اساتيد همکار


حميد رضا يزداني

دكتراي تخصصي
از داشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
استاديار


عزت‌اله‌ عباسيان‌

دكتري تخصصي
از اكستر -انگلستان دانشگاه محل خدمت: بوعلي سينا
اقتصاد و علوم اجتماعي
دانشيار


محمد رضا جوادي يگانه

دكتري تخصصي
از تربيت مدرس-تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
علوم اجتماعي
دانشيار


محمود شيخ

دكتري تخصصي
از تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي
دانشيار


محمدعلي اخوان بهابادي

دكتري تخصصي
دانشگاه محل خدمت: تهران
پرديس دانشكده هاي فني
استاد


حبيب هنري

دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبايي
روانشناسي و علوم تربيتي
دانشيار


فريبرز جولاي

دكتري تخصصي
دانشگاه محل خدمت: تهران
پرديس دانشكده هاي فني
استاد


محمد محجوب

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي مكانيك
استاد


محمد عزيزي

دكتراي تخصصي
از شهيد بهشتي-تهران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده كارآفريني
استاديار


سعيد فتحي

دانشگاه محل خدمت: اصفهان
علوم اداري واقتصاد
دانشيار


علي مهرابي

دانشگاه محل خدمت: شهيد چمران اهواز
اقتصاد
استاديار


لطفعلي عاقلي كهنه شهري

دانشگاه محل خدمت: تربيت مدرس
پژوهشكده اقتصاد
استاديار


عليرضا شايسته

دكتراي تخصصي
از York University-Canada دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده شيمي
دانشيار


سپيده خويي

دكتراي تخصصي
از اصفهان-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
شيمي
استاد


شاهين حيدري

دانشگاه محل خدمت: تهران
معماري
استاد


حسن بلخاري قهي

دكتري تخصصي
از همدرد دانشگاه محل خدمت: تهران
هنرهاي تجسمي
استاد


رضا رجبي

دكتري تخصصي
از منچستر- انگلستان دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي
استاد


محمود محمدطاهري

دكتري تخصصي
از واترلو(Waterloo)-كانادا دانشگاه محل خدمت: تهران
پرديس دانشكده هاي فني
دانشيار


غلامرضا خوش‌سيما

دانشگاه محل خدمت: ولي عصر رفسنجان
مديريت و اقتصاد
مربي


محمود موسوي مشهدي

دكتري تخصصي
از دانشگاه آركانزاس-امريكا دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي مكانيك
استاد


شهاب الدين شمس

دكتري تخصصي
از داشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: مازندران
علوم اداري و اداري
استاديار


محسن كافي

دكتري تخصصي
از ترييت مدرس-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
پرديس كشاورزي و منابع طبيعي و دانشكده معماري و محيط زيست
استاد


عباسعلي گائيني

دكتري تخصصي
از دانشگاه تربيت مدرس-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي
استاد


محمد حبيبي پارسا

دكتري تخصصي
از انيستيتو تكنولوژي كيوتو-ژاپن دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي متالورژي و مواد
استاد


غلامرضا نبي بيدهندي

دكتري تخصصي
از دهلي-هند دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده محيط زيست
استاد


جعفر رزمي

دكتري تخصصي
از دانشگاه برادفورد-انگلستان دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي صنايع
استاد


عبدالرضا سيف

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده ادبيات و علوم انساني
استاد


علي محقر

دكتري تخصصي
دانشگاه محل خدمت: تهران
مديريت
دانشيار


محمدرضا نيك بخت

دكتري تخصصي
دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت
دانشيار


عباس منوريان

دكتري تخصصي
از فليندرز استراليا-استراليا دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
استاد


حسين ابوالقاسمي

دكتري تخصصي
از داشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي شيمي
استاد


كاوه مهراني

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
دانشيار


تيمور رحماني

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده اقتصاد
دانشيار


شاهين رفيعي

دكتري تخصصي
از تربيت مدرس-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي و فناوري كشاورزي
دانشيار


حسن باديني

دكتري تخصصي
دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
دانشيار


رسول افضلي

دكتري تخصصي
دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده جغرافيا
دانشيار


محسن مهرآرا

دكتري تخصصي
از داشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده اقتصاد
استاد


محمد موسي خاني

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت
استاديار


احمد جعفر نژاد چقوشي

دكتري تخصصي
از تربيت مدرس-تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
استاد


سيدمحمد ميركمالي

دكتري تخصصي
از peabody of vandercilt دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي
استاد


مجتبي دهملائيان

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي برق وكامپيوتر
دانشيار


احمد علي آماده

دكتراي تخصصي
از مدرسه عالي سراميكهاي صنعتي-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي متالورژي ومواد
استاد


حميد ابريشمي

دكتري تخصصي
دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده اقتصاد
استاد


احمد پوراحمد

دكتري تخصصي
از تربيت مدرس-تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده جغرافيا
استاد


محمد باقر ساروخاني

كارشناسي
از سوربن-فرانسه دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده علوم اجتماعي
استاد


محمود عرفاني

دكتري تخصصي
از پاريس دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
استاد


فريدون قريب

دكتري تخصصي
از , فني اشتوتكارت-المان دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده شهرسازي
استاد


مجتبي اميري

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت
دانشيار


منوچهر انصاري

دكتري تخصصي
از روئن-فرانسه دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت
دانشيار


سيد مهدي آقا پور حصيري

دكتري تخصصي
دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي
دانشيار


حميدرضا پارسي

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده شهرسازي
دانشيار


علي اصغر پورعزت

دكتري تخصصي
دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت
استاد


محمدمهدي تنعمي

دكتري تخصصي
از لاورن دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
استاديار


رضا تهراني

دكتري تخصصي
دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت
استاد


عليرضا حاجيان نژاد

دكتري تخصصي
از داشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده ادبيات و علوم انساني
دانشيار


محمد حقيقي

دكتري تخصصي
از كلرادو دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت
دانشيار


مرتضي ايزدي فرد

دانشگاه محل خدمت: شاهرود


سيدحسن حسيني

دانشگاه محل خدمت: تهران
استاديار


عباس عباسپور

دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبائي
مديريت
دانشيار


محمود صارمي

دكتري تخصصي
دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت
دانشيار


سعيد گيوه چي

دكتراي تخصصي
از داشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
محيط زيست
استاديار


محمد دادگران

دانشگاه محل خدمت: آزاد اسلامي
مديريت
دانشيار


مهدي صداقت پيام

دانشگاه محل خدمت: پژوهشكده سازمان سمت
استاديار


سيدمحمد فدوي

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده هنرهاي تجسمي
استاد


احمدعلي فرزين

دكتري تخصصي
از Beaux-Arts-فرانسه دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده معماري
دانشيار


جلال غفاري قدير

دانشگاه محل خدمت: امام حسين
دانشيار


رحمت اله قلي پورسوته

دكتري تخصصي
دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
دانشيار


عباس كرامتي

دكتري تخصصي
از تربيت مدرس-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي صنايع
دانشيار


احمد كهرباييان

دكتري تخصصي
از ليدز دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي مكانيك
استاديار


حسين حسينخاني

دانشگاه محل خدمت: ملي تايوان
استاد


عليرضا اصلاني

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده علوم و فنون نوين
استاديار


اميرحسين براتي

دانشگاه محل خدمت: شهيد رجايي
دانشيار


محمد سلطاني فر

دانشگاه محل خدمت: ازاد اسلامي


محمدجواد پوروقار

دانشگاه محل خدمت: كاشان
دانشيار


مصطفي گودرزي

دكتري تخصصي
از رن 2-فرانسه دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده هنرهاي تجسمي
استاد


حشمت اله متدين

دكتري تخصصي
از سوربن-فرانسه دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده معماري
استاديار


منصور مومني

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت
استاد


مجيد نعمتي

دكتري تخصصي
از لستر- انگلستان دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده زبانهاي خارجي
دانشيار


جهانگير يداللهي فارسي

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
استاديار


عبدالحسين كلانتري

دانشگاه محل خدمت: تهران
علوم اجتماعي
دانشيار


مسعود شريعت پناهي

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشيار


كبري قرئلي

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي مكانيك
استاديار


علي اصغر رواسي

دكتري تخصصي
از داشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي
استاد


اسفنديار زبردست

دكتري تخصصي
از u.p دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده شهرسازي
استاد


سيد رضا سيد جوادين

دكتري تخصصي
دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت
استاد


هادي زارع

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده رياضي، ‏آمار و علوم كامپيوتر
استاديار


غلامرضا طالقاني

دكتري تخصصي
از آمريكا دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت
استاد


سيدمحمد علوي

دكتري تخصصي
از لانكستر دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده زبانهاي خارجي
استاد


محمدحسين عليزاده

دكتري تخصصي
از منچستر-انگلستان دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي
استاد


سيدسعيد محتسبي

دكتري تخصصي
دانشگاه محل خدمت: تهران
پرديس كشاورزي و منابع طبيعي
استاديار


عليرضا محمدزاده وادقاني

دكتري تخصصي
از دانشگاه نانت-فرانسه دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
دانشيار


محمد رضا مهرگان

دكتري تخصصي
دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت
استاديار


ايرج نوروش

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت
استاد


محمد رضا محمدي

دانشگاه محل خدمت: دانگاه علوم پزشكي تهران
دانگاه علوم پزشكي تهران
استاد


سيد محمد رضا حسيني بهشتي

دانشگاه محل خدمت: ادبيات


حسين صفري

دكتراي تخصصي
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
دانشيار


عليرضا بديعي

دكتراي تخصصي
از لاوال-آمريكا دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي شيمي
استاد


علي يزديان

دانشگاه محل خدمت:


عاليه كاظمي

دكتراي تخصصي
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
دانشيار


فردريك جيمسون

دانشگاه محل خدمت: دوك


محمودرضا قربان صباغ

دانشگاه محل خدمت: فردوسي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
استاديار


عليرضا پيرخائفي

دانشگاه محل خدمت:


محمد رحيم اسفيداني

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت
استاديار


رسول سعدي

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت:


طهمورث حسنقلي پور

دكتري تخصصي
از تربيت مدرس-تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت
استاد


عليرضا آرايي

دكتراي تخصصي
از پلي تكنيك ورشو-لهستان دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي مكانيك
استاديار


غلامحسن تقي نتاج

دانشگاه محل خدمت:


