خبر شماره ۴۹۲۶

كنفرانس ملي نقش مطالعات ميان رشته‌اي در توسعه علمي و كارآفريني كشور توسط پرديس البرز دانشگاه تهران برگزار گرديد.

بازديد: ۴۵۶     ۹۷/۸/۳۰

به گزارش روابط عمومي پرديس البرز كنفرانس ملي نقش مطالعات ميان رشته¬اي در توسعه علمي و كارآفريني كشور در روز دوشنبه مورخ ۲۸/۸/ ۹۷ كه با پيام رياست دانشگاه تهران جناب آقاي دكتر محمود نيلي احمدآبادي آغاز  و برگزار گرديد.


در پيام رياست دانشگاه تهران كه توسط آقاي دكتر خضري مشاور رئيس دانشگاه  و مدير كل حوزه رياست قرائت گرديد، ايشان ضمن ابلاغ تشكر رياست دانشگاه از برگزاركنندگان كنفرانس و اعلام ماموريت پرديس در توسعه رشته هاي ميان رشته اي  آمده است :
توجه جدي به بازاركار آينده و آماده¬سازي دانشجو براي شرايط بسيار متغيير امروز نمي¬تواند از مسير آموزش فاقد نوآوري و ايستا صورت گيرد. براي يافتن پاسخ¬هاي لازم است نقاط قوت و ضعف موجود مورد بررسي قرار گرفته و به اتكا اين يافته¬ها نقشه راه آينده به خوبي ترسيم گردد. مطالعات و تجارب نشان مي¬دهد كه يكي از مسير¬هاي پاسخ به اين نياز قطعاً توسعه برنامه¬هاي آموزشي ميان و بين رشته¬اي است.
او در ادامه افزود:
افزايش دستيابي بشر به ناشناخته¬هاي جهان و متعاقبا ظهور فناوري¬هاي جديد در قرن حاضر باعث شده است تا شرايط متفاوتي بر جهان حاكم شود به گونه¬اي كه چرخه توسعه تكنولوژي و تقاضا با سرعت بيشتري به حركت درآمده است و سرعت رشد دانش بشر به صورت شگفت انگيزي افزايش يافته است. توسعه تكنولوژي باعث پديدار شدن نيازهاي متنوع و نوين بيشتري شده است و از يك طرف همكاري و از طرف ديگر رقابت بين مراكز علمي را در جهان افزايش داده است. به اين تغييرات بايستي پيشامد مشكلات روز افزون جهان را متذكر شد كه اين مشكلات منحصر به يك ناحيه، كشور و منطقه نبوده بلكه تقريباً همه جهان را در بر گرفته است. موضوعاتي مانند تغيير اقليم و محيط زيست، آب، مهاجرت دسته جمعي و به ويژه نخبگان، انرژي و … مي¬تواند برآينده جهان تاثيرات مخربي داشته و خطرات و چالشهاي بيشتري را متوجه نسل¬هاي آينده بنمايد.
 در ادامه آمده است: از طرف ديگر شرايط پوياي امروز دنيا نياز به آگاهي و تسلط علمي در حوزها مختلف را بيش از گذشته مي¬طلبد. توجه جدي به بازاركار آينده و آماده¬سازي دانشجو براي شرايط بسيار متغيير امروز نمي¬تواند از مسير آموزش فاقد نوآوري و ايستا صورت گيرد. براي يافتن اين پاسخ¬ها لازم است نقاط قوت و ضعف موجود مورد بررسي قرار گرفته و به اتكا اين يافته¬ها نقشه راه آينده به خوبي ترسيم گردد. مطالعات و تجارب نشان مي¬دهد كه يكي از مسير¬هاي پاسخ به اين نياز قطعاً توسعه برنامه¬هاي آموزشي ميان و بين رشته¬اي است.
ميان‌رشته‌اي درواقع نوعي فلسفه، روش‌شناسي، مفهوم، فرايند، شيوه و تفكر است. همچنين مي‌توان ميان‌رشته‌ايها را گونه خاصي از تعامل، ارتباط، همكاري هدفمند و آگاهانه و روشمند و حرفه‌اي ميان كنشگران و متخصصان حوزه‌هاي مختلف علمي دانست.
 امروزه در جهان، نظام‌هاي آموزشي و دانشگاهي در حال روي‌آوري به سيستم توسعه ميان‌رشته‌اي‌ها هستند زيرا كه نظام دانشگاهي امروزه مي‌داند: تعامل با نظام اجتماعي و صنعت، نيازمندي‌ها و ضرورت‌هايي را براي آن به وجود آورده به‌گونه‌اي كه ديگر قادر نيست مسائل متنوع و پيچيده جامعه را با تمركز بر فعاليت‌هاي تك‌رشته‌اي حل كند و رضايت ذينفعان آموزش عالي(دانشجويان، كارفرمايان، صنعت، خانواده‌ها، جامعه و دولت) را تأمين نمايد.

