فرم هاي پژوهشي  

لطفا فايل مورد نظر را از پيوست صفحه دريافت نماييد.

پيوست ها:

 • پيوست ۱: فرم شماره 1 (تاييد مقاله مستخرج از رساله دكتري)
 • پيوست ۲: فرم شماره 2 (تصويب پروپوزال)
 • پيوست ۳: فرم شماره 3 (پايان دوره آموزشي)
 • پيوست ۴: فرم شماره 4 (گزارش پيشرفت پايان نامه)
 • پيوست ۵: فرم شماره 5 (تاييد پايان نامه براي برگزاري جلسه دفاع)
 • پيوست ۶: فرم درخواست تمديد سنوات تحصيلي دانشجويان كليه مقاطع تحصيلي دانشگاه تهران
 • پيوست ۷: دستورالعمل ساخت پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري
 • پيوست ۸: فرم تصحيحات پايان نامه
 • پيوست ۹: پروپوزال گروه مديريت
 • پيوست ۱۰: پروپوزال گروه حقوق
 • پيوست ۱۱: برگه تحويل پايان نامه كارشناسي ارشد
 • پيوست ۱۲: اصالت اثر
 • پيوست ۱۳: صورتجلسه حمايت از پايان نامه
 • پيوست ۱۴: فرم حمايت از پايان نامه
 • پيوست ۱۵: مراحل دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد
 • پيوست ۱۶: مراحل دفاع از رساله دكتري
 • پيوست ۱۷: فرم تحويل رساله دكتري
 • پيوست ۱۸: فرم انتخاب استاد راهنما
درباره پرديس
جستجو در پورتال
جستجو در اخبار
صفحه اول
معرفي پرديس
تاريخچه پرديس
چارت سازماني پرديس
© تمام حقوق براي پرديس البرز محفوظ است.