه پلت داروي ونلافاكسين توسط روش اكستروژن- اسفرونايزيشن و بهينه سازي فرمولاسيون دارو توسط روش پاسخ سطح با باكس بنكن. کارشناسي ارشد پرستو عليخاني ۱۵۰۴۹۲۱۱۴
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر صداقت جباري ارتباط تصويري تأثير صورت بعدي نوشتار در بازنمايي معاني در كتابت و صفحه آرايي و پروژه عملي با عنوان : طراحي فونت نوشتار فارسي کارشناسي ارشد سيدحامد راجي ۱۵۰۵۹۲۱۳۳
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر جعفر حيدري
دکتر علي بزرگي
مهندسي صنايع - صنايع هماهنگي در يك زنجيره تامين سبز با در نظر گرفتن سطح آگاهي زيست محيطي مصرف كننده و تلاش هاي زيست محيطي کارشناسي ارشد امير معماريان ۱۵۰۴۹۲۱۵۸
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر حميدرضا پارسي برنامه ريزي شهري تحليل پيامدهاي كالبدي و عملكردي جدايي گزيني شهري کارشناسي ارشد صبا مالكي ۱۵۰۵۹۲۱۸۵
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمدعلي شاه حسيني
مديريت منابع انساني بررسي تاثير عدالت سازماني و رضايت شغلي بر سلامت اداري كاركنان در شركت بيمه ايران کارشناسي ارشد سعيد وصال ۱۵۰۲۹۲۶۹۴
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر حسين صفري
دکتر محمد حقيقي
مديريت بازرگاني بررسي نقش شهرداري در توسعه بازار محصولات ارگانيك در راستاي ترويج فرهنگ مصرف غذاي سالم در شهر تهران کارشناسي ارشد حسين اعرابي ۱۵۰۲۹۱۲۴۱
۹۴/۱۲/۱۶ دکتر سيدمحمد فدوي ارتباط تصويري بررسي تطبيقي نماد رنگ در نگارگري مكتب تبريز۱ و نگاره هاي دوره گوتيك کارشناسي ارشد ارام قهرماني ۱۵۰۵۹۲۰۶۹
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر گلناز تاجبخش طراحي شهري استفاده از ظرفيت هاي عرصه هاي عمومي به منظور توسعه پهنه هاي فراغتي و گردشگري شهري (نمونه موردي: مركز ناحيه محله زرگنده) کارشناسي ارشد شيوا منشور ۱۵۰۵۹۲۰۹۳
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر گلناز تاجبخش طراحي شهري اهميت احياي بافت هاي فرسوده در توسعه درونزاي شهري( نمونه موردي بافت فرسوده محله ده ونك کارشناسي ارشد روشنك ناظري ۱۵۰۵۹۲۱۵۹
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مهدي خادمي
مديريت بازرگاني سنجش رضايتمندي مشتريان بين بنگاهي (B۲B) يك شركت توليد كننده در صنايع غذايي با استفاده از مدل ارزيابي رضايتمندي مشتري کارشناسي ارشد مينا زنگنه ۱۵۰۲۹۲۵۴۳
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر حسين صفري
دکتر رضا بندريان
مديريت MBA - استراتژي ارزيابي عملكرد شركت توسعه خدمات دريايي و بندري سينا جهت سنجش تحقق استراتژي هاي شركت با استفاده از مدل كارت امتياز متوازن ( BSC ) کارشناسي ارشد مصطفي رمضانيان ۱۵۰۲۹۱۴۴۹
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر احمد سعيدنيا طراحي شهري بازآفريني شهري در سايت هاي صنعتي متروكه نمونه موردي: اراضي صنعتي منطقه ۱۶ تهران کارشناسي ارشد ارزو خامسي ۱۵۰۵۹۲۰۳۵
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر مهدي شريفي
دکتر علي اكبر فرهنگي
مديريت رسانه آسيب شناسي سياستگذاري رسانه اي )حوزه برنامه سازي (در انتقال فرهنگ عاشورا کارشناسي ارشد احسان مقدم ۱۵۰۲۹۲۷۷۵
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر مجيد جلالي فراهاني
تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي بررسي راهكارهاي بازاريابي ترويج و توسعه رشته بوكس کارشناسي ارشد علي عليپوردانشمندفرد ۱۵۰۲۹۲۶۰۳
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر منصور مومني
حسابداري بررسي امكان پياده سازي روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC در شركت شاتل کارشناسي ارشد ايرج شريفي ۱۵۰۲۹۲۵۶۰
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر محسن كافي
مهندسي طراحي محيط زيست طراحي محيط و منظر دهكده سلامتي هفت باغ كرمان کارشناسي ارشد ياسمين گياهي ۱۵۰۴۹۲۳۴۳
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
مهندسي طراحي محيط زيست طراحي اكوبامهاي سبز با رويكرد منظرتوليدي کارشناسي ارشد ميثم سلطاني ۱۵۰۴۹۲۳۱۹
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر حسن دارابي
مهندسي طراحي محيط زيست طراحي بام باغهاي سبز راهكاري براي ارتقا شبكه اكولوژيك منظر شهري کارشناسي ارشد سعيد عطازاده ۱۵۰۴۹۲۳۲۹
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر محمد باقر منهاج
دکتر محمود اميري
مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) طراحي الگوريتم ديكد كردن سيگنال هاي EEG براي كاربرد در واسط مغز - ماشين دو طرفه کارشناسي ارشد گلنوش گركاني ۱۵۰۴۹۲۲۸۲
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر علي سلامي زبان و ادبيات انگليسي مطالعه فمينيستي دو كتاب آليس واكر به نام هاي "به رنگ ارغوان" و "دستيابي به رمز و راز لذت" کارشناسي ارشد غزال حسن بيك ۱۵۰۳۹۱۰۶۵
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر مريم پازوكي
دکتر اميد توكلي
مهندسي شيمي - داروسازي تصف‌ه ‌ فتوكاتال‌ست‌ فاضلاب ها‌ حاو‌ هورمون کارشناسي ارشد رضا فرهادپور ۱۵۰۴۹۲۳۳۴
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي اثرات به كارگيري استراتژي بازاريابي سبز بر ارزش ويژه برند در صنايع غذايي کارشناسي ارشد صدف ملائي ۱۵۰۲۹۲۶۶۲
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر عبدالمجيد آيت اللهي
دکتر پريسا خديوپارسي
دکتر محمد كمالي نژاد
مهندسي شيمي - داروسازي استخراج و خالص سازي زعفران به روش مايكروويو کارشناسي ارشد سكينه محمودي نژاد ۱۵۰۴۹۲۱۴۶
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر جعفر حيدري مهندسي صنايع - صنايع ارزيابي عملكرد زنجيره تأمين با استفاده از كارت امتيازي متوازن: مطالعه موردي شركت دارو سازي سها کارشناسي ارشد فاطمه كيخا ۱۵۰۴۹۱۱۰۸
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر عليرضا بديعي نانو شيمي عاملدار كردن سطح مواد نانو متخلخل از نوع SBA-15 با بيس بنزايميدازول و كاربرد آن به عنوان سنسورهاي نوري کارشناسي ارشد نفيسه محدث قندچي ۱۵۰۱۹۲۰۲۳
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر رضا محمد كاظمي
دکتر علي داوري
كارآفريني - كسب و كار جديد شناسايي ميزان تاثير مديريت ارتباط با مشتري بر ميزان رضايت مندي مشتري از طريق تلفن همراه کارشناسي ارشد فرزاد نجاريه ۱۵۰۲۹۱۱۸۲
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر زهره رامين
دکتر مريم سلطان بياد
زبان و ادبيات انگليسي تاثير پيوريتن ها بر روي شخصيت هاي زن داستان هاي كوتاه ادگار الن پو کارشناسي ارشد سارا ثنائي ضربي ۱۵۰۳۹۱۰۶۳
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر حميدرضا پارسي برنامه ريزي شهري تحليل تاثير الگوي كاربري زمين بر رفتار سفر شهروندان (نمونه مورد مطاله : تبريز) کارشناسي ارشد بهاره الوردي زاده نوبري ۱۵۰۵۹۲۰۰۶
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر عليرضا بديعي نانو شيمي مواد نانو متخلخل سيليسي با حفرات منظم: سنتز و كاربرد آن به عنوان نانوحامل داروي آتورواستاتين كلسيم تري هيدرات کارشناسي ارشد فرزانه كريمي ۱۵۰۱۹۲۰۱۵
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر كتايون تقي زاده مهندسي معماري طراحي ساختمان بلند اداري و تجاري در شهر تهران با رويكرد كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي کارشناسي ارشد رضا مالكي ۱۵۰۵۹۲۰۷۹
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر محمود مهدوي حقوق جزا و جرم شناسي تحول سياست جنايي تقنيني جمهوري اسلامي ايران در مورد اطفال و نوجوانان بزهكار کارشناسي ارشد ياسر اسلام دوست كاربندي ۱۵۰۳۹۱۰۷۷
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر حسن محسني
دکتر لعيا جنيدي
حقوق خصوصي دخالت ثالث در داوري داخلي ايران کارشناسي ارشد علي مهرآرا ۱۵۰۳۹۱۰۵۳
۹۴/۱۱/۲۹ دکتر احمد مومني راد
دکتر حميد الهوئي نظري
حقوق عمومي بررسي احكام و آراي ايكسيد (ICSID)از منظر مصالح كشور هاي سر مايه پذيرنده کارشناسي ارشد محمد عباس زاده ۱۵۰۳۹۱۰۹۵
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر عباسعلي كدخدايي اليادراني
دکتر محمدجواد جاويد
حقوق عمومي برنامه هاي شبكه هاي ماهواره اي فارسي زبان از منظر حقوق بشر کارشناسي ارشد سيد مهدي جوادي ۱۵۰۳۹۱۰۸۸
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر وحيد قهرمان
دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
آموزش زبان انگليسي مطالعه مقايسه استفاده از هجينگ در CNN و PressTV کارشناسي ارشد محمدرضا مومني ۱۵۰۳۹۲۱۲۷
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر احمد به پژوه
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي اثر بخشي داستان‌هاي اجتماعي بر مشكلات رفتاري كودكان داراي اختلال كاستي توجه و بيش فعالي کارشناسي ارشد مينا ملكوتي نشاط ۱۵۰۲۹۲۸۰۸
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر قادر فرجي مهندسي مكانيك - ساخت و توليد بررسي رفتار سوپر پلاستيك لوله آلومينيوم ۵۰۸۳ فوق ريز دانه و نانو ساختار توليد شده به روش تغيير شكل پلاستيك شديد کارشناسي ارشد جابر ثمري ۱۵۰۴۹۲۰۴۱
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر محمدرضا وزيري سرشك
دکتر محمود موسوي مشهدي
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد بررسي اثر تركيبي مودهاي مختلف شكست در تورق ناشي از سوراخكاري چندلايه هاي كامپوزيتي کارشناسي ارشد سهيل اخلاقي فرد ۱۵۰۴۹۲۳۰۴
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر اكرم نيرنيا
آموزش زبان انگليسي نقش فرهنگ در عملكرد استدلالي نوشتاري فراگيران ايراني زبان انگليسي: رويكرد تجزيه و تحليل انتقادي كلام کارشناسي ارشد معصومه جدي ۱۵۰۳۹۲۲۰۳
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر عباس كرامتي مهندسي صنايع - صنايع پيش بيني ريزش مشتري ارائه دهندگان سرويس هاي اينترنتي ايران با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي کارشناسي ارشد اميرحسين تدين فر ۱۵۰۴۹۲۲۲۵
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر اكرم نيرنيا
آموزش زبان انگليسي بررسي رابطه بين زمان فعل و جنبه هاي فعل و مشخص كردن نوع ژانر قسمت سوالات متداول (FAQ) در صفحات وب سايت هاي خطوط هوايي اروپايي و ايراني کارشناسي ارشد فاطمه فرزادشاد ۱۵۰۳۹۲۲۵۹
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر علي داوري كارآفريني - كسب و كار جديد تاثير كارآفريني سازماني در افزايش بازدهي و عملكرد سازمان کارشناسي ارشد زهرا صفاري ۱۵۰۲۹۲۵۷۵
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر فريبرز جولاي مهندسي صنايع - صنايع ارايه مدلي براي برنامهريزي خريد و تخصيص سفارشات در زنجيره تامين دارو براي بيماران خاص با حفظ شاخص صلاحيت سبز کارشناسي ارشد مهدي مرادي ۱۵۰۴۹۱۰۵۴
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر عباس كرامتي
دکتر جعفر حيدري
مهندسي صنايع - صنايع تاثيرات پياده سازي سيستم ERP بر روي بهره وري سازمان کارشناسي ارشد نازنين معرب ۱۵۰۴۹۲۲۹۰
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر محسن ايزانلو
دکتر لعيا جنيدي
حقوق خصوصي شرط داوري در قراردادهاي بيمه کارشناسي ارشد عسگر معزي قوشه بلاغ ۱۵۰۳۹۱۰۴۷
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر محمد حقيقي
دکتر نيما گروسي مختارزاده
مديريت بازرگاني بررسي موانع و مشكلات تجاري سازي ايده ها، ابداعات، و اختراعات نوين در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري اسلامي ايران کارشناسي ارشد علي اكبر علمي انواري ۱۵۰۲۹۱۲۹۶
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر جعفر رزمي مهندسي صنايع - صنايع ارائه مدل برنامه ريزي حمل و نقل اقلام فاسد نشدني در عمليات امداد رساني کارشناسي ارشد فرزانه فرزين ۱۵۰۴۹۲۲۷۳
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر جعفر رزمي مهندسي صنايع - صنايع بررسي عوامل تاثير گذار بر رضايت كاركنان با استفاده از روش تحليل يكپارچه کارشناسي ارشد ماريه معلم ۱۵۰۴۹۲۲۹۱
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر احمد به پژوه
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي شناسايي نقش عوامل تنش‌زاي مادران در دوران بارداري در ابتلاي دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي داراي مشكلات نوشتن کارشناسي ارشد آزاده پيره يار ۱۵۰۲۹۲۷۲۳
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر احمد به پژوه
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي اثربخشي برنامه آموزش پذيرش و تعهد بر پذيرش كودكان اتيستيك توسط مادران کارشناسي ارشد سارا پازكي ۱۵۰۲۹۲۷۲۰
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر علي اكبر ارجمندنيا
دکتر باقر غباري بناب
روانشناسي بالينِي بررسي تأثير هنر درماني شناختي رفتاري بر پرخاشگري، عزت‌نفس و شادكامي نوجوانان کارشناسي ارشد نسيم صانعي قاليباف ۱۵۰۲۹۲۵۷۳
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر بهرنگ بهرامي
دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
مهندسي طراحي محيط زيست باززنده سازي مناظر مقدس شهري، نمونه موردي امامزاده عينعلي و زينعلي تهران کارشناسي ارشد مهدي قشقايي ۱۵۰۴۹۲۱۳۱
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر فرنوش فريدبد نانو شيمي سنتز نانوكامپوزيت كربن سراميك سل-ژلي به منظور استفاده در سنسورهاي الكتروشيميايي کارشناسي ارشد فاطمه رحمتي ۱۵۰۱۹۲۰۲۰
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
روانشناسي بالينِي پيش بيني داستان عشق بر اساس ويژگي هاي شخصيتي: نقش تعديل كننده جنسيت کارشناسي ارشد فاطمه دانشپور ۱۵۰۲۹۱۰۷۳
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر محمدرضا فراهاني مهندسي مكانيك - ساخت و توليد طراحي و ساخت دستگاه اندازه‌گيري تنش‌هاي پسماند به روش كرنش سنجي سوراخ جهت ارزيابي تنش‌هاي پسماند در اتصالات جوشي. کارشناسي ارشد مجيد فرهنگ مرني ۱۵۰۴۹۲۱۲۶
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر ياسمن خداداده
دکتر جمشيد امامي
طراحي صنعتي طراحي وسيله تفريحي آبي با روش بيومورفيزم براي جوانان کارشناسي ارشد عارفه مهرابيان ۱۵۰۵۹۲۲۲۶
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر حسن دارابي
دکتر هما ايراني بهبهاني
مهندسي طراحي محيط زيست طراحي اكولوژيك پاركهاي جنگلي نمونه موردي پارك جنگلي عباس ميرزا تبريز کارشناسي ارشد سيدمحمد شاهگلي ۱۵۰۴۹۲۳۲۳
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
روانشناسي بالينِي اثربخشي برنامه پايش رشد رواني كودكان: مقايسه شاخص هاي سلامت رواني كودكان شركت كننده در برنامه پايش رشد رواني با كودكان عادي کارشناسي ارشد كيوان گرجي ۱۵۰۲۹۱۱۵۴
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
روانشناسي بالينِي مقايسه نورزگرايي،برونگرايي، پيوندهاي والديني و نشخوارهاي ذهني بين افراد مبتلا به سندرم خوردن شبانه و چاقي کارشناسي ارشد مريم طحانپور اردكاني ۱۵۰۲۹۱۲۱۲
۹۴/۱۱/۲۵ دکتر حميد بهره‌مند
دکتر جعفر نوري يوشانلويي
حقوق جزا و جرم شناسي راهكارهاي پيشگيري از جرايم مرتبط با ضمانت نامه هاي بانكي کارشناسي ارشد فرانك امرايي ۱۵۰۳۹۱۰۸۱
۹۴/۱۱/۲۵ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي برنامه ريزي شهري تحليل پايداري اجتماعات محلي در بافت مركزي شهرها و برنامه ريزي فضائي- كالبدي آن کارشناسي ارشد فروغ ميرزائي ۱۵۰۵۹۲۲۰۴
۹۴/۱۱/۲۵ دکتر محمدحسن قاسميان يزدي مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) ادغام اطلاعات براي بهبود تصاوير ابر طيفي سنجش از دور کارشناسي ارشد اكبر رفيعي ۱۵۰۴۹۲۰۷۴
۹۴/۱۱/۲۵ دکتر مجيد زارعي طراحي شهري تحليل بافت تاريخي مراكز شهرها و مرمت و بهسازي فضا به منظور ارتقا كيفيت محيط فضاهاي عمومي شهر کارشناسي ارشد سيما اسفنديارپور ۱۵۰۵۹۲۱۰۷
۹۴/۱۱/۲۵ دکتر فريدون قريب طراحي شهري طراحي شهري در بافت تاريخي در جهت ارتقاي كيفيات محيطي(نمونه‌ي مورد مطالعه: محله‌ي جلفاي اصفهان، حدفاصل ميدان شكرچيان جلفا تا ميدان سه پهلوان و كوچه‌ي تبريزي‌ها) کارشناسي ارشد فروزان قپاني ۱۵۰۵۹۲۰۶۷
۹۴/۱۱/۲۵ دکتر نادر سيداميري
دکتر فرشته امين
مديريت MBA - مديريت بازاريابي تدوين استراتژي توسعه بازار شركت ملي ساختمان با استفاده از استراتژي اقيانوس آبي کارشناسي ارشد علي اصيلي ۱۵۰۲۹۱۴۴۵
۹۴/۱۱/۲۵ دکتر محمد حقيقي
دکتر نادر سيداميري
مديريت بازرگاني نقش برند سازي بر ايجاد يك تصوير ماندگار از شهر اصفهان در بين توريست ها کارشناسي ارشد شقايق اميرجاويد ۱۵۰۲۹۲۴۵۴
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمدمهدي تنعمي
مديريت منابع انساني بررسي وضعيت مديريت استعداد از لحاظ حفظ و نگهداري نيروهاي مستعد(مورد مطالعه: موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني) کارشناسي ارشد اميرحسين يزدان پرست ۱۵۰۲۹۲۷۰۸
۹۴/۱۱/۲۵ دکتر مجيد زارعي برنامه ريزي شهري تحليل و ارتقاي كيفيت فضاهاي شهري و دسترسي به آن براي افراد داراي ناتواني جسمي(حركتي) کارشناسي ارشد فاطمه خوانساري ۱۵۰۵۹۲۱۲۸
۹۴/۱۱/۲۵ دکتر محسن صادقي
دکتر سيدمحمد طباطبايي نژاد
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي قواعد حاكم برنمايندگي جاري خارجي توزيع کارشناسي ارشد ابراهيم اعتماديان ۱۵۰۳۹۱۰۰۶
۹۴/۱۱/۲۵ دکتر علي داوري
دکتر حسين صادقي
كارآفريني - كسب و كار جديد شناسايي تاثير گرايش كارآفرينانه و عوامل سازماني بر عملكرد مالي و غير مالي در بانك صادرات ايران کارشناسي ارشد محمد پيرعلي ۱۵۰۲۹۲۴۷۰
۹۴/۱۱/۲۵ دکتر زهره رامين
دکتر علي سلامي
زبان و ادبيات انگليسي عناصر داستان هاي پليسي در مكتب پساساخت گراي آمريكايي در رمان آب كردن و شهر خدا E.L.Doctorow کارشناسي ارشد مهناز شيخ ۱۵۰۳۹۱۰۶۸
۹۴/۱۱/۲۴ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر محمدرضا صادقي مقدم
مديريت MBA - استراتژي بررسي تأثير استراتژي رقابتي و دوسوتواني استراتژي زنجيره تأمين بر عملكرد كسب و كار در صنعت قطعه سازي کارشناسي ارشد پريسا محسني زاده ۱۵۰۲۹۱۱۵۷
۹۴/۱۱/۲۴ دکتر سيد باقر ميرعباسي حقوق بين الملل بررسي نقش سازمانهاي بين المللي مردم نهاد درترويج و هنجارسازي حق بر توسعه کارشناسي ارشد اذين برخوردار ۱۵۰۳۹۲۱۹۵
۹۴/۱۱/۲۴ دکتر احمد مومني راد حقوق بين الملل بررسي حقوقي مصونيت دولتها و اموال آنها در حقوق بين الملل با تكيه بر راي پرونده آلمان عليه ايتاليا ۲۰۱۲ کارشناسي ارشد سعيده موسوي ۱۵۰۳۹۲۲۹۰
۹۴/۱۱/۲۴ دکتر مهرداد استيري
دکتر عباس نرگسيان
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي اولويت عوامل تاثيرگذار بر ارزش ويژه برند در مدل آكر در شركتهاي زيرمجموعه هلدبنگ هاي مالي (مورد مطالعه : شركت مالي و سرمايه گذاري سينا) کارشناسي ارشد مصطفي شهرياري ۱۵۰۲۹۱۲۸۳
۹۴/۱۱/۲۴ دکتر ساسان مهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري تاثيرعملكرد حسابرسي داخلي بر كيفيت گزارشگري مالي کارشناسي ارشد كريم هاتفي ۱۵۰۲۹۱۳۳۷
۹۴/۱۱/۲۴ دکتر قاسمعلي شيري
دکتر مهرداد استيري
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي نقش كشور خاستگاه توليد در ارزيابي مصرف كنندگان از محصولات خارجي ( مورد مطالعه دبيران هنرستان هاي شهر قدس ) کارشناسي ارشد سعيد موسوي ۱۵۰۲۹۱۴۳۹
۹۴/۱۱/۲۴ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر محسن نظري
مديريت MBA - استراتژي بررسي تاثير تركيب اعضاي هيات مديره بر عملكرد مالي شركت مورد مطالعه:هلدينك نفت و گاز و پتروشيمي تامين(گروه شستا) کارشناسي ارشد كورش كمره ۱۵۰۲۹۱۲۲۶
۹۴/۱۱/۲۴ دکتر تورج تقي زاده
دکتر حسن محسني
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي مراجع صالح در رسيدگي به دعاوي مصرف كننده درمحيط اينتر نتي کارشناسي ارشد مرضيه امامي ۱۵۰۳۹۲۰۱۵
۹۴/۱۱/۲۴ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر ابوالقاسم ميرا
مديريت بازرگاني بررسي رابطه بكارگيري شخصيت هاي مشهور در تبليغات و هويت برند کارشناسي ارشد پرنيان حسامي ۱۵۰۲۹۲۴۹۲
۹۴/۱۱/۲۴ دکتر مهدي اشجعي مهندسي مكانيك - تبديل انرژي پيش بيني هدايت حرارتي در نانو سيالات مغناصيسي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي مصنوعي کارشناسي ارشد مهدي شهابي پور ۱۵۰۴۹۲۰۹۵
۹۴/۱۱/۲۴ دکتر احمد سعيدنيا برنامه ريزي شهري باز افريني فضاهاي شهري مركز شهر(نمونه پژوهش: منطقه ۸ تبريز) کارشناسي ارشد سودا راوندي ۱۵۰۵۹۲۱۳۴
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر محمدرضا جعفري نصر
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي بررسي و تحليل عددي رسوب ذره اي در مبدلهاي پوسته ولوله با بفل حلزوني کارشناسي ارشد سيد محمد حامد پورهاشمي ۱۵۰۴۹۱۰۶۶
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر داوود جعفري سرشت
دکتر رضا تهراني
مديريت مالي طراحي مدلي براي مديريت پرتفوي سهام با استفاده از ارزش، مومنتوم و ارزش در معرض ريسك VaR کارشناسي ارشد وحيد ايپكلو ۱۵۰۲۹۲۰۳۳
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر سيد مسعود داوودي
روانشناسي بالينِي مقايسه شدت نشانه هاي افسردگي، اضطراب ، وسواس، برون گرايي و نوروز گرايي در افراد مبتلا به بيماري پوستي و افراد سالم کارشناسي ارشد مينا عبدي زناب ۱۵۰۲۹۱۲۹۰
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر نظام الدين رحيميان