سعيد شيركوند

دكتراي تخصصي
از دانشگاه شهيد بهشتي-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
استاديار


رضا ضرغامي

دكتراي تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
مهندسي شيمي
دانشيار


مسعود غلامپور راد

دانشگاه محل خدمت: دانشكده مديريت و حسابداري


طاهر روشندل اربطاني

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت
استاد


سهيلا بورقاني فراهاني

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: وزارت علوم
دانشكده مديريت
استاديار


محمد سلطانپور

دانشگاه محل خدمت:


علي اكبر فرهنگي

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت
استاد


عباس نيك نژاد

دانشگاه محل خدمت: استاديار


محمد حسن خادم زاده

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده معماري
استاديار


سميه فدائي نژاد

دكتراي تخصصي
از داشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده معماري
استاديار


كتايون تقي زاده

دانشگاه محل خدمت: تهران
معماري
دانشيار


سياوش سميعي

دانشگاه محل خدمت: مربي


سيد حسن تقوايي

دانشگاه محل خدمت: شهيد بهشتي
استاديار


حجت

دانشگاه محل خدمت:


محمدرضا متيني

دانشگاه محل خدمت: يزد
استاديار


سعيد حقير

دكتري تخصصي
از پاريس 1) سوربن-پانتئون-فرانسه دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده معماري
دانشيار


قاسم مطلبي

دانشگاه محل خدمت:


غلامرضا اسلامي

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده معماري
دانشيار


محمودي

دانشگاه محل خدمت:


سيد غلامرضا اسلامي

دانشگاه محل خدمت:


جعفر نوري

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
استاديار


نجادعلي الماسي

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
استاد


رضا شكوهي زاده

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
استاديار


حسن محسني

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق
دانشيار


حجت اله انصاري

دانشگاه محل خدمت: الزهرا
استاديار


ناصر عسگري

دانشگاه محل خدمت: استاديار


علي پيران نژاد

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
استاديار


شهرزاد نيري

دانشگاه محل خدمت: تربيت مدرس
استاديار


اشرف رحيميان

دانشگاه محل خدمت:


سيد باقر ميرعباسي

دكتراي تخصصي
از استراسبورگ -فرانسه دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
استاد


محمدجواد رضايي زاده

دكتري
از ليل دو-فرانسه دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق
دانشيار


مرتضي فرجي

دانشگاه محل خدمت: دانشيار


فلاح پور

دانشگاه محل خدمت: تهران
استاديار


محمد رضا تقي زاده يزدي

دانشگاه محل خدمت: تهران
مديريت
دانشيار


كيومرث شريفي

دانشگاه محل خدمت: استاديار


ابوالقاسم ميرا

دانشگاه محل خدمت: تهران
مديريت
استاديار


مسعود كرمي

دكتري
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
مديريت و حسابداري
استاديار


مجيد غمامي

دكتري
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
حقوق
دانشيار


رضا قدسي

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي صنايع
استاديار


محمد مهدي نصيري

دكتري تخصصي
از دانشگاه صنعتي شريف-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي صنايع
استاديار


داتيس خواجه ئيان

دانشگاه محل خدمت: تهران
مديريت
استاديار


عباس نرگسيان

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت
استاديار


مهدي عرب صالحي

دانشگاه محل خدمت: اصفهان


فراز صادق وزيري

دانشگاه محل خدمت: خوارزمي
دانشكده مديريت و حسابداري


عسگري

دانشگاه محل خدمت: استاديار


تورج كريمي

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
دانشيار


خاكي

دانشگاه محل خدمت:


حسين داورزني

دكتراي تخصصي
از داشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
الهيات و معارف اسلامي
استاديار


شيوا كيوان پناه

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده زبانها و ادبيات خارجي دانشگاه تهران
دانشيار


محمدرضا دهقان نيري

دانشگاه محل خدمت: تربيت مدرس
مديريت و حسابداري
استاديار


علي اصغر اديبي

دكتري
از دانشگاه رن فرانسه دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده معماري
دانشيار


احمد اختيار زاده

دانشگاه محل خدمت: تهران
مديريت
استاديار


مجيد زارعي

دكتري
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: قزوين
معماري و شهرسازي
استاديار


رسول حسيني

دكتري
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: فرهنگيان
استاديار


ميترا عزتي

دكتراي تخصصي
از داشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي
استاديار


محمد يكرنگي

دكتري تخصصي
از شهيد بهشتي-تهران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
استاديار


سيدمحمدرضا ناصرزاده

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
استاديار


مسعود غلامعلي لواساني

دكتري
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشيار


احمد سعيدنيا

دانشگاه محل خدمت: تهران
شهرسازي و معماري
استاد


مجتبي رفيعيان

دانشگاه محل خدمت: تربيت مدرس
دانشكده جغرافيا
دانشيار


آرش تحريري

دكتري تخصصي
از علامه طباطبايي-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
استاديار


وحيد چوپانكاره

دكتري
از دانشگاه ووپرتال-المان دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده هنرهاي تجسمي
استاديار


محمود باقري

دكتراي تخصصي
از دانشگاه لندن دانشگاه محل خدمت: تهران
حقوق
دانشيار


امير حسين اميرخاني

دانشگاه محل خدمت: پيام نور


مهران فاطمي نيا

دكتري
از دانشگاه هنر فولك وانگ دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده هنرهاي تجسمي
استاديار


مريم خليلي

دكتراي تخصصي
از پانتئون سوربون-پاريس دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده هنرهاي تجسمي
استاديار


محسن نظري

دكتري
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
مديريت و حسابداري
دانشيار


ناصر صبحي قراملكي

دانشگاه محل خدمت: محقق اردبيلي
دانشيار


رضوان حجازي

دكتري
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: الزهرا(س)
دانشكده حسابداري


عباس شيري

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق
استاديار


محمود مهدوي

دانشگاه محل خدمت: تهران
حقوق
استاديار


علي داوري

دكتري
از علامه طباطبايي-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
كارآفريني
استاديار


آيت الله مميز

دكتري تخصصي
از امير كبير-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
كارآفريني
استاديار


بابك ضياء

دكتري
از دانشگاه ملي يو پي ام (پوترا) دانشگاه محل خدمت: تهران
كارآفريني
استاديار


سعيد شيرزادي

دكتري
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: امام صادق (ع)
دانشكده مديريت
استاديار


جواد عبدي

دانشگاه محل خدمت:


جمشيد امامي

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده هنرهاي تجسمي
مربي


علي اكبر ارجمندنيا

دكتراي تخصصي
از علامه طباطبايي-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي
دانشيار


ليلا مهاجري

دانشگاه محل خدمت: استاديار


سعيد حسن زاده

دكتراي تخصصي
از داشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي
دانشيار


نسرين مقدم

دكتراي تخصصي
از دانشگاه الزهرا-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده هنرهاي تجسمي
استاديار


پويان بيگلري

دانشگاه محل خدمت: آزاد


بيژن عباسي

دكتراي تخصصي
از دانشگاه نانت دانشگاه محل خدمت: تهران
داشكده حقوق و علوم سياسي
دانشيار


احمد مومني راد

دكتري تخصصي
از هندوستان- ميسور دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
استاديار


سيد محمد هاشمي

دانشگاه محل خدمت: شهيد بهشتي


ابراهيم موسي زاده

پسا دكتري
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
دانشيار


محمدرضا پورابراهيمي داوراني

دكتراي تخصصي
از تهران دانشگاه محل خدمت: آزاد
استاديار


قهرمان عبدلي

دكتراي تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
اقتصاد و علوم اجتماعي
استاد


محسن ابراهيمي

دانشگاه محل خدمت: خوارزمي
اقتصاد
دانشيار


مجيد مختاريان پور

دكتري تخصصي
از علامه طباطبايي-ايران دانشگاه محل خدمت:


تورج تقي زاده

دانشگاه محل خدمت: قوه قضايي


بابك نكويي

دانشگاه محل خدمت:


فاطمه حسيني شكيب

دانشگاه محل خدمت: هنر


بهنام كامراني

دانشگاه محل خدمت: تهران
هنر هاي تجسمي


محمدعلي بني اسدي

كارشناسي ارشد
از تهران-ايران دانشگاه محل خدمت:


مصطفي اسدالهي

كارشناسي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده هنرهاي تجسمي
مربي


حسين صافي

دكتري
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت:


هدي اثني عشري

دانشگاه محل خدمت: هنر هاي تجسمي


امير سحرخيز

دانشگاه محل خدمت:


صداقت جباري كلخوران

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده هنرهاي تجسمي
دانشيار


مهدي سديدي

دانشگاه محل خدمت:


محمد مرادي

دكتراي تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
استاديار


هستي چيت سازان

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت
استاديار


مهدي نجفي

دانشگاه محل خدمت: مدعو
استاديار


داوود جعفري سرشت

دانشگاه محل خدمت: استاديار


مژگان عباسي

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي شيمي
استاديار


اكرم نيرنيا

دكتري آموزش زبان انگليسي
از دانشگاه تهران دانشگاه محل خدمت: علم و صنعت ايران
استاديار


وحيد شاه منصوري

دكتري
از دانشگاه بريتيش كلمبيا-آمريكا دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي برق وكامپيوتر
استاديار


عليرضا سارنج

دانشگاه محل خدمت: استاديار


محمودرضا مستقيمي

دانشگاه محل خدمت:


رضا غفارزادگان

دانشگاه محل خدمت:


حميد بهره‌مند

دانشگاه محل خدمت: تهران
حقوق
استاديار


محمدرضا صادقي مقدم

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت
استاديار


غلامحسين نيكوكار

دانشگاه محل خدمت:


ابراهيم معين نجف آبادي

دانشگاه محل خدمت:


حسين نوروزي

دانشگاه محل خدمت: تهران
حقوق
استاديار


سعيد عظمتي

دانشگاه محل خدمت: شهيد رجايي


داراب ديبا

دانشگاه محل خدمت:


فيروزه آقا ابراهيمي ساماني

دانشگاه محل خدمت: تهران
محيط زيست
استاديار


جعفر حيدري

دكتري
از دانشگاه تربيت مدرس-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي صنايع
استاديار


ابوالقاسم توحيدي نيا

دانشگاه محل خدمت: تهران
اقتصاد و علوم اجتماعي
استاديار


حسين بوبرشاد

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده علوم و فنون نوين
استاديار