پس از قرائت پيام رئيس دانشگاه دبير علمي همايش گزارشي از روند برگزاري كنفرانس و تلاش هاي كميته علمي و شوراي سياستگذاري آن ارايه كردند. آقاي دكتر يونس نوربخش رئيس كنفرانس سخنران بعدي بودند ضمن تشكر از همه اساتيد و دانشجويان و دانشكده ها و پرديس هاي همكار و حمايت كننده به ايراد سخنراني پرداخت:
وي سخنراني خود را با عنوان  مطالعات ميان رشته اي در دانشگاهها يك ضرورت يا امكان ويا امتناع  ارايه كرد. اوگفت: دانشگاهها را بصورت كلاسيك با ديسيپلين¬ها و رشته¬هايش مي¬شناسند. وقتي از علم سخن به ميان مي¬آيد بطور معمول ذهن¬ها متوجه گروههاي علمي دانشگاهها مي¬شود كه آنها نيز عموما بر اساس تعاريف معمولي كه در دانشگاههاي دنيا صورت گرفته، شكل گرفته¬اند. سنت¬هاي علمي نيز در اين قالب در دانشگاه¬ها بوجود آمدند.
با آغاز مدرنيته و شكل¬گيري جوامع مدرن و  تخصصي شدن جوامع و رشد دانش بشري تقسيم بندي علوم و تعريف مرزهاي دانش  بيشتر مورد توجه قرار گرفت. تفكيك علوم از يكديگر بر اساس موضوع هر علم، مسئله و روش آن صورت گرفته و علوم از نظر مسئله و روش حل آن با يكديگر متفاوت بوده و هر كدام بر اساس يك نياز علمي بوجود آمدند.  اگر چه قبل از مدرنيته ارتباط علوم و عالمان با يكديگر امر بديهي شمرده مي¬شد و دانشمنداني كه جامع علوم معقول و منقول بودند، بسيار بودند اما در عصر جديد ايجاد ديسيپلين ها و دپارتمانهاي تخصصي محور شكل¬گيري مراكز علمي جديد شد. تربيت نيروي كار ماهر و متخصص بعنوان يكي از نيازهاي جامعه صنعتي تاثير بسزايي در اين امر داشت.

او در ادامه افزود: نياز علوم به يكديگر نه تنها يك ضرورت علمي براي توسعه قلمرو دانش بلكه نياز زندگي مدرن در دنياي پيچيده¬ي كنوني است. روزآمد كردن علوم و دستيابي به علوم جديد رمز پاسخگويي به نيازهاي جوامع و تمدن¬هاي مدرن و دستيابي به قدرت علمي و اقتصادي در جهان كنوني است. طرح پرسش-هاي جديد از جهان و دستيابي به پاسخ¬هاي نو و كارآمد و همسو با تحولات فكري، اجتماعي و انساني تنها راه گشودگي علمي است. ايجاد زمينه¬هاي اجتماعي و فرهنگي كه شرايط لازم را براي در هم شكستن مرزهاي دانش فراهم كند از شرايط ديگر تحول علم در جامعه است. بنابراين، سوال اساسي اين است كه آيا شرايط ساختاري، ذهني و فرهنگي لازم در مراكز علمي ما براي رشد، جهش و تحول در علم وجود دارد؟ آيا امروز دانشگاههاي ما به درجه¬اي از بلوغ رسيده¬اند كه امكان يا ضرورت مطالعات ميان رشته¬اي مطرح شود يا هنوز ما در مرحله امتناع آن هستيم؟ آيا پرداختن به بحث ميان رشتگي امروز يك امكان است و يا ضرورت؟ و آيا تحقق آن در عمل ممكن است و يا ممتنع؟
پاسخ اوليه من اين است كه پرداختن دانشگاهها به رشته¬هاي ميان رشته اي امروز اجتناب ناپذير و بلكه ضرورت است. نه تنها يك ضرورت دانشي بلكه يك ضرورت اجتماعي است. ميان رشته¬اي¬ها دروازه رهايي دانشگاه از نظام خشك بي حاصل اداري و زمينه¬اي براي آزادي افكار و ايده¬ها و زمينه نوآوري¬هاست. امروز باب گفتگو در يك زمينه¬ي علمي جهت تفاهم  حتي بين انديشمندان نيز بسته است و عملا گفتگويي صورت نمي¬گيرد و همه در خط موازي هم مسير خود را مي¬پيمايند. بر همين اساس دانشگاه¬ها به محيط¬هاي كسل آور و خسته كننده¬اي براي نسل جوان جوياي انديشه¬ها و راههاي نو شده است.
  اما آيا در عمل زمينه¬هاي معرفتي و اجتماعي و فرهنگي ايجاد و توسعه ميان رشتگي و فعاليت¬هاي تيمي و مشترك علمي فراهم است؟ پاسخ اوليه من اين است كه موانع آنقدر زياد است كه شايد بتوان گفت بدون يك دگر¬ديسي ممتنع و ناممكن است.
او در ادامه افزود:  ايجاد ميان‌رشته‌اي‌ها  نيازمند دانشگاه¬هاي منعطف و چابك است تا از نيازهاي روز جامعه  فاصله نگيرد. چنين دانشگاهي نمي¬تواند محصور در تشكيلات اداري خشك باشد و بايد از نهادهاي مياني و  دانشجويان فارغ التحصيل و همه نهادهاي اجتماعي بهره ببرد. تفكر خلاق برنامه¬ريزي آموزشي اساس شكل-گيري چنين دانشگاهي است.
وي در پايان سخنراني خود ابراز اميدواري كرد كه اين كنفرانس بتواند نقشه راهي براي دانشگاه تهران و در بعد وسيع تر براي وزارت علوم تحقيقات و فناوري ارئه نمايد.