دکتر رضا تهراني
حسابداري بررسي رابطه بين اطلاعات نامتقارن، نوسانات وجوه متقابل و مديريت سود در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد فريدون شريفي ۱۵۰۲۹۱۲۸۰
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر شهاب الدين شمس
دکتر رضا تهراني
مديريت مالي مديريت سرمايه در گردش شركت هاي ليدر در بازار سرمايه کارشناسي ارشد محمد مهدي گنجي ۱۵۰۲۹۱۳۱۲
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
مديريت مالي بررسي ارتباط بين انعطاف پذيري مالي، سرمايه گذاري و عملكرد شركت ها کارشناسي ارشد آزاده صالح ۱۵۰۲۹۱۲۸۵
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر داوود جعفري سرشت
مديريت مالي شناسايي و وزن دهي شاخص هاي ارزيابي عملكرد و رتبه بندي صندوق هاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس 5 شاخص مختلف (شارپ، جنسن، فاما، سورتينو و نسبت اطلاعات.) کارشناسي ارشد محمود گياني ۱۵۰۲۹۲۶۳۸
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر داوود جعفري سرشت
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مديريت مالي طراحي و تبيين مدل رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد محمد جواد حيدرپور ۱۵۰۲۹۱۲۶۳
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر عليرضا فيروز
روانشناسي بالينِي مقايسۀ‌ شدت نشانه‌هاي افسردگي، اضطراب، ناگوييِ‌هيجاني و نوروزگرايي در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي‌كيستيك و زنان عادي کارشناسي ارشد الهام اقايي ميبدي ۱۵۰۲۹۱۲۴۳
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر رضا تهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مديريت مالي شناسايي و بررسي تاثير مالكيت حقوقي بر نقدشوندگي سهام کارشناسي ارشد جواد نجفي ۱۵۰۲۹۱۳۳۱
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
مهندسي طراحي محيط زيست طراحي اكوپارك صنعتي با تاكيد بر انرژي کارشناسي ارشد سيده آزاده خليلي ۱۵۰۴۹۲۳۱۴
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر حسن بلخاري قهي
دکتر صداقت جباري
ارتباط تصويري بررسي تطبيقي نقوش اسب در تمدن هاي مختلف ايران باستان- طراحي مجموعه گرافيك محيطي باشگاه سواركاري کارشناسي ارشد الهام نژادمهر ۱۵۰۵۹۲۲۰۷
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر نويد مستوفي مهندسي شيمي - داروسازي طراحي و بررسي شرايط عملياتي راكتورهاي بستر سيال کارشناسي ارشد حسن شعباني ۱۵۰۴۹۲۳۶۹
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
روانشناسي بالينِي كمال گرايي، استحكام من، خشم و نشخوار خشم دربيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي و وسواس فكري- عملي کارشناسي ارشد مريم طاهري ۱۵۰۲۹۲۵۸۷
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر محسن مهرآرا علوم اقتصادي بررسي رابطه نهادها و رشد اقتصادي کارشناسي ارشد علي ذوقي ۱۵۰۲۹۲۷۳۴
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر رضا تهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مديريت مالي بررس اثر شوك هاي قيمت نفت ، نرخ ارز و نرخ تورم بر بازدهي شاخص كل قيمت در بازار بورس اوراق بهادار تهران توسط مدل خود توضيح برداري ساختاري کارشناسي ارشد حسن كريميان ۱۵۰۲۹۲۲۴۸
۹۴/۱۱/۲۱ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
روانشناسي بالينِي مقايسه همجنس گرايان و دگرجنس گرايان بر اساس ويژگي هاي شخصيتي، پيوندهاي والديني و سطوح سلامت رواني کارشناسي ارشد آريا گلستاني پور ۱۵۰۲۹۱۳۱۱
۹۴/۱۱/۲۰ دکتر مسعود غلامعلي لواساني
دکتر محمدرضا كرامتي
روانشناسي بالينِي بررسي رابطه-مقايسه اي اضطراب ،هوش معنوي وارتباط با طبيعت کارشناسي ارشد سارا جبل عاملي ۱۵۰۲۹۱۲۵۴
۹۴/۱۱/۲۰ دکتر عبدالرضا سيف
دکتر علي محمد موذني
دکتر سيد محمد منصور طباطبائي بهبهاني
زبان و ادبيات فارسي شرح گلشن راز احمد بن موسي استادي رشتي تصحيح و تعليقات دکتري ابوالفضل مرادي ۱۵۰۳۹۱۱۳۷
۹۴/۱۱/۲۰ دکتر مهرزاد حميدي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي شناسايي موانع توسعه ورزش شهروندي در شهر تهران (مطالعه موردي منطقه 6 شهرداري) کارشناسي ارشد سمانه امينعلي ۱۵۰۲۹۲۷۱۳
۹۴/۱۱/۲۰ دکتر مهرزاد حميدي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي طراحي برنامه استراتژيك بازاريابي پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي کارشناسي ارشد مريم كردي ۱۵۰۲۹۲۶۲۲
۹۴/۱۱/۲۰ دکتر منصور مومني
دکتر احمد اختيار زاده
مديريت صنعتي خوشه بندي كشورهاي مصرف كننده پسته با روش K ميانگين و بررسي روند صادرات پسته ايران کارشناسي ارشد فتانه سرداري قاسم آبادي ۱۵۰۲۹۲۵۴۸
۹۴/۱۱/۲۰ دکتر رضا بندريان
دکتر محمدرضا صادقي مقدم
مديريت MBA - استراتژي تاثير اقدامات همكارانه مديريت دانش مديران استراتژيك بر عملكرد زنجيره تامين صنعت نفت . کارشناسي ارشد مهدي عباس طاهر ۱۵۰۲۹۱۲۸۸
۹۴/۱۱/۲۰ دکتر اسماعيل شاه طهماسبي
دکتر عباس منوريان
مديريت MBA - استراتژي بررسي تأثير كيفيت خدمات در قصد خريد مجدد خدمات ارزش افزوده ديتـا، مورد مطالعه مخابرات استان البرز کارشناسي ارشد حميد قنبريان علويجه ۱۵۰۲۹۲۶۱۹
۹۴/۱۱/۲۰ دکتر علي اصغر پور عزت
دکتر عباس نرگسيان
مديريت MBA - استراتژي برنامه ريزي راهبردي براي مهار پديده ي فساد اداري در مناقصات عمومي (مطالعه موردي: مناقصات عمراني شهرداري تهران) کارشناسي ارشد عليرضا مع الحق فرد ۱۵۰۲۹۲۲۹۱
۹۴/۱۱/۲۰ دکتر مسعود شريعت پناهي
دکتر علي اصغر عطايي
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي بهينه سازي ابعادي چندهدفه و نمونه سازي دستگاه تست خمش غلتكي کارشناسي ارشد علي اصغر سميعي ۱۵۰۴۹۲۲۶۰
۹۴/۱۱/۱۹ دکتر محمد يكرنگي حقوق جزا و جرم شناسي مسووليت كيفري ارائه دهندگان خدمات اينترنتي در سياست كيفري ايران کارشناسي ارشد محمد علي مددي ۱۵۰۳۹۲۲۵۷
۹۴/۱۱/۱۹ دکتر پدرام حنفي زاده
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي مطالعه افت فشار جريان دو فاز مايع- گاز در لوله شيبدار و افقي کارشناسي ارشد كاوه يوسف پور ۱۵۰۴۹۲۳۰۳
۹۴/۱۱/۱۹ دکتر حسين نواده توپچي حقوق بين الملل رابطه امنيت انساني با تحولات حقوق بين الملل توسعه کارشناسي ارشد معصومه عسكري زاده كلسري ۱۵۰۳۹۲۲۵۶
۹۴/۱۱/۱۹ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت بازرگاني ارائه مدل رفتار به اشتراك گذاري تجربيات كاربران شبكه هاي اجتماعي مجازي تلفن همراه در ايران بر اساس "منطق چيرگي خدمت در بازاريابي" کارشناسي ارشد سيدعلي رضا جلالي ۱۵۰۲۹۲۰۷۳
۹۴/۱۱/۱۹ دکتر مهرداد استيري
دکتر محسن نظري
مديريت MBA - مديريت بازاريابي عوامل موثر بر رضايت زبان آموزان از كيفيت خدمات در موسسات آموزش زبان هاي خارجي کارشناسي ارشد آرش رأسي ۱۵۰۲۹۱۲۶۸
۹۴/۱۱/۱۹ دکتر محمدمهدي تنعمي
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت منابع انساني بررسي اثر معنويت در محيط كار بر توانمندسازي كاركنان با نقش ميانجي گري اعتماد سازماني در سازمان تامين اجتماعي غرب تهران کارشناسي ارشد محمد شعباني ۱۵۰۲۹۲۱۷۹
۹۴/۱۱/۱۹ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر حسن دارابي
مهندسي طراحي محيط زيست بازآفريني منظر روستا در شهر با تاكيد بر رويكرد بيوفيليك ، نمونه موردي ده ونك کارشناسي ارشد نوشين كمجاني ۱۵۰۴۹۲۳۷۶
۹۴/۱۱/۱۹ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر حسن هويدي
دکتر مجتبي اردستاني
محيط زيست - برنامه ريزي ارائه الگوي راهبردي صنعت سبز با رويكرد سيستم مديريت يكپارچه بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE-MS) در صنايع پتروشيمي دکتري امين پاداش ۱۵۰۶۹۱۰۰۱
۹۴/۱۱/۱۹ دکتر غلامعلي افروز
دکتر هادي هاشمي رزيني
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي مقايسه استرس والدگري ، رضامندي زوجيت و راهبردهاي مقابله اي در مادران كودكان مبتلا به طيف اتيسم(خودمانده) و مادران كودكان سالم کارشناسي ارشد هانيه همداني ۱۵۰۲۹۲۷۸۷
۹۴/۱۱/۱۹ دکتر غلامعلي افروز
دکتر هادي هاشمي رزيني
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي بررسي اثربخشي برنامه آموزش ذهن آگاهي بركاهش استرس والدين و افزايش رضامندي زوجين کارشناسي ارشد سپيده كريمي ۱۵۰۲۹۲۷۶۲
۹۴/۱۱/۱۹ دکتر نجادعلي الماسي حقوق بين الملل تاثير ازدواج بر تابعيت در نظام كنوني جمهوري اسلامي ايران کارشناسي ارشد علي شهيدي نوري ۱۵۰۳۹۱۰۳۱
۹۴/۱۱/۱۸ دکتر ولي رستمي
دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
حقوق عمومي نظارت انتظامي بر رفتار مالياتي ماموران مالياتي در ايران کارشناسي ارشد مهدي مطهري منش ۱۵۰۳۹۱۱۰۱
۹۴/۱۱/۱۸ دکتر مسعود غلامعلي لواساني
دکتر سعيد پور نقاش
روانشناسي بالينِي بررسي رابطه بين سبك هاي دفاعي، شخصيت خودشيفته و نشانگان ضربه عشق کارشناسي ارشد سروشه آب آب ۱۵۰۲۹۲۴۳۴
۹۴/۱۱/۱۸ دکتر سعيد باجلان مديريت مالي رابطه قيمت گذاري كمتر از حد و نقد شوندگي سهام بعد از عرضه عمومي اوليه در شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد هاجر عبدالعلي زاده ۱۵۰۲۹۱۲۸۹
۹۴/۷/۱۲ دکتر محمد خبيري
دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر ابراهيم عليدوست
برنامه ريزي و مديريت ورزشي نقش مهارت هاي مديران كارآفرين در تحقق اهداف فدراسيون هاي ورزشي ايران دکتري اكرم السادات حسيني سمناني ۱۵۰۲۹۱۳۶۶
۹۴/۱۱/۱۷ دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
مديريت مالي بررسي تاثير شوك جريانات نقدي و شوك نرخ تنزيل بر ريسك سيستماتيك سهام رشدي و سهام ارزشي در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد فاطمه خداپرست ۱۵۰۲۹۲۵۰۴
۹۴/۱۱/۱۷ دکتر احمد آيت الهي مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) بهبود پارامترهاي موثر در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از يادگيري تقويتي کارشناسي ارشد زهره صادقي ۱۵۰۴۹۲۲۶۱
۹۴/۱۱/۱۷ نانو شيمي سنتز داربست‌هاي نانو الياف پلي وينيل پيروليدون به همراه پليمرطبيعي نظير آلوئه ورا به روش الكتروريسي و كاربرد آن در درمان بيماريهاي پوستي دکتري نرگس اقامحمدي ۱۵۰۱۹۲۰۲۶
۹۴/۱۱/۱۴ دکتر سيداحمد نوربخش
دکتر Vladimir Kercan
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي بررسي عددي و آزمايشگاهي پارامتر هاي هندسي موثر بر كاركرد جريان سنج پروانه اي کارشناسي ارشد محمدحسين خزاعي راوري ۱۵۰۴۹۲۰۶۱
۹۴/۱۱/۱۴ دکتر ياسمن خداداده
دکتر نسرين مقدم
طراحي صنعتي طراحي وسيله نمايش زمان با رويكرد خوشايندي براي جوانان کارشناسي ارشد ساناز آناهيد ۱۵۰۵۹۲۲۲۲
۹۴/۱۱/۱۳ دکتر حسن محسني
دکتر حسن باديني
حقوق خصوصي رژيم حقوقي حاكم بر مال توقيف شده کارشناسي ارشد محمدميرزا بيرانوند ۱۵۰۳۹۲۰۲۶
۹۴/۱۱/۱۳ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر منصور مومني
حسابداري بررسي موانع اجراي سيستم مناسب بهايابي در شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت (ISP) کارشناسي ارشد شهربانو(شيده) واثقي ۱۵۰۲۹۱۴۴۲
۹۴/۱۱/۱۱ دکتر احمد سعيدنيا برنامه ريزي شهري ارزيابي وارائه راهكارهاي ارتقاي كيفيت زندگي شهري در بعد كالبدي - محيطي (مورد پژوهش:محله زعفرانيه تهران) کارشناسي ارشد مهسان سپيدرود ۱۵۰۵۹۱۰۴۹
۹۴/۱۱/۱۱ دکتر حسن دارابي
دکتر محسن كافي
مهندسي طراحي محيط زيست طراحي باغ درماني، نمونه موردي: بيمارستان امام رضا اورميه کارشناسي ارشد فروغ صديقياني ۱۵۰۴۹۲۳۲۶
۹۴/۱۱/۱۱ دکتر محمد مهدي ساقيان حقوق جزا و جرم شناسي جايگاه عدالت ترميمي در قانون آيين دادرسي كيفري 1392 کارشناسي ارشد فرزانه حاجي خسروي ۱۵۰۳۹۲۲۰۸
۹۴/۱۱/۱۱ دکتر محمد مهدي ساقيان حقوق جزا و جرم شناسي تحولات مربوط به جبران خسارت معنوي در رويه قضايي ايران کارشناسي ارشد الناز رحيمي منجزي ۱۵۰۳۹۲۲۲۵
۹۴/۱۱/۱۱ دکتر صادق زاده مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) آشكارسازي هدف در رادارهواپايه چند ورودي چند خروجي کارشناسي ارشد سودابه مسعودي ۱۵۰۴۹۲۲۸۶
۹۴/۱۱/۱۱ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر حسن هويدي
محيط زيست - برنامه ريزي بومي سازي الگوهاي مديريتي شرايط اضطراري دکتري عليرضا نريمان نژاد ۱۵۰۶۹۱۰۰۶
۹۴/۱۱/۱۰ دکتر غلامحسين نيكوكار
دکتر حسين صفري
مديريت MBA - استراتژي چالشهاي اجراي موثر استراتژي در سطح شركت مادر تخصصي كشاورزي ودامپروري پارس کارشناسي ارشد سيد محمد مرتضوي ۱۵۰۲۹۱۳۱۸
۹۴/۱۱/۱۰ دکتر مسعود غلامعلي لواساني روانشناسي بالينِي اثربخشي برنامه آموزشي قصه درماني بر سلامت روان كودكان دبستاني کارشناسي ارشد شهروز حميدي ۱۵۰۲۹۲۴۹۹
۹۴/۱۱/۴ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست بهينه سازي مصرف آب با استفاده از فرايند پينچ آبي (مطالعه موردي: شركت نفت پاسارگاد) کارشناسي ارشد ارزو شفيع خاني ۱۵۰۴۹۲۰۹۳
۹۴/۱۱/۴ دکتر هومن كاغذيان
دکتر رضا ضرغامي
دکتر سيد نظام‌الدين حسيني
مهندسي شيمي - داروسازي بررسي و امكان سنجي جايگزيني ستون كروماتوگرافي هيدروفوبيك(HIC) در فرآيند تخليص آنتي‏ژن سطحي هپاتيت ب به جاي ستون كروماتوگرافي ايمونو افينيتي کارشناسي ارشد بهناز سادات عليزاده سليم ۱۵۰۴۹۲۳۷۱
۹۴/۱۱/۳ دکتر حسين شكوهمند مهندسي مكانيك - تبديل انرژي اثر خواص متغير نانوسيال بر انتقال حرارت جابجايي آرام در ميكروكانالهاي حلقوي کارشناسي ارشد مرتضي حيدري ۱۵۰۴۹۲۲۳۹
۹۴/۱۰/۲۹ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري بررسي تاثيرمديريت سود و كيفيت حسابرسي بر سرمايه گذاري اضافي: شواهد تجربي از بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد محمدعلي بشارتي ۱۵۰۲۹۱۲۴۹
۹۴/۱۰/۲۹ دکتر محمد محجوب مهندسي مكاترونيك طراحي و ساخت روبات توانبخشي مفصل مچ دست انسان کارشناسي ارشد عباس مولودي ۱۵۰۴۹۲۲۹۴
۹۴/۱۰/۲۸ دکتر محمد مهدي نصيري
دکتر جعفر رزمي
مهندسي صنايع - صنايع تبيين يك سيستم مديريت دانش در تشخيص پزشكي با رويكرد مشاركتي کارشناسي ارشد مهدي پورمشير ۱۵۰۴۹۱۰۹۲
۹۴/۱۰/۲۰ دکتر عليرضا نورپور
دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست بررسي و ارزيابي پيش‌گرمايش هواي ورودي در جهت افزايش بازده كوره کارشناسي ارشد حسين قريشي ۱۵۰۴۹۲۳۳۷
۹۴/۱۰/۱۹ دکتر احمد باقري
دکتر حسين داورزني
الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي بررسي اصل لزوم در قراردادهاي دولتي و تطبيق آن با فقه اماميه کارشناسي ارشد محمد حسين شفاف ۱۵۰۳۹۲۳۱۱
۹۴/۱۰/۱۵ دکتر محمدرضا عارف
دکتر مهتاب ميرمحسني
مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) بررسي كاربرد نظريه‌ي اطلاعات در تعيين توالي DNA کارشناسي ارشد پريناز فرجي پرور ۱۵۰۴۹۲۱۲۲
۹۴/۱۰/۱۵ دکتر معصومه احمدي شيرازي
دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
آموزش زبان انگليسي تحقيق در باره چگونگي استفاده از حرف ربط ، بين گويشگران فارسي زبان و گويش گراني كه زبان انگليسي زبان مادري آنها مي باشد کارشناسي ارشد شيوا گل افرا ۱۵۰۳۹۲۲۷۶
۹۴/۱۰/۶ دکتر زهرا آراستي
دکتر نرگس ايماني پور
كارآفريني - كسب و كار جديد طراحي مدل كسب و كار آموزش كارآفريني در مدارس ابتدايي ايران کارشناسي ارشد آرزو آسا ۱۵۰۲۹۱۰۰۵
۹۴/۱۰/۱ دکتر محمود مهدوي حقوق جزا و جرم شناسي تاثير متقابل تورم كيفري و حقوق فردي کارشناسي ارشد شيرزاد يعقوبي حسن كلا ۱۵۰۳۹۱۱۰۶
۹۴/۹/۲۴ دکتر سيد باقر ميرعباسي حقوق بين الملل بررسي تطبيقي حقوق وتكاليف كشورهاي ساحلي ودول ثالث در تئوري و عمل ناظر بر منطقه انحصاري اقتصادي کارشناسي ارشد معصومه عباسي ۱۵۰۳۹۲۰۸۶
۹۴/۸/۳ دکتر حسن باديني
دکتر اصغر عربيان
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي خسارات ناشي از كاهش ارزش پول در قراردادهاي تجاري بين المللي کارشناسي ارشد شكوه نوروزي ۱۵۰۳۹۱۰۵۷
۹۴/۷/۲۹ دکتر نجادعلي الماسي
دکتر لعيا جنيدي
حقوق خصوصي موانع اجراي قانون خارجي کارشناسي ارشد فروزانه ارسي ۱۵۰۳۹۱۰۰۵
۹۴/۷/۲۸ دکتر امير مانيان
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مديريت اجرايي تاثير خدمات الكترونيك بر رضايت مشتري- مطالعه موردي بانك قرض الحسنه رسالت کارشناسي ارشد محمد حسين زاده ۱۵۰۲۹۱۰۵۶
۹۴/۷/۱۵ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
مديريت اجرايي بررسي راهبردهاي تجاري سازي اختراعات حمايت شده درصندوق حمايت ازپژوهشگران کارشناسي ارشد سيدمحمدرضا بشيري ۱۵۰۲۹۱۰۳۳
۹۴/۷/۱۵ دکتر ساسان مهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري ارزيابي عملكرد شركتهاي گروه خودروسازي سايپا با استفاده از مدل ارزش افزوده اقتصادي کارشناسي ارشد مهرداد اسلامي ۱۵۰۲۹۲۴۴۵
۹۴/۷/۱۵ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر سيدمحمد علوي
آموزش زبان انگليسي تاثير فراگيري خود اگاه و ناخود اگاه اعمال هاي گفتاري در اگاهي كاربردشناسي زبان اموزان ايراني کارشناسي ارشد خديجه بخشي ۱۵۰۳۹۰۰۰۴
۹۴/۷/۱۵ دکتر محمد موسي خاني
دکتر اشرف رحيميان
مديريت امور شهري شناسايي و اولويت بندي موانع مستند سازي تجارب پروژه ها در سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران و ارائه راهكارهايي براي برطرف كردن آنها کارشناسي ارشد پيام پاشانيا ۱۵۰۲۹۱۰۳۸
۹۴/۷/۱۵ دکتر محمد موسي خاني
دکتر اشرف رحيميان
مديريت امور شهري بررسي و شناسايي عوامل موثردر شهرشاد "دوستداركودك" کارشناسي ارشد ليلا رحماني ۱۵۰۲۹۱۰۷۹
۹۴/۷/۱۵ دکتر عليرضا نورپور مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست ارزيابي اگزرژي- اقتصادي و بهينه سازي اقتصادي موتورخانه سرمايشي برج تهران کارشناسي ارشد حميدرضا وفائي ۱۵۰۴۹۲۳۰۲
۹۴/۷/۱۵ دکتر نجادعلي الماسي
دکتر بيژن عباسي
حقوق بين الملل بررسي حقوق بنيادين بشر بيگانگان و ضمانت اجراي آن در حقوق بين الملل کارشناسي ارشد فائزه افتخاري ۱۵۰۳۹۱۰۰۷
۹۴/۷/۱۵ دکتر عليرضا نورپور
دکتر حسن هويدي
مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست تحليل اگزرژي و بهينه سازي مصرف انرژي در تاسيسات موتورخانه ساختمان اداري و ورزشي کارشناسي ارشد جعفر برخورداري دورباش ۱۵۰۴۹۲۲۱۷
۹۴/۷/۱۵ دکتر ولي رستمي
دکتر رضا طجرلو
حقوق عمومي مطالعه تطبيقي راهكارهاي نظارت بر مراجع اختصاصي اداري در حقوق ايران وانگليس کارشناسي ارشد روح الله قمري ۱۵۰۳۹۲۱۰۳
۹۴/۷/۱۵ دکتر ساسان مهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري فرصت هاي رشد حرفه اي و تغييرانگيزه كارمندان در موسسات حسابرسي کارشناسي ارشد مژگان گلستاني ۱۵۰۲۹۲۲۵۶
۹۴/۷/۱۵ دکتر ولي رستمي حقوق عمومي بررسي تطبيقي حدود صلاحيت قوه مقننه در تغيير لايحه بودجه در حقوق ايران و انگلستان کارشناسي ارشد علي طالبي ۱۵۰۳۹۲۲۵۲
۹۴/۷/۱۵ دکتر حسين داورزني
دکتر احمد باقري
الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي بررسي و تجليل طلاق حاكم در فقه اماميه و اهل سنت و ديدگاه حقوق موضوعه ايران کارشناسي ارشد اسمعيل منصوري سرنجيانه ۱۵۰۳۹۲۳۱۵
۹۴/۷/۱۵ دکتر عباس كرامتي
دکتر سلمان نظري
مهندسي صنايع - صنايع تاثير مديريت ارتباط با مشتري و سيستم هاي هوش تجاري بر موفقيت بانكداري الكترونيك کارشناسي ارشد صابر ممبيني ۱۵۰۴۹۲۲۹۳
۹۴/۷/۱۵ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي تاثير مشخصات بسته بندي محصول بر وفاداري مشتري (مورد مطالعه: شركت جانسون) کارشناسي ارشد بابك مصدق ۱۵۰۲۹۱۱۶۶
۹۴/۷/۱۳ دکتر ترانه بوربور
دکتر علي سلامي
دکتر مريم سلطان بياد
دکتر طاهره رضايي
زبان و ادبيات انگليسي A Postcolonial Reading of Nadine Gordimer’s July’s People and J. M. Coetzee’s Waiting for Barbarians کارشناسي ارشد فرحناز رحماني ۱۵۰۳۹۲۲۲۳
۹۴/۷/۱۵ دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر ابراهيم عليدوست
تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي بررسي رضايت شغلي ناجيان غريق شهر تهران بخش دولتي و خصوصي کارشناسي ارشد ارزو ملك ۱۵۰۲۹۲۶۶۴
۹۴/۷/۱۵ دکتر معصومه احمدي شيرازي
دکتر مجيد نعمتي
آموزش زبان انگليسي Analytic versus holistic writing assessment: Bias analysis through Multi-faceted Rasch Measurement کارشناسي ارشد فرانك محمدي ۱۵۰۳۹۲۲۸۲
۹۴/۷/۱۵ دکتر عليرضا نورپور مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست بررسي زيست‌محيطي و تحليل اگزرژي موتورهاي اشتعال تراكمي با بار همگن (HCCI) کارشناسي ارشد هادي دشتكي حصاري ۱۵۰۴۹۲۳۶۴
۹۴/۷/۱۵ دکتر احمد باقري الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي بررسي تطبيقي ارث زن از ديدگاه مذاهب اسلامي و حقوق موضوعه کارشناسي ارشد مهناز كاظمي ۱۵۰۳۹۲۳۱۴
۹۴/۷/۱۴ دکتر حشمت اله متدين
دکتر احمدعلي فرزين
مهندسي معماري مجتمع مسكوني با رويكرد تعاملات اجتماعي براي اساتيد دانشگاه شهيد بهشتي کارشناسي ارشد حورا پهلوان نشان ۱۵۰۵۹۱۰۰۶
۹۴/۷/۱۴ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر رضا محمد كاظمي
كارآفريني - كسب و كار جديد تأثير نوآوري ارائه خدمات بر عملكرد كسب و كارهاي ورزشي مطالعه موردي: هوشمند سازي سالن هاي ورزشي کارشناسي ارشد امين بايرامي ۱۵۰۲۹۲۴۶۲
۹۴/۷/۱۴ دکتر مجيد زارعي برنامه ريزي شهري ارزيابي ، امكانسنجي و مكانيابي مسيرهاي پياده راه شهري به منظور ارتقائ كيفيت محيط زندگي کارشناسي ارشد محمدرضا احمدنيا ۱۵۰۵۹۲۰۰۱
۹۴/۷/۱۴ دکتر مجيد زارعي طراحي شهري تحليل و طراحي شهري آرامستان ها در بافت شهري (نمونه پژوهش :آرامستان ظهيرالدوله ،تهران ،1393 ) کارشناسي ارشد مهسا ميرباقري ۱۵۰۵۹۲۱۵۶
۹۴/۷/۱۴ دکتر مجيد زارعي طراحي شهري طراحي شهري بافت هاي تاريخي و فرسوده شهري در راستاي پيشگيري از جرم ( مورد مطالعه: محله امام زاده يحيي تهران) کارشناسي ارشد محسن ذيفن ۱۵۰۵۹۲۱۱۵