سيد مجتبي ميرلوحي

دكتري
از دانشگاه تهران=ايران دانشگاه محل خدمت: صنعتي شاهرود
استاديار


محسن تناني

دانشگاه محل خدمت: استاديار


محمدعلي شاه حسيني

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت
دانشيار


مرجان صفاري

دكتري
از دانشگاه تربيت مدرس-ايران دانشگاه محل خدمت: استاديار


مرجان فياضي

دانشگاه محل خدمت: فردوسي مشهد
دانشكده علوم اداري واقتصاد
استاديار


مهرناز مولوي

دانشگاه محل خدمت: گيلان
استاديار


نظام الدين رحيميان

دانشگاه محل خدمت: استاديار


مجيد بني اسدي

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي مكانيك
استاديار


محمدرضا ذاكر زاده

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي مكانيك


حميدرضا حسن زاده

دكتري
از تربيت مدرس-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
استاديار


مهدي خادمي

دانشگاه محل خدمت: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي
استاديار


يونس جبارزاده

دانشگاه محل خدمت: مديريت ، اقتصاد و حسابداري
استاديار


مهرداد استيري

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت
دانشيار


نادر سيداميري

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت
استاديار


محمدعلي زاهد

دانشگاه محل خدمت: خوارزمي
علوم زيستي
استاديار


مهنوش مشيري

دانشگاه محل خدمت:


محمد سلطاني فر

دانشگاه محل خدمت: واحد علوم و تحقيقات
دانشيار


ادريس پيرصاحب

دانشگاه محل خدمت:


علي شيخ پور قاسمي نيا

دكتراي تخصصي
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: دانشكده مهندسي مكانيك


امير خانلري

دانشگاه محل خدمت: تهران
مديريت و حسابداري
استاديار


شهناز محمدي

دكتري تخصصي
از پونا هندوستان دانشگاه محل خدمت: خوارزمي
روانشناسي و علوم تربيتي
استاديار


سيد جلال صادقي شريف

دانشگاه محل خدمت:


كريم محمدپور اقدم

دكتري
از دانشگاه KUL دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده برق
استاديار


مهدي شريفي

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت
استاديار


سعيد زنگنه شهركي

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
جفرافيا
استاديار


نعمت اله فاضلي

دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبائي
دانشيار


عبدالحسين كرمپور

دانشگاه محل خدمت: مالك اشتر
استاديار


حسين نواده توپچي

دانشگاه محل خدمت: دفاع ملي
استاديار


امير مسعود مظاهري سيچاني

دانشگاه محل خدمت:


زهره رامين

دكتراي تخصصي
از داشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده زبانهاي خارجي
استاديار


سيد مسعود داوودي

دانشگاه محل خدمت:


عباس ابراهيمي

دانشگاه محل خدمت:


ايرج هرسيني

دكتري مكانيك
دانشگاه محل خدمت: ازاد واحد كرج
مكانيك
استاديار


مونا زماني پدرام

دكتري مهندسي شيمي
از تربيت مدرس- تهران دانشگاه محل خدمت: آزاد تهران جنوب
مهندسي شيمي
استاديار


زهرا فخروئيان

مهندسي شيمي
دانشگاه محل خدمت: تهران
پرديس فني
استاديار


محمدحسين عبدالمحمدي

مهندسي پزشكي
دانشگاه محل خدمت: قم
استاديار


ابراهيم عليدوست

دكتري تخصصي
از داشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
تربيت بدني و علوم ورزشي
دانشيار


علي حاجي آقا بزرگي اميري

دكتري تخصصي
از دانشگاه علم و صنعت ايران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي صنايع
استاديار


رضا محمد كاظمي

دكترا
از دانشگاه تربيت معلم تهران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده كارآفريني
دانشيار


حسين اكبري يزدي

دانشگاه محل خدمت: خوارزمي
تربيت بدني و عوم ورزشي
استاديار


محمدحسين نيكسخن

دكترا
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده محيط زيست
دانشيار


محمدرضا جعفري نصر

دانشگاه محل خدمت: پژوهشگاه صنعت نفت
دانشكده مهندسي شيمي
استاد


محمد مهدي ساقيان

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
استاد


محسن برهاني

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علم سياسي
استاديار


محمدجواد اميري

دكترا
از تربيت مدرس-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده محيط زيست
استاديار


قاسمعلي شيري

دانشگاه محل خدمت: ايلام
دانشكده مديريت و حسابداري


ابراهيم وحيدي اليزه اي

دانشگاه محل خدمت: آزاد واحد اهواز


سيدعلي سادات اخوي

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
استاديار


عباس مصلي نژاد

دكتراي تخصصي
از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
استاد


ترانه بوربور

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مطالعات جهان
استاديار


طاهره رضايي

دكترا
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبايي
دانشكده زبانها و ادبيات خارجي
استاديار


طيبه نيك رفتار

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
استاديار


بهرنگ بهرامي

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده محيط زيست
استاديار


بهرام زهزاد

دانشگاه محل خدمت:


احمد كلهر

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي برق وكامپيوتر
استاديار


رضا طجرلو

دكتري تخصصي
از essex دانشگاه محل خدمت: تهران
حقوق
استاديار


محمد احمديان

دانشگاه محل خدمت:


گلناز تاجبخش

دانشگاه محل خدمت:


هادي هاشمي رزيني

دانشگاه محل خدمت: خوارزمي تهران
دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي
استاديار


پيمان متقي

دانشگاه محل خدمت: قم
دانشكده مديريت و حسابداري
استاديار


حسين حاتمي نژاد

دكتراي تخصصي
از شهيد بهشتي-تهران دانشگاه محل خدمت: تهران
جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دانشيار


علي عصاري

دانشگاه محل خدمت:


محسن صفري

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
دانشيار


حميدرضا معمارزاده

پسا دكتري
از دانشگاه مك گيل-كانادا دانشگاه محل خدمت: تهران
علوم فنون نوين
استاديار


علي سلامي

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده زبانها و ادبيات خارجي
استاديار


مريم سلطان بياد

دكتراي تخصصي
از لندن دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده زبانهاي خارجي
دانشيار


محمد اسماعيلي

دكتراي تخصصي
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي شيمي
استاديار


مژگان حيدري

دانشگاه محل خدمت: پژوهشكد‌ه فناوري نانو و مواد پيشرفته
استاديار


سيد مجتبي محمودزاده

دكترا
از دانشگاه علامه طباطبايي-ايران دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبائي
دانشكده مديريت و حسابداري
استاديار


محسن صادقي

دكتراي تخصصي
از داشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
دانشيار


امين جعفري

دكتراي تخصصي
از دانشگاه پاريس غرب نانترلادفانس-پاريس دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبائي
دانشكده حقوق و علوم سياسي
استاديار


اسماعيل شاه طهماسبي

دانشگاه محل خدمت:


اصغر عربيان

دانشگاه محل خدمت: آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات
دانشكده الهيات و فلسفه
استاديار


منصوره حاج حسيني

دكترا
از الزهرا(س)-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
روانشناسي و علوم تربيتي
استاديار


مصطفي صالحي

پسا دكتري
از دانشگاه بولونيا-ايتاليا دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي برق وكامپيوتر
استاديار


حميد الهوئي نظري

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
استاديار


دكتر محمد صفري

دكتراي مديريت سياستگذاري بازرگاني
از دانشگاه تهران، ايران دانشگاه محل خدمت: موسسه آموزش عالي قدير
استاديار


نسترن حاجي حيدري

دكتراي تخصصي
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
دانشيار


احسان قهرماني

دانشگاه محل خدمت:


سعيد ميرزامحمدي

دانشگاه محل خدمت: علم وصنعت ايران
استاديار


منصور صمدي

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت
دانشيار


علي اكبر شمسي پور

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده جغرافيا


عليرضا اسماعيلي

دانشگاه محل خدمت: علوم انتظامي
استاديار


حسن احمدي

دانشگاه محل خدمت:


رضا بندريان

دانشگاه محل خدمت: پژوهشكده صنعت نفت
دانشكده مديريت و حسابداري
استاديار


گيتي افروز جوادي

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده ادبيات و علوم انساني
استاديار


سيده زهرا اجاق

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده علوم اجتماعي
استاديار


معصومه احمدي شيرازي

دكتراي تخصصي
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده زبانهاي خارجي
استاديار


صادق زاده

دانشگاه محل خدمت: خواجه نصير
استاديار


قاسم رضائي

دانشگاه محل خدمت: داروسازي


اشرف رحيميان

دانشگاه محل خدمت:


عباس نظريان مادواني

دانشگاه محل خدمت: شهيد رجايي
دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
دانشيار


محمدرضا كرامتي

دكتري تخصصي
از دانشگاه تربيت معلم تهران دانشگاه محل خدمت: تهران
روانشناسي و علوم تربيتي
دانشيار


محمود اسعدي

دانشگاه محل خدمت:


حميد قاسمي

دكتر ي منابع طبيعي و محيط زيست
از كشور آذربايجان دانشگاه محل خدمت: حفاظت محيط زيست اذربايجان شرقي
دانشكده محيط زيست


كرامت اله زياري

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده جغرافيا
استاد


حسين كلانتري

دانشگاه محل خدمت:


پيشگاهي فرد

دانشگاه محل خدمت:


محمود واثق

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده جغرافيا
استاديار


عباس رجائي

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده جغرافيا
استاديار


اكبري

دانشگاه محل خدمت:


هادي

دانشگاه محل خدمت:


علي اكبر خميجاني فراهاني

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده زبانهاي خارجي
دانشيار


حشمت اله متدين

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده معماري
استاديار


علي اصغر فرزين

دانشگاه محل خدمت:


مجيد پرچمي جلال

دكتراي تخصصي
از دانشگاه علم و صنعت ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده معماري
استاديار


عباسعلي ايزدي

دكتراي تخصصي
از دانشگاه شفيلد-انگلستان دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده معماري
دانشيار


ثقفي

دانشگاه محل خدمت:


حجت

دانشگاه محل خدمت:


قاسم مطلبي

دكتري تخصصي
از دانشگاه نيو ساوت ولز سيدني-استراليا دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده معماري
استاد


مرجان زاهدي

دانشگاه محل خدمت:


خانم سميه رمضان ماهي

دانشگاه محل خدمت:


بهنوش اخوان

دانشگاه محل خدمت: الزهرا
دانشكده زبانهاي خارجي
استاديار


كيهان بهمني

دانشگاه محل خدمت:


مظفرالدين واعظي

دكتراي تخصصي
از دانشگاه ايالتي اكلاهما-آمريكا دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
استاديار


جواد پوركريمي

دكتراي تخصصي
از دانشگاه خوارزمي(تربيت معلم)-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
روانشناسي و علوم تربيتي
استاديار


خانم مولوي

دانشگاه محل خدمت:


ميثم بصيرت

دكتراي تخصصي
از داشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده شهرسازي
استاديار


طيبي

دانشگاه محل خدمت:


روزا مهرابي

دانشگاه محل خدمت:


رحمانيان

دانشگاه محل خدمت:


خانم مرجان انگشتري

دانشگاه محل خدمت:


هدايت علوي تبار

دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبائي
فلسفه
دانشيار


بهروز خدارحمي

دانشگاه محل خدمت:


تقي آزاد ارمكي

دانشگاه محل خدمت: تهران
اقتصاد و علوم اجتماعي
استاد


سعيدي

دانشگاه محل خدمت:


رضا ابزري

دانشگاه محل خدمت:


احمد پويان فر

دانشگاه محل خدمت:


حسين عبده تبريزي

دانشگاه محل خدمت: دانشيار


شهزاد طهماسبي بروجني

دكتراي تخصصي
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
تربيت بدني و علوم ورزشي
دانشيار


سيد محمد اعرابي

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت
استاد


عبدالرضا اميري

دانشگاه محل خدمت:


پوركاظمي

دانشگاه محل خدمت:


عباسعلي رستگار

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت
دانشيار


سيدرضا سيدجوادين

دكتري تخصصي
از تربيت مدري-تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت
استاد


عبدالحميد شمس

دكتري تخصصي
از دوفين پاريس دانشگاه محل خدمت: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي
دانشكده حقوق و علوم سياسي
دانشيار


داود كريمي دستجردي

دكترا
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
استاديار


نيما مختارزاده

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
استاديار


حسين منصوريان

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده جغرافيا
استاديار


عليرضا نادري خورشيدي

دانشگاه محل خدمت: امام حسين
دانشيار


اسماعيل ناصري

دكتري تخصصي
از علامه طباطبايي-ايران دانشگاه محل خدمت: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعاتد فرهنگي
دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي


غلامحسين نيكوكار

دانشگاه محل خدمت: امام حسين


جعفرحيدري

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي صنايع
استاديار


عباس كرامتي

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي صنايع
دانشيار


محمدصادق حاجي تاروردي

دانشگاه محل خدمت: پژوهشكده توسعه تكنولوژي
استاديار


عليرضا رضوان پور

دانشگاه محل خدمت:


هما بهبهاني

دكتراي تخصصي
از دانشگاه فلورانس-ايتاليا دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده محيط زيست
استاد


مثنوي

دانشگاه محل خدمت: استاد


علي دريا بيگي زند

دكترا
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده محيط زيست
استاديار


حسين شكوهمند

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي مكانيك
استاد


علي اصغر عطائي

دكتري تخصصي
از Alberta دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي مكانيك
دانشيار


علي باباخاني

دكتري تخصصي
از ايوا-آمريكا دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده علوم مهندسي
استاديار


محمدكاظم بشارتي

دكتراي تخصصي
از ليدز-انگلستان دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي مكانيك
دانشيار


عليرضا آرائي

دكتري تخصصي
از پلي تكنيك ورشو دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي مكانيك
استاديار


محمدرضا ذاكرزاده

دكتري تخصصي
از صنعتي شريف-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي مكانيك
استاديار


حميدرضا معمارزاده

دانشگاه محل خدمت:


مهدي تيموري

دكتراي تخصصي
از داشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده علوم و فنون نوين
استاديار


غلامرضا محمدخاني

دانشگاه محل خدمت: سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي ايران


عليرضا عباسي

دكتراي تخصصي
از دانشگاه استكهلم-سوئد دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي شيمي
استاد


عليرضا شاكري

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي شيمي
دانشيار


مجيد حمزه لو

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده شيمي
استاديار


حميدرضا جعفري

دكتري تخصصي
از دانشگاه ايالتي لوييزيانا-آمريكا دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده محيط زيست
استاد


اطهره نژادي

دانشگاه محل خدمت:


اميري

دانشگاه محل خدمت: تهران
استاديار


غلامرضا نبي بيدهندي

دكتراي تخصصي
از دهلي-هند دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي مكانيك
استاد


حلوائي

دانشگاه محل خدمت:


قاسمي

دانشگاه محل خدمت:


علي رضا هدايي

دانشگاه محل خدمت: تهران
استاديار


محمد اسحاقي

دكتراي تخصصي
از مدرسه عالي شهيد مطهري-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
استاديار


احمد باقري

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
استاد


محسن ايزانلو

دانشگاه محل خدمت:


فرزين دهدار

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي


عليرضا محمد زاده

دكترا
از دانشگاه نانت-فرانسه دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
دانشيار


سيد طه مرقاتي

دانشگاه محل خدمت: تهران
حقوق و علم سياسي
استاديار


حسين قشقايي

دانشگاه محل خدمت: پژوهشكده باقر العلوم


احد ذكي

دانشگاه محل خدمت:


مهدي نجابتي

دانشگاه محل خدمت:


حسن محسني

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
دانشيار


امير عباس امير شكاري

دانشگاه محل خدمت: دانشكده حقوق و علوم سياسي


محمد جواد جاويد

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
دانشيار


ولي رستمي

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
دانشيار


آيت اله پرويزي

دانشگاه محل خدمت:


عباس مينوي

دانشگاه محل خدمت:


عباس كريمي

دكتري تخصصي
از robert schumein دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
استاد


محمدجواد رضائي زاده

دكتري تخصصي
از ليل دو-فرانسه دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
دانشيار


سعيد حسن زاده

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي
دانشيار


مسعود كبيري

دانشگاه محل خدمت: دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي


فاطمه دهقاني آراني

دانشگاه محل خدمت: دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي


نظري

دانشگاه محل خدمت:


ديبا

دانشگاه محل خدمت:


احمد به پژوه

دكتراي تخصصي
از دانشگاه كيل-آلمان دانشگاه محل خدمت: تهرن
دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي
استاد


آناهيتا خدا بخشي كولايي

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشكي بهشتي
دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي


محمد نوري زنور

دكتراي تخصصي
از دانشگاه كمبريج-انگلستان دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده فيزيك
استاد


سعيد پور نقاش

دانشگاه محل خدمت:


محمد كاظمي

دانشگاه محل خدمت:


قهرمان عبدلي

دانشگاه محل خدمت:


حميدي

دانشگاه محل خدمت:


الهام شيرزاد عراقي

دكتراي تخصصي
از صنعتي اميركبير-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
تربيت‌ بدني‌ و علوم‌ ورزشي‌
استاديار


سجادي

دانشگاه محل خدمت:


چوبينه

دانشگاه محل خدمت:


مهدي شهبازي

دكترا
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
دانشيار


رسول حمايت طلب

دكتراي تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
تربيت بدني و علوم ورزشي
استاد


الهه عرب عامري

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي
دانشيار


كردي

دانشگاه محل خدمت:


هومن مينونژاد

دكتراي تخصصي
از داشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
تربيت بدني و علوم ورزشي
استاديار


سيدمحمد طباطبايي نژاد

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
استاديار


محمد باقر منهاج

دانشگاه محل خدمت: امير كبير
استاد


محمود اميري

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: علوم پزشكي كرمانشاه


مهتاب ميرمحسني

دانشگاه محل خدمت: صنعتي شريف
دانشكده مهندسي برق وكامپيوتر
استاديار


مشكور

دانشگاه محل خدمت: مركز علمي پژوهش هاي علمي فرانسه CNRS


وحيد پيروزفر

دانشگاه محل خدمت: آزاد اسلامي
دانشكده فني و مهندسي
استاديار


علي طيبي

دكتراي تخصصي
از دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج)-تهران دانشگاه محل خدمت: علوم پزشكي بقيه الله


محمدرضا دوست محمدي

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده هنرهاي تجسمي
مربي


سيامك حاجي يخچالي

پسا دكتري
از دانشگاه جامع لندن دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي صنايع
استاديار


ربابه نوري قاسم آبادي

دانشگاه محل خدمت: خوارزمي تهران
دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي


عليرضا شاكري

دانشگاه محل خدمت:


عبدالرضا رحيمي

دانشگاه محل خدمت: اميركبير
دانشيار


فرهاد آزادي نمين

دانشگاه محل خدمت: اميركبير
دانشكده مهندسي برق وكامپيوتر
استاديار


سيد امير موسوي نيا

دانشگاه محل خدمت: خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي برق وكامپيوتر


مرتضي گرشاسبي

دانشگاه محل خدمت: علم و صنعت ايران
دانشكده رياضي
استاديار


محمود كاظمي

دكتراي تخصصي
از داشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
دانشيار


محمدحسين نوروزي

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي
استاديار


ناديا عباس زاده تهراني

دكترا
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: آزاد اسلامي
دانشكده محيط زيست
استاديار


رحمن سوري

دكتري تخصصي
از داشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
تربيت بدني و علوم ورزشي
دانشيار


حميد پاداش

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده كارآفريني
استاديار


سعيد باجلان

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
استاديار


فرزين نگارستان

دكتراي تخصصي
از مجتمع هاي زيستي نيوساعت ولز-انگلستان دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده معماري
استاديار


ژيلا مقبولي

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشكي تهران
پزشكي
استاديار


محمدسعيد ايزدي

دانشگاه محل خدمت: بوعلي سينا همدان
استاديار


رضا افهمي

دانشگاه محل خدمت: تربيت مدرس
دانشكده هنرهاي تجسمي
دانشيار


علي اندجي گرماروردي

دانشگاه محل خدمت:


سيد نظام‌الدين حسيني

دانشگاه محل خدمت:


Vladimir Kercan

دانشگاه محل خدمت:


حميد سعيدي

دانشگاه محل خدمت: تربيت مدرس
دانشكده مهندسي برق وكامپيوتر
استاديار


حمزه رايج

دانشگاه محل خدمت: گيلان
دانشكده مديريت
استاديار


كيوان كاكابرايي

دانشگاه محل خدمت: آزاد اسلامي


پدرام حنفي زاده

پسا دكتري
از دانشگاه صنعتي شريف-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي مكانيك
دانشيار