جناب آقاي دكتر حسيني معاون آموزشي دانشگاه تهران نيز در اين همايش ضمن بررسي وضعيت رشته¬هاي كارشناسي در دانشگاه به سياستهاي در حال حاضر دانشگاه جهت حداكثر بهره¬مندي دانشجويان از رشته¬هاي تكميلي اشاره نمود و خاطر نشان كرد دانشگاه تهران با پرداختن به چگونگي چينش واحدهاي درسي و استفاده از واحدهاي تكميلي در اين راستا گام¬هايي برداشته شده است. او چند سناريو و مدل را براي تحقق ارتباط رشته ها با همديگر ارايه داد و از برنامه دانشگاه براي تسهيل امكان انتخاب درس هاي اختياري بيشتر براي دانشجويان از رشته هاي مختلف خبر داد.

 

در ادامه  آقاي  دكتر ابوالقاسم دولتي مدير كل دفتر گسترش وزارت علوم تحقيقات و فناوري به سخنراني پرداخت. وي با اشاره به سياست وزارت علوم در خصوص ميان رشته اي  ها از اهميت ، كميت و كيفيت در حال حاضر ميان رشته اي در دانشگاه ها سخن گفت و آمار رشد دانشجويان تحصيلات تكميلي را ارائه داد و از كنترل رشد بي رويه ي آن در سالهاي گذشته خبر داد. و ابراز اميدواري كرد تا اين كنفرانس بتواند نقشه راهي براي وزارت علوم و دانشگاه تهران براي ادامه مسير تهيه و تدوين نمايد.


همچنين در اين كنفرانس آقايان دكتر  فراستخواه از موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي و آقاي دكتر سيد سعيدرضا عاملي رئيس دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران و آقاي دكتر علي¬اكبر موسوي موحدي رئيس مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك دانشگاه تهران (IBB) و آقاي دكتر برات قباديان معاون آموزش و پژوهش و فناوري وزارت صنعت، معدن و تجارت و  دكتر فاطمي رئيس مركز آموزش هاي الكترونيكي و دكتر مختاران معاون پژوهشي و فناوري، دانشكده مجازي دانشگاه علوم پزشكي تهران و اساتيدي از دانشگاه ژنو سوئيس و دانشگاه گوتنبرگ سوئد از طريق ويدئو كنفرانس مقالات خود را ارائه نمودند.


در بخش پاياني ۶ پنل تخصصي و موضوعي با نام هاي: ۱- يكپارچگي علم و نقشه راه آينده، ۲- نقش مطالعات ميان رشته اي در توسعه كارآفريني، ۳- زيبايي شناسي و طراحي با تكيه بر پژوهش هاي ميان رشته اي در علم و هنر،۴-  Science in medicine، ۵- ظرفيت¬هاي نهان و آشكار رشته ميان رشته¬اي علوم ورزشي و ۶-رويكردهاي ميان رشته¬اي در مطالعات اجتماعي و فرهنگي آموزش عالي به صورت تخصصي برگزار گرديد كه هر كدام از پنل¬ها نقطه نظرات تخصصي و پيشنهادات خويش را در اختيار همايش قرار دادند. اين پنل ها توسط دانشكده ها و پرديس هاي  تربيت بدني، كار آفريني، علوم، هنرهاي زيبا،  موسسه بيو انفورماتيك و پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي مديريت و اجرا گرديد.
 در اين كنفرانس علمي و پزوهشي ضمن ارايه ۱۰ مقاله منتخب، بيش از ۴۰ سخنران در سالن اصلي و پنل ها سخنراني و بحث و گفت و گو كردند.

 


بازديد: ۳۸۰۵۸   ۹۴/۶/۲۸
بازديد: ۱۷۰۴۶   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۲۴۳۴   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۱۸۷۴   ۹۸/۳/۴
بازديد: ۹۳۲۰   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۸۰۶۲   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۶۵۰۷   ۹۸/۳/۲۰
بازديد: ۶۳۹۲   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۵۵۰۱   ۹۶/۶/۱۱
بازديد: ۴۷۹۲   ۹۶/۱/۲۸

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.