۹۴/۷/۱۴ دکتر فيروزه آقا ابراهيمي ساماني
دکتر بهرام زهزاد
دکتر حميد قاسمي
مهندسي طراحي محيط زيست طراحي سايت پرنده نگري تالاب قره قشلاق بناب کارشناسي ارشد علي شاكري ۱۵۰۴۹۲۳۲۲
۹۴/۷/۱۴ دکتر رضا محمد كاظمي كارآفريني - كسب و كار جديد طراحي الگوي برند سازي براي كسب و كارهاي حوزه كودك با محوريت اسباب بازي کارشناسي ارشد مهدي صفري يزد ۱۵۰۲۹۲۵۷۸
۹۴/۷/۱۴ دکتر حسين داورزني الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي بررسي رهن و وثيقه و احكام آن در فقه و حقوق موضوعه کارشناسي ارشد ميلاد حسني مقدم ۱۵۰۳۹۲۳۰۸
۹۴/۷/۱۳ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي مهندسي مكانيك - تبديل انرژي بررسي تجربي تاثير نانو ذرات بر انتقال حرارت چگالشي مبرد هيدروكربنيr۶۰۰a درون لوله صاف افقي کارشناسي ارشد اميرحسين ترابيان ۱۵۰۴۹۲۰۳۹
۹۴/۷/۱۳ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي مديريت مالي تاثير كيفيت سود بر نوسان پذيري بازده سهام کارشناسي ارشد علي خوشنود ۱۵۰۲۹۱۴۴۸
۹۴/۷/۱۳ دکتر مهرزاد حميدي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي : بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان از فعاليتهاي فوق برنامه ورزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران کارشناسي ارشد فروزان ملك ۱۵۰۲۹۲۶۶۵
۹۴/۷/۱۳ دکتر مهرزاد حميدي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي تدوين و طراحي برنامه استراتژيك تربيت بدني دانشگاه علمي كاربردي کارشناسي ارشد اعظم خليل پور ۱۵۰۲۹۲۷۳۲
۹۴/۷/۱۳ دکتر حسين داورزني
دکتر احمد باقري
الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي مطالعة تطبيقي حق شفعه در قانون مدني ايران، فقه اماميه و قانون مدني فرانسه و ارايه چهارچوب تحليلي حق شفعه در قانون مدني ايران. کارشناسي ارشد مهدي افتخاري ۱۵۰۳۹۲۳۱۷
۹۴/۷/۱۳ دکتر محمد اسماعيلي مهندسي شيمي - داروسازي شناسايي ، جداسازي و استخراج تركيبات فلاونوئيدي از گياه کارشناسي ارشد سحر جهاندار ۱۵۰۴۹۱۰۱۱
۹۴/۷/۱۳ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي مهندسي مكانيك - تبديل انرژي بررسي تجربي افت فشار چگالشي نانو مبرد با سيال پايه مبرد هيدروكربني R600-aدرون لوله صاف افقي کارشناسي ارشد پيمان خليلي ۱۵۰۴۹۲۲۴۳
۹۴/۷/۱۲ دکتر عباس ابراهيمي
دکتر مهرداد استيري
مديريت اجرايي انتخاب پورتفوي بهينه پروژه هاي تحقيق و توسعه شركت ايران ترانسفو کارشناسي ارشد سيامك غفاري ۱۵۰۲۹۲۲۱۲
۹۴/۷/۱۲ دکتر منوچهر انصاري
دکتر غلامحسين نيكوكار
مديريت اجرايي بررسي تاثير سرمايه ساختاري بر هوشمندي رقابتي شركت هاي فعال ماشين آلات صنايع چوب کارشناسي ارشد عليرضا جلائي پور ۱۵۰۲۹۲۴۸۵
۹۴/۷/۱۱ دکتر تورج تقي زاده
دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي جايگاه حقوق مصرف كننده در قرار دادهاي الكترونيكي با تاكيد بررويه قضايي کارشناسي ارشد محمدعلي نوري ۱۵۰۳۹۱۰۷۴
۹۴/۷/۱۱ دکتر احمد مومني راد
دکتر حميد الهوئي نظري
حقوق بين الملل تاثير دولت ها و سازمانهاي غير دولتي تخصصي بر كاركرد نهادهاي محيط زيست بين المللي کارشناسي ارشد سعدي نوروزي ۱۵۰۳۹۲۱۴۱
۹۴/۷/۱۱ دکتر رضا تهراني مديريت مالي بررسي ارتباط متقابل ميان نوسانات نرخ ارز و بازده سهام بانك ها دربورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد مونا خليلي ۱۵۰۲۹۰۱۲۸
۹۴/۷/۱۱ دکتر قادر فرجي مهندسي مكانيك - ساخت و توليد بررسي فرآيند فشردن و اكستروژن متوالي بر روي تيتانيوم کارشناسي ارشد محمد عمويي ۱۵۰۴۹۲۳۳۱
۹۴/۷/۱۱ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت اجرايي بررسي تاثير تسهيم دانش بر پايداري مزيت رقابتي شركتها کارشناسي ارشد فرخ محمد مطيعي ۱۵۰۲۹۲۶۵۹
۹۴/۷/۸ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري بررسي رابطه ميان معاملات با اشخاص وابسته و عملكرد شركت با در نظر گرفتن اثر بازار رقابت محصول ( شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران ) کارشناسي ارشد اصغر بازگير ۱۵۰۲۹۱۲۴۶
۹۴/۷/۸ دکتر منوچهر انصاري
دکتر يونس جبارزاده
مديريت اجرايي تاثير ابعاد دانش،استراتژي محوري ،و يادگيري تيمي بر موفقيت توسعه محصول جديد کارشناسي ارشد عليرضا سراجيان ۱۵۰۲۹۱۴۲۸
۹۴/۷/۸ دکتر حسين داورزني الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي حمايت از حريم خصوصي در فضاي مجازي در فقه وحقوق کارشناسي ارشد همايون علي حسيني ۱۵۰۳۹۲۳۱۳
۹۴/۷/۸ دکتر زهره رامين
دکتر محمد حسين رمضان كيايي
زبان و ادبيات انگليسي مصرف گرايي , خدايِ جديدِ آمريكاي پست مدرن: مطالعه اي بردو رمانِ وايت نويز و كازموپليس دو اثرِ دان دليلو کارشناسي ارشد محمدصادق نجارزاده ها ۱۵۰۳۹۲۲۹۷
۹۴/۷/۸ دکتر نجادعلي الماسي
دکتر اصغر عربيان
حقوق خصوصي شناسايي و اجراي احكام طلاق خارجي در ايران کارشناسي ارشد نسرين حيدربيگي ۱۵۰۳۹۲۰۴۳
۹۴/۷/۸ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر ناصر عسگري
مديريت امور شهري بررسي تاثير عدالت سازماني بر بهره وري فردي كاركنان شهرداري قائمشهر کارشناسي ارشد نيما اسكندري ۱۵۰۲۹۲۴۴۳
۹۴/۷/۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
مديريت بازرگاني بررسي وضعيت مزيت رقابتي ملي شمش فولاد توليدي ايران با استفاده از مدل الماس پورتر کارشناسي ارشد عارفه ملائي ۱۵۰۲۹۱۲۲۲
۹۴/۷/۸ دکتر تيمور رحماني علوم اقتصادي تاثير تركيب مخارج دولت بر نرخ رشد اقتصادي کارشناسي ارشد محمد هنر بخش ۱۵۰۲۹۲۸۱۰
۹۴/۷/۶ دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر جمشيد امامي
دکتر مريم خليلي
طراحي صنعتي طراحي لباس امدادگران زلزله با رويكرد براي بحران کارشناسي ارشد شاهين معيني مستوفي ۱۵۰۵۹۱۰۳۲
۹۴/۷/۷ دکتر علي سلامي
دکتر مريم سلطان بياد
زبان و ادبيات انگليسي اميختگي فرهنگي در "همه چيز فرو مي پاشد" چينوا اچبه و " گذري بر هند" فورستر کارشناسي ارشد مرواريد بريماني ۱۵۰۳۹۱۰۶۱
۹۴/۷/۱۳ دکتر علي اكبر ارجمندنيا
دکتر عليرضا پيرخائفي
روانشناسي بالينِي بررسي تأثير خلاقيت درماني بر كاهش علايم وسواس در مراجعان داراي وسواس فكري - عملي کارشناسي ارشد ياسمن حميدي ۱۵۰۲۹۱۲۶۲
۹۴/۷/۶ دکتر حسن دارابي مهندسي طراحي محيط زيست طراحي حفاظتي و محيطي بوستان هاي شهري با تاكيد بر بازگشت پذيري . نمونه موردي : پارك انرژي کارشناسي ارشد علي سيفي ۱۵۰۴۹۲۳۲۱
۹۴/۷/۶ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر حسن هويدي
مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست بررسي و مطالعه اثرات پساب انرژي هاي فسيلي بر آب و رسوب خليج فارس در محدوده ي بهرگان کارشناسي ارشد ندا ازكات ۱۵۰۴۹۲۲۰۲
۹۴/۷/۱۳ دکتر رضا پورحسين
دکتر غلامعلي افروز
روانشناسي بالينِي ارزيابي اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT)برنشانه هاي باليني اضطراب و تصوير بدني دروزشكاران بدنساز مرد کارشناسي ارشد سيد ابوالفضل موسوي ۱۵۰۲۹۱۳۲۶
۹۴/۷/۶ دکتر عباس كريمي
دکتر سعيد حبيبا
حقوق خصوصي قابليت ارجاع اختلافات ناشي از اموال فكري به داوري کارشناسي ارشد پريسا ملكوتي ۱۵۰۳۹۱۰۴۹
۹۴/۷/۶ دکتر وحيد چوپانكاره طراحي صنعتي طراحي مبلمان آموزشي كارگاه طراحي با رويكرد طراحي مشاركتي کارشناسي ارشد نواب بحريني بروجني ۱۵۰۵۹۲۰۱۶
۹۴/۷/۵ دکتر محمد يكرنگي
دکتر محمد مهدي ساقيان
حقوق جزا و جرم شناسي مشروعيت تحصيل دليل در دادگاه كيفري بين‌المللي کارشناسي ارشد محترم چگني ۱۵۰۳۹۱۰۸۹
۹۴/۷/۵ دکتر محمد يكرنگي حقوق جزا و جرم شناسي اجراي احكام كيفري در قلمرو بين المللي با تاكيد بر حقوق ايران کارشناسي ارشد رضا هدايتي ۱۵۰۳۹۱۱۰۵
۹۴/۷/۵ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
مديريت صنعتي تدوين استراتژي توليد و عمليات بر اساس مدل اسلك (Slack )در صنعت توليد لامپ هاي كم مصرف: مورد مطالعه شركت بهينه سازان لامپ کارشناسي ارشد منصوره غلامي ۱۵۰۲۹۲۶۰۵
۹۴/۷/۵ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر حسين شكوهمند
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي مدلسازي عددي و مطالعه پارامتري تاثير سيستم تهويه مطبوع بر كارآيي اتاق‌هاي تميز کارشناسي ارشد امير ميرزارضي دهقي ۱۵۰۴۹۲۲۹۵
۹۴/۷/۴ دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
دکتر جعفر نوري يوشانلويي
حقوق خصوصي بررسي قرارداد نشر در حقوق ايران -فرانسه-آمريكا کارشناسي ارشد فاطمه كاكاعبداله شيرازي ۱۵۰۳۹۱۰۴۱
۹۴/۷/۴ دکتر حميدرضا حسن زاده
دکتر محمودرضا مستقيمي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي ارائه مدلي براي استقرار بازاريابي چابك در شركت ايرانخودرو کارشناسي ارشد فرشاد جيلان چي ۱۵۰۲۹۱۰۵۰
۹۴/۷/۴ دکتر سعيد زنگنه شهركي
دکتر احمد پوراحمد
جغرافيا و برنامه ريزي شهري آسيب شناسي كالبدي شهر يزد از منظر پدافند غير عامل کارشناسي ارشد عليرضا طاقه باف ۱۵۰۲۹۲۷۵۱
۹۴/۷/۴ دکتر رحمت اله فرهودي
دکتر سعيد زنگنه شهركي
جغرافيا و برنامه ريزي شهري برنامه ريزي راهبردي بافت تاريخي شهر كرمان به منظور توسعه گردشگري، مطالعه موردي: مجموعه هاي گنجعلي خان و ابراهيم خان کارشناسي ارشد عطيه پور احمد ۱۵۰۲۹۲۷۹۳
۹۴/۷/۴ دکتر احمد پوراحمد
دکتر كرامت اله زياري
جغرافيا و برنامه ريزي شهري بررسي تاثير روابط همسايگي بر ميزان احساس امنيت در ساكنين سكونتگاههاي شهري( مطالعه موردي :شهر تهران - محله هاي دارآباد - شهرك شهيد باقري – سوهانك) کارشناسي ارشد علي رستگارموحد ۱۵۰۲۹۲۷۳۵
۹۴/۷/۴ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت MBA - مديريت بازاريابي تعيين تاثير استراتژي تعميم برند بر تصوير ذهني از برند در بازار لباس ورزشي در ميان دانشجويان دانشكده مديريت دانشگاه تهران کارشناسي ارشد علي ابزري ۱۵۰۲۹۱۰۰۹
۹۴/۷/۴ دکتر منصور مومني
دکتر احمد اختيار زاده
مديريت صنعتي مكانيابي مركز پخش دارو (مطالعه موردي : استان سمنان) کارشناسي ارشد سارا شريعتمدارطهراني ۱۵۰۲۹۲۵۵۸
۹۴/۷/۴ دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر كرامت اله زياري
جغرافيا و برنامه ريزي شهري تحليل فضايي سير تحول نظام كاربري اراضي شهر تهران منطقه ۲۲ کارشناسي ارشد اسماعيل تقوي زير واني ۱۵۰۲۹۲۷۹۴
۹۴/۷/۱ دکتر ناصر عسگري
دکتر عباس منوريان
مديريت اجرايي : شناسايي و رتبه بندي عوامل حياتي موفقيت توسعه بازار بين المللي شركت هاي كوچك و متوسط(مورد مطالعه شركتهاي كوچك ومتوسط شهرك صنعتي پرند توليدان) کارشناسي ارشد رهام فرج زاده شاكر ۱۵۰۲۹۲۲۲۰
۹۴/۷/۱ دکتر نادر سيداميري
دکتر سيد رضا سيد جوادين
مديريت بازرگاني بررسي تاثير عناصر آميخته بازاريابي كارآفرينانه بر رفتار خريد مصرف كنندگان خدمات بيمه‌اي(مورد مطالعه: نمايندگي هاي بيمه پاسارگاد در شهر تهران) کارشناسي ارشد مهدي فتح الهي ۱۵۰۲۹۲۶۰۷
۹۴/۷/۱ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر دكتر محمد صفري
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي تاثير نرخ ارز بر واردات كالاها (برحسب طبقه بندي بين المللي كالا و نوع مصرف) در ايران بين سالهاي 1360 الي 1390 کارشناسي ارشد ايمان جوادي ۱۵۰۲۹۰۰۳۷
۹۴/۷/۱۴ دکتر محمود باقري
دکتر مجيد غمامي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي كاركرد و ماهيت حقوقي شركتهاي تامين سرمايه در حقوق ايران کارشناسي ارشد هادي سلطاني نژاد ۱۵۰۳۹۱۰۲۵
۹۴/۶/۳۱ دکتر محمود مهدوي
دکتر عباس شيري
حقوق جزا و جرم شناسي تاثير حضور اتباع بيگانه برقابليت وقوع جرم : مطالعه موردي شهرستان هاي كرمان و جيرفت کارشناسي ارشد الهام شريفي رايني ۱۵۰۳۹۱۰۹۳
۹۴/۶/۳۱ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر اصغر آقامحمدي
روانشناسي بالينِي نقش ويژگي هاي عاطفي، شناختي و شخصيتي والدين در پيش بيني سطوح سازگاري آنها با بيماري هاي نقص ايمني اوليه كودكان کارشناسي ارشد مرجان سادات حسيني زاده ۱۵۰۲۹۱۰۵۸
۹۴/۶/۳۱ دکتر حسن باديني حقوق تجاري اقتصادي بين المللي بررسي مباني قواعد تكميلي در حقوق قراردادها کارشناسي ارشد ليلا طهماسبي ۱۵۰۳۹۱۰۳۴
۹۴/۶/۳۱ دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
دکتر ولي رستمي
حقوق عمومي دخالت دولت اسلامي در حقوق كار با بررسي نظريه مصلحت کارشناسي ارشد علي بهاري اردشيري ۱۵۰۳۹۱۱۴۵
۹۴/۶/۳۱ دکتر حسين ابوالقاسمي
دکتر محمد اسماعيلي
مهندسي شيمي - داروسازي جداسازي آموكسي سيلين از پساب دارويي توسط جاذب سنتزي به روش جذب سطحي کارشناسي ارشد مهسا صادقي ۱۵۰۴۹۱۰۳۰
۹۴/۶/۳۱ مهندسي معماري کارشناسي ارشد حامد جعفريان ديوكلائي ۱۵۰۵۹۱۰۰۸
۹۴/۶/۳۱ دکتر داراب ديبا
دکتر كتايون تقي زاده
مهندسي معماري پارك و مركز مطالعات هنر و معماري با رويكرد "هاي تك" کارشناسي ارشد فرنوش آقاميرزا ۱۵۰۵۹۲۰۰۵
۹۴/۶/۳۱ دکتر داراب ديبا
دکتر سعيد عظمتي
مهندسي معماري مركز بهداشتي و درماني با رويكرد سرزندگي در تهران کارشناسي ارشد سيدپويا مرتضوي ۱۵۰۵۹۲۰۸۶
۹۴/۶/۳۱ دکتر هادي بهرامي احسان
دکتر علي اكبر ارجمندنيا
روانشناسي بالينِي بررسي تاثير ماتريكس درماني برخودكارآمدي و تنظيم هيجاني سوء مصرف كنندگان شيشه کارشناسي ارشد الهام كي نژاد ۱۵۰۲۹۱۳۰۸
۹۴/۶/۳۱ دکتر محمد رضا تقي زاده
دکتر طهمورث حسنقلي پور
مديريت صنعتي ارزيابي و انتخاب تأمين كنندگان در شرايط عدم قطعيت(مطالعه موردي : شركت مگاموتور) کارشناسي ارشد نيما صابري فرد ۱۵۰۲۹۱۱۱۲
۹۴/۶/۳۱ دکتر عليرضا نورپور
دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست تحليل اگزرژي-اقتصادي سيكل توليد همزمان توان و حرارت25 مگاواتي به همراه واحد شيرين سازي آب کارشناسي ارشد شايان طاهرسلطاني ۱۵۰۴۹۲۳۲۸
۹۴/۶/۳۱ دکتر منصور مومني
دکتر احمد اختيار زاده
مديريت صنعتي شناسايي شاخص هاي مكان يابي شعب بانك پاسارگاد در شهر تهران و تعيين اهميت آن ها کارشناسي ارشد فتانه محرابي ۱۵۰۲۹۲۲۶۵
۹۴/۶/۳۱ دکتر ولي رستمي حقوق عمومي فسخ قرارداد كار در حقوق ايران و اسناد بين المللي کارشناسي ارشد فريبا تقواي ۱۵۰۳۹۲۲۰۲
۹۴/۶/۳۱ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر حسن هويدي
مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست رويكرد فني و اقتصادي توليد سوخت مايع و برق با استفاده از زيست توده کارشناسي ارشد مرتضي خزائي پول ۱۵۰۴۹۲۰۶۲
۹۴/۶/۳۱ دکتر ولي رستمي حقوق عمومي رسيدگي شكلي و ماهوي در ديوان عدالت اداري با شوراي دولتي فرانسه کارشناسي ارشد نويد سراج ۱۵۰۳۹۲۲۳۴
۹۴/۶/۳۱ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر آرش تحريري
حسابداري تاثير حاكميت شركتي بر رابطه بين مديريت سود و عملكرد شركت کارشناسي ارشد فرشته مشهدي تفرشي ۱۵۰۲۹۲۶۵۸
۹۴/۶/۳۱ دکتر كاوه مهراني
دکتر منصور مومني
حسابداري بررسي دروس، دانش ومهارت هاي لازم جهت فارغ التحصيلان رشته حسابداري درهنرستانهاي فني وحرفه اي شهرتهران کارشناسي ارشد فاطمه مومني شهركي ۱۵۰۲۹۲۶۷۳
۹۴/۶/۳۱ دکتر منصور مومني
دکتر احمد اختيار زاده
مديريت صنعتي بررسي و اولويت بندي توليد داروهاي گياهي در ايران با روش MADM کارشناسي ارشد نيلوفر رضائي ۱۵۰۲۹۲۵۳۵
۹۴/۶/۳۱ دکتر منصور مومني
دکتر احمد اختيار زاده
مديريت صنعتي بررسي اثر تكنيك SMED بر راندمان توليد سفارشي كارگاهي: (مطالعه موردي، مركز ماشينكاري كهار) کارشناسي ارشد حسام دارا ۱۵۰۲۹۲۵۰۹
۹۴/۶/۳۱ دکتر هادي بهرامي احسان
دکتر منصوره حاج حسيني
روانشناسي بالينِي بررسي رابطه سطح تحول من,سبكهاي دلبستگي وعواطف مثبت ومنفي با رضايت زناشويي کارشناسي ارشد عطيه شمس اشگذري ۱۵۰۲۹۱۲۸۲
۹۴/۶/۳۱ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست استحصال انرژي از تصفيه خانه فاضلاب شهري (تهران) کارشناسي ارشد سيد اميرحسين موسوي ۱۵۰۴۹۱۰۷۸
۹۴/۶/۳۱ دکتر هادي بهرامي احسان
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
روانشناسي بالينِي بررسي اثر بخشي بسته آموزشي دين محور در ارتقاء روابط سالم، پايبندي به زندگي زناشويي وكيفيت زندگي خانم هاي متأهل کارشناسي ارشد زهره جمالو ۱۵۰۲۹۲۴۸۷
۹۴/۶/۳۱ دکتر مسعود غلامعلي لواساني
دکتر محمدرضا كرامتي
روانشناسي بالينِي بررسي مقايسه اي و رابطه اي ابعاد شخصيت ، سبك هاي مقابله اي و تنظيم هيجانات در دو گروه افراد با سازگاري اجتماعي كم و زياد کارشناسي ارشد وحيد فتوحي چيانه ۱۵۰۲۹۲۲۱۹
۹۴/۶/۳۱ دکتر حسين ابوالقاسمي
دکتر محمد اسماعيلي
مهندسي شيمي - داروسازي بارگذاري داروي دگزامتازون با استفاده از بستر حامل امولسيون تزريقي کارشناسي ارشد محمد واشقاني فراهاني ۱۵۰۴۹۲۱۸۰
۹۴/۶/۳۱ دکتر رضا محمد كاظمي
دکتر محمد فرهادي
كارآفريني - كسب و كار جديد شناسايي و الويت بندي عوامل حياتي موفقيت كسب و كارهاي خدماتي حوزه درمان و سلامت (با تاكيد بر كارآفريني اجتماعي) کارشناسي ارشد پريساسادات طباطبايي عقدا ۱۵۰۲۹۲۵۸۹
۹۴/۶/۳۱ دکتر حسن باديني
دکتر جعفر نوري يوشانلويي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي تحليل اقتصادي و حقوقي تخطي مديران شركتهاي تجاري از حدود اختيارت موضوع شركت کارشناسي ارشد پرهام قويمي ۱۵۰۳۹۱۰۳۹
۹۴/۶/۳۱ دکتر عليرضا نورپور مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست طراحي سيستم بازيافت حرارتي در كارخانه سيمان به منظور توليد انرژي پاك کارشناسي ارشد سهيل عباسي ۱۵۰۴۹۱۰۳۵
۹۴/۶/۳۱ دکتر عليرضا نورپور مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست تحليل ترمو-اگزرژي زيست محيطي فرآيند توليد هيدروژن از سوخت متان کارشناسي ارشد ميترا وكيل ۱۵۰۴۹۲۳۵۳
۹۴/۶/۳۱ دکتر عليرضا نورپور
دکتر محمدعلي زاهد
مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست تحليل ترموديناميكي-اقتصادي و محيط زيستي و بهينه سازي فرايند گوگرد زدايي در مجتمع پتروشيمي ايلام کارشناسي ارشد بديعه گلي كاني ۱۵۰۴۹۱۰۴۵
۹۴/۶/۳۱
دکتر محمدمهدي عزيزي
برنامه ريزي شهري تحليل ارتباط بين فرم كالبدي و كيفيت فضايي با تاكيد بر كيفيت محيطي کارشناسي ارشد عاليه جهان آراي ۱۵۰۵۹۰۰۰۴
۹۴/۶/۳۰ دکتر حسين شكوهمند
دکتر بهرنگ سجادي
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي مدلسازي عددي و مطالعه پارامتري جريان سيال در ميكروپمپهاي MHD کارشناسي ارشد شهريار بيان الحق اصفهاني ۱۵۰۴۹۲۰۳۴
۹۴/۶/۳۰ دکتر احمد كهرباييان
دکتر ايرج هرسيني
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي بررسي چيدمان توربين هاي بادي ۶۶۰ kw ساخت داخل به منظور بهينه سازي توان خروجي کارشناسي ارشد مهدي كوشائيان ۱۵۰۴۹۲۱۳۸
۹۴/۶/۳۰ دکتر سيد محمد علوي
دکتر اكرم نيرنيا
آموزش زبان انگليسي ارزيابي كلي كتاب انگليسي درسي دوره اول متوسطه (هفتم)-110 کارشناسي ارشد زهرا حسين پور ۱۵۰۳۹۱۰۱۳
۹۴/۶/۳۰ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر دكتر محمد صفري
مديريت اجرايي بررسي تاثير تاكتيك هاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتري کارشناسي ارشد عليرضا خداشناس ۱۵۰۲۹۲۵۰۵
۹۴/۶/۳۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت اجرايي بررسي تاثير تسهيم دانش بر نوآوري در بانك ها (مطالعه موردي: بانك پارسيان) کارشناسي ارشد بابك رستمي ۱۵۰۲۹۲۵۳۳
۹۴/۶/۳۰ دکتر حسين داورزني
دکتر احمد باقري
الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي حقوق تطبيقي واقفين دراديان مختلف کارشناسي ارشد ولي الله صفري ۱۵۰۳۹۲۳۱۲
۹۴/۶/۳۰ دکتر حميد پاداش علوم اقتصادي پيش بيني قيمت مسكن در ايران و تبيين استراتژي سرمايه گذاري در بازار مسكن کارشناسي ارشد امير صبوري ۱۵۰۲۹۲۷۴۹
۹۴/۶/۳۰ دکتر محسن نظري
دکتر ناصر عسگري
مديريت MBA - مديريت بازاريابي تعيين و اندازه گيري عوامل موثر بر رفتار مصرف كنندگان لوازم خانگي ساخت داخل كشور کارشناسي ارشد جواد شريعتمداري ۱۵۰۲۹۱۲۷۹
۹۴/۶/۳۰ دکتر زهره رامين زبان و ادبيات انگليسي خوانش تاريخ گرايي نو در اثار جين استين "كليساي نورث انگر"و "ترغيب" کارشناسي ارشد سيده فرناز آل محمد ۱۵۰۳۹۱۰۰۲
۹۴/۶/۳۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر عباس منوريان
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي نقش اقدامات مديريت دانش در توسعه خلاقيت در شركت امتداد پارسه کارشناسي ارشد سيد حسينعلي سجادي ۱۵۰۲۹۱۲۷۷
۹۴/۶/۳۰ دکتر امير حسين اميرخاني
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت اجرايي بررسي تاثير اقدامات منابع انساني بر ماندگاري اساتيد دانشگاه هرمزگان با نقش ميانجي رضايت شغلي کارشناسي ارشد هديه كرباسي ۱۵۰۲۹۲۲۴۵
۹۴/۶/۳۰ دکتر منصور مومني
دکتر محمد رضا تقي زاده
مديريت صنعتي رتبه بندي عملكرد شركت هاي كارگزاري فعال بازار سرمايه با شاخص هاي مدل سروكوال و تكنيك هاي تصميم گيري چندمعياره کارشناسي ارشد حسين قلي پور ۱۵۰۲۹۱۱۴۴
۹۴/۶/۳۰ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر مجيد نعمتي
آموزش زبان انگليسي بررسي و تحليل مقابله اي چكيده هاي انگليسي و فارسي مقاله هاي مهندسي عمران از منظر حركات و گام هاي نگارشي. کارشناسي ارشد زهرا تفرشي ۱۵۰۳۹۲۰۲۹
۹۴/۶/۳۰ دکتر شهناز محمدي
دکتر مجتبي اميري
مديريت منابع انساني بررسي نقش عدالت سازماني بر تعهد سازماني كاركنان در شركت شهركهاي صنعتي البرز کارشناسي ارشد سيمين حكيم زاده ۱۵۰۲۹۲۴۹۷
۹۴/۶/۳۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر عباس ابراهيمي
مديريت اجرايي بررسي تأثير استراتژي هاي نوآوري بر عملكرد سازماني (مورد مطالعه: شركت هاي فعال نفت و گاز تهران) کارشناسي ارشد شيدا اشرفي ۱۵۰۲۹۲۰۱۳