سجادسياح

دانشگاه محل خدمت:


مهدي وزيريان

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشكي تهران
داروسازي
استاديار


محمد حسين رمضان كيايي

دكتري تخصصي
از مكگيل-كانادا دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده زبانهاي خارجي
استاديار


محمد ضابطيان

دانشگاه محل خدمت: تربيت مدرس
دانشيار


محمد كمالي نژاد

دانشگاه محل خدمت: شهيد بهشتي
داروسازي


عبدالمجيد آيت اللهي

دكتري تخصصي
از كراچي - پاكستان دانشگاه محل خدمت: شهيد بهشتي
داروسازي
استاد


كاظم باعثي

دانشگاه محل خدمت:


اصغر آقامحمدي

دانشگاه محل خدمت:


محمدحسين محمدي

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
ادبيات و زبان فارسي
دانشيار


پرويز رشيدي رنجبر

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده شيمي
استاد


محمد تيموري

دانشگاه محل خدمت:


امير نجات

دكتري تخصصي
از بريتيش كلمبيا-كانادا دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي مكانيك
استاديار


يحيي كمالي پور

دانشگاه محل خدمت:


مهدي وزيريان

دانشگاه محل خدمت:


شهرام دلفاني

دكتراي تخصصي
از دانشگاه تربيت مدرس-ايران دانشگاه محل خدمت: مركز تحقيقات راه مسكن و شهرسازي
دانشكده مهندسي مكانيك
استاديار


مريم كرمي

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: خوارزمي
دانشكده مهندسي مكانيك
استاديار


ندا محمداسماعيلي

دانشگاه محل خدمت:


راضيه اسلاميه

دانشگاه محل خدمت:


بهنام عبدي

دانشگاه محل خدمت: آموزش عالي آزاد فرهنگ تفاهم


جواد بشري

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده ادبيات و علوم انساني
استاديار


مصطفي زارعي

دكتراي تخصصي
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: شهيد بهشتي
تربيت بدني و علوم ورزشي
استاديار


سيدمصطفي قناديان

دانشگاه محل خدمت:


رضا خرم طوسي

دانشگاه محل خدمت: ستاد فرماندهي ارتش جمهور اسلامي ايران
استاديار


ويدا رحيمي نژاد

دانشگاه محل خدمت:


عباس نيك نژاد

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
استاديار


مهدي شمس آرا

دانشگاه محل خدمت:


حميدرضا جيحاني

دكتراي تخصصي
از دانشگاه اصفهان-ايران دانشگاه محل خدمت: كاشان
دانشكده معماري
استاديار


وحيد شالي اميني

دكتري تخصصي
از دانشگاه سوربون-فرانسه دانشگاه محل خدمت: آزاد اسلامي تهران مركز
دانشكده شهرسازي
استاديار


هاشم منتصري

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشكي شيراز
داروسازي
دانشيار


آيدا حسين خاني

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشكي شيراز
مركز تحقيقات طب سنتي
استاديار


علي ابراهيمي كردلر

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
دانشيار


فرناز ترابي

دانشگاه محل خدمت: پيام نور
استاديار


سيد محمد منصور طباطبائي بهبهاني

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده ادبيات و علوم انساني
دانشيار


وحيد قهرمان

دانشگاه محل خدمت: بنياد دانشنامه نگاري ايران
استاديار


نسرين طباطبائي

دكتري تخصصي
از داشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
استاديار


Nezih Altay

دانشگاه محل خدمت:


يونس شكرخواه

دكتري تخصصي
از علامه طباطبايي-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مطالعات جهان
استاد


اميرسعيد محمودي

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده معماري
دانشيار


غلامرضا خاكي

دانشگاه محل خدمت: آزاد اسلامي
دانشيار


محمود عزيزي

دانشگاه محل خدمت: مازندران
دانشكده زبانها و ادبيات خارجي
استاديار


اميرمسعود ربيعي

دكتراي تخصصي
از دانشگاه آلبرتا-كانادا دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي برق وكامپيوتر
استاديار


محمود دهقان نيري

دانشگاه محل خدمت: تربيت مدرس
دانشكده مديريت و حسابداري
استاديار


علي سوري

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده اقتصاد
دانشيار


حميدرضا انصاري

دكتراي تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده معماري
استاديار


احمد اميري

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي شيمي
استاديار


كريس ويدون

دانشگاه محل خدمت: كارديف انگليس
استاد


ريچارد دوپراسپو

دانشگاه محل خدمت: كالج واشينگتن
استاد


رقيه جدا

دانشگاه محل خدمت: مركز تحقيقات مخابرات ايران
استاديار


فواد صيدي

دكتراي تخصصي
از داشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
تربيت بدني و علوم ورزشي
استاديار


سيدمحمد مرندي

دكتري تخصصي
از دانشگاه بيرمنگام-انگلستان دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده زبانهاي خارجي
استاد


فاضل اسدي امجد

دكتراي تخصصي
از دانشگاه گلازگو-اسكاتلند دانشگاه محل خدمت: خوارزمي
دانشكده زبانهاي و ادبيا خارجي
استاد


جليل بادام فيروز

دانشگاه محل خدمت: پژوهشكده محيط زيست و توسعه پايدار
دانشكده اقتصاد
دانشيار


روح اله محمودخاني

دانشگاه محل خدمت: آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران
استاديار


حسين پيرنجم الدين

دكتري تخصصي
از بيرمنگام-انگلستان دانشگاه محل خدمت: اصفهان
دانشكده زبانهاي خارجي
دانشيار


كامران احمد گلي

دانشگاه محل خدمت: خوارزمي
استاديار


عليرضا هادي حسين آبادي

دانشگاه محل خدمت: تهران
علوم و فنون نوين
استاديار


طيبه عباسي

دكتراي تخصصي
از دانشگاه تربيت مدرس-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
استاديار


داوود حسين پور

دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبائي
دانشكده مديريت و حسابداري
دانشيار


علي صادقي

دكتري تخصصي
از دانشگاه تبريز-ايران دانشگاه محل خدمت: تربيت مدرس
علوم انساني
دانشيار


محمدعلي قره

دانشگاه محل خدمت: پيام نور واحد قم
تربيت بدني و عوم ورزشي
دانشيار


داود حومينيان شريف آبادي

دانشگاه محل خدمت: تهران
تربيت بدني و علوم ورزشي
استاديار


قاسم بولو

دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبائي
دانشكده مديريت و حسابداري
دانشيار


مهناز مشايخ

دانشگاه محل خدمت:


حسين توكليان

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبائي
دانشكده اقتصاد
استاديار


پريسا پورنعمتي

دكتراي تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
تربيت بدني و علوم ورزشي
استاديار


حسن صيادي

دانشگاه محل خدمت: خواجه نصير الدين طوسي
دانشكده مهندسي مكانيك
دانشيار


سيروس اميري

دكتراي تخصصي
دانشگاه محل خدمت: كردستان
دانشكده زبانهاي خارجي
استاديار


عليرضا صادقي

پسا دكتري
از دانشگاه توكيو-ژاپن دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي مكانيك
استاديار


محمدجعفر حداد

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي مكانيك
استاديار


موسي بزرگ اصل

دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبائي
دانشكده مديريت و حسابداري
دانشيار


زهرا توفيقي

دانشگاه محل خدمت: علوم پژشگي تهران
داروسازي
استاديار


محسن امين

دانشگاه محل خدمت: علوم پژشگي تهران
استاديار


محمدرضا مراد

پسا دكتري
از موسسه ماكس پلانك-آلمان دانشگاه محل خدمت: صنعتي شريف
مهندسي هوافضا
استاديار


سيدمهدي گنجياني

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي مكانيك
استاديار


هادي خانيكي

دكتري تخصصي
از دانشگاه علامه طباطبايي-ايران دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبائي
دانشكده علوم اجتماعي
دانشيار


سيدكمال واعظي

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
دانشيار


هادي پاسدار شهري

دكتراي تخصصي
از دانشگاه تربيت مدرس-ايران دانشگاه محل خدمت: تربيت مدرس
دانشكده مهندسي مكانيك
استاديار


مهدي معرفت

دانشگاه محل خدمت: تربيت مدرس
مكانيك
استاد


سعيد روحاني

دكتري تخصصي
از دانشگاه علم و صنعت ايران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
استاديار


مجتبي حقيقي يزدي

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي مكانيك
استاديار


سهرابعلي قربانيان

دكتراي تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي شيمي
دانشيار


يونس نورالهي

دكتراي تخصصي
از دانشگاه كيوشو -ژاپن دانشگاه محل خدمت: تهران
علوم و فنون نوين
دانشيار


وحيد شالچيان

دانشگاه محل خدمت: علم وصنعت
برق
استاديار


عيسي اميني

دانشگاه محل خدمت: آزاد واحد تهران مركز
حقوق و علوم سياسي
استاديار


ابراهيم باقري طالقاني

كارشناسي ارشد
دانشگاه محل خدمت: سمنان
دانشكده هنرهاي تجسمي
مربي


حسين وطن پور

دكتراي تخصصي
از دانشگاه Strathclyde -انگلستان دانشگاه محل خدمت: شهيد بهشتي
داروسازي
استاد


ابوالقاسم نجفي

دانشگاه محل خدمت:


رسول زيد آبادي

دانشگاه محل خدمت: حكيم سبزواري
استاديار


فرامرز معطر

دانشگاه محل خدمت: آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات
محيط زيست
استاد


امين دهقان قهفرخي

دانشگاه محل خدمت: تهران
تربيت بدني و عوم ورزشي
استاديار


عسگر نوربخش

دانشگاه محل خدمت: اصفهان
مديريت
استاديار


محسن حنيف

دكتراي تخصصي
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: خوارزمي
دانشكده زبانهاي خارجي
استاديار


محمود شارع پور

دكتري تخصصي
از ملي استراليا دانشگاه محل خدمت: مازندران
اقتصاد و علوم اجتماعي
استاد


لعبت زبردست

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
محيط زيست
استاديار


رضا زهروي

دانشگاه محل خدمت: تهران
حقوق
استاديار


سيد صمد سجادي

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشكي شهيد بهشتي
استاد


فاطمه شب خيز

دكتري تخصصي
دانشگاه محل خدمت: تهران
تربيت بدني و علوم ورزشي
دانشيار


عليرضا رياسي

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي مكانيك
دانشيار


نگار سماك نژاد

دانشگاه محل خدمت: شهيد بهشتي
استاديار


احمد وثوق

دانشگاه محل خدمت: پژوهشگاه رويان
دانشيار


كمال سخدري

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده كارآفريني
استاديار


فاطمه نارنجي ثاني

دانشگاه محل خدمت: مدعو
مربي


آمنه خديور

دكتراي تخصصي
از دانشگاه تربيت مدرس-ايران دانشگاه محل خدمت: الزهرا
دانشكده مديريت و حسابداري
دانشيار


