خبر شماره ۴۵۱۰ نكات مهم آيين نامه آموزشي مصوب وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ( مربوط به دانشجويان مقطع دكتري تخصصي ( Ph.D ) ورودي آزمون سراسري سال تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵ پس از آن )

نكات مهم آيين نامه آموزشي مصوب وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ( مربوط به دانشجويان مقطع دكتري تخصصي ( Ph.D ) ورودي آزمون سراسري سال تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵ پس از آن )

بازديد: ۸۶۰     ۹۶/۴/۱۰

 1. زبان عمومي دكتري

  دانشجو موظف است حداكثر قبل از نيمسال چهارم و قبل از ارزيابي جامع گواهي كسب حداقل نمره قابل قبول در يك عنوان از شش عنوان زبان خارجي عمومي مصوب ، را به پرديس / دانشكده مربوطه ارايه كند .

 ۲-      سنوات تحصيلي ( ماده ۹ ) :

 • دانشجوي دوره روزانه : تعداد سنوات تحصيلي مجاز دانشجو حداقل  ۳ سال ( ۶  نيمسال كامل ) و حداكثر ۴ سال ( هشت نيمسال كامل ) از بدو ورود مي باشد . در صورتي كه ادامه تحصيل دانشجوي دوره روزانه به نيمسال نهم  برسد در آموزش رايگان وي محاسبه مي شود . تمديد سنوات دانشجو براي نيمسال  دهم با تاييد نهايي كميسيون بررسي موارد خاص محل تحصيل و با پرداخت شهريه خواهد بود .

 • دانشجوي نوبت دوم و شهريه پرداز : براي اينگونه دانشجويان نيز سنوات مجاز حداكثر ۸ نيمسال است . در صورت تمديد سنوات اين دانشجويان ، شهريه نيمسال هاي مازاد به صورت مجزا اخذ خواهد شد .

  ۳ -       تعداد واحد انتخابي در هر نيمسال وتعداد كل واحدهاي دوره تحصيلي ( ماده ۱۰ و تبصره آن) :

 • تعداد واحدهاي دوره آموزشي حداقل ۱۲ واحد و حداكثر ۱۸ واحد مي باشد .

 • دانشجو در هر نيمسال لازم است حداقل  ۶ واحد و حداكثر ۱۰  واحد درسي انتخاب نمايد .

   ۴-      حداقل نمره دروس دوره آموزشي و ميانگين كل ( ماده ۱۶) :

 • نمره هر يك از دروس در دوره آموزشي حداقل -/۱۴ از ۲۰ مي باشد . ميانگين كل دانشجو در دوره آموزشي نيز حداقل -/۱۶ مي باشد . دانشجو در صورت كسب معدل كمتر از ۱۶ مجاز به شركت در ارزيابي جامع نمي باشد .

  ۵-          ارزيابي جامع ( ماده ۱۵ ) :

 • حداقل نمره ارزيابي جامع ۱۶ از ۲۰ است . زمان ارزيابي جامع حداكثر تا نيمسال چهارم است . دانشجو در صورت مردودي تنها يك بار ديگر تا نيمسال پنجم تحصيل ( براي آخرين بار ) مي تواند در ارزيابي جامع شركت كند .

۶-      حضور دانشجو در كلاس هاي درسي ( ماده ۱۳) :

 • حضور دانشجو در تمام جلسات هر درس الزامي است . اگر دانشجو در بيش از سه شانزدهم مجموع جلسات كلاس هاي هر درس غيبت كند ، چنانچه غيبت دانشجو به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه غيرموجه تشخيص داده شود براي آن درس نمره ۵/۰ و در صورت موجه تشخيص دادن ، آن درس "حذف مجاز" مي گردد .

 • چنانچه دانشجو در امتحان پايان نيمسال غيبت كند و غيبت وي موجه تشخيص داده شود درس حذف مجاز مي شود .در غير اينصورت نمره صفر ( ) در كارنامه دانشجو ثبت مي شود .

 ۷-       حذف دروس به علت بيماري :

 • در صورتي كه غيبت دانشجو در طول نيمسال تحصيلي يا جلسه امتحان پايان نيمسال تحصيلي به دليل بيماري باشد  حذف درس يا دروس با رعايت آيين نامه كميسيون پزشكي دانشگاه امكانپذير است . در اين صورت درس يا دروسي كه دانشجو درخواست حذف آن را دارد پس ازتاييد مدارك بيماري توسط كميسيون پزشكي دانشگاه ، "حذف پزشكي "در كارنامه ثبت مي شود .

 ۸-       درخواست معافيت تحصيلي نظام وظيفه ( ويژه دانشجوي ذكور مشمول ) :

دانشجوي ذكور مشمول موظف است پس از ثبت نام اوليه در اولين نيمسال تحصيلي فرم مربوط را از سيستم جامع آموزش دانشگاه اخذ و به پليس + ۱۰ مراجعه نمايد .

 ۹-        زمان مجاز دفاع از طرح پيشنهادي رساله ( ماده ۱۶ ) :

 • دانشجو موظف است حداكثر شش ماه پس از ارزيابي جامع و حداكثر تا پايان نيمسال پنجم از طرح پيشنهادي رساله دفاع كند .

۱۰-        مدت زمان لازم براي دفاع دانشجو از رساله حداقل يك سال تمام پس از تصويب طرح پيشنهادي و تا پايان نيمسال ششم و حداكثر در طول مدت لازم سنوات تحصيلي مجاز برابر بند ۲ فوق الذكر است .


بازديد: ۲۷۱۷۲   ۹۴/۶/۲۸
بازديد: ۱۴۱۸۲   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۹۰۷۰   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۸۷۰۰   ۹۵/۹/۲۰
بازديد: ۷۱۹۷   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۶۶۶۰   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۴۸۰۴   ۹۶/۶/۱۱
بازديد: ۴۳۶۲   ۹۶/۱/۲۸
بازديد: ۴۳۵۱   ۹۶/۱۱/۸
بازديد: ۳۸۳۲   ۹۶/۳/۶
بازديد: ۴۹   ۹۷/۳/۲۷
بازديد: ۱۱۸   ۹۷/۳/۲۳
بازديد: ۱۴۱   ۹۷/۳/۲۲
بازديد: ۱۱۷   ۹۷/۳/۲۱
بازديد: ۱۳۵   ۹۷/۳/۲۰
بازديد: ۱۵۰   ۹۷/۳/۲۰
بازديد: ۹۴   ۹۷/۳/۱۹
بازديد: ۲۱۷   ۹۷/۳/۱۹
بازديد: ۱۵۰   ۹۷/۳/۱۴
بازديد: ۱۳۶   ۹۷/۳/۱۴

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.