۹۴/۶/۳۰ دکتر مهدي خادمي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت بازرگاني مطالعه رابطه تصوير برند گردشگري و انتخاب مقاصد مبتني بر چرخه عمر گردشگري (مطالعه موردي : استان گيلان) کارشناسي ارشد سامره زربيني سيداني ۱۵۰۲۹۲۱۴۹
۹۴/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر طهمورث حسنقلي پور
مديريت اجرايي بررسي تاثير مشتري گرايي موسسات خدماتي و بهداشتي و نوآوري استراتژيك کارشناسي ارشد اتوسا افتخاري ۱۵۰۲۹۲۰۱۶
۹۴/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
مديريت MBA - مديريت بازاريابي تحليل رابطه بين كيفيت و قيمت درك شده ،رضايت مشتري و احساس نااميدي و شادي در صنعت هتلداري(هتلهاي زنجيره اي پارسيان) کارشناسي ارشد پگاه قاسميان ۱۵۰۲۹۱۱۴۱
۹۴/۶/۳۰ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر مجيد نعمتي
آموزش زبان انگليسي تاثير بازخورد اصلاحي و آزمون فرضيه زبان آموز بر توسعه زباني: مطالعه موردي کارشناسي ارشد فائزه حيدري رسول آبادي ۱۵۰۳۹۲۰۴۴
۹۴/۶/۳۰ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر طهمورث حسنقلي پور
مديريت اجرايي بررسي تاثير ابزارهاي بازاريابي سياسي بر مشاركت عمومي شهروندان (مورد مطالعه: شهروندان منطقه 1 شهر تهران) کارشناسي ارشد محمد بشيري ۱۵۰۲۹۲۰۴۴
۹۴/۶/۳۰ دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مهرزاد حميدي
تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي رابطه مهارت هاي ارتباطي و ويژگي هاي شخصيتي مربيان با ميزان مشاركت شهروندان درايستگاههاي ورزش صبحگاهي منتخب شهر تهران . کارشناسي ارشد مرجان ميرزايي قاضي ۱۵۰۲۹۱۲۳۲
۹۴/۶/۳۰ دکتر محسن مهرآرا
دکتر رضا شيوا
علوم اقتصادي نفرين منابع (نفت. جنگل و معدن و...) وارتباط آن با رشد اقتصادي کارشناسي ارشد برديا سيد زنوزي ۱۵۰۲۹۲۷۴۳
۹۴/۶/۳۰ آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد عليرضا صادقي ۱۵۰۳۹۲۰۷۸
۹۴/۶/۲۹ دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر ابراهيم عليدوست
تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي بررسي تاثير ماساژ ريلكسي بر كاهش فرسودگي شغلي كارمندان زن شاغل در وزارت ورزش و جوانان كشور کارشناسي ارشد طليعه حسيني باقرآباد ۱۵۰۲۹۲۴۹۴
۹۴/۶/۲۹ دکتر مجيد زارعي طراحي شهري ارزيابي و طراحي شهري پايدار ميادين محله اي بافت هاي قديمي و كهن شهر (نمونه پژوهش : ميدان ده ونك تهران) کارشناسي ارشد پدرام پورحسيني ۱۵۰۵۹۱۰۴۷
۹۴/۶/۲۹ دکتر فريدون قريب طراحي شهري تحليل ساختار كالبدي و ويژگي هاي فضايي حاشيه بزرگراه ها و تدوين اصول طراحي فضاي امن در حاشيه آنها (نمونه مورد پژوهش : بزرگراه صدر ، حد فاصل محور قيطريه و ميدان پيروز) کارشناسي ارشد گلسا محمدي مقانكي ۱۵۰۵۹۱۰۶۴
۹۴/۶/۲۹ دکتر فريدون قريب طراحي شهري تحليل نظام كالبدي بافت هاي كهن شهري و ارايه الگوي طراحي شهري (نمونه موردي:محله عودلاجان - گذر امامزاده يحيي) کارشناسي ارشد بهاره ميرانصاري ۱۵۰۵۹۱۰۶۸
۹۴/۶/۲۹ دکتر حسن بلخاري قهي
دکتر مصطفي اسدالهي
ارتباط تصويري كاركرد عكاسي فرا واقع گرا (سوررئاليسم ) بر تبليغات تجاري با تمركز بر نيمه دوم قرن بيستم کارشناسي ارشد احسان خان محمدي هزاوه ۱۵۰۵۹۱۰۱۲
۹۴/۶/۲۹ دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر ابراهيم عليدوست
تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي بررسي وضعيت ايمني سالنهاي ورزشي آموزش وپرورش شهرستان كرج از ديد مربيان و معلمان ورزش کارشناسي ارشد اكرم صابر ۱۵۰۲۹۲۸۰۳
۹۴/۶/۲۹ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت اجرايي بررسي تاثير سرمايه فكري بر ادراك از عملكرد سازماني کارشناسي ارشد علي افتخاري ۱۵۰۲۹۲۰۱۷
۹۴/۶/۲۹ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مديريت بازرگاني بررسي تاثير اسناد علي بر نيات شكايات مشتريان کارشناسي ارشد پريدخت اسدي ۱۵۰۲۹۱۲۳۹
۹۴/۶/۲۹ دکتر مجيد زارعي
دکتر حميدرضا پارسي
طراحي شهري بررسي نظري مفهوم محله و بازآفريني بستر كالبدي –فضايي آن با رويكرد T.N.D (نمونه پژوهش : محله چيذر) کارشناسي ارشد آيدا سزاواريان ۱۵۰۵۹۱۰۵۲
۹۴/۶/۲۹ دکتر رضا پورحسين
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
روانشناسي بالينِي بررسي نقش واسطه اي راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان در رابطه بين تحمل ناپذيري بلاتكليفي با نگراني کارشناسي ارشد زهرا هدهدي كمال آبادي ۱۵۰۲۹۲۷۰۵
۹۴/۶/۲۹ دکتر حسن بلخاري قهي
دکتر مصطفي اسدالهي
ارتباط تصويري پژوهشي در بررسي نماد (به ويژه رنگ ) در معماري ايران ، دوران پس از اسلام کارشناسي ارشد سينا نورايي ۱۵۰۵۹۲۱۰۰
۹۴/۶/۲۹ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر علي اصغر پور عزت
مديريت بازرگاني بررسي عوامل موثر بر عدالت تعاملي و رضايت مشتريان(مطالعه موردي:بازاريابي خدمات مشتريان بازار) کارشناسي ارشد فاطمه نايب آقا ۱۵۰۲۹۱۳۳۰
۹۴/۶/۲۹ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر مجيد جلالي فراهاني
تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي بررسي انحرافات اجتماعي بين دانش آموزان پسر دبيرستاني ورزشكار و غير ورزشكار شهرستان ملارد کارشناسي ارشد مجيد معظمي گودرزي ۱۵۰۲۹۲۷۷۴
۹۴/۶/۲۹ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر مجيد جلالي فراهاني
تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي بررسي ارتباط رفتار مربيان با رضايتمندي ورزشكاران در ليگ سورنا ايران کارشناسي ارشد حميدرضا معرفي ۱۵۰۲۹۲۲۹۲
۹۴/۶/۲۹ دکتر فريدون قريب طراحي شهري طراحي يك خيابان شهري، با تاكيد بر محتوا و ويژگي هاي تاريخي – فرهنگي آن (نمونه پژوهش : ضلع جنوبي خيابان شهداي سنندج حد فاصل چهارراه شهدا تا سه راه امام خميني) کارشناسي ارشد ضياالدين مردوخي ۱۵۰۵۹۲۰۸۷
۹۴/۶/۲۹ دکتر فريدون قريب طراحي شهري طراحي شهري فضاهاي فراغتي و تفريحي شهرهاي ساحلي در جهت جذب گردشگري (نمونه پژوهش: ساحل بندر ديلم، محدوده غربي بلوار خليج فارس) کارشناسي ارشد محبت مموزاده ۱۵۰۵۹۲۰۹۲
۹۴/۶/۲۹ دکتر منصور صمدي
دکتر محسن نظري
مديريت MBA - مديريت بازاريابي نقش نمايشگاههاي بين المللي به عنوان بخشي از ارتباطات بازاريابي شركت ها – روند كامل مشاركت در نمايشگاه بين المللي کارشناسي ارشد مريم نجفي ۱۵۰۲۹۱۳۳۲
۹۴/۶/۲۹ دکتر محسن مهرآرا
دکتر قهرمان عبدلي
علوم اقتصادي بررسي رابطه بين حجم پول و حجم فعاليتهاي اقتصادي در كشورهاي وابسته به منابع طبيعي کارشناسي ارشد مرتضي عنايتي ۱۵۰۲۹۲۷۵۸
۹۴/۶/۲۹ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر امير حسين اميرخاني
مديريت اجرايي شناسايي عوامل كليدي موثر در موفقيت واگذاري فرآيند تامين كالاهاي اساسي (از بخش دولتي) به بخش خصوصي کارشناسي ارشد ميثم جاهدي ۱۵۰۲۹۲۴۷۹
۹۴/۶/۲۹ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر دكتر محمد صفري
مديريت اجرايي بررسي تاثير سيستم هاي كاري با عملكرد بالا بر عملكرد كاركنان (مورد مطالعه: شركت پلي پروپيلن جم) کارشناسي ارشد حميد خدائي ۱۵۰۲۹۲۱۰۴
۹۴/۶/۲۹ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر دكتر محمد صفري
مديريت اجرايي بررسي تاثير تعهد مديريت در تدوين و اجراي استراتژي هاي سازمان دانش محور ( مطالعه موردي شركت گروه مهد تاژ) کارشناسي ارشد محمدرضا محمودي ملكي ۱۵۰۲۹۲۶۵۰
۹۴/۶/۲۹ دکتر ولي رستمي
دکتر رضا شكوهي زاده
حقوق عمومي آيين حاكم بر حل اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و مراجع قضايي کارشناسي ارشد شعبان رحماني ۱۵۰۳۹۲۲۲۲
۹۴/۶/۲۹ دکتر غلامعلي افروز
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
روانشناسي بالينِي رابطه خصيصه هاي شخصيت با رضامندي زوجيت در زوج هاي خويشاوند و غير خويشاوند کارشناسي ارشد فرزانه عبداله نژاد ۱۵۰۲۹۲۵۹۶
۹۴/۶/۲۹ دکتر حسن بلخاري قهي
دکتر سيدمحمد فدوي
ارتباط تصويري بررسي تطبيقي درخت و نمادهاي هنري آن در ايران باستان و هند باستان و پروژه عملي : طراحي پوستر جشنواره هاي ويژه كودكان در ايران کارشناسي ارشد فريبا مقدم ماهري ۱۵۰۵۹۲۱۹۹
۹۴/۶/۲۹ دکتر رضا تهراني
دکتر حميدرضا حسن زاده
مديريت مالي اندازه گيري عملكرد و رتبه بندي صندوقهاي سرمايه گذاري با استفاده از معيارهاي شارپ،ترينر،جنسن و سورتينو کارشناسي ارشد هاني پندآموز ۱۵۰۲۹۱۰۴۱
۹۴/۶/۲۹ دکتر محسن مهرآرا علوم اقتصادي بررسي رابطه متقابل بين ضريب نفوذ بيمه و ضريب جيني در منتخي از كشورهاي درحال توسعه کارشناسي ارشد اميد معظمي گودرزي ۱۵۰۲۹۲۷۷۳
۹۴/۶/۲۹ دکتر وحيد اصفهانيان مهندسي مكانيك - تبديل انرژي بررسي عددي اثرات افزودن تزريق بخار در خروجي فلر به روش ديناميك سيالات محاسباتي کارشناسي ارشد محمدرضا قزل عاشقي ۱۵۰۴۹۱۰۷۴
۹۴/۶/۲۸ دکتر حميد رضا يزداني
دکتر
مديريت منابع انساني تدوين الگوي كنترلي مديريت منابع انساني در شركت هاي هلدينگ- مورد مطالعه شركت هلدينگ توسعه معدن و صنايع معدني خاورميانه - ميدكو کارشناسي ارشد ابراهيم باقري ۱۵۰۲۹۱۰۲۹
۹۴/۶/۲۸ دکتر رضا تهراني
دکتر مهدي ابزري
مديريت مالي بررسي مقايسه اي عملكرد استراتژي هاي مومنتوم ميان مدت و كوتاه مدت در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد طيبه بديسار ۱۵۰۲۹۱۲۴۸
۹۴/۶/۲۸ دکتر فريبرز جولاي
دکتر محمد مهدي نصيري
دکتر سيامك حاجي يخچالي
مهندسي صنايع - صنايع مديريت پروژه چابك و رهنمود پروژه النا کارشناسي ارشد ماجده يوسف زاده ۱۵۰۴۹۲۱۸۸
۹۴/۶/۲۸ دکتر حسن احمدي برنامه ريزي شهري تحليل نحوه ساماندهي توسعه شهرهاي كوچك و اثر آن بر روند تغييرات كاربري اراضي كشاورزي محدوده ي شهرهاي كوچك و ارائه راهكار لازم براي حفظ اراضي مستعد كشاورزي کارشناسي ارشد محسن اسمعيل پور ۱۵۰۵۹۲۰۰۳
۹۴/۶/۲۸ دکتر محمد مهدي نصيري
دکتر فريبرز جولاي
مهندسي صنايع - صنايع طراحي شبكه لجستيك معكوس جمع آوري ، حمل و دفع پسماند شهر تهران کارشناسي ارشد سيدعلي داودي ۱۵۰۴۹۲۲۴۵
۹۴/۶/۲۸ دکتر عباس كرامتي
دکتر جعفر حيدري
مهندسي صنايع - صنايع ارائه ي مدلي براي تشخيص سرطان سينه با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي کارشناسي ارشد مهسا خسروي ۱۵۰۴۹۲۰۶۳
۹۴/۶/۲۸ دکتر فريبرز جولاي
دکتر محمد مهدي نصيري
دکتر علي بزرگي
مهندسي صنايع - صنايع ارزيابي موانع پذيرش تكنولوژي هاي انرژي تجديدپذير/پايدار کارشناسي ارشد فاضل وارسته الوارس ۱۵۰۴۹۲۱۷۹
۹۴/۶/۲۸ دکتر فريبرز جولاي
دکتر محمد مهدي نصيري
مهندسي صنايع - صنايع مسئله زمانبندي پروژه سبز کارشناسي ارشد محمدحسين متين حسيني ۱۵۰۴۹۲۱۴۳
۹۴/۶/۲۸ دکتر عباس كرامتي مهندسي صنايع - صنايع شناسايي و اولويت بندي عوامل بحراني در استقرار سيستم مديريت ارتباط با مشتري اجتماعي بر اساس رويكرد تصميم گيري چندمعياره فازي AHP FUZZY کارشناسي ارشد شيدا احمدي ۱۵۰۴۹۲۲۰۰
۹۴/۶/۲۸ دکتر داوود جعفري سرشت
دکتر رضا تهراني
مديريت مالي بررسي رابطه ارزش افزوده اقتصادي(EVA) و بازده دارايي ها (ROA) با بازده سهام کارشناسي ارشد محمد ياوري ۱۵۰۲۹۲۷۰۶
۹۴/۶/۲۸ دکتر داوود جعفري سرشت
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مديريت مالي بررسي كارايي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تكنيك ميانگين متحرك همگرايي-واگرايي کارشناسي ارشد حسين رحيمي ۱۵۰۲۹۲۵۲۸
۹۴/۶/۲۸ دکتر رضا تهراني
دکتر داوود جعفري سرشت
مديريت مالي صرف ارزش ( سرمايه گذاري ارزشي ) و تحليل تكنيكال در بازار سرمايه ايران کارشناسي ارشد امير صالحي ۱۵۰۲۹۲۵۷۱
۹۴/۶/۲۸ دکتر احمد حلاجي ثاني مهندسي شيمي - داروسازي جذب سطحي آنتي بيوتيك سفاليكسين از پساب دارويي توسط جاذب سنتزي کارشناسي ارشد آرش كافي ۱۵۰۴۹۲۳۳۹
۹۴/۶/۲۶ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري بررسي تأثير سياست متهورانه مالياتي و درصد مديران غيرمؤظف بر سياست بدهي کارشناسي ارشد افشين معصوميان ۱۵۰۲۹۱۱۷۰
۹۴/۶/۲۶ دکتر كتايون تقي زاده
دکتر علي اندجي گرماروردي
مهندسي معماري طراحي مدرسه ابتدايي در شهر جديد هشتگرد با الگوگيري از منطق رشد الگوريتميك گياهان در طبيعت کارشناسي ارشد بهنام عندليب ۱۵۰۵۹۱۰۲۸
۹۴/۶/۲۶ دکتر كتايون تقي زاده مهندسي معماري طراحي انيستيتو تحقيقاتي انرژي هاي نو با رويكرد معماري پايدار. کارشناسي ارشد بهنام گلپاشا ۱۵۰۵۹۲۰۷۵
۹۴/۶/۲۶ دکتر قاسم مطلّبي مهندسي معماري طراحي مجموعه فرهنگي-اجتماعي:آفرينش حس اجتماعي،با رويكرد معماري پايدار کارشناسي ارشد سپيده ياري ۱۵۰۵۹۲۱۰۴
۹۴/۶/۲۶ دکتر حشمت اله متدين مهندسي معماري خانه هنرهاي از ياد رفته با رويكرد فرهنگي کارشناسي ارشد زهراسادات ايازي ۱۵۰۵۹۲۰۱۲
۹۴/۶/۲۶ دکتر احمدعلي فرزين مهندسي معماري طراحي فرهنگسرا درمنطقه ي 22 تهران با رويكرد پايداري کارشناسي ارشد بهمن قرباني ۱۵۰۵۹۲۱۴۷
۹۴/۶/۲۶ دکتر حسين صفري
دکتر محمد احمديان
مديريت بازرگاني " شناسايي و اولويت بندي موانع عرضه مستقيم برق به متقاضيان عمده كشور" کارشناسي ارشد اباذر صالحي سيچاني ۱۵۰۲۹۲۵۷۲
۹۴/۶/۲۶ دکتر مجيد نعمتي
دکتر معصومه احمدي شيرازي
آموزش زبان انگليسي بررسي رابطه بين هوش هيجاني و ادب درميان دانشجويان زبان انگليسي ايراني کارشناسي ارشد سيد محمد موسوي ندوشني ۱۵۰۳۹۱۰۵۱
۹۴/۶/۲۶ دکتر محمد مرادي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري بررسي تأثيربيش اطميناني مديريت بر اجتناب مالياتي شركت‌ها کارشناسي ارشد محمد شنوائي ۱۵۰۲۹۱۱۱۰
۹۴/۶/۲۶ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مديريت دولتي (خاتمه يافته) مطالعه رابطه بين هوش هيجاني، توانمندسازي كاركنان و رفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان بانك ملي استان البرز کارشناسي ارشد يوسف لطفي ۱۵۰۲۹۲۶۳۹
۹۴/۶/۲۶ دکتر حشمت اله متدين
دکتر سيدغلامرضا اسلامي
مهندسي معماري طراحي هنرستان دخترانه با رويكرد رفتارشناسي اجتماعي کارشناسي ارشد محبوبه اهنگري ۱۵۰۵۹۲۰۱۱
۹۴/۶/۲۵ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري بررسي و تحليل علل افزايش مطالبات معوق شركت ايران خودرو ديزل و راهكارهاي پيشگيري و كاهش آن کارشناسي ارشد محمد قرباني شندي ۱۵۰۲۹۱۲۱۶
۹۴/۶/۲۵ دکتر محسن نظري
دکتر كيومرث شريفي
مديريت بازرگاني : بررسي رابطه بنيان هاي بازاريابي رابطه مند با وفاداري مشتريان به تفكيك محصول در صنايع فلزي مستقر در شهرك شمس آباد کارشناسي ارشد رضوان زردشتي ۱۵۰۲۹۱۲۷۴
۹۴/۶/۲۵ دکتر اسماعيل شاه طهماسبي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي تاثير همزمان سرمايه اجتماعي دروني و بيروني بر نوآوري هاي بنيادي کارشناسي ارشد سيد سعيد قوام شهيدي ۱۵۰۲۹۱۳۰۳
۹۴/۶/۲۵ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر عباس منوريان
مديريت دولتي (خاتمه يافته) بررسي رابطه بين عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان شركت آب و فاضلاب استان البرز کارشناسي ارشد سعيد ذوالقدر ۱۵۰۲۹۲۵۲۱
۹۴/۶/۲۵ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر محسن ابراهيمي
علوم اقتصادي ارزيابي كارايي اقتصادي كارگزاري هاي بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد تحليل پوششي داده ها کارشناسي ارشد الهه شعبانزاده ۱۵۰۲۹۰۰۰۲
۹۴/۶/۲۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر عباس منوريان
مديريت دولتي (خاتمه يافته) بررسي رابطه بين اعتماد مديريت ، اعتماد سازماني و رفتار شهروندي (مطالعه موردي شهرداري تهران منطقه 7 و 8) کارشناسي ارشد تالين اوهانجانيان ۱۵۰۲۹۲۴۵۷
۹۴/۶/۲۵ دکتر پريسا خديوپارسي
دکتر رضا حاجي آقايي
دکتر رضا غفارزادگان
مهندسي شيمي - داروسازي بهبود ‌بخشي روش خالص‌سازي ماده اوليه دارويي هيوسين از گياه بذرالبنج کارشناسي ارشد ميلاد دهاني ۱۵۰۴۹۱۰۲۱
۹۴/۶/۲۵ دکتر سيد غلامرضا اسلامي مهندسي معماري طراحي بيمارستان روانپزشكي قانوني ( براساس بررسي روانشناختي رفتار بيماران مجرم ) کارشناسي ارشد رزيتاسادات حسيني ۱۵۰۵۹۲۰۳۰
۹۴/۶/۲۵ دکتر سيدغلامرضا اسلامي
دکتر كتايون تقي زاده
مهندسي معماري طراحي يك واحد مسكوني با رويكرد هوشمندسازي کارشناسي ارشد محمد حسين حسني فخرآبادي ۱۵۰۵۹۱۰۱۱
۹۴/۶/۲۵ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر كيومرث شريفي
مديريت بازرگاني بررسي رابطه ارزش هاي مصرفي و رفتارخريد مصرف كنندگان ويلاهاي مدرن در حاشيه البرز مركزي کارشناسي ارشد رضا دروار ۱۵۰۲۹۱۲۶۵
۹۴/۶/۲۵ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري اثر روابط سياسي بر سطح نگهداشت موجودي نقد در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران کارشناسي ارشد شهريار سيفي ۱۵۰۲۹۱۱۰۶
۶۴/۶/۲۵ دکتر نادر سيداميري
دکتر فراز صادق وزيري
مديريت MBA - استراتژي بررسي و تبيين استراتژي هاي بهينه قيمت گذاري محصولات سخت افزاري شبكه کارشناسي ارشد مرجان ايمانقلي زاده ۱۵۰۲۹۱۰۲۵
۹۴/۶/۲۵ دکتر حميد ابريشمي
دکتر محسن ابراهيمي
علوم اقتصادي روشهاي تامين منابع مالي پروژه‏هاي برق‏آبي با تاكيد برمنابع مالي خارجي و اثرات اقتصادي آن کارشناسي ارشد حميدرضا عظيمي ۱۵۰۲۹۲۷۵۵
۹۴/۶/۲۵ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر عباس منوريان
مديريت دولتي (خاتمه يافته) بررسي و مقايسه تاثير كيفيت زندگي كاري بر تعهد سازماني مديران در اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان تهران(سازمان دولتي)و سازمان تامين اجتماعي استان تهران(نهاد عمومي غيردولتي) کارشناسي ارشد سعيد دهقان ۱۵۰۲۹۲۵۱۶
۹۴/۶/۲۵ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري بررسي عوامل تاثيرگذار بر اجتناب از ماليات کارشناسي ارشد بابك دورگلي ۱۵۰۲۹۱۲۰۴
۹۴/۶/۲۵ دکتر نادر سيداميري
دکتر مهرداد استيري
مديريت بازرگاني بررسي تاثير توسعه برند بر شخصيت برند در صنعت لبنيات (مورد مطالعه : شركت كاله) کارشناسي ارشد منيژه رستمي ۱۵۰۲۹۲۱۳۴
۹۴/۶/۲۵ دکتر عباس منوريان
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت دولتي (خاتمه يافته) بررسي رابطه جو سازماني و نوآوري (مطالعه موردي: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي تهران) کارشناسي ارشد مايده خبازورتاقاني ۱۵۰۲۹۲۱۰۱
۹۴/۶/۲۵ دکتر رضا تهراني
دکتر عباس ابراهيمي
مديريت مالي بررسي تاثير حاكميت شركت، كيفيت اطلاعات مالي و متغيرهاي كلان اقتصادي بر قدرت پيش بيني بحران مالي شركتها کارشناسي ارشد حسن طاهري ۱۵۰۲۹۱۱۱۹
۹۴/۶/۲۵ دکتر محسن نظري
دکتر طهمورث حسنقلي پور
مديريت بازرگاني مقايسه تاثير عوامل موقعيتي بر رفتار خريد زنان شاغل و خانه دار در خريد محصولات لوازم آرايشي در شهر تهران کارشناسي ارشد مژگان علي دوستي ۱۵۰۲۹۲۲۰۶
۹۴/۶/۲۵ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر عباس منوريان
مديريت دولتي (خاتمه يافته) بررسي نقش عوامل استرس بر عملكرد كاركنان بانك کارشناسي ارشد فربد فرد ۱۵۰۲۹۲۶۱۰
۹۴/۶/۲۵ دکتر تيمور رحماني
دکتر محسن مهرآرا
علوم اقتصادي تركيب تغييرات حجم نقدينگي ، پايه پولي و رشد اقتصادي کارشناسي ارشد عابدين سالاري اسكر ۱۵۰۲۹۲۷۴۰
۹۴/۶/۲۵ دکتر محسن ابراهيمي
دکتر محسن مهرآرا
علوم اقتصادي بررسي تاثير عوامل بنيادي بر قيمت آپارتمانهاي مسكوني شهر تهران طي دوره 1375-1392 کارشناسي ارشد علي وكيلي ۱۵۰۲۹۲۷۸۴
۹۴/۶/۲۵ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر سيد رضا سيد جوادين
مديريت اجرايي بررسي تاثير ارزش رابطه و ترفيع بر رفتار مشتريان بانك دي کارشناسي ارشد وحيد جهانگرد ۱۵۰۲۹۱۲۵۶
۹۴/۶/۲۵ دکتر محسن نظري
دکتر طهمورث حسنقلي پور
مديريت MBA - مديريت بازاريابي رتبه بندي عوامل آميخته بازاريابي در تصميم خريد مصرف كنندگان چرم مصنوعي شهرستان تهران کارشناسي ارشد آناهيتا ملك پور ۱۵۰۲۹۱۳۲۴
۹۴/۶/۲۵ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت اجرايي بررسي تاثير رفتاررشهروندي مشتري بر شهرت برند کارشناسي ارشد پريسا زنگنه ۱۵۰۲۹۲۱۵۴
۹۴/۶/۲۵ دکتر نظام الدين رحيميان
دکتر منصور مومني
حسابداري بررسي رابطه بين كيفيت حسابرسي و كيفيت اطلاعات حسابداري: شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد بلال محمدزاده ۱۵۰۲۹۱۱۵۹
۹۴/۶/۲۵ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك از ديدگاه مشتريان (مورد مطالعه: بانك انصار) کارشناسي ارشد سينا درهمي ۱۵۰۲۹۱۲۰۳
۹۴/۶/۲۵ دکتر امير حسين اميرخاني
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت اجرايي بررسي تاثير عناصر آميخته بازاريابي بر تصميم گيري خريد مشتريان (مورد مطالعه: شركت پارس خودرو) کارشناسي ارشد ندا دائمي ۱۵۰۲۹۲۵۱۳
۹۴/۶/۲۵ دکتر تيمور رحماني
دکتر محسن مهرآرا
علوم اقتصادي اثر تركيب پايه پولي و ضريب تكاثري بر تورم کارشناسي ارشد علي اكبر محرابيان ۱۵۰۲۹۲۷۶۸
۹۴/۶/۲۵ دکتر غلامرضا اسلامي مهندسي معماري طراحي خانه آرامش سالمندان با رويكرد معماري منظر کارشناسي ارشد رويا محبي كندسري ۱۵۰۵۹۲۰۸۲
۹۴/۶/۲۵ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مديريت مالي مقايسه ريسك و بازده براي شاخصهاي صنعت پتروشيمي و واسطه گريهاي پولي و مالي در بورس اوراق بهادارتهران با رويكرد ارزش در معرض ريسك کارشناسي ارشد محمدرضا اصلاني فرد ۱۵۰۲۹۱۰۱۸
۹۴/۶/۲۵ دکتر رضا محمد كاظمي
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
كارآفريني - كسب و كار جديد طراحي مركز رشد كارآفرين براي پرديس البرز دانشگاه تهران کارشناسي ارشد همايون تبريزي ۱۵۰۲۹۲۰۶۳
۹۴/۶/۲۵ دکتر تيمور رحماني
دکتر محسن مهرآرا
علوم اقتصادي تحليلي از رابطه شدت كاربري نسبي صنعت و رشد اقتصادي : مطالعه بين كشوري کارشناسي ارشد مرتضي معتق ۱۵۰۲۹۱۱۶۸
۹۴/۶/۲۵ دکتر رضا تهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مديريت مالي بررسي مقايسه‌اي استراتژي‌هاي ناهمسو، مومنتوم و خريد و نگهداري در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد حسين فرجي ۱۵۰۲۹۲۲۲۱
