فرم خام پروپوزال

نکته: براي برخي از رشته ها و مقاطع فرم خام پايان نامه در حال تهيه است. براي اين رشته ها در ستون فرم خام عبارت «موجود نيست» ذکر شده است.

مقطع:

فرم خام مقطع گروه نام انگليسي نام رشته رديف
موجود نيست کارشناسي ارشد آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - حركات اصلاحي ۱
کارشناسي ارشد شيمي كاربردي - پليمر ۲
کارشناسي ارشد شيمي گرايش شيمي كاربردي ۳
موجود نيست کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني - تجارت الكترونيك ۴
کارشناسي ارشد مديريت دولتي - مديريت رفتار سازماني ۵
موجود نيست کارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي ۶
موجود نيست کارشناسي ارشد مديريت صنعتي - توليد و عمليات ۷
کارشناسي ارشد مديريت كسب و كار گرايش استراتژي ۸
کارشناسي ارشد مديريت كسب و كار گرايش بازايابي ۹
کارشناسي ارشد مديريت منابع انساني - مديريت استراتژيك منابع انساني ۱۰
کارشناسي ارشد مهندسي داروسازي ۱۱
موجود نيست دکتري جامعه شناسي - جامعه شناسي اقتصادي و توسعه ۱۲
موجود نيست دکتري جغرافياي سياسي - سازمان سياسي فضا ۱۳
دکتري شيمي كاربردي - پليمر ۱۴
موجود نيست دکتري مديريت صنعتي - تحقيق در عمليات ۱۵
موجود نيست دکتري مديريت صنعتي - توليد و عمليات ۱۶
موجود نيست دکتري مديريت صنعتي - مالي ۱۷
موجود نيست دکتري مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمان ها و رويداد هاي ورزشي ۱۸
کارشناسي ارشد شيمي كاربردي (خاتمه يافته) ۱۹
کارشناسي ارشد علوم و فناوري نانو - نانو شيمي ۲۰
کارشناسي ارشد نانو شيمي ۲۱
دکتري Applied Chemistry شيمي كاربردي (خاتمه يافته) ۲۲
دکتري Nano Chemistry نانو شيمي ۲۳
کارشناسي ارشد آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - امدادگر ورزشي ۲۴
کارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي‌ (خاتمه يافته) ۲۵
کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري ۲۶
کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري - برنامه ريزي گردشگري منطقه اي ۲۷
کارشناسي ارشد جغرافياي سياسي ۲۸
کارشناسي ارشد Accounting حسابداري ۲۹
کارشناسي ارشد Clinical psychology روانشناسي بالينِي ۳۰
کارشناسي ارشد Psychology and Education of Exceptional children روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي ۳۱
کارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي ۳۲
کارشناسي ارشد علوم اجتماعي - جامعه شناسي ۳۳
کارشناسي ارشد علوم ارتباطات اجتماعي ۳۴
کارشناسي ارشد ECONOMICS علوم اقتصادي ۳۵
کارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض ۳۶
کارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي كاربردي ۳۷
کارشناسي ارشد فيزيولوژي‌ ورزشي‌ ۳۸
موجود نيست کارشناسي ارشد كارآفريني - سازماني ۳۹
موجود نيست کارشناسي ارشد كارآفريني - فناوري ۴۰
کارشناسي ارشد Business Creation كارآفريني - كسب و كار جديد ۴۱
کارشناسي ارشد MBA - Strategy مديريت MBA - استراتژي ۴۲
کارشناسي ارشد MBA - Marketing Management مديريت MBA - مديريت بازاريابي ۴۳
کارشناسي ارشد مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) ۴۴
کارشناسي ارشد Education/ Educational Administration & Planning مديريت آموزشي ۴۵
کارشناسي ارشد Executive Management مديريت اجرايي ۴۶
کارشناسي ارشد URBAN AFFAIRS MANAGEMENT مديريت امور شهري ۴۷
کارشناسي ارشد Business Management مديريت بازرگاني ۴۸
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني - بازاريابي ۴۹
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي ۵۰
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني - مديريت بيمه ۵۱
کارشناسي ارشد Public Management مديريت دولتي (خاتمه يافته) ۵۲
کارشناسي ارشد Public Management مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي ۵۳
کارشناسي ارشد مديريت دولتي - مديريت نيروي انساني ۵۴
کارشناسي ارشد Media Management مديريت رسانه ۵۵
کارشناسي ارشد Industrial Management مديريت صنعتي ۵۶
کارشناسي ارشد مديريت صنعتي - تحقيق در عمليات ۵۷
کارشناسي ارشد مديريت صنعتي - توليد ۵۸
کارشناسي ارشد مديريت كسب و كار MBA - استراتژي ۵۹
کارشناسي ارشد مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي ۶۰
کارشناسي ارشد Financial Management مديريت مالي ۶۱
کارشناسي ارشد Human Resource Management مديريت منابع انساني ۶۲
کارشناسي ارشد مديريت منابع انساني - منابع انساني بين الملل ۶۳
کارشناسي ارشد مديريت ورزشي ۶۴
کارشناسي ارشد مديريت ورزشي - مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي ۶۵
