حوزه رياست  

 

 

 

جناب آقاي دكتر يونس نور بخش در دي ماه ۱۳۹۵ با حكمي از طرف جناب آقاي دكتر نيلي احمدآبادي رئيس محترم دانشگاه تهران به سمت رئيس پرديس البرز دانشگاه تهران منصوب گرديدند.

 رايانامه :    ynourbakhsh@ut.ac.ir

 

 

 

 

   
 

درباره پرديس
جستجو در پورتال
جستجو در اخبار
صفحه اول
معرفي پرديس
تاريخچه پرديس
چارت سازماني پرديس
© تمام حقوق براي پرديس البرز محفوظ است.