۹۴/۶/۲۴ دکتر ناصر عسگري
دکتر عباس منوريان
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي رابطه بين نوآوري با يادگيري سازماني در شركت توليدي پايا کارشناسي ارشد پريسا هزاوه ۱۵۰۲۹۱۴۴۳
۹۴/۶/۲۴ دکتر علي اكبر ارجمندنيا
دکتر محمدرضا كرامتي
روانشناسي بالينِي بررسي تاثير خودكارآمدي بر كاهش تعارضات زناشويي زوج هاي جوان شهر تهران کارشناسي ارشد عباس جليلي كلهري ۱۵۰۲۹۲۴۸۶
۹۴/۶/۲۴ دکتر ناصر عسگري
دکتر عباس منوريان
مديريت MBA - مديريت بازاريابي شناسايي و اولويت بندي عوامل درون سازماني اثرگذار بر توسعه بازاريابي الكترونيكي شركت هاي توليد كننده كالاهاي الكترونيكي کارشناسي ارشد ايمان امامي جعفري ۱۵۰۲۹۱۲۴۵
۹۴/۶/۲۴ دکتر حسين مهدوي
دکتر مهدي شمس آرا
نانو شيمي سنتز و اصلاح از طريق پوشش دهي پليمري نانو كريستال هاي سوپر پارامغناطيس داراي توزيع يكنواخت و سايز كنترل شده جهت كاربردهاي زيستي دکتري عباس فرماني ۱۵۰۱۹۲۰۳۰
۹۴/۶/۲۳ دکتر محمود موسوي مشهدي مهندسي مكانيك - ساخت و توليد ساخت كامپوزيت پايه آلومينيوم با تقويت كننده هاي نانو sic و نانو رس و تركيب دو تقويت كننده کارشناسي ارشد پرستو حيدري زاده ۱۵۰۴۹۲۳۱۳
۹۴/۶/۲۳ دکتر غلامعلي افروز
دکتر علي اكبر ارجمندنيا
روانشناسي بالينِي بررسي تحليلي ومقايسه ا ي مولفه هاي رضامندي زوجيت در زوجهاي خويشاوند (با پيوندهاي شش گانه )وغير خويشاوند کارشناسي ارشد فاطمه شاهرخي آرا ۱۵۰۲۹۱۴۳۰
۹۴/۶/۲۳ دکتر علي اكبر ارجمندنيا
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
روانشناسي بالينِي بررسي رابطه ي عملكرد خانواده با اختلالات رفتاري دروني شده فرزندان کارشناسي ارشد سهيلا سعيد ۱۵۰۲۹۱۲۷۸
۹۴/۶/۲۳ دکتر محمدكاظم بشارتي گيوي
دکتر قادر فرجي
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد بررسي اثر تغيير شكل پلاستيك شديد بر خواص و ساختار ميكروسكوپي لوله هاي آلياژ Cu-Cr-Zr کارشناسي ارشد فرزانه كاسب احدي ۱۵۰۴۹۲۳۳۸
۹۴/۶/۲۳ دکتر قادر فرجي مهندسي مكانيك - ساخت و توليد استفاده از فرآيند تغيير شكل پلاستيك شديد هيدرواستاتيك ايكپ براي توليد فلز تيتانيوم خالص تجاري نانوساختار کارشناسي ارشد فاريا زماني ۱۵۰۴۹۲۰۸۱
۹۴/۶/۲۳ دکتر محمدكاظم بشارتي گيوي مهندسي مكانيك - ساخت و توليد بررسي استحكام جوشكاري اصطكاكي اغنشاشي غير همجنس ورق تيتانيم ASTM B265-08 Grade 1 با آلومينيوم 5083 H321 کارشناسي ارشد فريد همايوني آشتياني ۱۵۰۴۹۲۳۵۴
۹۴/۶/۲۳ دکتر محمدكاظم بشارتي گيوي
دکتر قادر فرجي
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد بررسي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي غير همجنس ورق فولاد ST37 با آلومينيوم Al7075-T6 کارشناسي ارشد مهدي آقائي وفائي ۱۵۰۴۹۲۲۰۷
۹۴/۶/۲۳ دکتر محمدكاظم بشارتي گيوي مهندسي مكانيك - ساخت و توليد بررسي تجربي تاثير پارامترهاي جوش بر روي استحكام فولاد AIASI 4130، به روش جوشكاري GTAW کارشناسي ارشد وحيد سليماني ۱۵۰۴۹۲۰۸۷
۹۴/۶/۲۳ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر پدرام حنفي زاده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي بررسي الگوي جريان دو فاز گاز –مايع در لوله هاي افقي وشيب دار کارشناسي ارشد ياسين نظري ۱۵۰۴۹۲۳۰۰
۹۴/۶/۲۳ دکتر علي اكبر ارجمندنيا
دکتر هادي هاشمي رزيني
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي تاثير آموزش كاركردهاي اجرايي در حافظه فعال، نقص توجه و بازداري پاسخ كودكان مبتلا به نقص توجه و بيش فعالي کارشناسي ارشد اخگر مويدي ۱۵۰۲۹۲۷۷۷
۹۴/۶/۲۳ دکتر محمدكاظم بشارتي مهندسي مكانيك - ساخت و توليد بررسي خواص مكانيكي و متالورژيكي جوش هاي ترميت، قوس الكتريكي، شيار باريك در ريل هاي راه آهن کارشناسي ارشد محسن مالكي ۱۵۰۴۹۲۳۴۵
۹۴/۶/۲۳ دکتر محمدعلي زاهد
دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست بهينه سازي توليد بيوديزل از پسماند روغن هاي خوراكي با نانو كاتاليست کارشناسي ارشد ميثم روايتي بجاربنه ۱۵۰۴۹۲۰۷۵
۹۴/۶/۲۳ دکتر كيوان كاكابرايي
دکتر علي اكبر ارجمندنيا
روانشناسي بالينِي بررسي نقش ميانجي گرانه خشم در بروز رفتارهاي پرخطر و خود آسيب رسان در دانشجويان کارشناسي ارشد منا زهرئي ۱۵۰۲۹۱۴۲۶
۹۴/۶/۲۲ دکتر حسن دارابي
دکتر محمدجواد اميري
دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
محيط زيست - برنامه ريزي ارزيابي اثرات تاب‌آوري اكولوژيك بر امنيت محيط‌ ‌زيست (مطالعه موردي: استان قم) دکتري عباس جعفري ۱۵۰۶۹۲۰۰۲
۹۳/۶/۲۱ دکتر رضا شكوهي زاده
دکتر محسن ايزانلو
حقوق خصوصي مطالعه تطبيقي جهت قراردادي در حقوق ايران و آمريكا کارشناسي ارشد راحله اميري ۱۵۰۳۹۱۰۱۰
۹۴/۶/۲۱ دکتر بيژن عباسي
دکتر محمدجواد رضايي زاده
حقوق عمومي نقش ديوان عدالت اداري در ارتقا و گسترش حقوق شهري کارشناسي ارشد معصومه كسائي ۱۵۰۳۹۱۰۹۹
۹۴/۶/۲۱ دکتر بيژن عباسي
دکتر محمدجواد رضايي زاده
حقوق عمومي بررسي ساز وكار هاي حقوقي نظارت رئيس جمهور بر اعمال هيئت وزيران کارشناسي ارشد محمد مهدي ناصري ۱۵۰۳۹۱۱۰۳
۹۴/۶/۲۸ دکتر مهرناز مولوي طراحي شهري بازيابي فضاهاي رها شده در شهر جهت گذران اوقات فراغت شهروندان.(نمونه مورد مطالعه: مركز شهر اليگودرز) کارشناسي ارشد مرضيه مهدور ۱۵۰۵۹۱۰۶۷
۹۴/۶/۲۱ دکتر بيژن عباسي
دکتر جعفر نوري يوشانلويي
حقوق عمومي بررسي تطبيقي نظام حقوقي حاكم بر شركت هاي دولتي در حقوق ايران وانگليس کارشناسي ارشد تارا محسني ۱۵۰۳۹۲۱۱۴
۹۴/۶/۲۱ دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
دکتر حسن محسني
حقوق عمومي آيين حاكم بر اجراي احكام ديوان عدالت اداري کارشناسي ارشد نرگس رحيمي ۱۵۰۳۹۲۲۲۴
۹۴/۶/۲۱ دکتر بيژن عباسي
دکتر ابراهيم موسي زاده
حقوق عمومي مطالعه تطبيقي اقتدار قوه مجريه در برابر قوه مقننه در حقوق ايران وانگليس کارشناسي ارشد نگار عطارنژاد ۱۵۰۳۹۲۰۸۸
۹۴/۶/۲۱ دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
دکتر حسن محسني
حقوق عمومي مقايسه طرق فوف العاده شكايت از آراي حقوقي و آرزاءصادره از ديوان عدالت اداري کارشناسي ارشد مليحه فرقاني ۱۵۰۳۹۲۰۹۷
۹۴/۶/۲۱ دکتر احمد مومني راد
دکتر سيد باقر ميرعباسي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي نقش و تاثير نهاد ركن حل اختلاف سازمان تجارت جهاني در ارتقا و تسهيل و منصفانه نمودن تجارت جهاني کارشناسي ارشد علي بياني ۱۵۰۳۹۱۰۶۲
۹۴/۶/۲۱ دکتر مسعود كرمي
دکتر محمد حقيقي
مديريت بازرگاني بررسي رابطه بين ارزشهاي فرهنگي و مصرف متظاهرانه در ايران : مطالعه در صنعت گوشي همراه. کارشناسي ارشد هليا افتخاري ۱۵۰۲۹۱۲۴۲
۹۴/۶/۲۱ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر حميد الهوئي نظري
حقوق بين الملل بررسي رابطه تكميلي حقوق بين‌الملل بشردوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه کارشناسي ارشد غلام سلطاني ۱۵۰۳۹۲۰۶۴
۹۴/۶/۲۱ دکتر حسين نواده توپچي حقوق بين الملل تاثير تغييرات آب و هوايي بر حقوق توسعه ( مطالعه موردي : گاز هاي گلخانه اي ) کارشناسي ارشد شهره مويدي نوري ۱۵۰۳۹۲۲۹۲
۹۴/۶/۲۱ دکتر حميد الهوئي نظري حقوق بين الملل ماهيت حقوق و ابزارهاي تدابير پيشگيرانه از وقوع وضعيت ها و اختلافات بين المللي کارشناسي ارشد محسن جلالت ۱۵۰۳۹۲۰۳۴
۹۴/۶/۲۱ دکتر احمد مومني راد حقوق بين الملل بررسي ساختارهاي حقوقي بين المللي مربوط به حمايت از كودكان در برابر (دهشت افكني)تروريسم کارشناسي ارشد نوشين حامد ۱۵۰۳۹۲۲۱۱
۹۴/۶/۱۸ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري رابطه بين ساختار سرمايه ،عملكرد شركت و رقابت بازار در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد ثريا حقايقي ۱۵۰۲۹۱۲۰۰
۹۴/۶/۱۶ دکتر ولي رستمي
دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
حقوق عمومي تحليل حدود وصلاحيت واختيارات ديوان عدالت اداري در قانون جديد تشكيلات وآئين دادرسي ديوان مصوب ۱۳۹۲ کارشناسي ارشد اردشير مهرعليان ۱۵۰۳۹۱۱۰۲
۹۴/۶/۱۵ دکتر محسن مهرآرا علوم اقتصادي بررسي رابطه متقابل ميان سرمايه گذاري خارجي و رشد اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه کارشناسي ارشد فاطمه اسماعيلي ۱۵۰۲۹۲۷۹۰
۹۴/۶/۱۵ دکتر محسن مهرآرا علوم اقتصادي رشد اقتصادي ، درجه ي باز بودن اقتصاد و سرمايه گذاري مستقيم خارجي کارشناسي ارشد نغمه ايازي شاملو ۱۵۰۲۹۲۷۱۴
۹۴/۶/۱۵ دکتر محسن مهرآرا علوم اقتصادي كيفيت نهادها و سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي در حال توسعه کارشناسي ارشد نرگس صالحي نجف ابادي ۱۵۰۲۹۲۱۸۸
۹۴/۶/۱۵ دکتر محسن مهرآرا علوم اقتصادي رابطه فساد , وفور منابع و آزادي هاي اقتصادي کارشناسي ارشد هستي رنجبر ۱۵۰۲۹۲۱۴۱
۹۴/۶/۱۵ دکتر علي رحماني
دکتر نظام الدين رحيميان
حسابداري بررسي و تدوين مدارك حرفه اي مناسب براي حسابرسان داخلي ايران با تاكيد بر ارتقاي حرفه حسابرسي داخلي کارشناسي ارشد سعيد ترك زاده ۱۵۰۲۹۱۲۵۳
۹۴/۶/۱۴ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر محمود باقري
حقوق بين الملل تطبيق آيين نامه هاي حاكم بر سازش با آئين داوري مركز حل و فصل اختلافات ايكسيد کارشناسي ارشد جواد حداد ۱۵۰۳۹۲۲۱۲
۹۴/۶/۱۴ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر جعفر نوري يوشانلويي
حقوق بين الملل شرايط درج شروط داوري در معاهدات بين المللي کارشناسي ارشد ندا هاشمي ۱۵۰۳۹۱۰۵۹
۹۴/۶/۱۴ دکتر احمد مومني راد حقوق بين الملل جرح داور در داوري تجاري بين‌‌المللي کارشناسي ارشد مهدي پرتوي پيروز ۱۵۰۳۹۲۱۹۹
۹۴/۶/۱۴ دکتر احمد مومني راد حقوق بين الملل بررسي تطبيقي سيستم هاي حقوقي و مقررات حاكم بر رسانه هاي خدمات عمومي کارشناسي ارشد زهرا ناجي اقدم ۱۵۰۳۹۲۲۹۵
۹۴/۶/۱۴ دکتر بهرنگ بهرامي
دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
مهندسي طراحي محيط زيست طراحي منظر پرديس هاي دانشگاهي، نمونه موردي دانشگاه علوم وتحقيقات کارشناسي ارشد بهارك نيكوبهر ۱۵۰۴۹۱۰۶۰
۹۴/۶/۱۴ دکتر فيروزه آقا ابراهيمي ساماني
دکتر بهرنگ بهرامي
دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
مهندسي طراحي محيط زيست طراحي محيط و منظر تاريخي طبيعي قلعه ايرج ورامين کارشناسي ارشد بهناز زهتابيان ۱۵۰۴۹۱۰۲۶
۹۴/۶/۱۴ دکتر احمد مومني راد
دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي مقايسه مباني و آثار مسئوليت متصديان حمل ونقل دريايي وزميني کارشناسي ارشد سعيد اكبرزاده ۱۵۰۳۹۱۰۰۸
۹۴/۶/۱۱ دکتر كاوه مهراني
دکتر آرش تحريري
حسابداري ماهيت سهامداران كنترل كننده و حق الزحمه حسابرسي کارشناسي ارشد مرضيه كارخانه يوسفي ۱۵۰۲۹۱۱۴۸
۹۴/۶/۱۱ دکتر هادي بهرامي احسان
دکتر علي اكبر ارجمندنيا
روانشناسي بالينِي بررسي نقش جهت گيري مذهبي و ويژگيهاي شخصيتي در تجربه درد بيماران مبتلا به درد مزمن کارشناسي ارشد نعيمه سادات سيدصفي زاده ۱۵۰۲۹۱۴۲۹
۹۴/۶/۹ دکتر حميد سعيدي مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) بهبود عملكرد پانكچرينگ نرخ سازگار كدهاي LDPC روي كانال‌هاي ورودي باينري خروجي متقارن بي‌حافظه کارشناسي ارشد ياشار نادرزاده اردبيلي ۱۵۰۴۹۱۰۸۵
۹۴/۶/۸ دکتر منصور مومني
دکتر نادر سيداميري
مديريت بازرگاني پيش بيني فروش خودرو با شبكه عصبي مصنوعي و فرايند تحليل سلسله مراتبيAHP(بررسي فروش دو شركت كياموتورز و هيونداي در آمريكا و كانادا) کارشناسي ارشد دانيال شهرابي فراهاني ۱۵۰۲۹۲۵۶۴
۹۴/۶/۷ دکتر جعفر حيدري
دکتر جعفر رزمي
مهندسي صنايع - صنايع مدل سازي براي مسألۀ مكانيابي p- هاب ميانه چند محصوله با در نظر گرفتن روشهاي تامين مالي ايجاد هاب کارشناسي ارشد اسماعيل چراغي ۱۵۰۴۹۲۲۳۲
۹۴/۶/۷ دکتر جعفر رزمي مهندسي صنايع - صنايع حل مسئله چند هدفه مسيريابي سبز با وسائط نقليه ظرفيت متفاوت با توجه به پنجره هاي زماني کارشناسي ارشد مرتضي سخندان درابي ۱۵۰۴۹۲۲۵۷
۹۴/۶/۴ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري بررسي وضعيت امنيت اطلاعاتي سيستم هاي حسابداري بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران کارشناسي ارشد عباس شكري ۱۵۰۲۹۲۵۶۲
۹۴/۵/۲۸ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر محمد رضا مهرگان
مديريت صنعتي : شناسايي و الويت بندي اتلاف ها ( Waste ) در نظام بيمارستاني با رويكرد ناب (مورد مطالعه بيمارستان اختر ) کارشناسي ارشد نرگس حكيمي عصمت پرست ۱۵۰۲۹۱۰۶۲
۹۴/۵/۲۶ دکتر فيروزه آقا ابراهيمي ساماني مهندسي طراحي محيط زيست طراحي منظر شهري تاريخي محله سنگلج تهران کارشناسي ارشد پانته‌آ ماهرو ۱۵۰۴۹۱۰۴۶
۹۴/۵/۲۶ دکتر فيروزه آقا ابراهيمي ساماني مهندسي طراحي محيط زيست طراحي محيط و منظر بلند مرتبه هاي شهري کارشناسي ارشد سحر دليري ۱۵۰۴۹۱۰۲۰
۹۴/۵/۱۳ دکتر رضا تهراني
دکتر سعيد شيركوند
مديريت مالي بررسي ارتباط بين بحران مالي و استراتژي مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد نيلوفر رشيدمهر ۱۵۰۲۹۱۲۷۱
۹۴/۵/۱۱ دکتر محمود باقري حقوق تجاري اقتصادي بين المللي اثار هزينه مبادله عقد رهن بررشد اقتصادي کارشناسي ارشد عيسي نبي ئي ۱۵۰۳۹۱۰۷۲
۹۴/۵/۷ دکتر مسعود كرمي
دکتر محمد حقيقي
مديريت بازرگاني بررسي رابطه بين مادي گرايي و تطبيق پذيري مصرف كنندگان و گرايش آنها به مصرف منزلت گرا کارشناسي ارشد ساهره رستمي ۱۵۰۲۹۱۲۷۰
۹۴/۵/۷ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر محسن مهرآرا
علوم اقتصادي ارائه مدلي براساس نظريه بازيها و منطق فازي جهت قيمت‌گذاري عرضه اوليه سهام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار کارشناسي ارشد عليرضا آذربايجاني ۱۵۰۲۹۱۰۰۳
۹۴/۴/۲۸ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر حسن هويدي
مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست ارزيابي پايداري تكنولوژي انرژي هاي تجديد پذير با استفاده از تجزيه و تحليل چند معياره فازي کارشناسي ارشد سيد ميلاد ميري لواساني ۱۵۰۴۹۲۳۵۱
۹۴/۴/۲۴ دکتر فريبرز جولاي
دکتر محمد مهدي نصيري
مهندسي صنايع - صنايع تحليل و بهبود فرآيندها در حوزه هاي درماني با استفاده از تكنيك هاي فرآيند كاوي در يكي از بخش هاي بهداشت و درمان کارشناسي ارشد پيمان بدخشان ۱۵۰۴۹۲۲۱۶
۹۴/۴/۲۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر احسان قهرماني
مديريت اجرايي شناسايي عوامل تاثيرگذار بر بهبود كيفيت زندگي كاري كاركنان شركت هاي كوچك و متوسط کارشناسي ارشد هدي جبلي ۱۵۰۲۹۲۴۸۰
۹۴/۴/۱۶ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر امير حسين اميرخاني
مديريت منابع انساني تاثيرهوش تجاري برتصميمات استراتژيك مديران سازماني کارشناسي ارشد ثمره هاشميان پهلوان زاده ۱۵۰۲۹۲۷۰۳
۹۴/۴/۱۶ دکتر عباس منوريان
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت دولتي (خاتمه يافته) تاثيرات سرمايه اجتماعي در زمينه تعهد و عملكرد كاركنان (مطالعه موردي: شركت آب و فاضلاب استان البرز) کارشناسي ارشد ليلا متقي ۱۵۰۲۹۲۶۴۲
۹۴/۴/۱۶ دکتر عباس منوريان
دکتر غلامرضا طالقاني
مديريت دولتي (خاتمه يافته) بررسي رابطه ميان عملكرد بازاريابي و مزيت رقابتي دربانكهاي تجاري تهران کارشناسي ارشد زيبا خلج اميرحسيني ۱۵۰۲۹۲۵۰۸
۹۴/۴/۱۰ دکتر بهرنگ بهرامي
دکتر بهرام زهزاد
مهندسي طراحي محيط زيست طراحي باغ گياهان دارويي كرمان کارشناسي ارشد ندا داعي پاريزي ۱۵۰۴۹۱۰۱۸
۹۴/۴/۸ دکتر عباس منوريان
دکتر ناصر عسگري
مديريت دولتي (خاتمه يافته) بررسي هوش هيجاني ((EQ و رابطه آن با اثربخشي سازماني در هزاره سوم مورد مطالعه بانك صادرات شمال تهران کارشناسي ارشد سپيده ذاكري ۱۵۰۲۹۲۵۱۷
۹۴/۴/۸ دکتر حشمت اله متدين مهندسي معماري مركز درمان و بازپروري بيماران رواني کارشناسي ارشد بنفشه محمدي ۱۵۰۵۹۲۰۸۳
۹۴/۴/۸ دکتر عباس منوريان
دکتر ناصر عسگري
مديريت MBA - استراتژي بررسي و رتبه‌بندي شايستگي‌هاي مورد نياز كاركنان حوزه بين‌الملل شركت‌هاي بين‌المللي براي پيشبرد استراتژي توسعه بازار بين‌المللي (مورد مطالعه:‌ شركت كيسون) کارشناسي ارشد گل نوش طوطيان ۱۵۰۲۹۱۱۲۰
۹۴/۴/۶ دکتر محمود مهدوي
دکتر شهلا معظمي
حقوق جزا و جرم شناسي جرمشناسي پديده فرار نوجوانان از منزل ( دختران و پسران ) کارشناسي ارشد محسن اسمعيلي ۱۵۰۳۹۱۱۴۳
۹۴/۴/۱ دکتر رمضانعلي مهدوي نژاد مهندسي مكانيك - ساخت و توليد بررسي پارامترهاي خروجي ماشينكاري سوپر آلياژ اينكونل 738 به روش تخليه الكتريكي(EDM) کارشناسي ارشد مريم صالح ۱۵۰۴۹۱۰۳۱
۹۴/۲/۲۹ دکتر احمد مومني راد
دکتر سيد باقر ميرعباسي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي استثنائات اجراي قوانين در سازمان تجارت جهاني :با تكه بر رويه نهادهاي حل وفصل اختلافات سازمان کارشناسي ارشد مهدي رحماني ۱۵۰۳۹۱۰۱۹
۹۴/۲/۲۸ دکتر بهرنگ بهرامي مهندسي طراحي محيط زيست بررسي و تعيين ميزان تاثير عوامل طراحي محيطي روي كاهش جرم در پارك ساعي تهران. کارشناسي ارشد زهرا سوري ۱۵۰۴۹۱۰۲۸
۹۴/۲/۲۳ دکتر مهدي خادمي
دکتر حسين نوروزي
مديريت اجرايي بررسي و مطالعه تاثير مولفه هاي معماري بر نگرش و وابستگي برند مخاطبان( مورد مطالعه : مراكز خريد استان تهران) کارشناسي ارشد سروناز جهانگيري ۱۵۰۲۹۱۲۵۷
۹۴/۲/۲۳ دکتر عباس منوريان مديريت اجرايي ارائه مدل تصميم گيري راهبردي براي انتخاب تامين كنندگان در سازمانهاي پروژه محور (مورد مطالعه: شركت صانير) کارشناسي ارشد اعظم خسروي اسب راهاني ۱۵۰۲۹۲۵۰۷
۹۴/۲/۲۲ دکتر حسين مهدوي شيمي كاربردي - پليمر سنتز دمولسيفايرهاي اورتاني و بررسي عملكرد آن و افزودني هاي نانو به عنوان ماده تعليق شكن نفتي در جداسازي آب و نمك موجود در نفت خام دکتري سعيد ايرانپور ۱۵۰۱۹۱۰۰۲
۹۴/۲/۹ دکتر محمد حقيقي
دکتر حسين نوروزي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي عوامل موثر بر رفتار خريد محصولات سبز"دوستدار محيط زيست" در دانشجويان جوان (بررسي موردي دانشگاه تهران) کارشناسي ارشد حامد صديق ۱۵۰۲۹۱۱۱۶
۹۲/۱۲/۲۵ دکتر علي اصغر اديبي مهندسي معماري طراحي مهدكودك با درك سرشت فضاي معماري با استناد به رويكردهاي معاصر مبتني بر طبيعت کارشناسي ارشد پري ناز شكري ۱۵۰۵۹۱۰۱۸
۹۳/۱۲/۲۵ دکتر مصطفي گودرزي
دکتر هدي اثني عشري
تصوير متحرك (انيميشن) (خاتمه يافته) بررسي كاربرد هنر تاتر و بازيگري درانيميشن کارشناسي ارشد فاطمه بختيار قلعه تكي ۱۵۰۵۹۰۰۵۰
۹۳/۱۲/۲۵ دکتر سيدمحمد فدوي
دکتر هدي اثني عشري
دکتر امير سحرخيز
تصوير متحرك (انيميشن) (خاتمه يافته) زيبايي شناسي انيميشن سبك پيكسليشن کارشناسي ارشد حسن فصيحي ۱۵۰۵۹۰۰۵۶
۹۳/۱۲/۲۵ دکتر تيمور رحماني
دکتر حميد ابريشمي
علوم اقتصادي تحليلي از رابطه سهم اشتغال در فعاليت هاي اقتصادي و رشد اقتصادي ،مطالعه بين كشوري کارشناسي ارشد سينا اعتضادي آملي ۱۵۰۲۹۰۰۰۷
۹۳/۱۲/۲۵ دکتر هدي اثني عشري
دکتر عليرضا عيني فر
دکتر امير سحرخيز
تصوير متحرك (انيميشن) (خاتمه يافته) معماري در انيميشن (با تكيه بر چند انيميشن معروف) پايان نامه نظري-پايان نامه عملي:ساخت يك انيميشن كوتاه . کارشناسي ارشد شادي سعيدي ورنوسفادراني ۱۵۰۵۹۰۰۴۸
۹۳/۱۲/۲۵ دکتر مصطفي گودرزي
دکتر حسين صافي
تصوير متحرك (انيميشن) (خاتمه يافته) قابليت هاي بصري فضاها، ديوها و موجودات افسانه اي درآثار سلطان محمد جهت استفاده در توليدات پويانمايي کارشناسي ارشد زهره شايسته فر ۱۵۰۵۹۰۰۴۷
۹۳/۱۲/۲۴ دکتر رضا تهراني
دکتر حميدرضا حسن زاده
مديريت مالي بررسي رابطه بين افق سرمايه گذاري و نقد شوندگي بر بازار بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد فرامرز علايي ۱۵۰۲۹۱۲۹۵
۹۳/۱۲/۲۴ دکتر طاهر روشندل اربطاني مديريت رسانه بررسي هويت بخشي بصري در يك شبكه تلويزيوني نمونه مطالعاتي: شبكه ي فيلم و سريال iFILM کارشناسي ارشد احسان كاوه ۱۵۰۲۹۱۱۴۹
۹۳/۱۲/۲۴ دکتر محمدرضا ذاكر زاده مهندسي مكاترونيك كنترل فعال يك تير انعطاف پذير به كمك سيم هاي آلياژ حافظه دار شكلي کارشناسي ارشد سيدمرتضي موسوي كياني ۱۵۰۴۹۰۰۳۳
۹۳/۱۲/۲۳ دکتر حميدرضا پارسي طراحي شهري طراحي شهري خيابان با تاكيد بر ارزش هاي بصري و حركت عابر پياده در راستاي توسعه مناسبات اجتماعي - اقتصادي ،مطالعه موردي : خيابان لاله زار – حد فاصل ميدان امام خميني تا تقاطع خيابان جمهوري کارشناسي ارشد نسترن وثوقي عابدين ۱۵۰۵۹۰۰۲۳
۹۳/۱۲/۲۳ دکتر حميدرضا پارسي برنامه ريزي شهري تحليل بافت فرسوده شهري و تدوين راهكارهاي ساماندهي آن کارشناسي ارشد مجيد سلطاني ۱۵۰۵۹۰۰۱۳
۹۳/۱۲/۲۳ دکتر حميدرضا پارسي برنامه ريزي شهري برنامه ريزي شهرهاي مياني و نقش آنها در ايجاد تعادل هاي شهري و منطقه ايي با نگرش موردي شهر بناب در استان آذربايجانشرقي کارشناسي ارشد علي كيان مرزبناب ۱۵۰۵۹۰۰۱۰
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر حسن باديني
دکتر جعفر نوري
حقوق خصوصي رژيم حقوقي حاكم بر ثبت شركت هاي تجاري در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه و انگلستان کارشناسي ارشد فريده وحيدي ۱۵۰۳۹۰۰۲۲
۹۳/۱۲/۲۱ دکتر فرشته حسيني شكيب
دکتر بابك نكويي
تصوير متحرك (انيميشن) (خاتمه يافته) بررسي جايگاه زنان در صنعت انيميشن در غرب کارشناسي ارشد شكوفه قدس شريفي ۱۵۰۵۹۰۰۴۹
۹۳/۱۲/۲۱ دکتر بهنام كامراني
دکتر امير سحرخيز
دکتر هدي اثني عشري
تصوير متحرك (انيميشن) (خاتمه يافته) تاثير انيميشن در ويدئو آرت کارشناسي ارشد رجا بهروش ۱۵۰۵۹۰۰۴۶
۹۳/۱۲/۲۱ دکتر سيدمحمد فدوي
دکتر مصطفي اسدالهي
ارتباط تصويري بررسي تحليلي ايده در تبليغات چاپي با رويكرد صنعت خودرو کارشناسي ارشد حسام الدين جعفرپور ۱۵۰۵۹۱۰۰۷
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر طاهر روشندل اربطاني
