كارشناسان واحدهاي آموزش و پژوهش

كارشناسان آموزش آماده پاسخگويي به شما دانشجويان و متقاضيان محترم مي باشند.

دانشجويان و متقاضيان مي توانند با توجه به رشته تحصيلي مورد نظر خود كارشناس مربوطه را از زير انتخاب نموده و از طريق تلفن، پست الكترونيك و يا گذاشتن پيغام با ايشان در تماس باشند.

در صورت مراجعه حضوري اتاق آموزش جهت دسترسي سريع شما در طبقه 5 قرار دارد.


امير امرايي نام و نام خانودگي:
كارشناس آموزش سمت:

مقطع كارشناسي ارشد:

  • معماري- طراحي شهري- برنامه ريزي شهري- طراحي صنعتي- ارتباط تصويري - تصوير متحرك-  زبان و ادبيات انگليسي- آموزش زبان انگليسي- جغرافيا و برنامه ريزي شهري

مقطع دكتري:

  • زبان و ادبيات فارسي- زبان و ادبيات انگليسي- آموزش زبان انگليسي جغرافيا و برنامه ريزي شهري- جغرافياي سياسي
مسئول رشته هاي:

88390881-85

داخلي 302  - ساعت پاسخگويي تلفني (تماس ضروري)  شنبه تا چهارشنبه 8 الي 12.30   ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 8 صبح الي 15.30 عصر

تلفن:
amrae.amir@ut.ac.ir رايانامه:
گذاشتن پيغام   دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود فقط از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. پيغام:

 

آرش كريمي پناهان نام و نام خانودگي:
كارشناس آموزش سمت:

رشته هاي:

  • ارشد  :   مديريت مالي -  حسابداري -مديريت دولتي - مديريت امور شهري - MBA
  • دكتري : مديريت دولتي - مديريت مالي -  حسابداري
مسئول رشته هاي:

88390881-85

داخلي 309   - ساعت پاسخگويي تلفني (تماس ضروري)  شنبه تا چهارشنبه 8 الي 12.30   ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 8 صبح الي 15.30 عصر

تلفن:
panahan@ut.ac.ir رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 

آيناز نوري نام و نام خانودگي:
كارشناس آموزش سمت:

مقطع كارشناسي ارشد:

  • مديريت منابع انساني - مديريت رسانه - مديريت اجرايي - مديريت بازرگاني - مديريت صنعتي

مقطع دكتري:

  • مديريت بازرگاني - مديريت صنعتي - مديريت رسانه - مديريت تكنولوژي - مديريت منابع انساني
مسئول رشته هاي:

88390881-85

داخلي 305   ساعت پاسخگويي تلفني (تماس ضروري)  شنبه تا چهارشنبه 8 الي 12.30   ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 8 صبح الي 15.30 عصر

تلفن:
رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 

داريوش انصاري نام و نام خانودگي:
  سمت:

 كارشناسي ارشد : گروه اقتصاد - تربيت بدني - جامعه شناسي - مديريت آموزشي - روانشناسي

مسئول رشته هاي:

88390881-85

 داخلي  308  -ساعت پاسخگويي تلفني (تماس ضروري)  شنبه تا چهارشنبه 8 الي 12.30   ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 8 صبح الي 15.30 عصر

تلفن:
 Daryush_ansari@ut.ac.ir رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 

  نام و نام خانودگي:
  سمت:
  مسئول رشته هاي:
  تلفن:
  رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 

عليرضا صادقي نام و نام خانودگي:
كارشناس آموزش  - فارغ التحصيلي سمت:

مقطع كارشناسي ارشد:

  • گروه فقه و حقوق - ادبيات فارسي - ادبيات عربي - ايرانشناسي

مقطع دكتري:

  • گروه فقه و حقوق -  ادبيات فارسي - و ادبيات عربي
مسئول رشته هاي:

88390881-85

داخلي 306  - ساعت پاسخگويي تلفني (تماس ضروري)  شنبه تا چهارشنبه 8 الي 12.30   ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 8 صبح الي 15.30 عصر

تلفن:
رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 

مهدي فرخي نام و نام خانودگي:
كارشناس آموزش سمت:

مقطع كارشناسي ارشد:

  • گروه فني مهندسي - علوم پايه - كشاورزي

مقطع دكتري:

  • گروه فني مهندسي - علوم پايه - كشاورزي
مسئول رشته هاي:

 88390881-85 

 داخلي 307 -ساعت پاسخگويي تلفني (تماس ضروري)  شنبه تا چهارشنبه 8 الي 12.30   ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 8 صبح الي 15.30 عصر

تلفن:
رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 

الهام بنايي نام و نام خانودگي:
كارشناس واحد پژوهش سمت:

پايان نامه: همه رشته ها

مسئول رشته هاي:

88390881-85

داخلي 303  - ساعت پاسخگويي تلفني (تماس ضروري)  شنبه تا چهارشنبه 8 الي 12.30   ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 8 صبح الي 15.30 عصر

تلفن:
 banaee.e@ut.ac.ir رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 

پرستو آل خميس

نام و نام خانودگي:
كارشناس واحد پژوهش سمت:

88390881-85

 داخلي 301 - ساعت پاسخگويي تلفني (تماس ضروري)  شنبه تا چهارشنبه 8 الي 12.30   ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 8 صبح الي 15.30 عصر

تلفن:

p.alekhamis@ut.ac.ir

رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 

مصطفي ترابي

نام و نام خانودگي:
رئيس حسابداري پرديس البرز سمت:

 88390886 - 88390887

 داخلي 205 -ساعت پاسخگويي تلفني (تماس ضروري)  شنبه تا چهارشنبه 8 الي 12.30   ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 8 صبح الي 15.30 عصر

تلفن:

 

رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 

الهام خوش اخلاق

نام و نام خانودگي:
كارشناس حسابداري سمت:

 88390886 - 88390887

 داخلي 207 - ساعت پاسخگويي تلفني (تماس ضروري)  شنبه تا چهارشنبه 8 الي 12.30   ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 8 صبح الي 15.30 عصر

تلفن:

E.khoshakhlagh@ut.ac.ir

رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 

مهدي علي كرمي نام و نام خانودگي:
كارشناس حسابداري سمت:

 88390886 - 88390887

 داخلي 208- ساعت پاسخگويي تلفني (تماس ضروري)  شنبه تا چهارشنبه 8 الي 12.30   ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 8 صبح الي 15.30 عصر

تلفن:
mahdialikarame@gmail.com رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 

اكرم زيوري

نام و نام خانودگي:
رئيس اداره خدمات آموزشي سمت:

88390881-85

 داخلي 300 - ساعت پاسخگويي تلفني (تماس ضروري)  شنبه تا چهارشنبه 8 الي 12.30   ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 8 صبح الي 15.30 عصر

تلفن:

akramzivari@ut.ac.ir

رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 

مريم محقق راد

نام و نام خانودگي:
مسئول دبيرخانه سمت:

 88390886 - 88390887

 داخلي 202 و 201- ساعت پاسخگويي تلفني (تماس ضروري)  شنبه تا چهارشنبه 8 الي 12.30   ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 8 صبح الي 15.30 عصر

تلفن:

mohagheghrad@ut.ac.ir

رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 

جمشيد نظيفي

نام و نام خانودگي:
رئيس اداره امور اداري، رفاهي و پشتيباني سمت:

 88390886 - 88390887

 داخلي 200 -ساعت پاسخگويي تلفني (تماس ضروري)  شنبه تا چهارشنبه 8 الي 12.30   ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 8 صبح الي 15.30 عصر

تلفن:

jnazifi@ut.ac.ir

رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 

حسين حسيني نام و نام خانودگي:
مسئول دفتر معاونت علمي و فناوري سمت:

021-88985166 - دفتر تهران -  ساعت پاسخگويي تلفني (تماس ضروري)  شنبه تا چهارشنبه 8 الي 12.30   ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 8 صبح الي 15.30 عصر

تلفن:
hosseini58@ut.ac.ir رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 

لاله كوه بر نام و نام خانودگي:
رئيس اداره امور دانشجويي سمت:

 88390886 - 88390887 

 داخلي 101- ساعت پاسخگويي تلفني (تماس ضروري)  شنبه تا چهارشنبه 8 الي 12.30   ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 8 صبح الي 15.30 عصر

تلفن:
lkoohbor@ut.ac.ir رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.