فرم خام پروپوزال

نکته: براي برخي از رشته‌ها و مقاطع فرم خام پايان نامه در حال تهيه است. براي اين رشته‌ها در ستون فرم خام عبارت «موجود نيست» ذکر شده است.

مقطع:

فرم خام مقطع نام رشته رديف
کارشناسي ارشد آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي ۱
کارشناسي ارشد شيمي كاربردي - پليمر ۲
کارشناسي ارشد شيمي گرايش شيمي كاربردي ۳
کارشناسي ارشد مهندسي داروسازي ۴
موجود نيست دکتري جغرافياي سياسي - سازمان سياسي فضا ۵
دکتري شيمي كاربردي - پليمر ۶
موجود نيست دکتري مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمان ها و رويداد هاي ورزشي ۷
کارشناسي ارشد شيمي كاربردي ۸
کارشناسي ارشد شيمي گرايش نانو شيمي ۹
کارشناسي ارشد علوم و فناوري نانو - نانو شيمي ۱۰
دکتري شيمي كاربردي ۱۱
دکتري شيمي گرايش نانو شيمي ۱۲
موجود نيست دکتري علوم و فناوري نانو - نانو شيمي گرايش نانوسوپرامولكول ۱۳
کارشناسي ارشد آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي ۱۴
کارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي‌ ۱۵
کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري ۱۶
کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري - برنامه ريزي گردشگري منطقه اي ۱۷
کارشناسي ارشد جغرافياي سياسي ۱۸
کارشناسي ارشد حسابداري ۱۹
کارشناسي ارشد روانشناسي باليني ۲۰
کارشناسي ارشد روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي ۲۱
کارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي ۲۲
کارشناسي ارشد علوم اجتماعي - جامعه شناسي ۲۳
کارشناسي ارشد علوم اجتماعي - جامعه شناسي (خاتمه يافته) ۲۴
کارشناسي ارشد علوم ارتباطات اجتماعي ۲۵
کارشناسي ارشد علوم اقتصادي ۲۶
موجود نيست کارشناسي ارشد علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي ۲۷
کارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض ۲۸
کارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي ۲۹
کارشناسي ارشد فيزيولوژي‌ ورزشي‌ ۳۰
کارشناسي ارشد كارآفريني گرايش سازماني ۳۱
موجود نيست کارشناسي ارشد كارآفريني گرايش فناوري ۳۲
کارشناسي ارشد كارآفريني گرايش كسب و كار جديد ۳۳
موجود نيست کارشناسي ارشد مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك ۳۴
کارشناسي ارشد مديريت MBA - استراتژي ۳۵
کارشناسي ارشد مديريت MBA - مديريت بازاريابي ۳۶
کارشناسي ارشد مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) ۳۷
کارشناسي ارشد مديريت آموزشي ۳۸
کارشناسي ارشد مديريت اجرايي ۳۹
کارشناسي ارشد مديريت امور شهري ۴۰
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني ۴۱
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني - تجارت الكترونيك ۴۲
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني - مديريت بيمه ۴۳
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي ۴۴
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي ۴۵
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك ۴۶
کارشناسي ارشد مديريت دولتي (خاتمه يافته) ۴۷
کارشناسي ارشد مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي ۴۸
کارشناسي ارشد مديريت دولتي - مديريت رفتار سازماني ۴۹
کارشناسي ارشد مديريت دولتي - مديريت نيروي انساني ۵۰
کارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي ۵۱
کارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش مديريت تحول ۵۲
کارشناسي ارشد مديريت رسانه ۵۳
کارشناسي ارشد مديريت صنعتي ۵۴
کارشناسي ارشد مديريت صنعتي - توليد ۵۵
کارشناسي ارشد مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات ۵۶
کارشناسي ارشد مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات ۵۷
کارشناسي ارشد مديريت كسب و كار MBA - استراتژي ۵۸
کارشناسي ارشد مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي ۵۹
کارشناسي ارشد مديريت كسب و كار گرايش استراتژي ۶۰
کارشناسي ارشد مديريت كسب و كار گرايش بازايابي ۶۱
کارشناسي ارشد مديريت مالي ۶۲
کارشناسي ارشد مديريت منابع انساني ۶۳
کارشناسي ارشد مديريت منابع انساني - مديريت منابع انساني بين الملل ۶۴
کارشناسي ارشد مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني ۶۵
کارشناسي ارشد مديريت ورزشي ۶۶
کارشناسي ارشد مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي ۶۷
کارشناسي ارشد مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش ۶۸