مديريت بازرگاني بررسي رابطه ارتباطات دهان به دهان الكترونيكي با خريد خدمات گردشگري خارجي کارشناسي ارشد هوتن آزموده مژدهي ۱۵۰۲۹۰۲۳۱
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر رضا شكوهي زاده
دکتر حسن جعفري تبار
حقوق خصوصي ويژگي هاي نظام حقوقي حاكم بر جبران خسارات بدني و تفاوت هاي آن با نظام عام مسئوليت مدني کارشناسي ارشد داريوش عليخاني كوشكك ۱۵۰۳۹۰۰۳۰
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر سيدمحمد علوي آموزش زبان انگليسي نقش آموزش خود تنظيمي بر خواندن و درك مطلب دانشجويان ايراني کارشناسي ارشد پيام جلالي زنوز ۱۵۰۳۹۰۰۱۴
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر مجيد نعمتي
آموزش زبان انگليسي تاثيرگستره واژگاني بر فصاحت كلامي کارشناسي ارشد حامد رشيدي ۱۵۰۳۹۰۰۱۵
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر نظام الدين رحيميان
دکتر ايرج نوروش
حسابداري بررسي تاثير حساسيت جريان هاي نقدي نامتقارن بر ميزان نگهداشت دارايي‌هاي نقد شونده شركت‌ها با تاكيد بر محدوديت‌هاي مالي کارشناسي ارشد عليرضا شهبازيان ۱۵۰۲۹۰۱۱۰
۹۳/۱۲/۱۰ دکتر محمد مرادي حسابداري تاثير انعطاف پذيري مالي بر تصميمات ساختار سرمايه کارشناسي ارشد مريم دباغي ۱۵۰۲۹۰۰۹۲
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر شيوا كيوان پناه
دکتر سيدمحمد علوي
آموزش زبان انگليسي تاثير دوره تربيت معلم برباور معلمان کارشناسي ارشد فرانك فرخ رو ۱۵۰۳۹۰۰۰۸
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر مصطفي گودرزي
دکتر امير سحرخيز
تصوير متحرك (انيميشن) (خاتمه يافته) تاثير دكوپاژ در انتقال مفاهيم و معاني در انيميشن کارشناسي ارشد هانيه عبداللهي ۱۵۰۵۹۰۰۵۴
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر ابراهيم وحيدي اليزه اي حسابداري بررسي تاثير تنوع‌پذيري ريسك و تامين اعتبار بر نوآوري شركت‌ها کارشناسي ارشد وحيد بيكي ۱۵۰۲۹۰۱۱۸
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر ايرج نوروش
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري بررسي رابطه بين سازوكارهاي راهبري شركي و مديريت سود در شركتهاي با مالكيت متمركزغير نهادي با نقدشوندگي سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد ابوالقاسم زارع بيدكي ۱۵۰۲۹۰۰۹۵
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر ايرج نوروش
دکتر محمدرضا نيك بخت
حسابداري پيش‌بيني قيمت سهام با استفاده از تحليل تكنيكال کارشناسي ارشد كريم مرادي كمال آباد ۱۵۰۲۹۰۱۱۳
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري بررسي علل شكست در پروژه هاي ناموفق پياده سازي سيستمهاي ERP در ايران کارشناسي ارشد بابك بيگلر همداني ۱۵۰۲۹۰۰۹۹
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري رابطه بين معيارهاي اندازه گيري عملكرد مالي مبتني بر اطلاعات حسابداري و اطلاعات بازار شركت ها کارشناسي ارشد رضا شيرواني ۱۵۰۲۹۰۱۰۱
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري بررسي عوامل موثربرميزان سرمايه گذاري درفعاليتهاي اجتماعي بين شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران کارشناسي ارشد راهيل يوسفي طاقوسطاني ۱۵۰۲۹۰۰۸۶
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر مجيد نعمتي
دکتر سيدمحمد علوي
آموزش زبان انگليسي بررسي تمايل زبان اموزان و معلمان ايراني در مورد بازخورد هم گروهي کارشناسي ارشد ارغوان ملكي ۱۵۰۳۹۰۰۰۲
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر كاوه مهراني
دکتر حسين صفري
حسابداري مدل اثربخشي كميته حسابرسي کارشناسي ارشد بنفشه سادات ابطحي نائيني ۱۵۰۲۹۰۰۸۵
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي رابطه عناصر ترفيع (تبليغات)دراثربخشي در بازاريابي سياسي کارشناسي ارشد اميرتورج كلانتري ۱۵۰۲۹۰۰۳۶
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر شيوا كيوان پناه
آموزش زبان انگليسي رابطه بين خودباوري تجربه اموزشي و بينش معلمين با مهارت فكري کارشناسي ارشد نفيسه صبوري پور ۱۵۰۳۹۰۰۱۲
۹۳/۱۲/۹ طراحي شهري کارشناسي ارشد سمانه عموئي ۱۵۰۵۹۰۰۱۶
۹۳/۱۲/۱۹ دکتر محسن ايزانلو حقوق خصوصي بررسي فقهي حقوقي اثر فسخ در عقود تمليكي برمعاملات پيش از فسخ کارشناسي ارشد رسول رضائي چيانه ۱۵۰۳۹۰۰۳۲
۹۳/۱۲/۱۹ دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر محمود اربابي
مديريت رسانه شناسايي تاثير سريال هاي شبكه اي ماهواره اي ، شبكه GEM بر سبك زندگي مخاطبان شهر تهران. کارشناسي ارشد ساره نوباوه وطن ۱۵۰۲۹۰۱۷۶
۹۳/۱۲/۱۹ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر سهيلا بورقاني فراهاني
مديريت MBA - استراتژي بررسي رابطه بين نقش رهبران استراتژيك و بهبود هوش در سازمان (مورد مطالعه: شركت پاكنام) کارشناسي ارشد مجيد فتحي جيرنده ۱۵۰۲۹۰۰۷۷
۹۳/۱۲/۱۹ دکتر محسن صفري
دکتر حسن جعفري تبار
حقوق خصوصي سوء استفاده از حق در حقوق خانواده با تاكيد بر رويه قضائي کارشناسي ارشد محدثه سادات حسيني خليلي ۱۵۰۳۹۰۰۲۵
۹۳/۱۲/۱۹ دکتر سيدمحسن حبيبي برنامه ريزي شهري بررسي تأثيرات طرح‌هاي توسعه شهري بر بافت تاريخي قزوين کارشناسي ارشد سيدمحمدامين مجابي ۱۵۰۵۹۰۰۰۷
۹۳/۱۲/۱۸ دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مهرزاد حميدي
تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي سنجش نيازهاي آموزشي در سازمان هاي ورزشي المپيكي ايران و ارائه الگوي مناسب کارشناسي ارشد ناهيد كريمي ۱۵۰۲۹۱۲۳۰
۹۳/۱۲/۱۶ برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد سارا علامه زاده ۱۵۰۵۹۰۰۰۲
۹۳/۱۲/۱۶ دکتر فرشاد نوريان برنامه ريزي شهري برنامه ريزي كالبدي-فضايي قلمرو عمومي شهر با رويكرد پياده مداري کارشناسي ارشد ستاره حسيني ۱۵۰۵۹۰۰۰۳
۹۳/۱۲/۱۴ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر ابراهيم معين نجف آبادي
مديريت MBA - استراتژي شناسايي و رتبه بندي ريسكهاي موجود در پروژه هاي صنعت نفت با استفاده از استاندارد PMBOK، مطالعه موردي احداث پروژه ترمينال نفت در بندرعباس کارشناسي ارشد مهدي درويش نوري ۱۵۰۲۹۰۰۸۰
۹۳/۱۲/۱۴ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري بررسي تاثير ويژگيهاي خاص اقلام حسابداري و شرايط بازار بر ريسك سيستماتيك کارشناسي ارشد آزاده گشتاسب پور ۱۵۰۲۹۰۰۸۴
۹۳/۱۲/۱۴ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر غلامرضا كرمي
مديريت MBA - استراتژي بررسي اثر جهت گيري هاي استراتژيك بر عملكرد مالي شركت هاي بيمه (مطالعه موردي: بيمه كارآفرين) کارشناسي ارشد مهدي غلامزاده ۱۵۰۲۹۰۰۸۲
۹۳/۱۲/۱۴ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مديريت دولتي (خاتمه يافته) مطالعه نقش ادراك سياست هاي سازماني بر پيامدهاي كاري ‌كاركنان اداره كل امور مالياتي غرب تهران با نقش ميانجيگري التزام كاري کارشناسي ارشد نرگس كدخدا ۱۵۰۲۹۲۶۲۱
۹۳/۱۲/۱۴ دکتر ابراهيم معين نجف آبادي
دکتر مجتبي اميري
مديريت MBA - استراتژي تدوين الگويي براي ارزيابي فرايند مديريت استراتژيك در شهرداري تهران با استفاده از رويكردي تلفيقي و جامع کارشناسي ارشد حسن رحماني ۱۵۰۲۹۰۰۶۴
۹۳/۱۲/۱۳ دکتر ابراهيم معين نجف آبادي
دکتر مجتبي اميري
مديريت MBA - استراتژي شناسايي ملزومات استقرارمديريت راهبردي مبتني برارزش در مراكزدرماني دانشگاهي مطالعه موردي در بيمارستانهاي آموزشي و در ماني دانشگاه علوم پزشكي تهران کارشناسي ارشد مريم اميرفتحيان ۱۵۰۲۹۰۰۵۵
۹۳/۱۲/۱۲ دکتر حسن باديني
دکتر روشنعلي شكاري
حقوق خصوصي نقد مواد مربوط به مسئوليت مدني در قانون مجازات اسلامي جديد کارشناسي ارشد گلناز خليق فرد ۱۵۰۳۹۰۰۲۳
۹۳/۱۲/۱۲ دکتر سيدمحمد ميركمالي مديريت آموزشي بررسي ميزان رابطه بين آموزش هاي ضمن خدمت و خلاقيت معلمان ابتدايي شهر كرج کارشناسي ارشد راحله طوافي ۱۵۰۲۹۰۰۱۳
۹۳/۱۲/۱۲ دکتر سيدمحمد ميركمالي
دکتر ميترا عزتي
مديريت آموزشي بررسي رابطه توسعه حرفه اي و عملكرد معلمان در مقطع ابتدايي ناحيه سه كرج کارشناسي ارشد ثريا كاظمي ۱۵۰۲۹۰۰۱۲
۹۳/۱۲/۹ دکتر محمدكاظم بشارتي گيوي مهندسي مكانيك - ساخت و توليد اصول طراحي و ساخت جيگ و فيكسچر و تحليل به روش المان محدود کارشناسي ارشد نويد وفا ۱۵۰۴۹۱۰۶۱
۹۳/۱۲/۶ دکتر رضا محمد كاظمي
دکتر جهانگير يداللهي فارسي
كارآفريني - كسب و كار جديد طراحي مدل كسب و كار نوآورانه در دهكده سلامت کارشناسي ارشد علي صاعدي ۱۵۰۲۹۱۱۱۵
۹۳/۱۲/۶ دکتر سيد مجتبي محمودزاده
دکتر كيومرث شريفي
مديريت MBA - استراتژي ژي جذب توريسم صنعتي جهت معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري درمنطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي کارشناسي ارشد امير كريمي ۱۵۰۲۹۰۰۶۱
۹۳/۱۲/۵ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر عباس نيك نژاد
مديريت رسانه مطالعه تاثير هوش هيجاني بر عملكرد مديران رسانه کارشناسي ارشد عليرضا تابش ۱۵۰۲۹۰۱۸۱
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر فريبرز جولاي
دکتر جعفر رزمي
مهندسي صنايع - صنايع طرح مدل برنامه ريزي همكارانه يك زنجيره تامين در حالت عدم قطعيت تقاضاي مشتري کارشناسي ارشد مرضيه اورنگي ۱۵۰۴۹۰۰۱۶
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر مجتبي رفيعيان برنامه ريزي شهري شناسايي قابليت هاي فضايي – كالبدي محورهاي تاريخي شهري در احياء عرصه هاي عمومي مورد: خيابان شهيد سخايي تهران کارشناسي ارشد پرستو كاظميان ۱۵۰۵۹۰۰۰۱
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر جعفر رزمي
دکتر جعفر حيدري
مهندسي صنايع - صنايع رتبه بندي عوامل استراتژيك در به كار گيري مديريت ارتباط با مشتري در يك بانك کارشناسي ارشد شيوا مينائي ۱۵۰۴۹۱۰۹۸
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر لعيا جنيدي
دکتر مجيد غمامي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي مقايسه جهات رد درخواست اجراي راي داوري در قانون آيين دادرسي مدني،قانون داوري تجاري بين المللي و كنوانسيون نيويورك. کارشناسي ارشد سيده هانيه شاهرخي ۱۵۰۳۹۱۰۲۶
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر كارن ابري نيا
دکتر محمود موسوي مشهدي
دکتر قادر فرجي
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد تغييرشكل پلاستيك شديد (SPD) به روش اكستروژن زاويه‌اي تقاطعي (CAE) و بررسي متغيرهاي مختلف در اين فرآيند کارشناسي ارشد سام رسول زاده ۱۵۰۴۹۱۰۲۳
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر نسرين مصفا
دکتر سيدعلي سادات اخوي
حقوق بين الملل حمايت از زنان و كودكان از منظر امنيت انساني کارشناسي ارشد محسن شكيب مهر ۱۵۰۳۹۱۰۲۸
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر شهاب الدين شمس مديريت مالي مديريت دارايي-بدهي با رويكرد بهينه سازي استوار (Robust Optimization) بكارگيري دربيمه هاي عمر و صندوق هاي بازنشستگي کارشناسي ارشد مريم ياراحمدي ۱۵۰۲۹۱۳۳۹
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر صداقت جباري ارتباط تصويري پژوهشي در تعامل تصوير و نوشتار با تأكيد بر حروف لاتين کارشناسي ارشد الميرا مهنيا ۱۵۰۵۹۱۰۳۴
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر صداقت جباري ارتباط تصويري بررسي حروف نگاري در كارت پستال و كارت تبريك کارشناسي ارشد پريسا رضي پور ۱۵۰۵۹۱۰۱۴
۹۳/۱۱/۳۰ ارتباط تصويري پژوهشي در نقوش طراحي شده در زيورآلات سلطنتي دوره قاجار و پهلوي کارشناسي ارشد هاجر اسماعيلي ۱۵۰۵۹۱۰۴۲
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر مجيد جلالي فراهاني تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي بررسي رابطه بين نماي زيبا و جذاب اماكن ورزشي با ميزان رضايتمندي مشتريان کارشناسي ارشد كيا كوشش ۱۵۰۲۹۱۲۳۱
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر عباس كرامتي مهندسي صنايع - صنايع الگويي براي تعيين ارزش چرخه عمر مشتري (CLV) و دسته بندي مشتريان در كلينيك پوست و زيبايي کارشناسي ارشد بهرام آيرملو ۱۵۰۴۹۱۰۸۷
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر فريبرز جولاي مهندسي صنايع - صنايع كمينه‌سازي مجموع زمان انجام كارها در مساله تك ماشينه با فرض زمان‌هاي وابسته به توالي و در نظر گرفتن هزينه‌هاي تحويل بسته‌اي كارها کارشناسي ارشد محمد محسني كيا ۱۵۰۴۹۱۱۰۹
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر عباس كرامتي مهندسي صنايع - صنايع آناليز ريزش مشتريان و ارايه مدل پيش بيني در فروشگاه ورزشي برند کارشناسي ارشد محمدرضا صفري وارياني ۱۵۰۴۹۱۰۹۳
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر جعفر رزمي مهندسي صنايع - صنايع طراحي روش كاربردي براي تحليل تمايل و ارتباط خطي در سيستمهاي اندازه گيري بسيار دقيق کارشناسي ارشد سحر پاداشت دهكايي ۱۵۰۴۹۱۰۹۰
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر جعفر حيدري
دکتر جعفر رزمي
مهندسي صنايع - صنايع هماهنگ سازي زنجيره تأمين دو سطحي با در نظر گرفتن قابليت بازگشت كالا از سمت مشتريان کارشناسي ارشد ساقي رادخواه ۱۵۰۴۹۱۱۰۵
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر جعفر رزمي
دکتر جعفر حيدري
مهندسي صنايع - صنايع مديريت ريسك زنجيره تامين براي توسعه محصول جديد کارشناسي ارشد سيد حسين ميري موسوي ۱۵۰۴۹۱۰۹۷
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر فريبرز جولاي مهندسي صنايع - صنايع مدلسازي و حل مسئله زمانبندي جريان كاري جايگشتي برگشتي با فرض زمان انتظار صفر كارها کارشناسي ارشد مينا طهراني يكتا ۱۵۰۴۹۱۰۹۴
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر عباس كرامتي مهندسي صنايع - صنايع طراحي مدلي براي تقسيم بندي بازار مصرف كنندگان انرژي هاي تجديدپذير در استان تهران و استان هاي ديگر کارشناسي ارشد نسترن آل علي ۱۵۰۴۹۱۰۸۶
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر محمود موسوي مشهدي مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي بررسي رفتار مكانيكي و تحليل پارامتري ساختارهاي Lشكل (كامپوزيتي و آلومينيومي) تحت بارگذاري خمشي و كششي کارشناسي ارشد بهنام آشتياني ۱۵۰۴۹۰۰۵۱
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر سيدمحمد فدوي
دکتر بابك نكويي
دکتر امير سحرخيز
تصوير متحرك (انيميشن) (خاتمه يافته) تكنيكهاي شوخي سازي در انيميشن کارشناسي ارشد حامد حافظيه ۱۵۰۵۹۰۰۵۵
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر محمد مهدي نصيري
دکتر جعفر رزمي
مهندسي صنايع - صنايع زمان بندي وسايل نقليه ورودي و خروجي در سيستم هاي بارانداز عبوري با انبار موقت محدود کارشناسي ارشد الهه ميري ۱۵۰۴۹۰۰۱۲
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر محمود سلماسي زاده مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) تحليل پروتكل هاي رأي گيري مبتني بر امضاي ديجيتال کارشناسي ارشد زهرا توكلي ۱۵۰۴۹۰۰۰۳
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر غلامعلي افروز
دکتر علي اكبر ارجمندنيا
روانشناسي بالينِي طراحي برنامه مديريت هيجانات واثر بخشي ان بر كاهش خشونت و ارتقاي سلامت روان بازيكنان خشن فوتبال کارشناسي ارشد محمد رحيمي ۱۵۰۲۹۱۰۸۲
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر ابوالقاسم ميرا
مديريت بازرگاني بررسي عوامل موثر بر ريزش (مهاجرت/Churn ) مشتريان و مشتركين ADSL شركت مخابرات ايران کارشناسي ارشد سيامك لاري لواساني ۱۵۰۲۹۰۲۲۰
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر مجيد مختاريان پور
مديريت صنعتي بهبود رضايت مشتري با رويكرد Fuzzy-Qfd در شركت كاشي و سراميك پاسارگاد کارشناسي ارشد سيد سعيد ميرمحمدعلي رودكي ۱۵۰۲۹۰۱۶۱
۹۳/۱۱/۲۹ مديريت اجرايي شناسايي تركيب عناصر آميخته بازاريابي 4P و اولويت بندي آن‌ها با هدف افزايش سهم بازار و فروش در بازار روغن نباتي كشور (مورد مطالعه : شركت توليدي صنعتي نهان گل) کارشناسي ارشد مهدي يوسف زاده بروجني ۱۵۰۲۹۱۱۹۲
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر كيومرث شريفي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي رابطه بين عناصرآميخته ترفيع و فروش وجذب مشتريان دربخش تعاونيهاي مسگن کارشناسي ارشد سيدمحمدجواد موسوي ۱۵۰۲۹۰۰۴۱
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمدعلي شاه حسيني
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي انتظارات مشتريان بانكداري شركتي در بانك ملت کارشناسي ارشد منيژه شيوايي كجوري ۱۵۰۲۹۰۰۳۱
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر حسين ابوالقاسمي
دکتر رضا ضرغامي
مهندسي شيمي - داروسازي تهيه امولسيون هاي داروسازي تزريقي و بررسي خواص آنها در فرآيند دارورساني کارشناسي ارشد فهيمه محمدحسيني ۱۵۰۴۹۱۰۵۰
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر رضا ضرغامي
دکتر مژگان عباسي
مهندسي شيمي - داروسازي بهينه سازي فرايند سنتزمالئيك انيدريد با استفاده از روش زيست جغرافيايي کارشناسي ارشد رضوانه سادات ميري موسوي ۱۵۰۴۹۱۰۵۹
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر علي پيران نژاد
دکتر علي اصغر پور عزت
مديريت امور شهري بررسي نقش بيمه در مديريت بحران شهري(مورد مطالعه : كاهش اثرات زلزله احتمالي در شهر تهران) کارشناسي ارشد احمد سربخشيان ۱۵۰۲۹۱۱۰۰
۹۳/۱۱/۲۸ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر مجتبي اميري
مديريت MBA - استراتژي ارائه مدلي جهت سنجش اعتلاي فرهنگ سازماني در ارتقا خدمات شهرداري تهران ( نمونه موردي منطقه 22 ) کارشناسي ارشد اميد خسرواني طهراني ۱۵۰۲۹۰۰۶۰
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري قدرت بازار ،ساختار صنعت ،مديريت سود کارشناسي ارشد معصومه تركمن ۱۵۰۲۹۱۰۴۵
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر سيدمحمد فدوي
دکتر مصطفي اسدالهي
ارتباط تصويري اهميت خوانايي حروف و رنگ در زمينه و پس زمينه تابلوهاي راهنماي اماكن عمومي کارشناسي ارشد مريم صالحي ۱۵۰۵۹۱۰۲۱
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر حسين ابوالقاسمي
دکتر محمد اسماعيلي
مهندسي شيمي - داروسازي بررسي و جداسازي فلزات سنگين از پساب هاي دارويي با روش غشا مايع امولسيوني کارشناسي ارشد ناديا حكيمي ۱۵۰۴۹۱۰۱۵
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر نادر سيداميري
دکتر مهرداد استيري
مديريت MBA - استراتژي تدوين چارچوبي جهت بكارگيري تئوري فازي در كارت امتيازي متوازن(BSC ) بمنظور ارزيابي استراتژي هاي سازمان ( مطالعه موردي شركت فنرلول ايران) کارشناسي ارشد محمد نوري محمد آني ۱۵۰۲۹۱۱۸۶
۹۳/۱۱/۱۹ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري تاثير دستكاري سود از طريق فعاليت‌هاي واقعي بر جايگزيني حسابرس کارشناسي ارشد زهره رنجبر نيك خواه ۱۵۰۲۹۱۲۷۲
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر منصور مومني
مديريت صنعتي بررسي تاثير ابعاد مديريت زنجيره تامين پايدار بر عملكرد عملياتي زنجيره تامين با استفاده از تكنيك مدلسازي معادلات ساختاري و روش تحليل همبستگي متعارف(مطالعه موردي در گروه صنايع غذائي آي سودا) کارشناسي ارشد عبدالعظيم بناءمولائي ۱۵۰۲۹۱۰۳۴
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر محمدرضا دهقان نيري
دکتر عزت الله اصغري زاده
مديريت صنعتي شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر بلوغ توسعه خدمات جديد با رويكرد تئوري راف در شركتهاي خدماتي فعال در بورس ايران. کارشناسي ارشد دانيال عبدالله بيكي ۱۵۰۲۹۱۱۲۳
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر ناصر عسگري
دکتر عباس منوريان
مديريت MBA - استراتژي بررسي نقش ميانجي كيفيت ادراك شده در تاثير استراتژي بازاريابي داخلي بر ارزش ويژه نام تجاري شركت (مورد مطالعه : شركت همراه اول) کارشناسي ارشد مهتاب دادرسان ۱۵۰۲۹۱۰۷۲
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر منصور مومني
دکتر عزت الله اصغري زاده
مديريت صنعتي انتخاب زنجيره توليد يكپارچه مناسب جهت توليد گوشت مرغ در صنعت طيور ايران با استفاده از روش هاي تصميم گيري TODIM، TOPSIS و AHP . کارشناسي ارشد سيد پرهام خيريه ۱۵۰۲۹۱۰۷۰
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر ناصر عسگري
دکتر مهدي خادمي
مديريت اجرايي بررسي نقش بازاريابي اجتماعي بر ارتقا ارزش ويژه برند در موسسات غير انتفاعي کارشناسي ارشد حميد مهري ياري ۱۵۰۲۹۱۳۲۷
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر تيمور رحماني
دکتر حميد ابريشمي
علوم اقتصادي سرمايه گذاري مستقيم خارجي, بدهي هاي خارجي و رشد اقتصادي : مطالعه بين كشوري کارشناسي ارشد سمن اميرحشمتي ۱۵۰۲۹۱۰۲۳
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر حسن بلخاري قهي
دکتر مصطفي اسدالهي
ارتباط تصويري مباني نظري نشانه هاي خانه طباطبايي هاي كاشان کارشناسي ارشد سيده هنگامه ملت دوست ۱۵۰۵۹۱۰۳۳
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر تيمور رحماني
دکتر حميد ابريشمي
علوم اقتصادي رابطه رشد دستمزد حقيقي و رشد اقتصادي در كشورهاي با تورم بالا و پايين: مطالعه بين كشوري کارشناسي ارشد زهرا گل محمديان ۱۵۰۲۹۱۱۵۵
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر سيد رضا سيد جوادين
دکتر كيومرث شريفي
مديريت اجرايي شناسايي و اولويت بندي عناصر آميخته بازاريابي موثر بر استقبال مشتركين برق در پيك سائي شبكه کارشناسي ارشد رضا وثيق ۱۵۰۲۹۱۲۲۵
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر كيومرث شريفي
