رشته هاي مقطع كارشناسي ارشد  
رشته تحصيلي رديف
مهندسي داروسازي ۱
مهندسي صنايع ۲
مهندسي برق - مخابرات گرايش سيستم ۳
مهندسي مكاترونيك ۴
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد ۵
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي ۶
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي ۷
 مهندسي طراحي محيط زيست ۸
مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست ۹
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي ۱۰
حقوق بين المللي ۱۱
حقوق خصوصي ۱۲
مديريت - MBA گرايش بازاريابي ۱۳
مديريت - MBA گرايش استراتژي ۱۴
مديريت رسانه ۱۵
مديريت اجرايي ۱۶
مديريت صنعتي ۱۷
مديريت منابع انساني ۱۸
مديريت بازرگاني ۱۹
مديريت امور شهري ۲۰
مديريت دولتي ۲۱
مديريت تکنولوژي ۲۲
مديريت مالي  ۲۳
علوم اقتصادي  ۲۴
 كارآفريني گرايش كسب و كار ۲۵
 زبان و ادبيات انگليسي ۲۶
آموزش زبان انگليسي ۲۷
مديريت اموزشي  ۲۸
روانشناسي باليني  ۲۹
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي  ۳۰
برنامه ريزي شهري  ۳۱
طراحي شهري  ۳۲
ارتباط تصويري  ۳۳
طراحي صنعتي  ۳۴
تربيت بدني و علوم ورزشي مديريت ورزش   ۳۵
مهندسي معماري ۳۶
حقوق جزا و جرم شناسي  ۳۷
حقوق عمومي  ۳۸
 الهيات ۳۹
حسابداري ۴۰
درباره پرديس
جستجو در پورتال
جستجو در اخبار
صفحه اول
معرفي پرديس
تاريخچه پرديس
چارت سازماني پرديس
© تمام حقوق براي پرديس البرز محفوظ است.