پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۲۴۹ mozafaredin vaezi مظفرالدين واعظي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس فارابي پرديس 
دانشكده مديريت و حسابداري دانشکده 
گروه مديريت وبرنامه ريزي آموزشي گروه 
مديريت رشته
مديريت وبرنامه ريزي آموزشي گرايش
استاديار مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه ايالتي اكلاهما-آمريكا دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۵۲ تهران -ايران دانشگاه تهران حقوق كار شناسي ۱
۱۳۵۵ امريكا دانشگاه كانزاس علوم سياسي كار شناسي ارشد ۲
۱۳۶۱ امريكا دانشگاه ايالتي اكلاهما مديريت آموزشي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۶۷/۰۷ ۱۳۹۴/۰۷ تهران-ايران عضو كميته برنامه ريزي علوم تربيتي شورايعالي برنامه ريزي ۱
۱۳۶۸/۰۳ ۱۳۶۵/۰۳ تهران-ايران معاون گروه علوم انساني وزارت فرهنگ و آموزش عالي ۲
۱۳۶۹/۰۷ ۱۳۶۶/۰۷ تهران-ايران ضو شاخه برنامه ريزي آموزشي و درسي گروه علوم انساني شورايعالي برنامه ريزي ۳
۱۳۷۱/۱۱ ۱۳۶۸/۱۱ تهران-ايران عضو گروه هماهنگي برنامه ريزي تربيت معلم شورايعالي برنامه ريزي ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.