مديريت بازرگاني اثر هزينه هاي تامين اجتماعي بر تقاضاي بيمه عمر در ايران کارشناسي ارشد اكرم تسليمي ۱۵۰۲۹۱۰۴۶
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر امير خانلري
دکتر علي پيران نژاد
مديريت بازرگاني شناسايي عوامل موثر بر فرايند تصميم گيري خريداران تجهيزات نفت و گاز در ايران کارشناسي ارشد تورج ايرانخواه نميني ۱۵۰۲۹۰۲۱۷
۹۳/۱۱/۲۸ دکتر زهرا اطلس باف مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) طراحي و ساخت آنتن موج نشتي CRLH کارشناسي ارشد محسن نيايش ۱۵۰۴۹۱۰۸۳
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر محسن صفري حقوق خصوصي مطالعه تطبيقي قاعده لاحرج در حقوق ايران انگليس و فرانسه کارشناسي ارشد اسمعيل طاهري بهروز ۱۵۰۳۹۱۰۳۳
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر رضا ضرغامي
دکتر اسماعيل حريريان
مهندسي شيمي - داروسازي بررسي خواص پلت دارويي اس-امپرازول کارشناسي ارشد عادله عطارد ۱۵۰۴۹۱۰۳۶
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر علي اصغر پور عزت مديريت امور شهري تدوين مدل شايستگي براي استاندار، فرماندار، بخشدار و دهيار براي جمهوري اسلامي ايران کارشناسي ارشد ايرج بيگدلو ۱۵۰۲۹۱۰۳۷
۹۳/۱۱/۲۸ دکتر كامبيز طالبي كارآفريني - كسب و كار جديد شناسايي و تحليل مدل كسب و كار مناسب شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو کارشناسي ارشد سعيد تخته چيان ۱۵۰۲۹۱۰۴۳
۹۳/۱۱/۲۸ دکتر بهزاد مشيري
دکتر وحيد شاه منصوري
مهندسي مكاترونيك طراحي سيستم پايش علايم حياتي سالمندان و بيماران بر پايه نظريه تركيب اطلاعات کارشناسي ارشد فائزه السادات كاظميان ۱۵۰۴۹۰۰۳۰
۹۳/۱۱/۲۸ دکتر فيروزه آقا ابراهيمي ساماني مهندسي طراحي محيط زيست طراحي محيط و منظر ايستگاههاي كارخانجات راه آهن (نمونه موردي كارخانجات راه آهن جمهوري اسلامي ايران -تهران) کارشناسي ارشد فرزانه درخش ۱۵۰۴۹۱۰۱۹
۹۳/۱۱/۲۸ دکتر بهرنگ بهرامي
دکتر بهرام زهزاد
مهندسي طراحي محيط زيست طراحي منظر اكولوِژيك شهري (نمونه موردي: محدوده باغات كن تهران) کارشناسي ارشد نگين مجداردكاني ۱۵۰۴۹۱۰۴۸
۹۳/۱۱/۲۸ دکتر فيروزه آقا ابراهيمي ساماني مهندسي طراحي محيط زيست طراحي منظر طبيعي – تاريخي رودخانه هاي درون شهري ( نمونه موردي رودخانه دز ) کارشناسي ارشد سعيده رضادوست ۱۵۰۴۹۱۰۲۴
۹۳/۱۱/۲۸ دکتر فيروزه آقا ابراهيمي ساماني
دکتر محمدجواد اميري
مهندسي طراحي محيط زيست طراحي اكولوژيك سواحل (نمونه موردي ساحل شهر فريدونكنار) کارشناسي ارشد ماريا هاشمي اميري ۱۵۰۴۹۱۰۶۲
۹۳/۱۱/۲۸ دکتر بهرنگ بهرامي مهندسي طراحي محيط زيست طراحي محيطي ساختارهاي اكولوژيك در منظر شهري تاريخي - نمونه موردي :منطقه تاريخي نقش جهان کارشناسي ارشد افسانه تايبي ۱۵۰۴۹۱۰۶۷
۹۳/۱۱/۲۸ دکتر كامبيز طالبي كارآفريني - كسب و كار جديد شناسايي و تحليل مدل كسب و كار مناسب نمايندگيهاي مجاز خدمات پس از فروش خودرو کارشناسي ارشد سيدمسعود ميرعارفين ۱۵۰۲۹۱۱۷۸
۹۳/۱۱/۲۸ دکتر كامبيز طالبي كارآفريني - كسب و كار جديد شناسايي و تحليل مدل كسب و كار مناسب شركتهاي آموزشي کارشناسي ارشد مسعود محمدي ۱۵۰۲۹۱۱۶۰
۹۳/۱۱/۲۸ دکتر نظام الدين رحيميان
دکتر ايرج نوروش
حسابداري اقلام تعهدي و هزينه معاملات سهام کارشناسي ارشد افسانه عالم فلكي ۱۵۰۲۹۱۱۲۱
۹۳/۱۱/۲۸ دکتر حسين نواده توپچي حقوق بين الملل تاير فناوري هاي فضايي بر حقوق بشر کارشناسي ارشد مريم محمودي ۱۵۰۳۹۱۰۴۴
۹۳/۱۱/۲۷ دکتر رضا ضرغامي
دکتر حسين ابوالقاسمي
مهندسي شيمي - داروسازي استخراج و شناسايي مواد توكسيك هوشمند ضد سرطان داروي GMTN از فيبرهاي گياهي و بررسي آن بر روي رده ي سلولي سرطان پستان انسان MCF-7 و Stem cell (سلول هاي بنيادي بدست آمده از مغز استخوان خرگوش) کارشناسي ارشد قاسم تك دهقان ۱۵۰۴۹۰۰۷۰
۹۳/۱۱/۲۷ دکتر رضا تهراني
دکتر سعيد شيركوند
مديريت مالي تاثير ريسك اعتباري و كفايت سرمايه بر عملكرد بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد ميثم زند ۱۵۰۲۹۱۲۷۵
۹۳/۱۱/۲۷ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر محسن ابراهيمي
علوم اقتصادي بررسي رابطه ميان نرخ ارز و بازده بورس تهران کارشناسي ارشد پرديس پناهي ۱۵۰۲۹۱۰۴۰
۹۳/۱۱/۲۷ دکتر كيومرث شريفي
دکتر حسين نوروزي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسيتاثير عناصر اميخته بازاريابي خدمات برروي سه لايه محصول (مورد مطالعه صنعت ليزينگ ) کارشناسي ارشد هادي فرج اله اصفهاني ۱۵۰۲۹۱۱۳۲
۹۳/۱۱/۲۶ دکتر رضا ضرغامي
دکتر رضا غفارزادگان
مهندسي شيمي - داروسازي بهينه سازي مصرف پليمر در ساخت پلت ديكلوفناك سديم با روش بسترهاي سيال روكش دهنده کارشناسي ارشد ميلاد كرمي ۱۵۰۴۹۱۰۴۴
۹۳/۱۱/۲۷ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر داوود جعفري سرشت
مديريت مالي تأثير اندازه شركت و نقدشوندگي سهام بر مديريت سود و بازده غير عادي سهام در عرضه هاي عمومي اوليه کارشناسي ارشد شيدا هادي نژاد ۱۵۰۲۹۱۳۳۸
۹۳/۱۱/۲۷ دکتر حسين نوروزي
دکتر مهرداد استيري
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي و مطالعه عوامل موثر بر رضايتمندي و وفاداري مشتريان به ارائه كنندگان اينترنت پرسرعت در تهران کارشناسي ارشد حميد صادقي ۱۵۰۲۹۱۱۱۳
۹۳/۱۱/۳۰ دکتر مهدي ابزري
دکتر رضا تهراني
دکتر سعيد شيركوند
مديريت مالي مدل سيستم حسابداري مشتركين شركت اب و فاضلاب البرز کارشناسي ارشد هنگامه دولتشاهي ۱۵۰۲۹۱۲۶۶
۹۳/۱۱/۲۷ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر مجيد نعمتي
آموزش زبان انگليسي بررسي ارتباط موجود ميان هوش هيجاني فراگيران زبان انگليسي و عملكرد آن ها در بخش خواندن و درك مطلب آزمون آيلتس کارشناسي ارشد الناز ساسانيان نو ۱۵۰۳۹۱۰۶۷
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر طيبه نيك رفتار
دکتر جهانگير يداللهي فارسي
كارآفريني - كسب و كار جديد تاثير گرايش كارآفريني، گرايش بازار و گرايش يادگيري بر عملكرد شركت هاي حوزه ICT مطالعه موردي شركت هاي توليد كننده نرم افزار در تهران کارشناسي ارشد شانلي مومني ۱۵۰۲۹۱۱۷۵
۹۳/۱۱/۲۷ دکتر مجيد نعمتي
دکتر سيد محمد علوي
آموزش زبان انگليسي بررسي تاثير بازخورد تصحيحي نوشتاري بر دقت گرامري زبان آموزان در مكالمه کارشناسي ارشد معصومه امري ۱۵۰۳۹۰۰۱۱
۹۳/۱۱/۲۷ دکتر مونا زماني پدرام
دکتر رضا ضرغامي
مهندسي شيمي - داروسازي جداسازي ماده موثره گليسيريزين از عصاره گياه شيرين بيان با استفاده از غشا نانوفيلتراسيون کارشناسي ارشد نفيسه سهرابي ۱۵۰۴۹۰۰۶۵
۹۳/۱۱/۲۷ دکتر مونا زماني پدرام
دکتر رضا ضرغامي
مهندسي شيمي - داروسازي تغليظ محلول عصاره بابونه با استفاده از روش غشايي کارشناسي ارشد مرضيه چوپاني ۱۵۰۴۹۰۰۶۰
۹۳/۱۱/۲۷ دکتر رضا ضرغامي
دکتر رضا غفارزادگان
مهندسي شيمي - داروسازي خالص سازي تركيب دارويي منتول ازاسانس نعناع وتهيه نانوپودر ان به روش الكترواسپري کارشناسي ارشد مارال عالي كردكلائي ۱۵۰۴۹۰۰۵۹
۹۳/۱۱/۲۷ دکتر رضا شكوهي زاده
دکتر محسن ايزانلو
حقوق خصوصي مطالعه تطبيقي ماهيت و آثار نفويض وكالت در حقوق ايران وفرانسه کارشناسي ارشد صابر ناظمي پول ۱۵۰۳۹۱۰۵۵
۹۳/۱۱/۲۶ دکتر رضوان حجازي حسابداري بررسي رابطه بين كيفيت سود و اقلام تعهدي اختياري در ثبات سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد بابك براتي ۱۵۰۲۹۰۰۹۸
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر حسن محسني
دکتر رضا شكوهي زاده
حقوق خصوصي علني بودن دادرسي مدني در حقوق ايران و آراي دادگاه اروپايي حقوق بشر کارشناسي ارشد افسانه مرادي ۱۵۰۳۹۰۰۲۰
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر حسين صفري
مديريت MBA - استراتژي ارائه مدلي جهت سنجش سطح همراستايي استراتژي فناوري اطلاعات (IT) با استراتژي هاي بالا دستي در سازمان هاي پروژه محور کارشناسي ارشد داريوش داودزاده ۱۵۰۲۹۰۰۶۹
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر مجيد نعمتي
دکتر شيوا كيوان پناه
آموزش زبان انگليسي بررسي روند و وضعيت كنوني آزمونهاي ارزيابي مهارت بيان عمومي و تخصصي كاركنان هواپيمايي ايراني کارشناسي ارشد فهيمه صابر ۱۵۰۳۹۰۰۰۹
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر محمود مهدوي حقوق جزا و جرم شناسي آسيب شناسي سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران در قبال جرائم مطبوعاتي کارشناسي ارشد رويا اصغري ماهي آبادي ۱۵۰۳۹۱۰۷۹
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر محمود مهدوي حقوق جزا و جرم شناسي نقش جنگ و بلاياي طبيعي بر ميزان افزايش جرايم کارشناسي ارشد نگين رهنماطبالونداني ۱۵۰۳۹۱۱۴۸
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمد حقيقي
مديريت MBA - استراتژي طراحي مدل تركيبي مديريت پورتفليو پروژه و كارت امتيازي متوازن جهت پايش استراتژيهاي تدوين شده در شركت بين المللي توسعه ساختمان کارشناسي ارشد سيدداوود حسيني ۱۵۰۲۹۰۰۷۵
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر محمود مهدوي حقوق جزا و جرم شناسي بررسي تاثير شادكامي و هيجان خواهي بر بزهكاري نوجوانان (مطالعه موردي شهر ساري) کارشناسي ارشد مرضيه رهنما اسكي ۱۵۰۳۹۱۰۹۲
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر شيوا كيوان پناه
دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر سيدمحمد علوي
دکتر رضا قراخانلو
آموزش زبان انگليسي بررسي موانع يادگيري زبان ورزشكاران کارشناسي ارشد زهرا گل محمدي ۱۵۰۳۹۱۰۷۰
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر مهدي خادمي
دکتر حسين نوروزي
مديريت اجرايي تحليل مولفه هاي موثر بر تصوير ذهني و ارائه الگوي برند ملي صنعت گردشگري در ايران کارشناسي ارشد بهاره كياني آذر ۱۵۰۲۹۱۳۰۹
۹۳/۱۱/۲۷ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني آموزش زبان انگليسي ويژگيهاي ذهني و استانه تحمل در برابر نكات مبهم در سطوح مختلف تسلط بر زبان انگليسي کارشناسي ارشد پريسا مرعشي ۱۵۰۳۹۰۰۰۳
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر ناصر عسگري
دکتر عباس منوريان
مديريت اجرايي بررسي اثر بازاريابي داخلي بر وفاداري مشتري با نقش ميانجي كيفيت ادراك شده ( مورد مطالعه : بانك ملت ) کارشناسي ارشد فرناز سادات ميرفيضي ۱۵۰۲۹۱۳۲۹
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر كيومرث شريفي
دکتر محمدرضا دهقان نيري
مديريت بازرگاني بررسي رابطه بين توانمندسازي نيروي انساني بانك تجارت با جذب منابع کارشناسي ارشد مرجان حجازي ۱۵۰۲۹۱۲۶۰
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر شيوا كيوان پناه آموزش زبان انگليسي نقش زبان اول در كلاسهاي آموزش زبان انگليسي: از ادراك تا عمل کارشناسي ارشد گلنار صادقيان ۱۵۰۳۹۰۰۱۰
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر ناصر عسگري
دکتر عباس منوريان
مديريت اجرايي بررسي تاثير ارزش ويژه نام تجاري بر واكنش هاي مشتري کارشناسي ارشد عادل روستايي حسين آبادي ۱۵۰۲۹۱۴۲۳
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر مجتبي اميري
مديريت MBA - استراتژي تدوين واولويت بندي استراتژي منابع انساني براي شركت مپنا کارشناسي ارشد محسن زارعي فر ۱۵۰۲۹۱۲۰۸
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر مهدي خادمي
دکتر حسين نوروزي
مديريت اجرايي تحليل اثرگذاري استراتژي هاي قيمت گذاري بر ارزش ادراك شده مشتريان (مورد مطالعه: شركت سامسونگ) کارشناسي ارشد محسن كمالي ۱۵۰۲۹۱۳۰۷
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر امير حسين اميرخاني
مديريت MBA - استراتژي بررسي رابطه بين ادراك كاركنان از استراتژي سازمان و عملكرد مديريت دانش آنان در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي کارشناسي ارشد ابراهيم صفايي ۱۵۰۲۹۱۲۱۱
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر منوچهر انصاري
دکتر يونس جبارزاده
مديريت اجرايي بررسي تاثير نوآوري بر عملكرد سازمان (مطالعه موردي: نمايندگي‌هاي رسمي خودرو و ماشين‌آلات راهسازي وارداتي) کارشناسي ارشد محمد نثاري ۱۵۰۲۹۱۴۴۱
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر غلامحسين نيكوكار
دکتر كيومرث شريفي
مديريت MBA - استراتژي بررسي، شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر تدوين استراتژي‌هاي كلان بانك انصار کارشناسي ارشد حميد احمدي ۱۵۰۲۹۰۰۶۶
۹۳/۱۰/۲۵ دکتر حسين نوروزي
دکتر كيومرث شريفي
مديريت اجرايي بررسي عوامل موثر بر صادرات صنايع غذايي و تدوين الگويي جهت توسعه صادرات آن( مورد مطالعه صادرات رب گوجه فرنگي ) کارشناسي ارشد آرمين عطري ۱۵۰۲۹۱۲۹۴
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر كيومرث شريفي
دکتر محمدرضا دهقان نيري
مديريت بازرگاني بررسي مقايسه اي دلايل خريد و عدم خريد بيمه هاي عمر در ايران با رويكرد مدل انتشار نوآوري کارشناسي ارشد فرزانه كيماسي ۱۵۰۲۹۱۳۱۰
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر مجيد نعمتي
آموزش زبان انگليسي بررسي نقش هوش هيجاني و خودكارآمدي معلمين زبان در يادگيري زبان آموزان کارشناسي ارشد شهرزاد فتحي ۱۵۰۳۹۰۰۰۷
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر علي اكبر ارجمندنيا
دکتر هادي هاشمي رزيني
روانشناسي بالينِي بررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي و خود كار آمدي زوجين با شادكامي و رضايت زنا شويي در دانشجويان متاهل دانشگاه تهران کارشناسي ارشد مرجان محمدي ۱۵۰۲۹۱۳۱۷
۹۳/۱۱/۲۱ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر كيومرث شريفي
مديريت بازرگاني شناسايي عوامل موثر بر مزيت رقابتي شركت هاي فعال در صنعت ساختمان کارشناسي ارشد محمدتقي خزائي كمجاني ۱۵۰۲۹۱۰۶۶
۹۳/۱۱/۲۱ دکتر حميدرضا معمارزاده مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) طراحي و پياده سازي آنتن هاي كوچك الكتريكي با استفاده از روش تطبيق امپدانس غيرفاستر کارشناسي ارشد مهدي قائمي ۱۵۰۴۹۰۰۱۰
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي تأثير استراتژي تمايز بر عملكرد بازاريابي شركت هاي توليد كننده ي محصولات غذايي کارشناسي ارشد شيرين رنجبر كهن ۱۵۰۲۹۰۰۲۷
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي سبك تصميم گيري خريد مصرف كنندگان نوگرا(مورد مطالعه:بازار موبايل تهران) کارشناسي ارشد ليلا زرباف نژاد ۱۵۰۲۹۰۰۳۰
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر نيما گروسي مختارزاده
مديريت MBA - استراتژي شناسايي مدلي براي قابليت هاي پويا در نوآوري خدمات مبتني بر استراتژي رقابتي در شركت هاي پروژه محور شهر تهران کارشناسي ارشد مريم ده حقي ۱۵۰۲۹۰۰۵۷
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر حسين نوروزي
دکتر طهمورث حسنقلي پور
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي و مطالعه تاثير اجزاء و عناصر ترفيع بر انتخاب مشتريان كارگزاري بورس کارشناسي ارشد پريا شاهروش ۱۵۰۲۹۱۲۰۹
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر حسين نوروزي
دکتر طهمورث حسنقلي پور
مديريت MBA - مديريت بازاريابي مطالعه و اولويت بندي تاثير ابزارهاي پيشبرد فروش پولي و غيرپولي بر انتخاب فروشگاه در صنعت پوشاك ايران کارشناسي ارشد پژمان خليلي ۱۵۰۲۹۱۰۶۸
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر حسين نوروزي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي تاثير توسعه برند بر تصوير ذهني مصرف كنندگان در محصولات لبني برند پگاه کارشناسي ارشد مريم پدمرنگ ۱۵۰۲۹۱۰۳۹
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت بازرگاني عوامل موثر بر وفاداري مشتري در صنعت ظروف بسته بندي شيشه اي بر اساس مدل FRO (مطالعه موردي: شركت شيشه همدان – سهامي عام) کارشناسي ارشد مسعود عالي ابوذر ۱۵۰۲۹۰۲۲۷
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي و مطالعه تاثير تجربه برند و وفاداري مصرف كننده با در نظر گرفتن نقش شخصيت برند و رضايت مشتري کارشناسي ارشد سميه شمس حائري ۱۵۰۲۹۱۱۰۹
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمد حقيقي
مديريت بازرگاني بررسي تاثير محيط فروشگاه بر رفتار خريد مصرف كننده کارشناسي ارشد محمد امين دانش ۱۵۰۲۹۰۲۲۴
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمد حقيقي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي تاثير متغيرهاي درون سازماني و برون سازماني بر تفكر استراتژيك و تاثير ان بر عملكرد بازاريابي کارشناسي ارشد ندا لطفي بيداخويدي ۱۵۰۲۹۰۰۳۲
۹۳/۱۱/۱۹ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري بررسي مشكلات سيستماتيك محاسبه قيمت تمام شده يك واحد انرژي الكتريكي در صنعت برق كشور و ارايه پيشنهادات لازم جهت بهبود آن کارشناسي ارشد نگين زهتاب يزدي ۱۵۰۲۹۱۴۲۵
۹۳/۱۱/۱۹ دکتر محسن حامدي مهندسي مكانيك - ساخت و توليد شبيه سازي فرايند هاي جوشكاري مقاومتي فشاري کارشناسي ارشد دانيال محمدرضائي ۱۵۰۴۹۱۰۵۱
۹۳/۱۱/۱۹ دکتر نظام الدين رحيميان
دکتر ايرج نوروش
حسابداري 1. اظهار نظر مشروط حسابرس و مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد صبا معصومي ۱۵۰۲۹۱۳۲۰
۹۳/۱۰/۱۰ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري محاسبه بهاي تمام شده سه خدمت سازمان خدمات درماني .ن .م با استفاده از سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت کارشناسي ارشد داريوش خسروي ۱۵۰۲۹۱۲۰۲
۹۳/۱۱/۱۹ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري مطالعه نقش كيفيت راهبري شركتي در رابطه بين معاملات اشخاص وابسته و عملكرد شركت ها کارشناسي ارشد سارا ملكي ۱۵۰۲۹۱۴۳۸
۹۳/۱۱/۱۹ دکتر رمضانعلي مهدوي نژاد مهندسي مكانيك - ساخت و توليد كاليبراسيون ماشين هاي افزار با مكانيزم استوارت کارشناسي ارشد رضا عباس نامي ۱۵۰۴۹۱۰۳۴
۹۳/۱۱/۱۸ دکتر سيدمحمدرضا ناصرزاده
دکتر كيومرث شريفي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي رابطه ترفيع در آميخته بازاريابي با توسعه هوشمند سازي حمل و نقل جاده اي کارشناسي ارشد طه حسيني ۱۵۰۲۹۰۰۴۳
۹۳/۱۱/۱۸ دکتر محمد موسي خاني
دکتر سيدابوالقاسم ميرا
مديريت MBA - استراتژي تدوين مدل تحول راهبردي فناوري اطلاعات با استفاده از چارچوب ITIL و فناوري Cloud Computing کارشناسي ارشد حميد گردش ۱۵۰۲۹۰۰۶۷
۹۳/۱۱/۱۶ دکتر بهروز زارعي كرگ آباد
دکتر جهانگير يداللهي فارسي
كارآفريني - كسب و كار جديد تحليل فرصت‌هاي كسب‌وكار جديد در نوسازي سيستم‌هاي مالي دولت، مطالعه موردي: خزانه‌داري الكترونيكي کارشناسي ارشد مهتاب پيوست ۱۵۰۲۹۱۱۹۷
۹۳/۱۱/۱۵ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر احمد كلهر
مديريت مالي پيش بيني قيمت سهام با استفاده از مدل هاي تطبيقي هوشمند کارشناسي ارشد خليل اينانلو صارمي ۱۵۰۲۹۱۰۲۶
۹۳/۱۱/۱۵ دکتر حميد رضا يزداني
دکتر كيومرث شريفي
مديريت MBA - استراتژي برنامه ريزي استراتژيك مبتني بر سناريو کارشناسي ارشد نيما نوح پيشه ۱۵۰۲۹۰۰۸۳
۹۳/۱۱/۱۵ دکتر رضا تهراني مديريت مالي بررسي وجود حافظه بلند مدت همبستگي قيمت و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد مسعود قويدل دارستاني ۱۵۰۲۹۱۱۴۷
۹۳/۱۱/۱۵ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي مديريت مالي بررسي ارتباط بين متغيرهاي كلان اقتصادي و شاخص بورس اوراق بهادار تهران از طريق شبكه عصبي کارشناسي ارشد امير فخري ۱۵۰۲۹۱۱۳۰
۹۳/۱۱/۱۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر عباس منوريان
مديريت MBA - استراتژي شناسايي و بررسي عوامل موثر بر موفقيت در پياده سازي مديريت دانش در بانك پارسيان کارشناسي ارشد سيده زهرا ساعي ۱۵۰۲۹۰۰۵۳
۹۳/۱۱/۱۵ دکتر رضا تهراني مديريت مالي تاثير تغيير نرخ ارز بر ريسك و بازده شركتهاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد انوشيروان اعلمي هرندي ۱۵۰۲۹۱۲۳۳
۹۳/۱۱/۱۵ دکتر منصور مومني
دکتر محمد رضا تقي زاده
مديريت صنعتي خوشه بندي مشتريان با استفاده از روش c ميانگين کارشناسي ارشد سحر يزداني ۱۵۰۲۹۱۱۹۰
۹۳/۱۱/۱۵ دکتر سعيد شيرزادي مديريت مالي تشكيل پرتفوي بهينه با استفاده از الگوريتم ژنتيك و مقايسه آن با مدل ماركويتز کارشناسي ارشد محمد رضا آجيليان مافوق ۱۵۰۲۹۱۰۰۲
۹۳/۱۱/۱۵ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر سعيد شيركوند
مديريت مالي مديريت ريسك عملياتي در سيستم بانكي(مطالعه موردي بانك ملت) کارشناسي ارشد فرنوش قوامي فر ۱۵۰۲۹۰۱۲۵
۹۳/۱۱/۱۵ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي مديريت مالي ساختار سرمايه وتاثير آن بربازدهي سهام شركتهاي پذيرفته شده دربورس کارشناسي ارشد امير لطفي سياهكلرودي ۱۵۰۲۹۰۱۳۴
۹۳/۱۱/۱۳ دکتر سيدمحمد ميركمالي
دکتر ميترا عزتي
مديريت آموزشي بررسي وضعيت استقرار استاندارد ISO10015 در منطقه 19 آموزش و پرورش شهر تهران کارشناسي ارشد فائزه اسدي ۱۵۰۲۹۰۰۱۷
۹۳/۱۱/۱۲ دکتر سيدمحمدرضا ناصرزاده
دکتر كيومرث شريفي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر "ترجيح برند" در خرده فروشي هاي الكترونيك از سوي مصرف كنندگان تهراني کارشناسي ارشد كيوان نصيري مجد ۱۵۰۲۹۰۰۴۶
۹۳/۱۱/۱۱ دکتر زهرا فخروئيان
دکتر محمدحسين عبدالمحمدي
مهندسي شيمي - داروسازي سنتز و ساخت نانوذرات اكسيد روي و بررسي اثرات ضد سرطاني آن ها کارشناسي ارشد مژگان كماليان ۱۵۰۴۹۰۰۶۲
۹۳/۱۱/۱۱ دکتر ناصر صبحي قراملكي
دکتر علي اكبر ارجمندنيا
روانشناسي بالينِي مقايسه اثر بخشي درمان شناختي رفتاري و هيبنوتيزم درماني در كاهش وزن افراد چاق کارشناسي ارشد شبنم محمدرضا ۱۵۰۲۹۱۱۵۸
۹۳/۱۱/۸ دکتر نجادعلي الماسي
دکتر اميرحسين رنجبريان
