كارشناسان واحدهاي آموزش و پژوهش

كارشناسان آموزش آماده پاسخگويي به شما دانشجويان و متقاضيان محترم مي باشند.

دانشجويان و متقاضيان مي توانند با توجه به رشته تحصيلي مورد نظر خود كارشناس مربوطه را از زير انتخاب نموده و از طريق تلفن، پست الكترونيك و يا گذاشتن پيغام با ايشان در تماس باشند.

در صورت مراجعه حضوري اتاق آموزش جهت دسترسي سريع شما در طبقه 3  قرار دارد.

مرضيه شهرابي فراهاني نام و نام خانودگي:
 كارشناس آموزش سمت:

 

مسئول رشته هاي:

88390881 

آيين نامه هاي آموزشي

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش (براي دانشجويان)

ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 12 ( دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. )

ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 15:30


تلفن:
 

رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 

گذاشتن پيغام   دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود فقط از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد.

 

 

پيغام:
مهدي فرخي نام و نام خانودگي:
كارشناس فارغ التحصيلي - كارشناس آموزش سمت:

 امور فارغ التحصيلي

مسئول رشته هاي:

88390881 

آيين نامه هاي آموزشي

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش (براي دانشجويان)

راهنماي امور فارغ التحصيلي

ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 12 ( دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. )

ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 15:30


تلفن:
 

رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 

گذاشتن پيغام   دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود فقط از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد.

پيغام:

 

 

فرشته حسيني شريف نام و نام خانودگي:
كارشناس آموزش سمت:

حقوق - ايرانشناسي - ادبيات فارسي -  فقه - كارافريني   

مسئول رشته هاي:

88955435

آيين نامه هاي آموزشي

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش (براي دانشجويان)

 
ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 12 ( دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. )

ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 15:30

14
تلفن:
 

 

رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 

گذاشتن پيغام   دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود فقط از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد.

پيغام:

 


امير امرايي نام و نام خانودگي:
كارشناس آموزش سمت:

مقطع كارشناسي ارشد:

  • معماري- طراحي شهري- برنامه ريزي شهري- طراحي صنعتي- ارتباط تصويري - تصوير متحرك-  زبان و ادبيات انگليسي- آموزش زبان انگليسي- جغرافيا و برنامه ريزي شهري

مقطع دكتري:

  • زبان و ادبيات فارسي- زبان و ادبيات انگليسي- آموزش زبان انگليسي جغرافيا و برنامه ريزي شهري- جغرافياي سياسي
مسئول رشته هاي:

88390885

آيين نامه هاي آموزشي

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش (براي دانشجويان)

 


ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 12 ( دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. )

ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 15:30

تلفن:
amrae.amir@ut.ac.ir رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات   دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود فقط از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد.

گذاشتن پيغام

پيغام:

 

 

آرش كريمي پناهان نام و نام خانودگي:
كارشناس آموزش سمت:

رشته هاي:

  • ارشد  :   مديريت مالي -  حسابداري -مديريت دولتي - مديريت امور شهري - MBA
  • دكتري : مديريت دولتي - مديريت مالي -  حسابداري
مسئول رشته هاي:

88985166

آيين نامه هاي آموزشي

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش (براي دانشجويان)

 

ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 12 ( دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. )

ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 15:30

تلفن:
panahan@ut.ac.ir رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 

گذاشتن پيغام

پيغام:

 

آيناز نوري نام و نام خانودگي:
كارشناس آموزش سمت:

مقطع كارشناسي ارشد:

  • مديريت منابع انساني - مديريت رسانه - مديريت اجرايي - مديريت بازرگاني - مديريت صنعتي

مقطع دكتري:

  • مديريت بازرگاني - مديريت صنعتي - مديريت رسانه - مديريت تكنولوژي - مديريت منابع انساني
مسئول رشته هاي:

 

آيين نامه هاي آموزشي

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش (براي دانشجويان)


ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 12 ( دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. )

ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 15:30

 

تلفن:
02188390882 رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 

گذاشتن پيغام

پيغام:

 

 

فاطمه پورباقري

نام و نام خانودگي:
كارشناس آموزش سمت:

 كارشناسي ارشد و دكتري : گروه اقتصاد - تربيت بدني - جامعه شناسي و علوم ارتباطات - روانشناسي و مديريت آموزشي

مسئول رشته هاي:

88390884

آيين نامه هاي آموزشي

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش (براي دانشجويان)

 

 


ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 12 ( دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. )

ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 15:30

تلفن:

رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 

گذاشتن پيغام

پيغام:

 

پرستو آل خميس نام و نام خانودگي:
حق التدريس و حق التحقيق
سمت:
  مسئول رشته هاي:

88955435

آيين نامه هاي آموزشي

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش (براي دانشجويان)

دانشجويان گرامي براي امور پژوهشي خود فقط با خانم بنايي مكاتبه نماييد

ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 12 ( دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. )

ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 15:30

تلفن:

رايانامه:

 

 

پيغام:

 

مهدي فرخي نام و نام خانودگي:
كارشناس آموزش سمت:

مقطع كارشناسي ارشد:

  • گروه فني مهندسي - علوم پايه -محيط زيست

مقطع دكتري:

  • گروه فني مهندسي - علوم پايه - محيط زيست
مسئول رشته هاي:

 88390883 

آيين نامه هاي آموزشي

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش (براي دانشجويان)

 


ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 12 ( دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. )

ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 15:30

تلفن:

رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 

گذاشتن پيغام

پيغام:

 

آيناز نوري نام و نام خانودگي:
 واحد پژوهش
سمت:

پايان نامه: همه رشته ها

مسئول رشته هاي:

88390882

آيين نامه هاي آموزشي

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش (براي دانشجويان)

راهنماي انتخاب استاد راهنما

راهنماي بارگزاري پروپوزال

راهنماي بارگزاري پايان نامه يا رساله

فرم هاي پژوهشي


ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 12 ( دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. )

ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 15:30

تلفن:
02188390882
رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 


گذاشتن پيغام

پيغام:

 

الهام بنايي نام و نام خانودگي:
كارشناس واحد پژوهشي - امور دفاع ها
سمت:

پايان نامه: همه رشته ها

مسئول رشته هاي:

88390882

آيين نامه هاي آموزشي

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش (براي دانشجويان)

راهنماي انتخاب استاد راهنما

راهنماي بارگزاري پروپوزال

راهنماي بارگزاري پايان نامه يا رساله

فرم هاي پژوهشي


ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 12 ( دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. )

ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 15:30

تلفن:
 banaee.e@ut.ac.ir رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 


گذاشتن پيغام

پيغام:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.