فرم خام پروپوزال

نکته: براي برخي از رشته‌ها و مقاطع فرم خام پايان نامه در حال تهيه است. براي اين رشته‌ها در ستون فرم خام عبارت «موجود نيست» ذکر شده است.

مقطع:

فرم خام مقطع نام رشته رديف
کارشناسي ارشد آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي ۱
موجود نيست کارشناسي ارشد بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي ۲
موجود نيست کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش آمايش شهري ۳
موجود نيست کارشناسي ارشد سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي گرايش سنجش از دور ۴
کارشناسي ارشد شيمي كاربردي - پليمر ۵
موجود نيست کارشناسي ارشد شيمي گرايش شيمي پليمر ۶
کارشناسي ارشد شيمي گرايش شيمي كاربردي ۷
موجود نيست کارشناسي ارشد علوم زمين گرايش زمين شناسي نفت ۸
موجود نيست کارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي ۹
موجود نيست کارشناسي ارشد محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست ۱۰
موجود نيست کارشناسي ارشد مديريت كسب و كار گرايش فناوري ۱۱
موجود نيست کارشناسي ارشد مشاوره گرايش مشاوره مدرسه ۱۲
کارشناسي ارشد مهندسي داروسازي ۱۳
موجود نيست دکتري جغرافياي سياسي - سازمان سياسي فضا ۱۴
دکتري شيمي كاربردي - پليمر ۱۵
موجود نيست دکتري فقه و مباني حقوق اسلامي ۱۶
موجود نيست دکتري فيزيولوژي‌ ورزشي‌ ۱۷
دکتري مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمان ها و رويداد هاي ورزشي ۱۸
کارشناسي ارشد شيمي كاربردي ۱۹
کارشناسي ارشد شيمي گرايش نانو شيمي ۲۰
موجود نيست کارشناسي ارشد شيمي گرايش نانو شيمي ۲۱
کارشناسي ارشد علوم و فناوري نانو - نانو شيمي ۲۲
دکتري شيمي كاربردي ۲۳
موجود نيست دکتري شيمي كاربردي ۲۴
دکتري شيمي گرايش نانو شيمي ۲۵
موجود نيست دکتري علوم و فناوري نانو - نانو شيمي گرايش نانوسوپرامولكول ۲۶
کارشناسي ارشد آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي ۲۷
کارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي‌ ۲۸
کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري ۲۹
کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري - برنامه ريزي گردشگري منطقه اي ۳۰
کارشناسي ارشد جغرافياي سياسي ۳۱
کارشناسي ارشد حسابداري ۳۲
کارشناسي ارشد روانشناسي باليني ۳۳
کارشناسي ارشد روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي ۳۴
کارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي ۳۵
کارشناسي ارشد علوم اجتماعي - جامعه شناسي ۳۶
کارشناسي ارشد علوم اجتماعي - جامعه شناسي (خاتمه يافته) ۳۷
کارشناسي ارشد علوم ارتباطات اجتماعي ۳۸
کارشناسي ارشد علوم اقتصادي ۳۹
کارشناسي ارشد علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي ۴۰
کارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض ۴۱
کارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي ۴۲
کارشناسي ارشد فيزيولوژي‌ ورزشي‌ ۴۳
کارشناسي ارشد كارآفريني گرايش سازماني ۴۴
موجود نيست کارشناسي ارشد كارآفريني گرايش فناوري ۴۵
کارشناسي ارشد كارآفريني گرايش كسب و كار جديد ۴۶
موجود نيست کارشناسي ارشد مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك ۴۷
کارشناسي ارشد مديريت MBA - استراتژي ۴۸
کارشناسي ارشد مديريت MBA - مديريت بازاريابي ۴۹
کارشناسي ارشد مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) ۵۰
کارشناسي ارشد مديريت آموزشي ۵۱
کارشناسي ارشد مديريت اجرايي ۵۲
کارشناسي ارشد مديريت امور شهري ۵۳
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني ۵۴
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني - تجارت الكترونيك ۵۵
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني - مديريت بيمه ۵۶
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي ۵۷
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي ۵۸
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك ۵۹
کارشناسي ارشد مديريت دولتي (خاتمه يافته) ۶۰
کارشناسي ارشد مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي ۶۱
کارشناسي ارشد مديريت دولتي - مديريت رفتار سازماني ۶۲
کارشناسي ارشد مديريت دولتي - مديريت نيروي انساني ۶۳
کارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي ۶۴
کارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش مديريت تحول ۶۵
کارشناسي ارشد مديريت رسانه ۶۶
کارشناسي ارشد مديريت صنعتي ۶۷
کارشناسي ارشد مديريت صنعتي - توليد ۶۸
کارشناسي ارشد مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات ۶۹
کارشناسي ارشد مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات ۷۰
کارشناسي ارشد مديريت كسب و كار MBA - استراتژي ۷۱
کارشناسي ارشد مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي ۷۲
کارشناسي ارشد مديريت كسب و كار گرايش استراتژي ۷۳
کارشناسي ارشد مديريت كسب و كار گرايش بازايابي ۷۴
کارشناسي ارشد مديريت مالي ۷۵
کارشناسي ارشد مديريت منابع انساني ۷۶