قاسم درودگر

دانشگاه محل خدمت: تهران
استاديار


حسن عالي پور

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
دانشيار


محمدحسن حبيبي

دكتري تخصصي
از شهيد بهشتي-تهران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
مربي


رحيم پيلور

دانشگاه محل خدمت: تهران
حقوق
استاديار


رضا ابراهيمي

دانشگاه محل خدمت: خواجه نصيرالدين طوسي
مكانيك
دانشيار


محمد آقايي

دانشگاه محل خدمت: تربيت مدرس
دانشكده مديريت و حسابداري
استاديار


حسين علايي

دانشگاه محل خدمت: امام حسين
دانشيار


اميرحسين تكيان

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشكي تهران
دانشيار


محسن صفاردزفولي

دكتري تخصصي
از دانشگاه سوربن-فرانسه دانشگاه محل خدمت: علم و صنعت ايران
دانشكده هنرهاي تجسمي
استاديار


درخشان

دانشگاه محل خدمت: علم و صنعت ايران
مكانيك
استاديار


ميثم نصر

دانشگاه محل خدمت:


مجتبي اشراقي آراني

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي


جليل حيدري دهويي

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت
استاديار


پرستو پريور

دانشگاه محل خدمت:


سيد فرشيد چيني

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي مكانيك
استاديار


حميدرضا جلايي پور

دكتري تخصصي
از دانشگاه لندن دانشگاه محل خدمت: علوم اجتماعي
اقتصاد و علوم اجتماعي
دانشيار


ابوالقاسم خدادي

دانشگاه محل خدمت: شاهد
حقوق
استاديار


زهرا شاكري

دكتري تخصصي
از داشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
استاديار


مهدي الياسي

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبائي
دانشكده مديريت و حسابداري
استاديار


اكبر نصراللهي

دانشگاه محل خدمت:


بتول آهني

دانشگاه محل خدمت: تهران
استاديار


شهاب الدين كرمانشاهي

دكتراي تخصصي
از دانشگاه صنعتي شريف-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده شهرسازي
استاديار


احسان احمدي

پسا دكتري
از دانشگاه آلتو -فنلاند دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده شهرسازي
استاديار


سعيد محسني گركاني

دانشگاه محل خدمت: موسسه عالي انرژي
استاديار


حنان عموزاد مهديرجي

دانشگاه محل خدمت: تهران
استاديار


فرشيد نجفي

دكتراي تخصصي
از دانشگاه مانيتوبا-كانادا دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي مكانيك
استاديار


ناصر ميرسپاسي

دانشگاه محل خدمت:


محسن لطفي

دانشگاه محل خدمت: انستيتو سرم سازي رازي
استاديار


مهدي خيرانديش

دانشگاه محل خدمت: آزاد اسلامي
دانشيار


محمد تابان

دانشگاه محل خدمت: ايلام
دانشكده مديريت و حسابداري
استاديار


خيرالله پروين

دكتراي تخصصي
از الجامعه اللبنانيه دانشگاه محل خدمت: تهران
حقوق و علم سياسي
استاد


مرتضي طاهري

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: بين المللي قزوين
تربيت‌ بدني‌ و علوم‌ ورزشي‌
استاديار


حسن سرشتي

دكتراي تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده شيمي
استاد


احمدعلي يزدان پناه

دانشگاه محل خدمت: موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي
استاديار


آرش بهرامي

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي مكانيك
استاديار


علي اكبر گرجي ازندرياني

دانشگاه محل خدمت:


زينب سازور

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي صنايع
استاديار


حميدرضا بهاروندي

دانشگاه محل خدمت: صنعتي مالك اشتر
مهندسي مواد
دانشيار


زهرا طاهري

دانشگاه محل خدمت: وزارت علوم
استاديار


محمدصادق سنگري

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: فومن
دانشكده فني فومن
استاديار


محمد رسائي

دانشگاه محل خدمت: شهيدمطهري
الهيات‌ و معارف اسلامي‌
استاديار


جواد بداق جمالي

دانشگاه محل خدمت: آزاد اسلامي
دانشيار


لقمان كشاورز

دانشگاه محل خدمت: پيام نور
دانشيار


نورالدين نعمتي

دانشگاه محل خدمت: تهران


زهره مظاهري

دانشگاه محل خدمت: تربيت مدرس
پزشكي
استاديار


محمد جواد ارسطا

دكتري تخصصي
از مدرسه عالي شهيد مطهري-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
دانشيار


هومن ضرابي

دانشگاه محل خدمت: پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات
استاديار


محمدعلي نظري

دكتري تخصصي
از دانشگاه گرونوبل فرانسه-فرانسه دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي مكانيك
مربي


سارا مزيناني شريعتي

دكتراي تخصصي
از مدرسه عالي مطالعات علوم اجتماعي-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده علوم اجتماعي
استاديار


مهدي اعتمادي فرد

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
علوم اجتماعي
استاديار


حميد رجبي

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: خوارزمي
علوم تربيتي بدني
دانشيار


شهناز شهربانيان

دانشگاه محل خدمت: تهران
تربيت بدني و علوم ورزشي
استاديار


افسر جعفري حجين

كارشناسي ارشد
از داشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
تربيت بدني و علوم ورزشي
استاديار


علي محمد فلاح زاده

دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبائي
دانشكده حقوق و علوم سياسي
استاديار


علي انصاري

دانشگاه محل خدمت: خوارزمي
حقوق و علوم سياسي
دانشيار


حسن لطفي

دانشگاه محل خدمت: علوم قضايي
دانشكده حقوق و علوم سياسي
استاديار


امين جميلي

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي صنايع
استاديار


عليرضا اميرتيموري

دانشگاه محل خدمت: آزاد اسلامي
استاد


سيدعلي اصغر سلطاني

دكتري تخصصي
از علامه طباطبايي-ايران دانشگاه محل خدمت: باقرالعلوم
دانشكده ادبيات و علوم انساني


محمدرضا امين ناصري

دكتري تخصصي
از West Virginia University-آمريكا دانشگاه محل خدمت: تربيت مدرس
دانشكده مديريت و حسابداري
دانشيار


ابوعلي ودادهير

دكتراي تخصصي
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
دانشيار


هاني اربابي

دانشگاه محل خدمت: تربيت مدرس
هنر
استاديار


فاطمه ثقفي

دكتري تخصصي
از دانشگاه علم و صنعت ايران-تهران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت
استاديار


پاييز عزمي

دانشگاه محل خدمت: تربيت مدرس
دانشكده مهندسي برق وكامپيوتر
استاد


محمدجواد عمادي

دانشگاه محل خدمت: اميركبير
دانشكده مهندسي برق وكامپيوتر
استاديار


قاسم زاعي

دانشگاه محل خدمت: اردبيل
استاديار


محمدصالح تركستاني

دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبائي
مديريت و اقتصاد
استاديار


بشير حسيني

دانشگاه محل خدمت: صدا و سيما
استاديار


حميد صفاري

دانشگاه محل خدمت: علم و صنعت ايران
دانشكده مهندسي مكانيك
دانشيار


محمدرضا ابوالقاسمي

دكتري تخصصي
از دانشگاه اكس ـ مارسي-فرانسه دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده هنرهاي تجسمي
استاديار


رامين هاشمي

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: علم و صنعت ايران
دانشكده مهندسي مكانيك
استاديار


محمد توكل

دانشگاه محل خدمت: تهران
علوم اجتماعي
استاد


اسماعيل تاجبخش

دكتراي تخصصي
دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبائي
ادبيات فارسي و زبان هاي خارجي
استاد


حسين كرمي

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشكي مازندران
دانشيار


حسن سليماني

دانشگاه محل خدمت: پيام نور
دانشيار


فيروز محمودي جانكي

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
حقوق و علوم سياسي
دانشيار


پرويز آهي

دانشگاه محل خدمت: علوم انتظامي امين
دانشيار


علي ربيعي

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: پيام نور
دانشكده علوم اجتماعي
استاد


نيما معززي

دانشگاه محل خدمت: تهران
مربي


حميد مسجدسرايي

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: سمنان
حقوق
دانشيار


مهدي عروجي

دانشگاه محل خدمت: تربيت مدرس
دانشكده مهندسي برق وكامپيوتر
استاديار


بهرام ملك محمدي

دانشگاه محل خدمت: تهران
محيط زيست
دانشيار


حجت كاظمي

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
استاديار


احمد رضواني مفرد

دانشگاه محل خدمت: بوعلي سينا
دانشكده ادبيات و علوم انساني
استاديار


عليرضا فروزنده پور

دانشگاه محل خدمت: تهران
حقوق
استاديار


نادر سيدكلالي

دانشگاه محل خدمت: مدعو
استاديار


نعيمه رضايي

دكتري تخصصي
از پانتئون سوربن-پاريس دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده شهرسازي
استاديار


سعيد ستايشي

دانشگاه محل خدمت: اميركبير
دانشيار


سيدنصراله ابراهيمي

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
استاديار


نيكو خسروي

دانشگاه محل خدمت: الزهرا
علوم تربيتي بدني
دانشيار


فردين مهرابيان

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشكي گيلان
دانشيار


مهناز حسين زاده

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت
استاديار


علي مبيني دهكردي

دكتراي تخصصي
از دانشكده مديريت استراتژيك دانشگاه عالي دفاع ملي- دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده كارآفريني
دانشيار


محمد عرب

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشكي تهران
استاد


رضا واعظي

دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبائي
دانشكده مديريت و حسابداري
دانشيار


منوچهري

دانشگاه محل خدمت: تربيت مدرس
دانشيار


شهامت حسينيان

دانشگاه محل خدمت: علوم انتظامي
دانشيار


علي صالحي

دانشگاه محل خدمت:


سيد ضياالدين شفائي تنكابني

دكتري تخصصي
از ليدز-انگلستان دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي معدن
استاد