کارشناسي ارشد مديريت ورزشي - مديريت بازاريابي در ورزش ۶۶
دکتري آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - حركات اصلاحي ۶۷
دکتري Planning and Sports Management برنامه ريزي و مديريت ورزشي ۶۸
دکتري SOCIOLOGY جامعه شناسي ۶۹
دکتري Geography and Urban Planning جغرافيا و برنامه ريزي شهري ۷۰
دکتري Political Geography جغرافياي سياسي ۷۱
دکتري حسابداري ۷۲
دکتري Development and motor learning رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ ۷۳
دکتري رفتار حركتي - يادگيري حركتي ۷۴
دکتري Sports pathology and corrective actions تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي ۷۵
دکتري تربيت بدني و علوم ورزشي - برنامه ريزي و مديريت ورزشي ۷۶
دکتري Sport Physiology تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي ۷۷
دکتري تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي ۷۸
دکتري علوم اقتصادي ۷۹
دکتري فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس ۸۰
دکتري مديريت - تحقيق در عمليات ۸۱
دکتري مديريت - مديريت رسانه اي ۸۲
دکتري Management - prouduction and Operation مديريت - مديريت توليد و عمليات ۸۳
دکتري مديريت - مديريت مالي ۸۴
دکتري مديريت - مديريت منابع انساني ۸۵
دکتري مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي ۸۶
دکتري Management - Business Management مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني ۸۷
دکتري مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي ۸۸
دکتري مديريت دولتي - مديريت منابع انساني ۸۹
دکتري مديريت رسانه اي ۹۰
دکتري Management - TECHNOLOGY مديريت تكنولوژي ۹۱
دکتري مديريت تكنولوژي - مديريت نوآوري ۹۲
دکتري مديريت ورزشي ۹۳
کارشناسي ارشد Teaching English آموزش زبان انگليسي ۹۴
کارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي ۹۵
موجود نيست کارشناسي ارشد ايرانشناسي - ايرانشناسي عمومي ۹۶
کارشناسي ارشد General International Law حقوق بين الملل ۹۷
کارشناسي ارشد CRIMINAL & CRIMINOLOGY LAW حقوق جزا و جرم شناسي ۹۸
کارشناسي ارشد private law حقوق خصوصي ۹۹
کارشناسي ارشد Llm in International Trade and Economic Law حقوق تجاري اقتصادي بين المللي ۱۰۰
کارشناسي ارشد public law حقوق عمومي ۱۰۱
کارشناسي ارشد حقوق مالكيت فكري ۱۰۲
کارشناسي ارشد حقوق نفت و گاز ۱۰۳
کارشناسي ارشد ENGLISH LANGUAGE TEACHING زبان و ادبيات انگليسي ۱۰۴
دکتري آموزش زبان انگليسي ۱۰۵
دکتري jorispodence&foundatton tsla الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي ۱۰۶
دکتري حقوق بين الملل عمومي ۱۰۷
دکتري حقوق خصوصي ۱۰۸
دکتري حقوق عمومي ۱۰۹
دکتري زبان و ادبيات انگليسي ۱۱۰
موجود نيست دکتري زبان و ادبيات عرب ۱۱۱
دکتري PERSIAN LANGUAGE & LITERATURE زبان و ادبيات فارسي ۱۱۲
کارشناسي ارشد مديريت در‌ سوانح طبيعي‌ ۱۱۳
کارشناسي ارشد ELECTRICAL ENGINEERING - COMMUNICATION SYSTEMS مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) ۱۱۴
کارشناسي ارشد Energy Engineering - Environment مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست ۱۱۵
کارشناسي ارشد Chemical Engineering-Pharmaceutical Engineering مهندسي شيمي - داروسازي ۱۱۶
کارشناسي ارشد مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها ۱۱۷
کارشناسي ارشد مهندسي صنايع - صنايع ۱۱۸
کارشناسي ارشد Engineering design environment مهندسي طراحي محيط زيست ۱۱۹
کارشناسي ارشد Mechatronics Engineering مهندسي مكاترونيك ۱۲۰
کارشناسي ارشد Mechanical Engineering - Manufacturing مهندسي مكانيك - ساخت و توليد ۱۲۱
کارشناسي ارشد Mechanical Engineering - Applied Design مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي ۱۲۲
کارشناسي ارشد Mechanical Engineering - Energy Conversion مهندسي مكانيك - تبديل انرژي ۱۲۳
کارشناسي ارشد Oil Engineering مهندسي نفت (خاتمه يافته) ۱۲۴
دکتري Industrial Engineering مهندسي صنايع ۱۲۵
دکتري مهندسي متالورژي و مواد ۱۲۶
کارشناسي ارشد GRAPHIC DISIGN ارتباط تصويري ۱۲۷
کارشناسي ارشد Urban Planning برنامه ريزي شهري ۱۲۸
کارشناسي ارشد URBAN DESIGN طراحي شهري ۱۲۹
کارشناسي ارشد INDUSTRIAL DESIGN طراحي صنعتي ۱۳۰
کارشناسي ارشد تصوير متحرك (انيميشن) (خاتمه يافته) ۱۳۱
کارشناسي ارشد Architecture مهندسي معماري ۱۳۲
کارشناسي ارشد محيط زيست - برنامه ريزي ۱۳۳
دکتري Environmental Planning محيط زيست - برنامه ريزي ۱۳۴

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.