پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۲۸۰ Esmaeil Naseri اسماعيل ناصري

محل خدمت (عضو هيات علمي):

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعاتد فرهنگي دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشکده 
روانشناسي پژوهشي گروه 
روان شناسي رشته
روان شناسي عمومي گرايش
نامشخص مرتبه علمي
آدرس
تلفن
دورنگار
پورتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
علامه طباطبايي-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
تهران-ايران دانشگاه علامه طباطبايي روان شناسي و آموزش كودكان استثنائي كار شناسي ۱
تهران-ايران دانشگاه علامه طباطبايي روان شناسي عمومي كارشناسي ارشد ۲
تهران-ايران دانشگاه علامه طباطبايي روان شناسي دكتري تخصصي ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۸۰ تهران-ايران دانشگاه علامه طباطبايي عضو گروه موسسان انجمن علمي روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي ۱
۱۳۸۲ ۱۳۸۰ دبير انجمن علمي روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي ۲
۱۳۸۲ ۱۳۸۰ مدير مسئول نشريه علمي كاوش ۳
۱۳۸۵ شبكه راديويي جوان كارشناس روان شناس پروژه تحقيقاتي تحليل محتواي روان شناختي، جامعه شناختي و زباني برنامه ۴
تا كنون ۱۳۸۵ پژو?شگر و درمانگر اعتياد و گروه درمانگر فعاليت در حوزه اعتياد به عنوان روان شناس ۵
۱۳۹۰ بنياد شهيد و امور ايثارگران ?مكاري با واحد شمال شرق بنياد ش?يد و امور ايثارگران به عنوان مشاور و رواندرمانگر ۶
۱۳۹۱ ۱۳۹۰ دانشگاه تهران ?مكاري با دفتر مشاوره دانشكده مديريت دانشگاه ت?ران به عنوان مشاور و رواندرمانگر ۷

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.