افخم دانشفر

دانشگاه محل خدمت: الزهرا
علوم تربيتي بدني
دانشيار


حميدرضا نورعلي زاده

دكتراي تخصصي
از دانشگاه علم و صنعت ايران دانشگاه محل خدمت: علم و صنعت ايران
دانشكده مديريت و حسابداري
استاديار


محسن عبدالهي

دانشگاه محل خدمت: شهيد بهشتي
حقوق و علوم سياسي
استاديار


مريم خاتمي

دانشگاه محل خدمت: انستيتو پاستور
مربي


فرزانه هنربخش

كارشناسي ارشد
از سالفورد-انگلستان دانشگاه محل خدمت: الزهرا
دانشكده هنرهاي تجسمي
مربي


سيدحميدرضا شهابي حقيقي

دكتراي تخصصي
از دانشگاه علوم مالزي-مالزي دانشگاه محل خدمت: اميركبير
دانشكده مهندسي مكانيك
استاديار


احمد ندايي فرد

دانشگاه محل خدمت: الزهرا
دانشيار


محمد وزين كريميان

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: علوم قضايي
دانشكده حقوق و علوم سياسي
استاديار


جعفر قيدر خلجاني

دانشگاه محل خدمت: صنعتي مالك اشتر
استاديار


سيدهادي راجي

دانشگاه محل خدمت: امام صادق(ع)
استاديار


هادي طحان‌نظيف

دانشگاه محل خدمت: امام صادق
استاديار


هميلا تكلي

دانشگاه محل خدمت: تهران
تربيت بدني


فرزاد بهرامي

دانشگاه محل خدمت: موسسه نور طوبي
دانشكده مديريت و حسابداري
استاديار


ابوالفضل مشكيني

دانشگاه محل خدمت: تربيت مدرس
جغرافيا و برنامه ريزي شهري
استاديار


سيدمرتضي موسويان

دانشگاه محل خدمت: صدا و سيما
ارتباطات
استاديار


مصطفي صديقي

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشكي كرمانشاه


يحيي سخنگويي

دانشگاه محل خدمت:


مهدي فسنقري

دانشگاه محل خدمت: پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات
استاديار


زهره محمدي

دانشگاه محل خدمت: شهيد بهشتي
استاديار


بختيار سجادي

دانشگاه محل خدمت: كردستان
استاديار


كامران اخباري

دكتري تخصصي
از دانشگاه تربيت مدرس-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي شيمي
استاديار


سيدمهدي قافله باشي

دانشگاه محل خدمت: پژوهش و فناوري پتروشيمي
استاديار


مجيد دفتري

دانشگاه محل خدمت: پژوهش و فناوري پتروشيمي
دانشيار


مجيد غضنفرپور

دانشگاه محل خدمت: پژوهش و فناوي پتروشيمي
استاديار


ايلناز ابراهيمي

دانشگاه محل خدمت: استاديار


علي ملكي

دانشگاه محل خدمت: صنعتي شريف
مديريت


شهرزاد زندي

دانشگاه محل خدمت: تهران
تربيت بدني
استاديار


غلام علي كارگر

دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبائي
دانشكده علوم ورزشي و تربيت بدني
دانشيار


كيومرث يزدان پناه

دكتري تخصصي
از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده جغرافيا
استاديار


مهدي مديري

دانشگاه محل خدمت: صنعتي مالك اشتر
دانشيار


محمد صيادي

دانشگاه محل خدمت:


علي بخش كسائيان

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
علوم و فنون
دانشيار


محمد قاسمي ششده

دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبائي
برنامه ريزي و توسعه اقتصادي
استاديار


داود نعمتي اناركي

دانشگاه محل خدمت: صدا و سيما
دانشيار


بابك درويشي

دانشگاه محل خدمت: آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
استاديار


يوسف مقدس تبريزي

دانشگاه محل خدمت: تهران
تربيت‌ بدني‌ و علوم‌ ورزشي‌
استاديار


سيد سروش قاضي نوري

دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبائي
دانشكده مديريت و حسابداري
استاديار


طهماسب مظاهري خورزني

دكتراي تخصصي
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
استاد


منصور سياح

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشكي كاشان


منصور معظمي

دكتري تخصصي
از دانشگاه عالي دفاع ملي-ايران دانشگاه محل خدمت:


غلامرضا لطفي

دانشگاه محل خدمت: شهيد رجايي
دانشيار


حسام رمضان زاده

دانشگاه محل خدمت: دامغان


عباسعلي حاجي كريمي

دكتري تخصصي
از دانشگاه تربيت مدرس دانشگاه محل خدمت: شهيد بهشتي
دانشكده مديريت و حسابداري
دانشيار


محسن كلانتري

دانشگاه محل خدمت: زنجان
دانشكده جغرافيا
دانشيار


فرشيد طهماسبي

دانشگاه محل خدمت: شهيد رجايي
دانشيار


سيد يحيي اسلامي

دكتري تخصصي
از دانشگاه ادينبورگ-اسكاتلند دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده معماري
استاديار


امير اخلاصي

دكتري تخصصي
از دانشگاه علم و صنعت ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده كارآفريني
استاديار


عليرضا عباسي منجزي

دانشگاه محل خدمت: University of Surrey


سيد جعفر خامسي

دانشگاه محل خدمت: سازمان محيط زيست زنجان


عبدالله كريم زاده

دانشگاه محل خدمت: مدعو
استاديار


يونس نوربخش

دكتري تخصصي
از هامبورگ-آلمان دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده علوم اجتماعي
دانشيار


شمين گلرخ نودهي

دكتراي تخصصي
از دانشگاه شهيد بهشتي-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده شهرسازي
استاديار


افسانه پورمظاهري

دانشگاه محل خدمت: تهران
حقوق
مربي


حميد پور يوسفي

دانشگاه محل خدمت: ازاد تهران شمال
دانشيار


رضا عيوضلو

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مديريت و حسابداري
استاديار


رسول بيدرام

دكتري تخصصي
از دانشگاه اصفهان-ايران دانشگاه محل خدمت: هنر اصفهان
دانشكده كارآفريني
استاديار


حميد كاظمي

دكتراي تخصصي
از تربيت مدرس-تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: پيام نور نجف آباد
دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي
دانشيار


مريم مشكات

دانشگاه محل خدمت: شهيد رجايي
دانشكده زبانهاي خارجي
استاديار


محمد اصوليان

دكتري تخصصي
از شهيد بهشتي-تهران دانشگاه محل خدمت: شهيد بهشتي
دانشكده مديريت و حسابداري
استاديار


علي بزرگ

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي شيمي
استاديار


سيد مجتبي دقيقي

دانشگاه محل خدمت:


سيد روح الله حسيني

دانشگاه محل خدمت: قم
دانشكده فني مهندسي
استاديار


مرتضي قاسم زاده

دانشگاه محل خدمت: آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
علوم قضايي
استاد


ابراهيم علي دوست قهفرخي

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشيار


عليرضا حداديان

دانشگاه محل خدمت: فردوسي
استاديار


محمدحسن صادقي مقدم

دانشگاه محل خدمت: تهران
حقوق
استاد


جليل فتحي

دانشگاه محل خدمت: كردستان
استاديار


محمدمهدي ذوالفقارزاده كرماني

دكتري تخصصي
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
بخش آموزشي آينده پژوهي
استاديار


فريد محسني

دكتري تخصصي
از دانشكده حقوق و معارف اسلامي دانشگاه امام صادق (ع-ايران دانشگاه محل خدمت: علوم قضائي
استاديار


حسين شريفي طراز كوهي

دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبائي
دانشيار


عبداله عابديني

دانشگاه محل خدمت: تهران


ساسان صيرفي

دانشگاه محل خدمت: تهران
استاديار


سيد جواد حسيني نژاد

دانشگاه محل خدمت: خواجه نصيرالدين طوسي
استاديار


حميد قاسمي

دانشگاه محل خدمت: پيام نور
دانشيار


مژگان طاهري تفتي

پسا دكتري
از دانشگاه ملبورن - انستيتو عدالت اجتماعي ملبورن-استراليا دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده شهرسازي
استاديار


محسن قدمي

دانشگاه محل خدمت: آزاد اسلامي
مديريت
استاديار


علي محمد مصدق راد

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشكي تهران
بهداشت
استاديار


رابرت مك شري

دانشگاه محل خدمت: Teesside
پرستاري و توسعه عملكرد
استاد


زهرا شريعتي نيا

دانشگاه محل خدمت: اميركبير
دانشيار


حامد حبيب زاده

دانشگاه محل خدمت: كاشان
استاديار


شهربانو قهاري

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشكي
علوم پزشكي
استاديار


حجت الله فراهاني

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشكي دانشگاه ازاد
استاديار


نرگس قندي

دانشگاه محل خدمت: بيمارستان پوست رازي


داود عباسي

دانشگاه محل خدمت:


محمد حسن مباركي

دكتري تخصصي
از تربيت مدرس-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده كارآفريني دانشگاه
دانشيار


ميرسامان پيشوايي

دكتري تخصصي
از داشگاه تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: دانشگاع علم و صنعت ايران
استاديار


مسعود شاهپسند

دانشگاه محل خدمت: مدعو


سوسن پورصنعتي

دانشگاه محل خدمت: مدعو
استاديار


مراد كريم پور

دكتري تخصصي
از امپريال كالج لندن دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده مهندسي مكانيك
استاديار


احمد رمضاني

دانشگاه محل خدمت: شريف
استاديار


حسن غراياق زندي

دكتراي تخصصي
از pune university دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
استاديار


سعيده پارسايي فرد

دانشگاه محل خدمت: مركز تحقيقات مخابرات ايران
استاديار


نازنين راسخ

دانشگاه محل خدمت: پژوهشگاه علوم ورزشي
استاديار


نجف اقايي

دانشگاه محل خدمت: خوارزمي تهران
دانشيار


محمود بشيري

دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبائي
ادبيات و زبان فارسي
دانشيار


سميه لبافي

دانشگاه محل خدمت:


سوگند قاسم زاده

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي
استاديار


فاطمه نيك خو

دانشگاه محل خدمت: استاديار


مهدي پيري

دانشگاه محل خدمت: تهران
استاديار


بهادر زارعي

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده جغرافيا
استاديار


عليرضا رجب زاده

دانشگاه محل خدمت: شيراز
استاديار


محمود عباسي

دانشگاه محل خدمت: شهيد بهشتي
دانشيار


منصور اميني

دانشگاه محل خدمت: شهيد بهشتي
دانشيار


سياوش صلواتيان

دكترا
از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران-ايران دانشگاه محل خدمت: صدا و سيما
استاديار