کارشناسي ارشد مديريت منابع انساني - مديريت منابع انساني بين الملل ۷۷
کارشناسي ارشد مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني ۷۸
کارشناسي ارشد مديريت ورزشي ۷۹
کارشناسي ارشد مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي ۸۰
کارشناسي ارشد مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش ۸۱
موجود نيست دکتري آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي ۸۲
دکتري آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي ۸۳
دکتري برنامه ريزي و مديريت ورزشي ۸۴
موجود نيست دکتري جامعه شناسي ۸۵
موجود نيست دکتري جامعه شناسي - جامعه شناسي اقتصادي و توسعه ۸۶
دکتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري ۸۷
دکتري جغرافياي سياسي ۸۸
دکتري حسابداري ۸۹
دکتري رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ ۹۰
دکتري رفتار حركتي - يادگيري حركتي ۹۱
موجود نيست دکتري رفتار حركتي گرايش رشد حركتي ۹۲
دکتري تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي ۹۳
دکتري تربيت بدني و علوم ورزشي - برنامه ريزي و مديريت ورزشي ۹۴
دکتري تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي ۹۵
دکتري تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي ۹۶
دکتري علوم اجتماعي - جامعه شناسي ۹۷
دکتري علوم اقتصادي ۹۸
موجود نيست دکتري علوم اقتصادي - اقتصاد سنجي ۹۹
موجود نيست دکتري علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي ۱۰۰
موجود نيست دکتري فيزيولوژي ورزشي - بيوشيمي و متابوليسم ورزشي ۱۰۱
موجود نيست دکتري فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي عصبي - عضلاني ۱۰۲
دکتري فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس ۱۰۳
دکتري مديريت - تحقيق در عمليات ۱۰۴
دکتري مديريت - مديريت رسانه اي ۱۰۵
دکتري مديريت - مديريت توليد و عمليات ۱۰۶
دکتري مديريت - مديريت مالي ۱۰۷
دکتري مديريت - مديريت منابع انساني ۱۰۸
دکتري مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي ۱۰۹
دکتري مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني ۱۱۰
دکتري مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي ۱۱۱
دکتري مديريت دولتي - مديريت منابع انساني ۱۱۲
دکتري مديريت رسانه اي ۱۱۳
دکتري مديريت صنعتي - مالي ۱۱۴
دکتري مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات ۱۱۵
دکتري مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات ۱۱۶
دکتري مديريت تكنولوژي ۱۱۷
دکتري مديريت تكنولوژي - مديريت نوآوري ۱۱۸
دکتري مديريت ورزشي ۱۱۹
کارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي ۱۲۰
موجود نيست کارشناسي ارشد ايرانشناسي گرايش ايرانشناسي عمومي ۱۲۱
کارشناسي ارشد حقوق بين الملل ۱۲۲
کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ۱۲۳
کارشناسي ارشد حقوق خصوصي ۱۲۴
کارشناسي ارشد حقوق تجاري اقتصادي بين المللي ۱۲۵
کارشناسي ارشد حقوق عمومي ۱۲۶
کارشناسي ارشد حقوق مالكيت فكري ۱۲۷
کارشناسي ارشد حقوق نفت و گاز ۱۲۸
کارشناسي ارشد زبان و ادبيات انگليسي ۱۲۹
کارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي ۱۳۰
دکتري آموزش زبان انگليسي ۱۳۱
دکتري حقوق بين الملل عمومي ۱۳۲
دکتري حقوق خصوصي ۱۳۳
دکتري حقوق عمومي ۱۳۴
دکتري زبان و ادبيات انگليسي ۱۳۵
دکتري زبان و ادبيات عرب ۱۳۶
دکتري زبان و ادبيات فارسي ۱۳۷
دکتري فقه و مباني حقوق اسلامي ۱۳۸
کارشناسي ارشد مديريت در‌ سوانح طبيعي‌ ۱۳۹
کارشناسي ارشد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم ۱۴۰
کارشناسي ارشد مهندسي در سوانح طبيعي ۱۴۱
کارشناسي ارشد مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست ۱۴۲
کارشناسي ارشد مهندسي شيمي گرايش داروسازي ۱۴۳
کارشناسي ارشد مهندسي شيمي گرايش داروسازي ۱۴۴
کارشناسي ارشد مهندسي صنايع - صنايع ۱۴۵
کارشناسي ارشد مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها ۱۴۶
کارشناسي ارشد مهندسي طراحي محيط زيست ۱۴۷
کارشناسي ارشد مهندسي مكاترونيك ۱۴۸
کارشناسي ارشد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد ۱۴۹
کارشناسي ارشد مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي ۱۵۰
کارشناسي ارشد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي ۱۵۱
کارشناسي ارشد مهندسي نفت (خاتمه يافته) ۱۵۲
دکتري مهندسي صنايع ۱۵۳
دکتري مهندسي مواد و متالورژي ۱۵۴
موجود نيست دکتري مهندسي مواد و متالورژي ۱۵۵
کارشناسي ارشد ارتباط تصويري ۱۵۶
کارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري ۱۵۷
کارشناسي ارشد طراحي شهري ۱۵۸
کارشناسي ارشد طراحي صنعتي ۱۵۹
کارشناسي ارشد تصوير متحرك (انيميشن) (خاتمه يافته) ۱۶۰
کارشناسي ارشد مهندسي معماري ۱۶۱
کارشناسي ارشد محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست ۱۶۲
دکتري محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست ۱۶۳
موجود نيست دکتري محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست ۱۶۴

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.