كارشناسان واحدهاي آموزش و پژوهش

كارشناسان آموزش آماده پاسخگويي به شما دانشجويان و متقاضيان محترم مي باشند.

دانشجويان و متقاضيان مي توانند با توجه به رشته تحصيلي مورد نظر خود كارشناس مربوطه را از زير انتخاب نموده و از طريق تلفن، پست الكترونيك و يا گذاشتن پيغام با ايشان در تماس باشند.

در صورت مراجعه حضوري اتاق آموزش جهت دسترسي سريع شما در طبقه ۵ قرار دارد.


  آيناز نوري نام و نام خانودگي:
كارشناسي ارشد MBA تحصيلات:
كارشناس آموزش سمت:

مقطع كارشناسي ارشد:

  • مديريت منابع انساني - مديريت دولتي - مديريت رسانه - مديريت اجرايي - مديريت بازرگاني - مديريت امور شهري - MBA 

مقطع دكتري:

  • مديريت بازرگاني - مديريت دولتي - مديريت صنعتي - مديريت رسانه - مديريت تكنولوژي - مديريت منابع انساني - مديريت بازرگاني گرايش  سياستگذاري بازرگاني - مديريت دولتي گرايش منابع انساني - مديريت تحقيق در عمليات
مسئول رشته هاي:

۰۲۱-۸۸۹۸۵۱۶۷ - دفتر تهران -  ساعت پاسخگويي شنبه تا چهارشنبه ۸ الي ۱۳ و ۱۴  الي ۱۵:۳۰

تلفن:
رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 


مهدي فرخي نام و نام خانودگي:
كارشناسي ارشد مديريت كارآفريني تحصيلات:
كارشناس آموزش سمت:

مقطع كارشناسي ارشد:

  • گروه فني مهندسي - علوم پايه - كشاورزي

مقطع دكتري:

  • گروه فني مهندسي - علوم پايه - كشاورزي
مسئول رشته هاي:

 ۰۲۶-۳۲۸۲۹۰۶۰ داخلي ۳۰۷ - ساعت پاسخگويي شنبه تا چهارشنبه ۸ الي ۱۳ و ۱۴  الي ۱۵:۳۰

تلفن:
رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 


عليرضا صادقي نام و نام خانودگي:
كارشناسي ارشد ادبيات عرب تحصيلات:
كارشناس آموزش سمت:

مقطع كارشناسي ارشد:

  • گروه فقه و حقوق - ادبيات فارسي - ادبيات عربي - ايرانشناسي

مقطع دكتري:

  • گروه فقه و حقوق -  ادبيات فارسي - و ادبيات عربي
مسئول رشته هاي:

۰۲۶-۳۲۸۲۹۰۶۰

داخلي ۳۰۶  - ساعت پاسخگويي شنبه تا چهارشنبه ۸ الي ۱۳ و ۱۴  الي ۱۵:۳۰

تلفن:
رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 


آقاي امرايي نام و نام خانودگي:
كارشناسي تحصيلات:
كارشناس آموزش سمت:

مقطع كارشناسي ارشد:

  • معماري- طراحي شهري- برنامه ريزي شهري- طراحي صنعتي- ارتباط تصويري - تصوير متحرك-  زبان و ادبيات انگليسي- آموزش زبان انگليسي- جغرافيا و برنامه ريزي شهري

مقطع دكتري:

  • زبان و ادبيات فارسي- زبان و ادبيات انگليسي- آموزش زبان انگليسي جغرافيا و برنامه ريزي شهري- جغرافياي سياسي
مسئول رشته هاي:

۰۲۶-۳۲۸۲۹۰۶۰

داخلي ۳۰۲  - ساعت پاسخگويي شنبه تا چهارشنبه ۸ الي ۱۳ و ۱۴  الي ۱۵:۳۰

تلفن:
amrae.amir@ut.ac.ir رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 

 


آرش كريمي پناهان نام و نام خانودگي:
كارشناسي تحصيلات:
كارشناس آموزش سمت:

رشته هاي:

  •  مديريت مالي و حسابداري
مسئول رشته هاي:

۰۲۶-۳۲۸۲۹۰۶۰

داخلي ۳۰۹   - ساعت پاسخگويي شنبه تا چهارشنبه ۸ الي ۱۳ و ۱۴  الي ۱۵:۳۰

تلفن:
  رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 


خانم صارمي نام و نام خانودگي:
كارشناسي ارشد تحصيلات:
كارشناس فارغ التحصيلي سمت:

فارغ التحصيلي

مسئول رشته هاي:

۰۲۶-۳۲۸۲۹۰۶۰ داخلي ۳۱۴

داخلي ۳۱۴  - ساعت پاسخگويي شنبه تا چهارشنبه ۸ الي ۱۳ و ۱۴  الي ۱۵:۳۰

تلفن:
 z.saremi@ut.ac.ir رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 


داريوش انصاري نام و نام خانودگي:
كارشناسي ارشد تحصيلات:
  سمت:

 كارشناسي ارشد : گروه اقتصاد - تربيت بدني - جامعه شناسي - مديريت آموزشي - روانشناسي

مسئول رشته هاي:

۰۲۶۳۲۸۲۹۰۶۰ داخلي۳۰۱-  ۳۰۸  -ساعت پاسخگويي شنبه تا چهارشنبه ۸ الي ۱۳ و ۱۴  الي ۱۵:۳۰

تلفن:
 Daryush_ansari@ut.ac.ir رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 


الهام بنايي نام و نام خانودگي:
كارشناسي ارشد تحصيلات:
كارشناس واحد پژوهش سمت:

پايان نامه: همه رشته ها

مسئول رشته هاي:

۰۲۶-۳۲۸۲۹۰۶۰

داخلي ۳۰۳  - ساعت پاسخگويي شنبه تا چهارشنبه ۸ الي ۱۳ و ۱۴  الي ۱۵:۳۰

تلفن:
 banaee.e@ut.ac.ir رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 

مصطفي ترابي

نام و نام خانودگي:
رئيس حسابداري پرديس البرز سمت:

۰۲۶-۳۲۸۲۹۰۶۰ داخلي ۲۰۵ - ساعت پاسخگويي شنبه تا چهارشنبه ۸ الي ۱۳ و ۱۴  الي ۱۵:۳۰

تلفن:

 

رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 

الهام خوش اخلاق

نام و نام خانودگي:
كارشناس حسابداري سمت:

۰۲۶-۳۲۸۲۹۰۶۰ داخلي ۲۰۷ - ساعت پاسخگويي شنبه تا چهارشنبه ۸ الي ۱۳ و ۱۴  الي ۱۵:۳۰

تلفن:

E.khoshakhlagh@ut.ac.ir

رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 

اكرم زيوري

نام و نام خانودگي:
رئيس اداره خدمات آموزشي سمت:

۰۲۶-۳۲۸۲۹۰۶۰ داخلي ۳۰۰ - ساعت پاسخگويي شنبه تا چهارشنبه ۸ الي ۱۳ و ۱۴  الي ۱۵:۳۰

تلفن:

akramzivari@ut.ac.ir

رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 

مريم محقق راد

نام و نام خانودگي:
مسئول دبيرخانه سمت:

۰۲۶-۳۲۸۲۹۰۶۰ داخلي ۲۰۲ و ۲۰۱- ساعت پاسخگويي شنبه تا چهارشنبه ۸ الي ۱۳ و ۱۴  الي ۱۵:۳۰

تلفن:

mohagheghrad@ut.ac.ir

رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 

جمشيد نظيفي

نام و نام خانودگي:
رئيس اداره امور اداري، رفاهي و پشتيباني سمت:

۰۲۶-۳۲۸۲۹۰۶۰ داخلي ۲۰۰ - ساعت پاسخگويي شنبه تا چهارشنبه ۸ الي ۱۳ و ۱۴  الي ۱۵:۳۰

تلفن:

jnazifi@ut.ac.ir

رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 

پرستو آل خميس

نام و نام خانودگي:
كارشناس واحد پژوهش سمت:

۰۲۶-۳۲۸۲۹۰۶۰ داخلي ۳۰۱ - ساعت پاسخگويي شنبه تا چهارشنبه ۸ الي ۱۳ و ۱۴  الي ۱۵:۳۰

تلفن:

p.alekhamis@ut.ac.ir

رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 

حسين حسيني نام و نام خانودگي:
مسئول دفتر معاونت علمي و فناوري سمت:

۰۲۱-۸۸۹۸۵۱۶۷ - دفتر تهران -  ساعت پاسخگويي شنبه تا چهارشنبه ۸ الي ۱۳ و ۱۴  الي ۱۵:۳۰

تلفن:
hosseini58@ut.ac.ir رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 

مهدي علي كرمي نام و نام خانودگي:
كارشناس حسابداري سمت:

۰۲۶-۳۲۸۲۹۰۶۰ داخلي ۲۰۸- ساعت پاسخگويي شنبه تا چهارشنبه ۸ الي ۱۳ و ۱۴  الي ۱۵:۳۰

تلفن:
mahdialikarame@gmail.com رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

 

لاله كوه بر نام و نام خانودگي:
رئيس اداره امور دانشجويي سمت:

۰۲۶-۳۲۸۲۹۰۶۰ داخلي ۱۰۱- ساعت پاسخگويي شنبه تا چهارشنبه ۸ الي ۱۳ و ۱۴  الي ۱۵:۳۰

تلفن:
lkoohbor@ut.ac.ir رايانامه:
گذاشتن پيغام پيغام:

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.