موجود نيست دکتري آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي ۶۹
دکتري آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي ۷۰
دکتري برنامه ريزي و مديريت ورزشي ۷۱
موجود نيست دکتري جامعه شناسي - جامعه شناسي اقتصادي و توسعه ۷۲
دکتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري ۷۳
دکتري جغرافياي سياسي ۷۴
دکتري حسابداري ۷۵
دکتري رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ ۷۶
دکتري رفتار حركتي - يادگيري حركتي ۷۷
موجود نيست دکتري رفتار حركتي گرايش رشد حركتي ۷۸
دکتري تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي ۷۹
دکتري تربيت بدني و علوم ورزشي - برنامه ريزي و مديريت ورزشي ۸۰
دکتري تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي ۸۱
دکتري تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي ۸۲
دکتري علوم اجتماعي - جامعه شناسي ۸۳
دکتري علوم اقتصادي ۸۴
موجود نيست دکتري علوم اقتصادي - اقتصاد سنجي ۸۵
موجود نيست دکتري علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي ۸۶
موجود نيست دکتري فيزيولوژي ورزشي - بيوشيمي و متابوليسم ورزشي ۸۷
موجود نيست دکتري فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي عصبي - عضلاني ۸۸
دکتري فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس ۸۹
دکتري مديريت - تحقيق در عمليات ۹۰
دکتري مديريت - مديريت رسانه اي ۹۱
دکتري مديريت - مديريت توليد و عمليات ۹۲
دکتري مديريت - مديريت مالي ۹۳
دکتري مديريت - مديريت منابع انساني ۹۴
دکتري مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي ۹۵
دکتري مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني ۹۶
دکتري مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي ۹۷
دکتري مديريت دولتي - مديريت منابع انساني ۹۸
دکتري مديريت رسانه اي ۹۹
دکتري مديريت صنعتي - مالي ۱۰۰
دکتري مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات ۱۰۱
دکتري مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات ۱۰۲
دکتري مديريت تكنولوژي ۱۰۳
دکتري مديريت تكنولوژي - مديريت نوآوري ۱۰۴
دکتري مديريت ورزشي ۱۰۵
کارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي ۱۰۶
موجود نيست کارشناسي ارشد ايرانشناسي گرايش ايرانشناسي عمومي ۱۰۷
کارشناسي ارشد حقوق بين الملل ۱۰۸
کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ۱۰۹
کارشناسي ارشد حقوق خصوصي ۱۱۰
کارشناسي ارشد حقوق تجاري اقتصادي بين المللي ۱۱۱
کارشناسي ارشد حقوق عمومي ۱۱۲
کارشناسي ارشد حقوق مالكيت فكري ۱۱۳
کارشناسي ارشد حقوق نفت و گاز ۱۱۴
کارشناسي ارشد زبان و ادبيات انگليسي ۱۱۵
کارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي ۱۱۶
دکتري آموزش زبان انگليسي ۱۱۷
دکتري حقوق بين الملل عمومي ۱۱۸
دکتري حقوق خصوصي ۱۱۹
دکتري حقوق عمومي ۱۲۰
دکتري زبان و ادبيات انگليسي ۱۲۱
دکتري زبان و ادبيات عرب ۱۲۲
دکتري زبان و ادبيات فارسي ۱۲۳
دکتري فقه و مباني حقوق اسلامي ۱۲۴
کارشناسي ارشد مديريت در‌ سوانح طبيعي‌ ۱۲۵
کارشناسي ارشد مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم ۱۲۶
موجود نيست کارشناسي ارشد مهندسي در سوانح طبيعي ۱۲۷
کارشناسي ارشد مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست ۱۲۸
کارشناسي ارشد مهندسي شيمي گرايش داروسازي ۱۲۹
کارشناسي ارشد مهندسي صنايع - صنايع ۱۳۰
کارشناسي ارشد مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها ۱۳۱
کارشناسي ارشد مهندسي طراحي محيط زيست ۱۳۲
کارشناسي ارشد مهندسي مكاترونيك ۱۳۳
کارشناسي ارشد مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد ۱۳۴
کارشناسي ارشد مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي ۱۳۵
کارشناسي ارشد مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي ۱۳۶
کارشناسي ارشد مهندسي نفت (خاتمه يافته) ۱۳۷
دکتري مهندسي صنايع ۱۳۸
دکتري مهندسي مواد و متالورژي ۱۳۹
کارشناسي ارشد ارتباط تصويري ۱۴۰
کارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري ۱۴۱
کارشناسي ارشد طراحي شهري ۱۴۲
کارشناسي ارشد طراحي صنعتي ۱۴۳
کارشناسي ارشد تصوير متحرك (انيميشن) (خاتمه يافته) ۱۴۴
کارشناسي ارشد مهندسي معماري ۱۴۵
کارشناسي ارشد محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست ۱۴۶
دکتري محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست ۱۴۷

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.