خطا: News id not found!

راهنمايي: در صورتي که اطلاعات داده شده در بالا کافي نيست ميتوانيد مشکل را از طريق زير با اعضاي واحد فناوري اطلاعات پرديس در ميان بگذاريد تا براي حل آن يا توضيحات مکمل اقدام شود.

به نامه‌هاي الکترونيک و پيامک‌هاي شما حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پاسخ داده خواهد شد. پيغام‌ها سريعتر پاسخ داده مي‌شوند.

If the above information is not expressive enough, or to find a way to resolve the problem please report the error to the Alborz Campus IT Unit by:

  • email: alborz.portal@ut.ac.ir

Contact Us:

Tel: +98-21-88955537
Fax: +98-21-88955537
Email: iaalborz@ut.ac.ir

Address: No.2, Fardanesh Ave., Vesal St., Enghelab St, Tehran, Iran.

Portal Statistics:

Notice:

All rights are reserved for UT-Alborz Campus. All the materials in the web page including news, may be redistributed with the proper reference to the original resource. References to student dissertations should follow standard scientific formats.