حقوق بين الملل راهكارهاي بازستاني اموال تاريخي- فرهنگي در حقوق بين الملل کارشناسي ارشد مريم سادات شجاع الساداتي ۱۵۰۳۹۱۰۲۷
۹۳/۱۱/۷ دکتر غلامعلي افروز
دکتر سعيد حسن زاده
روانشناسي بالينِي اثربخشي بازي درماني خانواده محور بركاهش اختلالات رفتاري فرزندان وبهبود رابطه والدين باايشان کارشناسي ارشد سيده فاطمه موسوي ۱۵۰۲۹۱۱۷۴
۹۳/۱۱/۷ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر حميد رضا يزداني
مديريت منابع انساني ارائه مدل ارتقا شغلي پرستاران کارشناسي ارشد فاطمه ميرمحمدي صدرآبادي ۱۵۰۲۹۱۱۷۹
۹۳/۱۱/۴ دکتر فرشاد نوريان برنامه ريزي شهري مكان يابي مسكن مهربارويكردتوسعه درونزادرمجموعه شهري تهران کارشناسي ارشد محمدهادي نوري ۱۵۰۵۹۰۰۱۵
۹۳/۱۱/۱ دکتر كيومرث شريفي
دکتر ناصر عسگري
مديريت اجرايي شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان در صنعت لبنيات کارشناسي ارشد افشين عظيميان ۱۵۰۲۹۱۴۳۲
۹۳/۱۱/۱ دکتر عباس منوريان
دکتر حميد رضا يزداني
مديريت منابع انساني بررسي تاثير روانشناسي محيط كار بر فرايندهاي پوياي روانشناختي كاركنان مطالعه موردي: شركت سازه گستر سايپا کارشناسي ارشد مژده فيروزي ۱۵۰۲۹۱۱۳۸
۹۳/۱۰/۲۹ دکتر بابك ضياء
دکتر سيد مجتبي سجادي
كارآفريني - كسب و كار جديد شنا سايي تاثير سر مايه ساختاري سرمايه انساني و سرمايه ارتباطي برنو آوري فرايندي پروژهاي انتشاراتي کارشناسي ارشد رضا فرامرزپور ۱۵۰۲۹۱۲۱۳
۹۳/۱۰/۲۹ دکتر آيت الله مميز
دکتر نظام الدين فقيه
كارآفريني - كسب و كار جديد شناسايي راهكارهاي برندسازي در شركتهاي ساختماني ايران کارشناسي ارشد سيد محمد مهدي قرشي ۱۵۰۲۹۱۱۴۳
۹۳/۱۰/۲۹ دکتر علي داوري
دکتر رضا محمد كاظمي
كارآفريني - كسب و كار جديد شناسايي عوامل موثر نوآوري باز در پژوهشگاه فضايي ايران کارشناسي ارشد حسن ابراهيمي ۱۵۰۲۹۱۰۰۷
۹۳/۱۰/۲۸ دکتر محسن مهرآرا
دکتر محسن ابراهيمي
علوم اقتصادي " بررسي رابطه عليت درآمدهاي مالياتي دولت و مخارج دولت درايران " کارشناسي ارشد فخرالسادات شفاعي ۱۵۰۲۹۱۱۰۷
۹۳/۱۰/۲۸ دکتر محسن مهرآرا
دکتر محسن ابراهيمي
علوم اقتصادي عوامل موثر بر مصرف انرژي با تاكيد بر حمل ونقل کارشناسي ارشد مهرناز تقي نژاد ۱۵۰۲۹۱۰۴۷
۹۳/۱۰/۲۷ دکتر محمد مهدي ساقيان
دکتر محسن برهاني
حقوق جزا و جرم شناسي بررسي تطبيقي سازمان تشكيلات قضايي (كيفري) در حقوق ايران و مالزي کارشناسي ارشد انور خيرآبادي ۱۵۰۳۹۱۰۹۰
۹۳/۱۰/۲۷ دکتر شهلا معظمي
دکتر محمد يكرنگي
حقوق جزا و جرم شناسي ضابطين قضايي(عام و خاص) و نقش آنها در تحقق عدالت قضايي مطلوب کارشناسي ارشد قهرمان ملكي مريان ۱۵۰۳۹۱۱۵۱
۹۳/۱۰/۲۵ دکتر محمد محجوب مهندسي مكاترونيك طراحي، ساخت و كنترل پايداري پرنده چهار ملخ کارشناسي ارشد محمد عزتي زاده ۱۵۰۴۹۰۰۳۵
۹۳/۱۰/۲۴ دکتر كيومرث شريفي
دکتر عبدالحسين كرمپور
مديريت بازرگاني «شناسايي چالش‌ها و موانع پيش‌روي مديران در خلال تصميمات و اقدامات مربوط به اجراي استراتژي؛ مورد مطالعه: سازمان گمرك ايران» کارشناسي ارشد پرويز كشفي ۱۵۰۲۹۱۱۵۰
۹۳/۱۰/۲۳ دکتر عليرضا نورپور مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست طراحي چرخه رانكين آلي به منظور توليد برق ازنيروگاه خورشيدي شيراز کارشناسي ارشد مهدي وهاب پور رودسري ۱۵۰۴۹۱۰۸۰
۹۳/۱۰/۲۰ دکتر مجيد زارعي طراحي شهري انتظام بخشي فضايي و كالبدي در مراكز قديمي شهرها و طراحي مجدد در راستاي ارتقاء كيفيت محيطي در اين مراكز. نمونه مطالعاتي خيابان مصطفي خميني تهران (( ميدان بهارستان و حدفاصل خيابان مجاهدين اسلام تا خيابان رضي)) کارشناسي ارشد سبحان شجاعي ۱۵۰۵۹۰۰۲۴
۹۳/۱۰/۱۶ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر محمد رضا تقي زاده
مديريت صنعتي ارزيابي عملكرد سازمان‌هاي توسعه‌اي در حمايت از صنايع High-Tech با رويكرد كارت امتيازي متوازنBSC، تحليل سلسله مراتب فازيFAHP و‌ رتبه‌بندي با تكنيك‌هايFuzzy TOPSIS؛ VIKOR Fuzzy کارشناسي ارشد علي رضا رستگارپور ۱۵۰۲۹۰۱۶۲
۹۳/۱۰/۱۵ دکتر محمدرضا ذاكر زاده مهندسي مكاترونيك طراحي,ساخت و كنترل ربات هوشمند تعادلي دو چرخ کارشناسي ارشد عليرضا فريور ۱۵۰۴۹۰۰۳۴
۹۳/۱۰/۱۰ دکتر مجيد نعمتي
دکتر شيوا كيوان پناه
آموزش زبان انگليسي تاثير نشست هاي بحث و گفتگو برروي خود كار امدي فردي و جمعي دانشجو -معلمان EFL ايراني کارشناسي ارشد فرزاد ورزنده ۱۵۰۳۹۰۰۱۷
۹۳/۱۰/۴ دکتر محمدرضا پورابراهيمي داوراني
دکتر داوود جعفري سرشت
مديريت مالي بررسي تأثير شرايط رونق و ركود بازار در بروز اثر ربايش بر دامنه حد نوسان قيمت در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد حميد نوروزي ۱۵۰۲۹۲۶۸۹
۹۳/۱۰/۴ دکتر فلاح پور
دکتر داوود جعفري سرشت
مديريت مالي پيش‌بيني درماندگي مالي شركت‌ها با استفاده از تئوري تلفيق اطلاعات طبقه‌بندي‌كننده‌ها در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد محمد توكلي ۱۵۰۲۹۰۱۴۹
۹۳/۹/۵ دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر مهدي شريفي
مديريت رسانه ارائه ابعاد مدل شايستگي نيروي انساني در سازمان هاي خبري کارشناسي ارشد سيد جواد جعفري زوج ۱۵۰۲۹۱۰۴۹
۹۳/۸/۲ دکتر مجيد جلالي فراهاني تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي راهبردهاي توسعه ورزش همگاني از طريق رسانه ملي از ديدگاه كارشناسان کارشناسي ارشد عليرضا عرب عامري ۱۵۰۲۹۱۲۲۷
۹۳/۹/۱ دکتر حسين بوبرشاد مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) طراحي و پياده سازي مكانيسم افزايش Reliability در شبكه هاي WSN جهت ارسال بلادرنگ ECG کارشناسي ارشد مهدي توكلي ۱۵۰۴۹۰۰۰۹
۹۳/۸/۲۷ دکتر مهدي شريفي
دکتر عباس نيك نژاد
مديريت رسانه تاثير فرهنگ سازماني با تكيه بر سازمان هاي رسانه اي در افزايش بهره وري كاركنان شبكه اموزش سيماي جمهوري اسلامي ايران کارشناسي ارشد ريحانه اصغري ۱۵۰۲۹۰۱۷۱
۹۳/۷/۳۰ دکتر حسين بوبرشاد مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) طراحي و پياده سازي سامانه مانيتورينگ فشار خون مبتني بر پردازش سيگنالهاي حياتي کارشناسي ارشد الهام زندي ۱۵۰۴۹۰۰۰۱
۹۳/۷/۲۳ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت بازرگاني بررسي عوامل موثر بر رفتار خريد سبز مشتريان )مطالعه موردي: مشتريان شركت پگاه در شهر تهران( کارشناسي ارشد هورشيد السادات قهاري ۱۵۰۲۹۱۳۰۴
۹۳/۷/۱۹ دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر جمشيد امامي
طراحي صنعتي طراحي مبلمان شهري كاخ گلستان با رويكرد فراگير کارشناسي ارشد آرش نوروزي ۱۵۰۵۹۱۰۳۷
۹۳/۷/۱۹ دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر مهران فاطمي نيا
طراحي صنعتي طراحي هويت مشترك براي منطقه بسطام با رويكرد توسعه گردشگري کارشناسي ارشد محمدعلي صفائيان ۱۵۰۵۹۱۰۲۳
۹۳/۷/۱۹ دکتر مريم خليلي
دکتر جمشيد امامي
طراحي صنعتي طراحي مجموعه روشنايي مبتني بر فرهنگ عشاير قشقايي ايران کارشناسي ارشد فرناز بهرامعلي ۱۵۰۵۹۱۰۰۴
۹۳/۷/۱۹ دکتر محمد موسي خاني
دکتر مجتبي اميري
مديريت امور شهري مطالعه امكان سنجي جهاني شدن شهر تهران با تأكيد بر شاخص‌هاي مديريت شهري کارشناسي ارشد محسن ترابي ۱۵۰۲۹۱۰۴۴
۹۳/۷/۱۹ دکتر مريم خليلي
دکتر نسرين مقدم
طراحي صنعتي طراحي ظروف بومي گيلان با رويكرد احساس گرا کارشناسي ارشد لاله اكبر ۱۵۰۵۹۱۰۰۳
۹۳/۷/۱۷ دکتر حجت اله انصاري
دکتر عليرضا سارنج
مديريت مالي بررسي تاثير سرمايه اضافي بانكها بر واكنش رفتار وام دهي بانكها نسبت به سياستهاي پولي و نرخ رشد اقتصادي کارشناسي ارشد جواد اربابي ۱۵۰۲۹۰۱۳۷
۹۳/۷/۱۵ دکتر حسن باديني
دکتر
حقوق خصوصي مسئوليت مدني ناشي از سقط جنين درماني کارشناسي ارشد مليحه سرمدي ۱۵۰۳۹۰۰۲۷
۹۳/۷/۱۵ دکتر علي اكبر فرهنگي مديريت رسانه رسانه‌هاي اجتماعي در اتاق خبر: بررسي ميزان استفاده خبرنگاران و مديران خبر پخش اخبار صداوسيما از رسانه‌هاي اجتماعي به عنوان ابزار توليد خبر کارشناسي ارشد مرضيه حاجي پور ساردوئي ۱۵۰۲۹۱۰۵۲
۹۳/۷/۱۵ دکتر سيد باقر ميرعباسي حقوق بين الملل جايگاه حقوق بين‌الملي مجمع كشورهاي صادر كننده گازGECF و نقش آن در تقويت تجارت بين المللي گاز طبيعي کارشناسي ارشد اسحاق محمدي ۱۵۰۳۹۱۰۴۳
۹۳/۶/۲۸ دکتر حميد ابريشمي علوم اقتصادي تبيين رويكرد نوع‌دوستي از منظر اسلام بر اساس نظريۀ بازي‌ها و آزمون دستاوردهاي نظري آن در شهر تهران کارشناسي ارشد علي اصغر ربيعي ۱۵۰۲۹۰۰۰۹
۹۳/۷/۱۴ دکتر كيومرث شريفي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مديريت بازرگاني ارزيابي تصوير ذهني خريداران از كيفيت خدمات در بازار فولاد ايران کارشناسي ارشد حميدرضا پيرايش نژاد ۱۵۰۲۹۰۲۱۹
۹۳/۶/۳۰ دکتر محسن ايزانلو
دکتر رضا شكوهي زاده
حقوق خصوصي نقش مذاكرات مقدماتي در تفسير قرارداد کارشناسي ارشد صمد زاهدپاشا ۱۵۰۳۹۰۰۳۳
۹۳/۷/۱۴ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر كيومرث شريفي
مديريت اجرايي ارزيابي كيفيت خدمات شركت تعاوني مصرف سايپا بر اساس مدل سروكوال و طراحي نوع خدمات با استفاده از ابزار QFD کارشناسي ارشد امير عقيلي ۱۵۰۲۹۱۱۲۶
۹۳/۷/۱۴ دکتر سيدمحمدرضا ناصرزاده
دکتر حميد رضا يزداني
مديريت امور شهري ارائه سيستم مديريت اطلاعات بحران ( CMIS ) در خط يك متروي تهران با رويكرد برنامه استمرار خدمات ( BCP) کارشناسي ارشد مجيد رستمي ۱۵۰۲۹۱۰۸۳
۹۳/۷/۱۴ دکتر سيدمحمدرضا ناصرزاده
دکتر مجتبي اميري
مديريت امور شهري شناسايي واولويت بندي عوامل تأخير پروژه هاي ساخت شهري بزرگ در شهر كرج کارشناسي ارشد ناصر نجفي ۱۵۰۲۹۱۱۸۳
۹۳/۷/۱۲ طراحي شهري کارشناسي ارشد نيما صادقزاده ديمان ۱۵۰۵۹۰۰۲۸
۹۳/۷/۱۲ دکتر مجيد زارعي طراحي شهري بررسي تاثير كالبد و كاركرد فضاي ورودي شهر در حس تعلق شهروندان. نمونه موردي ورودي شرقي شهر كرج ( اتوبان تهران-كرج ) کارشناسي ارشد سروش خوش نيت ۱۵۰۵۹۰۰۲۵
۹۳/۷/۹ دکتر ادريس پيرصاحب
دکتر كيومرث شريفي
مديريت بازرگاني بررسي ادراك مصرف كننده از برندهاي مواد غذايي کارشناسي ارشد سجاد خسرواني مقدم ۱۵۰۲۹۱۰۶۷
۹۳/۷/۹ دکتر سهيلا بورقاني فراهاني
دکتر علي اكبر فرهنگي
مديريت رسانه "مطالعه رويكردهاي ديپلماسي رسانه اي ايران در ديپلماسي عمومي نوين" کارشناسي ارشد رضا رضائي ۱۵۰۲۹۱۰۸۷
۹۳/۷/۶ دکتر رضا شكوهي زاده
دکتر حسن جعفري تبار
حقوق خصوصي مطالعه تحولات حقوقي جبران خسارت ناشي از عمد يا تقصير سنگين زيان ديده کارشناسي ارشد مجيد سلطاني كرباسچي ۱۵۰۳۹۰۰۳۶
۹۳/۷/۷ دکتر سيدمحمد ميركمالي
دکتر ميترا عزتي
مديريت آموزشي بررسي رابطه بين هوش سازماني و خلاقيت مديران مدارس متوسطه شهر كرج کارشناسي ارشد ماندانا فرخي ۱۵۰۲۹۰۰۱۹
۹۳/۷/۷ دکتر سيدمحمد ميركمالي
دکتر ميترا عزتي
مديريت آموزشي تبيين ديدگاه صاحب‌نظران پيرامون فرآيند جذب اعضاي هيأت علمي کارشناسي ارشد طاهره صفدري نهاد ۱۵۰۲۹۰۰۱۵
۹۳/۷/۷ دکتر عيسي حجت
دکتر افضل السادات حسيني دهشيري
مهندسي معماري مركز پرورش خلاقيت كودكان دبستاني(بارويكرد ارتقا سطح خلاقيت كودكان 7 تا 12 سال) کارشناسي ارشد پرنا راستگو ۱۵۰۵۹۱۰۱۳
۹۳/۷/۷ دکتر حجت
دکتر سميه فدائي نژاد
مهندسي معماري واشدگاه خيابان وليعصر کارشناسي ارشد مهديه ميرمحمدرضائي ۱۵۰۵۹۱۰۳۶
۹۳/۶/۳۱ دکتر حسن محسني
دکتر سيد باقر ميرعباسي
حقوق خصوصي دلايل رويكرد به داوري هاي سازماني در قراردادهاي نفتي کارشناسي ارشد ليلا ابراهيمي ۱۵۰۳۹۰۰۲۴
۹۳/۷/۶ دکتر رضا تهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مديريت مالي حجم جريان نقد و رقابت بازار محصول در شركت‌هاي توليدي عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد الهام عالي ۱۵۰۲۹۱۱۲۲
۹۳/۷/۶ دکتر سيدمحمد طباطبايي نژاد
دکتر حسين صادقي
حقوق خصوصي اجراي اجباري عين تعهد در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي كالا کارشناسي ارشد خدايار خسرواني ۱۵۰۳۹۰۰۲۹
۹۳/۷/۶ دکتر جعفر نوري
دکتر احمد مومني راد
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي تعامل راهكارهاي حمايت از توليد داخلي و جهاني سازي تجارت کارشناسي ارشد سيده نازنين اخوان طباطبائي ۱۵۰۳۹۱۰۰۴
۹۳/۷/۵ دکتر حسنعلي لقايي طراحي شهري طراحي شهري با تاكيد بر بازآفريني و احياء كيفيت فرهنگي- هنري در محور خيابان انقلاب کارشناسي ارشد مونا نيكومنش ۱۵۰۵۹۰۰۲۲
۹۳/۷/۵ دکتر شهناز محمدي
دکتر محمدعلي شاه حسيني
مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) بررسي رابطه تعارض كار-خانواده و كيفيت زندگي بين زنان شاغل در شركت هاي صنعتي کارشناسي ارشد امير وطني ۱۵۰۲۹۰۲۴۲
۹۳/۷/۳ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر سيدابوالقاسم ميرا
مديريت MBA - استراتژي طراحي مدل تركيبي توسعه و تعميق استراتژي هاي صادرات در شركت خودروسازي سايپا با استفاده از هوشين كانري و كارت امتيازي متوازن کارشناسي ارشد سامان نبوتي ۱۵۰۲۹۰۰۷۳
۹۳/۷/۵ دکتر شهناز محمدي
دکتر عباس نرگسيان
مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) بررسي ارتباط بين سبكرهبري تحول آفرين ، عدالت سازماني ، تعهد سازماني و رضايت شغلي در معاونت تندر ايران خودرو کارشناسي ارشد احسان نبي زاده ۱۵۰۲۹۰۲۴۱
۹۳/۶/۳۱ دکتر شهناز محمدي
دکتر محمدعلي شاه حسيني
مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) بررسي رابطه بين شادكامي ، عدالت سازماني و كيفيت زندگي كاركنان شركت ايران خودرو کارشناسي ارشد سحر زري ۱۵۰۲۹۰۲۳۵
۹۳/۷/۳ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) بررسي نقش ساختار فيزيكي سازمان در هويت سازماني و تعهد سازماني كاركنان فرهنگستان هنر ايران کارشناسي ارشد زينب السادات موسوي ۱۵۰۲۹۰۲۳۴
۹۳/۷/۵ دکتر عليرضا سارنج مديريت مالي بررسي ارتباط بين متغيرهاي كلان اقتصادي با بازده سهام شركتهاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد عابد يزداني ۱۵۰۲۹۰۱۴۴
۹۳/۷/۵ دکتر سعيد شيركوند مديريت مالي بررسي آثار تغيير حدنوسان قيمت سهام برنوسان و بازدهي بازار، تعداد دفعات واندازه معاملات وسرعت گردش سهام شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد افسانه شهيدي ۱۵۰۲۹۰۱۱۹
۹۳/۷/۵ دکتر حسنعلي لقايي طراحي شهري تحليل محيط كالبدي و تدوين راهكار‌هاي طراحي شهري، جهت ارتقاء كيفيت‌‌هاي كالبدي براي معلولين جسمي ـ حركتي کارشناسي ارشد مرجان السادات مقدس زاده ۱۵۰۵۹۰۰۲۰
۹۳/۶/۳۱ دکتر شهناز محمدي
دکتر محمدعلي شاه حسيني
مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) مطالعه رابطه عدالت سازماني و امنيت شغلي در كاركنان بانك مركزي کارشناسي ارشد محمدكاظم يازندي ۱۵۰۲۹۰۲۴۵
۹۳/۷/۵ دکتر حسنعلي لقايي طراحي شهري تحليل فرم (فضاي-كالبدي) قلمروهاي عمومي وتقويت حضورپذيري مردم از طريق طراحي شهري مطالعه ي موردي:محدوده نياوران (سه راه ياسر خيابان عمار) کارشناسي ارشد نويد دانش كاظمي ۱۵۰۵۹۰۰۲۷
۹۳/۷/۲ دکتر مصطفي صالحي
دکتر سيدعلي علويان
مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) طراحي و پياده سازي پروتكل‌هاي RTP/RTCP درPoC (مطالعه موردي : شركت رايتل) کارشناسي ارشد پريسا درويش ۱۵۰۴۹۰۰۰۲
۹۳/۷/۳ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر امير حسين اميرخاني
مديريت MBA - استراتژي بررسي تاثير ابزارهاي استراتژيك مديريت منابع انساني بر عملكرد سازمان مورد مطالعاتي شركت توليد محور خودرو ( ومكو ) - ( سهامي عام ) کارشناسي ارشد حميدرضا صباغي بنادكوكي ۱۵۰۲۹۰۰۶۸
۹۳/۷/۳ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر امير حسين اميرخاني
مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) بررسي تاثير حمايت سازماني ادراك شده بر قصد ترك خدمت و فرسايش شغلي كاركنان بانك رفاه كارگران کارشناسي ارشد مليحه رحيمي پور ۱۵۰۲۹۰۲۳۹
۹۳/۷/۳ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر امير حسين اميرخاني
مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) بررسي تاثير سيستم هاي كاري با عملكرد بالا(HPWS) بر عملكرد سازمان با نقش ميانجي انعطاف پذيري کارشناسي ارشد فاطمه زبرجدي ۱۵۰۲۹۰۲۳۶
۹۳/۷/۳ دکتر علي حيدري مديريت MBA - استراتژي تدوين استراتژيهاي بنگاه مادر در هلدينگهاي مالي در ايران با رويكرد سناريو نويسي: مطالعه موردي شركت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا کارشناسي ارشد رضا خادمي ۱۵۰۲۹۰۰۷۰
۹۳/۷/۳ دکتر صداقت جباري ارتباط تصويري بررسي نام نوشته كتاب هاي كودك انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان کارشناسي ارشد رضوان طالب زاده ۱۵۰۵۹۱۰۲۵
۹۳/۷/۱۵ دکتر حسن بلخاري قهي
دکتر مهنوش مشيري
ارتباط تصويري بررسي پوسترهاي جشنواره هاي كودكان در بيست سال گذشته کارشناسي ارشد شبنم جوادي متقي ۱۵۰۵۹۱۰۰۹
۹۳/۷/۳ دکتر سيدمحمد فدوي
دکتر امير سحرخيز
تصوير متحرك (انيميشن) (خاتمه يافته) تتاثير متقابل انيميشن و موسيقي کارشناسي ارشد محبوبه يوسفي فشكي ۱۵۰۵۹۰۰۵۲
۹۳/۷/۳ دکتر مصطفي اسدالهي
دکتر حسين صافي
تصوير متحرك (انيميشن) (خاتمه يافته) تاثير ادبيات شفاهي بر فيلمنامه هاي انيميشن ايران کارشناسي ارشد لاله بنداني ۱۵۰۵۹۰۰۵۱
۹۳/۷/۲ دکتر حسين بوبرشاد مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) بكارگيري كدهاي فضا-زمان توربو در سيستم‌هاي HARQ براي بهبود پارامترهاي عملكرد سيستم کارشناسي ارشد عليرضا وفائي ۱۵۰۴۹۰۰۰۶
۹۳/۷/۲ دکتر علي پيران نژاد
دکتر سيدمحمدرضا ناصرزاده
مديريت امور شهري بررسي راهكارهايي براي ايجاد مديريت واحد (يكپارچه ) شهري کارشناسي ارشد اصغر رحيمي ۱۵۰۲۹۱۰۸۱
۹۳/۷/۳ دکتر منوچهر انصاري
دکتر نيما گروسي مختارزاده
مديريت MBA - استراتژي ارائه چارچوبي جهت تدوين استراتژي پورتفوي با استفاده از مدل GE- مطالعه موردي شركت هاي مرتبط با محصولات ارگانيك كشاورزي کارشناسي ارشد مريم حجتي نجف آبادي ۱۵۰۲۹۰۰۵۶
۹۳/۷/۲ دکتر محسن نظري
دکتر محمد حقيقي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي بررسي تاثير بكارگيري فاكتورهاي زيست محيطي پايدار بر ميزان تمايل به پرداخت مصرف كنندگان درخريد محصولات سبز از شركت سايپا کارشناسي ارشد علي اصغر دوائي ۱۵۰۲۹۰۰۴۵
۹۳/۷/۲ دکتر بيتا مشايخي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري بررسي اجراي دستورالعمل كنترلهاي داخلي سازمان بورس و اوراق بهادار در گروه خودرو سازي سايپا با رويكرد آسيب شناسي و ارائه راهكارهايي براي بهبود اثربخشي کارشناسي ارشد فريدون امجديان ۱۵۰۲۹۰۱۱۲
۹۳/۷/۲ مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي بررسي تاثير همراستايي ميان استراتژي هاي فن آوري اطلاعات و استراتژي هاي كسب و كار بر عملكرد سازماني(مورد مطالعه: بانك صنعت و معدن) کارشناسي ارشد الناز دباغ ۱۵۰۲۹۰۲۰۲
۹۳/۷/۲ دکتر حسين بوبرشاد مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) فشرده‌سازي همزمان سيگنال‌هاي قلب ( ECG و PCG ) کارشناسي ارشد محمدرضا قادري ۱۵۰۴۹۱۰۸۲
۹۳/۷/۲ دکتر حسين بوبرشاد مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) طراحي يك سامانه تشخيص سيگنال‌هاي قلب نامنظم بعنوان يك گره در شبكه حسگر بي‌سيم و مصورسازي نتايج بر روي شبكه Wi-Fi کارشناسي ارشد كامبيز زندي شهيدي ۱۵۰۴۹۰۰۰۷
۹۳/۶/۳۱ دکتر حسن محسني
دکتر مجيد غمامي
حقوق خصوصي بررسي احكام حقوقي موافقت نامه ICSID و آثار حقوقي الحاق ايران به آن کارشناسي ارشد معصومه رضائي ۱۵۰۳۹۰۰۲۶
۹۳/۷/۱ دکتر رضوان حجازي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابداري بررسي جايگزيني مديريت سود واقعي و مديريت سود مبتني بر اقلام تعهدي در شركت‌هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد فاطمه قرباني زواركي ۱۵۰۲۹۰۰۸۹
۹۳/۷/۱ دکتر سيد باقر ميرعباسي حقوق بين الملل 1- فارسي: بررسي ابعاد حقوقي تحريم هاي يكجانبه فرا قطعنامه اي عليه ايران کارشناسي ارشد علي اصغر صدر عضدي ۱۵۰۳۹۱۰۶۹
۹۳/۷/۱ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر بيژن عباسي
حقوق بين الملل آثار تحريم بر حق برسلامت در حقوق بين الملل کارشناسي ارشد زهرا پازكي ۱۵۰۳۹۱۰۱۲
۹۳/۷/۱ كارآفريني - كسب و كار جديد شناسايي ميزان تاثير بازار يابي كارآفرينانه بر عملكرد كسب و كار هاي كوچك و متوسط (نمونه موردي شركت ها ي لبني استان مازندران) کارشناسي ارشد سينا احمدپوركاسگري ۱۵۰۲۹۱۰۱۲
۹۳/۶/۳۱ دکتر حجت
دکتر حشمت اله متدين
مهندسي معماري طراحي خانه شعر و طريقت مولانا با نگاهي به چگونگي تربيت سالك کارشناسي ارشد روژين ملاعلي ۱۵۰۵۹۰۰۳۱
۹۳/۶/۳۱ دکتر حجت مهندسي معماري بنياد معماري معاصر ايران (در جستجوي هويت ايراني در عصر جهاني ) کارشناسي ارشد آرش مقدم كامراني ۱۵۰۵۹۰۰۴۱
۹۳/۶/۳۱ دکتر قاسم مطلّبي
دکتر غلامرضا اسلامي
مهندسي معماري ديدارگاه (طراحي مركز ديدار و گفتمان شهري با رويكرد پايداري اجتماعي ) کارشناسي ارشد الناز شريفي ۱۵۰۵۹۰۰۲۹
۹۳/۶/۳۱ دکتر محمودي
دکتر سعيد حقير
مهندسي معماري خانه كودك من با رويكرد معماري هوشمند کارشناسي ارشد شهرزاد سيما ۱۵۰۵۹۰۰۳۴
۹۳/۶/۳۱ دکتر قاسم مطلّبي
دکتر سيد غلامرضا اسلامي
مهندسي معماري خانه اي براي دوست داشتن : طراحي مركزي براي كودكان تنها با رويكرد طبيعت گرا کارشناسي ارشد سميه آذرخشي ۱۵۰۵۹۰۰۳۳
۹۳/۶/۳۱ دکتر عباس كرامتي
دکتر رضا قدسي
مهندسي صنايع - صنايع تعيين عوامل بحراني موفقيت در تجارت الكترونيك بر اساس روش هاي هوشمند کارشناسي ارشد مصطفي ولي زاده ۱۵۰۴۹۰۰۲۸
۹۳/۶/۳۱ دکتر مظفرالدين واعظي
دکتر سيدمحمد ميركمالي
مديريت آموزشي بررسي رابطه‌ي يادگيري سازماني و توانمندسازي نيروي انساني در سازمان‌هاي مردم‌نهاد كودك و نوجوان شهر تهران کارشناسي ارشد رويا شهزاد دولتشاهي ۱۵۰۲۹۰۰۱۴
۹۳/۶/۳۱ دکتر رسول حسيني
دکتر سيدمحمد ميركمالي
مديريت آموزشي <