محمدرضا ميگون پوري

دكترا
از علم وصنعت ايران-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده كارآفريني
استاديار


سيدعباس احمدي كرچ

دكترا
از دانشگاه تربيت مدرس-ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده جغرافيا
استاديار


هومن فتوره چي

دانشگاه محل خدمت: تهران
استاديار


علي اصغر قربان پورخمسه

دانشگاه محل خدمت: سازمان انرژي اتمي
استاديار


نسرين حاجي حيدري

دانشگاه محل خدمت:


غلامرضا مستعلي پارسا

دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبائي
دانشكده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي
دانشيار


ابوالقاسم عربيون

دكترا
از دانشگاه تهران -ايران دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده كارآفريني
دانشيار


اميد فتاحي

دانشگاه محل خدمت: صنعتي شريف
مهندسي صنايع
استاديار


عليرضا اژدري

دكترا
از پلي تكنيك ميلان-ايتاليا دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده هنرهاي تجسمي
استاديار


محمدرضا رياحي دهكردي

دانشگاه محل خدمت: خواجه نصير
استاديار


اسفنديار مهرشاهي

دكترا
از دانشگاه صنعتي شريف-ايران دانشگاه محل خدمت: شهيد بهشتي
دانشكده مهندسي برق وكامپيوتر
دانشيار


يحيي حساس يگانه

دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبائي
دانشكده مديريت و حسابداري
استاد


جمشيد غلاملو

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده حقوق و علوم سياسي
استاديار


حميدرضا نوروزي طلب

دانشگاه محل خدمت: تهران
دانشكده هنرهاي تجسمي
مربي


محمد سميع پورگيري

دانشگاه محل خدمت: آزاد تهران( واحد تهران شمال)
استاديار


ناصر عباس زاده

دانشگاه محل خدمت: امام علي
دانشيار


فاطمه عزيزآبادي فراهاني

دانشگاه محل خدمت: آزاد اسلامي
استاديار


هادي صمدي

دانشگاه محل خدمت: شهيد رجايي
استاديار


ميرمسعود سيدفخرآبادي

دانشگاه محل خدمت: تهران
استاديار


علي تاجدين

دانشگاه محل خدمت: علوم و فنون مازندران
استاديار


مريم صباغيان

دانشگاه محل خدمت: تهران
برق
استاديار


رسول نوروزي

دانشگاه محل خدمت: تربيت مدرس
علوم انساني


امير ساعد وكيل

دانشگاه محل خدمت: تهران
استاديار


مجيد رفيعي

دانشگاه محل خدمت: صنعتي شريف
استاديار


صديقه اسد

دانشگاه محل خدمت: تهران
استاديار


محمدعلي گودرزي

دانشگاه محل خدمت: مدعو
استاديار


محمدحسام تدين

دانشگاه محل خدمت: مركز مخابرات تحقيقات ايران
استاديار


مهدي راستي

دانشگاه محل خدمت: صنعتي اميركبير
استاديار


محمد صياد حقيقي

دانشگاه محل خدمت: تهران
برق
استاديار


مسلم آقائي طوق

دانشگاه محل خدمت: علوم قضايي
استاديار


اصغر طهماسبي

دانشگاه محل خدمت: خوارزمي
استاديار


مسلم آقايي طوق

دانشگاه محل خدمت: علوم قضايي
استاديار


مهدي بابايي

دانشگاه محل خدمت: علوم قضايي


شعله خداد

دانشگاه محل خدمت: خواجه نصيرالدين طوسي
استاديار


محمود صفارزاده

دانشگاه محل خدمت: تربيت مدرس
استاد


رضا ديداري

دانشگاه محل خدمت: شهيد بهشتي
استاديار


كاظم فولادي قلعه

دانشگاه محل خدمت: تهران
فني و مهندسي
استاديار


محسن اسماعيلي

دانشگاه محل خدمت: تهران
حقوق
دانشيار


وحيد ناصحي فر

دانشگاه محل خدمت:


محمدتقي حسني

دانشگاه محل خدمت: امام حسين
استاديار


نسترن دسترنج

دانشگاه محل خدمت:


حميدرضا نوروزي

دانشگاه محل خدمت: شهيد بهشتي
استاديار


عطاالله طالعي زاده

دانشگاه محل خدمت: دانشگه تهران
صنايع
استاديار


محمدعلي حسيني

دانشگاه محل خدمت:


امير ناظمي

دانشگاه محل خدمت:


ياشار ذكي

دانشگاه محل خدمت: تهران
جغرافيا
استاديار


مصطفي ساوه درودي

دانشگاه محل خدمت: فارابي
استاديار


شكيبا اميرخاني

دانشگاه محل خدمت: مذاهب اسلامي
استاديار


هادي نيلفروشان

دانشگاه محل خدمت:


شهريار عزيزي

دانشگاه محل خدمت: شهيد بهشتي
دانشيار


علي اصغر باباسالار

دانشگاه محل خدمت: تهران
ادبيات
استاديار


حسين نجفدري

دانشگاه محل خدمت: پژوهشگاه علوم انساني
استاديار


احسان هوشفر

دانشگاه محل خدمت: تهران
استاديار


فاطمه محمدي پناه

دانشگاه محل خدمت: دانشكده علوم دانشگاه تهران
دانشكده زيست شناسي
استاديار


حسنعلي ازگلي

دانشگاه محل خدمت: سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
استاد


محمد فرضيان

دانشگاه محل خدمت: تهران
استاديار


سيدمحمدرضا امامي

دانشگاه محل خدمت:


سيدمحمد صدري

دانشگاه محل خدمت: پيام نور
دانشيار


علي قدرت نما

دانشگاه محل خدمت: خوارزمي
استاديار


فرهود نجفي اخيجهاني

دانشگاه محل خدمت:


سعيد ترك زاده

دانشگاه محل خدمت: دبيركل انجمن حسابرسان داخلي ايران


مجيد متقي نژاد

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشكي ايران
استاديار


هيبت الله نژندي منش

دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبائي
استاديار


مصطفي سروي مقدم

دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبائي
دانشيار


منصور جباري قره باغ

دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبائي
حقوق و علوم سياسي
استاد


عيسي خيري

دانشگاه محل خدمت: سازمان علوم قضايي
استاديار


افسانه باقري

دانشگاه محل خدمت: دانگاه تهران
كارآفريني
استاديار


ناصر تكميل همايون

دانشگاه محل خدمت: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
استاد


كاظم نعيمي مطلق

دانشگاه محل خدمت: موسسه بين المللي نشان تعالي


محمدجواد ميرزاپور

دانشگاه محل خدمت: صننعتي اميركبير
استاديار


سيد مسعود منوري

دانشگاه محل خدمت:


محمدامين خراساني

دانشگاه محل خدمت: تهران
استاديار


محمد حامد جعفرزاده

دانشگاه محل خدمت: تهران
استاديار


رضا شجيع

دانشگاه محل خدمت: پيام نور
تربيت بدني
استاديار


غلامرضا شعباني بهار

دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبائي
تربيت بدني
استاد


فاطمه نصرتي

دانشگاه محل خدمت: تهران
استاديار


فرحناز خليقي سيگارودي

دانشگاه محل خدمت:


يارمحمد قاسمي

دانشگاه محل خدمت: ايلام
دانشيار


سعيد خاقاني

دانشگاه محل خدمت:


كاوه محمد سيروس

دانشگاه محل خدمت: اميركبير
مديريت
استاديار


صادق سپندار

دانشگاه محل خدمت:


علي شهيدي

دانشگاه محل خدمت: تهران
ادبيات فارسي
استاديار


حميد كرمي پور

دانشگاه محل خدمت: تهران
ادبيات فارسي
استاديار


پويان هاشمي طارمي

دانشگاه محل خدمت: شهيد بهشتي
استاديار


عبدالله بيچرانلو

دانشگاه محل خدمت: علوم اجتماعي
علوم اجتماعي


عنايت اله شعباني

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشكي دانشگاه تهران
استاديار


احسان شاه قاسمي

دانشگاه محل خدمت: تهران
علوم اجتماعي
استاديار


روزا هنديجاني

دانشگاه محل خدمت:


حسن جليلي

دانشگاه محل خدمت: تهران
علوم و فنون نوين
استاديار


داود آقامحمدي

دانشگاه محل خدمت: عالي جنگ
مديريت
دانشيار


حسين كشاورز افشار

دانشگاه محل خدمت: تهارن
روانشناسي و علوم تربيتي
استاديار


احسان نيك بخش

دانشگاه محل خدمت: تربيت مدرس
استاديار


علي حسين زاده كاشان

دانشگاه محل خدمت: تربيت مدرس
صنايع
استاديار


مليحه حدادنژاد

دانشگاه محل خدمت: خوارزمي
تربيت بدني
استاديار


مريم مهنما

دانشگاه محل خدمت: تهران
مكانيك
استاديار


محمدتقي تقوي فرد

دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبائي
مديريت
دانشيار


محمدحسين ستايش

دانشگاه محل خدمت: شيراز
اقتصاد مديريت و علوم اجتماعي
استاد


مهري نجات

دانشگاه محل خدمت: مدعو


جواد شكرخواه

دانشگاه محل خدمت:


سيد حسين رضوي حاجي آقا

دانشگاه محل خدمت: خاتم
استاديار


حسين كرمي

دانشگاه محل خدمت:


سيد محمد كاظم سجاد پور

دانشگاه محل خدمت: روابط بين الملل وزارت امور خارجه
استاد


حسين ال كجباف

دانشگاه محل خدمت: پيام نور
حقوق
استاديار


پوريا عسگري

دانشگاه محل خدمت: علامه طباطبائي
حقوق
استاديار


علي رستمي

دانشگاه محل خدمت:


مهدي كرباسيان

دانشگاه محل خدمت: صنعتي مالك اشتر
دانشيار


زهرا نقش

دانشگاه محل خدمت:


عبدالرضا تالانه

دانشگاه محل خدمت:


عباس رمضاني فراني

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشكي
علوم رفتاري سلامت روان
استاديار


مهرداد عنبريان

دانشگاه محل خدمت: بوعلي
استاد


جعفر محمودي

دانشگاه محل خدمت: امام حسين
مديريت
استاديار


مهدي طالع ماسوله

دانشگاه محل خدمت: تهران
برق
استاديار

جستجو در اساتيد همکار

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.